Lập trình Web bằng Visual Basic

Visual Basic (viết tắt VB) là một ngôn ngữ lập trình hướng sự kiện (event-driven) và môi trường phát triển tích hợp (IDE) kết bó được phát triển đầu tiên bởiAlan Cooper dưới tên Dự án Ruby (Project Ruby), và sau đó được Microsoft mua và cải tiến nhiều. Visual Basic đã được thay thế bằng Visual Basic .NET. Phiên bản cũ của Visual Basic bắt nguồn phần lớn từ BASIC và để lập trình viên phát triển các giao diện người dùng đồ họa (GUI) theo mô hình phát triển ứng dụng nhanh (Rapid Application Development, RAD); truy cập các cơ sở dữ liệu dùng DAO (Data Access Objects), RDO (Remote Data Objects), hayADO (ActiveX Data Objects); và lập các điều khiển và đối tượng ActiveX. Một lập trình viên có thể phát triển ứng dụng dùng các thành phần (component) có sẵn trong Visual Basic. Các chương trình bằng Visual Basic cũng có thể sử dụng Windows API, nhưng làm vậy thì phải sử dụng các khai báo hàm bên ngoài. Trong lĩnh vực lập trình thương mại, Visual Basic có một trong những nhóm khách hàng lớn nhất. Theo một số nguồn, vào năm 2003, 52% của những lập trình viên sử dụng Visual Basic, làm nó thành ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất vào lúc đó. Tuy nhiên, cuộc nghiên cứu của Evans Data cho rằng 43% của các lập trình viên đó có ý định đổi qua một ngôn ngữ khác.

doc231 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Lượt xem: 2370 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Lập trình Web bằng Visual Basic, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
alse Else barpassword = Mid(tbnhap.Text, k + 1) tbnhap.Text = "Completed" End If Exit Sub End If 'vao menu con cua muc Show Battery Meter If volume.Visible = True Then volume.Visible = False tbnhap.Visible = True Frame1.Height = 500 Frame1.Width = 1800 tbnhap.Text = "Menu" Exit Sub End If If tbnhap.Text = "Show Battery Meter" Or (luumuc = 11 And quickaccess = True And longpress = False) Then volume.Visible = True tbnhap.Visible = False Frame1.Height = 240 Frame1.Width = 1800 volume.Picture = battery.Picture cancle = True danhso = False quickaccess = False features = False luumuc = 0 Exit Sub End If 'phan xu ly cua menu restrict my phone number If tbnhap.Text = "Show ID On Next Call" Or tbnhap.Text = "Restrict ID On Next Call" Or tbnhap.Text = "Cancle All Diverting" Then tbnhap.Text = "Completed" features = False Exit Sub End If 'xu ly cua phan call barring If tbnhap.Text = "Int'l Calls" Or tbnhap.Text = "Int'l Calls Except Home" Then tbnhap.Text = "Completed" features = False Exit Sub End If If tbnhap.Text = "All Calls" Then callbarring = True tbnhap.Text = "Completed" features = False Exit Sub End If If tbnhap.Text = "Off?" Then callbarring = False tbnhap.Text = "Completed" features = False Exit Sub End If 'xu ly cua phan Bar Incoming Calls If tbnhap.Text = "When Roaming" Or tbnhap.Text = " All Calls" Or tbnhap.Text = "Off? " Then tbnhap.Text = "Completed" features = False Exit Sub End If If tbnhap.Text = "Cancel All Barring" Then callbarring = False tbnhap.Text = "Completed" features = False Exit Sub End If 'vao phan xu ly cua menu Messages If tbnhap.Text = "Messages" Then tbnhap.Text = "Call Voicemail" message1 = True Exit Sub End If 'phan xu ly trong muc Message Editor If tbnhap.Text = "Message Editor" Or (luumuc = 15 And quickaccess = True) Then taomoi = False quickaccess = False luumuc = 0 Open filename4 For Random As #1 Len = Len(message) banghi = LOF(1) \ Len(message) If banghi = 0 Then tbnhap.Text = "" editor = True danhso = False cancle = False message1 = False Else Get #1, banghi, message tbnhap.Text = Trim(message.tin) messagenumber = banghi editor = True danhso = False cancle = False message1 = False End If Close #1 Exit Sub End If If editor = True Then If tbnhap.Text = "" Then Exit Sub Else st = tbnhap.Text tbnhap.Text = " Send Message" editor = False cancle = True danhso = False End If Exit Sub End If If tbnhap.Text = "Cell Broadcast" Then tbnhap.Text = "On" Exit Sub End If If tbnhap.Text = "Message Settings" Then tbnhap.Text = "Voicemail Number" Exit Sub End If If tbnhap.Text = "Outgoing Message Type" Then tbnhap.Text = "Text" Exit Sub End If 'phan xu ly cua menu Outgoing Message If tbnhap.Text = "Outgoing Messages" Or tbnhap.Text = "Outgoing SMS?" Then '(luumuc = 14 And quickaccess = True) Then messagelist = True quickaccess = False thu = False luumuc = 0 cancle = False Open filename4 For Random As #1 Len = Len(message) banghi = LOF(1) \ Len(message) If banghi = 0 Then tbnhap.Text = "No Message Stored" messagelist = False Else Get #1, 1, message tbnhap.Text = Trim(message.tin) messagenumber = 1 'cancle = True danhso = False End If Close #1 Exit Sub End If If messagelist = True Then tbnhap.Text = "Send Message" messagelist = False Exit Sub End If If tbnhap.Text = "Send Message" Or tbnhap.Text = " Send Message" Then tbnhap.Text = " Enter Number" danhso = False cancle = True message1 = True Exit Sub End If If tbnhap.Text = " Enter Number" Then tbnhap.Text = "" message1 = False danhso = True cancle = True send = True Exit Sub End If If sending = True Then If tbnhap.Text = "" Then sending = False Exit Sub End If messagelist = False sending = False tbnhap.Text = "Sending" message1 = False flag = False menucon = False Exit Sub End If 'phan xu ly cua muc Edit Message If tbnhap.Text = "Edit Message" Then taomoi = False Open filename4 For Random As #1 Len = Len(message) banghi = LOF(1) \ Len(message) Get #1, messagenumber, message tbnhap.Text = Trim(message.tin) danhso = False cancle = False editor = True message1 = False Close #1 Exit Sub End If 'phan xu ly cua muc Store Message If tbnhap.Text = "Store Message" Then Call store_message message1 = False Exit Sub End If 'phan xu ly cua muc delete message trong Outgoing Message If tbnhap.Text = "Delete Message" Then Call delete_message message1 = False danhso = False cancle = True Exit Sub End If 'xu ly cua muc Go to next Message trong Outgoing Message If tbnhap.Text = "Go to Next Message" Then Open filename4 For Random As #1 Len = Len(message) banghi = LOF(1) \ Len(message) If banghi <= messagenumber Then Get #1, 1, message tbnhap.Text = Trim(message.tin) Else messagenumber = messagenumber + 1 Get #1, messagenumber, message tbnhap.Text = Trim(message.tin) End If messagelist = True Close #1 Exit Sub End If 'xu ly khi gap truong hop No Msg Stored If tbnhap.Text = "No Message Stored" Then message1 = False tbnhap.Text = "Menu" danhso = True cancle = True Exit Sub End If 'vao trong muc voicemail number cua message setting If tbnhap.Text = "Voicemail Number" Then tbnhap.Text = voicemailnumber danhso = True cancle = True setting = True message1 = False voice = True Exit Sub End If If voice = True Then If tbnhap.Text = "" Then Exit Sub Else voicemailnumber = tbnhap.Text voice = False tbnhap.Text = "Completed" danhso = False cancle = True setting = False Exit Sub End If End If 'vao trong muc Service Centre cua message setting If tbnhap.Text = "Service Centre" Then tbnhap.Text = servicecentre danhso = True cancle = True setting = True service = True message1 = False Exit Sub End If If service = True Then If tbnhap.Text = "" Then Exit Sub Else servicecentre = tbnhap.Text service = False tbnhap.Text = "Completed" danhso = False setting = False Exit Sub End If End If 'vao trong muc Expiry Period cua message setting If tbnhap.Text = "Expiry Period" Then tbnhap.Text = expiryperiod danhso = True cancle = True setting = True message1 = False expiry = True Exit Sub End If If expiry = True Then If tbnhap.Text = "" Then Exit Sub Else expiryperiod = tbnhap.Text expiry = False tbnhap.Text = "Completed" danhso = False setting = False Exit Sub End If End If 'xu ly cua phan Call Voicemail If tbnhap.Text = "Call Voicemail" Or (luumuc = 12 And quickaccess = True) Then If longpress = True Then Exit Sub End If tbnhap.Text = "Calling" danhso = False cancle = True Image2.Visible = True message1 = False quickaccess = False luumuc = 0 Exit Sub End If '******** vao menu con cua muc Phone Setup ******** If tbnhap.Text = "Phone Setup" Then tbnhap.Text = "Select Phone Line" setup = True Exit Sub End If 'vao menu con cua muc Select phone line If tbnhap.Text = "Select Phone Line" Or (luumuc = 7 And quickaccess = True) Then 'longpress = False) Then quickaccess = False luumuc = 0 tbnhap.Text = "Line 1" danhso = False cancle = True Exit Sub End If If tbnhap.Text = "Line 1" Then tbnhap.Text = "Completed" line2 = False setup = False Exit Sub End If If tbnhap.Text = "Line 2" Then tbnhap.Text = "Completed" quickaccess = False line2 = True setup = False Exit Sub End If 'vao menu con cua muc Adjust Ring Volume If volume.Visible = True Then 'And so(14).Value = False And so(15).Value = False Then volume.Visible = False tbnhap.Visible = True Frame1.Height = 500 Frame1.Width = 1800 tbnhap.Text = "Menu" advolume = False setup = False Exit Sub End If If (tbnhap.Text = "Adjust Ring Volume" And setup = True) Or (luumuc = 6 And quickaccess = True) Then 'longpress = False) Then volume.Visible = True tbnhap.Visible = False Frame1.Height = 240 Frame1.Width = 1790 volume.Picture = volume1(vol).Picture advolume = True setup = False cancle = True danhso = False quickaccess = False luumuc = 0 Exit Sub End If 'vao menu con cua muc Ring or vibrate If tbnhap.Text = "Ring or Vibrate" Then tbnhap.Text = "Ring Only" Exit Sub End If If luumuc = 9 And quickaccess = True Then If longpress = True Then Exit Sub End If quickaccess = False luumuc = 0 If Image7.Visible = False Then Image7.Visible = True Else Image7.Visible = False End If danhso = False cancle = True tbnhap.Text = "Completed" Exit Sub End If If tbnhap.Text = "Ring Only" Or tbnhap.Text = "Vibrate Then Ring" Or tbnhap.Text = "Vibrate Only" Or tbnhap.Text = "No Ring or Vibrate" Then If tbnhap.Text = "Vibrate Only" Or tbnhap.Text = "No Ring or Vibrate" Then Image7.Visible = False Else Image7.Visible = True End If tbnhap.Text = "Completed" setup = False Exit Sub End If 'vao menu con cua muc Set ringer tone If tbnhap.Text = "Set Ringer Tone" Then tbnhap.Text = "Standard Tone" Exit Sub End If If tbnhap.Text = "Standard Tone" Or tbnhap.Text = "Music Tone" Then tbnhap.Text = "Completed" setup = False Exit Sub End If 'vao menu con cua muc Set ringer tone 2 If tbnhap.Text = "Set Ringer Tone 2" Then tbnhap.Text = "Standard Tone" Exit Sub End If 'vao menu cua muc Phone Lock If tbnhap.Text = "Phone Lock" Then tbnhap.Text = "Automatic Lock" Exit Sub End If If tbnhap.Text = "Automatic Lock" Then tbnhap.Text = " On " Exit Sub End If If Left(tbnhap.Text, 5) = " On " Then autolocked = True tbnhap.Text = "Completed" setup = False Exit Sub End If If tbnhap.Text = " Off " Then tbnhap.Text = "Completed" setup = False autolocked = False Exit Sub End If If tbnhap.Text = "Lock Now" Or (luumuc = 5 And quickaccess = True) Then tbnhap.Text = "Locked" locked = True setup = False quickaccess = False luumuc = 0 Exit Sub End If If Left(tbnhap.Text, Len("Unlock Code")) = "Unlock Code" Then k = InStr(tbnhap.Text, vbLf) If Mid(tbnhap.Text, k + 1) = unlocked Then locked = False tbnhap.Text = "Menu" setup = False Else tbnhap.Text = "Not Match" danhso = False End If Exit Sub End If If tbnhap.Text = " Change Unlock Code" Then tbnhap.Text = "Old Code" & vbCrLf danhso = True setup = False Exit Sub End If If Left(tbnhap.Text, 8) = "Old Code" Then k = InStr(tbnhap.Text, vbLf) If Mid(tbnhap.Text, k + 1) = unlocked Then tbnhap.Text = "New Code" & vbCrLf Else tbnhap.Text = " Not Match" danhso = False End If Exit Sub End If If Left(tbnhap.Text, 8) = "New Code" Then k = InStr(tbnhap.Text, vbLf) If Len(Mid(tbnhap.Text, k + 1)) 4 Then tbnhap.Text = "Enter 4 Digit" danhso = False Exit Sub Else unlocked = Mid(tbnhap.Text, k + 1) tbnhap.Text = "Completed" danhso = False setup = False Exit Sub End If End If If tbnhap.Text = "Require SIM Card PIN" Then tbnhap.Text = " On." Exit Sub End If 'xu ly cua muc Change SIM Pin2 code If tbnhap.Text = "Change SIM PIN2 Code" Then tbnhap.Text = "Current PIN2 Code" & vbCrLf danhso = True setup = False Exit Sub End If If Left(tbnhap.Text, 17) = "Current PIN2 Code" Then k = InStr(tbnhap.Text, vbLf) If Mid(tbnhap.Text, k + 1) = pin2code Then tbnhap.Text = "New PIN2 Code" & vbCrLf Else tbnhap.Text = " Invalid Code" danhso = False End If Exit Sub End If If Left(tbnhap.Text, 13) = "New PIN2 Code" Then k = InStr(tbnhap.Text, vbLf) If Len(Mid(tbnhap.Text, k + 1)) 8 Then tbnhap.Text = "Enter 4-8 Digit" danhso = False Else pin2code = Mid(tbnhap.Text, k + 1) tbnhap.Text = "Completed" setup = False End If Exit Sub End If 'xu ly cua phan New Security Code If tbnhap.Text = "New Security Code" Then tbnhap.Text = "Current Code" & vbCrLf danhso = True setup = False Exit Sub End If If Left(tbnhap.Text, 12) = "Current Code" Then k = InStr(tbnhap.Text, vbLf) If Mid(tbnhap.Text, k + 1) = securitycode Then tbnhap.Text = "New Security Code" & vbCrLf Else tbnhap.Text = "Invalid Code" danhso = False End If Exit Sub End If If Left(tbnhap.Text, 17) = "New Security Code" Then k = InStr(tbnhap.Text, vbLf) If Len(Mid(tbnhap.Text, k + 1)) 6 Then tbnhap.Text = "Enter 6 Digit" danhso = False Else securitycode = Mid(tbnhap.Text, k + 1) tbnhap.Text = "Completed" danhso = False setup = False End If Exit Sub End If 'xu ly cua phan Extended Menus If tbnhap.Text = "Extended Menus" Then tbnhap.Text = " On" Exit Sub End If If tbnhap.Text = " On" Then extend = True tbnhap.Text = "Completed" setup = False Exit Sub End If If tbnhap.Text = " Off" Then extend = False tbnhap.Text = "Completed" setup = False Exit Sub End If If tbnhap.Text = "Show Time and Date" Or (luumuc = 8 And quickaccess = True) Then tbnhap.Text = Format(Now, "Medium Date") & vbCrLf & Format(Now, "Short Time") If longpress = True Then showtime = False 'True Else showtime = True End If setup = False quickaccess = False luumuc = 0 Exit Sub End If If tbnhap.Text = "Set Time and Date" Then tbnhap.Text = "Enter Time" & vbCrLf setup = False cancle = False Exit Sub End If If Left(tbnhap.Text, 10) = "Enter Time" Then j = InStr(tbnhap.Text, vbLf) If Not IsDate(Mid(tbnhap.Text, j + 1)) Then 'k 24 Then tbnhap.Text = "Invalid Time" cancle = True danhso = False Exit Sub Else newtime = Mid(tbnhap.Text, j + 1) tbnhap.Text = "Enter Date" & vbCrLf End If Exit Sub End If If Left(tbnhap.Text, 10) = "Enter Date" Then j = InStr(tbnhap.Text, vbLf) If Not IsDate(Mid(tbnhap.Text, j + 1)) Then tbnhap.Text = "Invalid Date" cancle = True danhso = False Exit Sub Else newdate = Mid(tbnhap.Text, j + 1) End If Time = newtime Date = newdate tbnhap.Text = "Completed" cancle = True Exit Sub End If If tbnhap.Text = "Set Time Format" Then tbnhap.Text = "12-hour?" Exit Sub End If If tbnhap.Text = "12-hour?" Then formattime = False tbnhap.Text = "Completed" setup = False Exit Sub End If If tbnhap.Text = "24-hour?" Then formattime = True tbnhap.Text = "Completed" setup = False Exit Sub End If If tbnhap.Text = "Battery Saving Mode" Then tbnhap.Text = "On" setup = False Exit Sub End If If tbnhap.Text = "On" Then tbnhap.Text = "Completed" features = False network = False accessory = False message1 = False Exit Sub End If If tbnhap.Text = "Off" Then tbnhap.Text = "Completed" features = False network = False accessory = False message1 = False Exit Sub End If If tbnhap.Text = "Select Keypad Tones" Then tbnhap.Text = "Normal Tones" Exit Sub End If If tbnhap.Text = "Normal Tones" Or tbnhap.Text = "Single Tone" Or tbnhap.Text = "No Tones" Then tbnhap.Text = "Completed" setup = False Exit Sub End If If tbnhap.Text = "Phone Status" Then tbnhap.Text = "Status Review" Exit Sub End If 'phan xu ly cua menu Network Selection If tbnhap.Text = "Network Selection" Then tbnhap.Text = " Change Band" network = True Exit Sub End If If tbnhap.Text = " Change Band" Or (luumuc = 10 And quickaccess = True) Then 'longpress = False) Then tbnhap.Text = "Change to 900/1800" danhso = False cancle = True quickaccess = False luumuc = 0 Exit Sub End If If tbnhap.Text = "Available Networks" Then tbnhap.Text = "Wait.." addnetwork = False availablenetwork = True Exit Sub End If If tbnhap.Text = "Choose From Available" Or tbnhap.Text = "Choose From Known" Then addnetwork = True availablenetwork = False tbnhap.Text = "Wait.." Exit Sub End If If tbnhap.Text = "Network Search" Then tbnhap.Text = "Registration Preferences" Exit Sub End If If tbnhap.Text = "Registration Preferences" Then tbnhap.Text = "Automatic Search Mode" Exit Sub End If If tbnhap.Text = "Automatic Search Mode" Or manualsearch = True Then tbnhap.Text = "Registerring" cancle = True 'False danhso = False 'True manualsearch = False network = False Exit Sub End If If tbnhap.Text = "Manual Search Mode" Then Open filename5 For Random As #1 Len = Len(networks) Get #1, 1, networks tbnhap.Text = networks.mang tam1 = 1 availablenetwork = True manualsearch = True Close #1 Exit Sub End If If tbnhap.Text = "Frequency of Search" Then tbnhap.Text = "Slow Search" Exit Sub End If 'xu ly cua phan Preferred Networks If tbnhap.Text = "Preferred Networks" Then tbnhap.Text = "Add Network to List" Exit Sub End If If tbnhap.Text = "Add Network to List" Then tbnhap.Text = "Choose From Available" Exit Sub End If If tbnhap.Text = "Show List of Networks" Then Open filename6 For Random As #1 Len = Len(networks) banghi = LOF(1) \ Len(networks) If banghi = 0 Then tbnhap.Text = "No Network in List" Close #1 Exit Sub End If Get #1, 1, networks tbnhap.Text = networks.mang st = networks.mang tam1 = 1 showlist = True Close #1 Exit Sub End If If tbnhap.Text = "No Network in List" Then tbnhap.Text = "Network Selection" Exit Sub End If 'xu ly cua muc Move to New Location If showlist = True Then tbnhap.Text = "Move to New Location" showlist = False Exit Sub End If If tbnhap.Text = "Move to New Location" Then tbnhap.Text = "New Location?" & vbCrLf danhso = True cancle = True network = False Exit Sub End If If Left(tbnhap.Text, 4) = "New " Then k = InStr(tbnhap.Text, vbLf) lo = Val(Mid(tbnhap.Text, k + 1)) If lo = 0 Then tbnhap.Text = "New Location?" & vbCrLf Exit Sub End If Call movenew(tam1, lo) network = False showlist = False End If 'xu ly cua muc Delete Network If tbnhap.Text = "Delete Network" Then tbnhap.Text = "Are you sure?" Exit Sub End If If tbnhap.Text = "Are you sure?" Then Call xoa(tam1) network = False showlist = False Exit Sub End If 'xu ly cua phan Find New Network If tbnhap.Text = "Find New Network" Then tbnhap.Text = "Finding" network = False Exit Sub End If 'phan xu ly cua muc Change Band If tbnhap.Text = "Change to 900/1800" Or tbnhap.Text = "Change to 900" Or tbnhap.Text = "Change to 1800" Then tbnhap.Text = "Completed" quickaccess = False danhso = False cancle = True network = False Exit Sub End If If addnetwork = True Then availablenetwork = False tbnhap.Text = " Location?" & vbCrLf danhso = True cancle = True addnetwork = False network = False Exit Sub End If 'xu ly cua muc available network If availablenetwork = True Then tbnhap.Text = "Register Now" availablenetwork = False Exit Sub End If If tbnhap.Text = "Register Now" Then tbnhap.Text = "Register" network = False Exit Sub End If If tbnhap.Text = "Make Preferred" Then tbnhap.Text = " Location?" & vbCrLf danhso = True cancle = True network = False Exit Sub End If If Left(tbnhap.Text, 10) = " Location?" Then k = InStr(tbnhap.Text, vbLf) lo = Val(Mid(tbnhap.Text, k + 1)) If lo = 0 Then tbnhap.Text = " Location?" & vbCrLf Exit Sub End If Call preferredlist(lo, st) tbnhap.Text = "Completed" network = False danhso = False Exit Sub End If 'phan xu ly cua muc Frequency of search If tbnhap.Text = "Slow Search" Or tbnhap.Text = "Medium Search" Or tbnhap.Text = "Fast Search" Or tbnhap.Text = "Continuous Search" Then tbnhap.Text = "Completed" network = False danhso = False Exit Sub End If 'phan xu ly cua menu Accessory Setup If tbnhap.Text = "Accessory Setup" Then tbnhap.Text = "Mute Car Radio" accessory = True Exit Sub End If 'vao menu con cua cac muc trong Accessory setup If tbnhap.Text = "Mute Car Radio" Then tbnhap.Text = "On" Exit Sub End If If tbnhap.Text = "Automatic Answer" Then tbnhap.Text = "On" Exit Sub End If If tbnhap.Text = "Automatic Handsfree" Then tbnhap.Text = "On" Exit Sub End If If tbnhap.Text = "Safety Timer" Then tbnhap.Text = "On" Exit Sub End If If tbnhap.Text = "Auxiliary Alert" Then tbnhap.Text = "On" Exit Sub End If 'phan xu ly cua muc Quick Access Menu If longpress = True Then 'And st "" Then Open filename3 For Random As #1 Len = Len(menuaccess) Get #1, orderinquick, menuaccess menuaccess.feature = st menuaccess.thutu = luumuc Put #1, orderinquick, menuaccess Close #1 longpress = False tbnhap.Text = "Completed" thu = False quickaccess = False Exit Sub End If 'truong hop user nhap vao mot so de lam mot cuoc goi If IsNumeric(tbnhap.Text) = True And sending = False Then st = tbnhap.Text If Len(tbnhap.Text) < 7 Then If tbnhap.Text = "1080" Or tbnhap.Text = "113" Or tbnhap.Text = "114" Or tbnhap.Text = "115" Then cancall = False Else cancall = True End If If send = True Then sending = True send = False End If End If danhso = False cancle = True tbnhap.Text = "Calling" '" Call Number" Image2.Visible = True callnumber = True End If 'truong hop user nhap vao so dien thoai co format khong phu hop If tbnhap.Text = "Connecting Failed" Then tbnhap.Text = "Menu" Exit Sub End If '********* phim left ********* Case 14 'menu con cua muc Personal Number If quickaccess = True Then Exit Sub End If 'xu ly cua muc Adjust Ring Volume If advolume = True Then i = i + 1 If vol > 0 Then Select Case i Case 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 vol = vol - 1 volume.Picture = volume1(vol).Picture End Select Else Beep End If Exit Sub End If '********** phim phai ********** Case 15 If quickaccess = True Then 'longpress = True Then Exit Sub End If If cancle = False Then Select Case i Case 0 tbnhap.Text = tbnhap.Text & Right(tbnhap.Text, 1) i = i + 1 Case 1 tbnhap.Text = tbnhap.Text & " " End Select Else 'xu ly cua phan Adjust Ring Volume If advolume = True Then i = i + 1 If vol < 7 Then Select Case i Case 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 vol = vol + 1 volume.Picture = volume1(vol).Picture End Select Else Beep End If Exit Sub End If End If '****** day la phan xu ly cua phim OnOff ******* Case 16 phonebook = False quickaccess = False message1 = False setup = False network = False listdial = False editentrylist = False addentrylist = False eraseentrylist = False changecase = False messagelist = False taomoi = False editor = False availablenetwork = False addnetwork = False Image2.Visible = False Select Case onoff Case 0 screen.Visible = True Frame1.Visible = False tbnhap.Visible = False If volume.Visible = True Then volume.Visible = False Frame1.Height = 500 Frame1.Width = 1800 End If onoff = 1 Exit Sub Case 1 screen.Visible = False Frame1.Visible = True tbnhap.Visible = True If autolocked = True Or locked = True Then tbnhap.Text = "Locked" Else tbnhap.Text = "Menu" End If onoff = 0 Exit Sub End Select 'phan xu ly cua menu quick access Case 17 If locked = True Then Exit Sub End If If volume.Visible = True Then 'And so(14).Value = False And so(15).Value = False Then volume.Visible = False tbnhap.Visible = True Frame1.Height = 500 Frame1.Width = 1800 End If Image2.Visible = False network = False phonebook = False setup = False listdial = False editentrylist = False addentrylist = False eraseentrylist = False changecase = False messagelist = False taomoi = False editor = False availablenetwork = False addnetwork = False Open filename3 For Random As #1 Len = Len(menuaccess) Get #1, 1, menuaccess tbnhap.Text = Trim(menuaccess.feature) orderinquick = 1 luumuc = menuaccess.thutu quickaccess = True phonebook = False thu = True danhso = False cancle = False Close #1 Exit Sub End Select End Sub '****** CHUONG TRINH CON THEM SO DT MOI ***** Private Sub add_entry(st As String, nu As String, lo As Integer, flag As Boolean) Dim news As entry Dim banghi As Byte Dim j As Byte If addentrylist = True Then Open filefixed For Random As #1 Len = Len(news) Else Open filename For Random As #1 Len = Len(news) End If banghi = LOF(1) \ Len(news) For j = 1 To banghi Get #1, j, news If news.location = lo Then tbnhap.Text = "Overwritten?" Close #1 Exit Sub End If Next j news.name = st news.number = nu news.location = lo banghi = banghi + 1 If addentrylist = True Then Put #1, banghi, news Else If flag = True Then Put #1, banghi, news Else Put #1, banghi, news End If End If addentrylist = False listdial = False tbnhap.Text = "Stored" & Str(lo) Close #1 End Sub '**** THU TUC TIM VI TRI SE GHI MOT MUC KHI USER KHONG NHAP VAO LOCATION **** Private Function add_lo(co As Boolean) As Integer Dim news As entry Dim banghi As Byte Dim j As Integer Dim i As Integer Dim timthay As Boolean If co = True Then i = 1 If addentrylist = True Then Open filefixed For Random As #1 Len = Len(news) Else Open filename For Random As #1 Len = Len(news) End If banghi = LOF(1) \ Len(news) If banghi = 0 Then add_lo = 1 timthay = False Close #1 Else timthay = True End If Do While timthay = True For j = 1 To banghi Get #1, j, news If i = news.location Then i = i + 1 timthay = True Exit For Else If j = banghi Then add_lo = i timthay = False Close #1 Exit Do End If End If Next j Loop Else i = 101 Open filename For Random As #1 Len = Len(news) banghi = LOF(1) \ Len(news) If banghi = 0 Then add_lo = 101 timthay = False Else timthay = True End If Do While timthay = True For j = 1 To banghi Get #1, j, news If i = news.location Then i = i + 1 timthay = True Exit For Else If j = banghi Then add_lo = i timthay = False Close #1 Exit Do End If End If Next j Loop Close #1 End If End Function '***** CHUONG TRINH CON TIM SO DT THEO TEN ****** Private Sub find_name(ten As String) Dim news As entry Dim i As Integer Dim j As Integer Dim banghi As Integer Select Case prevent Case 1 Open filename For Random As #1 Len = Len(news) banghi = LOF(1) \ Len(news) Case 2, 3 Open filename2 For Random As #1 Len = Len(news) banghi = LOF(1) \ Len(news) Case 4 found = False tbnhap.Text = "No Name Stored" Exit Sub End Select '**** Truong hop khong co ten nao da duoc luu **** If banghi = 0 Then found = False tbnhap.Text = "No Name Stored" Close #1 Exit Sub End If '**** truong hop user khong nhap ten de tim ******** If ten = "" And banghi 0 Then Get #1, 1, news found = True vitri = 1 st1 = news.name st = news.name nu = news.number tbnhap.Text = st & vbCrLf & nu Close #1 flag = True Exit Sub 'truong hop ten nhap vao trung voi ten da luu Else For i = 1 To banghi Get #1, i, news If StrComp(Left(news.name, Len(ten)), ten) = 0 Then found = True vitri = i st = news.name nu = news.number st1 = news.name tbnhap.Text = st & vbCrLf & nu flag = True Close #1 Exit Sub End If Next i End If 'truong hop ten nhap vao khong trung voi ten da luu For i = 1 To banghi Get #1, i, news If StrComp(Left(news.name, 1), Left(ten, 1)) = 0 Then found = True vitri = i st = news.name nu = news.number st1 = news.name tbnhap.Text = st & vbCrLf & nu flag = True Close #1 Exit Sub End If Next i 'truong hop ten nhap vao khong tin thay, lay entry dau tien Get #1, 1, news st1 = news.name st = news.name nu = news.number tbnhap.Text = st & vbCrLf & nu found = True flag = True vitri = 1 Close #1 End Sub '***** THU TUC GHI DE KHI TRUNG VI TRI ***** Private Sub OVERWRITE(st As String, nu As String, lo As Integer) Dim j As Integer Dim news As entry Dim banghi As Byte If addentrylist = True Then Open filefixed For Random As #1 Len = Len(news) addentrylist = False Else Open filename For Random As #1 Len = Len(news) End If banghi = LOF(1) \ Len(news) For j = 1 To banghi Get #1, j, news If news.location = lo Then news.location = lo news.number = nu news.name = st Put #1, j, news tbnhap.Text = "Stored" & Str(lo) Exit For End If Next j Close #1 End Sub '****** THU TUC TIM MOT MUC THEO VI TRI ***** Private Sub find_location(so As Integer) Dim news As entry Dim news1 As entry Dim j As Integer Dim banghi As Byte Dim i As Integer 'found = True Select Case prevent Case 1 Open filename For Random As #1 Len = Len(news) Case 2, 3 Open filename2 For Random As #1 Len = Len(news) Case 4 tbnhap.Text = "No Number Stored" Exit Sub End Select banghi = LOF(1) \ Len(news) If banghi = 0 Then tbnhap.Text = "No Numbers Stored" Close #1 Exit Sub End If If so = 0 Then Get #1, 1, news i = news.location For j = 2 To banghi Get #1, j, news1 If i > news1.location Then i = news1.location vitri = j Else vitri = i End If Next j found = True flag = True Get #1, vitri, news st1 = news.name tbnhap.Text = news.name & vbCrLf & news.number Close #1 Exit Sub Else For j = 1 To banghi Get #1, j, news If so = news.location Then found = True vitri = j Exit For Else found = False End If Next j If found = True Then st1 = news.name tbnhap.Text = news.name & vbCrLf & news.number Else tbnhap.Text = "Location Empty" End If End If flag = True Close #1 End Sub '****** THU TUC SUA DOI MOT MUC *********** Private Sub modify(ten As String, so As String, cho As Integer) Dim news As entry Dim banghi As Byte Dim j As Integer If editentrylist = True Then Open filefixed For Random As #1 Len = Len(news) Else Open filename For Random As #1 Len = Len(news) End If Get #1, cho, news If ten "" Then If so "" Then news.name = ten news.number = so Put #1, cho, news Close #1 Else news.name = ten Put #1, cho, news Close #1 End If Else If so "" Then news.number = so Put #1, cho, news Close #1 Else Close #1 End If End If If editentrylist = True Then editentrylist = False listdial = False End If End Sub '****** THU TUC XOA MOT MUC ************ Private Sub erased(cho As Integer) Dim news As entry Dim news1 As entry Dim banghi As Byte Dim j As Byte Dim i As Integer If eraseentrylist = True Then Open filefixed For Random As #1 Len = Len(news) Else Open filename For Random As #1 Len = Len(news) End If Open filename1 For Random As #2 Len = Len(news1) banghi = LOF(1) \ Len(news) For j = 1 To banghi If j cho Then Get #1, j, news Put #2, j, news Else i = news.location Exit For End If Next j Do While j < banghi Get #1, j + 1, news Put #2, j, news j = j + 1 Loop tbnhap.Text = "Erased" Close #1 Close #2 If eraseentrylist = True Then Kill filefixed Name filename1 As filefixed eraseentrylist = False listdial = False Else Kill filename Name filename1 As filename End If End Sub '***** THU TUC XU LY CUA PHAN PREVENT ACCESS ******* Private Sub prevent_access(k As Integer) Dim news As entry Dim news1 As entry Dim banghi As Byte Dim j As Integer Dim i As Integer Open filename For Random As #1 Len = Len(news) Open filename2 For Random As #2 Len = Len(news) banghi = LOF(1) \ Len(news) i = 0 Select Case k Case 1, 4 Close #1 Close #2 Exit Sub Case 2 For j = 1 To banghi Get #1, j, news If news.location < 100 Then i = i + 1 Put #2, i, news End If Next j Close #1 Open filename1 For Random As #3 Len = Len(news) For j = 1 To i Get #2, j, news Put #3, j, news Next j Close #2 Close #3 Kill filename2 Name filename1 As filename2 Case 3 For j = 1 To banghi Get #1, j, news If news.location > 100 Then i = i + 1 Put #2, i, news End If Next j Close #1 Open filename1 For Random As #3 Len = Len(news) For j = 1 To i Get #2, j, news Put #3, j, news Next j Close #2 Close #3 Kill filename2 Name filename1 As filename2 End Select End Sub '***** THU TUC KHI PHIM BI MAT TIEU DIEM*** Private Sub so_LostFocus(Index As Integer) i = 0 End Sub 'QUAY SO CHI VOI MOT PHIM Private Sub onetouch(vitri As Integer) Dim news As entry Dim j As Byte Dim banghi As Byte Select Case onetouchof Case 1, 2 Open filename For Random As #1 Len = Len(news) Case 3 Open filefixed For Random As #1 Len = Len(news) End Select If onetouchof = 2 Then vitri = vitri + 100 End If banghi = LOF(1) \ Len(news) For j = 1 To banghi Get #1, j, news If news.location = vitri Then tbnhap.Text = news.number Exit For End If Next j Close #1 End Sub 'DANH SACH SO CO DINH Private Sub fixeddiallist() Dim news As entry Dim banghi As Byte Dim i As Integer Dim j As Integer Open filefixed For Random As #1 Len = Len(news) found = False banghi = LOF(1) \ Len(news) If banghi = 0 Then tbnhap.Text = "List Empty" Else If banghi = 1 Then Get #1, 1, news vitri = 1 Else Get #1, 1, news i = news.location For j = 2 To banghi Get #1, j, news If i > news.location Then i = news.location vitri = j Else vitri = i End If Next j End If listdial = True Get #1, vitri, news st1 = news.name tbnhap.Text = news.name & vbCrLf & news.number End If Close #1 End Sub 'XU LY CUA BO DEM THOI GIAN Private Sub Timer1_Timer() Dim j As Integer Dim i As Integer Dim ch As String Dim networks As netselect If formattime = False Then Label2.Caption = Format(Now, "medium time") Else Label2.Caption = Format(Now, "short time") End If If Left(tbnhap.Text, 11) = "Range 1-100" Or Left(tbnhap.Text, 13) = "Range 101-255" Or Left(tbnhap.Text, 10) = "Range 1-40" Then danhso = True tbnhap.Text = "Enter Location!" & vbCrLf Exit Sub End If If Left(tbnhap.Text, 6) = " Range" Then danhso = True tbnhap.Text = " Enter Location" & vbCrLf Exit Sub End If If tbnhap.Text = "Location Empty" Then 'cancle = True danhso = False tbnhap.Text = "Personal Number" Exit Sub End If If Right(tbnhap.Text, Len("Unused Locations")) = "Unused Locations" Then tbnhap.Text = "Menu" Exit Sub End If If tbnhap.Text = "Restricted" Then tbnhap.Text = "Menu" Exit Sub End If If tbnhap.Text = "Completed" Then tbnhap.Text = "Menu" danhso = True Exit Sub End If If tbnhap.Text = "Calling" Then Timer1.Interval = 3000 If cancall = True Then tbnhap.Text = "Connecting Failed" Image2.Visible = False cancall = False Exit Sub End If tbnhap.Text = "Connected" Exit Sub End If If tbnhap.Text = "Connected" Then tbnhap.Text = "End Call?" found = False Exit Sub End If If Left(tbnhap.Text, 6) = "Erased" Then tbnhap.Text = "Menu" Exit Sub End If If Left(tbnhap.Text, 6) = "Stored" Then tbnhap.Text = "Menu" Exit Sub End If If tbnhap.Text = "Range 1-24" Then cancle = False danhso = True tbnhap.Text = "Enter Time" & vbCrLf Exit Sub End If If tbnhap.Text = "Invalid Format" Then cancle = False danhso = True tbnhap.Text = "Enter Date" & vbCrLf Exit Sub End If If tbnhap.Text = "Not Match" Then danhso = True tbnhap.Text = "Unlock Code" & vbCrLf Exit Sub End If If tbnhap.Text = " Not Match" Then danhso = True tbnhap.Text = "Old Code" & vbCrLf Exit Sub End If If tbnhap.Text = "Not Match." Then danhso = True tbnhap.Text = "Enter PIN2 Code" & vbCrLf Exit Sub End If If tbnhap.Text = " Not Match." Then danhso = True tbnhap.Text = "Enter Barring Password" & vbCrLf Exit Sub End If If tbnhap.Text = "Finding" Then tbnhap.Text = "Failed" Exit Sub End If If tbnhap.Text = "Failed" Then tbnhap.Text = "Network Selection" Exit Sub End If If tbnhap.Text = "Enter 4 Digit" Then tbnhap.Text = "New Code" & vbCrLf danhso = True Exit Sub End If If tbnhap.Text = "Invalid Code" Then tbnhap.Text = "Current Code" & vbCrLf danhso = True Exit Sub End If If tbnhap.Text = " Invalid Code" Then tbnhap.Text = "Current PIN2 Code" & vbCrLf danhso = True End If If tbnhap.Text = "Invalid Password" Then tbnhap.Text = " Current Password" & vbCrLf danhso = True Exit Sub End If If tbnhap.Text = " Enter 4 Digit" Then tbnhap.Text = "New Barring Password" & vbCrLf danhso = True Exit Sub End If If tbnhap.Text = "Enter 4-8 Digit" Then tbnhap.Text = "New PIN2 Code" & vbCrLf danhso = True End If If tbnhap.Text = "Enter 6 Digit" Then tbnhap.Text = "New Security Code" & vbCrLf danhso = True Exit Sub End If If tbnhap.Text = " Failed" Then tbnhap.Text = "Enter Security Code" & vbCrLf danhso = True Exit Sub End If If tbnhap.Text = "Invalid Time" Then tbnhap.Text = "Enter Time" & vbCrLf danhso = False cancle = False Exit Sub End If If tbnhap.Text = "Invalid Date" Then tbnhap.Text = "Enter Date" & vbCrLf cancle = False danhso = False Exit Sub End If If tbnhap.Text = "Sending" Then If cancall = True Then tbnhap.Text = "Connecting Failed" Image2.Visible = False cancall = False Else tbnhap.Text = " Connected" End If Exit Sub End If If tbnhap.Text = " Connected" Then Image2.Visible = False tbnhap.Text = "Completed" Exit Sub End If If tbnhap.Text = "Deleted" Then tbnhap.Text = "Messages" cancle = True danhso = False Exit Sub End If If tbnhap.Text = "Invalid Msg Number" Then tbnhap.Text = "Messages" cancle = True danhso = False Exit Sub End If 'xu ly khi lam trong muc available network If tbnhap.Text = "Wait.." Then tbnhap.Text = "Scanning" Exit Sub End If If tbnhap.Text = "Scanning" Then Open filename5 For Random As #1 Len = Len(networks) Get #1, 1, networks tam1 = 1 tbnhap.Text = networks.mang st = tbnhap.Text Close #1 Exit Sub End If If tbnhap.Text = "Register" Then tbnhap.Text = "Completed" Exit Sub End If If tbnhap.Text = "Registerring" Then tbnhap.Text = "Failed" Exit Sub End If End Sub 'THU TUC SAP THU TU Private Sub sapthutu() Dim news As entry Dim news1 As entry Dim j As Integer Dim k As Integer Dim banghi As Byte Dim ch As String Dim ch1 As String Dim so As String Dim vitri As Integer Open filename For Random As #1 Len = Len(news) Open filename For Random As #2 Len = Len(news1) banghi = LOF(1) \ Len(news) For j = 2 To banghi Get #1, j, news ch = news.name so = news.number vitri = news.location For k = j - 1 To 1 Step -1 Get #2, k, news1 ch1 = news1.name If StrComp(ch, ch1) = 1 Or StrComp(ch, ch1) = 0 Then Exit For End If news.name = news1.name news.number = news1.number news.location = news1.location Put #1, k + 1, news Next k news.name = ch news.number = so news.location = vitri Put #1, k + 1, news Next j Close #1 Close #2 End Sub 'CHUYEN MOT MUC Private Sub menu_downswitchentry() Dim news As entry Dim banghi As Byte Select Case prevent Case 1 Open filename For Random As #1 Len = Len(news) Case 2, 3 Open filename2 For Random As #1 Len = Len(news) End Select banghi = LOF(1) \ Len(news) menucon = True vitri = vitri + 1 If vitri <= banghi Then Get #1, vitri, news st1 = news.name st = news.name nu = news.number tbnhap.Text = st & vbCrLf & nu Close #1 Exit Sub Else vitri = 1 Get #1, vitri, news st = news.name st1 = news.name nu = news.number tbnhap.Text = st & vbCrLf & nu Close #1 End If End Sub 'CHUYEN MOT MUC Private Sub menu_upswitchentry() Dim news As entry Dim banghi As Byte Select Case prevent Case 1 Open filename For Random As #1 Len = Len(news) Case 2, 3 Open filename2 For Random As #1 Len = Len(news) End Select banghi = LOF(1) \ Len(news) menucon = True vitri = vitri - 1 cancle = True danhso = False If vitri >= 1 Then Get #1, vitri, news st1 = news.name st = news.name nu = news.number tbnhap.Text = st & vbCrLf & nu Close #1 Exit Sub Else vitri = banghi 'vitri + 1 Get #1, vitri, news st1 = news.name st = news.name nu = news.number tbnhap.Text = st & vbCrLf & nu Close #1 End If End Sub 'DI CHUYEN GIUA CAC MUC TRONG DANH SACH SO CO DINH Private Sub menu_downlistdial() Dim news As entry Dim banghi As Byte Open filefixed For Random As #1 Len = Len(news) banghi = LOF(1) \ Len(news) If banghi = 0 Then listdial = False Close #1 Exit Sub End If vitri = vitri + 1 If vitri <= banghi Then Get #1, vitri, news tbnhap.Text = news.name & vbCrLf & news.number Else vitri = 1 Get #1, vitri, news tbnhap.Text = news.name & vbCrLf & news.number End If Close #1 End Sub 'DI CHUYEN GIUA CAC MUC TRONG DANH SACH SO CO DINH Private Sub menu_uplistdial() Dim news As entry Dim banghi As Byte Open filefixed For Random As #1 Len = Len(news) banghi = LOF(1) \ Len(news) If banghi = 0 Then listdial = False Close #1 Exit Sub End If vitri = vitri - 1 If vitri >= 1 Then Get #1, vitri, news tbnhap.Text = news.name & vbCrLf & news.number Else vitri = banghi Get #1, vitri, news tbnhap.Text = news.name & vbCrLf & news.number End If Close #1 End Sub 'THU TUC KIEM TRA BO NHO Private Sub check(so As Boolean) Dim news As entry Dim banghi As Byte Dim j As Integer Dim max As Integer Dim max1 As Integer Open filename For Random As #1 Len = Len(news) banghi = LOF(1) \ Len(news) For j = 1 To banghi Get #1, j, news If news.location < 100 Then max = max + 1 Else max1 = max1 + 1 End If Next j If so = 0 Then tbnhap.Text = (100 - max) & " Unused Locations" Else tbnhap.Text = (155 - max1) & " Unused Locations" End If Close #1 End Sub 'DI CHYEN GIUA DANH SACH CAC MANG UU TIEN Private Sub preferredlist(so As Integer, chuoi As String) Dim networks As netselect Dim banghi As Byte Dim j As Integer Open filename6 For Random As #1 Len = Len(networks) Open filetam For Random As #2 Len = Len(networks) banghi = LOF(1) \ Len(networks) If banghi = 0 Then networks.mang = chuoi Put #2, 1, networks Else For j = 1 To banghi If so j Then Get #1, j, networks Put #2, j, networks Else networks.mang = chuoi Put #2, j, networks Exit For End If Next j Do While j <= banghi Get #1, j, networks.mang Put #2, j + 1, networks.mang j = j + 1 Loop End If If lo > banghi Then networks.mang = st Put #2, banghi + 1, networks End If Close #1 Close #2 Kill filename6 Name filetam As filename6 End Sub 'THU TUC DI CHUYEN MOT MANG UU TIEN DEN VI TRI MOI Private Sub movenew(oldlo As Integer, newlo As Integer) Dim networks As netselect Dim i As Integer Dim banghi As Integer Dim chuoi As String Open filename6 For Random As #1 Len = Len(networks) Open filetam For Random As #2 Len = Len(networks) banghi = LOF(1) \ Len(networks) If oldlo = newlo Then Close #1 Close #2 tbnhap.Text = "Completed" Exit Sub End If If newlo >= banghi Then For i = 1 To oldlo - 1 Get #1, i, networks Put #2, i, networks Next i Get #1, oldlo, networks chuoi = networks.mang For i = oldlo + 1 To banghi Get #1, i, networks Put #2, i - 1, networks Next i networks.mang = chuoi Put #2, banghi, networks.mang End If If oldlo < newlo And newlo < banghi Then For i = 1 To oldlo - 1 Get #1, i, networks Put #2, i, networks Next i Get #1, oldlo, networks chuoi = networks.mang For i = oldlo + 1 To newlo Get #1, i, networks Put #2, i - 1, networks Next i networks.mang = chuoi Put #2, newlo, networks.mang i = newlo + 1 Do While i <= banghi Get #1, i, networks Put #2, i, networks i = i + 1 Loop End If If oldlo > newlo Then For i = 1 To newlo - 1 Get #1, i, networks Put #2, i, networks Next i Get #1, oldlo, networks Put #2, newlo, networks For i = newlo To oldlo - 1 Get #1, i, networks Put #2, i + 1, networks Next i i = oldlo + 1 Do While i <= banghi Get #1, i, networks Put #2, i, networks i = i + 1 Loop End If Close #1 Close #2 Kill filename6 Name filetam As filename6 tbnhap.Text = "Completed" End Sub 'THU TUC XOA MOT MANG UU TIEN Private Sub xoa(loca As Integer) Dim networks As netselect Dim j As Integer Dim i As Integer Dim banghi As Byte Open filename6 For Random As #1 Len = Len(networks) Open filetam For Random As #2 Len = Len(networks) banghi = LOF(1) \ Len(networks) For j = 1 To banghi If j loca Then Get #1, j, networks Put #2, j, networks Else Exit For End If Next j Do While j < banghi Get #1, j + 1, networks Put #2, j, networks j = j + 1 Loop Close #1 Close #2 Kill filename6 Name filetam As filename6 tbnhap.Text = "Completed" End Sub '**** Ham dung phim so trong menu Quick Access ***** Private Function clickquickaccess(so As Integer) As Integer Dim menuaccess As access Open filename3 For Random As #1 Len = Len(menuaccess) Get #1, so, menuaccess tbnhap.Text = Trim(menuaccess.feature) clickquickaccess = menuaccess.thutu 'orderinquick = 1 Close #1 End Function '**** Thu tuc dung phim trong menu Message list Private Sub clickmessage(so As Integer) Dim message As messages Dim banghi As Byte Open filename4 For Random As #1 Len = Len(message) banghi = LOF(1) \ Len(message) If banghi < so Then tbnhap.Text = "Invalid Msg Number" messagelist = False Else Get #1, so, message tbnhap.Text = Trim(message.tin) messagenumber = 2 End If Close #1 End Sub Private Sub store_message() Dim message As messages Dim banghi As Byte Open filename4 For Random As #1 Len = Len(message) banghi = LOF(1) \ Len(message) If taomoi = True Then banghi = banghi + 1 message.tin = st message.sothutu = banghi 'messagenumber Put #1, banghi, message 'messagenumber Else Get #1, messagenumber, message message.tin = st Put #1, messagenumber, message End If tbnhap.Text = "Stored" 'message1 = False Close #1 End Sub Private Sub delete_message() Dim message As messages Dim banghi As Byte Dim j As Integer Open filename4 For Random As #1 Len = Len(message) banghi = LOF(1) \ Len(message) Open filetam For Random As #2 Len = Len(message) For j = 1 To banghi If j messagenumber Then Get #1, j, message Put #2, j, message Else Exit For End If Next j Do While j < banghi Get #1, j + 1, message Put #2, j, message j = j + 1 Loop tbnhap.Text = "Deleted" Close #1 Kill filename4 Close #2 Name filetam As filename4 End Sub 'KHOI TAO CONTROL Private Sub UserControl_Initialize() Dim news As entry Dim banghi As Integer Dim menuaccess As access Dim k As Integer Dim message As messages Dim networks As netselect Label2.Caption = Left(Time, 5) tbnhap.Text = "Menu" unlocked = "1234" securitycode = "000000" voicemailnumber = "4321" servicecentre = "130" pin2code = "13579" expiryperiod = "24" barpassword = "6789" volume.Picture = volume1(2).Picture vol = 3 prevent = 1 Open filename3 For Random As #1 Len = Len(menuaccess) menuaccess.feature = "Find Name?" menuaccess.thutu = 1 Put #1, 1, menuaccess menuaccess.feature = "Add to SIM?" menuaccess.thutu = 4 Put #1, 2, menuaccess menuaccess.feature = "Call Voicemail?" menuaccess.thutu = 12 Put #1, 3, menuaccess menuaccess.feature = "Battery Meter?" menuaccess.thutu = 11 Put #1, 4, menuaccess menuaccess.feature = "Show Time/Date?" menuaccess.thutu = 8 Put #1, 5, menuaccess menuaccess.feature = "Adjust Ring?" menuaccess.thutu = 6 Put #1, 6, menuaccess menuaccess.feature = "Switch Line 1/2?" menuaccess.thutu = 7 Put #1, 7, menuaccess menuaccess.feature = "Vibrate On/Off?" menuaccess.thutu = 9 Put #1, 8, menuaccess menuaccess.feature = "Change Band?" menuaccess.thutu = 10 Put #1, 9, menuaccess Close #1 Open filename For Random As #1 Len = Len(news) news.name = "NHA" news.number = "8402631" news.location = 1 Put #1, 1, news news.name = "HUNG" news.number = "8570726" news.location = 101 Put #1, 2, news Close #1 Open filename4 For Random As #2 Len = Len(message) message.tin = "HELLO" message.sothutu = 1 Put #2, 1, message Close #2 Open filename5 For Random As #1 Len = Len(networks) networks.mang = "FPT" Put #1, 1, networks networks.mang = "Phuong Nam" Put #1, 2, networks networks.mang = "SaigonNet" Put #1, 3, networks networks.mang = "VNN" Put #1, 4, networks Close #1 Open filefixed For Random As #1 Len = Len(news) banghi = LOF(1) \ Len(news) If banghi = 0 Then news.name = "NHA" news.number = "8402631" news.location = 1 Put #1, 1, news End If Close #1 Open filename6 For Random As #1 Len = Len(networks) banghi = LOF(1) \ Len(networks) If banghi = 0 Then networks.mang = "FPT" Put #1, 1, networks End If Close #1 End Sub 'KHI CONTROL KET THUC Private Sub UserControl_Terminate() Kill filename Kill filename3 Kill filename4 Kill filename5 Kill filename6 Kill filefixed End Sub PHAÀN IV: KEÁT LUAÄN Vôùi nhöõng kieán thöùc laõnh hoäi ñöôïc ôû tröôøng vaø söï giuùp ñôõ cuûa caùc Thaày, Coâ trong khoa coâng ngheä thoâng tin tröôøng Ñaïi Hoïc Kyõ Thuaät Thaønh Phoá Hoà Chí Minh. Vaø söï höôùng daãn giuùp ñôõ taän tình cuûa thaày Nguyeãn Cao Trí, ñeán ñaây chuùng em xin hoaøn thaønh luaän vaên cuûa mình. Tuy luaän vaên hoaøn thaønh chöa ñöôïc lôùn lao gì, nhöng em cuõng hy voïng luaän vaên naøy cuõng laø moät phaàn taøi lieäu tham khaûo nho nhoû giuùp cho nhöõng ngöôøi hoïc vaø laäp trình Web vôùi Visual Basic. PHAÀN V : TAØI LIEÄU THAM KHAÛO Kyõ naêng laäp trình Visual Basic 6.0. Microsoft Developer Network.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLập trình Web bằng Visual Basic.doc