Quản lý hành chính nhà nước về giáo dục và đào tạo

Sơ lược: Chương 1. Một số vấn đề cơ bản về Nhà nước, quản lý hành chính nhà nước và công vụ, công chức Chương 2. Đường lối, quan điểm về giáo dục & đào tạo của Đảng và nhà nước Chương 3. Luật Giáo dục Chương 4. Điều lệ nhà trường và những quy định đối với giáo viên trường phổ thông. Chương 5. Một số vấn đề thực tiễn giáo dục và đào tạo ở Việt Nam Phần phụ lục

pdf253 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Lượt xem: 1895 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Quản lý hành chính nhà nước về giáo dục và đào tạo, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1. Nghiªn cøu c¬ b¶n, thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô khoa häc vµ c«ng nghÖ −u tiªn, träng ®iÓm cña n n−íc vµ nghiªn cøu khoa häc vÒ gi¸o dôc. 2. Tham gia gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò khoa häc vµ c«ng nghÖ do yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi ninh, quèc phßng cña ®Êt n−íc ®Æt ra; kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a ®µo t¹o vµ nghiªn cøu khoa häc vµ xuÊt, dÞch vô khoa häc vµ c«ng nghÖ. 3. Tham gia t− vÊn x©y dùng chÝnh s¸ch vµ ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p thùc hiÖn chÝnh s¸ ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi cho c¸c cÊp qu¶n lý nhµ n−íc ë trung −¬ng vµ ®Þa ph−¬n tham gia thÈm ®Þnh vÒ mÆt khoa häc vµ c«ng nghÖ c¸c dù ¸n, c¸c c«ng tr×nh lín; g phÇn ®−a c¸c thµnh tùu khoa häc vµ c«ng nghÖ tiªn tiÕn vµo thùc tiÔn s¶n xuÊt, ® sèng. §iÒu 20. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng khoa häc vµ c«ng nghÖ 1. Tr−êng ®¹i häc tæ chøc thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô khoa häc - c«ng nghÖ cã sö dô ng©n s¸ch nhµ n−íc hoÆc do quü ph¸t triÓn khoa häc vµ c«ng nghÖ tµi trî theo q ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. Tr−êng ®¹i häc x©y dùng c¸c viÖn, trung t©m nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn, c¸c c¬ së s¶n xuÊt nghiÖm, c¸c doanh nghiÖp khoa häc vµ c«ng nghÖ cã c¸n bé c¬ h÷u vµ kiªm nhiÖm ®Ó triÓn khai ho¹t ®éng khoa häc vµ c«ng nghÖ. 3. Tr−êng ®¹i häc phèi hîp víi c¸c tæ chøc khoa häc vµ c«ng nghÖ, c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp, c¸c c¬ s¶n xuÊt kinh doanh dÞch vô tæ chøc c¸c ho¹t ®éng khoa häc vµ c«ng nghÖ. 4. Tr−êng ®¹i häc hîp t¸c khoa häc vµ c«ng nghÖ víi n−íc ngoµi vµ c¸c tæ chøc qu tÕ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 235 5. Tr−êng ®¹i häc tæ chøc c¸c ho¹t ®éng nghiªn cøu khoa häc vµ ph¸t triÓn c«ng ng cña ng−êi häc. 6. Tr−êng ®¹i häc tæ chøc c¸c héi nghÞ khoa häc vµ c«ng nghÖ, tham dù c¸c g th−ëng khoa häc vµ c«ng nghÖ trong n−íc vµ quèc tÕ. §iÒu 21. X©y dùng kÕ ho¹ch ho¹t ®éng khoa häc vµ c«ng nghÖ 1. Tr−êng ®¹i häc tæ chøc x©y dùng ®Þnh h−íng, kÕ ho¹ch hµng n¨m, trung h¹n vµ dµi h¹n vÒ h ®éng khoa häc vµ c«ng nghÖ cña tr−êng ®Ó ®−a vµo kÕ ho¹ch ho¹t ®éng khoa häc vµ c«ng n chung cña c¬ quan chñ qu¶n. 2. Tr−êng ®¹i häc chñ ®éng ®¨ng ký tham gia tuyÓn chän, ®Êu thÇu, ký kÕt hîp ®ång hoÆc c¸c h thøc kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®Ó thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô nghiªn cøu khoa häc vµ ph¸t tr c«ng nghÖ c¸c cÊp. 3. Tr−êng ®¹i häc tù x¸c ®Þnh c¸c nhiÖm vô khoa häc vµ c«ng nghÖ cÊp tr−êng. §iÒu 22. Th«ng tin vµ trang thiÕt bÞ khoa häc 1. Tr−êng ®¹i häc tæ chøc, x©y dùng, qu¶n lý vµ cung cÊp c¸c nguån th«ng tin kh häc vµ c«ng nghÖ cña tr−êng, tham gia vµo hÖ thèng th«ng tin - th− viÖn chung cña c tr−êng ®¹i häc, thùc thi quyÒn së h÷u trÝ tuÖ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. Tr−êng ®¹i häc xuÊt b¶n vµ ph¸t hµnh tËp san, t¹p chÝ, c¸c Ên phÈm khoa häc, liÖu, gi¸o tr×nh vµ c¸c häc liÖu phôc vô cho ho¹t ®éng ®µo t¹o, khoa häc vµ c«ng ng cña tr−êng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 3. Tr−êng ®¹i häc x©y dùng vµ qu¶n lý c¸c dù ¸n t¨ng c−êng trang thiÕt bÞ cho c¸c h ®éng ®µo t¹o, khoa häc vµ c«ng nghÖ cña tr−êng, tham gia vµo viÖc x©y dùng vµ qu lý c¸c dù ¸n t¨ng c−êng trang thiÕt bÞ, c¸c phßng thÝ nghiÖm träng ®iÓm quèc gia. Ch−¬ng IV Nhμ tr−êng, gia ®×nh vμ x∙ héi §iÒu 23. Tr¸ch nhiÖm vµ quan hÖ cña tr−êng ®¹i häc ®èi víi gia ®×nh vµ x· héi 1. Tr−êng ®¹i häc th«ng b¸o c«ng khai vÒ : a) ChØ tiªu, ®iÒu kiÖn, kÕ ho¹ch vµ ph−¬ng thøc tuyÓn sinh míi hµng n¨m, tæ chøc ®µo t¹o, kiÓm thi, c«ng nhËn tèt nghiÖp vµ c¸c quy ®Þnh riªng cña tr−êng liªn quan ®Õn häc tËp, quyÒn vµ nghÜa cña ng−êi häc; b) §iÒu kiÖn ®¶m b¶o chÊt l−îng ®µo t¹o, ®iÒu kiÖn phôc vô häc tËp, nghiªn cøu vµ sinh ho¹t ng−êi häc t¹i tr−êng; c) Sè liÖu thèng kª hµng n¨m vÒ ng−êi tèt nghiÖp vµ cã ®−îc viÖc lµm phï hîp víi ngµnh nghÒ ®−îc t¹o. 2. Tr−êng ®¹i häc cã trang website riªng, th−êng xuyªn cËp nhËt c¸c th«ng tin nªu ë kho¶n 1 § nµy vµ c¸c th«ng tin kh¸c vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña tr−êng. 3. Tr−êng ®¹i häc chñ ®éng phèi hîp víi c¸c tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi, tæ chøc x· héi - nghÒ ngh 236 ®Ó thùc hiÖn môc tiªu gi¸o dôc toµn diÖn cho ng−êi häc, kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a gi¸o dôc nhµ tr−ê gia ®×nh vµ x· héi; thùc hiÖn Quy chÕ thùc hiÖn d©n chñ trong nhµ tr−êng; x©y dùng nhµ tr−êng th sù trë thµnh trung t©m v¨n ho¸, khoa häc. 4. Tr−êng ®¹i häc thùc hiÖn tèt chñ tr−¬ng x· héi ho¸ sù nghiÖp gi¸o dôc, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó x· héi thÓ tham gia ®Çu t− x©y dùng c¬ së vËt chÊt, gãp ý kiÕn cho nhµ tr−êng vÒ quy ho¹ch ph¸t triÓn, cÊu ngµnh nghÒ, c¬ cÊu tr×nh ®é ®µo t¹o; hç trî kinh phÝ cho ng−êi häc vµ tiÕp nhËn ng−êi tèt nghi gi¸m s¸t c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc vµ t¹o lËp m«i tr−êng gi¸o dôc lµnh m¹nh. 5. Tr−êng ®¹i häc cã tr¸ch nhiÖm phæ biÕn trong céng ®ång c¸c tri thøc khoa häc, chuyÓn giao kÕt qu¶ nghiªn cøu khoa häc vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ. §iÒu 24. Quan hÖ gi÷a tr−êng ®¹i häc víi c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph−¬ng vµ c¸c chøc khoa häc vµ c«ng nghÖ, c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh 1. Tr−êng ®¹i häc cã tr¸ch nhiÖm chñ ®éng phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh, c¸c ®Þa ph−¬ c¸c tæ chøc khoa häc vµ c«ng nghÖ, c¸c c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh t¹o ®iÒu kiÖn thuËn cho ng−êi häc tham quan, thùc hµnh, thùc tËp vµ rÌn luyÖn kü n¨ng nghÒ nghiÖp; g¾n v gi¶ng d¹y, häc tËp víi m«i tr−êng x· héi. 2. Tr−êng ®¹i häc phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh, c¸c ®Þa ph−¬ng, c¸c doanh nghiÖp tro viÖc x¸c ®Þnh nhu cÇu ®µo t¹o, g¾n ®µo t¹o víi viÖc lµm vµ viÖc tuyÓn dông ng−êi h ®· tèt nghiÖp; triÓn khai øng dông nh÷ng thµnh tùu khoa häc vµ c«ng nghÖ míi v thùc tiÔn s¶n xuÊt vµ ®êi sèng x· héi. §iÒu 25. Quan hÖ gi÷a tr−êng ®¹i häc víi c¸c c¬ së v¨n ho¸, nghÖ thuËt, thÓ d thÓ thao, c¬ quan th«ng tin ®¹i chóng Tr−êng ®¹i häc chñ ®éng phèi hîp víi c¸c c¬ së v¨n ho¸, nghÖ thuËt, thÓ dôc thÓ th c¸c c¬ quan th«ng tin ®¹i chóng trong c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸, nghÖ thuËt, thÓ dôc thao, t¹o m«i tr−êng gi¸o dôc lµnh m¹nh; ph¸t hiÖn vµ båi d−ìng nh÷ng ng−êi häc n¨ng khiÕu vÒ ho¹t ®éng nghÖ thuËt, thÓ dôc thÓ thao; t¹o ®iÒu kiÖn vÒ c¬ së vËt ch tµi chÝnh phôc vô ho¹t ®éng giao l−u v¨n ho¸, nghÖ thuËt, thÓ dôc thÓ thao cho ng− häc. §iÒu 26. Quan hÖ gi÷a tr−êng ®¹i häc víi chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng Tr−êng ®¹i häc chñ ®éng phèi hîp víi chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng n¬i tr−êng ®Æt trô trong viÖc ®−a tiÕn bé khoa häc vµ c«ng nghÖ vµo s¶n xuÊt, ®êi sèng x· héi vµ ®µo nh©n lùc cho ®Þa ph−¬ng; b¶o ®¶m trËt tù, an ninh, c¶nh quan m«i tr−êng häc tËp vµ toµn cña ng−êi häc; ng¨n chÆn viÖc sö dông ma tuý vµ c¸c tÖ n¹n x· héi x©m nhËp v nhµ tr−êng. Ch−¬ng V Quan hÖ quèc tÕ §iÒu 27. NhiÖm vô vÒ quan hÖ quèc tÕ 237 1. Tr−êng ®¹i häc chñ ®éng thiÕt lËp c¸c mèi quan hÖ hîp t¸c, ký c¸c v¨n b¶n ghi nhí, th thuËn vÒ ®µo t¹o, khoa häc vµ c«ng nghÖ víi c¸c tr−êng ®¹i häc, c¸c tæ chøc gi¸o dôc, kh häc vµ c«ng nghÖ n−íc ngoµi; mêi chuyªn gia n−íc ngoµi ®Õn gi¶ng d¹y vµ trao ®æi k nghiÖm theo c¸c quy ®Þnh cña nhµ n−íc. 2. Tr−êng ®¹i häc x©y dùng c¸c dù ¸n cã vèn ®Çu t− n−íc ngoµi tr×nh c¬ quan cã th quyÒn quyÕt ®Þnh; huy ®éng nguån lùc ®Ó thùc hiÖn tèt c¸c tho¶ thuËn, c¸c dù ¸n p hîp víi c¸c quy ®Þnh cña nhµ n−íc. 3. Tr−êng ®¹i häc tæ chøc thÝ ®iÓm c¸c ch−¬ng tr×nh ®µo t¹o quèc tÕ trong khu«n k c¸c dù ¸n hîp t¸c víi c¸c tr−êng ®¹i häc cã uy tÝn trªn thÕ giíi, trªn c¬ së ®ã kiÕn ng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o kiÓm tra, c«ng nhËn lµ ch−¬ng tr×nh ®µo t¹o chÝnh thøc c tr−êng. 4. Tr−êng ®¹i häc tæ chøc héi nghÞ, héi th¶o quèc tÕ theo c¸c quy ®Þnh cña nhµ n− vµ cña Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o. 5. Tr−êng ®¹i häc tham gia c¸c tæ chøc quèc tÕ vÒ gi¸o dôc, khoa häc vµ c«ng ng theo quy ®Þnh cña nhµ n−íc. §iÒu 28. Hîp t¸c vÒ gi¸o dôc víi n−íc ngoµi 1. Tr−êng ®¹i häc hîp t¸c víi c¸c tæ chøc c¸ nh©n n−íc ngoµi, ng−êi ViÖt Nam ®Þnh ë n−íc ngoµi trong gi¶ng d¹y häc tËp vµ nghiªn cøu khoa häc. 2. Tr−êng ®¹i häc khuyÕn khÝch vµ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó gi¶ng viªn, c¸n bé nh©n viªn n−íc ngoµi häc tËp, gi¶ng d¹y, nghiªn cøu, trao ®æi kinh nghiÖm, häc thuËt theo c ch−¬ng tr×nh cña nhµ n−íc, cña nhµ tr−êng hoÆc tù tóc hoÆc b»ng kinh phÝ do tæ ch c¸ nh©n ë trong n−íc vµ n−íc ngoµi tµi trî. Ch−¬ng VI Tæ chøc vμ nh©n sù §iÒu 29. C¬ cÊu tæ chøc cña tr−êng ®¹i häc 1. C¬ cÊu tæ chøc cña tr−êng ®¹i häc bao gåm : a) Héi ®ång tr−êng ®èi víi c¸c tr−êng c«ng lËp hoÆc Héi ®ång qu¶n trÞ ®èi víi c¸c tr−êng b¸n c« d©n lËp vµ t− thôc (sau ®©y gäi chung lµ c¸c tr−êng ngoµi c«ng lËp); b) HiÖu tr−ëng vµ c¸c Phã HiÖu tr−ëng ®èi víi tr−êng ®¹i häc, Gi¸m ®èc vµ c¸c Phã Gi¸m ®èc víi häc viÖn (sau ®©y gäi chung lµ HiÖu tr−ëng vµ Phã HiÖu tr−ëng); c) Héi ®ång khoa häc vµ ®µo t¹o; d) C¸c phßng chøc n¨ng; ®) C¸c khoa vµ bé m«n trùc thuéc tr−êng; e) C¸c bé m«n thuéc khoa. Mét sè tr−êng ®¹i häc chuyªn ngµnh cã thÓ chØ cã c khoa hoÆc bé m«n trùc thuéc tr−êng; 238 g) C¸c tæ chøc khoa häc vµ c«ng nghÖ nh− viÖn, trung t©m, c¸c c¬ së phôc vô ®µo t khoa häc vµ c«ng nghÖ; h) C¸c doanh nghiÖp, c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp; i) Tæ chøc §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam; k) C¸c ®oµn thÓ vµ tæ chøc x· héi. 2. C¬ cÊu tæ chøc cña §¹i häc Quèc gia ®−îc quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 07/2001/ N§- ngµy 1 th¸ng 2 n¨m 2001 cña ChÝnh phñ vÒ §¹i häc Quèc gia. 3. C¬ cÊu tæ chøc cña c¸c ®¹i häc ®−îc quy ®Þnh trong quy chÕ vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng c c¸c ®¹i häc. 4. C¬ cÊu tæ chøc cô thÓ cña tr−êng ®¹i häc ®−îc quy ®Þnh trong quy chÕ vÒ tæ chøc ho¹t ®éng cña tr−êng. §iÒu 30. Héi ®ång tr−êng vµ Héi ®ång qu¶n trÞ 1. Héi ®ång tr−êng lµ c¬ quan qu¶n trÞ cña tr−êng ®¹i häc. Héi ®ång tr−êng quyÕt nghÞ c¸c tr−¬ng lín ®Ó thùc hiÖn quyÒn tù chñ vµ tù chÞu tr¸ch nhiÖm cña tr−êng ®¹i häc ®−îc Nhµ n−íc g theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ theo §iÒu lÖ nµy. a) Héi ®ång tr−êng cã c¸c nhiÖm vô sau ®©y : - QuyÕt nghÞ vÒ môc tiªu chiÕn l−îc, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn cña tr−êng bao gåm dù ¸n quy ho¹ch, ho¹ch ph¸t triÓn trung h¹n vµ dµi h¹n phï hîp víi Quy ho¹ch m¹ng l−íi c¸c tr−êng ®¹i häc cña n n−íc; - QuyÕt nghÞ vÒ dù th¶o quy chÕ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña tr−êng hoÆc c¸c bæ sung, söa ®æi quy tr−íc khi HiÖu tr−ëng tr×nh c¸c cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt; - QuyÕt nghÞ chñ tr−¬ng chi tiªu, ®Çu t− x©y dùng c¬ së vËt chÊt, mua s¾m trang thiÕt bÞ tõ nguån vèn t¹i c¸c kho¶n 2 vµ 3 §iÒu 53 cña §iÒu lÖ nµy; - Gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn “Quy chÕ thùc hiÖn d©n chñ trong c¸c ho¹t ®éng cña nhµ tr−êng” do tr−ëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o ban hµnh vµ c¸c quyÕt nghÞ cña Héi ®ång tr−êng, b¸o c¸o c¬ qu chñ qu¶n vµ Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o. b) C¸c cuéc häp cña Héi ®ång tr−êng ®−îc coi lµ hîp lÖ khi cã Ýt nhÊt 2/3 sè thµ viªn tham dù. C¸c quyÕt nghÞ cña Héi ®ång chØ cã gi¸ trÞ khi cã qu¸ nöa tæng sè thµ viªn Héi ®ång nhÊt trÝ. c) HiÖu tr−ëng tr−êng ®¹i häc cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn c¸c quyÕt nghÞ hoÆc kÕt lu cña Héi ®ång tr−êng vÒ nh÷ng néi dung ®−îc quy ®Þnh t¹i môc a cña kho nµy. Khi HiÖu tr−ëng kh«ng nhÊt trÝ víi quyÕt nghÞ hoÆc kÕt luËn cña Héi ®ång tr−ê ph¶i kÞp thêi b¸o c¸o xin ý kiÕn c¬ quan chñ qu¶n. d) NhiÖm kú cña Héi ®ång tr−êng lµ 5 n¨m. Héi ®ång tr−êng cã c¸c thµnh viªn l HiÖu tr−ëng, BÝ th− §¶ng uû tr−êng, ®¹i diÖn c¸c gi¶ng viªn, c¸n bé qu¶n lý gi¸o d cã uy tÝn trong vµ ngoµi tr−êng, c¸c tæ chøc chÝnh trÞ-x· héi trong tr−êng, c¸c tæ ch c¸ nh©n tham gia ®Çu t− x©y dùng tr−êng. Chñ tÞch Héi ®ång tr−êng lµ chuyªn tr¸ch do c¸c thµnh viªn cña Héi ®ång tr−êng bÇu theo nguyªn t¾c ®a sè phiÕu. HiÖu tr−ë kh«ng kiªm nhiÖm Chñ tÞch Héi ®ång tr−êng. 239 ®) Tæng sè c¸c thµnh viªn Héi ®ång tr−êng lµ mét sè lÎ. Bé tr−ëng Bé Gi¸o dôc §µo t¹o quy ®Þnh c¬ cÊu thµnh viªn cô thÓ, quy chÕ ho¹t ®éng, quy tr×nh bÇu cö, c« nhËn c¸c thµnh viªn, Chñ tÞch vµ Tæng Th− ký; h−íng dÉn vÒ ®iÒu kiÖn vµ thñ thµnh lËp Héi ®ång tr−êng. 2. Héi ®ång qu¶n trÞ lµ tæ chøc ®¹i diÖn duy nhÊt quyÒn së h÷u cña c¸c tr−êng ng c«ng lËp; cã tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn tù chñ quyÕt ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ò quan träng vÒ chøc, nh©n sù vµ tµi chÝnh, tµi s¶n cña tr−êng. a) Héi ®ång qu¶n trÞ thùc hiÖn chøc n¨ng vµ c¸c nhiÖm vô cña Héi ®ång tr−êng q ®Þnh t¹i môc a kho¶n 1 cña §iÒu nµy vµ c¸c chøc n¨ng, nhiÖm vô kh¸c cña Héi ®å qu¶n trÞ. b) C¬ cÊu, chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña Héi ®ång qu¶n trÞ ®−îc quy ®Þ trong Quy chÕ vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña tõng lo¹i h×nh tr−êng ngoµi c«ng lËp. §iÒu 31. HiÖu tr−ëng tr−êng ®¹i häc 1. HiÖu tr−ëng lµ ng−êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña nhµ tr−êng; chÞu tr¸ch nhiÖm tr tiÕp qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng cña nhµ tr−êng theo c¸c quy ®Þnh cña ph luËt vµ cña §iÒu lÖ nµy. 2. HiÖu tr−ëng tr−êng ®¹i häc ph¶i cã ®ñ c¸c tiªu chuÈn sau ®©y : a) Cã phÈm chÊt chÝnh trÞ, ®¹o ®øc tèt, cã uy tÝn trong giíi khoa häc, gi¸o dôc, cã n¨ lùc vµ ®· cã Ýt nhÊt 5 n¨m tham gia qu¶n lý gi¸o dôc ®¹i häc tõ cÊp bé m«n trë lªn; b) Cã häc vÞ TiÕn sÜ; c) Cã søc khoÎ; tuæi khi bæ nhiÖm HiÖu tr−ëng tr−êng ®¹i häc c«ng lËp kh«ng qu¸ ®èi víi nam vµ 50 ®èi víi n÷. Nh÷ng tr−êng hîp ®Æc biÖt Bé tr−ëng Bé Gi¸o dôc §µo t¹o thèng nhÊt víi c¬ quan chñ qu¶n xin ý kiÕn Thñ t−íng ChÝnh phñ tr−íc k quyÕt ®Þnh; Tuæi bæ nhiÖm HiÖu tr−ëng c¸c tr−êng ngoµi c«ng lËp ®−îc quy ®Þnh trong Quy chÕ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña tõng lo¹i h×nh tr−êng. §iÒu 32. QuyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm cña HiÖu tr−ëng vÒ tæ chøc vµ nh©n sù 1. QuyÕt ®Þnh thµnh lËp vµ gi¶i thÓ c¸c tæ chøc cña tr−êng ®−îc quy ®Þnh t¹i ®iÓm c ®, e, g, h kho¶n 1 §iÒu 29 cña §iÒu lÖ nµy. 2. Ban hµnh vµ b·i bá c¸c néi quy, quy ®Þnh trong néi bé tr−êng nh»m ®¶m b¶o v ®iÒu hµnh, kiÓm tra vµ gi¸m s¸t mäi ho¹t ®éng cña tr−êng theo ®óng c¸c quy ®Þnh h hµnh. 3. QuyÕt ®Þnh bæ nhiÖm vµ miÔn nhiÖm c¸c chøc danh trong c¸c tæ chøc ®−îc quy ®Þ t¹i ®iÓm c kho¶n 1, tr−ëng, phã c¸c ®¬n vÞ quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm d, ®, e, g, h kho¶n §iÒu 29 cña §iÒu lÖ nµy. 4. X©y dùng quy ho¹ch ph¸t triÓn ®éi ngò gi¶ng viªn, tæ chøc viÖc båi d−ìng, ®µo l¹i ®éi ngò gi¶ng viªn, c¸n bé, nh©n viªn; ch¨m lo ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn vµ 240 ®iÒu kiÖn cho gi¶ng viªn, c¸n bé, nh©n viªn vµ ng−êi häc tham gia c¸c sinh ho¹t ®o thÓ vµ ho¹t ®éng x· héi. 5. Tæ chøc thi tuyÓn c¸n bé, nh©n viªn, quyÕt ®Þnh viÖc tiÕp nhËn, chuyÓn ng¹ch c chøc danh tõ gi¶ng viªn chÝnh trë xuèng; ®−îc c¬ quan chñ qu¶n nhµ tr−êng uû quy tæ chøc thi n©ng ng¹ch vµ bæ nhiÖm vµo ng¹ch tõ gi¶ng viªn chÝnh trë xuèng theo q ®Þnh cña nhµ n−íc (víi c¸c tr−êng c«ng lËp), phï hîp víi c¬ cÊu c¸n bé, nh©n viªn c tr−êng vµ tiªu chuÈn chøc danh cña ngµnh gi¸o dôc. Ký quyÕt ®Þnh tuyÓn dông, th«i viÖc vµ thuyªn chuyÓn c«ng t¸c gi¶ng viªn, c¸n b nh©n viªn vµ ký hîp ®ång lao ®éng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 6. Thùc hiÖn Quy chÕ thùc hiÖn d©n chñ trong c¸c ho¹t ®éng cña nhµ tr−êng do tr−ëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o ban hµnh. 7. B¶o ®¶m quyÒn lîi ng−êi häc theo quy ®Þnh cña §iÒu lÖ nµy. 8. Thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o ®Þnh kú vÒ c¸c mÆt ho¹t ®éng cña tr−êng theo quy ®Þ hiÖn hµnh. 9. Thùc hiÖn chÕ ®é khen th−ëng, kû luËt theo quy ®Þnh cña nhµ n−íc. 10. §¶m b¶o trËt tù, an ninh vµ an toµn trong nhµ tr−êng. §iÒu 33. QuyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm cña HiÖu tr−ëng vÒ ho¹t ®éng ®µo t¹o 1. Tæ chøc thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng ®µo t¹o ®−îc quy ®Þnh t¹i Ch−¬ng II cña §iÒu nµy. 2. ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ chÊt l−îng ®µo t¹o cña nhµ tr−êng. §iÒu 34. QuyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm cña HiÖu tr−ëng vÒ ho¹t ®éng khoa häc c«ng nghÖ 1. X©y dùng kÕ ho¹ch ho¹t ®éng khoa häc vµ c«ng nghÖ cña tr−êng b¸o c¸o c¸c quan cã thÈm quyÒn. 2. Tæ chøc thùc hiÖn c¸c ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc, ph¸t triÓn c«ng nghÖ, c¸c ®Ò hîp t¸c quèc tÕ, c¸c dù ¸n ph¸t triÓn cÊp nhµ n−íc. 3. Tham gia qu¶n lý vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc, ph¸t tr c«ng nghÖ, c¸c ®Ò tµi hîp t¸c quèc tÕ, c¸c dù ¸n ph¸t triÓn cÊp bé. 4. XÐt duyÖt, qu¶n lý vµ nghiÖm thu c¸c ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc, ph¸t triÓn c« nghÖ, c¸c ®Ò tµi hîp t¸c quèc tÕ, c¸c dù ¸n ph¸t triÓn cÊp tr−êng. 5. X©y dùng, tæ chøc, qu¶n lý c¸c nguån th«ng tin khoa häc vµ c«ng nghÖ vµ c¸c d vô khoa häc vµ c«ng nghÖ . §iÒu 35. QuyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm cña HiÖu tr−ëng vÒ tµi chÝnh, tµi s¶n vµ ®Çu t 1. HiÖu tr−ëng lµ chñ tµi kho¶n cña tr−êng ®¹i häc, chÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc ph¸p luËt toµn bé c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh vµ tµi s¶n cña ®¬n vÞ; 2. ChØ ®¹o vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n lý tµi chÝnh, tµi s¶n t¹i c¸c § 52, 55 cña §iÒu lÖ nµy vµ c¸c quy ®Þnh vÒ lao ®éng, tiÒn l−¬ng, tiÒn c«ng, häc bæn häc phÝ, trî cÊp x· héi, c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch tµi chÝnh ®èi víi gi¶ng viªn, c¸n b nh©n viªn vµ ng−êi häc cña tr−êng; 3. QuyÕt ®Þnh møc chi qu¶n lý, chi nghiÖp vô trong ph¹m vi nguån tµi chÝnh ®−îc dông, tuú theo néi dung vµ hiÖu qu¶ c«ng viÖc quy ®Þnh t¹i §iÒu 55 cña §iÒu lÖ nµy. 241 4. Tuú theo ®iÒu kiÖn cô thÓ HiÖu tr−ëng c¸c tr−êng c«ng lËp ®−îc Bé tr−ëng Bé G dôc vµ §µo t¹o hoÆc Thñ tr−ëng c¬ quan chñ qu¶n ñy quyÒn quyÕt ®Þnh ®Çu t− c¸c dù nhãm B, C sö dông vèn ng©n s¸ch nhµ n−íc theo quy ®Þnh cña nhµ n−íc. 5. HiÖu tr−ëng thùc hiÖn viÖc quyÕt ®Þnh ®Çu t− vµ qu¶n lý c¸c dù ¸n tõ ng©n s¸ch n n−íc theo Quy chÕ qu¶n lý ®Çu t− vµ x©y dùng do ChÝnh phñ ban hµnh. 6. C¨n cø vµo quy ho¹ch hoÆc kÕ ho¹ch ph¸t triÓn nhµ tr−êng ®· ®−îc cÊp cã th quyÒn phª duyÖt vµ quyÕt nghÞ cña Héi ®ång tr−êng hoÆc Héi ®ång qu¶n trÞ, H tr−ëng chÞu tr¸ch nhiÖm xem xÐt, quyÕt ®Þnh ®Çu t− vµ phª duyÖt tÊt c¶ c¸c dù ¸n, t tôc x©y dùng c¬ b¶n, mua s¾m, thanh lý tµi s¶n tõ nguån vèn nªu t¹i c¸c kho¶n 2 v §iÒu 53 cña §iÒu lÖ nµy. §iÒu 36. QuyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm cña HiÖu tr−ëng vÒ quan hÖ quèc tÕ 1. Tæ chøc thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô vÒ quan hÖ quèc tÕ ®−îc quy ®Þnh t¹i Ch−¬ng V cña §iÒu lÖ nµy 2. QuyÕt ®Þnh cö c¸n bé tõ Phã HiÖu tr−ëng trë xuèng ®i c«ng t¸c ë n−íc ngoµi trªn c¬ së nh÷ng q ®Þnh hiÖn hµnh cña nhµ n−íc. 3. Qu¶n lý c¸c ®oµn ra, ®oµn vµo trong ph¹m vi ho¹t ®éng cña tr−êng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 4. §Þnh kú b¸o c¸o c¬ quan chñ qu¶n vµ Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o vÒ c«ng t¸c quan quèc tÕ cña tr−êng; §iÒu 37. Nguyªn t¾c bæ nhiÖm HiÖu tr−ëng 1. HiÖu tr−ëng ®−îc bæ nhiÖm vµ bæ nhiÖm l¹i theo nhiÖm kú, mçi nhiÖm kú lµ 5 n vµ kh«ng gi÷ qu¸ hai nhiÖm kú liªn tiÕp. 2. Thñ tr−ëng c¬ quan chñ qu¶n bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm HiÖu tr−ëng c¸c tr−êng ®¹i h c«ng lËp. Trong nh÷ng tr−êng hîp cô thÓ, Thñ tr−ëng c¬ quan chñ qu¶n tæ chøc th¨m tÝn nhiÖm t¹i tr−êng tr−íc khi bæ nhiÖm. Quy tr×nh bæ nhiÖm HiÖu tr−ëng tr−êng c«ng lËp ®−îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña n n−íc. 3. Thñ tr−ëng c¬ quan chñ qu¶n c«ng nhËn, kh«ng c«ng nhËn HiÖu tr−ëng c¸c tr−ê ®¹i häc ngoµi c«ng lËp. Quy tr×nh c«ng nhËn HiÖu tr−ëng c¸c tr−êng ngoµi c«ng lËp ®−îc thùc hiÖn theo Q chÕ vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña tõng lo¹i h×nh tr−êng. 4. Trong tr−êng hîp cÇn thiÕt, Thñ tr−ëng c¬ quan chñ qu¶n (víi c¸c tr−êng c«ng l hoÆc Héi ®ång qu¶n trÞ (víi c¸c tr−êng ngoµi c«ng lËp) cã thÓ tæ chøc lÊy phiÕu th¨m tÝn nhiÖm ®èi víi HiÖu tr−ëng gi÷a nhiÖm kú hoÆc ®ét xuÊt. §iÒu 38. Phã HiÖu tr−ëng tr−êng ®¹i häc 1. Gióp viÖc cho HiÖu tr−ëng cã c¸c Phã HiÖu tr−ëng. Phã HiÖu tr−ëng tr−êng ®¹i h ph¶i cã b»ng tèt nghiÖp ®¹i häc trë lªn, cã søc khoÎ, tuæi khi bæ nhiÖm kh«ng qu¸ 55 víi nam vµ 50 ®èi víi n÷. Riªng Phã HiÖu tr−ëng phô tr¸ch ®µo t¹o vµ nghiªn cøu kh häc ph¶i cã ®ñ c¸c tiªu chuÈn nh− ®èi víi HiÖu tr−ëng. 242 Theo ®Ò nghÞ cña HiÖu tr−ëng, Thñ tr−ëng c¬ quan chñ qu¶n bæ nhiÖm vµ miÔn nhi Phã HiÖu tr−ëng (®èi víi c¸c tr−êng c«ng lËp); c«ng nhËn, kh«ng c«ng nhËn Phã H tr−ëng (®èi víi c¸c tr−êng ngoµi c«ng lËp). 2. Phã HiÖu tr−ëng cã nh÷ng nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n sau : a) Gióp HiÖu tr−ëng trong viÖc qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng cña tr−êng; tr tiÕp phô tr¸ch mét sè lÜnh vùc c«ng t¸c theo sù ph©n c«ng cña HiÖu tr−ëng vµ g quyÕt c¸c c«ng viÖc do HiÖu tr−ëng giao; b) Khi gi¶i quyÕt c«ng viÖc ®−îc HiÖu tr−ëng giao, Phã HiÖu tr−ëng thay mÆt H tr−ëng vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc HiÖu tr−ëng vÒ kÕt qu¶ c«ng viÖc ®−îc giao. 3. NhiÖm kú cña Phã HiÖu tr−ëng theo nhiÖm kú cña HiÖu tr−ëng. 4. Trong tr−êng hîp cÇn thiÕt, Thñ tr−ëng c¬ quan chñ qu¶n (víi c¸c tr−êng c«ng lË hoÆc Héi ®ång Qu¶n trÞ (víi c¸c tr−êng ngoµi c«ng lËp) cã thÓ tæ chøc lÊy phiÕu th dß tÝn nhiÖm ®èi víi Phã HiÖu tr−ëng gi÷a nhiÖm kú hoÆc ®ét xuÊt. §iÒu 39. Héi ®ång khoa häc vµ ®µo t¹o 1. Héi ®ång khoa häc vµ ®µo t¹o lµ tæ chøc t− vÊn cho HiÖu tr−ëng vÒ : a) Môc tiªu, ch−¬ng tr×nh ®µo t¹o; kÕ ho¹ch dµi h¹n vµ kÕ ho¹ch hµng n¨m ph¸t triÓn gi¸o dôc - t¹o, khoa häc vµ c«ng nghÖ cña tr−êng; b) §µo t¹o, båi d−ìng ®éi ngò gi¶ng viªn, c¸n bé, nh©n viªn. 2. C¸c thµnh viªn Héi ®ång khoa häc vµ ®µo t¹o cña tr−êng ®−îc quyÒn kiÕn nghÞ vÒ kÕ ho¹ch vµ dung c«ng viÖc cña Héi ®ång. 3. Héi ®ång khoa häc vµ ®µo t¹o cña tr−êng ®¹i häc bao gåm : HiÖu tr−ëng, mét sè Phã HiÖu tr−ë c¸c Tr−ëng khoa, c¸c ViÖn tr−ëng; mét sè Gi¸m ®èc trung t©m, Tr−ëng phßng, Gi¸o s−, Phã Gi¸o TiÕn sÜ, gi¶ng viªn, c¸n bé ho¹t ®éng khoa häc - c«ng nghÖ cña tr−êng; mét sè nhµ khoa häc, g dôc, qu¶n lý gi¸o dôc vµ ®¹i diÖn mét sè tæ chøc kinh tÕ - x· héi ë ngoµi tr−êng quan t©m vµ am h vÒ gi¸o dôc ®¹i häc. 4. Héi ®ång khoa häc vµ ®µo t¹o ®−îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh cña HiÖu tr−ëng. NhiÖm kú cña H ®ång khoa häc vµ ®µo t¹o theo nhiÖm kú cña HiÖu tr−ëng. Chñ tÞch Héi ®ång do c¸c ñy viªn H ®ång bÇu theo nguyªn t¾c ®a sè phiÕu. Tr−êng hîp sè phiÕu ngang nhau th× quyÕt ®Þnh theo phÝa phiÕu cña HiÖu tr−ëng. HiÖu tr−ëng ký quyÕt ®Þnh bæ nhiÖm Chñ tÞch Héi ®ång khoa häc vµ ®µo t¹ 5. Héi ®ång khoa häc vµ ®µo t¹o häp Ýt nhÊt 6 th¸ng mét lÇn vµ do Chñ tÞch Héi ®ång triÖu tËp. §iÒu 40. C¸c phßng chøc n¨ng 1. C¸c phßng cã nhiÖm vô tham m−u vµ gióp HiÖu tr−ëng trong viÖc qu¶n lý, tæng h ®Ò xuÊt ý kiÕn, tæ chøc thùc hiÖn c¸c m¶ng c«ng viÖc chñ yÕu cña tr−êng : hµnh chÝ - tæng hîp, tæ chøc - c¸n bé, ®µo t¹o ®¹i häc vµ sau ®¹i häc, khoa häc vµ c«ng ng c«ng t¸c chÝnh trÞ - qu¶n lý ng−êi häc, kÕ ho¹ch - tµi chÝnh, quan hÖ quèc tÕ, thanh tr 2. §øng ®Çu c¸c phßng lµ Tr−ëng phßng do HiÖu tr−ëng bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm. Gi viÖc Tr−ëng phßng cã c¸c Phã tr−ëng phßng do HiÖu tr−ëng bæ nhiÖm, miÔn nhi theo ®Ò nghÞ cña Tr−ëng phßng. Tuæi khi bæ nhiÖm Tr−ëng phßng, Phã tr−ëng phß kh«ng qu¸ 55 ®èi víi nam vµ 50 ®èi víi n÷. NhiÖm kú cña Tr−ëng phßng, Phã tr−ë phßng theo nhiÖm kú cña HiÖu tr−ëng vµ cã thÓ ®−îc bæ nhiÖm l¹i. Trong tr−êng h cÇn thiÕt, HiÖu tr−ëng cã thÓ lÊy phiÕu tÝn nhiÖm ®èi víi Tr−ëng phßng. 243 §iÒu 41. C¸c khoa vµ bé m«n trùc thuéc tr−êng 1. Khoa lµ ®¬n vÞ qu¶n lý hµnh chÝnh c¬ së cña tr−êng, cã c¸c nhiÖm vô sau ®©y: a) X©y dùng ch−¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch gi¶ng d¹y, häc tËp vµ chñ tr× tæ chøc qu¸ tr×nh ®µo t¹o mét hoÆc mé ngµnh; tæ chøc qu¸ tr×nh ®µo t¹o vµ c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc kh¸c trong ch−¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch gi¶ng chung cña nhµ tr−êng; b) Tæ chøc ho¹t ®éng khoa häc vµ c«ng nghÖ, chñ ®éng khai th¸c c¸c dù ¸n hîp t¸c quèc tÕ; phèi h víi c¸c tæ chøc khoa häc vµ c«ng nghÖ, c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh, g¾n ®µo t¹o víi nghiªn cøu kh häc, s¶n xuÊt kinh doanh vµ ®êi sèng x· héi; c) Qu¶n lý gi¶ng viªn, c¸n bé, nh©n viªn vµ ng−êi häc thuéc khoa theo ph©n cÊp c HiÖu tr−ëng; d) Qu¶n lý chÊt l−îng, néi dung, ph−¬ng ph¸p ®µo t¹o vµ nghiªn cøu khoa häc; ®) Tæ chøc biªn so¹n ch−¬ng tr×nh, gi¸o tr×nh m«n häc do HiÖu tr−ëng giao. Tæ chøc nghiªn cøu tiÕn ph−¬ng ph¸p gi¶ng d¹y, häc tËp; ®Ò xuÊt x©y dùng kÕ ho¹ch bæ sung, b¶o tr× thiÕt bÞ d¹y - h thùc hµnh, thùc tËp vµ thùc nghiÖm khoa häc; e) X©y dùng kÕ ho¹ch vµ tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c gi¸o dôc chÝnh trÞ , t− t−ëng, ® ®øc, lèi sèng cho ®éi ngò gi¶ng viªn, c¸n bé, nh©n viªn vµ ng−êi häc, tæ chøc ®µo t båi d−ìng n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n, nghiÖp vô cho gi¶ng viªn vµ c¸n bé nh viªn thuéc khoa. 2. Trªn c¬ së quyÕt nghÞ cña Héi ®ång tr−êng vÒ kÕ ho¹ch ph¸t triÓn cña tr−êng, H tr−ëng quyÕt ®Þnh thµnh lËp vµ gi¶i thÓ c¸c khoa. 3. §øng ®Çu c¸c khoa lµ Tr−ëng khoa do HiÖu tr−ëng bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm. Gi viÖc Tr−ëng khoa cã c¸c Phã Tr−ëng khoa do HiÖu tr−ëng bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm th ®Ò nghÞ cña Tr−ëng khoa. NhiÖm kú cña Tr−ëng khoa vµ Phã Tr−ëng khoa lµ 5 n vµ cã thÓ ®−îc bæ nhiÖm l¹i nh−ng kh«ng qu¸ hai nhiÖm kú liªn tiÕp. 4. Tr−ëng khoa, Phã Tr−ëng khoa ®−îc chän trong sè c¸c gi¶ng viªn cã uy tÝn, cã ki nghiÖm gi¶ng d¹y, nghiªn cøu khoa häc, qu¶n lý. Tr−ëng khoa cã häc vÞ tiÕn sü. 5. Tuæi khi bæ nhiÖm Tr−ëng khoa, Phã tr−ëng khoa c¸c tr−êng c«ng lËp kh«ng qu¸ ®èi víi nam vµ 50 ®èi víi n÷. Giíi h¹n tuæi bæ nhiÖm Tr−ëng khoa, Phã tr−ëng kh trong c¸c tr−êng ngoµi c«ng lËp ®−îc quy ®Þnh trong quy chÕ vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®é cña tõng lo¹i h×nh tr−êng. 6. Quy tr×nh bæ nhiÖm Tr−ëng khoa ®−îc quy ®Þnh trong quy chÕ vÒ tæ chøc vµ h ®éng cña tr−êng. 7. Trong c¸c khoa cã Héi ®ång khoa häc vµ ®µo t¹o cña khoa. NhiÖm vô vµ quyÒn h cña Héi ®ång khoa häc vµ ®µo t¹o cña khoa do HiÖu tr−ëng quy ®Þnh. 8. Trªn c¬ së quyÕt nghÞ cña Héi ®ång tr−êng vÒ kÕ ho¹ch ph¸t triÓn cña tr−êng, HiÖu tr−ëng quyÕt ®Þnh thµnh lËp, gi¶i thÓ vµ quy ®Þnh nhiÖm vô cô thÓ cña bé m«n trùc thuéc tr−êng. 9. Trong c¸c tr−êng ®¹i häc chuyªn ngµnh chØ tæ chøc khoa hoÆc bé m«n trùc thuéc tr−êng th× khoa hoÆc bé m«n trùc thuéc cã chøc n¨ng, nhiÖm vô cña khoa vµ bé m«n ®−îc quy ®Þnh t¹i §iÒu 41 vµ 42 cña §iÒu lÖ nµy. §iÒu 42. C¸c bé m«n 1. Bé m«n lµ ®¬n vÞ c¬ së vÒ ®µo t¹o, khoa häc vµ c«ng nghÖ cña tr−êng ®¹i häc, chÞu tr¸ch nhiÖm häc thuËt trong c¸c ho¹t ®éng ®µo t¹o, khoa häc vµ c«ng nghÖ. 244 Trªn c¬ së ý kiÕn t− vÊn cña Héi ®ång khoa häc vµ ®µo t¹o vµ ®Ò nghÞ cña Tr−ëng khoa, HiÖu tr− quyÕt ®Þnh viÖc thµnh lËp, gi¶i thÓ vµ quy ®Þnh nhiÖm vô cô thÓ cña bé m«n. Bé m«n ho¹t ®éng theo q chÕ do HiÖu tr−ëng quy ®Þnh. 2. Bé m«n cã c¸c nhiÖm vô sau ®©y : a) ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ néi dung, chÊt l−îng, tiÕn ®é gi¶ng d¹y, häc tËp mét sè m«n h trong ch−¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch gi¶ng d¹y chung cña tr−êng, cña khoa; b) X©y dùng vµ hoµn thiÖn néi dung, ch−¬ng tr×nh, biªn so¹n gi¸o tr×nh, tµi liÖu tham kh¶o liªn qu ®Õn chuyªn ngµnh ®µo t¹o vµ m«n häc ®−îc khoa vµ tr−êng giao; c) Nghiªn cøu c¶i tiÕn ph−¬ng ph¸p gi¶ng d¹y, tæ chøc c¸c ho¹t ®éng häc thuËt nh n©ng cao chÊt l−îng ®µo t¹o; d) TiÕn hµnh nghiªn cøu khoa häc, ph¸t triÓn c«ng nghÖ vµ cung øng c¸c dÞch vô khoa häc vµ c« nghÖ theo kÕ ho¹ch cña tr−êng vµ khoa giao; chñ ®éng phèi hîp víi c¸c c¬ së ®µo t¹o, tæ chøc kh häc vµ c«ng nghÖ, s¶n xuÊt kinh doanh, dÞch vô nh»m g¾n ®µo t¹o, nghiªn cøu khoa häc víi h ®éng s¶n xuÊt vµ ®êi sèng x· héi, bæ sung nguån tµi chÝnh cho tr−êng; ®) X©y dùng vµ ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé khoa häc cña bé m«n; tham gia ®µo t¹o, båi d−ìng ®éi n c¸n bé thuéc chuyªn ngµnh; e) Chñ tr× viÖc ®µo t¹o chuyªn ngµnh cho mét hoÆc mét sè chuyªn ngµnh; chñ tr× v ®µo t¹o c¸c chuyªn ngµnh sau ®¹i häc; g) Qu¶n lý c¬ së vËt chÊt, thiÕt bÞ cña bé m«n. 3. §øng ®Çu bé m«n lµ Tr−ëng bé m«n. Tr−ëng bé m«n do HiÖu tr−ëng bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm t c¬ së ®Ò nghÞ cña Tr−ëng khoa sau khi tham kh¶o ý kiÕn cña c¸c gi¶ng viªn trong bé m«n. Tr−ë bé m«n lµ nhµ khoa häc cã uy tÝn cña chuyªn ngµnh ®µo t¹o t−¬ng øng. NhiÖm kú cña Tr−ëng m«n lµ 5 n¨m vµ cã thÓ ®−îc bæ nhiÖm l¹i. Tiªu chuÈn cô thÓ vµ giíi h¹n vÒ ®é tuæi cña Tr−ëng m«n do HiÖu tr−ëng quy ®Þnh nh−ng kh«ng v−ît qu¸ tuæi lao ®éng quy ®Þnh t¹i LuËt Lao ®éng víi c¸c tr−êng c«ng lËp hoÆc tuæi quy ®Þnh t¹i quy chÕ vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña tõng lo¹i h tr−êng ®èi víi c¸c tr−êng ngoµi c«ng lËp. §iÒu 43. C¸c tæ chøc khoa häc vµ c«ng nghÖ, c¸c doanh nghiÖp vµ c¸c ®¬n vÞ nghiÖp 1. C¸c tæ chøc khoa häc vµ c«ng nghÖ trong tr−êng ®¹i häc gåm cã c¸c tæ chøc ngh cøu vµ ph¸t triÓn vµ c¸c tæ chøc dÞch vô khoa häc vµ c«ng nghÖ. 2. C¸c tæ chøc nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn ®−îc tæ chøc d−íi c¸c h×nh thøc : viÖn, tru t©m vµ c¸c c¬ së nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn kh¸c. C¸c tæ chøc nghiªn cøu vµ ph¸t tr ®−îc thµnh lËp vµ ho¹t ®éng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ cã c¸c nhiÖm vô sau : a) TriÓn khai c¸c ho¹t ®éng khoa häc vµ c«ng nghÖ, ®−a tiÕn bé khoa häc vµ chuy giao c«ng nghÖ phôc vô nhu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, an ninh, quèc phßng; b) Tham gia ®µo t¹o, g¾n ®µo t¹o víi ho¹t ®éng khoa häc vµ c«ng nghÖ. 3. C¸c tæ chøc dÞch vô khoa häc vµ c«ng nghÖ ®−îc thµnh lËp vµ ho¹t ®éng theo q ®Þnh cña ph¸p luËt ®Ó phôc vô nghiªn cøu khoa häc vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ, triÓn k c¸c ho¹t ®éng cã liªn quan ®Õn së h÷u trÝ tuÖ, chuyÓn giao c«ng nghÖ, c¸c dÞch vô th«ng tin, t− vÊn, ®µo t¹o, båi d−ìng, phæ biÕn vµ øng dông tri thøc khoa häc vµ c« nghÖ vµo thùc tiÔn. 245 4. C¸c doanh nghiÖp vµ c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp ®−îc tæ chøc phï hîp víi ngµnh nghÒ ® t¹o cña tr−êng, phôc vô cho môc tiªu ph¸t triÓn cña tr−êng; ®−îc thµnh lËp vµ h ®éng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 5. Trªn c¬ së quyÕt nghÞ cña Héi ®ång tr−êng vÒ kÕ ho¹ch ph¸t triÓn cña tr−êng, H tr−ëng quyÕt ®Þnh viÖc thµnh lËp vµ gi¶i thÓ c¸c tæ chøc khoa häc vµ c«ng nghÖ, c doanh nghiÖp vµ c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp. §iÒu 44. C¸c c¬ së phôc vô ®µo t¹o, khoa häc vµ c«ng nghÖ 1. Tr−êng ®¹i häc cã Trung t©m th«ng tin t− liÖu phôc vô ho¹t ®éng ®µo t¹o, khoa h vµ c«ng nghÖ. Trung t©m th«ng tin t− liÖu cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý, bæ sung vµ cung c th«ng tin, t− liÖu khoa häc vµ c«ng nghÖ trong vµ ngoµi n−íc thuéc c¸c lÜnh vùc h ®éng cña tr−êng, thu thËp vµ b¶o qu¶n c¸c s¸ch, t¹p chÝ, b¨ng, ®Üa, c¸c tµi liÖu l−u t c¸c luËn ¸n ®· b¶o vÖ t¹i tr−êng, c¸c Ên phÈm cña tr−êng; h−íng dÉn vµ qu¶n lý c« t¸c quyÒn së h÷u trÝ tuÖ cña tr−êng. Trung t©m th«ng tin t− liÖu ho¹t ®éng theo q chÕ do HiÖu tr−ëng ban hµnh. 2. Tr−êng ®¹i häc cã tæ chøc in Ên. NhiÖm vô, chøc n¨ng cña tæ chøc in Ên do H tr−ëng quy ®Þnh phï hîp víi ph¸p luËt hiÖn hµnh. 3. Tr−êng ®¹i häc cßn cã c¸c ®¬n vÞ phôc vô c«ng t¸c ®µo t¹o, khoa häc vµ c«ng ng nh− : phßng thÝ nghiÖm, tr¹m nghiªn cøu, tr¹m quan tr¾c, tr¹m thùc nghiÖm, x−ën tr−êng thùc hµnh, b¶o tµng, phßng truyÒn thèng, tæ chøc dÞch vô, c©u l¹c bé, nhµ v ho¸ - thÓ dôc thÓ thao, hÖ thèng ký tóc x¸, nhµ ¨n. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸c c¬ nµy ®−îc quy ®Þnh trong Quy chÕ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña tr−êng. 4. Trªn c¬ së quyÕt nghÞ cña Héi ®ång tr−êng vÒ kÕ ho¹ch ph¸t triÓn cña tr−êng, H tr−ëng quyÕt ®Þnh viÖc thµnh lËp vµ gi¶i thÓ c¸c c¬ së phôc vô ®µo t¹o, khoa häc c«ng nghÖ. Ch−¬ng VII gi¶ng viªn, c¸n bé, nh©n viªn §iÒu 45. QuyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm cña gi¶ng viªn, c¸n bé, nh©n viªn 1. ChÊp hµnh nghiªm chØnh chñ tr−¬ng, NghÞ quyÕt cña §¶ng, chÝnh s¸ch, ph¸p l cña nhµ n−íc, thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c quy chÕ cña Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o, §iÒu tr−êng ®¹i häc, Quy chÕ tæ chøc vµ ho¹t ®éng vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cña tr−êng HiÖu tr−ëng ban hµnh. 2. Hoµn thµnh nhiÖm vô chuyªn m«n vµ c¸c c«ng t¸c kh¸c ®−îc tr−êng, khoa, bé m giao. 3. Tham gia gãp ý kiÕn vµo viÖc gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò quan träng cña nhµ tr−ên nh÷ng vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn viÖc thùc hiÖn Quy chÕ thùc hiÖn d©n chñ ë c¬ së. 4. Tham gia c«ng t¸c qu¶n lý nhµ tr−êng; tham gia c«ng t¸c §¶ng, ®oµn thÓ khi ®− tÝn nhiÖm. 5. §−îc h−ëng l−¬ng, phô cÊp vµ c¸c quyÒn lîi kh¸c theo quy ®Þnh cña nhµ n−íc quy ®Þnh cña nhµ tr−êng; ®−îc xÐt tÆng Huy ch−¬ng V× sù nghiÖp gi¸o dôc vµ c phÇn th−ëng cao quý kh¸c; ®−îc t¹o c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó n©ng cao tr×nh chuyªn m«n, nghiÖp vô. 246 §iÒu 46. Tiªu chuÈn, nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña gi¶ng viªn 1. Tiªu chuÈn cña gi¶ng viªn ®−îc quy ®Þnh t¹i §iÒu 61 LuËt Gi¸o dôc. 2. NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña gi¶ng viªn ®−îc quy ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 63, 64 cña L Gi¸o dôc vµ c¸c nhiÖm vô, quyÒn h¹n cô thÓ sau ®©y : a) NhiÖm vô : - Hoµn thµnh nhiÖm vô gi¶ng d¹y vµ nghiªn cøu khoa häc ®−îc quy ®Þnh theo g chuÈn do Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o ban hµnh ®èi víi c¸c chøc danh vµ ng¹ch t−¬ng øn - Gi¶ng d¹y theo néi dung, ch−¬ng tr×nh ®· ®−îc Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o, tr−êng häc quy ®Þnh. ViÕt gi¸o tr×nh, bµi gi¶ng, tµi liÖu phôc vô gi¶ng d¹y - häc tËp theo ph©n c«ng cña c¸c cÊp qu¶n lý; - Kh«ng ngõng tù båi d−ìng chuyªn m«n nghiÖp vô, c¶i tiÕn ph−¬ng ph¸p gi¶ng d ®Ó n©ng cao chÊt l−îng ®µo t¹o; - Tham gia vµ chñ tr× c¸c ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc, ph¸t triÓn c«ng nghÖ, dÞch vô khoa h vµ c«ng nghÖ vµ c¸c ho¹t ®éng khoa häc vµ c«ng nghÖ kh¸c; - ChÞu sù gi¸m s¸t cña c¸c cÊp qu¶n lý vÒ chÊt l−îng, néi dung, ph−¬ng ph¸p ®µo vµ nghiªn cøu khoa häc; - H−íng dÉn, gióp ®ì ng−êi häc trong häc tËp, nghiªn cøu khoa häc, rÌn luyÖn t−ëng, ®¹o ®øc, t¸c phong, lèi sèng. b) QuyÒn h¹n : - §−îc b¶o ®¶m vÒ mÆt tæ chøc vµ vËt chÊt kü thuËt cho c¸c ho¹t ®éng nghÒ nghi ®−îc sö dông c¸c dÞch vô ®µo t¹o, nghiªn cøu khoa häc vµ c«ng nghÖ vµ dÞch vô c« céng cña nhµ tr−êng; - §−îc quyÒn lùa chän gi¸o tr×nh, tµi liÖu tham kh¶o, ph−¬ng ph¸p vµ ph−¬ng tiÖn gi¶ng d nh»m ph¸t huy n¨ng lùc c¸ nh©n, b¶o ®¶m néi dung, ch−¬ng tr×nh, chÊt l−îng vµ h qu¶ cña ho¹t ®éng ®µo t¹o, khoa häc vµ c«ng nghÖ; - §−îc ký hîp ®ång gi¶ng d¹y, khoa häc vµ c«ng nghÖ víi c¸c c¬ së ®µo t¹o, c¬ nghiªn cøu, c¬ së s¶n xuÊt vµ c¸c tæ chøc kinh tÕ kh¸c theo quy ®Þnh cña Bé LuËt L ®éng, Quy chÕ thØnh gi¶ng vµ kiªm nhiÖm do Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o ban hµnh vµ c quy ®Þnh cã liªn quan cña nhµ n−íc sau khi ®· ®−îc sù ®ång ý cña c¸c cÊp cã th quyÒn theo quy ®Þnh cña HiÖu tr−ëng; - §−îc ®¨ng ký xÐt c«ng nhËn, ®−îc bæ nhiÖm chøc danh Gi¸o s−, Phã gi¸o s− th quy ®Þnh cña nhµ n−íc; ®−îc Nhµ n−íc xÐt tÆng danh hiÖu Nhµ gi¸o Nh©n d©n, N gi¸o ¦u tó; - §−îc båi d−ìng chuyªn m«n, nghiÖp vô s− ph¹m theo quy ®Þnh cña Bé Gi¸o dôc §µo t¹o; 247 - §−îc tham dù c¸c héi nghÞ, héi th¶o khoa häc trong vµ ngoµi n−íc theo quy ®Þnh c«ng bè c¸c c«ng tr×nh nghiªn cøu khoa häc, gi¸o dôc. §iÒu 47. QuyÒn, nghÜa vô cña gi¶ng viªn tham gia nghiªn cøu khoa häc vµ c« nghÖ vµ c¸c c¸n bé ho¹t ®éng khoa häc vµ c«ng nghÖ kh¸c tham gia ®µo t¹o 1. QuyÒn, nghÜa vô cña gi¶ng viªn tham gia nghiªn cøu khoa häc vµ c«ng nghÖ vµ c c¸n bé ho¹t ®éng khoa häc vµ c«ng nghÖ kh¸c trong tr−êng ®¹i häc ®−îc quy ®Þnh §iÒu 17 vµ §iÒu 18 cña LuËt Khoa häc vµ c«ng nghÖ. 2. C¸c c¸n bé ho¹t ®éng khoa häc vµ c«ng nghÖ tham gia ®µo t¹o theo sù ph©n c« cña c¸c cÊp qu¶n lý ph¶i thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô cña gi¶ng viªn. §iÒu 48. TuyÓn chän gi¶ng viªn Tr−êng ®¹i häc −u tiªn tuyÓn chän c¸c sinh viªn tèt nghiÖp ®¹i häc lo¹i xuÊt s¾c, gi cã phÈm chÊt tèt vµ nh÷ng ng−êi cã b»ng tèt nghiÖp ®¹i häc trë lªn, cã kinh nghi ho¹t ®éng thùc tiÔn tèt bæ sung vµo ®éi ngò gi¶ng viªn. §iÒu 49. Gi¶ng viªn, c¸n bé, nh©n viªn lµm viÖc theo hîp ®ång dµi h¹n. Gi¶ng viªn, c¸n bé, nh©n viªn lµm viÖc theo hîp ®ång dµi h¹n ®· ký kÕt víi tr−êng ®Çy ®ñ tiªu chuÈn, nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n nh− c¸c gi¶ng viªn, c¸n bé, nh©n viªn kh¸ Ch−¬ng VIII Ng−êi häc §iÒu 50. §èi t−îng dù tuyÓn vµo tr−êng ®¹i häc C«ng d©n ViÖt Nam, ng−êi ViÖt Nam ®Þnh c− ë n−íc ngoµi vµ ng−êi n−íc ngoµi cã ®iÒu kiÖn quy ®Þnh theo Quy chÕ tuyÓn sinh ®¹i häc vµ Quy chÕ tuyÓn sinh sau ®¹i h cña Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o ®Òu ®−îc ®¨ng ký dù tuyÓn vµ xÐt tuyÓn vµo tr−êng häc. §iÒu 51. NhiÖm vô vµ quyÒn cña ng−êi häc NhiÖm vô vµ quyÒn cña ng−êi häc ®−îc quy ®Þnh t¹i §iÒu 74 vµ §iÒu 75 cña L Gi¸o dôc. NghÜa vô cña ng−êi häc t¹i tr−êng ®¹i häc c«ng lËp ®−îc quy ®Þnh t¹i § 76 cña LuËt Gi¸o dôc. Ngoµi ra, trong tr−êng ®¹i häc ng−êi häc cßn cã c¸c nhiÖm quyÒn lîi vµ tr¸ch nhiÖm sau : 1. Thùc hiÖn quy chÕ ®µo t¹o; 2. Thùc hiÖn nghÜa vô ®ãng häc phÝ vµ c¸c kho¶n kh¸c theo quy ®Þnh hiÖn hµnh c nhµ n−íc; 3. §−îc h−ëng c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch cña nhµ n−íc ®èi víi ng−êi häc; ®−îc nhµ tr−ê t¹o ®iÒu kiÖn trong häc tËp, ho¹t ®éng khoa häc vµ c«ng nghÖ, tham gia c¸c héi ng khoa häc, c«ng bè c¸c c«ng tr×nh khoa häc vµ c«ng nghÖ trong c¸c Ên phÈm c tr−êng; 4. Ng−êi häc thuéc diÖn cö tuyÓn, con em c¸c d©n téc ë c¸c vïng cã ®iÒu kiÖn kinh - x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n, diÖn chÝnh s¸ch x· héi vµ c¸c gia ®×nh nghÌo ®−îc cÊp h bæng, trî cÊp, miÔn gi¶m häc phÝ, vay vèn tÝn dông ... theo quy ®Þnh cña nhµ n−íc; 248 5. Häc sinh, sinh viªn, häc viªn vµ nghiªn cøu sinh xuÊt s¾c ®−îc h−ëng c¸c ®iÒu k −u tiªn trong häc tËp vµ nghiªn cøu khoa häc theo quy ®Þnh cña Bé Gi¸o dôc vµ § t¹o. Ch−¬ng IX Tμi s¶n vμ tμi chÝnh §iÒu 52. Qu¶n lý vµ sö dông tµi s¶n 1. Tµi s¶n cña tr−êng ®¹i häc bao gåm : ®Êt ®ai, nhµ cöa, c«ng tr×nh x©y dùng, c¸c kÕt qu¶ ho¹t ®é khoa häc vµ c«ng nghÖ, c¸c trang thiÕt bÞ vµ nh÷ng tµi s¶n kh¸c ®−îc Nhµ n−íc giao cho tr−êng qu lý vµ sö dông hoÆc do tr−êng ®Çu t− mua s¾m, x©y dùng hoÆc ®−îc biÕu, tÆng ®Ó ®¶m b¶o c¸c h ®éng ®µo t¹o, nghiªn cøu khoa häc vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c. 2. Tµi s¶n cña tr−êng ®¹i häc c«ng lËp thuéc së h÷u nhµ n−íc ®−îc qu¶n lý vµ sö dông theo quy ® cña ph¸p luËt. 3. Tµi s¶n cña tr−êng ®¹i häc ngoµi c«ng lËp ®−îc së h÷u, sö dông vµ qu¶n lý theo quy chÕ vÒ tæ ch vµ ho¹t ®éng cña tõng lo¹i h×nh tr−êng. 4. Ngoµi viÖc bè trÝ kinh phÝ duy tu, b¶o d−ìng, söa ch÷a th−êng xuyªn tµi s¶n hµ n¨m, tr−êng ®¹i häc cã kÕ ho¹ch vµ bè trÝ kinh phÝ hîp lý tõ nguån thu cña tr−êng ®Çu t− bæ sung, ®æi míi trang thiÕt bÞ, söa ch÷a lín, x©y dùng míi vµ tõng b−íc h ®¹i ho¸ c¬ së vËt chÊt kü thuËt. ViÖc ®Çu t− ph¸t triÓn c¬ së vËt chÊt phôc vô sù ngh ®µo t¹o vµ nghiªn cøu khoa häc ph¶i tu©n thñ c¸c quy ®Þnh cña §iÒu lÖ nµy. 5. Hµng n¨m, tr−êng ®¹i häc tæ chøc kiÓm kª, ®¸nh gi¸ l¹i gi¸ trÞ tµi s¶n cña ®¬n vÞ thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o theo quy ®Þnh cña nhµ n−íc. §iÒu 53. Nguån tµi chÝnh cña tr−êng ®¹i häc 1. Ng©n s¸ch nhµ n−íc cÊp bao gåm : a) Kinh phÝ ho¹t ®éng th−êng xuyªn ®èi víi tr−êng ®¹i häc c«ng lËp ®−îc ng©n s¸ nhµ n−íc b¶o ®¶m mét phÇn chi phÝ; b) Kinh phÝ thùc hiÖn c¸c ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc cÊp nhµ n−íc, cÊp bé, ngµn ch−¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia vµ c¸c nhiÖm vô ®ét xuÊt kh¸c ®−îc cÊp cã th quyÒn giao; kinh phÝ thanh to¸n cho nhµ tr−êng theo chÕ ®é ®Æt hµng ®Ó thùc hiÖn c nhiÖm vô cña nhµ n−íc; c) Vèn ®Çu t− x©y dùng c¬ së vËt chÊt, mua s¾m trang thiÕt bÞ phôc vô ho¹t ®éng ®µo vµ nghiªn cøu khoa häc theo dù ¸n vµ kÕ ho¹ch hµng n¨m; vèn ®èi øng do c¸c dù ¸n ®− cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt; kinh phÝ ®Çu t− ban ®Çu, ®Çu t− khuyÕn khÝch cña nhµ n− ®èi víi c¸c tr−êng ngoµi c«ng lËp; 2. Nguån thu sù nghiÖp bao gåm : a) Thu häc phÝ, lÖ phÝ tõ ng−êi häc theo quy ®Þnh cña nhµ n−íc; b) Thu tõ c¸c ho¹t ®éng hîp t¸c ®µo t¹o, nghiªn cøu khoa häc, chuyÓn giao c«ng nghÖ, s¶n xuÊt th c) Thu tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt, dÞch vô; d) C¸c nguån thu sù nghiÖp kh¸c : l·i tiÒn göi ng©n hµng, tiÒn thanh lý, khÊu hao tµi s¶n mua s¾m nguån thu quy ®Þnh t¹i kho¶n nµy; 3. C¸c nguån thu kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt, bao gåm : 249 a) Tµi trî, viÖn trî, ñng hé, quµ tÆng cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong vµ ngoµi n−íc; b) Vèn vay ng©n hµng vµ c¸c tæ chøc tÝn dông, vèn gãp cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ®Ó ®Çu t−, më ré vµ ph¸t triÓn nhµ tr−êng; c) C¸c nguån thu hîp ph¸p kh¸c. §iÒu 54. Néi dung chi cña tr−êng ®¹i häc 1. Chi th−êng xuyªn cho ho¹t ®éng ®µo t¹o, khoa häc - c«ng nghÖ vµ chi phôc vô c ho¹t ®éng ®µo t¹o vµ khoa häc – c«ng nghÖ cña tr−êng. 2. Chi ho¹t ®éng s¶n xuÊt, cung øng dÞch vô, thùc hiÖn nghÜa vô víi ng©n s¸ch n n−íc. 3. Chi thùc hiÖn c¸c ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc cÊp nhµ n−íc, cÊp bé, ngµnh; ch−¬ tr×nh môc tiªu quèc gia; chi thùc hiÖn ®¬n ®Æt hµng (®iÒu tra, quy ho¹ch, kh¶o s¸t); vèn ®èi øng thùc hiÖn c¸c dù ¸n cã vèn n−íc ngoµi; chi thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô ® xuÊt ®−îc c¸c cÊp cã thÈm quyÒn giao. 4. Chi ®Çu t− ph¸t triÓn, gåm : chi ®Çu t− x©y dùng c¬ së vËt chÊt, mua s¾m tµi s¶n ®Þnh, trang thiÕt bÞ; chi thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®Çu t− kh¸c theo quy ®Þnh cña nhµ n−íc. 5. Chi tr¶ vèn vay, vèn gãp. 6. C¸c kho¶n chi kh¸c. §iÒu 55. Qu¶n lý tµi chÝnh 1. Tr−êng ®¹i häc c«ng lËp ®−îc ¸p dông chÕ ®é tµi chÝnh quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh 10/2002/N§-CP ngµy 16 th¸ng 01 n¨m 2002 cña ChÝnh phñ vÒ chÕ ®é tµi chÝnh dông cho ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu. 2. C¸c tr−êng ®¹i häc ngoµi c«ng lËp ®−îc ¸p dông chÕ ®é tµi chÝnh quy ®Þnh t¹i Ng ®Þnh sè 73/1999/N§-CP ngµy 19 th¸ng 8 n¨m 1999 cña ChÝnh phñ vÒ chÝnh s¸ khuyÕn khÝch x· héi ho¸ ®èi víi c¸c ho¹t ®éng trong lÜnh vùc gi¸o dôc, y tÕ, v¨n h thÓ thao vµ quy chÕ vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña tõng lo¹i h×nh tr−êng. Ch−¬ng X Thanh tra, kiÓm tra, khen th−ëng vμ xö lý vi ph¹m §iÒu 56. Thanh tra, kiÓm tra 1. Tr−êng ®¹i häc tæ chøc viÖc tù kiÓm tra, thanh tra theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. Tr−êng ®¹i häc chÞu sù kiÓm tra, thanh tra cña Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o, c¬ quan c qu¶n vµ c¸c c¬ quan nhµ n−íc cã thÈm quyÒn. §iÒu 57. Khen th−ëng C¸ nh©n vµ tËp thÓ tr−êng ®¹i häc thùc hiÖn tèt §iÒu lÖ nµy, cã nhiÒu thµnh tÝch ®ã gãp cho sù nghiÖp gi¸o dôc, khoa häc vµ c«ng nghÖ ®−îc khen th−ëng theo quy ®Þ cña nhµ n−íc. 250 §iÒu 58. Xö lý vi ph¹m 1. C¸ nh©n, tËp thÓ nµo lµm tr¸i víi c¸c quy ®Þnh cña §iÒu lÖ nµy th× tuú theo tÝnh ch møc ®é vi ph¹m mµ bÞ xö lý kû luËt, xö ph¹t hµnh chÝnh hoÆc truy cøu tr¸ch nhi h×nh sù; nÕu g©y thiÖt h¹i th× ph¶i båi th−êng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o xö lý kû luËt hoÆc kiÕn nghÞ víi c¬ quan chñ qu¶n xö lý luËt khi Héi ®ång tr−êng, Héi ®ång qu¶n trÞ, HiÖu tr−ëng, Phã HiÖu tr−ëng lµm t víi c¸c quy ®Þnh cña §iÒu lÖ nµy. 3. Khi tr−êng ®¹i häc lµm tr¸i víi c¸c quy ®Þnh cña §iÒu lÖ nµy, tuú theo tÝnh ch møc ®é vi ph¹m, Bé tr−ëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o cã tr¸ch nhiÖm xö lý theo c¸c m ®é sau : a) Nh¾c nhë b»ng v¨n b¶n; b) QuyÕt ®Þnh t¹m ngõng tuyÓn sinh; c) KiÕn nghÞ víi Thñ t−íng ChÝnh phñ t¹m ngõng ho¹t ®éng cña tr−êng; d) Tr×nh Thñ t−íng ChÝnh phñ hoÆc phèi hîp víi c¸c c¬ quan chñ qu¶n tr×nh T t−íng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh gi¶i thÓ tr−êng ./. thñ t−íng chÝnh phñ §iÒu 32. QuyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm cña HiÖu tr−ëng vÒ tæ chøc vµ nh©n sù §iÒu 33. QuyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm cña HiÖu tr−ëng vÒ ho¹t ®éng ®µo t¹o §iÒu 35. QuyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm cña HiÖu tr−ëng vÒ tµi chÝnh, tµi s¶n vµ ®Çu t− §iÒu 36. QuyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm cña HiÖu tr−ëng vÒ quan hÖ quèc tÕ 251 Tμi liÖu tham kh¶o. 1/ C¸c gi¶i ph¸p thóc ®Èy c¶i c¸ch hµnh chÝnh ë ViÖt Nam. Häc viÖn Hµnh chÝnh quèc gia, Hµ néi, 2001. 2/ChØ thÞ sè 40-CT/T¦ cña Ban BÝ th− vÒ viÖc x©y dùng,n©ng cao chÊt l−îng ®éi ngò nhµ gi¸o vµ c¸n bé qu¶n lý gi¸o dôc ngµy 15/6/2004. 3/ §¶ng céng s¶n ViÖt Nam- V¨n kiÖn héi nghÞ lÇn thø 8 BCHTW kho¸ VII.NXB ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ néi, 1994. 4/ §¶ng céng s¶n ViÖt Nam- V¨n kiÖn héi nghÞ lÇn thø 3 BCHTW kho¸ VIII.NXB ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ néi,1998. 5/ §¶ng céng s¶n ViÖt Nam. V¨n kiÖn héi nghÞ lÇn thø 7 BCHTW kho¸ VIII.NXB ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ néi,1999. 6/ §¶ng céng s¶n ViÖt Nam. V¨n kiÖn §¹i héi §¶ng kho¸ IX.NXB ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ néi, 2001. 7/ §¶ng céng s¶n ViÖt Nam.V¨n kiÖn §¹i héi §¶ng kho¸ X. NXBChÝnh trÞ quèc gia, Hµ néi, 2006. 8/ GS.TS NguyÔn Duy Gia -C¶i c¸ch nÒn hµnh chÝnh quèc gia ë n−íc ta;NXB ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ néi, 1996. 9/ GS.TS. NguyÔn Duy Gia..N©ng cao quyÒn lùc - n¨ng lùc, hiÖu lùc qu¶n lý nhµ n−íc. N©ng cao hiÖu lùc ph¸p luËt. NXB Lao §éng, Hµ néi,1996. 10/ T« Tö H¹- C¶i c¸ch c«ng vô trong mét nÒn kinh tÕ chuyÓn ®æi (vÊn ®Ò cña ViÖt Nam). 11/ T« Tö H¹. C«ng chøc vµ vÊn ®Ò x©y dùng ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc hiÖn nayNXB ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ néi, 1998. 12/ Kû yÕu Héi th¶o “C¸c gi¶i ph¸p thóc ®Èy c¶i c¸ch hµnh chÝnh ë ViÖt Nam” NXB Häc viÖn Hµnh chÝnh quèc gia, Hµ néi, 2000. 13/ LuËt phßng, chèng tham nhòng.NXB ChÝnh trÞ quèc gia,Hµ néi, 2006. 14/ LuËt thùc hµnh tiÕt kiÖm chèng l·ng phÝ. NXB ChÝnh trÞ quèc gia,Hµ néi, 2006 15/ Ph¸p lÖnh söa ®æi,bæ sung ph¸p lÖnh c¸n bé,c«ng chøc.NXB ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ néi,2003. 16/ GS. §oµn Träng TruyÕn. PTS. Lª ThÞ V©n H¹nh. Chuyªn ®Ò nÒn Hµnh chÝnh nhµ n−íc vµ c¶i c¸ch nÒn hµnh chÝnh nhµ n−íc (Bµi gi¶ng dïng cho båi d−ìng chuyªn viªn chÝnh lªn chuyªn viªn cao cÊp). 17/ Chñ nhiÖm GS. §oµn Träng TruyÕn-C¶i c¸ch c¬ cÊu tæ chøc vµ c¬ chÕ ho¹t ®éng cña bé m¸y Nhµ n−íc CHXHCN ViÖt Nam trong thêi kú qu¸ ®é. §Ò tµi NCKH cÊp bé. M· sè 89-98-012. 18/ GS.TS Vò Huy Tõ, Th¹c sÜ NguyÔn Kh¾c Hïng, Hµnh chÝnh häc vµ c¶i c¸ch hµnh chÝnh, NXB ChÝnh trÞ Quèc gia, Hµ néi, 1998. 19/ PTS Ph¹m Hång Th¸i, PTS §inh V¨n MËu. LuËt hµnh chÝnh ViÖt Nam. TP Hå ChÝ Minh, Hµ néi,1997. 20/ So s¸nh hµnh chÝnh c¸c n−íc ASEAN. GS §oµn Träng TruyÕn chñ biªn.NXB ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ néi, 1999. 21/ Tµi liÖu båi d−ìng qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ n−íc.Ch−¬ng tr×nh chuyªn viªn.PhÇn 2. Häc viÖn hµnh chÝnh quèc gia,Hµ néi, 2004. C¸c §Ò «n thi kÕt thóc häc phÇn M«n thi: Qu¶n lÝ NN vÒ gi¸o dôc vµ ®µo t¹o. Sè §VHT: 2 252 C©u 1: Anh (ChÞ) h·y tr×nh bµy khái quát c¸c quan ®iÓm cña §¶ng, Nhµ n−íc trong Chiến lược ph¸t triÓn gi¸o dôc giai ®o¹n 2001 - 2010; Theo §/C, quan ®iÓm nµo chiÕm vÞ trÝ quan träng nhÊt, t¹o ra søc m¹nh tæng hîp ®Ó ph¸t triÓn gi¸o dôc vµ ®µo t¹o trong giai ®o¹n hiÖn nay; H·y ph©n tÝch v× sao ? C©u 2: Anh (ChÞ) h·y tr×nh bµy khái quát c¸c nhãm gi¶i ph¸p mµ §¶ng, Nhµ n−íc ®· ®Ò ra trong Chiến lược ph¸t triÓn gi¸o dôc giai ®o¹n 2001 - 2010; Theo Anh (ChÞ), gi¶i ph¸p nµo lµ gi¶i ph¸p träng t©m nhÊt, t¹o ra ®éng lùc ®Ó ph¸t triÓn gi¸o dôc vµ ®µo t¹o trong giai ®o¹n hiÖn nay; H·y ph©n tÝch v× sao ? C©u 3: Anh (ChÞ) h·y tr×nh bµy khái quát c¸c môc tiªu chung mµ §¶ng, Nhµ n−íc ®· ®Ò ra trong Chiến lược ph¸t triÓn gi¸o dôc giai ®o¹n 2001 - 2010; Theo Anh (ChÞ), gi¶i ph¸p nµo chiÕm vÞ trÝ quan träng nhÊt, t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn viÖc n©ng cao chÊt l−îng gi¸o dôc vµ ®µo t¹o trong giai ®o¹n hiÖn nay; H·y ph©n tÝch v× sao ? C©u 4: Anh (ChÞ) h·y tr×nh bµy khái quát c¸c néi dung qu¶n lÝ nhµ n−íc vÒ gi¸o dôc trong giai ®o¹n hiÖn nay; Theo Anh (ChÞ), néi dung nµo chiÕm vÞ trÝ quan träng nhÊt, t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn viÖc gi¶i quyÕt 1 sè vÊn ®Ò bøc xóc vÒ gi¸o dôc vµ ®µo t¹o trong giai ®o¹n hiÖn nay; H·y ph©n tÝch v× sao ? C©u 5.: Tõ c¸c néi dung qu¶n lÝ nhµ n−íc vÒ gi¸o dôc ®−îc ghi nhËn trong §iÒu 99, LuËt Gi¸o dôc 2005, Anh (ChÞ) cã thÓ tr×nh bµy kh¸i qu¸t thµnh c¸c nhãm vÊn ®Ò nµo ? Theo Anh (ChÞ), nhãm vÊn ®Ò nµo chiÕm vÞ trÝ quan träng nhÊt, t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn viÖc gi¶i quyÕt 1 sè vÊn ®Ò bøc xóc vÒ gi¸o dôc vµ ®µo t¹o trong giai ®o¹n hiÖn nay; H·y ph©n tÝch v× sao ? C©u 6: Anh (ChÞ) h·y tr×nh bµy khái quát c¸c nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña Tr−êng trung häc; (®−îc qui ®Þnh trong §iÒu 3, Ch−¬ng I, §iÒu lÖ Tr−êng trung häc)Theo Anh (ChÞ), nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n nµo chiÕm vÞ trÝ quan träng nhÊt, t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn viÖc n©ng cao chÊt l−îng gi¸o dôc vµ ®µo t¹o cña nhµ tr−êng trong giai ®o¹n hiÖn nay; H·y ph©n tÝch v× sao ? C©u 7: Anh (ChÞ) h·y tr×nh bµy khái quát c¸c nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña HiÖu tr−ëng tr−êng Tr−êng trung häc (®−îc qui ®Þnh trong §iÒu 17, Ch−¬ng II, §iÒu lÖ Tr−êng trung häc); Theo Anh (ChÞ), HiÖu tr−ëng cÇn ®Æc biÖt coi träng ®Õn nhiÖm vô, quyÒn h¹n nµo ®Ó gãp phÇn n©ng cao chÊt l−îng gi¸o dôc vµ ®µo t¹o cña nhµ tr−êng trong giai ®o¹n hiÖn nay; H·y ph©n tÝch v× sao ? C©u 8: Anh (ChÞ) h·y tr×nh bµy khái quát c¸c nhiÖm vô cña Gi¸o viªn bé m«n cña Tr−êng trung häc (®−îc qui ®Þnh trong §iÒu 29, §iÒu lÖ Tr−êng trung häc); Theo Anh (ChÞ), Gi¸o viªn bé m«n cÇn ®Æc biÖt dµnh thêi gian, trÝ lùc vµo nhiÖm vô nµo ®Ó gãp phÇn n©ng cao chÊt l−îng gi¸o dôc häc sinh trong giai ®o¹n hiÖn nay; H·y ph©n tÝch v× sao ? C©u 9: Anh (ChÞ) h·y tr×nh bµy khái quát c¸c nhiÖm vô cña Gi¸o viªn chñ nhiÖm cña Tr−êng trung häc (®−îc qui ®Þnh trong §iÒu 29, §iÒu lÖ Tr−êng trung häc); Theo Anh (ChÞ), Gi¸o viªn chñ nhiÖm cÇn ®Æc biÖt dµnh thêi gian, trÝ lùc vµo nhiÖm vô nµo ®Ó gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lÝ vµ chÊt l−îng gi¸o dôc häc sinh trong giai ®o¹n hiÖn nay; H·y ph©n tÝch v× sao ? C©u 10: Anh (ChÞ) h·y tr×nh bµy c¸c hµnh vi bÞ cÊm ®èi víi häc sinh cña Tr−êng trung häc (®−îc qui ®Þnh trong §iÒu 39, §iÒu lÖ Tr−êng trung häc); Theo Anh (ChÞ), hµnh vi nµo häc sinh cÇn ®Æc biÖt tr¸nh ®Ó kh«ng vi ph¹m, v× ®ã lµ hµnh vi ¶nh h−ëng nghiªm träng ®Õn ®¹o ®øc cña häc sinh Tr−êng trung häc; H·y ph©n tÝch v× sao ? C©u 11: Anh (ChÞ) h·y tr×nh bµy c¸c hµnh vi bÞ cÊm ®èi víi gi¸o viªn cña Tr−êng trung häc (®−îc qui ®Þnh trong §iÒu 33, §iÒu lÖ Tr−êng trung häc); Theo Anh (ChÞ), hµnh vi nµo gi¸o viªn cÇn ®Æc biÖt tr¸nh ®Ó kh«ng vi ph¹m, v× ®ã lµ hµnh vi ¶nh h−ëng nghiªm träng ®Õn ®¹o ®øc cña gi¸o viªn cña Tr−êng trung häc; H·y ph©n tÝch v× sao ? 253 C©u 12: Anh (ChÞ) h·y tr×nh bµy c¸c hµnh vi nhµ gi¸o kh«ng ®−îc lµm (®−îc ghi nhËn trong §iÒu 75, LuËt Gi¸o dôc 2005); Theo Anh (ChÞ), hµnh vi nµo nhµ gi¸o cÇn ®Æc biÖt tr¸nh ®Ó kh«ng vi ph¹m, v× ®ã lµ hµnh vi ¶nh h−ëng nghiªm träng ®Õn ®¹o ®øc cña nhµ gi¸o cña Tr−êng trung häc; H·y ph©n tÝch v× sao ? C©u 13: Anh (ChÞ) h·y tr×nh bµy khái quát c¸c nhiÖm vô cña häc sinh cña Tr−êng trung häc (®−îc qui ®Þnh trong §iÒu 36, §iÒu lÖ Tr−êng trung häc); Theo Anh (ChÞ), Gi¸o viªn cÇn ®Æc biÖt chó ý ®Õn nhiÖm vô nµo cña häc sinh ®Ó gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lÝ vµ chÊt l−îng gi¸o dôc häc sinh trong giai ®o¹n hiÖn nay; H·y ph©n tÝch v× sao ? C©u 14: Mét gi¸o viªn ë tr−êng trung häc; Anh ta võa lµ 1 gi¸o viªn, võa lµ1 nhµ gi¸o, võa lµ 1 c¸n bé c«ng chøc, võa lµ 1 c«ng d©n hay kh«ng ? §/C h·y ®−a ra nh÷ng c¬ së ph¸p lý ®óng ®¾n ®Ó lµm râ nh÷ng nhiÖm vô, nghÜa vô cña ng−êi gi¸o viªn ®ã ? C©u 15: Tõ viÖc tr×nh bµy kh¸i qu¸t c¸c néi dung qu¶n lÝ nhµ n−íc vÒ gi¸o dôc, Anh (ChÞ) h·y tr×nh bµy nh÷ng c«ng viÖc mµ tr−êng trung häc ph¶i thùc hiÖn ®Ó gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lÝ vµ chÊt l−îng gi¸o dôc häc sinh trong giai ®o¹n hiÖn nay; H·y ph©n tÝch v× sao ? C©u 16. H·y ph©n tÝch tr¸ch nhiÖm cña c¸c c¬ quan qu¶n lÝ nhµ n−íc vÒ gi¸o dôc trong LuËt GD ? C©u 17. H·y ph©n tÝch c¸c ®Æc ®iÓm qu¶n lÝ nhµ n−íc vÒ gi¸o dôc ? C©u 18. H·y ph©n tÝch c¸c qui ®Þnh vÒ hµnh vi, ng«n ng÷, trang phôc ®èi víi gi¸o viªn cña tr−êng trung häc (®−îc qui ®Þnh trong §iÒu 32, §iÒu lÖ Tr−êng trung häc); C©u 19: Anh (ChÞ) h·y tr×nh bµy khái quát c¸c quyÒn cña gi¸o viªn cña Tr−êng trung häc (®−îc qui ®Þnh trong §iÒu 30, §iÒu lÖ Tr−êng trung häc)? C©u 20. H·y ph©n tÝch 1 trong nh÷ng vÊn ®Ò bøc xóc cÇn gi¶i quyÕt nhÊt vÒ gi¸o dôc vµ ®µo t¹o trong giai ®o¹n hiÖn nay; ? C©u 21. H·y ph©n tÝch tÝnh chÊt, nguyªn lÝ cña nÒn gi¸o dôc VN ? V©n dông vµo tr−êng trung häc ®Ó gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lÝ vµ chÊt l−îng gi¸o dôc häc sinh trong giai ®o¹n hiÖn nay; H·y ph©n tÝch v× sao ? C©u 22. H·y tr×nh bµy c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y hµnh chÝnh nhµ n−íc vÒ gi¸o dôc vµ ®µo t¹o ViÖt Nam theo qui ®Þnh trong LuËt Gi¸o dôc 2005. (Líp To¸n 2006) C©u 23: Anh (ChÞ) h·y ph©n tÝch c¸c quyÒn vµ nhiÖm vô cña nhµ gi¸o ®−îc qui ®Þnh trong LuËt Gi¸o dôc 2005. (Líp To¸n 2006) Gi¶ng viªn. §µo Phó Qu¶ng.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfQuản lý hành chính nhà nước về giáo dục và đào tạo.pdf