Lập trình tính toán khoa học kỹ thuật - Buổi 2: Xây dựng chương trình đơn giản - Lê Hoàng Sơn

1. Viết chương trình nhập vào bán kính đường tròn và tính chu vi, diện tích. 2. Viết chương trình nhập vào đáy, đường cao của tam giác và tính diện tích 3. Viết chương trình nhập vào cạnh của hình lập phương và tính diện tích. 4. Viết chương trình nhập vào đáy lớn, đáy nhỏ, đường cao của hình thang và tính diện tích. 5. Viết chương trình nhập vào một số a bất kỳ và in ra giá trị bình phương a, lập phương a và giá trị a4

pdf17 trang | Chia sẻ: dntpro1256 | Lượt xem: 605 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Lập trình tính toán khoa học kỹ thuật - Buổi 2: Xây dựng chương trình đơn giản - Lê Hoàng Sơn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lập trình tính toán khoa học kỹ thuật 1 Buổi 2: Xây dựng chương trình đơn giản Giảng viên: TS. Lê Hoàng Sơn lehoangson@hus.edu.vn Lê Hoàng Sơn 2/16 Nội dung chính Cấu trúc chương trình 1 Hàm nhập/ xuất 2 Bài tập 3 Lê Hoàng Sơn 3/16 1. Cấu trúc chương trình  Một chương trình C chuẩn gồm có các thành phần sau:  Các chỉ thị tiền biên dịch  Khai báo các kiểu dữ liệu mới (nếu có)  Khai báo hằng, khai báo biến (nếu có)  Khai báo hàm (nếu có)  Chương trình chính: kiểu int hay void Lê Hoàng Sơn 4/16 Ví dụ # include # include int main() { printf("\n Trường Đại học Khoa học Tự nhiên"); getch(); return 0; } Chỉ thị tiền biên dịch Chương trình chính Lê Hoàng Sơn 5/16 Một số lưu ý  Các từ include, stdio.h, void, main, printf phải viết bằng chữ thường.  Chuỗi trong nháy kép cần in ra "Bạn có thể viết chữ HOA, thường tùy, ý".  Kết thúc câu lệnh phải có dấu chấm phẩy.  Kết thúc tên hàm không có dấu chấm phẩy hoặc bất cứ dấu gì.  Ghi chú phải đặt trong cặp /* . */.  Thân hàm phải được bao bởi cặp { }.  Các câu lệnh trong thân hàm phải viết thụt vào. Lê Hoàng Sơn 6/16 Nội dung chính Cấu trúc chương trình 1 Hàm nhập/ xuất 2 Bài tập 3 Lê Hoàng Sơn 7/16 2. Một số hàm xuất  Hàm xuất kết quả ra màn hình  printf(“dòng điều khiển”,bt1,bt2,..,btk)  Ví dụ: int a = 2; ch=‘a’; m = 3.4; xau =“hello world”; printf(“\n Mot ky tu: %c ”,ch); printf(“\n Mot xau: %s ”,xau); printf(“\n So nguyen: %d ”,a); printf(“\n So thuc: %f ”,m);  Hiển thị một xâu ký tự s lên màn hình  int puts(char *s);  Ví dụ: puts(“\n Xin chao!”);  Hàm đưa một ký tự ra màn hình với ch là mã ký tự  int putchar(int ch);  Ví dụ: putchar(15); Lê Hoàng Sơn 8/16 2. Một số hàm nhập  Hàm nhập dữ liệu từ bàn phím  scanf(“đặc tả”, &biến1, ...&biếnk);  Ví dụ: scanf(“%c ”,&ch); scanf(“%s ”,xau); scanf(“%d ”,&a); scanf(“%f ”,&m);  Hàm nhận từ bàn phím một xâu ký tự  char * gets ( char * str );  Ví dụ: char xau[30]; gets(xau);  Hàm nhận từ bàn phím một ký tự  int getchar ( void );  Ví dụ: char ch; ch = getchar(); Lê Hoàng Sơn 9/16 Một số Hàm khác  Chờ nhận một ký tự trực tiếp từ bộ đệm bàn phím  int getch ();  Xóa màn hình  void clrscr();  Đặt con trỏ tại vị trí (x,y)  void gotoxy(int x, int y);  Đặt màu nền (0-7)  void textbackground(int color);  Đặt màu chữ (0-15)  void textcolor(int newColor);  Lũy thừa của x (math.h)  float exp (float x );  Làm tròn (math.h)  float floor (float x ); Lê Hoàng Sơn 10/16 Ví dụ 1: Tính tổng 2 số #include #include #include int main () { float a, b; clrscr(); gotoxy(15,20); textbackground(2); textcolor(10); printf("Nhap vao so a: "); scanf("%f", &a); printf("Nhap vao so b: "); scanf("%f", &b); printf("Tong* cua 2 so %f va %f la %f \n ", a, b, exp(a) + floor(b) ); getch(); return 0; } Lệnh bôi đỏ không chạy trong Dev-C++?? Lê Hoàng Sơn 11/16 Ví dụ 1b: Tính tổng 2 số #include #include #include int main () { float a, b; printf("Nhap vao so a va b: "); scanf("%f %f", &a, &b); printf("Tong* cua 2 so %f va %f la %f \n ", a, b, exp(a) + floor(b) ); getch(); return 0; } Lê Hoàng Sơn 12/16 Ví dụ 2: Tính chu vi, diện tích hình tròn # include # include # include #define r 3.1 int main () { float cv, dt; cv = 2 * r * M_PI; dt = M_PI * r * r; printf("\n Chu vi = %10.2f \n Dien tich = %10.2f ",cv,dt); getch(); return 0; } Lê Hoàng Sơn 13/16 Tóm tắt bài học Cấu trúc một chương trình C chuẩn Các hàm nhập xuất  printf, puts, putchar  scanf, gets, getchar  getch và getche  clrscr, gotoxy, textbackground, textcolor, exp, floor Lê Hoàng Sơn 14/16 Câu hỏi thảo luận Lê Hoàng Sơn 15/16 Nội dung chính Cấu trúc chương trình 1 Hàm nhập/ xuất 2 Bài tập 3 Lê Hoàng Sơn 16/16 Bài tập 1. Viết chương trình nhập vào bán kính đường tròn và tính chu vi, diện tích. 2. Viết chương trình nhập vào đáy, đường cao của tam giác và tính diện tích 3. Viết chương trình nhập vào cạnh của hình lập phương và tính diện tích. 4. Viết chương trình nhập vào đáy lớn, đáy nhỏ, đường cao của hình thang và tính diện tích. 5. Viết chương trình nhập vào một số a bất kỳ và in ra giá trị bình phương a, lập phương a và giá trị a4. Lập trình tính toán khoa học kỹ thuật C l i c k t o e d i t c o m p a n y s l o g a n . Lê Hoàng Sơn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_thcs3_2_6552_2046998.pdf
Tài liệu liên quan