Luận văn Phân tích tình hình tài chính qua báo cáo tài chính của công ty TNHH Minh Hà

Ngày nay, cùng với sựphát triển của nền kinh tếxuất hiện nhiều hình thức, lĩnh vực kinh doanh khác nhau. Vì thếbên cạnh hoạt động kinh doanh Công ty cũng nên tham gia nhiều vào hoạt động tài chính. Đây chính là một lĩnh vực hoạt động tuy có mức độrủi ro lớn nhưng lợi nhuận do nó mang lại rất cao. Việc tham gia vào thịtrường tài chính cũng hứa hẹn cho Công ty nhiều khoản lợi lớn (năm 2003 doanh thu hoạt động tài chính là 786.639.000đvà năm 2004 là 1.093.055.000 đ) việc đa dạng hoá loại hình kinh doanh sẽgiúp Công ty tăng lợi nhuận, san sẻrủi ro giữa các loại hình kinh doanh khác nhau, có ý nghĩa vô cùng quan trọng cho chiến lược phát triển lâu dài của Công ty.

pdf36 trang | Chia sẻ: aloso | Lượt xem: 3411 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Phân tích tình hình tài chính qua báo cáo tài chính của công ty TNHH Minh Hà, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1. Quỹ khen trưởng, phúc lợi 422 875.564 969.387 2. Quỹ quản lý của cấp trên 423 3. Nguồn kinh phí sự nghiệp 424 4. Nguồn kinh phí đã hoàn thành TSCĐ 427 Tổng cộng nguồn vốn 430 177.628.744 220.597.703 Các chỉ tiêu ngoài bảng CĐKT 1. Tài sản thuê ngoài A01 2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ A02 784.959 2.340.579 3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhật ký gửi A03 4. Nợ khó đòi đã xử lý A04 4.320 4.320 5. Nguồn vốn vay bằng ngoại tệ A05 6. Ngoại tệ các loại A06 7. HM kinh phí còn lại A07 8. Nguồn vốn KHCB hiện có A08 1.999.274 1.016.904 - Nguồn vốn KHCB ngân sách A81 783 783 - Nguồn vốn KH tự bổ xung A82 1.998.491 1.016.121 9. Tài sản thế chấp, chứng từ có giá trị A09 44.928.630 58.625.675 - Thẻ tiết kiệm A91 14.543.003 22.931.509 - Trái phiếu A92 11.476.000 15.016.184 - Kỳ phiếu A93 16.780.127 9.240.482 - Hồ sơ bất động sản A94 966.500 3.985.500 - Bảo lãnh ngân hàng A95 890.000 2.640.000 - Tiền gửi ghi danh A96 273.000 4.812.000 Qua số liều trên bảng cân đối kế toán (Bảng 1) ta sẽ thấy được quy mô mà Công ty hiện đang quản lý và sử dụng cùng với sự hình thành nguồn vốn ấy như thế nào, đồng thời thấy được xu hướng biến động của chúng là tốt hay chưa tốt qua các kỳ kế toán. Để tìm ra nguyên nhân chủ yếu tác động đến sự biến đổi ấy chúng ta cần đi xâu xem mức độ ảnh hưởng của các khoản mục đến tài sản và nguồn hình thành tài sản như thế nào. Từ đó có biện pháp điều chỉnh cho phù hợp. Để có thể đạt được mục tiêu trên, ta cần phân tích, đánh giá cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn hình thành tài sản.  Phân tích đánh giá cơ cấu vốn và nguồn hình thành vốn Thực trạng tài chính của Công ty được biểu hiện rõ nét trên bảng cân đối kế toán (Bảng 1) nó nói lên sự biến động trong cơ cấu tài sản, trong cơ cấu nguồn Luận văn tốt nghiệp Khoá 6A ĐHQL & KD HN Trần Đức Chính MSV 2001A253 16 vốn đồng thời cũng chỉ rõ việc doanh nghiệp huy động và sử dụng vốn có hiệu quả hay không giữa hai kỳ kế toán liên tiếp. - Về cơ cấu vốn Qua bảng cân đối kế toán năm 2004 (Phụ lục 2.1) ta thấy tổng số tài sản hiện Công ty đang quản lý và sử dụng là 220.597.703.000đ, tăng tuyệt đối so với năm 2003 là +42.968.959.000đ với tỷ lệ tăng tương đối là 24,19%. Điều này cho thấy quy mô kinh doanh của Công ty tăng lên nhiều so với năm 2003. Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, để có thể duy trì và mở rộng thị trường, để có thể cạnh tranh được với các doanh nghiệp cùng ngành khác thì việc mở rộng quy mô vốn kinh doanh là điều hợp lý và tất nhiên. Tuy nhiên để đánh giá thực trạng tài chính của Công ty ta không chỉ dừng lại ở quy mô vốn kinh doanh mà vẫn nắm được sự biến động của tài sản cùng những yếu tố tác động đến sự biến đổi này. BẢNG 2:CƠ CẤU TÀI SẢN Đơn vị tính:(1000) ĐVN 2003 2004 2004 So với 2003 Chỉ tiêu ST % ST % ST % A. TSLĐ và ĐTNH 172.491.852 97,11 214.074.206 97,04 +41.582.354 24,11 I. Tiền 9.206.315 5,18 37.833.034 17,15 +28.626.719 310,95 II. Đầu tư - - - - - - III. Các khoản phải thu 68.226.789 38,41 75.101.117 34,04 +6.874.327 10,08 IV. Hàng tồn kho 94.809.469 53,38 100.233.733 45,44 +5.424.264 5,72 V. TSLĐ khác 249.278 0,14 906.322 0,41 +657.044 263,58 B. TSCĐ và ĐTDH 5.136.892 2,89 6.523.497 2,96 +1.386.605 26,99 I. TSCĐ 4.866.892 2,74 5.970.497 2,71 +1.103.605 22,68 II. Đầu tư TCDH 270.000 0,15 553.000 0,25 +283.000 104,81 III. Chi phí XDCB - - - - - IV. Các khoản ký quỹ ký cược dài hạn - - - - - Tổng tài sản 177.628.744 100 220.597.703 100 +42.968.959 24,19 Ta thấy mức tăng +42.968.959.000đ là khá cao và là điều kiện tốt để Công ty mở rộng phạm vi hoạt động của mình. Năm 2003 Công ty đầu tư 97,11% tổng tài sản vào tài sản lưu động trong khi đó TSCĐ là 2,89% và năm 2004 tỷ trọng tương ứng là 97,04%và 2,96%. Đối với doanh nghiệp như Công ty TNHH Minh Hà thì TSLĐ chiếm tỷ trọng lớn hơn nhiều so với TSCĐ bởi lẽ chu kỳ sản xuất Luận văn tốt nghiệp Khoá 6A ĐHQL & KD HN Trần Đức Chính MSV 2001A253 17 kinh doanh của Công ty ngắn, số vòng quay lớn do đó mà cần nhiều TSLĐ. So với những doanh nghiệp khác trong cùng ngành thì TSLĐ chiếm trên 90% tổng tài sản là hợp lý. Việc đầu tư vào TSLĐ sẽ tạo vốn cho hoạt động kinh doanh đồng thời giải quyết nhanh khâu thanh toán cũng như trả nợ vay. Đến năm 2004 tỷ trọng TSLĐ vẫn chiếm chủ yếu trong tổng tài sản, chiếm 97,04% và TSCĐ là 2,96%. Đây là dấu hiệu chứng tỏ Công ty đã chú trọng hơn đến việc đầu tư vào TSCĐ tuy nhiên việc điều chỉnh này là rất ít, không đáng kể và không làm thay đổi cơ cấu vốn. Từ số liệu bảng 2, ta thấy so với năm 2004 lượng tiền và TSLĐ khác tăng lên rất nhanh ( lượng tiền tăng + 28.626.719.000đ với mức tăng tương đối là 310,95% và TSLĐ khác tăng là +657.044.000đ và 263,58%). Điều này cho thấy tốc độ tăng của các khoản mục này là rất lớn, song do tỷ trọng của chúng chiếm trong tổng TSLĐ khá nhỏ nên mức độ ảnh hưởng của chúng đến sự biến động của TSLĐ là không lớn. Sở dĩ năm 2004 Công ty có lượng tiền và TSLĐ khác tăng như vậy là do đã giảm được tỷ trọng của các khoản phải thu và hàng tồn kho và do việc mở rộng quy mô kinh doanh. Trong cơ cấu TSLĐ thì các tài khoản phải thu và hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn. Năm 2003 các khoản phải thu chiếm 38,41% và hàng tồn kho chiếm 53,38% tổng tài sản và con số tương ứng của năm 2004 là 34,04% và45,44%. Nếu chỉ xét riêng trong cơ cấu TSLĐ thì năm 2003 riêng 2 khoản phải thu và hàng tồn kho đã chiếm tỷ lệ 94,52% và 81,90% trong năm 2004. Số liệu trên bảng 2 ta thấy tốc độ tăng của các khoản phải thu là 10,08% nhỏ hơn tốc độ tăng của TSLĐ là 24,11%. Và tốc độ tăng của hàng tồn kho giữ ở mức 5,72% điều này chứng tỏ Công ty có xu hướng giảm lượng hàng tồn kho nhằm tránh ứ đọng vốn. Như vậy, sự biến động của TSLĐ chịu ảnh hưởng của 4 nhân tố: tiền, các khoản phải thu, hàng tồn kho, TSLĐ khác. nhìn chung sự biến động này là tương đối tốt song Công ty cần phải quan tâm nhiều hơn nữa trong việc giảm các khoản phải thu và hàng tồn kho vì xét trong 1 quá trình lâu dài thì 2 khoản này có tác động rất mạnh mẽ đến TSLĐ đồng thời nó cũng thể hiện hiệu quả sử dụng vốn TSLĐ ngày càng tốt hơn. Trong cơ cấu tài sản, TSCĐ và đầu tư dài hạn chiếm tỷ trọng rất nhỏ mặc dù đầu tư vào năm 2004 tăng tuyệt đối +1.386.605.000đ với tỷ lệ tương đối là 26,99%. Qua khảo sát tình hình TSCĐ tăng là do Công ty trang bị mới một số lượng lớn các máy móc thiết bị và phương tiện vận tải phục vụ cho nhu cầu của Công ty (Phương tiện vận tải tăng 2.355.707.000đ thiết bị, dụng cụ quản lý tăng 72.252.000đ ). Bên cạnh việc tăng TSCĐ thì hoạt động đầu tư tài chính dài hạn của Công ty cũng tăng rõ rệt. Cụ thể: Năm 2003 Công ty đầu tư vào chứng khoán Luận văn tốt nghiệp Khoá 6A ĐHQL & KD HN Trần Đức Chính MSV 2001A253 18 270.000.000đ (chiếm 0,16% tổng tài sản) và đến năm 2004 con số này đã tăng lên là 553.000.000đ (chiếm 0,25% tổng tài sản). -Về cơ cấu nguồn vốn Qua việc phân tích cơ cấu nguồn vốn giúp chúng ta thấy, để có vốn cho sản xuất kinh doanh Công ty đã huy động từ những nguồn nào và mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến sự biến động của nguồn vốn. Qua đó thấy mức độ độc lập về mặt tài chính và trách nhiệm pháp lý đối với các khoản nợ của Công ty : Bảng 2: Cơ cấu nguồn vốn Đơn vị tính:(1000) ĐVN 2003 2004 2004 so với 2003 Chỉ tiêu ST % ST % ST % A. Nợ phải trả 132.545.985 74,62 165.304.633 74,93 +32.758.648 +24,71 I. Nợ ngắn hạn 131.296.267 73,92 163.854.562 74,28 +32.558.295 + 24,80 II. Nợ dài hạn - 0 - - 0 - III. Nợ khác 1.249.718 0,7 1.450.071 0,66 +200.354 +16,03 B. Nguồn vốn CSH 45.082.759 25,38 55.293.070 25,07 +10.210.311 +22,65 I. Nguồn vốn KD, quỹ 44.207.195 24,89 54.323.683 24,63 +10.116.487 +22,88 II. Nguồn KF, quỹ khác 875.564 0,49 969.387 0,44 +93.823 +10,72 Tổng nguồn vốn 177.628.744 100 220.597.703 100 +42.968.959 +24,19 Qua số liệu trên bảng 2 năm 2004, so với năm 2003 nguồn vốn tăng 42.968.959.000đ với mức tăng tương đối là 24,19%. Sự tăng, giảm nguồn vốn chịu ảnh hượng của 2 nhân tố là nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu. Nếu như nguồn vốn chủ sở hữu chiếm tỷ lệ cao trong tổng số nguồn vốn thì doanh nghiệp có khả năng tự đảm bảo về mặt tài chính và mức độ độc lập của doanh nghiệp đối với chủ nợ là rất cao. Ngược lại nếu công nợ phải trả chiếm chủ yếu trong tổng số nguồn vốn thì khả năng bảo đảm về mặt tài chính là rất thấp. Qua bảng số liệu trên cho thấy tỷ trọng nợ phải trả và tỷ trọng nguồn vốn chủ sở hữu qua 2 kỳ kế toán là không có sự thay đổi đáng kể. Năm 2003 nợ phải trả chiếm 74,62% và nguồn vốn chủ sở hữu chiếm 25,38% tổng nguồn vốn, chứng tỏ khả năng đảm bảo về mặt tài chính của Công ty là thấp, tổng số nợ phải trả quá cao. Năm 2004 số nợ của Công ty vẫn đạt 74,93% trong khi nguồn vốn chủ sở hữu là 25,07%. Mức độ tăng giữa 2 năm lần lượt là 24,71%và 22,65%. Mặc dù vốn chủ sở hữu của Công ty đã tăng được 10 tỷ đồng là một con số đáng mừng nhưng kéo theo đó là sự gia tăng của nợ phải trả là 32 tỷ đồng. Tuy nhiên, đây cũng không phải là dấu hiệu xấu vì các khoản nợ ngắn hạn. Nhưng bên cạnh Luận văn tốt nghiệp Khoá 6A ĐHQL & KD HN Trần Đức Chính MSV 2001A253 19 đó Công ty cũng cần có chính sách thích hợp để đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ, vay ngắn hạn (vì thời hạn của chúng rất ngắn).  Phân tích tình hình đảm bảo nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh Để đánh giá tình hình đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty, cần phải phân tích 2 chỉ tiêu là nguồn tài trợ thường xuyên và nguồn tài trợ tạm thời. Chỉ tiêu nguồn tài trợ thường xuyên cho ta biết để tài trợ cho các dự án hay kế hoạch chiến lược lâu dài của Công ty thì mức độ đó đến đâu, có cần điều chỉnh không và điều chỉnh đến mức nào là đủ. Từ số liệu trên bảng cân đối tài khoản năm 2004 ta lập bảng phân tích nguồn tài trợ của Công ty. Bảng 3: Bảng phân tích nguồn tài trợ Đơn vị tính(1000) ĐVN 2004 so với 2003 Chỉ tiêu 2003 2004 ST % I. Nguồn tài trợ thường xuyên 1. NVCSH - Quỹ 44.207.195 54.323.683 10.116.487 +22,88 2. Vay dài hạn 0 0 0 - 3. Nguồn kinh phí, quỹ khác 875.564 969.387 93.823 +10,72 II. Nguồn tài trợ tạm thời 1. Vay ngắn hạn 50.000.000 50.000.000 0 0 2. Nợ ngắn hạn 81.296.267 113.854.562 32.558.295 +40,05 3. Vay khác 0 0 0 - 4. Nợ khác 1.249.718 1.450.071 200.354 +16,03 5. Chiếm dụng bất hợp pháp 0 0 0 - Tổng nguồn tài trợ (I+II) % Tạm thời / Thường xuyên 2940,0% 198,96% Qua số liệu trên bảng 3, nguồn tài trợ thường xuyên của năm 2004 tăng so với năm 2003 là 10.210.311.000đ, tỷ lệ tăng tương ứng là 22,65%. Nguồn tài trợ thường xuyên chỉ chiếm 25,4% (năm 2003) nhu cầu về tài sản. Trong nguồn tài trợ thường xuyên của Công ty thì chủ yếu là nguồn vốn chủ sở hữu, Công ty không có nợ dài hạn. Đây là dấu hiệu tốt vì Công ty đã tăng được nguồn vốn chủ sở hữu để bù đắp cho nhu cầu về tài sản. Trong nguồn vốn kinh doanh thì tỷ trọng nguồn vốn ngân sách là rất lớn chiếm 70% (trong năm 2003 là 12.733.636.000đ và năm 2004 là 13.091.225.000đ ) ngoài ra là nguồn vốn tự bổ xung. Có 5 quỹ để hình thành nên nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty là quỹ phát triển kinh doanh, quỹ dự phòng tài chính, quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi và quỹ Luận văn tốt nghiệp Khoá 6A ĐHQL & KD HN Trần Đức Chính MSV 2001A253 20 trợ cấp mất việc làm. Trong đó Công ty ưu tiên tăng quỹ phát triển kinh doanh, chiếm tỷ lệ 78% tổng các quỹ (năm 2003 là 8.625.978.000đ, năm 2004 là 18.214.327.000đ ) việc tăng quỹ kinh doanh này cho thấy việc làm ăn của Công ty ngày càng mở rộng. Nếu so sánh nguồn tài trợ tạm thời và nguồn tài trợ thường xuyên, ta thấy tỷ lệ này đạt 294,0% vào năm 2003 và đến năm 2004 là 298,96% (tăng 4,96%). Cho thấy sự thiếu ổn định và vững chắc trong kinh doanh của Công ty khả năng tài chính của Công ty chưa thực sự mạnh, thực lực của công ty chưa đủ đáp ứng nhu cầu của kinh doanh và nguồn tài trợ phụ thuộc quá nhiếu vào ngắn hạn. Khi phân tích tình hình bảo đảm vốn cho sản xuất kinh doanh người ta còn sử dụng chỉ tiêu "nhu cầu vốn lưu động thường xuyên". Nhu cầu vốn lưu động thường xuyên là lượng vốn ngắn hạn mà Công ty cần để tài trợ cho 1 phần tài sản lưu động là hàng tồn kho và các khoản phải thu. Nhu cầu vốn lưu động thường xuyên của Công ty năm 2003, 2004 thể hiện ở bảng sau. Bảng 4: Nhu cầu vốn lưu động thường xuyên Đơn vị tính:(1000) ĐVN Chỉ tiêu 2003 2004 2004 so với 2003 Số tiền % 1. Tồn kho phải thu 163.036.259 175.334.850 12.298.591 7,54 2. Nợ ngắn hạn 131.296.267 163.854.562 32.558.295 24,80 3. Nhu cầu VLĐ thường xuyên +31.739.991 +11.480.288 -20.259.704 -63,83 Như vậy nhu cầu vốn lưu động thường xuyên năm 2004 so với năm 2003 giảm đi 20.259.704.000đ. Năm 2003 nhu cầu vốn lưu động thường xuyên là +31.739.991.000đ nghĩa là tồn kho và phải thu lớn hơn nợ ngắn hạn chứng tỏ ngoài việc tài trợ cho tồn kho và các khoản phải thu bằng nguồn vốn ngắn hạn, Công ty còn phải dùng nguồn chủ sở hữu để tài trợ cho phần chênh lệch đó (vì Công ty không sử dụng nợ dài hạn). Cũng như vậy năm 2004 Công ty vẫn phải sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu để bù đắp cho tồn kho và phải thu là 11.480.288.000đ. Tuy nhiên, theo kết quả tính toán được ở bảng 4 ta thấy nhu cầu vốn lưu động thường xuyên năm 2004 giảm đi 20.259.704.000đ so với năm 2003 nguyên nhân chủ yếu là do nợ ngắn hạn tăng nhanh so với tồn kho và phải thu tăng là 12.298.591.000đ ). Nhưng nếu chỉ dừng ở đây ta cũng chưa thể đưa ra kết luận chính xác việc giảm tỷ lệ tăng hàng tồn kho và các khoản phải thu là tốt hay xấu, vì trong phần này có những khoản mục tăng lên đôi khi được coi là tốt, chẳng hạn như đến cuối kỳ mà giá mua hàng hoá tăng lên so với đầu kỳ trong khi Công ty Luận văn tốt nghiệp Khoá 6A ĐHQL & KD HN Trần Đức Chính MSV 2001A253 21 lại dự trữ nhiều thì sẽ là điều tốt vì Công ty sẽ được hưởng chênh lệch giá của hàng hoá này. Vì vậy để có thể kết luận chính xác ta cần đi sâu phân tích cơ cấu hàng tồn kho và các khoản phải thu, cùng cơ cấu nợ ngắn hạn. Trước tiên ta hãy xem xét cơ cấu tồn kho và các khoản phải thu qua việc phân tích các số liệu trên bảng sau: Bảng 5: Cơ cấu tồn kho và phải thu Đơn vị tính:(1000) ĐVN 2003 2004 Chênh lệch CHỈ TIÊU ST % ST % ST % I. TỒN KHO 1. Hàng mua đang đi đường 0 0 0 0 0 - 2. Công cụ, dụng cụ trong kho 1.579.593 0,97 3.491.044 1,99 1.911.450 121,01 3. Hàng hoá tồn kho 96.041.457 58,91 96.742.689 55,18 701.232 0,73 4. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -2.811.581 -1,72 0 0 2.811.581 -100 II. Phải thu 1. Phải thu khách hàng 50.037.887 30,69 43.166.327 24,62 -6.871.560 -13,73 2. Trả trước cho người bán 238.700 0,15 328.507 0,19 89.807 37,62 3. Phải thu nội bộ 8.980.318 5,51 29.361.778 16,75 20.381.460 226,96 4. Các khoản phải thu khác 8.969.885 5,50 2.244.505 1,28 -6.725.380 -74,98 Tổng tồn kho và phải thu So với năm 2003 giá trị hàng tồn kho và các khoản phải thu năm 2003 tăng cả về số lượng tuyệt đối và tương đối, cụ thể tăng 12.298.591.000đ với tỷ lệ tăng 7,54% (Bảng 4). Việc tăng giảm tồn kho và phải thu là tổ hợp của sự tăng giảm của từng khoản mục trong đó. Có kết quả trên là do Công ty đã tăng hàng tồn kho 5.424.264.000đ và tăng giá trị các khoản phải thu 6.874.327.000đ với tốc độ tăng tương ứng là 5,72% và 10,08% ( Bảng 2). Nếu xét riêng trong cơ cấu hàng tồn kho, thì số liệu bảng 2.5 cho thấy công cụ dụng cụ và hàng hoá tồn kho đều tăng. Cụ thể năm 2004 công cụ dụng cụ trong kho tăng 1.911.450.000đ và hàng tồn kho tăng 701.232.000đ với tỷ lệ tăng tương ứng là 121,01% và 0,73%. Lý do tăng cơ cấu hàng tồn kho là do Công ty phải nhập về một số lượng lớn hàng khuyến mại. Cùng với việc phân tích cơ cấu hàng tồn kho, việc phân tích cơ cấu các khoản phải thu và ảnh hưởng của các chỉ tiêu trong đó như thế nào đến hoạt động của Công ty cũng có một ý nghĩa quan trọng. Qua số liệu tính toán ở bảng 2.5 ta thấy tổng giá trị các khoản phải thu năm 2004 tăng 6.874.327.000đ với tỷ lệ là 10,08% so với năm 2003. Điều này chứng tỏ năm 2004 Công ty đã bị chiếm dụng vốn nhiều hơn mà nguyên nhân là tổ hợp sự tăng giảm của các nhân tố sau: phải thu khách hàng, trả trước cho người bán, phải thu nội bộ và các khoản phải thu khác. 1.2. Phân tích các chỉ tiêu tài chính thong qua báo cáo kết quả kinh doanh Luận văn tốt nghiệp Khoá 6A ĐHQL & KD HN Trần Đức Chính MSV 2001A253 22 Qua bảng cân đối kế toán có thể đánh giá tình hình cơ cấu vốn, cơ cấu nguồn vốn và sự bảo đảm các nguồn vốn huy động cũng như khả năng tài chính của Công ty biến động ra sao. Song để hiểu được sự biến động đó tác động như thế nào đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh thì ta cần đi sâu phân tích sự biến động của các chỉ tiêu trên báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty qua 2 kỳ kế toán liên tiếp. Bảng 6 Kết quả hoạt động kinh doanh toàn công ty PHẦN I - LÃI, LỖ Đơn vị tính: (1000)Đồng Chênh lệch Chỉ tiêu 2003 2004 ST (đ) % * DTBH và cung cấp dịch vụ 2.031.183.538 2.137.314.105 106.130.567 5,23 Trong đó: Doanh thu vận chuyển 19.968.819 23.468.711 3.499.892 17,53 * Các khoản giảm trừ 4.300 1.098.765 1.094.465 25.452,6 8 - Giảm giá hàng bán 4.300 2.209 2.209 25452,6 8 - Giá trị hàng bán bị trả lại 4.300 1.096.556 1.092.256 25401,3 1 1. DTT về BH và CCDV 2.031.179.238 2.136.215.340 105.036.102 5,17 2. Giá vốn hàng bán 1.965.562.830 2.018.924.167 63.361.337 2,71 Trong đó: Giá vốn vận chuyển 17.261.874 20.264.913 3.003.039 17,40 3. Lợi nhuận gộp vê BH và CCDV 65.616.408 117.291.175 51.674.764 78,75 4. Doanh thu hoạt động tài chính 786.639 1.093.055 306.416 38,95 5. Chi phí hoạt động tài chính 3.669.633 1.713.241 -1.956.392 -53,31 - Lãi vay Ngân hàng 3.669.633 1.557.307 -2.112.326 -57,56 - Phí bảo lãnh Ngân hàng 3.669.633 155.934 155.934 -57,56 6. Chi phí bán hàng 25.362.940 86.797.720 61.434.780 242,22 7. Chi phí quản lý doanh nghiệp 13.748.574 10.363.514 -3.385.060 -24,62 8. Lợi nhuận từ HĐKD 23.621.900 19.509.753 -4.112.147 -17,41 9. Thu nhập khác 19.264 1.200 -18.064 -93,77 10. Chi phí khác 16.364 1.200 -16.364 -100 Luận văn tốt nghiệp Khoá 6A ĐHQL & KD HN Trần Đức Chính MSV 2001A253 23 11. Lợi nhuận khác 2.900 1.200 -1.700 -58,62 12. Tổng lợi nhuận trước thuế 23.624.800 19.510.953 -4.113.847 -17,41 13. Thuế thu nhập DN phải nộp 7.559.936 5.463.067 -2.096.869 -27,74 14. Thuế thu nhập DN bổ sung 2.023.965 1.014.404 -1.009.561 -19,88 15. Lợi nhuận sau thuế 14.040.899 13.033.482 -1.007.417 -7,17 Các chỉ tiêu trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty (Bảng 6) là căn cứ để kiểm tra, phân tích, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch, dự tính chi phí sản xuất, giá vốn, doanh thu sản phẩm tình hình chi phí, thu nhập của hoạt động khác và kết quả kinh doanh sau một kỳ kế toán. Đồng thời cũng tạo điều kiện kiểm tra tình hình thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của Công ty đối với Nhà nước, đánh giá xu hướng phát triển của Công ty qua các kỳ kế toán. Qua số liệu ở (Bảng 6) ta thấy lợi nhuận trước thuế của Công ty giảm so với năm trước, đã giảm -4.113.847.142đ với tỷ lệ tương ứng là 17,41% đồng thời kéo theo lợi nhuận sau thuế cũng giảm 1.007.417.000đ với tỷ lệ giảm là 7,17%. Tuy nhiên nếu chỉ nhìn vào sự biến động của tổng lợi nhuận không thể giúp chúng ta đánh giá chính xác là tình hình biến động đó là tốt hay chưa tốt, vì mức lợi nhuận mà Công ty thu được cuối cùng là tổng hợp lợi nhuận của tất cả các hoạt động, bao gồm 3 khoản lợi nhuận là lợi nhuận thu được từ hoạt động kinh doanh và cung cấp dịch vụ, lợi nhuận từ hoạt động tài chính và lợi nhuận từ hoạt động khác. Ta thấy lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty năm 2003 là 65.616.408.000đ, năm 2004 là 117.291.173.000đ. Năm 2004 so với năm 2003 lợi nhuận hoạt động kinh doanh tăng 51.674.000 với tốc độ tăng tương ứng là 78,75%. Sự biến động theo chiều hướng phát triển như thế này của lợi nhuận hoạt động kinh doanh là một điểm rất có lợi cho Công ty. Chỉ tiêu này chịu tác động của nhiều nhân tố như tổng doanh thu, các khoản giảm trừ, giá vốn hàng bán. Vì vậy ta cần phân tích mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến sự biến động của lợi nhuận gộp này. Cụ thể, tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2003 là 2.031.183.538.000đ năm 2004 là 2.137.314.105.000đ, năm 2004 tăng 106.130.567.000đ với tỷ lệ tăng 5,23% so với năm 2003. Mặc dù doanh thu năm 2004 lớn hơn doanh thu năm 2003 nhưng lợi nhuận hoạt động kinh doanh vẫn giảm có nghĩa doanh thu không phải là nguyên nhân gây nên sự giảm sút của lợi nhuận kinh doanh. Trong khi các khoản giảm trừ tuy có tăng (tăng 1.094.465.000đ) tuy tỷ trọng của các khoản giảm trừ không đáng kể trong tổng doanh thu. Luận văn tốt nghiệp Khoá 6A ĐHQL & KD HN Trần Đức Chính MSV 2001A253 24 Về giá vốn hàng bán năm 2004 tăng lên 63.361.337.000đ với tỷ lệ tăng 2,71% so với năm 2003. là do 2 nguyên nhân: thứ nhất là do tăng lên về số lượng tiêu thụ do mở rộng thị trường, thứ 2 là do tăng giá bán sản phẩm từ 01/10/2004. Cùng với sự gia tăng của doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là sự tăng doanh thu của hoạt động tài chính (năm 2003 doanh thu hoạt động tài chính là 786.639.000đ, năm 2004 đã tăng lên thành 1.093.055.000đ ) với tỷ lệ tăng là 38,95%. Tuy nhiên chi phí về hoạt động tài chính lại quá nhiều, nguyên nhân là do doanh nghiệp phải trả lãi vay ngân hàng và phí bảo lãnh ngân hàng (năm 2003 chi phí hoạt động tài chính là 3.669.633.000đ năm 2004 là 1.713.241.000đ ), năm 2003 lợi nhuận thu từ hoạt động tài chính là - 2.882.994.000đ, năm 2004 là - 620.186.000đ. Để giảm bớt sự thâm hụt trong hoạt động tài chính trong năm 2004 Công ty đã đầu tư vào chứng khoán. Bên cạnh đó Công ty đã chủ động giảm được một lượng lớn tiền dùng để chi trả lãi vay ngân hàng (giảm 2.112.326.000đ ) do việc Công ty đã trả bớt nợ ngân hàng. Từ đó mà lợi nhuận thu được từ hoạt động tài chính của Công ty trong năm 2004 đã tăng được 2.262.808.000đ làm giảm bớt con số thâm hụt của hoạt động tài chính chỉ còn là -620.186.000đ. Để xác định được lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh ngoài lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ, lợi nhuận từ hoạt động tài chính thì ta cần phải xem xét đến các yếu tố chi phú như chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. Tuy rằng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ cùng với doanh thu hoạt động tài chính tăng lên nhưng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh lại giảm đi 17,41% tương ứng với giảm 4.112.147.142đ. Mà nguyên nhân của việc giảm lợi nhuận này là do sự tăng đột biến của chi phí bán hàng (năm 2003 chi phí bán hàng chỉ chiếm 1,25% tổng doanh thu tương ứng 25.362.940.163đ đến năm 2004 con số này là 4,06% tương ứng 86.797.219đ ) tăng 242,22%. Việc mở rộng quy mô thị trường dẫn tới việc các chi phí về quảng cáo, tiếp thị tăng mạnh cũng là nguyên nhân của sự gia tăng chi phí bán hàng. Doanh thu bán hàng tăng với tốc độ 5,23% không đủ để bù đắp sự gia tăng quá mức của chi phí bán hàng (tăng 242,22%) làm cho lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh giảm (mặc dù Công ty đã cố gắng giảm chi phí quản lý doanh nghiệp từ 13.748.574.008đ xuống còn 10.363.513.961đ ). Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh năm 2004 chỉ đạt 19.509.752.827đ tức là giảm 4.112.147.142đ (tương ứng giảm 17,41%) so với năm 2003. Thêm vào đó là sự giảm sút của lợi nhuận từ hoạt động khác (năm 2003 lợi nhuận khác là 2.900.000đ, năm 2004 là 1.200.000đ ). Tuy nhiên lợi nhuận này rất nhỏ, chiếm tỷ trọng không đáng kể trong tổng lợi nhuận. Qua phân tích ta thấy đối với một doanh nghiệp lấy nhiệm vụ kinh doanh là chủ yếu mà doanh nghiệp thu từ hoạt động kinh doanh kỳ này giảm nhiều so với kỳ trước (giảm 17,41%) là một điều bất lợi cho Công ty trong việc chi trả các Luận văn tốt nghiệp Khoá 6A ĐHQL & KD HN Trần Đức Chính MSV 2001A253 25 khoản lãi vay đồng thời giảm khả năng thuyết phục các chủ nợ cho Công ty vay vốn. Chính vì vậy, ban lãnh đạo Công ty cần quan tâm nhiều hơn đến vấn đề này vì xét về lâu dài hiệu quả sản xuất kinh doanh sẽ chứng tỏ sự phát triển của Công ty đồng thời khẳng định vị trí của Công ty trên thị trường. Qua phân tích bảng cân đối kế toán và bảng kết quả sản xuất kinh doanh năm 2003 và 2004 đã giúp ta có một cách nhìn tổng quát về thực trạng tài chính của Công ty. Nhưng để có những kết luận sát thực tạo điều kiện ra quyết định một cách cụ thể hơn thì chúng ta cần phải đi sâu nghiên cứu các hệ số tài chính đặc trưng của Công ty. 2. Phân tích các chỉ tiêu tài chính đặc trưng Có 3 nhóm tỷ lệ chủ yếu cung cấp những thông tin phân tích có chất lượng. Tất cả được thể hiện qua bảng thuyết minh báo cáo tài chính. Đó là: * Các chỉ tiêu về khả năng cân đối vốn và cơ cấu vốn + Phân tích cơ cấu nguồn vốn: Công ty có số liệu phân tích tỷ suất nợ và tỷ suất tài trợ qua 2 năm như sau: Bảng 2.8: Phân tích cơ cấu nguồn vốn (Đơn vị: %) Chỉ tiêu 2003 2004 Tỷ suất nợ 74,62 74,93 Tỷ suất tài trợ 25,38 25,07 Tỷ suất nợ cho biết trong một đồng vốn kinh doanh có mấy đồng hình thành từ nguồn vay nợ bên ngoài, còn tỷ suất tài trợ đo lường sự góp vốn của chủ sở hữu trong tổng số nguồn vốn hiện nay của Công ty. Qua 2 năm ta thấy vốn kinh doanh của Công ty phụ thuộc vào các chủ nợ (chủ yếu là vay ngắn hạn ngân hàng) khá cao so với vốn chủ sở hữu trong tổng số nguồn vốn hiện nay của Công ty. Qua 2 năm ta thấy vốn kinh doanh của Công ty phụ thuộc vào các chủ nợ (chủ yếu là vay ngắn hạn ngân hàng) khá cao so với vốn chủ sở hữu nên chi phí trả lãi vay cũng là một thuận lợi cho Công ty, vì sử dụng một lượng lớn tài sản mà chỉ phải đầu tư vốn nhỏ. Tuy nhiên nó cũng thể hiện mức độ độc lập tự chủ trong hoạt động kinh doanh của Công ty là thấp, bị ràng buộc và bị sức ép nhiều của các khoản nợ này. Tỷ suất tự tài trợ cũng đã chiếm trên 25% chứng tỏ vốn chủ sở hữu của Công ty cũng đang gia tăng. Luận văn tốt nghiệp Khoá 6A ĐHQL & KD HN Trần Đức Chính MSV 2001A253 26 + Phân tích cơ cấu tài sản: Tỷ suất đầu tư và tỷ suất vốn lưu động có kết quả sau: Bảng 2.9: Phân tích cơ cấu tài sản Đơn vị: % Chỉ tiêu 2003 2004 Tỷ suất đầu tư vào TSCĐ 2,89 2,96 Tỷ suất đầu tư vào TSLĐ 97,11 97,04 Phân tích cơ cấu tài sản năm 2003 cho biết Công ty sử dụng bình quân một đồng vốn kinh doanh đã dành hơn 33,58đ để hình thành tài sản lưu động, còn lại để đầu tư vào tài sản cố định. Qua 2 năm tỷ suất đầu tư có thay đổi chút ít, Công ty từng bước đầu tư vào tài sản cố định chủ yếu là máy móc thiết bị quản lý (máy vi tính, máy fax.) và phương tiện vận tải (như ôtô, máy chuyên dụng) nhưng với tỷ suất nhỏ. * Nhóm chỉ tiêu phân tích khả năng thanh toán Công ty đã tiến hành phân tích 3 chỉ tiêu sau: Bảng 2.10: Phân tích khả năng thanh toán Đơn vị: % Chỉ tiêu 2003 2004 Hệ số thanh toán tổng quát 1,34 1,33 Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn 1,31 1,31 Hệ số thanh toán nhanh 0,07 0,23 Về khả năng thanh toán hiện hành (tổng quát): trong số tài sản mà Công ty đang quản lý, sử dụng chỉ có tài sản lưu động trong kỳ có khả năng chuyển đổi thành tiền một cách dễ dàng. Khả năng thanh toán hiện hành của Công ty qua 2 năm là rất thấp, tốc độ giảm chậm chứng tỏ các khoản nợ ngắn hạn của Công ty tăng trong năm 2004. Công ty phải bỏ ra trên 80% giá trị tài sản lưu động để trang trải đủ các khoản nợ đến hạn buộc Công ty phải xem xét giảm các khoản nợ Luận văn tốt nghiệp Khoá 6A ĐHQL & KD HN Trần Đức Chính MSV 2001A253 27 ngắn hạn trong thời gian kinh doanh sau: Về khả năng thanh toán hiện thời của Công ty qua 2 năm là không có sự biến đổi. Nó thể hiện khả năng trả nợ của doanh nghiệp ở mức độ tương đối thấp đây cũng là dấu hiệu báo trước khó khăn tiềm ẩn về tài chính mà doanh nghiệp có thể gặp phải trong việc trả nợ. Về khả năng thanh toán nhanh: Là một chỉ tiêu đánh giá chặt chẽ hơn khả năng thanh toán của Công ty, các tài sản lưu động trước khi mang đi thanh toán cho chủ nợ đều phải chuyển đổi thành tiền mà trong tài sản lưu động vì hàng tồn kho chưa thể chuyển đổi ngay thành tiền do đó nó có khả năng thanh toán kém nhất. Vì vậy hệ số khả năng thanh toán nhanh là thước đo khả năng trả nợ ngay các khoản nợ ngắn hạn mà không phải dựa vào việc bán hàng tồn kho. Với kết quả đưa ra tương đối nhỏ (năm 2003 là 0,07, năm 2004 là 0,23). Tuy năm 2004 Công ty có cải thiện trong việc thanh toán nợ, vì vậy vào lúc cần Công ty sẽ buộc phải sử dụng các biện pháp bất lợi như bán tài sản với giá thấp để trả nợ. * Nhóm các tỷ số về khả năng sinh lãi Các tỷ số sinh lời luôn được các nhà quản trị tài chính quan tâm, tại Công ty TNHH Minh Hà cũng vậy. Ban Giám đốc Công ty coi chúng là cơ sở để đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh trong một kỳ nhất định, là đáp số sau cùng của hiệu quả kinh doanh và còn là một luận cứ quan trọng để đưa ra các quyết định tài chính trong tương lai. Bảng 2.11: Phân tích về khả năng sinh lời Đơn vị: % Chỉ tiêu 2003 2004 1. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu: - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ doanh thu - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ doanh thu 1,17 0,69 0,91 0,61 2. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản: - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế /Tổng tài sản - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản 13,31 7,91 8,84 5,91 3. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế /Nguồn vốn chủ sở hữu 30,59 23,57 Năm 2003 với bình quân một đồng doanh thu tạo ra 0,00117đ lợi nhuận trước thuế và tạo ra 0,0069đ lợi nhuận sau thuế. Đến năm 2004 con số này đã giảm, tức là bình quân một đồng doanh thu tạo ra 0,0091đ lợi nhuận trước thuế và tạo ra 0,0061đ lợi nhuận sau thuế. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu giảm sút qua 2 năm. Do tăng sản lượng bán ra, doanh thu tăng mạnh trong khi đó lợi nhuận lại giảm. Nguyên nhân là do có sự điều tiết của Công ty vào kế hoạch nhiệm vụ kinh doanh của Công ty, thể hiện cụ thể qua chỉ tiêu lợi nhuận. Đồng thời vốn kinh Luận văn tốt nghiệp Khoá 6A ĐHQL & KD HN Trần Đức Chính MSV 2001A253 28 doanh của Công ty còn thấp nên việc phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cao khiến cho lợi nhuận sau thuế giảm đáng kể. Doanh lợi tài sản (Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản) của năm 2004 thấp hơn năm 2003. Phản ánh cứ đưa bình quân một đồng giá trị tài sản vào sử dụng làm ra 0,1131đ lợi nhuận trước thuế và làm ra 0,00791đ lợi nhuận sau thuế (năm 2003). Đến năm 2004 cứ đưa một đồng giá trị tài sản vào sử dụng chỉ làm ra 0,084đ lợi nhuận trước thuế và làm ra 0,0591đ lợi nhuận sau thuế. Điều này chứng tỏ việc sử dụng tài sản năm 2004 kém hiệu quả hơn năm 2003. Về chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Nguồn vốn chủ sở hữu. Một đồng vốn chủ sở hữu mà Công ty bỏ vào kinh doanh đem lại 0,3059đ lợi nhuận sau thuế năm 2003 và 0,2357đ lợi nhuận sau thuế năm 2004. Chứng tỏ vốn chủ sở hữu năm 2004 được sử dụng không hiệu quả bằng năm 2003. Để đánh giá khái quát kết quả phân tích tài chính tại Công ty TNHH Minh Hà trong báo cáo quyết toán năm 2003 - 2004 ta có thể tổng hợp các chỉ tiêu phân tích vào bảng sau: Bảng kết quả phân tích tài chính tại Công ty TNHH Minh Hà năm 2003, 2004. Chỉ tiêu phân tích Đơn vị Năm 2003 Năm 2004 1. Bố trí cơ cấu tài sản và cơ cấu vốn 1.1. Bố trí cơ cấu tài sản - Tài sản cố định/ Tổng tài sản - Tài sản lưu động/Tổng tài sản % % 2,89 97,11 2,96 97,04 1.2. Bố trí cơ cấu nguồn vốn - Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn - Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn % % 74,62 25,38 74,93 25,07 2. Khả năng thanh toán 2.1. Khả năng thanh toán hiện hành lần 1,34 1,33 2.2. Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn lần 1,31 1,31 2.3. Khả năng thanh toán nhanh lần 0,07 0,23 3. Tỷ suất sinh lời 3.1. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ Doanh thu - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu % % 1,17 0,69 0,91 0,61 3.2. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ Tổng tài sản - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản % % 13,31 7,91 8,84 5,91 Luận văn tốt nghiệp Khoá 6A ĐHQL & KD HN Trần Đức Chính MSV 2001A253 29 3.3. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Nguồn vốn chủ sở hữu % 30,59 23,57 Dựa vào các chỉ tiêu trên cùng với báo cáo quyết toán tài chính qua các năm, cán bộ phân tích và Ban giám đốc Công ty đã có những đánh giá sau: Một là, hoạt động tài chính của Công ty ngày càng mở rộng về quy mô thể hiện qua các chỉ tiêu doanh thu, tổng tài sản tăng. Hai là, để duy trì hoạt động khi nguồn vốn chủ sở hữu thấp so với nhu cầu Công ty đã huy động nguồn vốn vay ngắn hạn ngân hàng và có những thời điểm chiếm dụng vốn từ các nhà cung cấp. Bên cạnh đó, tài sản cố định chiếm tỷ lệ nhỏ, mất cân đối trong cơ cấu tài sản. Ba là, về khả năng thanh toán: Khả năng thanh toán của Công ty tăng với tốc độ không đáng kể, nếu Công ty không kiểm soát chặc chẽ các tài sản lưu động nhất là các khoản phải thu thì tình trạng mất khả năng thanh toán có thể xảy ra. Bốn là, trong khi doanh thu tăng mạnh nhưng lợi nhuận vẫn giảm thể hiện ở năm 2004, việc sử dụng vốn chưa hiệu quả và quản lý chi phí chưa chặt chẽ (chi phí bán hàng tăng đột biến vào năm 2004). Ban lãnh đạo Công ty cần phải kiểm soát chi phí và có phương hướng kinh doanh phù hợp hơn. CHƯƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP CỤ THỂ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH MINH HÀ I. Kiến nghị Qua quá trình nghiên cứu tài chính tại Công ty TNHH Minh Hà công tác phân tích tài chính ở đây còn sơ sài và có hạn chế. Những hạn chế đó một phần do các yếu tố chủ quan tồn tại tại Công ty, một phần do khách quan ảnh hưởng đến. để khắc phục những ảnh hưởng khách quan đó, nhằm hoàn thiện công tác phân tích tài chính cần phải có thêm các giải pháp ở tầm quản lý vĩ mô sau: 1. Đối với Nhà nước Một là, cùng với xu hướng phát triển liên tục của nền kinh tế thế giới, có sự chuyển dịch dần các thành phần kinh tế trong đó thành phần kinh tế Nhà nước gặp nhiều khó khăn một phần do có sự quản lý nhiều tầng của các cơ quan quản lý cấp trên. Một trong những mặt đó là chế độ kế toán. Chế độ kế toán của nước ta đã liên tục đổi mới và hoàn thiện với xu thế phát triển, dần hoà nhập vào nền kinh tế thế giới. Đây là một thuận lợi cho các Công ty Nhà nước nhưng tốc độ cải cách, đổi mới diễn ra chậm chạp chứa đựng trong đó những yếu tố bất hợp lý ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình kinh doanh và lập báo cáo quyết toán. Hiện nay, Luận văn tốt nghiệp Khoá 6A ĐHQL & KD HN Trần Đức Chính MSV 2001A253 30 Bộ Tài chính đang dần chuẩn hoá công tác hạch toán kế toán với tốc độ chậm. Thực tế là những đổi mới đó vẫn chưa phù hợp với xu thế phát triển, chưa triệt để. Bộ Tài chính cần xem xét vấn đề này trong quá trình nghiên cứu áp dụng các chuẩn mực kế toán tiếp theo. Đồng thời nên xây dựng và ban hành luật kế toán Việt Nam nhằm tạo nền tảng pháp lý hoàn chỉnh về kế toán và kiểm toán, tránh không để xảy ra tình trạng nhiều cơ quan có những quy định khác nhau về cùng một lĩnh vực hoạt động. Hai là, công tác phân tích tài chính tại các doanh nghiệp hiện nay vẫn diễn ra tự phát và sơ sài, nên chăng Bộ Tài chính có hướng dẫn và bắt buộc các đơn vị thực hiện phân tích tài chính tự đánh giá hoạt động kinh doanh, báo cáo lên cơ quan cấp trên. Trước mắt giúp đỡ, tạo điều kiện cho các Công ty có nhu cầu phân tích tài chính cho phù hợp với lĩnh vực kinh doanh, quy mô kinh doanh của từng Công ty. Ba là, thực hiện việc đánh giá công ty định kỳ và công bố kết quả công khai. Hàng tháng, quý, năm thanh tra nhà nước thông báo kết quả giám sát từ xa dựa trên việc phân tích các báo cáo tài chính do các doanh nghiệp Nhà nước, Công ty gửi tới, kèm theo lời nhận xét và kiến nghị về những vấn đề phải chấn chỉnh đến Công ty. Tuy nhiên kết quả giám sát này chưa được công bố công khai cho những người quân tâm. Thiết nghĩ làm như vậy chính là tạo ra một tấm lá chắn vô hình cho các Công ty nhỏ trở nên liều lĩnh, mạo hiểm hơn trong các nghiệp vụ kinh doanh, vì dù sao các khách hàng và chủ nợ không biết Công ty đã làm thế nào để đem lại lợi nhuận và đáp ứng yêu cầu của họ. Bốn là, tiến tới xây dựng hệ thống chỉ tiêu trung bình ngành. Chỉ tiêu trung bình ngành là một căn cứ quan trọng giúp các Công ty tự đánh giá, so sánh tình hình tài chính nói riêng và hoạt động kinh doanh nói chung khi căn cứ vào đó. Thực tế phân tích tài chính tại Công ty TNHH Minh Hà cho thấy việc phân tích không có chỉ tiêu chung của ngành làm giá trị tham chiếu, chỉ so sánh số liệu các năm với nhau, do đó không thể đánh giá và kết luận một cách chính xác khả năng tài chính của Công ty. Cần phải so sánh với mức trung bình ngành một mặt đánh giá chính xác hoạt động tài chính của Công ty, mặt khác đây cũng là một nguồn thông tin quan trọng trong quá trình phân tích tài chính. 2. Đối với Công ty Về công tác tài chính, Công ty cần tăng cường thêm năng lực tài chính để giảm tiền vay ngân hàng, tránh sự phụ thuộc vào các nhà cho vay, tăng khả năng cạnh tranh cũng như tái mở rộng hoạt động kinh doanh theo đúng định hướng phát triển đề ra của Công ty Luận văn tốt nghiệp Khoá 6A ĐHQL & KD HN Trần Đức Chính MSV 2001A253 31 + Ban lãnh đạo Công ty cần sớm ban hành một văn bản hướng dẫn cụ thể, chi tiết quy trình thực hiện phân tích báo cáo tài chính Công ty làm cơ sở vận dụng cho các cán bộ chuyên trách trong lĩnh vực này. Đặt việc phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp là một phần bắt buộc và quan trọng được thực hiện hàng quý. Nếu thực hiện được điều đó mức độ chính xác trong đánh giá tình hình cũng như khả năng dự báo chiến lược sẽ tăng lên khá nhiều, nhờ đó chất lượng quản lý sẽ được nâng cao, tạo ra một lợi thế cạnh tranh đáng kể trong các đơn vị thành viên. + Tổ chức các khoá học ngắn ngày về phân tích và dự báo tài chính Công ty cho các cán bộ quản ly. Vì việc xây dựng một phòng chuyên môn thực hiện công tác phân tích và dự báo tài chính ở Công ty mà trong điều kiện hiện nay là không có hiệu quả và không khả thi. Muốn vậy Công ty cần thường xuyên tổ chức các khoá học ngắn ngày để bổ sung kiến thức hiện đại về phương pháp phân tích báo cáo tài chính cho các bộ để họ có điều kiện thực hiện nhiệm vụ của mình một cách có hệ thống và hiệu quả. Nếu có được các điều kiện trên đây, Công ty thực hiện công tác phân tích tài chính một cách có hiệu quả, tăng tính hữu hiệu của kết quả phân tích tài chính đối với hoạt động quản lý và hoạt động kinh doanh của ty nói chung. Từ đó tạo thêm điều kiện phát triển kinh doanh của Công ty. II. Một số biện pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại Công ty 1. Hoàn thiện hệ thống quản lý tài chính - Đội ngũ cán bộ quản lý tài chính phải có năng lực, chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực quản lý tài chính. Công ty phải có chính sách đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý mới. - Công ty phải coi trọng công tác lập báo cáo tài chính và phân tích hoạt động tài chính thông qua các số liệu trên các báo cáo tài chính. Bao gồm 4 báo cáo, đó là bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính. - Tổ chức ứng dụng một loại kế toán máy thống nhất trong toàn thể Công ty tránh tình trạng như hiện nay là giữa các chi nhánh không thống nhất áp dụng một chương trình kế toán máy như nhau nên dẫn đến tình trạng không thống nhất trong một số khoản mục. 2. Bố trí cơ cấu vốn hợp lý Đối với một doanh nghiệp hoạt động theo hình thức nào thì việc bố trí một cơ cấu vốn hợp lý cũng là điều vô cùng quan trọng. Nó là nền tảng để thực hiện tất cả các mục tiêu đề ra. Vốn là yếu tố đầu vào cần thiết đối với bất kỳ một quá Luận văn tốt nghiệp Khoá 6A ĐHQL & KD HN Trần Đức Chính MSV 2001A253 32 trình sản xuất kinh doanh nào, vì vậy cùng với các biện pháp huy động để đầu tư mở rộng kinh doanh thì Công ty cần phải điều chỉnh cơ cấu vốn cho phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh của mình. Công ty TNHH Minh Hà là Công ty kinh doanh mặt hàng vật tư chuyên dùng và các vật tư xây dựng, sản xuất phân phối nước sạch do đó lượng vốn lưu động sử dụng trong quá trình kinh doanh là rất lớn. Để thực hiện việc đầu tư mở rộng kinh doanh thì lượng vốn đầu tư vào quá trình kinh doanh là rất lớn, vì vậy Công ty luôn phải đảm bảo mức độ tăng của vốn lưu động phải đáp ứng được nhu cầu tăng vốn kinh doanh đó. Ngoài ra Công ty cũng chú trọng tăng tỷ trọng của TSCĐ vì ngoài việc kinh doanh Công ty còn phát triển cả việc kinh doanh vận chuyển (năm 2003 doanh thu vận chuyển của Công ty đạt 19.968.819.131đ; năm2004 là 23.468.711.162đ ). Năm 2004 Công ty đã tăng tỷ trọng TSCĐ từ 2,89% lên 2,96% phần nhiều là do đầu tư vào phương tiện vận tải (tăng 2355.706.767đ ) phần còn lại là đầu tư vào thiết bị dụng cụ quản lý (tăng 72.251.585đ ). 3. Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động - Vốn lưu động Để nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động thì trước tiên Công ty cần phải tăng cường công tác quản lý tài sản lưu động và quản lý tốt quá trình kinh doanh đựơc coi là một giải pháp quan trọng nhằm đạt được kết quả và hiệu quả kinh doanh cao. Quản lý tốt quá trình kinh doanh nghĩa là đảm bảo cho quá trình đó được tiến hành liên tục, thông suốt đều đặn và nhịp nhàng giữa các khâu, hạn chế tình trạng ứ đọng vốn vật tư hàng hoá và thành phẩm. Để thực hiện được mục tiêu trên Công ty cần phải tăng cường công tác quản lý từng loại tài sản, đặc biệt là tài sản lưu động. Trong đó tỷ trọng vốn lưu động chiếm tỷ lệ cao thì hiệu quả kinh doanh nói chung và hiệu quả sử dụng vốn lưu động nói riêng phụ thuộc vào việc sử dụng tiết kiệm và đẩy nhanh tốc độ luân chuyển vốn lưu động. TSLĐ bao gồm sản phẩm chờ tiêu thụ, các loại vốn bằng tiền các khoản vốn trong thanh toán, các khoản chi phí chờ kết chuyển chi phí trả trước. Quản lý tốt loại TSCĐ này là phải đảm bảo mức dự trữ hàng hoá đáp ứng cho nhu cầu thị trường, cho nhu cầu cấp thiết trong kinh doanh và một số mục đích nhằm tăng cường doanh số hàng bán. Tuy nhiên việc dự trữ hàng hoá sẽ kéo theo các chi phí vì bảo quản hàng tồn kho, chi phí kho tàng, bến bãi. Căn cứ vào tình hình thực tế tại Công ty TNHH Minh Hà để thực hiện mục tiêu trên có thế áp dụng các biện pháp sau: * Giảm chiếm dụng vốn và rút ngắn thời gian thu hồi công nợ: Do đặc điểm ngành mà việc nợ nần trong các doanh nghiệp là điều không thể tránh khỏi vì vậy thời hạn thu hồi các khoản phải thu này đôi khi còn phụ Luận văn tốt nghiệp Khoá 6A ĐHQL & KD HN Trần Đức Chính MSV 2001A253 33 thuộc vào phương thức thanh toán hay sự thoả thuận giữa các bên. Đây chính là khoản vốn mà doanh nghiệp bị các đối tượng khác chiếm dụng. Nhìn chung nếu không xuất phát từ mục tiêu chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp là tăng số lượng hàng bán, giải phóng lượng hàng hoá tồn kho hay mục tiêu giới thiệu sản phẩm thì điều này là dấu hiệu không tốt, ảnh hưởng đến hiệu suất sử dụng tài sản lưu động của doanh nghiệp. Vì vậy, việc giảm bị chiếm dụng vốn và rút ngắn thời gian thu hồi công nợ là điều Công ty nên làm trong kỳ kinh doanh tới. Đồng thời với việc làm giảm vốn bị chiếm dụng thì Công ty cần phải rút ngắn thời gian thu hồi công nợ, đẩy nhanh tốc độ chuyển đổi các khoản phải thu. Để giúp Công ty có thể nhanh chóng thu hồi các khoản phải thu, hạn chế phát sinh các chi phí không cần thiết hoặc rủi ro, Công ty có thể áp dụng các biện pháp sau: - Mở sổ theo dõi chi tiết các khoản nợ phải thu trong và ngoài Công ty và thường xuyên đôn đốc thu hồi nợ đúng hạn. - Có các biện pháp phòng ngừa rủi ro không được thanh toán như giới hạn giá trị tín dụng, yêu cầu đặt cọc, tạm ứng hay trả trước 1 phần giá trị đơn hàng (hiện nay Công ty đang áp dụng biện pháp này có nghĩa đối với mỗi khoản phải thu khách hàng, Công ty đều yêu cầu phía khách hàng phải thế chấp bằng 1 chứng chỉ có giá trị tín phiếu, trái phiếu hay giấy bảo lãnh của ngân hàng ). - Khi ký kết hợp đồng phải đề cập đến vấn đề các khoản thanh toán vượt quá thời hạn thanh toán. Trong trường hợp đó Công ty phải được hưởng lãi suất khoản phải thu tương ứng với lãi suất quá hạn của ngân hàng. Sự ràng buộc này sẽ thúc đẩy khách hàng phải thanh toán nợ cho Công ty. - Công ty cũng nên áp dụng việc cho khách hàng hưởng chiết khấu. Đây là 1 biện pháp mang lại hiệu quả tương đối cao, song các khoản này lại ảnh hưởng trực tiếp đến việc giảm doanh thu tiêu thụ sản phẩm, vì vậy Công ty phải áp dụng biện pháp này một cách linh hoạt để với 1 chi phí nhất định nhưng lại bán được khối lượng sản phẩm và điều cốt lõi là nhanh chóng thu hồi được nợ đáp ứng cho chu kỳ sản xuất kinh doanh tiếp theo. - Trong trường hợp có các khoản nợ quá hạn, Công ty phải tìm hiểu nguyên nhân của từng khoản nợ, xem nguyên nhân ấy là khách quan hay chủ quan để có biện pháp xử lý nợ, xóa một phần nợ cho khách hàng hoặc trong 1 số trường hợp phải yêu cầu toà án kinh tế giải quyết. * Mở rộng thị trường, đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ hàng hoá. Để đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá thì trước hết Công ty cần phải điều tra nghiên cứu biến động của cung và cầu trong mối quan hệ giá cả, sau đó mới có kế sách để đáp ứng những nhu cầu đó. Ngày nay khi nền kinh tế hàng Luận văn tốt nghiệp Khoá 6A ĐHQL & KD HN Trần Đức Chính MSV 2001A253 34 hoá phát triển, mọi hoạt động kinh doanh của bất kỳ 1 doanh nghiệp nào cũng đều phải xuất phát từ nhu cầu thị trường, do đó Công ty cần nghiên cứu các nhu cầu tự nhiên, nhu cầu mong muốn, mức thu nhập, sở thích, thị hiếu của khách hàng. 4. Quản lý tốt chi phí Trong nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường có sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp thì việc nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh không phải là vấn đề đơn giản. Để đạt được mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận thì biện pháp hữu hiệu là tăng cường công tác quản lý chi phí, đảm bảo tiết kiệm chi phí kinh doanh. Các chi phí trong Công ty gồm: Chi phí bán hàng và chi phí hoạt động tài chính, chi phí quản lý doanh nghiệp. Dựa vào số liệu trên bảng phân tích báo cáo kết quả kinh doanh năm 2003 và 2004 ta thấy chi phí hoạt động tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp đều giảm, riêng chỉ có chi phí bán hàng là tăng đột biến (năm 2003 là 25.362.940.000đ; năm 2004 là 86.797.720.000đ ). Đây là những khoản chi phí ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm giảm lợi nhuận kinh doanh, do đó Công ty nên tìm biện pháp giảm khoản chi phí này tới mức có thể. Về cơ bản thì các khoản chi phí này gần như cố định nhưng những khoản chi tiêu này lại rất khó kiểm tra, kiểm soát và rất dễ bị lạm dụng đặc biệt là chi phí quản lý doanh nghiệp. Vì vậy Công ty cần tự xây dựng định mức chi tiêu, không được vượt quá mức khống chế tối đa theo tỷ lệ % tính trên doanh thu, các khoản hoa hồng phải căn cứ vào hiệu quả kinh tế do việc môi giới mang lại. 5. Tăng cường tham gia hoạt động trên thị trường tài chính Ngày nay, cùng với sự phát triển của nền kinh tế xuất hiện nhiều hình thức, lĩnh vực kinh doanh khác nhau. Vì thế bên cạnh hoạt động kinh doanh Công ty cũng nên tham gia nhiều vào hoạt động tài chính. Đây chính là một lĩnh vực hoạt động tuy có mức độ rủi ro lớn nhưng lợi nhuận do nó mang lại rất cao. Việc tham gia vào thị trường tài chính cũng hứa hẹn cho Công ty nhiều khoản lợi lớn (năm 2003 doanh thu hoạt động tài chính là 786.639.000đ và năm 2004 là 1.093.055.000đ ) việc đa dạng hoá loại hình kinh doanh sẽ giúp Công ty tăng lợi nhuận, san sẻ rủi ro giữa các loại hình kinh doanh khác nhau, có ý nghĩa vô cùng quan trọng cho chiến lược phát triển lâu dài của Công ty. Trên đây là những giải pháp vừa ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Mỗi giải pháp có thể là điều kiện thúc đẩy việc thực hiện tốt giải pháp kia, hay có cùng một mục tiêu chung nào đó. Vì vậy, việc kết hợp khéo léo linh hoạt giữa các giải pháp với nhau sẽ giúp Công ty nâng cao hiệu quả kinh doanh, khẳng định vị trí của mình trên thị trường, đồng thời qua đó Luận văn tốt nghiệp Khoá 6A ĐHQL & KD HN Trần Đức Chính MSV 2001A253 35 cũng giúp Ban lãnh đạo Công ty đánh giá đúng thực trạng tài chính của mình, một mặt phát huy những thế mạnh sẵn có, mặt khác đưa ra các chính sách khắc phục hạn chế để ngày càng nâng cao khả năng tài chính, và tạo các mức sinh lời cao, thu hút sự quan tâm giúp đỡ của các cấp các ngành quản lý chức năng và đối tác làm ăn, tạo điều kiện cho Công ty ngày càng phát triển. KẾT LUẬN Phân tích tình hình tài chính qua Báo cáo kế toán là một đề tài tổng hợp. Để phân tích đòi hỏi phải nhìn nhận từ tổng thể đến chi tiết của vấn đề mới có thể tổng hợp được các thông tin và thấy được thực trạng của doanh nghiệp trong kỳ phân tích, đồng thời có thể trả lời được những câu hỏi liên quan đến tình hình tài chính của doanh nghiệp về mức độ sinh lời, sự vướng mắc và tiềm lực của doanh nghiệp. Trong quá trình nghiên cứu và học hỏi tôi đã được trang bị những kiến thức cơ bản về tài chính, kế toán. Để kết thúc khoá học tôi muốn có cái nhìn tổng thể cũng như có định hướng cho nghề nghiệp tương lai nên quyết định chọn đề tài này, mặt khác cũng là để tự khẳng định mình thông qua sự đánh giá của các thầy, cô trong khoa kế toán và nhất là sự đánh giá của giáo viên hướng dẫn. Trong Luận văn này tôi đã tìm hiểu và trình bày những lý luận về phân tích tài chính và phân tích tình hình tài chính thông qua Báo cáo tài chính ở Công ty TNHH Minh Hà. Qua đó đã giúp tôi củng cố và trau dồi kiến thức chuyên môn về lý luận cũng như thực tế. Mặc dù đề tài khó, thời gian có hạn nhưng được sự giúp đỡ nhiệt tình của thầy giáo hướng dẫn TS. Trần Công Bẩy và tập thể cán bộ phòng kế toán của Công ty Minh Hà, cùng với sự nỗ lực của bản thân, luận văn tốt nghiệp đã hoàn thành song khó có thể tránh khỏi những thiếu sót, rất mong có sự đóng góp và phê bình của người đọc. Tôi xin chân thành cảm ơn! Luận văn tốt nghiệp Khoá 6A ĐHQL & KD HN Trần Đức Chính MSV 2001A253 36 Hà Nội ngày tháng 9 năm 2005 Sinh viên Trần Đức Chính

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfLuận văn - phân tích báo cáo tài chính.pdf
Tài liệu liên quan