Quản Trị Dự Án Phần Mềm - Phần 2: Lên kế hoạch

a. Xét đường căng: i. BDGJK=24-16=8  rút 8 ngày. 2 1 2 3 $=2*70+110+2*120+3*100= Nghĩa là B rút 2 ngày, D rút 1, G rút 2, J rút 3. K không rút. b. Xét các đường ngoài căng 2 1 i. BDFIK=21-3-16=2 rút 2 ngày. 1 1 $=70+110= Nghĩa là đã rút 3 ngày (B:2, D:1), bây giờ chỉ cần rút thêm 2 ngày (I:1, F:1) 1 1 ii. ACFIK=18-2-16=0  không rút iii. ACEHK =16 không rút.Giáo Trình Quản Trị Dự Án Phần Mềm Khoa Công Nghệ Thônh Tin Bộ Môn Công Nghệ Phần Mềm Đại Học Khoa Học 70 B,H,i: 70$ / ngày A, D, F chi phí 110$ / ngày C,G,: 120$ / ngày J, H :100$ / Ngay

pdf46 trang | Chia sẻ: huongnt365 | Lượt xem: 597 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Quản Trị Dự Án Phần Mềm - Phần 2: Lên kế hoạch, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfgiaotrinhquantriduanphanmemp2_7363_1801458.pdf
Tài liệu liên quan