Kỳ thi lập đội tuyển dự thi quốc gia năm học 2013-2014 môn Tin học

Kết quả: Ghi ra file văn bản BAI2.OUTgồm n+1 dòng  Dòng đầu ghi số nguyên T là tổng số điểm cao nhất mà đội B có thể đạt được.  Dòng thứ i+1 (1≤i≤n) ghi số nguyên dương x[i] (1≤x[i]≤n) với x[i] là số thứ tự của kỳ thủ đội B phải thi đấu với kỳ thủ thứ i của đội A để tổng số điểm của đội B đạt được là T

pdf2 trang | Chia sẻ: tuanhd28 | Lượt xem: 1580 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kỳ thi lập đội tuyển dự thi quốc gia năm học 2013-2014 môn Tin học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trang 1 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI LẬP ĐỘI TUYỂN DỰ THI QUỐC GIA TỈNH ĐẮK LẮK NĂM HỌC 2013 - 2014 ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN: TIN HỌC (Đề thi gồm 02 trang) (Thời gian làm bài 180 phút, không kể giao đề) Ngày thi: 25/10/2013 Đề thi này gồm 02 trang (Thời gian làm bài 180 phút, không kể thời gian giao đề) Bài File bài làm Dữ liệu vào Kết quả Bài 1: - Biến đổi xâu BAI1.PAS BAI1.INP BAI1.OUT Bài 2: - Đội cờ BAI2.PAS BAI2.INP BAI2.OUT Bài 1(10 điểm) - Biến đổi xâu. Cho xâu kí tự U = u1u2un , trong đó ui  {a,b,c} = X (i=1,2,,n). Các phép biến đổi sau đây (đánh số thứ tự từ 1 đến 9) cho phép thay thế hai kí tự liên tiếp nhau trong xâu đã cho bởi một kí tự: 1) aa  x1 2) ab  x2 3) ac  x3 4) ba  x4 5) bb  x5 6) bc  x6 7) ca  x7 8) cb  x8 9) cc  x9 Trong đó xi  X, i=1,2,...,9. Cần tìm cách áp dụng lần lượt các phép toán biến đổi đã có để chuyển xâu U về một kí tự định trước w  X. Dữ liệu vào: cho trong file văn bản BAI1.INP: - Dòng đầu ghi số n. - N dòng tiếp theo mỗi dòng chứa một kí tự của xâu U theo thứ tự từ u1 đến un . - Dòng thứ i trong số 9 dòng tiếp theo chứa chữ cái xi , i=1,2,...,9. - Dòng cuối cùng chứa chữ cái w. Kết quả tìm được ghi ra file văn bản BAI1.OUT theo quy cách sau: - Dòng đầu tiên ghi số lượng phép biến đổi M cần áp dụng để chuyển xâu U thành chữ cái w, dòng này ghi số 0 nếu không tìm được phép biến đổi như vậy. - Nếu có thể biến đổi xâu đã cho về một kí tự thì dòng thứ i trong số M dòng tiếp theo ghi số thứ tự của phép biến đổi cần sử dụng và các chỉ số của hai kí tự liên tiếp nhau trong xâu đang biến đổi cần thay thế bằng một kí tự. Ví dụ: BAI1.INP BAI1.OUT 5 b b b b a b b a c 4 4 4 5 5 1 2 5 1 2 6 1 2 Trang 2 b a a c c a Dãy biến đổi có thể mô tả trong sơ đồ sau: (w = a) bbbba (4)  bbbc (5)  bbc (5)  bc (6)  a Bài 2(10 điểm) - Đội cờ . Có hai đội cờ vua A và B thi đấu với nhau. Mỗi đội cờ cử ra n kỳ thủ, mỗi kỳ thủ của đội B chỉ đấu một trận và chỉ đấu với một kỳ thủ của đội A và ngược lại. Vậy có tất cả n trận đấu. Đội nào thắng được 2 điểm, hoà được 1 điểm và thua được 0 điểm. Cho đội B được quyền chọn cặp thi đấu. Yêu cầu: Lập trình để đội B chọn được các cặp thi đấu sao cho tổng số điểm của đội B là cao nhất, cho biết trình độ của cầu thủ thứ i của đội A và B lần lượt là a[i] và b[i] (i=1,2,,n) và giả sử trong thi đấu, hai kỳ thủ có trình độ ngang nhau sẽ hoà và kỳ thủ nào có trình độ cao hơn sẽ thắng. Dữ liệu: Ghi trên file văn bản BAI2.INP gồm n+1 dòng:  Dòng đầu tiên ghi số nguyên dương n, 1≤n≤1000  Dòng thứ i+1 ghi 2 số nguyên a[i], b[i] (1≤a[i], b[i]≤100) cách nhau ít nhất một khoảng trắng. Kết quả: Ghi ra file văn bản BAI2.OUT gồm n+1 dòng  Dòng đầu ghi số nguyên T là tổng số điểm cao nhất mà đội B có thể đạt được.  Dòng thứ i+1 (1≤i≤n) ghi số nguyên dương x[i] (1≤x[i]≤n) với x[i] là số thứ tự của kỳ thủ đội B phải thi đấu với kỳ thủ thứ i của đội A để tổng số điểm của đội B đạt được là T Ví dụ: BAI2.INP BAI2.OUT 4 7 8 5 6 4 3 9 4 5 1 2 4 3 ------- Hết --------  Thí sinh không được sử dụng tài liệu.  Giám thị không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh............ Số báo danh....

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfde_duthi_qg_daklak_20132014_tin2_5421.pdf