Đánh giá thực trạng công tác đấu giá quyền sử dụng đất của một số dự án trên địa bàn huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội

Thông qua đánh giá công tác đấu giá tại 3 dự án trên địa bàn huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội đã đạt đƣợc một số kết quả sau: Sự chênh lệch giữa giá trúng và giá thị trƣờng góp phần làm tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nƣớc, cả 3 dự án đều có nguồn thu cho ngân sách từ 9,07 – 38,5 tỷ đồng. Qua điều tra 22 chỉ tiêu có thể ảnh hƣởng tới công tác đấu giá, đã xác định đƣợc các yếu tố: Nhận thức về mục đích thu hồi để đấu giá, thỏa đáng của chính sách đền bù, minh bạch của quá trình thực hiện, nắm bắt đầy đủ thông tin đấu giá, thuận lợi khi mua hồ sơ, kết quả bỏ giá của người tham gia, cơ sở hạ tầng của khu đấu giá, phù hợp giữa giá sàn và giá thị trường, phương thức đấu giá, ảnh hưởng của đấu giá tới nhu cầu nhà ở có mối quan hệ khăng khít với nhau và cùng tác động mạnh tới công tác đấu giá trên địa bàn nghiên cứu. Qua nghiên cứu cũng xác định 2 yếu tố: Hoàn thiện của quy chế đấu giá và nguồn thông tin bán đấu giá là những yếu tố cần đƣợc cải thiện trong quá trình thực hiện công tác đấu giá QSDĐ tại địa phƣơng.

pdf5 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 25/03/2022 | Lượt xem: 104 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đánh giá thực trạng công tác đấu giá quyền sử dụng đất của một số dự án trên địa bàn huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trần Thị Mai Anh và Đtg Tạp chớ KHOA HỌC & CễNG NGHỆ 115(01): 131 - 135 131 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CễNG TÁC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA MỘT SỐ DỰ ÁN TRấN ĐỊA BÀN HUYỆN PHệC THỌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI Trần Thị Mai Anh2*, Hoàng Văn Hựng1, Đỗ Văn Hải1, Lờ Thành Cụng2 1Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Lào Cai, 2Trường Đại học Nụng lõm - ĐH Thỏi Nguyờn TểM TẮT Trong quỏ trỡnh đổi mới nền kinh tế - xó hội ở nƣớc ta, nền kinh tế thị trƣờng đó từng bƣớc đƣợc hỡnh thành. Cỏc thành phần kinh tế thị trƣờng phỏt triển mạnh mẽ bao gồm phỏt huy nguồn nội lực từ đất đai để phục vụ cụng nghiệp húa hiện đại húa đất nƣớc. Huyện Phỳc Thọ cỏch trung tõm thủ đụ Hà Nội hơn 30 km về phớa Tõy, trong những năm gần đõy Huyện đó cú tốc độ phỏt triển kinh tế nhanh chúng, đỏp ứng vai trũ của vệ tinh gần thủ đụ đất nƣớc. Nằm trong chủ trƣơng lớn của thành phố, cụng tỏc đấu giỏ quyền sử dụng đất đƣợc chỳ trọng hƣớng giỏ quy định của nhà nƣớc và giỏ thị trƣờng xớch lại gần nhau nhằm tối đa húa nguồn vốn đầu tƣ xõy dựng cơ sở hạ tầng. Ngoài những kết quả đỏng ghi nhận của cụng tỏc đấu giỏ quyền sử dụng cũn bộc lộ nhiều vấn đề cần giải quyết, nhằm đỏp ứng yờu cầu của thực tiễn việc đỏnh giỏ thực trạng cụng tỏc đấu giỏ quyền sử dụng đất của một số dự ỏn trờn địa bàn huyện Phỳc Thọ là hết sức cần thiết và cú ý nghĩa. Kết quả của nghiờn cứu này đó xỏc định đƣợc một số yếu tố ảnh hƣởng tới cụng tỏc đấu giỏ quyền sử dụng đất. Từ đú đề xuất một số hƣớng giải quyết nõng cao chất lƣợng cụng tỏc đấu giỏ quyền sử dụng đất. Từ khúa: Đỏnh giỏ, đấu giỏ, quyền sử dụng đất, yếu tố ảnh hưởng, huyện Phỳc Thọ ĐẶT VẤN ĐỀ* Cựng với sự phỏt triển của nền kinh tế, sự hoàn thiện của cơ chế phỏp lý, đặc biệt là cỏc chủ thể sử dụng đất nhận thức đƣợc vai trũ và tiềm năng kinh tế của đất đai trong nền kinh tế đó tỏc động lớn tới thị trƣờng bất động sản [4]. Thị trƣờng bất động sản luụn đƣợc sự quan tõm vỡ mức độ ảnh hƣởng tới nền kinh tế vựng núi riờng và đúng gúp vào sự phỏt triển của cả đất nƣớc núi chung [3]. Chớnh vỡ lẽ đú thị trƣờng đất đai đang đƣợc khai thỏc và phỏt triển bằng nhiều biện phỏp khỏc nhau tựy thuộc vào mục đớch. Trong đú, cụng tỏc đấu giỏ quyền sử dụng đất là một biện phỏp hữu ớch, đƣợc nhiều quốc gia trờn thế giới ỏp dụng [6]. Huyện Phỳc Thọ là một huyện gần với trung tõm thủ đụ, phỏt triển mạnh mẽ trong thời gian qua gõy ra nhiều biến động về đất đai đó ảnh hƣởng rất lớn tới thị trƣờng bất động sản [5]. Đỏnh giỏ đƣợc hiệu quả của cụng tỏc đấu giỏ quyền sử dụng đất (ĐGQSDĐ) từ đú xỏc định * Tel: 0988 129229, Email: maianhtnmt@gmail.com mức độ ảnh hƣởng của một số yếu tố để tới cụng tỏc đấu giỏ quyền sử dụng đất trờn địa bàn huyện Phỳc Thọ là cần thiết và cú ý nghĩa quan trọng cho việc nõng cao hiệu quả cụng tỏc quản lý và thỳc đẩy thị trƣờng bất động sản và cụng tỏc quản lý đất đai. Nghiờn cứu này tập trung đỏnh giỏ kết quả thực hiện và xỏc định một số yếu tố ảnh hƣởng tới cụng tỏc ĐGQSDĐ tại một số dự ỏn điển hỡnh huyện Phỳc Thọ trờn cơ sở ứng dụng phần mềm chuyờn dụng thống kờ PRIMER. VẬT LIỆU, PHƢƠNG PHÁP NGHIấN CỨU Vật liệu nghiờn cứu - Cỏc phần mềm chuyờn dụng phục vụ cho nghiờn cứu: Excel, PRIMER 5.0. - Bộ phiếu điều tra thụng tin - Cỏc biờn bản đấu giỏ. - Cỏc thụng tin khụng gian địa chớnh của một số dự ỏn trờn địa bàn. Phƣơng phỏp nghiờn cứu - Phương phỏp điều tra, thu thập dữ liệu: Thu thập cỏc văn bản cú liờn quan đến cụng tỏc đấu giỏ đất, cỏc tài liệu cú liờn quan đến cụng tỏc đấu giỏ đất. Kết hợp phƣơng phỏp Trần Thị Mai Anh và Đtg Tạp chớ KHOA HỌC & CễNG NGHỆ 115(01): 131 - 135 132 điều tra, phỏng vấn và điều tra thực địa để thu thập đầy đủ thụng tin. Tiến hành điều tra và phỏng vấn theo bộ cõu hỏi đƣợc chuẩn bị sẵn, thu đƣợc 100 phiếu điều tra, trong đú cú 50 phiếu điều tra cỏn bộ (Phũng thanh tra, Phũng kinh tế, Phũng Tài nguyờn Mụi trường, Văn phũng đăng kớ, Kho bạc, Ủy ban nhõn dõn huyện, thị trấn) và 50 phiếu điều tra phỏng vấn ngƣời dõn (làm ruộng, buụn bỏn, kinh doanh, hưu trớ). Cỏc chỉ tiờu nghiờn cứu bao gồm (22 chỉ tiờu): (1) Nhận thức về mục đớch thu hồi để đấu giỏ; (2) thủ tục thu hồi; (3) thỏi độ làm việc của cỏn bộ; (4) thỏa đỏng của chớnh sỏch đền bự; (5) minh bạch của quỏ trỡnh thực hiện; (6) đó từng tham gia đấu giỏ; (7) biết bỏn đấu giỏ từ nguồn thụng tin nào; (8) nắm bắt đầy đủ thụng tin đấu giỏ; (9) biết vị trớ khu đất bỏn đấu giỏ, thuận lợi khi mua hồ sơ; (10) chịu tỏc động khi bỏ bỏn đấu giỏ; (11) kết quả bỏ giỏ của người tham gia; (12) chờnh lệch giỏ bỏn với giỏ khởi điểm; (13) cơ sở hạ tầng của khu đấu giỏ; (14) hoàn thiện của quy chế đấu giỏ; (15) phự hợp giữa giỏ sàn và giỏ thị trường; (16) phương thức đõu giỏ; (17) ảnh hưởng của đấu giỏ tới nhu cầu nhà ở; (18) hiệu quả của đấu giỏ; (19) đào tạo cho cỏn bộ đấu giỏ; (20) nghề nghiệp; (21) nơi cụng tỏc; (22) độ tuổi. - Phương phỏp tổng hợp và xử lý số liệu: Bao gồm tổng hợp và mó húa số liệu trờn phần mềm Excel. Số liệu phiếu điều tra đƣợc mó húa ở dạng số trƣớc khi xử lớ trờn phần mềm PRIMER 5.0. Xỏc định mối quan hệ cỏc yếu ảnh hƣởng đến đấu giỏ đất tại địa bàn nghiờn cứu dựa trờn phõn tớch mối tƣơng quan Multi – Dementional Scaling (MDS) và Principal Component Analysis (PCA). - Phương phỏp chuyờn gia: Tham khảo ý kiến của những ngƣời am hiểu về cụng tỏc đấu giỏ quyền sử dụng đất. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN Đặc điểm chung của khu vực nghiờn cứu Phỳc Thọ là huyện thuộc vựng đồng bằng sụng Hồng cỏch thủ đụ Hà Nội hơn 30km về phớa Tõy. Phớa Bắc giỏp sụng Hồng, là ranh giới của huyện, đồng thời cũng là ranh giới của thành phố Hà Nội với tỉnh Vĩnh Phỳc. Phớa Đụng giỏp huyện Đan Phƣợng; Phớa Nam giỏp huyện Thạch Thất; Phớa Tõy giỏp thị xó Sơn Tõy Trong những năm gần đõy, huyện cú những bƣớc phỏt triển mạnh về kinh tế, tổng thu nhập bỡnh quõn tăng [5]. Thu hỳt nhiều dự ỏn, xõy dựng cơ sở hạ tầng đó đƣợc đẩy mạnh, đất đai biến động mạnh mẽ đó tạo ỏp lực lờn cụng tỏc đấu giỏ quyền sử dụng đất. Kết quả đấu giỏ ở một số dự ỏn đấu giỏ quyền sử dụng đất trờn địa bàn huyện Phỳc Thọ - Dự ỏn đấu giỏ quyền sử dụng đất tại trụ sở trạm thỳ y cũ trờn địa bàn xó Vừng Xuyờn Mụ tả khu vực đấu giỏ: trụ sở trạm thỳ y cũ cú đƣờng tỉnh lộ 418 đi qua với tổng diện tớch là 1.634m 2, trong đú diện tớch phõn lụ đấu giỏ là 1.266,9m 2, chiếm 78% tổng diện tớch quy hoạch, đƣợc chia làm 14 lụ. Với giỏ sàn đƣợc UBND huyện Phỳc Thọ duyệt với mức giỏ là 5.500.000/m 2, bƣớc giỏ là 100 nghỡn đồng. Kết quả đấu giỏ: Tổng cộng cú 184 hồ sơ tham gia đấu giỏ; kết quả cú 14 ngƣời trỳng 14/14 lụ đất với diện tớch 1266,9 m2 với tổng tiền thu 9,07 tỷ đồng. - Dự ỏn đấu giỏ quyền sử dụng đất tại khu đấu giỏ trờn địa bàn xó Tớch Giang. Mụ tả khu vực đấu giỏ: tại khu đấu giỏ xó Tớch Giang cú đƣờng Quốc lộ 32 đi qua tổng diện tớch là 3580m2, trong đú diện tớch phõn lụ đấu giỏ là 2200m2, chiếm 61% tổng diện tớch quy hoạch, đƣợc chia làm 22 lụ. Với giỏ sàn đƣợc UBND huyện Phỳc Thọ duyệt với mức giỏ là 13.000.000/m2 bƣớc giỏ là 100 nghỡn đồng. Kết quả đấu giỏ: Tổng cộng cú 236 hồ sơ tham gia đấu giỏ; kết quả cú 22 ngƣời trỳng 22/22 lụ đất với diện tớch 2.200 m2 với tổng tiền thu 36,3 tỷ đồng. Trần Thị Mai Anh và Đtg Tạp chớ KHOA HỌC & CễNG NGHỆ 115(01): 131 - 135 133 - Dự ỏn đấu giỏ quyền sử dụng đất tại khu đấu giỏ Cửa Đỡnh trờn địa bàn xó Thọ Lộc. Mụ tả khu vực đấu giỏ: tại khu đấu giỏ xó Thọ Lộc cú đƣờng Quốc lộ 32 đi qua tổng diện tớch là 2.636m2, trong đú diện tớch phõn lụ đấu giỏ là 1.600m2, chiếm 60% tổng diện tớch quy hoạch, đƣợc chia làm 16 lụ. Với giỏ sàn đƣợc UBND huyện Phỳc Thọ duyệt với mức giỏ là 17.000.000/m2 bƣớc giỏ là 100 nghỡn đồng. Kết quả đấu giỏ: Tổng cộng cú 206 hồ sơ tham gia đấu giỏ; kết quả cú 16 ngƣời trỳng 16/16 lụ đất với diện tớch 1.600m2 với tổng tiền thu đƣợc 38,5 tỷ đồng. Đỏnh giỏ hiệu quả của cụng tỏc đấu giỏ quyền SDĐ - Hiệu quả kinh tế Sự chờnh lệch giữa giỏ trỳng và giỏ thị trƣờng gúp phần làm tăng nguồn thu cho ngõn sỏch nhà nƣớc [1]. Huy động nhiều nguồn vốn cựng tham gia đầu tƣ xõy dựng. - Hiệu quả xó hội Tạo ra cỏc khu dõn cƣ đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xó hội đỏp ứng đƣợc nhu cầu nhà ở của ngƣời dõn, tạo điều kiện và mụi trƣờng sống ổn định, phự hợp với quy hoạch tổng thể phỏt triển địa phƣơng. Làm phong phỳ cho hoạt động của thị trƣờng BĐS. - Hiệu quả đối với cụng tỏc quản lý và SDĐ Đấu giỏ QSDĐ cũn gúp phần quản lý đất đai một cỏch cú hiệu quả, chặt chẽ và hoàn thiện hơn từng bƣớc đƣa quỹ đất vào sử dụng theo đỳng quy hoạch, mục đớch phỏt triển của từng địa phƣơng. Đất đai tham gia vào thị trƣờng và đƣợc khai thỏc triệt để tiềm năng giỏ trị, tạo nguồn thu phục vụ cho sự nghiệp cụng nghiệp hoỏ, hiện đại hoỏ đất nƣớc. Giỳp nhà nƣớc cú thể kiểm soỏt đƣợc cỏc giao dịch về quyền sử dụng đất. Nhƣ vậy, hiệu quả từ cụng tỏc đấu giỏ là rất thiết thực, cụng tỏc đấu giỏ quyền sử dụng đất sẽ giỳp cải thiện tỡnh hỡnh kinh tế, đống thời hỗ trợ cụng tỏc quản lý đất đai tốt hơn. Một số yếu tố ảnh hƣởng tới cụng tỏc đấu giỏ quyền sử dụng đất trờn địa bàn huyện Phỳc Thọ Từ kết quả của đỏnh giỏ hiệu quả cụng tỏc đấu giỏ quyền sử dụng đất. Việc nghiờn cứu một số yếu tố tỏc động tới cụng tỏc đấu giỏ quyền sử dụng đất đó đƣợc nhiều nghiờn cứu thực hiện [2][6]. Từ kết quả phiếu điều tra, sau khi đƣợc xử lý trờn phần mềm Primer 5.0 đó thể hiện mối quan hệ giữa cỏc yếu tố ảnh hƣởng cụng tỏc đấu giỏ quyền sử dụng đất. - Kết quả tổng hợp 100 phiếu điều tra Hỡnh 1: Mối quan hệ giữa cỏc yếu tố ảnh hưởng tới cụng tỏc đấu giỏ tại huyện Phỳc Thọ, TP. Hà Nội dựa trờn phõn tớch MDS (cỏn bộ và người dõn) Hỡnh 2: Cỏc yếu tố ảnh hưởng tới đấu giỏ quyền sử dụng đất đai dựa trờn phõn tớch PCA Từ kết quả trờn cho thấy tổng hợp cỏc phiếu điều tra của cỏn bộ và ngƣời dõn lại để phõn tớch thỡ cỏc yếu tố: Nhận thức về mục đớch thu Trần Thị Mai Anh và Đtg Tạp chớ KHOA HỌC & CễNG NGHỆ 115(01): 131 - 135 134 hồi để đấu giỏ, thỏa đỏng của chớnh sỏch đền bự, minh bạch của quỏ trỡnh thực hiện, nắm bắt đầy đủ thụng tin đấu giỏ, thuận lợi khi mua hồ sơ, kết quả bỏ giỏ của người tham gia, cơ sở hạ tầng của khu đấu giỏ, phự hợp giữa giỏ sàn và giỏ thị trường, phương thức đấu giỏ, ảnh hưởng của đấu giỏ tới nhu cầu nhà ở cú mối quan hệ mật thiết hữu cơ với nhau, thể hiện trờn đồ thị bằng khoảng cỏch của cỏc yếu tố này luụn đứng gần nhau hoặc chồng nờn nhau trong phõn tớch chỉ số MDS. Đồng thời cỏc yếu tố tập trung rất gần tại giỏ trị 0 trong phõn tớch PCA điều này chứng tỏ từ việc điều tra khỏc quan đó cho kết quả phõn tớch sỏt thực tế và cú độ tin cao. - Kết quả điều tra đối tượng người dõn và cỏn bộ Hỡnh 3: Mối quan hệ giữa cỏc yếu tố ảnh hưởng tới cụng tỏc đấu giỏ tại huyện Phỳc Thọ dựa trờn phõn tớch MDS (cỏn bộ) Hỡnh 4: Mối quan hệ giữa cỏc yếu tố ảnh hưởng tới cụng tỏc đấu giỏ tại huyện Phỳc Thọ - Hà Nội dựa trờn phõn tớch MDS (người dõn) Trong phõn tớch cụ thể đối tƣợng điều tra cỏn bộ và đối tƣơng ngƣời nụng dõn cho thấy cả hai đối tƣợng điều tra đều cú mối quan hệ hữu cơ giữa nhúm cỏc yếu tố quan hệ, kết quả này cũng tƣơng đồng với kết quả phõn tớch tổng hợp của cả hai đối tƣợng điều tra. Đặc biệt 2 yếu tố: Hoàn thiện của quy chế đấu giỏ và nguồn thụng tin bỏn đấu giỏ là chƣa cú mối tƣơng quan mật thiết với quỏ trỡnh giao dịch và đấu giỏ quyền sử dụng đất. Do vậy, việc hoàn thiện quy chế đấu giỏ và cung cấp thụng tin tới ngƣời tham gia đấu giỏ cần đƣợc quan tõm hơn trong tƣơng lai. Một số giải phỏp về cụng tỏc đấu giỏ quyền sử dụng đất - Giải phỏp về chớnh sỏch của Nhà nước Cần cú chớnh sỏch luật, và cỏc quy định hợp lý nhằm đảm bảo thực hiện cụng tỏc đấu giỏ hiệu quả, trỏnh thiệt hại cho ngõn sỏch nhà nƣớc. Cỏc cơ quan cú thẩm quyền cần chủ động định hƣớng, điều tiết và kiểm soỏt để ổn định thị trƣờng bất động sản, khắc phục tỡnh trạng tự phỏt, đầu cơ bất động sản. - Giải phỏp về kỹ thuật Hoàn thiện cụng tỏc tổ chức đấu giỏ theo một trỡnh tự cho cả nƣớc và cụ thể húa cho từng địa phƣơng. Quan tõm đào tạo, bồi dƣỡng thờm trỡnh độ chuyờn mụn cho cỏc cỏn bộ tham gia thực hiện dự ỏn. Tăng cƣờng cụng tỏc tuyờn truyền, phổ biến tới mọi ngƣời dõn, cần tạo cơ chế thụng thoỏng về thủ tục hành chớnh đối với ngƣời tham gia đấu giỏ và trỳng giỏ. - Giải phỏp về cơ chế tài chớnh Điều chỉnh, bổ sung một số loại thuế và lệ phớ liờn quan đến đấu giỏ quyền SDĐ và thị trƣờng BĐS theo hƣớng khuyến khớch. Giảm thuế và phớ trong giao dịch trờn thị trƣờng bất động sản ở mức hợp lý nhằm khuyến khớch giao dịch chớnh thức. Sử dụng nguồn thu từ đấu giỏ quyền SDĐ một cỏch cụng khai, minh bạch và hiệu quả. Trần Thị Mai Anh và Đtg Tạp chớ KHOA HỌC & CễNG NGHỆ 115(01): 131 - 135 135 KẾT LUẬN Thụng qua đỏnh giỏ cụng tỏc đấu giỏ tại 3 dự ỏn trờn địa bàn huyện Phỳc Thọ, thành phố Hà Nội đó đạt đƣợc một số kết quả sau: Sự chờnh lệch giữa giỏ trỳng và giỏ thị trƣờng gúp phần làm tăng nguồn thu cho ngõn sỏch nhà nƣớc, cả 3 dự ỏn đều cú nguồn thu cho ngõn sỏch từ 9,07 – 38,5 tỷ đồng. Qua điều tra 22 chỉ tiờu cú thể ảnh hƣởng tới cụng tỏc đấu giỏ, đó xỏc định đƣợc cỏc yếu tố: Nhận thức về mục đớch thu hồi để đấu giỏ, thỏa đỏng của chớnh sỏch đền bự, minh bạch của quỏ trỡnh thực hiện, nắm bắt đầy đủ thụng tin đấu giỏ, thuận lợi khi mua hồ sơ, kết quả bỏ giỏ của người tham gia, cơ sở hạ tầng của khu đấu giỏ, phự hợp giữa giỏ sàn và giỏ thị trường, phương thức đấu giỏ, ảnh hưởng của đấu giỏ tới nhu cầu nhà ở cú mối quan hệ khăng khớt với nhau và cựng tỏc động mạnh tới cụng tỏc đấu giỏ trờn địa bàn nghiờn cứu. Qua nghiờn cứu cũng xỏc định 2 yếu tố: Hoàn thiện của quy chế đấu giỏ và nguồn thụng tin bỏn đấu giỏ là những yếu tố cần đƣợc cải thiện trong quỏ trỡnh thực hiện cụng tỏc đấu giỏ QSDĐ tại địa phƣơng. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Bộ Tài chớnh (2010). Thụng tư số 66/2010/TT- BTC ngày 22/4/2010 hướng dẫn thực hiện việc xỏc định giỏ thị trường trong giao dịch kinh doanh giữa cỏc bờn cú quan hệ liờn kết. 2. Chớnh phủ (2010). Nghị định 17/2010/NĐ-CP ngày 04/03/2010 về bỏn đấu giỏ tài sản 3. Hồ Thị Lam Trà, Nguyễn Văn Quõn (2006). Định giỏ đất. Nxb Nụng Nghiệp, Hà Nội. 4. Nguyễn Thanh Trà, Nguyễn Đỡnh Bồng (2005). Giỏo trỡnh Thị trường BĐS. Nxb Nụng Nghiệp, Hà Nội. 5. Ủy ban nhõn dõn huyện Phỳc Thọ, Hà Nội (2010). Bỏo cỏo kết quả kiểm kờ đất đai năm 2010 huyện Phỳc Thọ, Hà Nội. 6. Phạm Văn Vƣợng, Thỏi Thị Quỳnh Nhƣ (2011). Đỏnh giỏ thực trạng và đề xuất giải phỏp nõng cao hiệu quả cụng tỏc đấu giỏ quyền sử dụng đất tại thành phố Tuyờn Quang, tỉnh Tuyờn Quang. Đại học khoa học tự nhiờn. SUMMARY EVALUATION OF THE STATUS OF THE LAND USE RIGHTS AUCTION OF SOME PROJECTS IN PHUC THO DISTRICT, HANOI Tran Thi Mai Anh 2* , Hoang Van Hung 1 , Do Van Hai 1 , Le Thanh Cong 2 1Lao Cai Community College, 2College of Agriculture and Forestry - TNU In the innovation of economy – society process, the market economy mechanism has gradually reformed. The components of market economy development includes promoting strong internal resources from land to serve for industrialization and modernization. Phuc Tho district is far 30 km from center of Hanoi to the West, a key strategic position in recent years so returning this rapidly growing district, to meet the strong role of satellite area of the capital. Located in a major policy of the city, the land use rights auction are focused direction of state price regulation and market prices closer together to maximize capital investment in building infrastructure. In addition to the remarkable results of the use rights auction also revealed many problems to be solved. Starting from the current situation, development needs to assess the status of the land use rights auction of a number of projects in Phuc Tho district. Results from a situational assessment has identified a number of factors affecting the land use rights auction. It has been proposed a number of solutions to improve the quality of land use rights auction and land management in this area. Keywords : Evaluation, auctions, land use rights, affecting factor, Phuc Tho district Ngày nhận bài:06/01/2014; Ngày phản biện:20/01/2014; Ngày duyệt đăng: 07/02/2014 Phản biện khoa học:TS. Vũ Thị Thanh Thủy – Trường Đại học Nụng Lõm - ĐHTN * Tel: 0988 129229, Email: maianhtnmt@gmail.com

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfdanh_gia_thuc_trang_cong_tac_dau_gia_quyen_su_dung_dat_cua_m.pdf