Tài liệu đào tạo xây dựng hầm biogas – VACVINA cải tiến

Lâu nay, việc phát triển chăn nuôi không theo quy hoạch, không gắn với bảo vệ môi trường đã khiến một số vùng nông thôn bị ô nhiễm nặng nề. Mô hình khí sinh học (hầm biogas VACVINA cải tiến) do Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển cộng đồng nông thôn (CCRD) thuộc Hội Làm vườn Việt Nam thực hiện tại nhiều địa phương đang được coi là giải pháp hữu hiệu khắc phục tình trạng này. Theo các chuyên gia, nước thải và chất thải từ khu vực chăn nuôi và sinh hoạt gia đình là các hợp chất hữu cơ có phân tử lớn. Các phân tử này trong điều kiện nóng ẩm sẽ bị phân hoá nhanh, sinh ra năng lượng và các chất hữu cơ có phân tử nhỏ hơn hoặc các chất vô cơ, quá trình này nếu không được kiểm soát sẽ dẫn tới ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí ., gây tác động xấu tới đời sống con người. Nhưng nếu được xử lý, các chất thải này sẽ tạo ra nguồn năng lượng hữu ích.

pdf16 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Lượt xem: 1980 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tài liệu đào tạo xây dựng hầm biogas – VACVINA cải tiến, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiếp cận năng lượng bền vững EASE Việt Nam Tài liệu đào tạo xây dựng hầm biogas – VACVINA cải tiến 1 Trung t©m Nghiªn cøu, ph¸t triÓn Céng ®ång n«ng th«n c«ng nghÖ khÝ sinh häc M« h×nh Biogas VACVINA c¶i tiÕn PhÇn thø nhÊt Giíi thiÖu c«ng nghÖ KhÝ sinh häc vμ m« h×nh biogas Vacvina c¶i tiÕn I.Lêi më ®Çu: Biogas hay cßn gäi lµ khÝ sinh häc, lµ mét hçn hîp khÝ ®−îc s¶n sinh ra tõ sù ph©n hñy nh÷ng hîp chÊt h÷u c¬ d−íi t¸c ®éng cña vi khuÈn trong m«i tr−êng yÕm khÝ, trong ®ã thµnh phÇn chñ yÕu lµ khÝ Mª-tan (CH4). C«ng nghÖ Biogas gióp chóng ta gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò mang tÝnh chÊt chiÕn l−îc nh−: - Xö lý an toµn chÊt th¶i trong ch¨n nu«i, lµm s¹ch m«i tr−êng vµ phßng ngõa c¸c bÖnh truyÒn nhiÔm. - T¹o nguån khÝ ®èt cho gia ®×nh rÎ tiÒn, s¹ch sÏ, sö dông tiÖn lîi vµ gi¶i phãng søc lao ®éng phô n÷ trong c«ng viÖc néi trî. §Æc biÖt lµ ë c¸c khu vùc miÒn nói, Biogas gióp cho viÖc gi¶m bít c¸c nhu cÇu tiªu thô gç cñi, gi¶m chÆt ph¸ rõng. - Sö dông b· th¶i tõ hÇm Biogas ®Ó kÕt hîp víi c¸c lo¹i phÕ th¶i n«ng nghiÖp ®Ó s¶n xuÊt ph©n h÷u c¬ sinh häc phôc vô nu«i trång thñy s¶n vµ trång trät cho n¨ng suÊt cao vµ cho c¸c s¶n phÈm n«ng nghiÖp s¹ch. HiÖn nay, ch¨n nu«i gia sóc vµ gia cÇm ë c¸c vïng n«ng th«n ®ang chiÕm mét vÞ trÝ quan träng trong ph¸t triÓn kinh tÕ hé gia ®×nh. Song, bªn c¹nh ®ã, c¸c biÖn ph¸p xö lý chÊt th¶i ch¨n nu«i ch−a ®−îc coi träng, nªn vÊn ®Ò m«i tr−êng ë c¸c khu vùc n«ng th«n ®ang ph¶i ®øng tr−íc nh÷ng th¸ch thøc lín bëi t×nh tr¹ng « nhiÔm ngµy cµng nghiªm träng h¬n. §Ó thóc ®Èy m¹nh mÏ sù tham gia cña c¸c hé gia ®×nh n«ng d©n vµo viÖc øng dông c«ng nghÖ Biogas nh»m xö lý chÊt th¶i ch¨n nu«i, t¹o khÝ ®èt phôc vô sinh ho¹t vµ b¶o vÖ m«i tr−êng th× ®iÒu cÇn thiÕt nhÊt lµ cÇn ph¶i cã mét M« h×nh c«ng nghÖ phï hîp víi nh÷ng ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn kinh tÕ 2 vµ x· héi cña n«ng th«n ViÖt Nam. Do vËy, viÖc thiÕt kÕ c¸c m« h×nh víi c¸c ®Æc tÝnh kü thuËt, sù vËn hµnh vµ chu tr×nh ph©n huû vËt chÊt h÷u c¬, cÊu t¹o vµ kü thuËt thi c«ng x©y dùng hÇm ph©n huû ... ph¶i ®−îc xem xÐt vµ tÝnh to¸n trªn c¬ së nh÷ng yÕu tè c¬ b¶n nhÊt tho¶ m·n c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y: 1. HÇm ph¶i ®−îc thiÕt kÕ ®¬n gi¶n vµ x©y dùng dÔ dµng, phï hîp víi tr×nh ®é cña ng−êi thî x©y ë c¸c vïng n«ng th«n, nh»m nhanh chãng nh©n réng m« h×nh. 2. Ph¶i triÖt tiªu hoµn toµn kh¶ n¨ng ph¸t triÓn líp v¸ng trong hÇm ph©n huû, nh»m ®¶m b¶o s¶n xuÊt ga æn ®Þnh. 3. HÇm ph©n huû ph¶i cã ®−îc tuæi thä trung b×nh 20 n¨m trë lªn. 4. ViÖc x©y dùng hÇm Biogas ®¶m b¶o tiÕt kiÖm tèi ®a diÖn tÝch ®Êt ®ai cña c¸c hé gia ®×nh. 5. ViÖc vËn hµnh sö dông vµ duy tr× ho¹t ®éng ph¶i ®¬n gi¶n. 6. Gi¸ thµnh x©y dùng ph¶i phï hîp víi ®iÒu kiÖn kinh tÕ cña c¸c hé n«ng d©n. §Ó thùc hiÖn c¸c ý t−ëng trªn, trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y Trung t©m Nghiªn cøu & Ph¸t triÓn Céng ®ång n«ng th«n (Thuéc Héi Lµm v−ên ViÖt Nam) ®· tÝch cùc theo ®uæi mét Ch−¬ng tr×nh Nghiªn cøu & Ph¸t triÓn Biogas. B»ng nh÷ng cè g¾ng vµ nç lùc cña m×nh Trung t©m ®· thµnh c«ng trong viÖc cho ra ®êi mét c«ng nghÖ míi víi tªn gäi: “HÇm Biogas VACVINA c¶i tiÕn”. M« h×nh nµy ®−îc ra ®êi tõ sù giao kÕt gi÷a c¸c lo¹i : M« h×nh hÇm x©y cã vßm cuèn cña Trung Quèc, M« h×nh tói ñ Biogas b»ng chÊt dÎo C«-l«m-bia vµ M« h×nh bÓ phèt tù ho¹i nh»m kÕ thõa vµ ph¸t huy c¸c ®Æc tÝnh −u viÖt cña c¸c lo¹i hÇm nãi trªn, ®ång thêi t¹o ®iÒu kiÖn cho C«ng nghÖ Biogas ph¸t triÓn bÒn v÷ng. II.Tæng quan vÒ c¸c m« h×nh hÇm khÝ sinh häc biogas : 1.HÇm Biogas cña Trung quèc: §¹i diÖn cho c¸c lo¹i hÇm x©y cã n¾p h×nh vßm cuèn. Nh÷ng h¹n chÕ khi ¸p dông vµo ®iÒu kiÖn ViÖt Nam: 1. B¶n vÏ thiÕt kÕ phøc t¹p, Thi c«ng x©y dùng khã kh¨n v× ®ßi hái sù chÝnh x¸c cao. Do vËy viÖc phæ cËp, nh©n réng m« h×nh rÊt khã kh¨n. 2. ¸p lùc ga trong hÇm lín, nÕu cã mét vÕt nøt nhá cña hÇm xuÊt hiÖn trong qu¸ tr×nh sö dông cã thÓ lµm cho ga bÞ thÊt tho¸t hoµn toµn theo vÕt nøt ®ã. 3. Trong qu¸ tr×nh sö dông líp v¸ng sinh häc cã thÓ xuÊt hiÖn vµ ph¸t triÓn g©y khã kh¨n vµ trë ng¹i cho sù ph©n huû vµ t¹o khÝ sinh häc trong hÇm. 4. Trong hÇm ph©n huû th−êng x¶y ra hiÖn t−îng thiÕu n−íc nÕu BÓ ®iÒu ¸p x©y kh«ng ®óng quy c¸ch. 5. Gi¸ thµnh x©y dùng cao. 6. C«ng tr×nh cßn chiÕm nhiÒu diÖn tÝch ®Êt ®ai trong khu vùc ®Êt thæ c− cña c¸c gia ®×nh. 7. Khã kh¨n trong viªc x©y dùng hÇm Biogas cho c¸c trang tr¹i lín (trªn 50 lîn) 3 2.Tói Biogas b»ng vËt liÖu chÊt dÎo/ tóia ni – l«ng (C«-l«m-bia) III. M« h×nh Biogas VACVINA c¶i tiÕn 3.1. S¬ ®å tæng qu¸t: (xem h×nh vÏ) 3.2. ¦u ®iÓm cña HÇm VACVINA c¶i tiÕn: 1. BÓ ph©n huû h×nh khèi hép ch÷ nhËt (hoÆc cã thÓ cã h×nh d¹ng bÊt kú) gióp cho viÖc x©y dùng ®¬n gi¶n vµ dÔ dµng. 2. N¾p hÇm cã thÓ tËn dông lµm nÒn chuång tr¹i ch¨n nu«i gia sóc, ®ì tèn diÖn tÝch. H¹n chÕ: • DÔ bÞ thñng do c¸c t¸c ®éng c¬ häc. • DÔ bÞ l·o ho¸ d−íi t¸c dông cña ¸nh n¾ng mÆt trêi. • V× ®Æt nöa ch×m, nöa næi trªn mÆt ®Êt nªn Tói Biogas chiÕm diÖn tÝch ®Êt ®ai vµ g©y khã kh¨n cho mét sè gia ®×nh vïng ven ®« thÞ kh«ng cã ®iÒu kiÖn ¸p dông v× chËt chéi. 3. Hè xÝ cña gia ®×nh cã thÔ x©y dùng ngay trªn n¾p hÇm hoÆc bªn c¹nh hÇm vµ chÊt th¶i tõ hè xÝ còng ®−îc ®−a lu«n vµo bÓ nµy. Do vËy c¸c gia ®×nh ¸p dông lo¹i hÇm nµy kh«ng cÇn ph¶i ®Çu t− thªm viÖc x©y hè xÝ tù ho¹i. 4. ¸p lùc ga thÊp, tói dù tr÷ ga cã thÓ thu toµn bé ga tõ bÓ ph©n huû tiÖn lîi vµ chñ ®éng cho viÖc sö dông ga ®Ó ®un nÊu hµng ngµy. 5. ViÖc n¹p ph©n gia sóc vµo hÇm cho phÐp thùc hiÖn theo c¸ch r¬i tù do tõ mét hÖ thèng èng si-ph«ng vµo hÇm, còng nh− chÊt th¶i cña ng−êi ®−îc n¹p vµo hÇm th«ng qua bÖ xÝ bÖt hoÆc xÝ xæm vµo hÇm dÔ dµng vµ liªn tôc hµng ngµy. Do ®ã V¸ng trong hÇm ph©n huû kh«ng cã ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn, khÝ biogas s¶n xuÊt trong ®iÒu kiÖn æn ®Þnh. 6. Gi¸ thµnh x©y dùng rÎ h¬n nhiÒu (= gÇn 55% gi¸ thµnh hÇm n¾p vßm cã cïng thÓ tÝch). 4 phÇn thø hai thùc hμnh kü thuËt x©y dùng hÇm Biogas VACVINA c¶i tiÕn Yªu cÇu cña bμi thùc hμnh: Th«ng qua bµi thùc hµnh c¸c häc viªn n¾m ®−îc c¸c b−íc, c¸c thao t¸c kü thuËt x©y dùng mét hÇm Biogas VACVINA c¶i tiÕn, gåm: - ThiÕt kÕ hÇm trªn c¸c ®Þa h×nh kh¸c nhau. - Kü thuËt x©y dùng hÇm. - Kü thuËt l¾p ®Æt thiÕt bÞ cho hÇm Biogas VACVINA. - Quy tr×nh vËn hµnh vµ sö dông hÇm Biogas VACVINA a. X¸c ®Þnh thÓ tÝch HÇm ph©n huû Biogas: Tuú theo l−îng gia sóc ch¨n nu«i cña c¸c gia ®×nh nhiÒu hay Ýt mµ hÇm ph©n huû cÇn ®−îc thiÕt kÕ lín hay nhá cho phï hîp. Tuy nhiªn, thÓ tÝch cña hÇm ph©n huû Biogas ®−îc tÝnh to¸n dùa vµo mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n cã liªn quan, gåm: L−îng chÊt th¶i tõ nguån gia sóc ch¨n nu«i th−êng xuyªn cña hé gia ®×nh; Thêi gian l−u tèi thiÓu cña chÊt th¶i; §é pha lo·ng cña chÊt th¶i khi ®−a vµo hÇm ph©n huû (Hµm l−îng TS ),… ThÓ tÝch cña hÇm ph©n huû Biogas ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc c¬ b¶n sau ®©y: V = Vck + Vph (1) Trong ®ã: Vck lµ thÓ tÝch cña phÇn chøa khÝ trong hÇm. Vph lµ thÓ tÝch cña phÇn chøa chÊt th¶i vµ n−íc trong hÇm. Vph = T x Vdm (2) Trong ®ã: T lµ thêi gian l−u cña chÊt th¶i trong hÇm, cã trÞ sè: 45 - 50 ngµy. Vdm lµ l−îng n−íc vµ chÊt th¶i n¹p hµng ngµy, tÝnh b»ng lit/ngµy . Vck = hS vµ S lµ diÖn tÝch mÆt b»ng cña hÇm, tÝnh b»ng m 2; h lµ kho¶ng c¸ch tõ mÆt d−íi cña n¾p sµn tíi mÆt n−íc tÜnh trong hÇm, tÝnh b»ng mÐt (m). §èi víi trang tr¹i nu«i heo, chÊt th¶i tõ ®µn heo ®−îc ®−a vµo hÇm ph©n huû lµ chñ yÕu. C«ng thøc tÝnh l−îng n−íc vµ chÊt th¶i n¹p hµng ngµy Vdm ®−îc x¸c ®Þnh nh− sau: Vdm = (w + nL)T (3) trong ®ã: w = l−îng n−íc (tÝnh b»ng lit) ®Ó pha lo·ng l−îng ph©n tõ n con heo víi chÊt th¶i trung b×nh cña mçi con trong mét ngµy lµ L (tÝnh b»ng lit/ngµy) 5 Víi ®é pha lo·ng tèi −u lµ 1:5 (mét phÇn ph©n: 5 phÇn n−íc) Thay w = 5nL th× tõ (1), (2) vµ (3) suy ra: V= Vck + (5nL + nL)T = Vck + 6nLT Cuèi cïng: V= Vck + 6nLT (3) lµ c«ng thøc ®Ó tÝnh ThÓ tÝch hÇm Biogas cho c¸c trang tr¹i nu«i heo. Trong ®ã: n lµ l−îng heo nu«i th−êng xuyªn trong gia ®×nh (con). L lµ l−îng chÊt th¶i b×nh qu©n mçi ngµy tõ 1 con heo (lit/con.ngµy). T lµ thêi gian l−u (ngµy). b. ChuÈn bÞ vËt liÖu Khèi l−îng vËt t− ®Ó x©y dùng mét hÇm Biogas VACVINA thÓ tÝch 7m3 bao gåm: STT H¹ng môc §¬n vÞ tÝnh Khèi l−îng 1 G¹ch ®Æc lo¹i A viªn 1.400 2 Xi m¨ng kg 600 3 C¸t vµng m3 1,5 4 Sái m3 0.5 5 ThÐp x©y dùng (φ 8) kg 30 6 èng nèi b»ng kÏm c¸i 1 7 èng nhùa PVC (φ 21) m 4 8 Van, cót c¸i 15 9 èng dÉn gas b»ng nhùa mÒm (φ21) m 15 10 èng nhùa PVC (φ110) m 1 11 Tói dù tr÷ gas c¸i 2 12 Siph«ng c¸i 2 13 BÕp Biogas c¸i 2 14 Keo d¸n nhùa, b¨ng keo (cao su non) 15 Cuèc, xÎng, dao x©y, bay, bµn xoa, level.... c. Quy tr×nh x©y dùng vμ l¾p ®Æt thiÕt bÞ: I. X©y dùng hÇm ph©n huû 1. §μo hè: • X¸c ®Þnh vÞ trÝ x©y dùng hÇm: 6 Tuú theo ®Þa h×nh cña mçi gia ®×nh, hÇm cã vÞ trÝ linh ho¹t ®Ó ®¶m b¶o thÝch hîp nhÊt cho mçi khu vùc ch¨n nu«i. Do vËy hÇm cã thÓ bè trÝ bªn c¹nh chuång hoÆc ngay d−íi nÒn chuång tr¹i; h×nh d¹ng cña hÇm còng cã thÓ ®−îc thiÕt kÕ linh ho¹t theo ®Þa h×nh. • §µo hè: Sau khi x¸c ®Þnh xong vÞ trÝ x©y dùng hÇm, tiÕn hµnh ®µo hè. C¸c kÝch th−íc cña hè cÇn ®−îc ®µo réng h¬n ®Ó viÖc thi c«ng ®−îc thuËn lîi. C¸c kÝch th−íc cña hÇm tuú thuéc vµo ®Þa h×nh cô thÓ n¬i x©y dùng hÇm. Tuy nhiªn ®Ó vÞÖc ®Çu t− x©y dùng vµ vËn hµnh tèt nhÊt ë quy m« hé gia ®×nh cÇn l−u ý c¸c kÝch th−íc sau: S©u tèi ®a 3,0m; Réng tõ 1,5m – 2m cßn chiÒu dµi tuú thuéc vµo thÓ tÝch thiÕt kÕ. Chó ý: Khi ®μo hè ë nh÷ng n¬i mùc n−íc ngÇm cao th× ph¶i t¹o hè thu n−íc ngÇm ®Ó thi c«ng phÇn ®¸y. (H×nh 1) Hè thu n−íc ngÇm H×nh 1: Hè thu ng−íc ngÇm 2. §æ nÒn: Sau khi ®µo hè víi kÝch th−íc x¸c ®Þnh, tiÕn hµnh thi c«ng phÇn nÒn ®¸y theo c¸c b−íc sau: - Dïng g¹ch phång hoÆc ®¸ (4 x 6cm) l¸t mét líp dÇy 15cm, ®Çm kü. - Tr¶i 1 líp sái hoÆc ®¸ d¨m (2 x 3cm). - §æ mét líp v÷a bª t«ng (tØ lÖ 1 xi m¨ng : 2 c¸t vµng : 3 ®¸) dµy 5cm Chó ý: - T¹i nh÷ng vïng ®Êt yÕu, líp v÷a Bª t«ng ®¸y cÇn ®−îc t¨ng c−êng mét l−íi cèt thÐp φ8/a = 20cm. - NÕu nÒn hÇm cã nhiÒu n−íc ngÇm cÇn hót n−íc liªn tôc trong qu¸ tr×nhh thi c«ng. Cã thÓ dïng ni- l«ng lãt ®¸y chèng n−íc ngÇm. 3. X©y thμnh bÓ: Sau khi nÒn bÓ ®· ®−îc thi c«ng hoµn chØnh, tiÕn hµnh x©y thµnh bÓ. Thµnh bÓ ®−îc x©y theo quy ph¹m t−êng 10 (t−êng cã ®é dÇy 1 viªn g¹ch). T−êng ®−îc x©y b»ng g¹ch ®Æc lo¹i A víi v÷a xi m¨ng c¸t 7 30 cm VÞ trÝ l¾p thiÕt bÞ ®Çu vµo H×nh 2: §æ nÒn hÇm VÞ trÝ l¾p thiÕt bÞ ®Çu ra 30 cm Líp v÷a bª t«ng víi tØ lÖ pha trén 1:4 (1 xi m¨ng : 4 c¸t) Chó ý: Chõa c¸c c¸c lç kü thuËt theo vÞ trÝ thiÕt kÕ ®Ó sau nμy l¾p ®Æt c¸c hÖ thèng ®Çu vμo, ®Çu ra (H×nh 3). + VÞ trÝ l¾p thiÕt bÞ ®Çu vμo n»m ngay s¸t mÐp trªn cña bÓ, cã kÝch th−íc cao 30 cm réng 25 cm, cã thÓ ®Æt ë nhiÒu vÞ trÝ kh¸c nhau + VÞ trÝ l¾p thiÕt bÞ ®Çu ra n»m c¸ch mÐp trªn cña bÓ 30cm, khi x©y ®Ó s½m mét lç cã kÝch th−íc cao 30 cm réng 25 cm. H×nh 3: VÞ trÝ l¾p ®Æt hÖ thèng ®Çu vμo, ®Çu ra 4. Tr¸t chèng thÊm, §¸nh mμu: C«ng viÖc tr¸t gi÷ vai trß quyÕt ®Þnh trong viÖc ®¶m b¶o cho c«ng tr×nh kÝn n−íc vµ kÝn khÝ l©u dµi. Chñ yÕu lµ tr¸t ë mÆt trong cña c«ng tr×nh. V÷a tr¸t dïng c¸t vµng, s¹ch, trén kü víi xi m¨ng theo tû lÖ 1:3 (Tøc lµ 1 xi-m¨ng- 3 c¸t). Yªu cÇu chung ®èi víi viÖc tr¸t lµ ph¶i ®¶m b¶o ®é dµy ®ång ®Òu, líp tr¸t ®−îc miÕt chÆt, c¸c gãc c¹nh ph¶i bo trßn, theo tr×nh tù sau ®©y: - Cä röa s¹ch mÆt t−êng tr−íc khi tr¸t, nÕu t−êng bÈn. - Sau khi tr¸t líp v÷a 1 cm vµ ®îi cho líp v÷a nµy kh« mét chót th× dïng bµn xoa, xoa thËt kü. - Sau 1-2 giê chê cho líp v÷a trªn ®ñ kh« l¹i tr¸t tiÕp líp thø 2 t−¬ng tù nh− trªn, råi ®¸nh mµu b»ng xi-m¨ng nguyªn chÊt. Chó ý: Khi tr¸t ®Ó chõa l¹i phÝa mÐp trªn cña thµnh bÓ kho¶ng 5cm ®Ó sau khi ®æ bª t«ng mÆt hÇm sÏ tr¸t tiÕp phÇn tiÕp gi¸p gi÷a thµnh bÓ vµ mÆt bª t«ng (tr¸t bo gãc trªn cña thµnh bÓ) ®¶m b¶o kÝn khÝ cho c«ng tr×nh (H.4). 5. §æ bª t«ng cèt thÐp cho n¾p hÇm: Sau khi ®· x©y xong thµnh bÓ, tr¸t chèng thÊm, ®¸nh mµu xong, tiÕn hµnh ®æ bª t«ng cèt thÐp cho n¾p bÓ. V× n¾p bÓ cã nhiÖm vô ®Ëy cho bÓ kÝn khÝ ®ång thêi cßn ®Ó sö dông lµm nÒn chuång tr¹i ch¨n nu«i gia sóc ë trªn hÇm. Do ®ã líp bª t«ng cèt thÐp lµm n¾p hÇm cã ®é dµy 10 cm, d¹ng 8 H×nh 4: Tr¸t chèng thÊm H×nh 5: L¾p hÖ thèng cèp-pha ®æ n¾p hÇm 5cm Líp v÷a tr¸t ph¼ng, ®æ liÒn khèi t¹i chç (tuyÖt ®èi kh«ng dïng c¸c cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n). Do ®ã c«ng t¸c chuÈn bÞ còng nh− tiÕn ®é vµ kü thuËt thi c«ng cÇn ®−îc thùc hiÖn gièng nh− ®èi víi viÖc ®æ bª t«ng sµn nhµ ë d©n dông (H. 5). C¸c b−íc tiÕn hµnh nh− sau : 5.1 GhÐp cèt pha ®Ó ®æ bª t«ng n¾p hÇm: HÖ thèng cèt pha l¾p ®Æt ph¶i ®¶m b¶o ch¾c ch¾n, ®óng kü thuËt (Cã hÖ thèng chèng ®ì bªn d−íi c¸c tÊm cèt pha). 5.2 X¸c ®Þnh vÞ trÝ vµ t¹o cöa th¨m (lç kü thuËt) khi ®æ bª t«ng n¾p hÇm: Cöa th¨m cã kÝch th−íc 50cm x 50cm ®−îc h×nh thµnh tr−íc khi ®æ bª t«ng nhê mét khu«n b»ng gç h×nh chãp côt ng−îc (h×nh nªm) cã kÝch th−íc ®¸y trªn 50cm vµ ®¸y d−íi 45cm vµ cã chiÒu cao 10cm (H. 6). 45cm45cm 45cm 10cm 50cm H×nh 6: Khu«n gç t¹o cöa th¨m Cöa th¨m cã vai trß: - Lµ lèi lªn xuèng ®Ó lÊy cèt pha vµ hÖ thèng chèng ®ì khi líp bª-t«ng cña n¾p hÇm ®ñ ®é cøng theo quy ®Þnh vµ lµ lèi xuèng hÇm ®Ó hoµn thiÖn viÖc l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ (®Çu vµo, ®Çu ra, èng thu gas...). - Lµ n¬i thu cÆn b· l¾ng ®äng sau nhiÒu n¨m tõ trong hÇm Biogas (th−êng tõ 7 - 10 n¨m) VÞ trÝ cña cöa th¨m trªn bÒ mÆt hÇm ph¶i ®−îc x¸c ®Þnh ®Ó thuËn tiÖn sö dông vµ kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn c¸c ho¹t ®éng ch¨n nu«i sau nµy. 5.3. ChuÈn bÞ cèt thÐp vµ buéc cèt thÐp: ThÐp x©y dùng bè trÝ t¹i n¾p hÇm lµ lo¹i thÐp φ8 ®−îc ®an víi mËt ®é 15cm x 15cm vµ cã mãc c¶ 2 ®Çu (h×nh 7). §èi víi n¾p hÇm cã diÖn tÝch lín, cã chiÒu réng v−ît qu¸ 2,5m th× viÖc tÝnh to¸n vµ bè trÝ cèt thÐp cÇn cã t− vÊn cña kü s− x©y dùng. 9 H×nh 7: ChuÈn bÞ cèt thÐp vµ buéc cèt thÐp Chó ý: Xung quanh lç kü thuËt còng cÇn ®Æt thªm c¸c thanh thÐp lµm cèt thÐp bæ xung vµ cèt thÐp t¨ng c−êng. 5.4. Phèi trén Bª-t«ng, m¸c B200 (tû lÖ pha trén 1 xim¨ng : 2 c¸t : 3 sái) 5.5 §æ Bª- t«ng, víi ®é dµy 10 cm (khi tiÕn hµnh ®æ nªn c¾t 2,3 chiÕc c÷ cã ®é dµy 10cm chiÕc c÷ nµy cã môc ®Ých ®Ó ta ®æ Bª t«ng ®−îc dµy ®Òu). Chó ý ®Æt lu«n èng thu gas trong khi ®æ. èng thu gas b»ng s¾t Ф21, ®−îc ®Æt ë vÞ trÝ kÝn ®¸o kh«ng lµm v−íng vïng kh«ng gian ch¨n nu«i sau nµy. 5.6. §Çm vµ b¶o d−ìng bª-t«ng. 5.7. §æ n¾p kü thuËt: Sau khi ®æ n¾p bÓ ®−îc 2 - 3 giê, mÆt bª t«ng ®· ®Þnh h×nh, tiÕn hµnh th¸o khu«n gç t¹o cöa th¨m, söa sang vµ miÕt ph¼ng c¹nh bª t«ng. Sau ®ã lãt giÊy xi-m¨ng, ®−a cèt thÐp n¾p kü thuËt vµo vµ tiÕn hµnh ®æ víi ®é dÇy bª t«ng 5cm. N¾p kü thuËt cã kÝch th−íc mÆt trªn lµ: 50cm x 50cm vµ mÆt d−íi lµ 45cmx45cm. Sö dông thÐp x©y dùng φ8/ a= 10cm, cã mãc 2 ®Çu. Chó ý trong qu¸ tr×nh ®an cèt thÐp cÇn bè trÝ thªm 2 quai x¸ch b»ng thÐp φ10 ®Ó sau nµy viÖc më n¾p kü thuËt ®−îc tiÕn hµnh thuËn lîi. 6. §æ bª t«ng cèt thÐp cho bÖ bÕp: BÖ bÕp lµ n¬i ®Æt bÕp ga ®un nÊu cña gia ®×nh. V× thÕ ®Ó thuËn tiÖn cho qua tr×nh l¾p ®Æt bÕp sau nµy, khi ®æ bª t«ng mÆt bÓ ta tiÕn hµnh ®æ lu«n bÖt bÕp. BÖ bÕp cã kÝch th−íc 60cm x 120cm, ®æ bª t«ng cèt thÐp dÇy 6 - 8cm. ThÐp sö dông lµ thÐp x©y dùng φ8 cã mãc 2 ®Çu, ®an s¾t víi khÈu ®é 20cm x 20cm 60 cm 120 cm 50 cm Chó ý: §Ó 2 lç cã ®−êng kÝnh φ27 c¸ch nhau 45 - 50cm, c¸ch thμnh bÖ bÕp 10cm ®Ó l¾p ®Æt ®−êng èng dÉn ga (H. 8). H×nh 8: MÆt b»ng bÖ bÕp II. L¾p ®Æt thiÕt bÞ Sau khi ®æ bª t«ng n¾p bÓ, n¾p kü thuËt vµ bÖ bÕp xong, chÕ ®é b¶o d−ìng bª-t«ng cÇn ®−îc tiÕn hµnh theo quy ®Þnh, nhÊt lµ bª t«ng ®−îc ®æ trong thêi gian cã thêi tiÕt nãng cao nh− mïa hÌ. Sau 7 ngµy bª t«ng ®«ng cøng ta cã thÓ th¸o cèt pha vµ tiÕn hµnh l¾p ®Æt (Tuy nhiªn, v× lóc nµy bª-t«ng ch−a ®¹t tíi c−êng ®é lµm viÖc nªn tr¸nh viÖc chÊt t¶i lªn n¾p hÇm). 1. L¾p ®Æt thiÕt bÞ ®Çu vμo. 10 §Çu vµo cña hÇm ph©n huû lµ mét hè l¾ng cã g¾n hÖ thèng si ph«ng ®Ó thu gom chÊt th¶i tõ khu vùc chuång tr¹i vµ dÉn chÊt th¶i vµo hÇm ph©n huû (H×nh 9). Trong qu¸ tr×nh dÉn chÊt th¶i vµo hÇm, viÖc r¬i tù do cña chÊt th¶i vµo hÇm lµm cho líp v¸ng trong hÇm kh«ng cã ®iÒu kiÖn h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn v× qu¸ tr×nh nµy x¶y ra liªn tôc vµ th−êng xuyªn hµng ngµy. • Hè l¾ng th−êng ®−îc bè trÝ t¹i gãc chuång tr¹i, c¹nh hÇm ph©n huû. Th«ng th−êng hè l¾ng cã kÝch th−íc: réng 0,2m x dµi 0,4m x s©u 0,3m. • HÖ thèng èng si ph«ng (haycßn gäi lµ cót con thá, ®u«i mÌo) dÉn chÊt th¶i vµo hÇm ph©n huû ®−îc lµm b»ng sµnh, cã h×nh dÊu ng· (H×nh 9). Sè l−îng èng si- ph«ng tuú thuéc vµo quy m« x©y dùng hÇm ph©n huû, th«ng th−êng tõ 2 - 3 èng cho mét hÇm. Ngoµi ra hÖ thèng ®Çu vµo cßn bao gåm c¶ si -ph«ng ®· ®−îc cÊu t¹o s½n trong c¸c bÖ xÝ bÖt hoÆc xÝ xæm. Si-ph«ng èng si ph«ng b»ng sµnh H×nh 9: HÖ thèng ®Çu vμo C¸ch l¾p ®Æt: V× èng si ph«ng võa lμ n¬i dÉn chÊt th¶i vμo hÇm ph©n huû võa ®ãng vai trß lμ mét van n−íc kh«ng cho khÝ tho¸t ra ngoμi, nªn khi l¾p ®Æt cÇn chó ý “vÞ trÝ ®Æt ®óng” cña èng. §Æt èng si ph«ng vμo vÞ trÝ l¾p ®Æt thiÕt bÞ ®Çu vμo, nghiªng èng si ph«ng kho¶ng 30 ®é, ®æ n−íc vμo cho ®Õn khi n−íc ®Çy lªn miÖng èng, ®ång thêi nuíc b¾t ®Çu ch¶y ra ë ®Çu kia cña èng (ë vÞ trÝ nμy èng si ph«ng ®−îc coi lμ “vÞ trÝ ®óng”-H. 9), sau ®ã tiÕn hμnh chÌn chÆt vμ tr¸t kÝn. TiÕp theo ®ã ta tiÕn hμnh x©y hè l¾ng. Hè l¾ng ®−îc x©y dùng víi môc ®Ých dån tÊt c¶ c¸c lo¹i chÊt th¶i ®éng vËt vÒ phÝa hè tr−íc khi n¹p xuèng hÇm ñ qua hÖ thèng si- ph«ng. T¹i ®©y cã thÓ ®Æt mét l−íi c¶n r¸c, kh«ng cho r¸c vμo hÇm. Chó ý: Kh«ng ®−îc ®Æt èng si ph«ng tr−íc khi ®æ bª t«ng mÆt bÓ. 2. L¾p ®Æt thiÕt bÞ ®Çu ra Sau khi l¾p ®Æt thiÕt bÞ ®Çu vµo, tiÕn hµnh l¾p thiÕt bÞ ®Çu ra. ThiÕt bÞ ®Çu ra gåm 1 èng x¶ vµ 1 hè chøa b· th¶i * èng x¶ cã vai trß dÉn b· th¶i (d−íi d¹ng dÞch th¶i) tõ hÇm ph©n huû ra ngoµi hè chøa b· th¶i vµ Ên ®Þnh mùc n−íc tÜnh trong hÇm. èng x¶ lµ mét èng lµm b»ng vËt liÖu PVC, cã ®−êng kÝnh 110 - 150mm, dµi 80 - 100cm, mét c¹nh dµi b»ng 1/3 ®é s©u cña phÇn dÞch ph©n huû (H×nh 10). 11 VÞ trÝ ®Æt èng x¶: èng x¶ ®Æt ë vÞ trÝ cã cèt thÊp h¬n ®Çu vµo, c¸ch mÆt d−íi cña n¾p sµn bª t«ng 40cm. èng x¶ ®−îc ®Æt nghiªng 450, mét ®Çu cña èng x¶ ®Æt ch×m s©u d−íi mÆt n−íc tÜnh trong hÇm ph©n huû vµ cã ®é s©u b»ng 1/3 ®é s©u cña dÞch ph©n huû. (VÝ dô: nÕu phÇn chøa dÞch ph©n huû cã ®é s©u lµ 1,65m th× mét ®Çu cña èng x¶ ph¶i ®Æt ch×m 45cm). * Hè chøa b· th¶i: Tuú thuéc vµo viÖc sö dông cña mçi gia ®×nh mµ hè chøa b· th¶i ®−îc x©y dùng víi thÓ tÝch kh¸c nhau ë ngay cöa ®Çu ra. Tuy nhiªn ®Ó ®¶m b¶o hÇm ph©n huû ho¹t ®éng b×nh th−êng th× mùc n−íc trong hè chøa b· th¶i ph¶i ®−îc ®¶m b¶o th−êng xuyªn b»ng hoÆc thÊp h¬n miÖng èng x¶ tõ hÇm ph©n huû. H×nh 10: CÊu t¹o ®Çu ra cña hÇm ph©n huû Sau khi l¾p ®Æt hÖ thèng ®Çu vµo (inlet) ®Çu ra (outlet), tiÕn hµnh l¾p ®Æt hÖ thèng èng dÉn vµ tói dù tr÷ khÝ. HÖ thèng èng dÉn khÝ ®−îc nèi víi èng thu khÝ gas ®−îc g¾n s½n trong qu¸ tr×nh ®æ bª t«ng n¾p hÇm cã nhiÖm vô dÉn khÝ ®Õn hÖ thèng tói dù tr÷ vµ dÉn ®Õn bÕp ®un. Chó ý: Tr−íc khi nèi èng dÉn khÝ vμo èng thu gas ë hÇm ph©n huû, cÇn ®¶m b¶o èng thu gas ®· th«ng hoμn toμn b»ng c¸ch dïng 1 c©y s¾t Ф6 xuyªn qua èng thu gas. 3. L¾p ®Æt Van an toμn Van an toµn cã nhiÖm vô æn ®Þnh ¸p xuÊt gas lu«n ë møc 5cm cét n−íc cho toµn bé hÖ thèng. Van an toµn ®−îc cÊu t¹o tõ mét chai nhùa trong cã thÓ tÝch tõ 1 - 1,5 lÝt, 1 cót ch÷ T Ф21 vµ 1 èng nhùa tiÒn phong Ф21. §ôc 1 lç ®−êng kÝnh tõ 1,5 - 2cm phÝa d−íi cæ chai. T¹o mét chi tiÕt nèi ch÷ T b»ng vËt liÖu PVC cã phÇn ®u«i dµi tõ 25 - 30cm c¾m s©u vµo trong chai, hai ®Çu cßn l¹i ®−îc nèi víi ®−êng èng dÉn gas (H×nh 11) 12 VËn hμnh: ®æ n−íc vµo trong chai sao cho ngËp èng 5cm. §¸nh dÊu møc 5cm èng ngËp trªn thµnh chai ®Ó bæ sung n−íc khi cÇn. Khi ¸p suÊt gas trong toµn bé hÖ thèng v−ît qu¸ 5cm cét n−íc, khÝ sÏ tù sôc n−íc tho¸t ra ngoµi qua lç nhá gÇn miÖng chai VÞ trÝ l¾p ®Æt: Van an toµn nªn ®Æt ë vÞ trÝ th«ng tho¸ng, dÔ nh×n thuËn lîi cho c«ng t¸c ch¨m sãc sau nµy. H×nh 11: Van an toμn 5cm Nèi vµo ®−êng èng dÉn ga Chó ý: Thuêng xuyªn ph¶i kiÓm tra ®ñ n−íc. NÕu thÊy n−íc thÊp h¬n møc 5cm (®· ®¸nh dÊu) th× ph¶i bæ sung n−íc ngay vµo van an toµn nµy. Tr¸nh t×nh tr¹ng n−íc ë trong chai c¹n lµm gas bÞ thÊt tho¸t ra ngoµi. 4. L¾p ®Æt hÖ thèng tói dù tr÷ gas HÖ thèng tói dù tr÷ gas cã nhiÖm vô thu vµ l−u tr÷ gas tõ hÇm ph©n huû ®Ó sö dông vµo viÖc ®un nÊu. HÖ thèng tói dù tr÷ ga nµy sÏ ®−îc bè trÝ trªn nãc chuång tr¹i ch¨n nu«i hoÆc t¹i mét vÞ trÝ nµo ®ã sao cho nã kh«ng ¶nh h−ëng hoÆc kh«ng bÞ ¶nh h−ëng tíi c¸c ho¹t ®éng kh¸c. §Ó mét gia ®×nh cã thÓ sö dông ga ®un nÊu trong thêi gian 4-5 giê mét ngµy th× th«ng th−êng sè tói dù tr÷ gas cho mét hÖ thèng lµ tõ 2 - 3 tói. Mçi tói ®−îc cÊu t¹o tõ 2 líp tói chÊt dÎo h×nh èng cã ®é dÇy tõ 20 - 24μc, dµi 3,4m, ®−êng kÝnh khi c¨ng hÕt cì lµ 93cm vµ mçi tói cã thÓ chøa ®−îc ~1,8 m3 khÝ sinh häc. Th«ng th−êng mét ®Çu tói ®−îc buéc kÝn, mét ®Çu tói ®−îc th«ng víi ®−êng èng dÉn khÝ b»ng 1 èng nhùa Ф21. C¸ch l¾p ®Æt: - Lång 2 líp tói vµo víi nhau sao cho kh«ng cßn kh«ng khÝ gi÷a 2 líp tói. - Kü thuËt buéc tói: §Ó tói c¨ng ®Òu khi chøa khÝ sau nµy, hai ®Çu tói ®−îc gÊp theo h×nh giÎ qu¹t tõ hai mÐp tói vµo gi÷a (PhÇn nµy sÏ ®−îc h−íng dÉn kü ë PhÇn thùc hµnh ngoµi hiÖn tr−êng). Sau ®ã lÊy d©y chun quÊn chÆt tõ trong ra ngoµi cho thËt kÝn. - Víi ®Çu tói th«ng víi ®−êng èng dÉn khÝ, th× tr−íc khi gËp tói, ®Æt 1 ®o¹n èng nhùa Ф21 dµi 30cm vµo gi÷a tói vµ gi÷a 2 líp nilong. Khi buéc chó ý ®Ó èng bªn trong dµi ra kho¶ng 3 - 5cm. VÞ trÝ l¾p ®Æt tói dù tr÷: Yªu cÇu ph¶i ®−îc treo gän gµng, kh«ng c¶n trë vµ ¶nh h−ëng ®Õn c¸c ho¹t ®éng kh¸c, ®ång thêi ®¶m b¶o tiÖn lîi khi sö dông. Th«ng th−êng tói ®−îc treo trªn nãc bÕp hoÆc nãc chuång tr¹i vµ gÇn khu vùc bÕp nÊu (H×nh 12). H×nh 12: Tói dù tr÷ gas sinh häc 13 VËn hμnh: Mçi lÇn sö dông ga ®Ó ®un nÊu cã thÓ dïng mét sîi d©y chun (d©y s¨m « t«, xe m¸y...) buéc th¾t ngang qua tói nh»m t¹o cho gas cã ¸p xuÊt æn ®Þnh trong qu¸ tr×nh sö dông. Khi sö dông xong l¹i bá d©y x¨m ra ®Ó khÝ sinh häc cã thÓ dù tr÷ tèt h¬n t¹i ®©y. 5. L¾p ®Æt bÕp Biogas BÕp Biogas VACVINA ®−îc thiÕt kÕ ®¬n gi¶n, dÔ vËn hµnh sö dông (H×nh 12). BÕp ®−îc ®óc b»ng gang víi hÖ thèng ph©n nhiÖt b»ng ®ång thiÕt kÕ theo mÉu hÖ thèng ph©n nhiÖt cña bÕp gas c«ng nghiÖp cã nhiÒu −u ®iÓm vµ rÎ tiÒn. ViÖc l¾p ®Æt bÕp gas lµ c«ng ®o¹n cuèi cïng sau khi hoµn thµnh viÖc l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ vµ hÖ thèng èng dÉn khÝ. Th«ng th−êng ®Ó viÖc sö dông gas ®−îc thuËn lîi th× bÕp ®−îc l¾p ®Æt trªn bÖ bÕp cã ®é cao phï hîp. BÖ bÕp ®−îc ®óc s½n nh− trong phÇn I - 6 BÕp khÝ sinh häc Biogas ®−îc nèi víi ®−êng èng dÉn khÝ th«ng qua mét van bi b»ng ®ång ®¶m b¶o kÝn khÝ khi ®ãng. §Ó ®¶m b¶o l¾p ®Æt bÕp mü thuËt, nªn ®Æt kho¸ van ë phÝa d−íi bÖ bÕp nh− h×nh 13 H×nh 13: C¸ch l¾p bÕp khÝ sinh häc kho¸ èng thÐp xuyªn qua bÖ bÕp * Chó ý: §Ó ®¶m b¶o an toµn vµ thuËn tiÖn khi vËn hµnh vµ sö dông cÇn l¾p mét van kho¸ tæng ë ®é cao thÝch hîp gÇn bÖ bÕp. Van nµy lu«n kho¸ vµ chØ ®−îc më khi sö dông bÕp ®un nÊu. III. LÊp ®Êt xung quanh hÇm: SAu khi hoµn thµnh viÖc l¾p ®Æt toµn bé c¸c thiÕt bÞ th× viÖc san lÊp ®Êt quanh hÇm cÇn ®−îc tiÕn hµnh gän gµng. Nªn dïng c¸t lÊp quanh hÇm, sau ®ã t−íi n−íc cho c¸t dån ®Òu xuèng råi ®Çm chÆt líp ®Êt quanh hÇm. C. Nh÷ng chó ý khi vËn hμnh sö dông vμ b¶o d−ìng hÇm Biogas VACVINA c¶i tiÕn Tr−íc khi ®−a hÇm vµo vËn hµnh sö dông, cÇn röa s¹ch v«i v÷a trong hÇm ph©n huû; kiÓm tra l¹i toµn bé hÖ thèng ®Ó ®¶m b¶o ch¾c ch¾n kh«ng bÞ hë, rß rØ. I. N¹p nguyªn liÖu: HÇm Biogas VACVINA ®−îc thiÕt kÕ nh»m môc tiªu gi¶i quyÕt t×nh tr¹ng « nhiÔm m«i tr−êng do chÊt th¶i ®éng vËt do ch¨n nu«i g©y ra, ®ång thêi t¹o nguån chÊt ®èt dåi dµo phôc vô sinh ho¹t hµng ngµy. Do ®ã nguån nguyªn liÖu chñ yÕu lµ ph©n gia sóc, gia cÇm vµ ph©n ng−êi. 14 1. N¹p nguyªn liÖu lÇn ®Çu: §Ó hÇm Biogas cã thÓ mau chãng ®−a vµo sö dông, cÇn chuÈn bÞ ngay mét l−îng tõ 700 - 800kg ph©n t−¬i lµm nguyªn liÖu ban ®Çu. L−îng ph©n nµy ®−îc n¹p vµo hÇm cïng víi l−îng n−íc ®−îc ®æ ®Çy hÇm (n−íc b¾t ®Çu ch¶y ra ngoµi hè chøa b· th¶i). 2. N¹p nguyªn liÖu th−êng xuyªn hμng ngμy: §Ó duy tr× ho¹t ®éng cña hÇm Biogas l©u dµi æn ®Þnh hµng ngµy cÇn ph¶i n¹p thªm mét l−îng nguyªn liÖu bæ sung vµo hÇm. Nguyªn liÖu bæ sung hµng ngµy trong qu¸ tr×nh sö dông chÝnh lµ l−îng ph©n tõ chuång tr¹i vµ tõ hè xÝ trùc tiÕp ch¶y th¼ng vµo hÇm. Cïng víi l−îng nguyªn liÖu nãi trªn lµ l−îng n−íc còng ®−îc bæ sung sao cho tØ lÖ gi÷a ph©n vµ n−íc lµ 1 : 5 (nghÜa lµ 1 ph©n : 5 n−íc). NÕu l−îng n−íc ®−a vµo hÇm qu¸ tØ lÖ nãi trªn th× l−îng ph©n cã mÆt trong hÇm ch−a kÞp ph©n huû hÕt ®· bÞ ®Èy ra ngoµi. Nh− vËy hiÖu qu¶ ph©n huû thÊp, l−îng gas sinh ra Ýt vµ viÖc xö lý vÒ mÆt m«i tr−êng ch−a triÖt ®Ó, ph©n vÉn vßn mïi h«i thèi vµ vÉn cßn tån t¹i c¸c lo¹i ký sinh trung g©y bÖnh. Do ®ã trong tr−êng hîp dïng n−íc t¾m cho gia sóc vµo nh÷ng ngµy hÌ nãng bøc th× l−îng n−íc nµy kh«ng ®−îc cho ch¶y vµo hÇm mµ ph¶i thiÕt kÕ r·nh tho¸t riªng ra khái chuång tr¹i ch¨n nu«i. II. VËn hμnh sö dông 1. Khi hÖ thèng tói dù tr÷ gas ®· c¨ng ®Çy th× b¾t ®Çu sö dông khÝ biogas ®Ó ®un nÊu phôc vô sinh ho¹t. LÇn ®Çu tiªn sö dông, nÕu gas kh«ng ch¸y tøc lµ chÊt l−îng gas ch−a tèt do cã lÉn nhiÒu kh«ng khÝ cã s½n trong hÇm, do ®ã ph¶i x¶ hÕt l−îng gas nµy vµ ®îi 1 ngµy sau tói dù tr÷ c¨ng ®Çy trë l¹i th× míi sö dông. Ph¶i th−êng xuyªn chó ý kho¸ van gas l¹i khi kh«ng sö dông. §Ó ch©m löa cho bÕp ch¸y th× viÖc tr−íc tiªn lµ bËt löa tr−íc råi ®−a löa s½n sµng vµo bé phËn ph©n nhiÖt trªn bÕp, sau ®ã tõ tõ më kho¸ van vµ ®iÒu chØnh ngän löa cho thÝch hîp víi nhu cÇu. §Ó ngän löa Biogas ch¸y ®Òu, xoong nåi lu«n s¹ch sÏ, chó ý th−êng xuyªn vÖ sinh cä röa bé phËn ph©n nhiÖt b»ng ®ång. 2. Khi sö dông bÕp ®Ó ®un nÊu, nÕu thÊy gas yÕu, dïng mét sîi d©y chun ®µn håi buéc ngang tói dù tr÷ gas ®Ó t¹o ¸p suÊt æn ®Þnh. Khi ®un nÊu xong ph¶i nhí th¸o d©y chun ra ®Ó gas sinh ra t¹i hÇm ph©n huû tiÕp tôc ®−îc thu vµ l−u tr÷ t¹i ®©y. 3. Trong qu¸ tr×nh sö dông nÕu thÊy hÖ thèng tói dù tr÷ bÞ xÑp xuèng th× cÇn kiÓm tra ngay hÖ thèng ®−êng èng dÉn khÝ, hÖ thèng tói dù tr÷, kho¸ van... cã thÓ bÞ x× hoÆc thñng, ®uêng èng bÞ gÊp khóc, hoÆc n−íc ë van an toµn, n−íc ë èng xi ph«ng cã thÓ c¹n qu¸ møc quy ®Þnh th× ph¶i kh¾c phôc ngay. 4. TuyÖt ®èi kh«ng ®−a vµo hÇm ph©n huû tÊt c¶ c¸c chÊt ho¸ häc nh−: xµ phßng, thuèc tÈy, n−íc m−a... C¸c chÊt nµy sÏ k×m h·m sù ho¹t ®éng cña vi khuÈn yÕm khÝ. Sù cã mÆt cña c¸c chÊt nµy trong hÇm sÏ lµm cho qu¸ tr×nh ph©n huû sÏ yÕu ®i hoÆc ngõng h¼n. 15 Mäi th«ng tin cã liªn quan xin liªn hÖ vÒ ®Þa chØ: Trung t©m Nghiªn cøu, Ph¸t triÓn céng ®ång n«ng th«n - CCRD §Þa chØ: Sè 28 phè Ph¹m TuÊn Tµi - CÇu GiÊy - Hµ Néi - ViÖt nam §iÖn tho¹i: (04) 7 930380 Fax: (04) 7 930306 E-mail: tvc.vacvina@ netnam.org.vn ________________________________________________ Biªn so¹n: ThS. Ph¹m V¨n Thµnh ThS. NguyÔn §øc ThÞnh Ch−¬ng tr×nh “§µo t¹o c¸n bé kü thuËt C«ng nghÖ khÝ sinh häc”. 16

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfTài liệu đào tạo xây dựng hầm biogas – VACVINA cải tiến.pdf