Quản lý tài chính lâm nghiệp

Tên đề tài : Quản lý tài chính lâm nghiệp Các khoản thu chi ngân sách trong nông nghiệp và phát triển nông thông ( trong đó có lâm nghiệp ) là một bộ phận của ngân sách nhà nước ( NSNN ) , việc quản lý nguồn thu chi này thực hiện theo Luật ngân sách nhà nước cùng các văn bản cụ thể triển khai hướng dẫn Luật . Ngân sách nhà nước là toàn bộ các khoản thu , chi của nhà nước đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định và được thực hiện trong một năm để đảm bảo thực hiện các chức năng , nhiệm vụ của nhà nước

pdf90 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Lượt xem: 1931 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Quản lý tài chính lâm nghiệp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - 2004 - §èi víi dù ¸n ODA kh«ng hoµn l¹i: Kh«ng thuéc ®èi t−îng chÞu thuÕ VAT. Chñ dù ¸n ODA kh«ng hoµn l¹i hoÆc nhµ thÇu chÝnh trùc tiÕp nhËp khÈu hoÆc uû th¸c nhËp khÈu ®−îc miÔn thuÕ VAT ®èi víi vËt t−, nguyªn liÖu, thiÕt bÞ dïng cho dù ¸n; tr−êng hîp trùc tiÕp mua hµng ho¸, dÞch vô trong n−íc chÞu thuÕ VAT sÏ ®−îc hoµn sè thuÕ VAT ®· tr¶ khi mua hµng. - §èi víi dù ¸n ODA vay −u ®·i: Chñ dù ¸n ODA vay −u ®·i kh«ng ph¶i tr¶ thuÕ VAT ®èi víi hµng ho¸, dÞch vô nhËp khÈu hoÆc mua t¹i thÞ tr−êng ViÖt Nam thuéc diÖn kh«ng chÞu thuÕ VAT. Chñ dù ¸n vay −u ®·i ®−îc Ng©n s¸ch Nhµ n−íc cÊp ph¸t toµn bé, hoÆc ®−îc Ng©n s¸ch Nhµ n−íc cÊp ph¸t mét phÇn vµ mét phÇn cho vay l¹i ®−îc hoµn thuÕ VAT ®· tr¶ khi mua hµng ho¸, dÞch vô chÞu thuÕ VAT ®Ó thùc hiÖn dù ¸n ODA. 4.5. ThuÕ xuÊt khÈu, nhËp khÈu LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu ®−îc ban hµnh ngµy 26/12/1991 vµ ®−îc söa ®æi vµo n¨m 1993, n¨m 1998. 4.5.1. §èi t−îng chÞu thuÕ ThuÕ xuÊt, nhËp khÈu ®¸nh vµo c¸c hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp khÈu qua cöa khÈu biªn giíi cña ViÖt Nam. 4.5.2. C¸ch tÝnh thuÕ ThuÕ xuÊt, nhËp khÈu ®−îc tÝnh dùa vµo sè l−îng hµng ho¸ ghi trªn tê khai xuÊt, nhËp khÈu, gi¸ tÝnh thuÕ vµ thuÕ suÊt cña tõng mÆt hµng. a) Gi¸ tÝnh thuÕ quy ®Þnh ®èi víi hµng xuÊt khÈu: Lµ gi¸ b¸n t¹i c¸c cöa khÈu theo hîp ®ång ho¹t ®éng ngo¹i th−¬ng, kh«ng bao gåm phÝ b¶o hiÓm vµ chi phÝ vËn t¶i. b) Gi¸ tÝnh thuÕ quy ®Þnh ®èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu: Lµ gi¸ mua t¹i cöa khÈu theo hîp ®ång ngo¹i th−¬ng, bao gåm c¶ chi phÝ vËn t¶i vµ phÝ b¶o hiÓm. c) ThuÕ suÊt thuÕ xuÊt, nhËp khÈu: Trong lÜnh vùc l©m nghiÖp, thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh sè 1124/1997/Q§-TTg ngµy 25/12/1997 vµ QuyÕt ®Þnh sè 65/1998/Q§-TTg ngµy 24/3/1998 cña Thñ t−íng ChÝnh phñ vÒ viÖc xuÊt khÈu s¶n phÈm gç, l©m s¶n vµ nhËp khÈu gç nguyªn liÖu, biÓu thuÕ xuÊt nhËp khÈu ®· x©y dùng c¸c møc thuÕ suÊt cô thÓ, cã ph©n biÖt ®èi víi c¸c s¶n phÈm xuÊt khÈu ®−îc lµm tõ nguyªn liÖu gç xuÊt xø kh¸c nhau. S¶n phÈm ®−îc lµm tõ gç rõng tù nhiªn chÞu thuÕ suÊt Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - 2004 261 cao h¬n s¶n phÈm lµm tõ gç rõng trång. §ång thêi, ®Ó ®¶m b¶o tho¶ m·n nhu cÇu gç cho s¶n xuÊt trong n−íc, thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu nhãm hµng gç, nguyªn liÖu gç vµ s¶n phÈm tõ gç còng ®· ®−îc x©y dùng mét c¸ch hîp lý h¬n nh»m t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp buéc ph¶i sö dông gç nhËp khÈu trong ®iÒu kiÖn gç trong n−íc bÞ h¹n chÕ vÒ sè l−îng khai th¸c. QuyÕt ®Þnh sè 45/2002/Q§-BTC ngµy 10/4/2002 cña Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc thay thÕ BiÓu thuÕ thuÕ xuÊt khÈu ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 193/2000/Q§-BTC ngµy 5/12/2000 cña Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh møc thuÕ suÊt mét sè l©m s¶n nh− sau: BiÓu 2: ThuÕ suÊt thuÕ xuÊt khÈu l©m s¶n STT MÆt hµng ThuÕ suÊt(%) 1 C¸c lo¹i gèc, rÔ c©y gç rõng tù nhiªn 5 2 Gç ®ai thïng; cét b»ng gç rõng tù nhiªn 5 3 Tµ vÑt ®−êng s¾t, gç xÎ b»ng gç rõng tù nhiªn 10 2 Gç d¸n , gç l¹ng, v¸n sµn, khung cöa b»ng gç rõng tù nhiªn 10 NghÞ ®Þnh sè 14/1999/N§-CP ngµy 23/3/1999 cña ChÝnh phñ vÒ ban hµnh danh môc hµng ho¸ vµ thuÕ suÊt cña ViÖt Nam ®· quy ®Þnh møc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu nh− sau: BiÓu 3: ThuÕ suÊt nhËp khÈu l©m s¶n STT MÆt hµng ThuÕ suÊt(%) 1 Gç nhiªn liÖu, than cñi 5 2 D¨m gç 5 3 Gç c©y 0 4 Khung cöa sæ, cöa sæ 5 5 C¸c lo¹i v¸n 5 6 Bét gç, sîi gç 0 7 Gç xÎ 0 262 Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - 2004 4.5.3. MiÔn gi¶m thuÕ Th«ng t− sè 41/2002/TT-BTC ngµy 3/5/2002 cña Bé Tµi chÝnh vÒ h−íng dÉn thùc hiÖn chÝnh s¸ch thuÕ ®èi víi c¸c ch−¬ng tr×nh, dù ¸n sö dông nguån hç trî ph¸t triÓn chÝnh thøc (ODA) quy ®Þnh nh− sau: a) §èi víi dù ¸n ODA kh«ng hoµn l¹i: Chñ dù ¸n ODA kh«ng hoµn l¹i trùc tiÕp nhËp khÈu hoÆc uû th¸c nhËp khÈu ®−îc miÔn thuÕ nhËp khÈu, kÓ c¶ chªnh lÖch theo gi¸ (hoÆc phô thu) ®èi víi mét sè mÆt hµng nhËp khÈu (nÕu cã). b) §èi víi dù ¸n ODA vay −u ®·i: Tr−êng hîp chñ dù ¸n ODA vay −u ®·i ®Çu t− vµo c¸c lÜnh vùc trång rõng, khoanh nu«i t¸i sinh vµ trång rõng, CBLS ®−îc miÔn thuÕ nhËp khÈu ®èi víi hµng ho¸ d−íi ®©y, thuéc lo¹i trong n−íc ch−a s¶n xuÊt hoÆc s¶n xuÊt ®−îc nh−ng ch−a ®¸p øng ®−îc yªu cÇu chÊt l−îng: - ThiÕt bÞ, m¸y mãc, ph−¬ng tiÖn vËn t¶i chuyªn dïng, nhËp khÈu ®Ó t¹o TSC§ cña doanh nghiÖp hoÆc më réng quy m« ®Çu t−, ®æi míi c«ng nghÖ. - Ph−¬ng tiÖn vËn chuyÓn chuyªn dïng ®−a ®ãn c«ng nh©n 4.6. ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp LuËt ThuÕ Thu nhËp doanh nghiÖp 09/2003/QH11 ban hµnh vµo ngµy 17/06/2003 vµ c¸c v¨n b¶n d−íi luËt (NghÞ ®Þnh sè 164/2003/N§- CP ngµy 22/12/2003 cña ChÝnh phñ, Th«ng t− sè 128/2003/TT-BTC ngµy 22/12/2003 cña Bé Tµi chÝnh h−íng dÉn chi tiÕt thi hµnh LuËt ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp quy ®Þnh : 4.6.1. §èi t−îng nép thuÕ Gåm c¸c tæ chøc, c¸ nh©n s¶n xuÊt, kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô cã thu nhËp ®Òu ph¶i nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp. 4.6.2. C¨n cø tÝnh thuÕ Lµ thu nhËp chÞu thuÕ trong kú tÝnh thuÕ vµ thuÕ suÊt a) Thu nhËp chÞu thuÕ bao gåm thu nhËp tõ ho¹t ®éng kinh doanh vµ thu nhËp chÞu thuÕ kh¸c trong kú. - Thu nhËp chÞu thuÕ tõ ho¹t ®éng kinh doanh ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: Thu nhËp Doanh thu ®Ó Chi phÝ Thu nhËp chÞu Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - 2004 263 = - + chÞu thuÕ trong kú tÝnh thuÕ tÝnh thu nhËp chÞu thuÕ trong kú tÝnh thuÕ hîp lý trong kú tÝnh thuÕ thuÕ kh¸c trong kú tÝnh thuÕ - C¸c kho¶n thu nhËp chÞu thuÕ kh¸c nh−: chªnh lÖch vÒ kinh doanh chøng kho¸n, tõ quyÒn së h÷u vµ sö dông tµi s¶n, chªch lÖch vÒ chuyÓn nh−îng tµi s¶n, chuyÓn nh−îng quyÒn thuª tµi s¶n, bÊt ®éng s¶n, toµn bé l·i tiÒn göi hoÆc cho vay..vv.. b) ThuÕ suÊt: cã 2 nhãm thuÕ suÊt: - ThuÕ suÊt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ¸p dông ®èi víi c¬ së kinh doanh lµ 28%. - ThuÕ suÊt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ¸p dông ®èi víi c¬ së kinh doanh tiÕn hµnh t×m kiÕm, th¨m dß, khai th¸c dÇu khÝ vµ t×a nguyªn quý hiÕm kh¸c tõ 28-50% phï hîp víi tõng dù ¸n ®Çu t−, tõng c¬ së kinh doanh. 4.6.3. MiÔn thuÕ, gi¶m thuÕ ViÖc miÔn, gi¶m thuÕ tuú thuéc vµo ngµnh, nghÒ, lÜnh vùc vµ ®Þa bµn ®−îc h−ëng −u ®·i ®Çu t−. Danh môc ®−îc h−ëng −u ®·i ®Çu t− qui ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh 164/2003/N§-CP . Trong L©m nghiÖp, ®èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t− vµo lÜnh vùc nh− trång rõng, khoanh nu«i t¸i sinh rõng, trång c©y l©u n¨m trªn ®Êt hoang ho¸...., s¶n xuÊt, kinh doanh hµng l©m s¶n xuÊt khÈu, chÕ biÕn n«ng l©m s¶n, dÞch vô kü thuËt phôc vô s¶n xuÊt l©m nghiÖp thùc hiÖn t¹i ®Þa bµn cã ®iÒu kiÖn KT-XH khã kh¨n th× ®−îc ¸p dông thuÕ suÊt 15% (¸p dung trong 12 n¨m). §èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t− vµo lÜnh vùc nh− trång rõng, khoanh nu«i t¸i sinh rõng, trång c©y l©u n¨m trªn ®Êt hoang ho¸...., s¶n xuÊt, kinh doanh hµng l©m s¶n xuÊt khÈu, chÕ biÕn n«ng l©m s¶n, dÞch vô kü thuËt phôc vô s¶n xuÊt l©m nghiÖp thùc hiÖn t¹i ®Þa bµn cã ®iÒu kiÖn KT-XH ®Æc biÖt khã kh¨n th× ®−îc ¸p dông thuÕ suÊt 10% (¸p dông trong 15 n¨m). Sau thêi h¹n ¸p dông møc thuÕ suÊt −u ®·i nµy th× c¬ së ph¶i nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp víi møc thuÕ suÊt 28% MiÔn thuÕ th«ng th−êng ®−îc ¸p dông trong 2-4 n¨m ®Çu ®èi víi c¬ së kinh doanh míi thµnh lËp vµ gi¶m 50% sè thuÕ ph¶i nép cho 2-9 n¨m tiÕp theo (Tuú tõng ngµnh, nghÒ, lÜnh vùc vµ ®Þa bµn ®−îc h−ëng −u ®·i ®Çu t−) 264 Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - 2004 4.6.4. §¨ng ký, kª khai, nép thuÕ - C¬ së kinh doanh cã tr¸ch nhiÖm ®¨ng ký, kª khai vµ nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp vµo Ng©n s¸ch Nhµ n−íc (Kª khai vµ nép thuÕ hµng quý). - Thêi h¹n nép thuÕ: chËm nhÊt kh«ng qu¸ ngµy cuèi cïng cña th¸ng cuèi quý. 5. Mét sè tån t¹i vµ ®Ò xuÊt 5.1. Tån t¹i 5.1.1 VÒ qu¶n lý, sö dông nguån NSNN 1) ThiÕu mét ng©n s¸ch tæng thÓ lµm cho khã cã thÓ x¸c ®Þnh tæng thu vµ tæng chi ng©n s¸ch ngµnh l©m nghiÖp còng nh− NSNN hµng n¨m. Trªn thùc tÕ mét sè kho¶n viÖn trî kh«ng hoµn l¹i, ®Æc biÖt lµ trong lÜnh vùc hç trî kü thuËt do nhµ tµi trî qu¶n lý, ch−a ®−îc tæng hîp vµo NSNN. 2) HÖ thèng chÝnh s¸ch hay bÞ thay ®æi, ch−a cã sù thèng nhÊt vµ ®ång bé dÉn tíi viÖc c¸n bé thõa hµnh hiÓu kh¸c nhau vµ thùc hiÖn sai lÖch. Kû luËt tµi chÝnh ch−a nghiªm. 3) ViÖc lËp kÕ ho¹ch ph©n bæ vèn hµng n¨m cßn phøc t¹p: Vèn ®Çu t− XDCB do Bé KH vµ §T ph©n bæ, trong khi phÇn vèn hµnh chÝnh sù nghiÖp l¹i do Bé Tµi chÝnh ph©n bæ. §iÒu nµy ®· g©y phøc t¹p ®èi víi ch−¬ng tr×nh, dù ¸n cã c¸c h¹ng môc chi võa cã vèn ®Çu t− XDCB, võa cã vèn hµnh chÝnh sù nghiÖp. 4) Ch−a cã ®Çy ®ñ nh÷ng v¨n b¶n h−íng dÉn cô thÓ cho ®Çu t− XDCB trong l©m nghiÖp, ®Æc biÖt lµ kh©u trång rõng, khoanh nu«i t¸i sinh vµ b¶o vÖ rõng. 5) Tû träng c¬ cÊu vèn ®èi víi c«ng tr×nh c¬ së h¹ tÇng so víi tæng kinh phÝ bè trÝ cho dù ¸n 661 møc 5% lµ qu ¸thÊp v× ®èi víi ®Æc thï cña rõng phßng hé vµ rõng ®Æc dông lµ ë vïng rõng s©u, nói cao ®−êng s ¸®i l¹i khã kh¨n, giao th«ng c¸ch trë ng−êi trång rõng cã n¬i ph¶i leo nói hµng chôc km míi ®Õn hiÖn tr−êng trång rõng. Víi møc ®Çu t− nµy ®· lµm ng−êi lµm nghÒ rõng vèn ®· khã kh¨n l¹i cµng khã kh¨n thªm v× ®iÒu kiÖn phôc vô cho lµm viÖc ch−a c¶i thiÖn ®−îc lµ bao. 6) Dù ¸n 661 : Kinh phÝ qu¶n lý dù ¸n cho trång rõng phßng hé vµ ®Æc dông ®−îc trÝch 8% so víi tæng møc ®Çu t− ng©n s¸ch nhµ n−íc dµnh cho dù ¸n trong ®ã c¸c ngµnh ë trung −¬ng lµ 0,7%, tØnh, huyÖn, x· lµ 1,3% chñ dù ¸n c¬ së lµ 6%. Thùc tÕ cho thÊy víi suÊt ®Çu t− thÊp h¬n n÷a trong kÕt Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - 2004 265 cÊu dù to¸n trång rõng l¹i chØ cã trùc tiÕp phÝ mµ kh«ng cã chi phÝ chung (55% so víi nh©n c«ng) do vËy víi møc kinh phÝ qu ¸thÊp trªn kh«ng thÓ ®¸p øng ®ñ chi cho c¸c c«ng viÖc ®iÒu hµnh dù ¸n, ®· lµm cho c«ng t¸ c tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn dù ¸ n kÐm hiÖu qu¶ 7) Mét sè chÝnh s¸ch cßn bÊt cËp, nh−: QuyÕt ®Þnh 661 quy ®Þnh thêi h¹n dïng tiÒn ng©n s¸ch ®Ó tr¶ c«ng kho¸n b¶o vÖ rõng kh«ng qu¸ 5 n¨m, sau ®ã ng−êi nhËn kho¸n ®−îc h−ëng lîi Ých tõ rõng, phï hîp víi c«ng søc mµ hä ®· bá ra. §Õn nay, dù ¸n 661 ®· thùc hiÖn ®−îc gÇn 6 n¨m nh−ng ChÝnh phñ vÉn cÊp tiÒn cho c¸c dù ¸n kho¸n b¶o vÖ rõng. 8) N¨m 2001, Thñ t−íng ChÝnh phñ ®· ký ban hµnh QuyÕt ®Þnh 178/2001/Q§-TTg vÒ nghÜa vô vµ quyÒn h−ëng lîi tõ rõng cña hé gia ®×nh vµ c¸ nh©n khi ®−îc giao kho¸n b¶o vÖ, khoanh nu«i t¸i sinh rõng vµ trång rõng, ®−îc h−íng dÉn t¹i 80/2003/TTLT/BNN/BTC ngy 03/9/2003 nh−ng cho ®Õn nay viÖc triÓn khai vÉn cßn nhiÒu h¹n chÕ v× v× ch−a mang l¹i lîi Ých kinh tÕ thiÕt thùc cho ng−êi ®−îc giao, ®−îc thuª vµ nhËn kho¸n trõ tr−êng hîp rÊt Ýt nh÷ng n¬i cã rõng vµ ®Êt l©m nghiÖp ë s¸t víi c¸c ®iÓm kinh tÕ ph¸t triÓn, cßn hÇu hÕt rõng vµ ®Êt L©m nghiÖp ë vïng s©u vïng xa n»m trong khu vùc kinh tÕ chËm ph¸t triÓn ®êi sèng cña ng−êi d©n rÊt khã kh¨n s¶n phÈm hµng ho¸ lÊy ra tõ rõng kh«ng cã thÞ tr−êng tiªu thô vµ nÕu cã tiªu thô ®−îc th× còng khã ®ñ bï ®¾p cho chi phÝ ®Çu t− ban ®Çu cña ng−êi lao ®éng. Thùc tÕ cho thÊy ®èi víi hé gia ®×nh ®−îc giao, nhËn kho¸n rõng ®Æc dông vµ rõng phßng hé th× thu nhËp cña ng−êi d©n chÝnh lµ c«ng lao ®éng mµ ng−êi d©n bá ra ®Ó ®−îc nhµ n−íc thanh to¸n víi møc møc kinh phÝ ®Çu t− (kho¸n b¶o vÖ 50.000 ®«ng/ha/5 n¨m, Khoanh nu«i trång bæ sung 1 triÖu ®ång/ha/6 n¨m, trång rõng 4 triÖu ®ång/ha) ®èi víi lîi Ých b»ng s¶n phÈm lÊy ra tõ rõng th× ch−a thÓ cã ®−îc. H¬n n÷a víi møc thêi gian giao kho¸n trªn lµ qu¸ ng¾n sÎ lµm nguy c¬ mÊt rõng t¨ng lªn khi hÕt thêi gian giao kho¸n. 9) Trong thùc tÕ nhiÒu tr−êng hîp ë c¸c ®Þa ph−¬ng kh«ng thÓ thùc hiÖn ®−îc g¾n viÖc ¨n chia s¶n phÈm gç (tû lÖ%) gi÷a Nhµ n−íc vµ hé gia ®×nh nhËn giao kh¸on b¶o vÖ rõng (kh«ng cã kinh phÝ kiÓm kª tr÷, s¶n l−îng rõng cña tr¹ng th¸i rõng tr−íc khi giao kho¸n cho hé gia ®×nh vµ ®¸nh gi¸ s¶n l−îng rõng khi kÕt thóc th−ßi h¹n giao kho¸n hîp ®ång...). C¬ chÕ kho¸n b¶o vÖ rõng hiÖn hµnh 266 Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - 2004 ch−a thÓ hiÖn sù g¾n kÕt trùc tiÕp lîi Ých cña ng−êi nhËn kho¸n víi hiÖu qu¶ c«ng t¸c b¶o vÖ rõng cña hä. 10) Cã qu¸ nhiÒu ®Þnh møc chi tiªu vµ nh÷ng ®Þnh møc nµy ch−a hoµn toµn phï hîp víi thùc tÕ vµ ch−a thèng nhÊt, cã sù kh¸c biÖt lín gi÷a ®Þnh møc chi tiªu trong n−íc víi c¸c ch−¬ng tr×nh dù ¸n n−íc ngoµi. Ch¼ng h¹n, QuyÕt ®Þnh 661 cho phÐp sö dông vèn NSNN ®Ó kho¸n b¶o vÖ rõng ®Æc dông, rõng phßng hé víi ®¬n gi¸ kho¸n b×nh qu©n ph©n bæ cho c¸c tØnh lµ 50.000®/ha/n¨m. Tuy nhiªn, trªn thùc tÕ, diÖn tÝch rõng cÇn b¶o vÖ ë c¸c ®Þa ph−¬ng lín h¬n diÖn tÝch rõng ®−îc ng©n s¸ch nhµ n−íc cÊp kinh phÝ kho¸n b¶o vÖ hµng n¨m. V× vËy, ®Ó cã thÓ kho¸n b¶o vÖ toµn bé diÖn tÝch rõng, c¸c tØnh ®· ph¶i h¹ ®¬n gi¸ kho¸n b¶o vÖ rõng xuèng møc tõ 25.000® ®Õn 30.000®/ha/n¨m (Vïng Trung du vµ miÒn nói phÝa B¾c). Mét sè tØnh cã nguån thu ng©n s¸ch lín ®· bæ sung vµo kinh phÝ kho¸n b¶o vÖ rõng nh−: Thµnh phè Hå ChÝ Minh dïng ng©n s¸ch ®Þa ph−¬ng bæ sung ®Ó n©ng møc kho¸n b¶o vÖ rõng lªn møc 100.000® ®Õn 120.000®/ha/ n¨m. C¸c tØnh ë T©y Nguyªn vµ Nam Bé ¸p dông møc kho¸n 50.000®/ha-n¨m. ViÖc ¸p dông ®¬n gi¸ kho¸n b¶o vÖ rõng kh«ng thèng nhÊt gi÷a c¸c tØnh ®· t¹o ra sù suy b× gi÷a ng−êi d©n ë ®Þa ph−¬ng nµy víi ®Þa ph−¬ng kh¸c, dÉn ®Õn sù hiÓu lÇm r»ng ng−êi nhËn kho¸n ®· bÞ bít xÐn ¨n chÆn. 11) Theo qui ®Þnh hiÖn nay kÕt thóc n¨m tµi chÝnh, tÊt c¶ c¸c kho¶n chi ng©n s¸ch thuéc dù to¸n n¨m tr−íc ch−a thùc hiÖn kh«ng ®−îc chuyÓn sang n¨m sau cÊp ph¸t tiÕp, c¸c ®¬n vÞ ph¶i nép l¹i NSNN, dÉn tíi hiÖn t−îng ch¹y vèn" cña c¸c ®¬n vÞ dù to¸n vµo dÞp cuèi n¨m, cã thÓ g©y lªn thÊt tho¸t vèn NSNN. 12) Kh©u kiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc chÊp hµnh c¸c qui ®Þnh vÒ qu¶n lý tµi chÝnh, chÕ ®é kÕ to¸n thèng kª cña c¸c c¬ quan qu¶n lý trªn thùc tÕ cßn nhiÒu h¹n chÕ. Theo QuyÕt ®Þnh 661 vµ c¸c th«ng t− h−íng dÉn thùc hiÖn quyÕt ®Þnh nµy th× ®èi t−îng giao kho¸n b¶o vÖ, khoanh nu«i t¸i sinh rõng lµ hé gia ®×nh vµ nhãm hé gia ®×nh. Trong tr−êng hîp kho¸n cho nhãm hé gia ®×nh th× chñ dù ¸n ký hîp ®ång kho¸n vµ chi tr¶ tiÒn cho ng−êi ®¹i diÖn cña nhãm hé. Khi ký hîp ®ång kho¸n víi ®¹i diÖn cña nhãm, cã chñ dù ¸n ®· kh«ng thùc hiÖn ®óng qui ®Þnh cña Nhµ n−íc lµ chØ ký víi ng−êi ®¹i diÖn cho nhãm hé nÕu cã giÊy uû quyÒn cña tÊt c¶ c¸c hé trong nhãm. HËu Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - 2004 267 qu¶ lµ ng−êi nµy cã thÓ trë thµnh cai ®Çu dµi, nhËn tiÒn cña Nhµ n−íc råi thuª kho¸n l¹i c¸c hé víi møc tiÒn c«ng thÊp h¬n, h−ëng tiÒn chªnh lÖch. 13) Còng nh− c¸c bé, ngµnh kh¸c, Bé KH vµ §T ®ãng vai trß chÝnh trong ph©n bæ vèn ®Çu t− trong Bé N«ng nghiÖp vµ PTNT, cßn chi th−êng xuyªn do Bé Tµi chÝnh ph©n bæ. Sù phèi hîp gi÷a hai bé nµy víi Bé N«ng nghiÖp vµ PTNT kh«ng ph¶i lóc nµo còng râ rµng vµ cã thÓ t¹o ra sù mÊt c©n ®èi gi÷a chi th−êng xuyªn vµ chi ®Çu t−. Bé N«ng nghiÖp vµ PTNT còng rÊt Ýt ®−îc tiÕp cËn th«ng tin vÒ ph©n bæ ng©n s¸ch vµ thùc chi ng©n s¸ch cho lÜnh vùc n«ng nghiÖp t¹i c¸c ®Þa ph−¬ng, lµm h¹n chÕ kh¶ n¨ng x©y dùng vµ gi¸m s¸t c¸c chÝnh s¸ch ngµnh, quèc gia cña Bé. 5.1.2. ChÝnh s¸ch thuÕ 5.1.2.1 ThuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp - HiÖn nay, cã nhiÒu ý kiÕn kh¸c nhau vÒ sù tån t¹i cña thuÕ SD§NN. Cã ng−êi cho r»ng nªn b·i bá v× víi sè thu hµng n¨m chiÕm tû träng qu¸ nhá trong c¬ cÊu thu ng©n s¸ch, trong khi chi phÝ cho nh©n lùc thu thuÕ, qu¶n lý thuÕ mÊt kho¶ng 2/3 sè thu. Tr¸i l¹i, ý kiÕn kh¸c vµ thùc tiÔn chØ ra r»ng ch−a nªn b·i bá, v× ë rÊt nhiÒu ®Þa ph−¬ng, thuÕ SD§NN lµ nguån thu chñ yÕu cña ng©n s¸ch. H¬n n÷a thuÕ SD§NN ®· ®−îc ®Ó l¹i toµn bé cho ®Þa ph−¬ng, nÕu xo¸ bá ng©n s¸ch kh«ng cã nguån trang tr¶i. - ThuÕ suÊt 4% ¸p dông ®èi víi c¸c lo¹i c©y trång l©u n¨m thu ho¹ch 1 lÇn kh«ng ph©n biÖt h¹ng ®Êt, tuy cã tiÖn lîi cho c¬ quan thuÕ, tiÖn cho ng−êi nép thuÕ khi tÝnh thuÕ, nép thuÕ, nh−ng dÉn ®Õn võa kh«ng t¹o ra sù kh«ng c«ng b»ng gi÷a c¸c lo¹i ®Êt, võa kh«ng khuyÕn khÝch ng−êi ®−îc giao ®Êt th©m canh c©y trång v× s¶n l−îng nhiÒu, nép thuÕ nhiÒu, s¶n l−îng Ýt, nép thuÕ Ýt, kh«ng ®−a ®Êt vµo s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng ph¶i nép thuÕ. 5.1.2.2. VÒ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp - Lo¹i ý kiÕn thø nhÊt cho r»ng quy ®Þnh cña ChÝnh phñ vÒ quy m« doanh sè trªn 90 triÖu ®ång vµ møc thu nhËp chÞu thuÕ trªn 36 triÖu ®ång lµ hîp lý. - Lo¹i ý kiÕn kh¸c l¹i cho r»ng møc miÔn trõ thuÕ 36 triÖu ®ång lµ thÊp vµ thuÕ suÊt ¸p dông 25% ®èi víi hé s¶n xuÊt l©m nghiÖp lín lµ kh¸ cao, trong khi nhµ n−íc ®ang khuyÕn khÝch ph¸t triÓn kinh tÕ trang tr¹i th× viÖc ®¸nh thuÕ vµo hé s¶n xuÊt lín lµ kh«ng hîp 268 Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - 2004 lý, sÏ lµm n¶n lßng nh÷ng ng−êi cã ý chÝ lµm giµu, nh÷ng ng−êi s¶n xuÊt giái. - Ngoµi ra, mét sè ý kiÕn ph¶n øng vÒ kü thuËt tÝnh thuÕ, thu thuÕ nh−: ®iÒu tra, x¸c ®Þnh tû lÖ thu nhËp chÞu thuÕ trªn doanh thu ®Ó kho¸n thuÕ ®èi víi tr−êng hîp kh«ng thùc hiÖn ®−îc ®Çy ®ñ c«ng t¸c kÕ to¸n, quy m« cña hé gia ®×nh kh¸c nhau vÒ sè nh©n khÈu vµ lao ®éng nh−ng kh«ng ®−îc xÐt ®Õn ... 5.1.2.3. ThuÕ tµi nguyªn - Ph¸p lÖnh ThuÕ tµi nguyªn ch−a cã sù ph©n biÖt chi tiÕt vÒ chñng lo¹i, chÊt l−îng tµi nguyªn rõng, ®iÒu kiÖn khai th¸c. ChÕ ®é miÔn, gi¶m thuÕ tµi nguyªn ®èi víi s¶n phÈm rõng tù nhiªn do c¸ nh©n ®−îc phÐp khai th¸c nh−: gç, cµnh, cñi, tre, nøa..phôc vô cho cuéc sèng sinh ho¹t hµng ngµy tuy phï hîp víi thùc tiÔn cuéc sèng cña ng−êi d©n ®Þa ph−¬ng nh−ng t¹o ra g¸nh nÆng cho c«ng t¸c qu¶n lý. Mét sè tr−êng hîp lîi dông quy ®Þnh nµy ®Ó khai th¸c tr¸i phÐp thu lîi bÊt chÝnh. - ThuÕ tµi nguyªn thu theo s¶n l−îng th−¬ng phÈm kh«ng tÝnh theo thÓ tÝch c©y ®øng nªn kh«ng khuyÕn khÝch sö dông hîp lý vµ tiÕt kiÖm tµi nguyªn rõng. 5.1.2.4. ThuÕ VAT - C¸c v¨n b¶n vÒ thuÕ VAT ®−a ra 2 ph−¬ng ph¸p tÝnh thuÕ lµ: Ph−¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ ¸p dông ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ®−îc thµnh lËp vµ ho¹t ®éng theo LuËt Doanh nghiÖp vµ nh÷ng hé kinh doanh lín, chÊp hµnh tèt chÕ ®é kÕ to¸n, ho¸ ®¬n chøng tõ. Ph−¬ng ph¸p tÝnh thuÕ trùc tiÕp trªn gi¸ trÞ gia t¨ng ¸p dông chñ yÕu ®èi víi nh÷ng hé kinh doanh c¸ thÓ ch−a thùc hiÖn tèt chÕ ®é kÕ to¸n, chøng tõ. T−¬ng øng víi hai ph−¬ng ph¸p tÝnh thuÕ lµ hai lo¹i ho¸ ®¬n GTGT vµ ho¸ ®¬n b¸n hµng th«ng th−êng. Thùc tÕ cho thÊy, sö dông hai ph−¬ng ph¸p tÝnh thuÕ g©y ra nhiÒu bÊt cËp trong viÖc khÊu trõ thuÕ ®Çu vµo. MÆt kh¸c ®Ó qu¶n lý c¬ së ¸p dông ph−¬ng ph¸p tÝnh trùc tiÕp ph¶i huy ®éng nhiÒu nh©n lùc. - VÒ chÝnh s¸ch thuÕ ®èi víi dù ¸n ODA cßn cã sù ph©n biÖt gi÷a ODA kh«ng hoµn l¹i vµ ODA vay, vÝ dô ODA kh«ng hoµn l¹i kh«ng thuéc ®èi t−îng chÞu thuÕ VAT, trong khi ODA vay th× ng−îc l¹i ... 5.1.2.5. ThuÕ xuÊt, nhËp khÈu Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - 2004 269 - ChÝnh s¸ch thuÕ xuÊt, nhËp khÈu cßn thiÕu tÝnh æn ®Þnh, viÖc b¶o hé cßn mang tÝnh dµn tr¶i, thiÕu chän läc, ch−a tÝnh to¸n mét c¸ch toµn diÖn vÒ ®iÒu kiÖn vµ thêi gian b¶o hé. ViÖc b¶o hé cho gç rõng trång th«ng qua ph©n biÖt s¶n phÈm lµm tõ gç rõng trång víi s¶n phÈm lµm tõ gç rõng tù nhiªn lµm t¨ng møc ®é phøc t¹p cho c«ng t¸c qu¶n lý, dÓ ph¸t sinh tiªu cùc trong viÖc x¸c ®Þnh nguån gèc nguyªn liÖu cña s¶n phÈm xuÊt khÈu. - ViÖc duy tr× thuÕ suÊt ph©n biÖt theo nguån gèc nguyªn liÖu sÏ ph¶i ®èi mÆt víi c¸c yªu cÇu cña héi nhËp kinh tÕ khi tham gia ký kÕt c¸c hiÖp ®Þnh th−¬ng m¹i vµ thuÕ quan víi c¸c n−íc thµnh viªn cña tæ chøc th−¬ng m¹i quèc tÕ WTO. 5.2. §Ò xuÊt 5.2.1. VÒ qu¶n lý, sö dông nguån NSNN - VÒ giao kho¸n qu¶n lý b¶o vÖ rõng : (i) ë nh÷ng vïng miÒn nói chua ¸p dông ®−îc Th«ng t− 80/2003/TLT-BNN-BTC ngµy 03/9/2003 cña Bé N«ng nghiÖp vµ PTNT  Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc h−íng dÉn thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh 178/2001/Q§-TTg ngµy 12/11/2001 cña Thu t−íng ChÝnh phñ vÒ quyÒn h−ëng lîi, nghÜa vô cña hé gia ®×nh, c¸ nh©n ®−îc giao, ®−îc thuª, nhËn kho¸n rõng vµ ®Êt l©m nghiÖp th× vÉn tiÕp tôc ®−îc cÊp kinh phÝ ng©n s¸ch nhµ n−íc 50.000®/ha/n¨m, cã nh− vËy míi gi÷ ®−îc rõng hiÖn cã. (ii) ChÝnh s¸ch kho¸n khoanh nu«i t¸i sinh kÕt hîp trång bæ sung kh«ng qu¸ 1 triÖu ®ång/ha/6 n¨m lµ qu¸ thÊp trong khi ®ã ®a phÇn ng−êi nhËn kho¸n lµ ®ång bµo nghÌo kh«ng cã vèn ®Çu t− hoÆc kh«ng tiÕp cËn ®−îc víi nguån vèn tÝn dông. Do vËy kh«ng hÊp dÉn ng−êi d©n tham gia nghÒ rõng. - §èi víi rõng s¶n xuÊt: (i) NÕu c¸c l©m tr−êng, doanh nghiÖp kh«ng ®−îc vay vèn −u ®·i tõ QuÜ hç trî quèc gia, ®Ò nghÞ ChÝnh phñ cã chÝnh s¸ch vÒ vay vèn th−¬ng m¹i cho trång rõng s¶n xuÊt (l·i suÊt −u ®·i) cã nh− vËy rõng s¶n xuÊt míi ®−îc kÝch thÝch ph¸t triÓn ®¸p øng ®ñ nhu cÇu nguyªn liÖu cho c¸c nhµ m¸y. (ii) kinh phÝ qu¶n lý dù ¸n 8% lµ qu¸ thÊp (chñ dù ¸n c¬ së h−ëng 6% ; tØnh, huyÖn, x· h−ëng 1,3% ; c¸c ngµnh ë trung −¬ng h−ëng 0,7%) kh«ng ®¸p øng ®−îc chi phÝ thùc tÕ. Ban qu¶n lý rõng phßng hé theo qui ®Þnh ph¶i qu¶n lý diÖn tÝch rõng trªn 5.000ha (b×nh qu©n 1.000 ha rõng ®−îc biªn chÕ 1 ®Þnh xuÊt) trong thùc tÕ Ban qu¶n lý rõng phßng hé chØ ®−îc h−ëng kinh phÝ 6% ®· thÊp l¹i ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý b¶o vÖ hµng ngµn ha rõng (diÖn 270 Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - 2004 tÝch rõng kh«ng giao kho¸n ®−îc cho d©n) trong ®iÒu kiÖn cã qu¸ nhiÒu khã kh¨n, lu«n bÞ l©m tÆc ®e do¹ ®Õn rõng vµ tÝnh m¹ng, ph−¬ng tiÖn c«ng cô lµm viÖc l¹i qu¸ th« s¬, dÉn ®Õn c¸c bé Ban qu¶n lý dù ¸n rõng phßng hé kh«ng an t©m c«ng t¸c, c¸n bé hîp ®ång kh«ng nh÷ng l−¬ng thÊp mµ cßn kh«ng cã chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi vµ y tÕ. Bëi vËy, ®Ó cã thÓ ®¶m b¶o qu¶n lý cã hiÖu qu¶, thùc hiÖn tèt c«ng t¸c ®iÒ hµnh, gi¸m s¸t vµ ®¸nh gi¸ cÇn t¨ng chi phÝ qu¶n lý dù ¸n 661 lªn tõ 15  20% (nh− m« h×nh c¸c dù ¸n trång rõng KFW). - Kinh phÝ x©y dùng c¬ së h¹ tÇng lµ qu¸ thÊp (kh«ng qu¸ 5% tæng vèn ng©n s¸ch nhµ n−íc ®Çu t− cho dù ¸n 661 hµng n¨m) sÏ g©y nhiÒu khã kh¨n cho dù ¸n c¬ së v× vïng dù ¸n lµ vïng s©u vïng xa, h¹ tÇng c¬ së nghÌo nµn, kinh tÕ ch−a ph¸t triÓn, giao th«ng ®i l¹i khã kh¨n. X©y dùng c¬ së h¹ tÇng nhá giät manh món, thiÕu ®ång bé. V× vËy cÇn t¨ng tû lÖ ®Çu t− x©y dùng c¬ sá h¹ tÇng lªn 10%. - QuyÕt ®Þnh 08/2001/Q§-TTg ngµy 11/1/2001 cña Thñ t−íng ChÝnh phñ vÒ viÖc ban hµnh qui chÕ qu¶n lý rõng ®Æc dông, rõng phßng hé, rõng s¶n xuÊt lµ rõng tù nhiªn. Trong qu¸ tr×nh th−c hiÖn quyÕt ®Þnh trªn cßn cã nh÷ng vÊn ®Ò bÊt cËp nh− : (i) hiÖn t¹i phÇn lín rõng tù nhiªn, rõng phßng hé cã tr÷ l−îng nghÌo vµ trung b×nh, c©y cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao Ýt. §Ó nu«i d−ìng rõng nµy ®¹t tiªu chuÈn thµnh thôc cã thÓ cho s¶n phÈm theo ph−¬ng thøc chÆt chän víi c−êng ®é h¹n chÕ nh− qui tr×nh hiÖn hµnh th× ph¶i mÊt tõ 10  30 n¨m hoÆc l©u h¬n. Do vËy ch−a hÊp dÉn víi ng−êi d©n tham gia ho¹t ®éng nghÌ rõng ; (ii) ë nh÷ng vïng s©u, vïng xa th× c¬ chÕ h−ëng lîi tõ l©m s¶n gç kh«ng mang l¹i lîi Ých thiÕt thùc cho ng−êi ®−îc giao kho¸n rõng v× kh«ng cã thÞ tr−êng vµ gi¸ s¶n ph¶m l¹i thÊp. - ChÝnh phñ nªn thèng nhÊt chØ ®¹o ban hµnh ®¬n gi¸ kho¸n b¶o vÖ rõng theo tõng ®iÒu kiÖn khã dÔ ¸p dông chung cho c¸c tØnh, thµnh, kh«ng nªn ®Ó cho tõng tØnh quy ®Þnh nh− hiÖn nay. 5.2.2. VÒ chÝnh s¸ch thuÕ 5.2.2.1. ThuÕ tµi nguyªn - VÒ l©u dµi, Ph¸p lÖnh thuÕ tµi nguyªn cÇn ®−îc n©ng lªn thµnh luËt víi ph¹m vi ®iÒu chØnh réng h¬n, c¨n cø tÝnh thuÕ chi tiÕt h¬n. ThuÕ tµi nguyªn cÇn ph¶i trë thµnh nguån thu ®Æc biÖt, ®ång thêi trë thµnh c«ng cô ®¾c lùc trong viÖc kiÓm tra, kiÓm so¸t ho¹t Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - 2004 271 ®éng khai th¸c., khuyÕn khÝch sö dông hîp lý tiÕt kiÖm tµi nguyªn thiªn nhiªn. - TiÕp tôc ph©n biÖt vÒ thuÕ suÊt gi÷a c¸c nhãm gç khai th¸c tõ rõng tù nhiªn. ThuÕ suÊt ®èi víi l©m s¶n ngoµi gç khai th¸c tõ rõng tù nhiªn cÇn gi¶m b»ng 50% nh− quy ®Þnh hiÖn nay vµ tiÕn tíi khai th¸c l©m s¶n ngoµi gç tõ rõng tù nhiªn kh«ng ph¶i nép thuÕ. 5.2.2.2. ThuÕ VAT - ChØ nªn ¸p dông mét ph−¬ng ph¸p tÝnh thuÕ lµ ph−¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ. C¸c hé kinh doanh nÕu kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn ¸p dông ph−¬ng ph¸p tÝnh thuÕ nµy th× ¸p dông ph−¬ng ph¸p kª khai trùc tiÕp hoÆc kho¸n thuÕ. NÕu hé kinh doanh qu¸ nhá th× miÔn thuÕ. - ChÝnh s¸ch thuÕ ph¶i ®¶m b¶o nhÊt qu¸n vµ c«ng b»ng cho mäi lo¹i h×nh, mäi ®èi t−îng. 5.2.2.3. ThuÕ xuÊt, nhËp khÈu - B¶o hé s¶n xuÊt trong n−íc mét c¸ch cã hiÖu qu¶, cã chän läc, cã ®iÒu kiÖn rµng buéc vÒ tiªu chuÈn chÊt l−îng, gi¸ c¶ vµ thêi h¹n. - BiÓu thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu ph¶i ®−îc x©y dùng phï hîp víi c¸c cam kÕt quèc tÕ vÒ lÞch tr×nh c¾t gi¶m thuÕ quan khi tham gia ký kÕt c¸c ®iÒu −íc quèc tÕ. - §èi víi c¸c s¶n phÈm gç rõng trång ®· qua chÕ biÕn khi xuÊt khÈu nªn ¸p dông thuÕ suÊt b»ng 0 (0%). Nhµ n−íc nªn gi¶m thuÕ nhËp khÈu gç so víi hiÖn nay. ThuÕ suÊt thuÕ xuÊt khÈu ®èi víi s¶n phÈm lµm tõ gç rõng tù nhiªn gi÷ nguyªn møc nh− hiÖn nay. 5.2.2.4. ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp - VÒ l©u dµi, ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp nªn tiÕp tôc ®−îc c¶i c¸ch theo h−íng thèng nhÊt ®iÒu chØnh gi÷a ®Çu t− trong n−íc vµ ®Çu t− n−íc ngoµi. C¸c ®èi t−îng lµ c¸ nh©n kinh doanh sÏ chuyÓn sang nép thuÕ thu nhËp c¸ nh©n, thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp sÏ chØ ®¸nh vµo c¸c ®èi t−îng lµ ph¸p nh©n kinh tÕ víi c¸c quy ®Þnh th«ng th−êng h¬n - Tr−íc m¾t ®Ò nghÞ xö lý sím thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®èi víi hé s¶n xuÊt n«ng, l©m nghiÖp cã thu nhËp cao theo h−íng ®−a ra c¸c tiªu thøc ®Ó x¸c ®Þnh hé s¶n xuÊt hµng ho¸ lín cã thu nhËp 272 Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - 2004 cao, nªn ¸p dông møc thuÕ suÊt −u ®·i nhÊt theo LuËt KhuyÕn khÝch ®Çu t− trong n−íc vµ LuËt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp (thuÕ suÊt 15%) dùa trªn c¬ së coi n«ng, l©m nghiÖp lµ lÜnh vùc cÇn khuyÕn khÝch ®Çu t−.; cÇn cã thêi gian miÔn gi¶m thuÕ ®èi víi c¸c c¬ së kinh tÕ míi thµnh lËp. - §Ò nghÞ ¸p dông chÝnh s¸ch hoµn l¹i thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®· nép cho c¸c nhµ ®Çu t− trong n−íc nÕu nhµ ®Çu t− cã sö dông thu nhËp ®Ó ®Çu t− vµo c¸c dù ¸n trång rõng. Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - 2004 273 274 Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - 2004 Phô lôc Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - 2004 252 Phô lôc 1. DiÔn biÕn tæ chøc qu¶n lý nhµ n−íc vÒ l©m nghiÖp qua c¸c thêi kú (kh«ng biÓu thÞ thêi gian) V¨n phßng V¨n phßng V¨n phßng V¨n phßng V¨n phßng V¨n phßng V¨n phßng V¨n phßng Thanh tra Thanh tra Thanh tra Thanh tra Thanh tra Thanh tra Thanh tra Thanh tra KÕ ho¹ch KÕ ho¹ch KÕ ho¹ch KÕ ho¹ch KÕ ho¹ch KÕ ho¹ch KÕ ho¹ch KÕ ho¹ch Tµi vô Tµi vô Tµi vô Tµi vô Tµi vô Tµi vô Tµi vô Tµi vô TCCB TCCB TCCB TCL§ TCL§ TCL§ TCL§ TCL§ L§TL L§TL L§TL HTQT HTQT KHCN KHCN XDCB XDCB XDCB LS LS LSCNR CNR CNR Côc Côc KT KT KTVC VCPP VCPP KTCB CBLS CBLS CBLS CK CK S¶n xuÊt TR TR TR TR BVR BVR KL KL KL KL KL §TQH §TQH §TQH §TQH §TQH 1960 VIÖN 9/1995 VLN VLN VLN VLN VLN VLN CNR CNR CNR VKHLN VKHLN VKTLN V§TQHR V§TQHR V§TQHR VKTLN VKTLN VTKLN Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - 2004 253 2 2 Chó gi¶i: KHCN: Khoa häc c«ng nghÖ HTQT: Hîp t¸c quèc tÕ XDCB: X©y dùng c¬ b¶n TCL§: Tæ chøc lao ®éng TCCB: Tæ chøc c¸n bé CK: C¬ khÝ L§TL: Lao ®éng tiÒn l−¬ng CNR: C«ng nhiÖp rõng LS: L©m sinh VCPP: VËn chuyÓn ph©n phèi BVR: B¶o vÖ rõng §TQH: §iÒu tra quy ho¹ch TR: Trång rõng KL: KiÓm l©m KT: Khai th¸c VKHLN: ViÖn khoa häc l©m nghiÖp VKTLN: ViÖn kinh tÕ l©m nghiÖp V§TQHR: ViÖn ®iÒu tra quy ho¹ch rõng Hµnh chÝnh vµ 004 54 Thµnh lËp S¸p nhËpthÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - Gi¶i thÓ S¬ ®å hÖ thèng tæ chøc ngµnh l©m nghiÖp Nguån: REFAS, 8.2003 quan quan hÖ qu¶n lý trùc tiÕp quan hÖ qu¶n lý gi¸n tiÕp hÖ phèi hîp Bé tr−ëng Bé NN-PTNT C¸c Côc liªn quan: 1. Côc N«ng nghiÖp 2. Côc ChÕ biÕn NLS & nghÒ muèi 3. Côc HTX vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n 4 Vô liªn quan: 1. Vô KÕ ho¹ch 2. Vô HTQT 3. Vô Ph¸p chÕ 4. Vô Tæ chøc c¸n bé 5. ............. Côc KiÓm l©m Côc L©m nghiÖp §¬n vÞ sù nghiÖp §¬n vÞ SX,KD Thø tr−ëng HÖ thèng tæ chøc qu¶n lý nhµ n−íc Chi côc KiÓm l©m Së NN & PTNT Vô tham m−u Côc QLNN chuyªn ngµnh Tæng C«ng ty L©m nghiÖp ViÖt Nam D.nghiÖp kh¸c: 1. C«ng ty Gièng c©y trång LN 2. Doanh nghiÖp l©m nghiÖp kh¸c Uû ban Nh©n d©n TØnh Uû ban nh©n d©n huyÖn Tr−êng §¹i häc L©m nghiÖp Tr−êng C¸n bé qu¶n .lý NN&PTNT Ivµ II 3 Tr−êng Trung häc LN Nghiªn cøu khoa häc §µo t¹o Tr−êng Cao ®¼ng N«ng l©m Tr−êng CNKT L©m nghiÖp 8 V−ên Q. gia: 1. Cóc Ph−¬ng 2. Ba V× 3. C¸t Bµ 4. Tam §¶o 5. B¹ch M· 6. BÕn En 7. C¸t Tiªn 8. Yok Don Sù nghiÖp kh¸c Ban QL Dù ¸n L©m nghiÖp ViÖn §iÒu tra QH rõng ViÖn KH L©m nghiÖp ViÖt Nam ViÖn KH kü thuËt N«ng l©m nghiÖp T©y Nguyªn Uû ban nh©n d©n x· Phô lôc 2a 255 S¬ ®å hÖ thèng tæ chøc ngµnh l©m nghiÖp (tiÕp theo) Phô lôc 2b Së N«ng nghiÖp vµ PTNT Trung t©m Gièng c©y trång l©m nghiÖp Tr¹m/Tr¹i nghiªn cøu l©m nghiÖp .......... L©m tr−êng quèc doanh CTy Gièng c©y trång CTy L©m c«ng nghiÖp 15 Chi côc KiÓm l©m 27 Chi côc PTLN D. nghiÖp l©m nghiÖpSù nghiÖp kinh tÕHµnh chÝnh, sù nghiÖp §¬n vÞ sù nghiÖp: 1. Trung t©m KN-KL 2. TT ChuyÓn giao tiÕn bé KHKT N«ng l©m nghiÖp 3. §oµn ®iÒu tra quy ho¹ch thiÕt kÕ n«ng l©m nghiÖp 4. Tr−êng TH n«ng L.nghiÖp 5. Ban qu¶n lý rõng ®Æc dông/ phßng hé 6. Ban qu¶n lý dù ¸n l©m nghiÖp 7. . . . CTy ChÕ biÕn l©m s¶n Ban qu¶n lý rõng ®Æc dông - H¹t kiÓm l©m - H¹t phóc kiÓm l©m s¶n Tr¹m KhuyÕn l©m Phßng NN&PTNT huyÖn 1. Doanh nghiÖp LN kh¸c 2. Trang tr¹i 1. Ban L.nghiÖp x· 2. C¸n bé LN chuyªn tr¸ch UBND x· UBND huyÖn 42 Chi côc KiÓm l©m Bé tr−ëng Bé NN&PTNT Thø t ë Tæ chøc liªn quan kh¸c: 1. N−íc s¹ch vµ VSMTNT 2. .... Uû ban nh©n d©n tØnh 256 Phô lôc 3. Tãm t¾t KÕ ho¹ch hµnh ®éng c¶i c¸ch hµnh chÝnh cña Bé NN&PTNT 2005 Tiến độ 2002 2003 2004 2005 Nội dung Mục tiêu Đầu ra 11 12 I II III IV I II III IV I II Đơn vị chịu trách nhiệm A.1.1: Một dự thảo về Nghị định thay thế Nghị định số 73/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được hoàn chỉnh vào 11//2002. x x Vụ TCCB Tổ công tác A.1.2: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Cục, Vụ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ được xác định lại cho phù hợp với Nghị định 86/2002/NĐ-CP và Nghị định mới của CP quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ NN&PTNT x x x Vụ TCCB Tổ công tác Các Vụ, Thanh tra, Văn phòng Bộ A. Cải cách tổ chức bộ máy A1: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) được xác định lại vào cuối năm 2002. A.1.3: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ được xác định vào năm 2003 x x x Vụ TCCB Tổ công tác Các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ 257 Tiến độ 2002 2004 2005 2003 Nội dung Mục tiêu Đầu ra 11 12 I II III IV I II III IV I II Đơn vị chịu trách nhiệm A.2.1: Văn bản hướng dẫn về tổ chức ngành ở địa phương, quy định trách nhiệm của Sở NN&PTNT, Phòng NN&PTNT ban hành vào 6/2003 thay thế Thông tư liên tịch số 07 năm 1996 của Ban TCCBCP và Bộ NN&PTNT. x x x x Vụ TCCB Tổ công tác Các đơn vị liên quan A2: Tăng cường phân cấp quản lý cho địa phương trong một số lĩnh vực vào quý 4/2004, đưa một số dịch vụ công đến gần người hưởng lợi và củng cố mối quan hệ trung ương địa phương A.2.2: Một số Vườn quốc gia, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ được phân cấp cho điạ phương quản lý vào quý 4/2004. x x x x Vụ TCCB, UBND tỉnh Tổ công tác Cục Kiểm lâm Một số đơn vị sự nghiệp B.1.1: Quy chế làm việc của Bộ được sửa đổi, bổ sung và tổ chức thực hiện x x x Văn phòng Bộ (Pháp chế) B. Cải cách thể chế B1. Xác định rõ trách nhiệm, mối quan hệ giữa các đơn vị, cá nhân trong một số công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành hàng B.1.2: Các Quy chế hoạt động của các Cục, Vụ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ được hoàn thiện và tổ chức thực hiện vào quý IV/2003. x x x x Vụ TCCB Tổ công tác Các đơn vị liên quan Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - 2004 258 Tiến độ 2002 2004 2005 2003 Nội dung Mục tiêu Đầu ra 11 12 I II III IV I II III IV I II Đơn vị chịu trách nhiệm B.1.3: Quy chế phân công, phân cấp quản lý các dự án đầu tư của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được sửa đổi, bổ sung, ban hành và tổ chức thực hiện x x x x Vụ Kế hoạch Quy hoạch Vụ Đầu tư và Xây dựng cơ bản B.1.4: Quy trình tiếp dân và tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của Bộ NN&PTNT được xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện x x x x x Thanh tra Bộ B.1.5: Quy chế công vụ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện. x x x x Vụ TCCB Văn phòng Bộ Tổ soạn thảo ngày B.1.6: Quy định về tiếp khách nước ngoài được sửa đổi, bổ sung và tổ chức thực hiện x x x x Vụ Hợp tác quốc tế Tiến độ 2002 2004 2005 2003 Nội dung Mục tiêu Đầu ra 11 12 I II III IV I II III IV I II Đơn vị chịu trách nhiệm B.2.1: Qui trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ được sửa đổi, bổ sung, đổi mới x x x x x x x x x x Văn phòng Bộ (Pháp chế) Các vụ, cục B2: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật; đơn giản thủ tục cấp phép và xác định điều kiện kinh doanh các ngành nghề trong ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn B.2.2: Qui trình cấp các loại giấy phép được chuẩn hoá, điều kiện kinh doanh đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện được xác định x x x x x x Các Cục Văn phòng Bộ (Pháp chế) B3: Xây dựng và vận hành hệ thống quản lý chất lượng công tác văn phòng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000. B.3.1: Hệ thống quản lý chất lượng công tác văn phòng của Văn phòng Bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 được xây dựng và vận hành x x x x x x x x x x x Văn phòng Bộ Công ty tư vấn (trúng thầu) Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - 2004 260 Tiến độ 2002 2004 2005 2003 Nội dung Mục tiêu Đầu ra 11 12 I II III IV I II III IV I II Đơn vị chịu trách nhiệm C.1.1: Quy trình tuyển dụng công chức của Bộ được xây dựng và thực hiện tại các đơn vị hành chính sự nghiệp của Bộ x x x x x Vụ TCCB Tổ công tác C.1.2: Cơ cấu ngạch công chức và kế hoạch tuyển dụng công chức 2004-2005 của các Vụ được xây dựng x x x Vụ TCCB Các vụ C.1.3: Tiêu chuẩn chức danh công chức tại Vụ Tổ chức cán bộ và Văn phòng Bộ (2 đơn vị thí điểm) được xây dựng và ban hành x x x x x Vụ TCCB Văn phòng Bộ C.1.4: Hệ thống công tác pháp chế của Bộ được xây dựng và phát huy tác dụng. x x x x x x x x x x Vụ TCCB Văn phòng Bộ Pháp chế C1: Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức C.1.5: Hệ thống thông tin quản lý và phát triển nguồn nhân lực của Bộ được xây dựng và khai thác tại Vụ Tổ chức cán bộ x x x x x x Vụ TCCB Bộ Nội vụ C. Phát triển nguồn nhân lực C2: Tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý C.2.1: Quy trình bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo quản lý được xây dựng và tổ chức thực hiện x x x x x x x x x Vụ TCCB Cán bộ tổ chức các đơn vị thuộc Bộ Tiến độ 2002 2004 2005 2003 Nội dung Mục tiêu Đầu ra 11 12 I II III IV I II III IV I II Đơn vị chịu trách nhiệm C.3.1: Cán bộ, công chức hành chính của các đơn vị thuộc Bộ được đào tạo, bồi dưỡng về kiến thức quản lý hành chính (QLHC), lý luận chính trị (LLCT), ngoại ngữ và kỹ năng sử dụng máy tính đáp ứng yêu cầu theo tiêu chuẩn của ngạch công chức. x x x x x x x x x x Vụ TCCB 2 trường cán bộ quản lý C3: Nâng cao kiến thức, năng lực quản lý hành chính và nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ công chức hành chính và công chức sự nghiệp, chú trọng lựa chọn công chức nữ trong tuyển sinh các lớp đào tạo, bồi dưỡng. C.3.2: Công chức sự nghiệp (thuộc các Viện, Trường, Trung tâm...) được đào tạo, bồi dưỡng cập nhật nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và ngoại ngữ; kiến thức về pháp luật và kỹ thuật sử dụng máy tính đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn của từng ngạch công chức x x x x x x x x x x Vụ TCCB 2 trường cán bộ quản lý C4: Nâng cao kiến thức, năng lực quản lý kinh doanh của cán bộ quản lý các doanh nghiệp nông lâm nghiệp, hợp C.4.1: Cán bộ quản lý các doanh nghiệp nông lâm nghiệp được đào tạo, bồi dưỡng về kiến thức quản lý doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế thị trường, kỹ năng tiếp thị, pháp luật về thương mại và xuất nhập khẩu x x x x x x x x x x 2 trường cán bộ quản lý Vụ TCCB, KH-QH, TC-KT Các Sở NN&PTNT liên quan Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - 2004 262 Tiến độ 2002 2004 2005 2003 Nội dung Mục tiêu Đầu ra 11 12 I II III IV I II III IV I II Đơn vị chịu trách nhiệm tác xã nông nghiệp, chủ trang trại C.4.2: Cán bộ quản lý hợp tác xã, Chủ các trang trại nông lâm nghiệp được đào tạo, bồi dưỡng về kiến thức quản lý HTX, trang trại hoạt động trong nền kinh tế thị trường, kỹ năng tiếp thị, pháp luật về thương mại và xuất nhập khẩu x x x x x x x x x x 2 trường cán bộ quản lý Vụ TCCB, CS, TC- KT Các Sở NN&PTNT liên quan C.5.1: Giáo viên 2 Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực và phương pháp giảng dạy (kể cả một số giáo viên thỉnh giảng có nhiều giờ giảng ở trường) x x x x x x x x x x Vụ TCCB 2 trường cán bộ quản lý Vụ KHQH Vụ TCKT C5: Nâng cao năng lực và phương pháp giảng dạy và đào tạo của 2 trường Cán bộ quản lý NN&PTNT C.5.2: Bộ tài liệu cho các chương trình đào tạo của 2 trường Cán bộ quản lý NN&PTNT đến 2010 được xây dựng. x x x x x x x x 2 trường cán bộ quản lý Các Vụ liên quan Các Sở liên quan Tiến độ 2002 2004 2005 2003 Nội dung Mục tiêu Đầu ra 11 12 I II III IV I II III IV I II Đơn vị chịu trách nhiệm C.5.3: Cơ sở vật chất, trang bị một số phòng thực hành, trang thiết bị phục vụ giảng dạy cho 2 trường Cán bộ quản lý NN&PTNT được tăng cường x x x x 2 trường cán bộ quản lý Các Vụ liên quan D.1.1: Cơ chế tài chính mới đối với các đơn vị sự nghiệp có thu thuộc Bộ được triển khai rộng rãi x X x x x x x x x x x x Vụ TCKT, TCCB Đơn vị dự toán cấp II,III D. Cải cách tài chính công D 1: Tạo điều kiện các đơn vị dự toán chủ động, linh hoạt trong các hoạt động thu chi. Tăng thu nhập hợp pháp cho người lao D.1.2: Cơ chế khoán chi hành chính với đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ được triển khai rộng rãi x x x x x x x x x x Vụ TCKT, TCCB Đơn vị dự toán cấp II,III Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - 2004 264 Tiến độ 2002 2004 2005 2003 Nội dung Mục tiêu Đầu ra 11 12 I II III IV I II III IV I II Đơn vị chịu trách nhiệm động, lành mạnh hoá hoạt động tài chính của các đơn vị trực thuộc nhằm hướng vào kiểm soát kết quả và chất lượng chi tiêu theo mục tiêu hoạt động của từng đơn vị, tăng cường tiết kiệm chống tham ô lãng phí. x D.1.3: Kế hoạch cải cách tài chính công giâi đoạn 2006- 2010 được xây dựng trên cơ sở tổng kết , rút kinh nghiệm thực hiện cải cách tài chính công giai đoạn 2002-2005 Vụ TCKT, TCCB Đơn vị dự toán cấp II,III Đ.1.1: Việc đăng ký sử dụng các phòng họp thực hiện qua mạng máy tính x x x x x x x x LĐ Văn phòng Bộ Phòng HC, MT Đ. Hiện đại hoá nền hành chính thông qua việc tin Đ1. Cải tiến phương thức quản lý của Bộ và các đơn vị thuộc Bộ thông qua việc khai thác, sử dụng mạng Đ.1.2: Việc đăng ký lịch làm việc tuần, tháng của Lãnh đạo Bộ, lãnh đạo cấp vụ thực hiện qua mạng máy tính x x x x x LĐ Văn phòng Bộ Phòng TH, MT Tiến độ 2002 2004 2005 2003 Nội dung Mục tiêu Đầu ra 11 12 I II III IV I II III IV I II Đơn vị chịu trách nhiệm Đ.1.3: Việc lập kế hoạch tháng, quý, năm của các vụ, Văn phòng, Thanh tra Bộ thực hiện qua mạng máy tính x x x x x LĐ Văn phòng Bộ Phòng TH, MT Đ.1.4 : Việc báo cáo trong nội bộ cơ quan được thực hiện qua mạng máy tính x x x x x x x x x x LĐ Văn phòng Bộ Phòng TH, MT, HC Tổ công tác AGRRUNET, INTERNET Đ.1.5: Sử dụng email trong việc quản lý công việc của công chức x x x x LĐ Bộ, LĐ các đơn vị Phòng MT Đ.2.1: Hệ thống cơ sở dữ liệu pháp luật được xây dựng và cập nhật thường xuyên x x x x LĐ Văn phòng Bộ Phòng PC, MT học hoá công tác quản lý hành chính nhà nước của Bộ NN& PTNT Đ2. Nâng cao chất lượng và bổ sung nguồn thông tin trên Agrunet Đ.2.2: Hệ thống cơ sở dữ liệu văn bản hành chính được xây dựng và cập nhật thường xuyên (Giai đoạn 1 : danh mục công văn đi và đến; Giai đoạn 2 : Danh mục và nội dung của các quyết định của Bộ ) x x x x LĐ Văn phòng Bộ Phòng TH, MT, HC Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - 2004 266 Tiến độ 2002 2004 2005 2003 Nội dung Mục tiêu Đầu ra 11 12 I II III IV I II III IV I II Đơn vị chịu trách nhiệm Đ.2.3: Trang thông tin dư luận xã hội được thực hiện (thí điểm) x x x x x x x x x LĐ Văn phòng Bộ Phòng TĐ, MT Đ.2.4: Trang Web của Bộ và các đơn vị trong Bộ được làm giầu nội dung và nâng câp thành cổng thông tin và giao dịch điện tử của ngành (Portal) x x x x x x Phòng MT Tổ công tác Đ.2.5: Cơ sở dữ liệu quản lý các dự án ODA và FDI được xây dựng x x x x Vụ HTQT, ISG Phòng MT Đ.2.6 : Hệ thống bảo mật thông tin trên mạng được xây dựng dựng và hoạt động x x x x Vụ TCCB Phòng MT Đ3: Việc trao đổi thông tin hai chiều qua mạng máy tính (từ năm 2003) giữa Bộ với các cơ sở, địa phương Đ.3.1: Các đơn vị trực thuộc Bộ, Sở NN&PTNT được nối mạng máy tính với Bộ qua AGRUNET, INTERNET (kết quả việc thực hiện Đề án Tin học hoá quản lý hành chính nhà nước của Bộ NN&PTNT - Đề án 112 của Bộ) x x x x x x x x Phòng MT Các Sở NN&PTN T Các vụ, cục Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - 2004 Tiến độ 2002 2004 2005 2003 Nội dung Mục tiêu Đầu ra 11 12 I II III IV I II III IV I II Đơn vị chịu trách nhiệm Đ.3.2: Dự án thí điểm về trao đổi thông tin giữa Bộ với các đơn vị cơ sở được mở rộng phạm vi x x x x x x x x x Phòng MT Các đơn vị thí điểm được tăng cường Đ.3.3: Phòng tập huấn các hệ thống ứng dụng quản lý hành chính nhà nước được tăng cường trang thiết bị, phương tiện làm việc. x x x x x LĐ Văn phòng Bộ Phòng MT x x x x 268 Phô lôc 4. Danh môc thùc vËt, ®éng vËt hoang d· quý hiÕm A. Thùc vËt hoang d· nhãm I A Sè TT Tªn ViÖt Nam Tªn khoa häc 1 Th«ng ®á Taxus wallichiana (T. baccata) 2 Th«ng Pµ cß Pinus kwangtugensis 3 Th«ng n−íc Gryptostrobus pensilis 4 Sam l¹nh Abies fansipangenis 5 Hoµng ®µn Cupressus torulosa 6 C¸c loµi Lan kim tuyÕn Anoectochilus spp. 7 CÈm thÞ Diospyros maritima 8 Mun säc Diospyros saletti 9 S−a B¾c Bé Dalbergio tonkinensis 10 §¹i huyÕt t¸n (C¬m nguéi th©n ng¾n) Ardista brevicaulis 11 TÕ t©n nam (Hoa tiªn) Asarum balansae 12 C¸c loµi Hoµng Liªn Berberis spp. and Coptis spp. 13 C©y mét l¸ (Lan mét l¸) Nervilia fordii 14 C¸c loµi Lan Hµi Paphiopedilum spp. 15 Tam thÊt hoang (S©m tam thÊt) Panax bipinnatifidus 16 S©m Ngäc linh (S©m ViÖt Nam) Panax vietnamensis B. §éng vËt hoang d· nhãm I B Sè TT Tªn ViÖt Nam Tªn Khoa häc 1 Voi Ch©u ¸ Elephas maximus 2 Chån d¬i (CÇy bay) Cynoccphalus v¶iegatus 3 Tª gi¸c mét sõng Rhinoceos sondaicus annammiticus 4 Bß tãt Bos gaurus 5 Bß x¸m Bos sauveli 6 Bß rõng Bos banteng 7 Tr©u rõng Bubalus bubalis Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - 270 Sè TT Tªn ViÖt Nam Tªn Khoa häc 8 H−¬u x¹ Moschus berezovski 9 H−¬u vµng Cervus porcinus 10 Nai cµ tong Cervus eldi 11 Mang lín Megamuntiacus vuquangensis 12 Mang Tr−êng S¬n Caninmuntiacus truongsonensis 13 Sao la Pseudoryx nghetinhensis 14 S¬n d−¬ng Capricornis sumatraensis 15 C¸c loµi Culi Gièng Nycticebus 16 C¸c loµi Voäc GièngTrachypithecus 17 C¸c loµi Chµ v¸ Gièng Pygathrix 18 Voäc mòi hÕch Rhinopithecus avunculus 19 C¸c loµi V−în Gièng Hylobates 20 Hæ Panthera tirgris 21 B¸o hoa mai Panthera pardus 22 B¸o gÊm Neofelis nebulosa 23 Beo löa (Beo vµng) Felis temminckii 24 C¸c loµi MÌo rõng Gièng Felis 25 GÊu ngùa Selenarctos thibethanus 26 GÊu chã Helarctos malayanus 27 Chån mùc (cÇy ®en) Arctictis binturong 28 C¸c loµi R¸i c¸ Hä phô Lutrinae 29 C¸c loµi Tª tª (Trót/Xuyªn s¬n gi¸p) Gièng Manis 30 Thá v»n Nesolagus sp. 31 §u g«ng (Bß biÓn) Dugong dugong 32 C¸c loµi c¸ Heo Gièng Delphin 33 C¸ Voi ®en (C¸ ¤ng s−) Neophon phocaenoides 34 C¸ N−îc Orcaella brevirostris 35 Cß th×a Platalea minor 36 Qu¾m c¸nh xanh Pseudibis davisoni 37 Giµ ®Éy nhá Leptotilos javanicus 38 SÕu ®Çu ®á (SÕu cæ trôi) Grus antigone 39 C«ng Pavo muticus 40 C¸c loµi Gµ l«i Gièng Lophura 41 C¸c loµi Gµ tiÒn Gièng Polyplectron 42 TrÜ sao Rheinarctia ocellata 2004 Sè TT Tªn ViÖt Nam Tªn Khoa häc 43 C¸ sÊu n−íc lî (c¸ sÊu) Crocodylus porosus 44 C¸ sÊu n−íc ngät (c¸ sÊu siªm) Crocodylus siamensis 45 §åi måi Eretmochelys imbricata 46 Rïa da Dermochelis coriacea 47 VÝch Chelonia mydas 48 Gi¶i Pelochelis bibronii 49 Rïa hép ba v¹ch Cuora trifasciata 50 Hæ mang chóa Ophiophagus hannah 51 R¾n däc d−a (R¾n s¨n chuét/Má vá/ Hæ ngùa) Elaphe radiata 52 R¾n r¸o tr©u (Hæ tr©u, Hæ hÌo) Ptyas mucosus 53 C¸ cãc Tam §¶o Paramesotriton deloustali 54 C¸ m¬n Sclerpages formosus 55 C¸ sãc Probarbus jullieni 56 C¸ Tra dÇu Pangasiannodon gigas Nhãm II: H¹n chÕ khai th¸c vµ sö dông Gåm nh÷ng lo¹i thùc vËt (IIA) vµ nh÷ng loµi ®éng vËt (IIB) cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao ®ang bÞ khai th¸c qu¸ møc, dÉn ®Õn c¹n kiÖt vµ cã nguy c¬ tiÖt chñng. A. Thùc vËt hoang d· nhãm IIA Sè TT Tªn ViÖt Nam Tªn Khoa häc 1 B¸ch xanh Calosedrus macrolepis 2 Th«ng §µ l¹t Pinus dalatensis 3 Du sam Keteleeria evelyniana 4 TrÇm h−¬ng (Giã bÇu) Aquilaria crassna 5 Th«ng hai l¸ dÑt Ducampopinus krempfii 6 C¸c lo¹i c©y lÊy dÇu x¸ xÞ: - Vï h−¬ng - Re h−¬ng (Gï h−¬ng) - Re cambot (T¨ng h¨ng, c©y x¸ xÞ) Cinnamomum balansea Cinnamomum parthenoxylon Cinnamomum cambodianum 7 P¬ mu Fokienia hodginsii Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - 2004 271 Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - 272 Sè TT Tªn ViÖt Nam Tªn Khoa häc 8 Sa mu dÇu Cunninghamia konÝhi 9 B¸ch hîp Lilium brownii 10 Cá th¬m Lysimachia congestiflora 11 C¸c lo¹i c©y B×nh V«i Stepphania spp. 12 CÈm lai Dalbergia oliveri (D.bariaensis. D. mammosa) 13 Gâ ®á (Cµ te) Afzelia xylocarpa (Pahudia cochinchinensis) 14 Gô mËt Sindora cochinchinensis (S. siamensis) 15 C¸c loµi Gi¸ng h−¬ng Pterocarpus spp. 16 ThiÕt §inh Markhamia stipulata 17 C¸c loµi NghiÕn Burretiodendron spp. 18 Trai lý Garcinia fagraoides 19 §¼ng s©m (S©m leo) Codonopsis javanica 20 Vµng ®¾ng Cosinium fenestratum 21 Th¹ch héc Dendrobium nobile 22 Hoµng tinh l¸ mäc c¸ch Disporopsis longifolia 23 Hoµng tinh l¸ mäc vßng Polygonatum kingianum 24 C¸c loµi Hoµng ®»ng Fibraurea spp. 25 C¸c loµi Thiªn tuÕ Cycas spp. 26 Tr¾c Dalbergia cochinchinensis B. §éng vËt hoang d· nhãm IIB: Sè TT Tªn ViÖt Nam Tªn Khoa häc 1 D¬i ngùa lín Pteropus vampirus 2 C¸c loµi KhØ Gièng Macaca 3 Chã sãi löa Cuon alpius 4 Sãi T©y nguyªn Canis aureus 5 C¸o löa Vulpes vulpes 6 CÇy GÊm Prionodon pardicolor 7 CÇy v»n B¾c Chrotogale owstonii 8 CÇy v»n Nam Hemigalus derbyanus 9 C¸c loµi cÇy Gi«ng Gièng Viverra 10 CÇy h−¬ng Viverricula indica 11 C¸c loµi TriÕt Gièng Mustela 12 C¸c loµi Cheo Cheo Gièng Tragulus 2004 Sè TT Tªn ViÖt Nam Tªn Khoa häc 13 C¸c loµi Sãc bay Gièng Petaurista 14 NiÖc hung Ptilolemus tickelli 15 NiÖc cæ hung Aceros nipalensis 16 NiÖc má v»n Aceros undulatus 17 C¸c loµi Có lîn Gièng Tyto . 18 Có mÌo Otus bakamoena 19 Có vä l−ng n©u Ninox scutulata 20 Ph−îng hoµng ®Êt Hä Bucerotidae 21 H¹c cæ tr¾ng Ciconia episcopus 22 VÑt lïn Loriculus vernalis 23 C¸c loµi VÑt Gièng Psittacula 24 Nhång (YÓng) Gracula religiosa 25 C¸c loµi Kh−íu Gièng Garrulax 26 ChÝch choÌ löa Cãpychus malabaricus 27 YÕn sµo Collcalia francica 28 C¸c loµi Thï th× Gièng Ketupa spp. 29 C¸c loµi C¾t (DiÒu) Hä Fanconidae 30 C¸c loµi Kú ®µ Gièng Varanus spp. 31 C¸c loµi Tr¨n Gièng Python 32 R¾n Hæ mang th−êng Naja naja 33 R¾n r¸o th−êng Ptyas korros 34 C¸c loµi R¾n C¹p Nong Gièng Bungarus 35 C¸c loµi R¾n lôc Gièng Trimerusurus 36 Rïa nói vµng Testudo elongata 37 Rïa ®Êt lín Geomyda grandis 38 Rïa r¨ng (Cµng ®−íc) Hieremys annandalii 39 §åi måi døa Caretta caretta 40 Qu¶n ®ång Caretta olivacea 41 C¸ Anh vò Semilabeo notabilis 42 C¸ RÇm xanh Altigena lemassoni 43 C¸c loµi c¸ Ch×nh Gièng Anguilla 44 C¸c loµi c«n trïng hä CÆp K×m Hä Lucanidae 45 Bä c¸nh cøng sõng kiÕm (Sõng tª gi¸c, Sõng dª) Onthofagus mouhoti (Proagoderus mouhoti) 46 Bä c¸nh cøng cµng t«m (Cua bay) Cheirotonus macleayi 47 Bä c¸nh cøng 5 sõng Eupatonus gracilicornis Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - 2004 273 Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - 274 Sè TT Tªn ViÖt Nam Tªn Khoa häc 48 C¸c loµi b−ím Tæng hä Papilionoidea 49 Cµ cuèng Lethocerus indicus 50 Bä l¸ Phyllium succiforlium 51 Trai ngäc Pteria maxima 2004

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfQuản lý tài chính lâm nghiệp.pdf