Sinh học - Chương 6: Phục hồi tài nguyên thiên nhiên

Vi sinh vậtt đượcc sảnn xuấtt để sử dụng ng trong thu hồii dầuu ? VSV cũng có thể đượcc sử dụng ng để tăng cường ng thu hồii dầuu bằng ng cách ch tăng sinh VSV ngay trong giếng ng dầuu. ? VSV có thể hòàa mộtt số kim loạii từ mỏ cácc hàmm lượng ng quặng ng thấpp ? Ngàỳy nay quá trình hòàa tan sinh họcc đượcc sử dụng ng đốii vớii đồng ng và ngàỳy càng ng tăng trong tách ch chiếtt uranium và vàng

pdf16 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Lượt xem: 884 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Sinh học - Chương 6: Phục hồi tài nguyên thiên nhiên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHƯƠNG 6 Phục hồi tài nguyên thiên nhiên TS. Lê Quốc Tuấn Khoa Môi trường và Tài nguyên Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh Giớùi thiệäu ™ Cáùc quáù trình sinh họïc khôngâ chỉ làøm giảûm hoặëc xửû lýù ôâ nhiễmã màø còøn cóù khảû năngê phụïc hồài tàøi nguyênâ (kim loạïi, dầàu) ™ Kim loạïi vàø dầàu đềàu làø nhữngõ nguồàn tàøi nguyênâ khôngâ phụïc hồài đượïc ™ Vi sinh vậät đãõ đượïc sửû dụïng đểå phụïc hồài đồàng, uranium vàø vàøng ™ Sửû dụïng vi sinh vậät cóù thểå phụïc hồài đếán 50% dầàu mỏû Khai tháùc dầàu ™ Dầàu thôâ tồàn tạïi ởû nhiềàu dạïng kháùc nhau trong cáùc bểå chứùa dướùi lòøng đấát ™ Dầàu thôâ đượïc hình thàønh từø sựï phânâ hủûy kỵ khí cáùc vậät liệäu sinh họïc dướùi nhiệät độä vàø áùp suấát trong trong thờøi gian dàøi ™ Thàønh phầàn chủû yếáu củûa dầàu làø cáùc hydrocarbon mạïch thẳúng, nháùnh, vòøng, vòøng thơm Kh a i t h a ù c d a à uTầng sét Tầng đá vôi Tầng cát Tầng sét O Á n g đ u ï c l o å Hỗn hợp nước và dầu được bơm lên mặt đất Cracking dầu mỏ Thu hồài dầàu tăngê cườøng ™ Thu hồài dầàu ởû nhữngõ giếáng dầàu đãõ đượïc khai tháùc ™ Dùøng cáùc hoạït chấát bềà mặët hoặëc hơi nướùc đểå làøm giảûm độä nhớùt củûa dầàu ™ Dầàu đượïc thu hồài đượïc táùch nướùc hoặëc cáùc hoạït chấát bềà mặët Phụïc hồài dầàu tăngê cườøng Phụïc hồài dầàu tăngê cườøng Thu hồài dầàu bằèng hơi nướùc Thu hồài dầàu tăngê cườøng bằèng vi sinh vậät ™ Phương pháùp nàøy liênâ quan đếán việäc bổå sung cáùc polymer sinh họïc vàøo trong giếáng dầàu đểå làøm tăngê độä nhớùt củûa nướùc ™ Cáùc polymer sinh họïc cóù thểå sảûn xuấát ngay trong giếáng dầàu bằèng việäc bổå sung cáùc vi sinh vậät vàøo trong giếáng dầàu. ™ Tuy nhiênâ , điềàu kiệän khắéc nghiệät củûa giếáng dầàu làø cảûn trởû lớùn đốái vớùi sựï pháùt triểån củûa VSV ™ Giáù cảû cho việäc sửû dụïng phương pháùp nàøy cũngõ còøn kháù đắét Thu hồài kim loạïi bằèng cáùc PP sinh họïc ™ Việäc sửû dụïng cáùc vậät liệäu sinh họïc đểå thu hồài hoặëc táùch kim loạïi đãõ đượïc ứùng dụïng nhiềàu ™ Mộät sốá VSV cóù khảû năngê hòøa tan kim loạïi từø cáùc hợïp chấát khôngâ tan (sulphide) ™ Phương pháùp nàøy còøn đượïc gọïi làø lọïc sinh họïc kim loạïi Thu hồài kim loạïi từø chấát thảûi khai tháùc quặëng ™ Cáùc nghiênâ cứùu vềà vi khuẩån oxi hóùa sắét vàø sulphur (1920 – 1930) đặët nềàn tảûng cho việäc thu hồài kim loạïi bằèng PP sinh họïc. ™ Việäc hòøa tan cáùc hợïp chấát chứùa kim loạïi khôngâ tan làø cơ chếá chủû yếáu củûa quáù trình nàøy ™ Cáùc loàøi VSV thườøng đượïc biếát đếán làø: ™ Thiobacillus ferrooxidans, T. thiooxidans ™ Leptospirillum ferrooxidans Ho ø a t a n q u a ë n g b ơ û i v i s i n h v a ä t O2 H2O H2SO4 Fe2(SO4)3 FeS CuSO4 CuFeS2 Tan Không tan T. ferrooxidans L. ferrooxidans T. ferrooxidans S FeSO4 T. ferrooxidans Các phản ứng liên quan đến sự hòa tan đồng từ các quặng có chứa sắt Cáùc côngâ trình thu hồài kim loạïi Kếát luậän ™ Vi sinh vậät đượïc sảûn xuấát đểå sửû dụïng trong thu hồài dầàu ™ VSV cũngõ cóù thểå đượïc sửû dụïng đểå tăngê cườøng thu hồài dầàu bằèng cáùch tăngê sinh VSV ngay trong giếáng dầàu. ™ VSV cóù thểå hòøa mộät sốá kim loạïi từø mỏû cáùc hàøm lượïng quặëng thấáp ™ Ngàøy nay quáù trình hòøa tan sinh họïc đượïc sửû dụïng đốái vớùi đồàng vàø ngàøy càøng tăngê trong táùch chiếát uranium vàø vàøng

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbaigiangcongnghesinhhocmoitruongchuong6_4267.pdf
Tài liệu liên quan