Những hiểu biết chung về thuốc bảo vệ thực vật, quản lý và sử dụng

Yêu cầu của thuốc bvtv: -Có tính độc với sinh vật gây hại. -Có khả năng tiêu diệt nhiều loai dịch hại ( tính độc vạn năng), nhƣng chỉ tiêu diệt các loai sinh vật gây hại ma không gây hại cho đối tƣợng không phòng trừ ( tính chọn lọc). -An toan đối với ngƣời, môi sinh va môi trƣờng. -Dễ bảo quản , chuyên chở va sử dụng. -Giá thanh hạ.

pdf3 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Lượt xem: 1138 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Những hiểu biết chung về thuốc bảo vệ thực vật, quản lý và sử dụng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
9/17/2015 1 PHẦN A NHỮNG HIỂU BIẾT CHUNG VỀ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CHƢƠNG 1 CƠ SỞ ĐỘC CHẤT HỌC NN 1.Khái niệm chung về chất độc dùng trong nông nghiệp, yêu cầu của một chất độc dùng trong nông nghiệp 1.1.Khái niệm chung về chất độc 1.Chất độc 2.Tính độc 3.Độ độc 4. Liều lƣợng: đƣợc chia thành nhiều mức -Liều gây chết trung bình (medium lethal dose, MLD = LD50): • Qua miệng • Qua da Dạng lỏng - Dạng rắn -Nồng độ gây chết trung bình (medium lethal concentrate - LC50) -Thời gian gây chết trung bình ( medium lethal time- LT50): -Thời gian quật ngã trung bình ( medium knock -out time- KT50): B¶ng 1- B¶ng ph©n lo¹i ®é ®éc thuèc BVTV ë ViÖt Nam vµ c¸c biÓu tîng vÒ ®é ®éc cÇn ghi trªn nh·n Nhãm ®éc Ch ®en hinh tîng V¹ch Mµu §é ®éc cÊp tÝnh LD50 dèi víi chuét (mg/Kg thÓ träng) Qua miÖng Qua da ThÓ r¾n ThÓ láng ThÓ r¾n ThÓ láng Nhãm ®éc I RÊt ®éc Đầu lâu xương chéo trong hình thoi dung trắng Đá <50 <200 <100 <400 Nhãm ®éc II §éc cao Chữ thập chéo trong hình thoi Vµng 50-500 200- 2000 100- 1000 400- 4000 Nhãm Nguy hiÓm vuông trắng Xanh níc biÓn 500-2000 2000- 3000 1000 4000 ®éc III CÈn thËn Đưường chéo không liền nét trong hình thoi vuông trắng Xanh l¸ c©y >2000 >3000 >1000 >4000 Lớp học phần VNUA-Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam https://sites.google.com/site/lophocphank57vnua/ 9/17/2015 2 1.2.Một số định nghĩa: 1-Dịch hại (pest): 2-Thuốc trừ dịch hại (pesticide ): 3-Thuốc bảo vệ thực vật (sản phẩm nông dƣơc) 9/17/2015 3 1.3.Yêu cầu của thuốc bvtv: -Có tính độc với sinh vật gây hại. -Có khả năng tiêu diệt nhiều loài dịch hại ( tính độc vạn năng), nhƣng chỉ tiêu diệt các loài sinh vật gây hại mà không gây hại cho đối tƣợng không phòng trừ ( tính chọn lọc). -An toàn đối với ngƣời, môi sinh và môi trƣờng. -Dễ bảo quản , chuyên chở và sử dụng. -Giá thành hạ. 2. PHÂN LOẠI THUỐC BVTV 2.1.Dựa vào đối tƣợng phòng chống: 2.2.Dựa vào con đƣờng xâm nhập 2.3.Dựa vào nguồn gốc : 2.4.Dựa vào thành phần hoá học 2.1.Dựa vào đối tƣợng phòng chống: • Thuốc trừ sâu (Insecticide): • Thuốc trừ nấm nấm (Fungicide): • Thuốc trừ vi khuẩn (Bactericide): • Thuốc trừ virus (virucide) • Thuốc trừ chuột (Rodenticde hay Raticide): • Thuốc trừ nhện (Acricide hay Miticide): • Thuốc trừ tuyến trùng (Nematocide):. • Thuốc trừ cỏ (Herbicide): • Thuốc trừ ốc (Molluscicide): • 2.2.Dựa vào con đƣờng xâm nhập 2.3.Dựa vào nguồn gốc : 2.4.Dựa vào thành phần hoá học Lớp học phần VNUA-Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam https://sites.google.com/site/lophocphank57vnua/

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfthuocbaovethucvachuong_1_8872.pdf
Tài liệu liên quan