Siêu âm tim hẹp van hai lá

HẸP VAN HAI LÁ ĐIỀU TRỊ NGOẠI KHOA Nong van ; sửa van ; thay van Phẫu thuật tim kín ; nong van bằng bóng ; phẫu thuật tim hở Chỉ định nong van hoặc thay van: Hẹp khít van 2 lá (DTMV < 0,6 cm2 / 1 m2 DTCT) Hẹp 2 lá + Rung nhĩ Hẹp 2 lá + NYHA > 2 hoặc khó đáp ứng sinh hoạt hằng ngày Có cơn thuyên tắc Hẹp 2 lá + Tăng áp lực ĐMP

ppt47 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Lượt xem: 1253 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Siêu âm tim hẹp van hai lá, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SIÊU ÂM TIM HẸP VAN HAI LÁNGUYÊN NHÂN HẸP VAN 2 LÁ Thấp tim Bẩm sinh: van 2 lá hình dù Lupus ban đỏ Viêm khớp dạng thấp Mảnh sùi lớn trong viêm nội tâm mạc Vôi hoá nặng vòng van 2 lá Rối loạn biến dưỡng di truyềnTỔN THƯƠNG VAN 2 LÁ DO THẤP Dính mép van Dính lá van Dính dây chằng Phối hợp cả 3 loại tổn thương trênGIẢI PHẪU HỌCGIẢI PHẪU HỌCGIẢI PHẪU HỌCDIỆN TÍCH MỞ VAN 2 LÁ Bình thường: 4 – 6 cm2 Hẹp van 2 lá Nhẹ: 1.5  MVA 100mmHg- X quang loàng ngöïc: + Nhó traùi lôùn; thaát phaûi lôùn + Cung tieåu nhó (4 cung bôø traùi) + Taêng aùp ÑMP: taùi phaân phoái maùu, Kerley A,B, phuø moâ keõHẸP VAN HAI LÁ HẸP VAN HAI LÁ ECGCÁC BƯỚC SIÊU ÂMMẶT CẮT CẠNH ỨC TRỤC DỌC Phình đầu gối của lá van trước thì tâm trương Tính chất lá van: dầy, sợi hoá, vôi hoá Bề dày lá van Tính chất dây chằng Kích thước buồng tim, EF Chuyển động xoáy hoặc cục máu đông nhĩ trái Tính chất van ĐMC Khảo sát Doppler dòng máu qua van ĐMP Đo áp lực ĐM phổi trung bình và áp lực ĐM phổi tâm trương (dòng hở ĐM phổi) Cục máu đông nhĩ trái Aùp lực ĐM phổi tâm thu (dòng hở 3 lá)MẶT CẮT CẠNH ỨC TRỤC NGANG NGANG VAN ĐMC Tính chất lá van, mép van Diện tích mở van 2 lá (planimetry)MẶT CẮT CẠNH ỨC TRỤC NGANG NGANG VAN 2 LÁ Vận tốc dòng máu từ nhĩ trái xuống thất trái Diện tích mở van 2 lá theo PHT Tính chất van 2 lá và bộ máy dưới van Độ nặng hở 3 lá, PAPs Hở van 2 lá phối hợp Chuyển động xoáy hay cục máu đông nhĩ tráiMẶT CẮT 4 BUỒNG TỪ MỎMTHAY ĐỔI CHUYỂN ĐỘNG CỦA VAN 2 LÁ Mất dạng M của lá trước Lá sau chuyển động ra trước Giảm khoảng cách giữa 2 lá van khi mởAMLPMLAML PMLHẸP 2 LÁBÌNH THƯỜNGTHAY ĐỔI CHUYỂN ĐỘNG CỦA VAN 2 LÁ Độ dốc EF giảm: Bình thường: 70 – 150 mm/s Hẹp 2 lá nặng: 50%5-10 mmHgBình thöôøng Giaûm 2.5) Giaûm 20 mmHgĐo ĐK TMC dưới qua mặt cắt dưới sườnĐÁNH GIÁ HÌNH THÁI BỘ MÁY VAN 2 LÁ THEO BẢNG ĐIỂM CỦA WILKINSBIEÂN ÑOÄ MÔÛ LAÙ VANÑIEÅMVan môû toát, chæ bò giôùi haïn ôû meùp van1Bieân ñoä môû phaàn giöõa vaø ñaùy cuûa laù van bò giôùi haïn22 laù van di chuyeàn veà phía tröôùc trong thì taâm tröông, chuû yeáu vuøng ñaùy3Khoâng hoaëc coù di chuyeån raát ít caùc laù van veà phía tröôùc4ÑOÄ DAØY LAÙ VANÑIEÅMGaàn bình thöôøng (4-5 mm)1Daøy phaàn giöõa laù van, daøy meùp van2Daøy toaøn boä laù van3Daøy nhieàu toaøn boä laù van (> 8-10 mm)4DAØY DÖÔÙI VANÑIEÅMDaøy nheï caùc daây chaèng ngay döôùi laù van1Daøy tôùi 1/3 chieàu daøi daây chaèng2Daøy tôùi 1/3 ñoaïn xa daây chaèng3Daøy nhieàu vaø ruùt ngaén moïi daây chaèng tôùi cô truï4VOÂI HOAÙ LAÙ VANÑIEÅM1 vuøng duy nhaát taêng saùng1Raûi raùc caùc vuøng taêng saùng ôû meùp laù van2Voâi hoaù tôùi phaàn giöõa van3Voâi hoaù nhieàu ôû gaàn khaép laù van4Phòng thấp: 5 năm, 25t, 35t, suốt đờiPhòng VNTMNT : nhổ, chữa răng hay phẫu thuật.Chẹn bêta, Diltiazem, VerapamilDigoxinLợi tiểuNitratesỨc chế men chuyển liều thấpKháng đông: Kháng Vit K - TD: Sintrom 4 mgHẸP VAN HAI LÁ ĐIỀU TRỊ NỘI KHOAKhi có tăng áp ĐMP hoặc suy tim phảiNong van ; sửa van ; thay vanPhẫu thuật tim kín ; nong van bằng bóng ; phẫu thuật tim hởChỉ định nong van hoặc thay van:Hẹp khít van 2 lá (DTMV 2 hoặc khó đáp ứng sinh hoạt hằng ngàyCó cơn thuyên tắcHẹp 2 lá + Tăng áp lực ĐMPHẸP VAN HAI LÁ ĐIỀU TRỊ NGOẠI KHOA

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • ppthep_hai_la_bshuong_4397.ppt
Tài liệu liên quan