Hướng dẫn sử dụng PHP

CÀI ĐẶT PHP Download PHP Bạn có thể download PHP for Windows tại địa chỉ: http://www.php.net/downloads.php. - Nếu đường truyền bạn chậm thì bạn có thể download phần PHP 4.0.6 installer (755Kb): chỉ có PHP-CGI - Còn nếu muốn bạn có thể download trọn gói PHP về PHP 4.0.6 zip package (4.7Mb): PHP-CGI và PHP-Module Cài đặt PHP Các bước chi tiết cài đặt PHP được minh hoạ như sau: Bước 1: Sau khi download PHP, bạn double click lên file .exe vừa download, một hộp thoại sẽ hiện ra như hình bên. Bạn click vào nút Next, rồi nhấn I Agree để sang bước 2. Bước 2: Bạn chọn phần Advanced và nhấn Next để sang bước tiếp theo. Bước 3,4,5: Bạn chọn thư mục để cài PHP, File upload và Session data, mặc định lần lượt sẽ là C:\PHP, C:\PHP\uploadtemp và C:\PHP\sessiondata. Bước 6: Bạn điền địa chỉ SMTP và email của admin. Nếu chạy trên máy local bạn đặt là localhost và admin@localhost. Nhấn Next để sang bước tiếp theo.

doc24 trang | Chia sẻ: thanhnguyen | Lượt xem: 3524 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Hướng dẫn sử dụng PHP, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CÀI ĐẶT PHP Download PHP Bạn có thể download PHP for Windows tại địa chỉ: - Nếu đường truyền bạn chậm thì bạn có thể download phần PHP 4.0.6 installer (755Kb): chỉ có PHP-CGI - Còn nếu muốn bạn có thể download trọn gói PHP về PHP 4.0.6 zip package (4.7Mb): PHP-CGI và PHP-Module Cài đặt PHP Các bước chi tiết cài đặt PHP được minh hoạ như sau: Bước 1: Sau khi download PHP, bạn double click lên file .exe vừa download, một hộp thoại sẽ hiện ra như hình bên. Bạn click vào nút Next, rồi nhấn I Agree để sang bước 2. Bước 2: Bạn chọn phần Advanced và nhấn Next để sang bước tiếp theo. Bước 3,4,5: Bạn chọn thư mục để cài PHP, File upload và Session data, mặc định lần lượt sẽ là C:\PHP, C:\PHP\uploadtemp và C:\PHP\sessiondata.  Bước 6: Bạn điền địa chỉ SMTP và email của admin. Nếu chạy trên máy local bạn đặt là localhost và admin@localhost. Nhấn Next để sang bước tiếp theo. Bước 7: Bạn chọn phần đầu tiên: Display all errors warnings and notices và nhấn Next để sang bước tiếp theo. Bước 8: Bạn chọn kiểu web server thích hợp (ở đây là Apache) và nhấn Next, rồi lại Next một lần nữa để bắt đầu cài đặt. Bước 9: Bạn chỉ có việc ngồi chờ trong khi chương trình cài đặt copy các file lên đĩa cứng của bạn. Lưu ý: Sau khi copy file xong, rất có thể PHP sẽ báo là không thể update được file httd.conf của Apache. Bạn đừng lo lắng, hãy nhấn OK để tiếp tục, chúng ta sẽ cấu hình Apache sau. Bước 10: Sau khi PHP đã cài đặt xong, bạn nhớ khởi động lại máy trước khi tiếp tục. Cấu hình Apache để chạy PHP Bạn hãy mở file httpd.conf của Apache ra (bạn còn nhớ file đó nằm đâu chứ? nếu quên bạn hãy xem lại phần Cài đặt Apache) và thêm vào 3 dòng sau: ScriptAlias /php/ "c:/php/" AddType application/x-httpd-php .php Action application/x-httpd-php "/php/php.exe" Tiếp theo bạn tìm đến dòng bắt đầu bằng DirectoryIndex, bạn sẽ thấy dòng đó có dạng như sau: DirectoryIndex index.html Dòng đó cho bạn biết rằng file index.html được xem như là file index mặc định của một thư mục. Bạn sửa lại dòng đó như sau: DirectoryIndex index.html index.htm index.cgi index.php Lưu file httpd.conf và khởi động lại Apache. Chạy thử PHP với Apache Bạn tạo 1 file test.php trong thư mục C:\www với nội dung như sau: Tiếp theo bạn mở IE và truy cập vào địa chỉ Nếu bạn nhận được dòng chữ " Test PHP!" thì bạn đã cài đặt thành công CÀI ĐẶT MYSQL Download mySQL Bạn có thể download mySQL for Windows tại địa chỉ: Phiên bản hiện tại vào thời điểm bài tutorial này được viết là version 3.23, bạn có thể download trực tiếp tại đây: (12Mb). Cài đặt mySQL Các bước chi tiết cài đặt mySQL được minh hoạ như sau (tôi dùng Win98SE và mySQL 3.23.42 for Windows) Bước 1: Sau khi download mySQL, unzip các file vài một thư mục nào đó và chạy file setup.exe để bắt đầu cài đặt (xem hình bên). Bạn nhấn Next hai lần để sang bước 2. Bước 2: Bạn chọn thư mục để cài đặt mySQL, mặc định là C:\mysql. Nhấn Next để sang bước tiếp theo. Bước 3: Bạn chọn phần Custom và nhấn Next để sang bước tiếp theo. Bước 4: Bạn nhấn Next để sang bước tiếp theo, và tiếp tục nhấn Next để bắt đầu cài đặt mySQL. Bước 5: Sau khi mySQL đã cài đặt xong, bạn hãy chạy file winmysqladmin.exe trong thư mục C:\mysql\bin. Nếu là lần đầu tiên bạn chạy file này sau khi cài đặt, một hộp thoại sẽ hiện lên hỏi username và password của của người quản lý mySQL. Bạn nhập vào username và mật mã tuỳ bạn chọn (tôi chọn username là root và mật mã là password). Sau bước này, một icon hình đèn giao thông sẽ xuất hiện trên system tray của bạn. Nếu đèn hiệu đang ở màu xanh thì xem như mọi chuyện đã êm đẹp. Cài đặt phpMyAdmin phpMyAdmin là một chương trình mySQL Client rất mạnh được viết bằng PHP. Bạn có thể dùng phpMyAdmin để truy cập vào database quản lý mySQL từ browser. Bạn có thể download phpMySQL ở đây: Nếu đang dùng Windows, bạn có thể download file zip phiên bản mới nhất 2.2.2 của phpMyAdmin tại đây: Sau khi download, bạn unzip các file vào thư mục c:\www\phpmyadmin. Sau đó bạn mở file config.inc.php, tìm sửa các dòng sau. tìm dòng bắt đầu bằng $cfgServers[1]['host'], sửa thành $cfgServers[1]['host'] = 'localhost'; (connect vào localhost) tìm dòng bắt đầu bằng $cfgServers[1]['user'], sửa lại thành $cfgServers[1]['user'] = 'root'; (root là username mà bạn đã tạo ở trên) tìm dòng bắt đầu bằng $cfgServers[1]['password'], sửa lại thành $cfgServers[1]['password'] = 'password'; (password là mật mã bạn đã tạo ở trên) Lưu lại file config.inc.php, mở IE và truy cập vào địa chỉ Nếu bạn nhận được màn hình chào đón của phpMyAdmin thì bạn đã thành công! Php là gì? PHP là một ngôn ngữ lập trình kiểu script , chạy trên Server và trả về mã HTML cho trình duyệt. PHP cũng như CGI Perl, ASP hiểu nôm na là ngôn ngữ lập trình cho trang web, làm cho trang web trở nên tương tác với người sử dụng. Tôi lấy ví dụ: Nếu bạn có một trang web, và muốn rằng, mỗi khi có người đến thăm trang web, thì một thành phần trang web thay đổi, cụ thể là tăng lên một đơn vị (tôi đang lấy ví dụ về counter), khi đó, dùng HTML không thể đáp ứng được yêu cầu nêu ra. Bạn sẽ cần một NNLT nào đó (nếu ko muốn dùng hàng có sẵn). Javascript là một client script - nghĩa là nó tương tác trực tiếp ở mức độ client, không cần thông qua server. Còn php,hoặc asp là các server script nghĩa là: các mã lệnh do bạn viết sẽ được server đọc, dịch ra thành các mã HTML và trả về cho trình duyệt ( không như các NNLT khác - not web - là trả về mã máy). Bạn dễ dàng nhận thấy điều thứ nhất: * Sử dụng PHP (ASP) sẽ không bị lộ mã nguồn (php code). Vì khi ai đó view source trang web của bạn, sẽ chỉ nhận được các mã HTML do server trả về sau khi thông dịch các mã php. Tôi lấy ví dụ. CODE Bạn tên là: Thì khi này, tuỳ thuộc trước đó, bạn đặt giá trị gì vào biến $hoten mà đoạn mã HTML trên được kết xuất theo một kiểu. Giả sử bạn đặt $hoten=aaaa thì server sẽ đưa giá trị aaa vào thay thế cho đoạn mã . Kết quả là, bạn sẽ có một đoạn mã HTML như sau: CODE Bạn tên là: aaaa Khi một ai đó view source trang web sẽ nhận được đúng đoạn mã CODE Bạn tên là: aaaa chứ không thể xem được mã nguồn CODE Bạn tên là: VD: Example Mã PHP được đặt trong kiểu tag đặc biệt cho phép ta có thể vào hoặc ra khỏi chế độ PHP 2. Cài đặt như thế nào? Cài PHP trên nền Window với IIS version 3 hoặc 4: - Copy php.ini - dist vào thư mục Window. Đổi tên thành php.ini - Sửa file php.ini như sau: - Đặt lại đường dẫn mục : 'extension_dir' chuyển tới vị trí cài đặt php hoặc nơi để các file php_*.ini. VD : c:php - Đặt đường dẫn chính xác đến file: browscap.ini trong thư mục Window. - Chạy MMC , chọn Web site hoặc thư mục của ứng dụng - mở mục Property của thư mục , chọn vào Home Directory, Virtual Directory hay Directory. - Vào mục: Configuration->App Mappings ->Add->Executable : c:phpphp.exe %s %s. Chú ý phải có %s %s . - Trong ô Extension, đánh đuôi file bạn muốn gắn với mã php. Thường là .php hoặc .phtml - Đặt chế độ sercurity thích hợp. Nếu dùng hệ thống NTFS, cần đặt cho phép thực hiện với thư mục có php.exe II.Ngôn ngữ PHP: 1. Có 4 cách để dùng PHP; 1. 2. 3. echo ("some editors (like FrontPage) don't like processing instructions"); 4. Cách 1 chỉ có thể sử dụng nếu những tag ngắn được cho phép sử dụng. Có thể sửa short_open_tag trong cấu hình của php hoặc biên dịch file php với lựa chọn cho phép dùng các tag ngắn. Tương tự như vậy, cách thứ 4 chỉ có tác dụng nếu asp_tag được đặt trong file cáu hình của PHP PHP cho phép hỗ trợ các kiểu chú thích của cả C, C++ và Unix shell. VD: 2. Các kiểu dữ liệu: 2.1Số nguyên : Được khai báo và sử dụng giá trị giiống với C: VD: $a = 1234; # decimal number $a = -123; # a negative number $a = 0123; # octal number (equivalent to 83 decimal) $a = 0x12; # hexadecimal number (equivalent to 18 decimal) 2.2 Số thực: VD :$a = 1.234; $a = 1.2e3; Chú ý: Khi sử dụng các số thực để tính toán , có thể sẽ làm mất giá trị của nó. Vì vậy, nên sử dụng các hàm toán học trong thư viện chuẩn để tính toán. 2.3 Xâu : Có 2 cách để xác định 1 xâu: Đặt giữa 2 dấu ngoặc kép (") hoặc giữa 2 dấu ngoặc đơn ('). Chú ý: Các biến giá trị sẽ không được khai triển trong xâu giữa 2 dấu ngoặc đơn. 2.4 : Mảng : Mảng thực chất là gồm 2 bảng : bảng chỉ số và bảng liên kết. a. Mảng 1 chiều : Có thể dùng hàm : list() hoặc array() hoặc liệt kê các giá trị của từng phần iử trong mảng để tạo mảng . Có thể thêm các giá trị vào mảng để tạo thành 1 mảng. --> Dùng giống trong C Có thể dùng các hàm asort(), arsort(), ksort(), rsort(), sort(), uasort(), usort(), and uksort() để sắp xếp mảng. Tuỳ thuộc vào việc bạn định sắp xếp theo kiểu gì. b. Mảng nhiều chiều: Tương tự C. bạn có thể dùng như VD sau: $a[1] = $f; # one dimensional examples $a["foo"] = $f; $a[1][0] = $f; # two dimensional $a["foo"][2] = $f; # (you can mix numeric and associative indices) $a[3]["bar"] = $f; # (you can mix numeric and associative indices) PHP3 không thể tham chiếu trự tiếp từ một mảng nhiều chièu khi ở bên trong 1 xâu: VD : $a[3]['bar'] = 'Bob'; echo "This won't work: $a[3][bar]"; Kết quả trả ra sẽ là: This won't work: Array[bar]. Nhưng với VD sau sẽ chạy đúng: $a[3]['bar'] = 'Bob'; echo "This will work: " . $a[3][bar]; Với PHP4, vấn đề sẽ được giả quyết bằng cách cho mảng vào giữa 2 dấu ngoặc móc { } VD : $a[3]['bar'] = 'Bob'; echo "This will work: {$a[3][bar]}"; PHP không yêu cầu phải khai báo trước kiểu dữ liệu cho các biến, Kiểu dữ liệu của biến sẽ phụ thuộc vào kiểu dữ liệu mà bạn gán cho nó, VD : $foo = "0"; // $foo là kí tự ASCII 48 $foo++; // $foo is xâu "1" (ASCII 49) $foo += 1; // $foo là số nguyên (2) $foo = $foo + 1.3; // $foo là số thực (3.3) $foo = 5 + "10 Little Piggies"; // $foo là số nguyên (15) 3. Biến - giá trị: PHP quy định một biến được biểu diễn bắt đầu bằng dấu $, sau đó là một chữ cái hoặc dấu gạch dưới. 3.1 Một số biến đã được tạo sẵn : argv : Mảng tham số truyền cho script. Khi đoạn script chạy bằng dòng lệnh, tham số này sẽ được dùng giống như C để truy nhập các tham số trên dòng lệnh. argc : số các tham số đựoc truyền. Dùgn với argv; PHP_SELF : tên cỷa đoạn mã script đang thực hiện. Nếu PHP đang được chạy từ dòng lệnh thì tham số này không có giá trj. HTTP_COOKIE_VARS: một mảng các giá trị được truyền tới script hiện tại bằng HTTP cookie. Chỉ có tác dụng nếu "track_vars" trong cấu hình được đặt hoặc chỉ dẫn HTTP_GET_VARS: Mảng các giá trị truyền tới script thông qua phương thức HTTP GET. Chỉ có tác dụng nếu "track_vars" trong cấu hình được đặt hoặc chỉ dẫn HTTP_POST_VARS: 3.2 Phạm vi giá trị: PHP coi 1 biến có một giới hạn. Để xác định một biến toàn cục (global) có tác dụng trong một hàm , ta cần khai báo lại. Nếu không giá trị của biến sẽ được coi như là cục bộ trong hàm. VD : $a = 1; $b = 2; Function Sum () { global $a, $b; $b = $a + $b; } Sum (); echo $b; Khi có khai báo global ở trên, $a và $b được cho biết đó là những biến toàn cục. Nếu không có khai báo global, $a và $b chỉ được coi là các biến bên trong hàm Sum(). Điều này khác với C Một cách khác để dùng biến toàn cục trong 1 hàm là ta dung mảng $GLOBAL của PHP VD ở trên sẽ có thể viết như sau: $a = 1; $b = 2; Function Sum () { $GLOBALS["b"] = $GLOBALS["a"] + $GLOBALS["b"]; } Sum (); echo $b; Một chú ý khác là khai báo static. Với khai báo này bên trong một hàm với 1 biến cục bộ, giá trị của biến cục bộ đó sẽ không bị mất đi khi ra khỏi hàm. VD : Function Test () { static $a = 0; echo $a; $a++; } Với khai báo như trên , $a sẽ không mất đi giá trị sau khi thực hiện lơi gọi hàm Test() mà $a sẽ được tăng lên 1 sau mỗi lần gọi hàm Test(). 3.3 Tên biến: Một biến có thể gắn với 1 cái tên . VD: $a = "hello"; $$a = "world"; ==> $hello = "world" và echo "$a ${$a}"; echo "$a $hello"; Kết quả ra sẽ là : hello world Chú ý : bạn có thể gặp phải trường hợp không rõ ràng khi sử dụng cách này với mảng . VD : $$a[1] sẽ hiểu là bạn muốn dùng $a[1] như 1 biến hay dùng $$a như 1 biến với [1] là chỉ số? Để tránh trường hợp này , cần có sựu phân biệt rõ bằng dấu { }. VD :${$a[1]} hoặc ${$a}[1]. 3.4 Các giá trị bên ngoài phạm vi PHP HTML Form : khi 1 form gắn với 1 file php qua phương thức POST VD: Name: PHP sẽ tạo 1 biến $name bao gồm mọi giá trị trong truờng Name của Form. PHP có thể hiểu được một mảng một chiều gồm các giá trị trong 1 form. Vì vậy, bạn có thể nhóm những giá trị liên quan lại với nhau hoặc sử dụng đặc tính này để nhận các giá trị từ 1 đầu vào tuỳ chọn.(multi select input) Khi tính chất track_vars được đặt trong cấu hình hoặc có chỉ dẫn . các giá trị được submit được lấy ra qua phương thức GET và POST có thể lấy từ 2 mảng toàn cục $HTTP_POST_VARS và $HTTP_GET_VARS IMAGE SUBMIT: Khi dùng 1 image để thực hiện submit, có thể dùng tag như sau: Khi người dùng click chuột trên ảnh, form tương ứng sẽ được gửi tới server kèm theo 2 giá trị thêm vào : sub_x và sub_y. Những biến này sẽ lưu giữ toạ đọ mà người dùng đã click chuột trên ảnh. Người lạp trình có kinh nghiệm sẽ thấy rằng trên thực tế, trình duyệt gửi các giá trị có chu kỳ thời gian nhưng PHP đã tạo cảm giãc gần như việc gửi các giá trị đó là liên tục. HTTP Cookies : PHP hỗ trỡ HTTP cookies theo định dạng của Netscape. Cookies file lưu giữ thông tin của các trình duyệt từ xa và qua đó có thể theo dõi hay nhận biết người sử dụng. Có thể dùng Cookies bằng hàm SetCookie(). Hàm này cần được gọi trước khi thông tin được gửi tới trình duyệt. Bất kỳ cookie nào gửi tới bạn từ máy khách (client) sẽ tự động chuyển thành dữ liệu của phương thức GET và POST. Nếu bạn muốn có nhiều giá trị trong 1 cookie, chỉ cần thêm vào dấu [ ] với tên của cookie. VD : SetCookie ("MyCookie[]", "Testing", time()+3600); Chú ý rằng cookie sẽ thay thế cho cookie cùng tên, trừ trườg hợp khác đường dẫn hoặc miền. BIẾN MÔI TRƯỜNG: PHP tự động tạo biến cho các biến môi trường như 1 biến bình thường của PHP VD : echo $HOME; /* Shows the HOME environment variable, if set. */ Vì thông tin tới qua các phương thức GET, POST , Cookie cũng tự đông tạo các biến PHP, thỉnh thoảng bạn nên đọc 1 biến từ môi trường để chắc chắn rằng bạn có đúng version. Hàm getenv() và putenv() giúp bạn đọc và ghi với các biến môi trường. DẤU CHẤM TRONG TÊN BIẾN: Bình thường, PHP không thay đổi tên biến khi biến đó được truyền vào đoạn script. Tuy nhiên, nên chú ý rằng dáu chấm (.) không phải là một ký hiệu hợp lệ trong tên biến đối với PHP. Vì vậy, PHP sẽ tự động thay thế các dấu chấm bằng dấu gạch dưới.(_) 4. CONSTANTS PHP định nghĩa sẵn một vài hằng số: _FILE_ : tên của script file đang được thực hiện. _LINE_ : số dòng của mã script đang được thực hiện trong script file hiện tại. _PHP_VERSION_ : version của PHP _PHP_Ó : tên hệ điều hành mà PHP đang chạy TRUE FALSE E_ERROR : báo hiệu có lỗi E_PARSE : báo lỗi sai khi biên dịch E_NOTICE : Một vài sự kiện có thể là lỗi hoặc không. E_ALL : Có thể định nghĩa một hằng số bằng hàm define() VD : 5. BIỂU THỨC Biểu thức là một phần quan trọng trong PHP. Phần lớn mọi thứ ban viết đều được coi như 1 biểu thức. Điều này có nghĩa là mọi thứ đều có 1 giá trị. Một dạng cơ bản nhất của biểu thức bao gồmcác biến và hằng số. PHP hỗ trợ 3 kiểu giá trị cơ bản nhất: số nguyên, số thực, và xâu. Ngoài ra còn có mảng và đối tượng. Mỗi kiểu giá trị này có thẻ gán cho các biến hay làm giá trị trả ra của các hàm. Bạn có thể thao tác với các biến trong PHP giống như với trong C. VD $b = $a = 5; /* assign the value five into the variable $a and $b */ $c = $a++; /* post-increment, assign original value of $a (5) to $c */ $e = $d = ++$b; /* pre-increment, assign the incremented value of $b (6) to $d and $e */ /* at this point, both $d and $e are equal to 6 */ $f = double($d++); /* assign twice the value of $d before the increment, 2*6 = 12 to $f */ $g = double(++$e); /* assign twice the value of $e after the increment, 2*7 = 14 to $g */ $h = $g += 10; /* first, $g is incremented by 10 and ends with the value of 24. the value of the assignment (24) is then assigned into $h, and $h ends with the value of 24 as well. */ 6.CÁC CẤU TRÚC LỆNH: 6.1 If ....else....else if: if (điều kiện) { do something; } elseif ( điều kiện ) { do something;} else { do something;} 6.2 Vòng lặp : while ( DK) { ...} do { .....} white ( DK ); for (bieuthuc1; bieuthuc2; bieu thuc3) {.....} PHP 4 only : foreach(array_expression as $value) statement foreach(array_expression as $key => $value) statement 6.3 break và continue: break : thoát ra khỏi vòng lặp hiện thời continue : bỏ qua vòng lặp hiện tại, tiếp tục vòng tiếp theo. 6.4 switch switch (tên biến) { case trường hợp 1: ..... break; case trường hợp 2: ..... break; case trường hợp 3: ..... break; default : } 7 HÀM: Dùng giống với C++. Ngoại trừ bạn không cần phải khai báo kiểu cho tham số của hàm: 7.1 Tham trị : VD: function takes_array($input) { echo "$input[0] + $input[1] = ", $input[0]+$input[1]; } 7.2 Tham biến: function add_some_extra(&$string) { $string .= 'and something extra.'; } 7.3 Tham số có giá trị mặc định: function makecoffee ($type = "cappucino") { return "Making a cup of $type.n"; } Chú ý : khi sử dụng hàm có đối số có giá trị mặc định, các biến này sẽ phải nằm về phía phải nhát trong danh sách đối số. VD : Sai function makeyogurt ($type = "acidophilus", $flavour) { return "Making a bowl of $type $flavour.n"; } Đúng; function makeyogurt ($flavour, $type = "acidophilus") { return "Making a bowl of $type $flavour.n"; } 7.4 Giá trị trả lại của hàm: Có thể là bất kỳ giá trị nào, Tuy vây, không thể trả lại nhiều giá trị riêng lẻ nhưng có thể trả lại một mảng các giá trị. VD function small_numbers() { return array (0, 1, 2); } Để trả lại một tham trỏ, bạn cần có dấu & ở cả khai báo của hàm cũng như ở giá trị trả lại. VD : function &returns_reference() { return &$someref; } $newref = &returns_reference(); 7.5 Hàm biến: PHP cho phép sử dụng hàm giá trị Nghĩa là khi một biến được goi có kèm theo dấu ngoặc đơn , PHP sẽ tìm hàm có cùng tên với giá trị biến đó và thực hiện VD n"; } function bar( $arg = '' ) { echo "In bar(); argument was '$arg'.n"; } $func = 'foo'; $func(); $func = 'bar'; $func( 'test' ); ?> 8. CÁC TOÁN TỬ: PHP có các toán tử cho các phép số học : + - * / % Các toán tử logic : and or xor ! && || Toán tử thao tác với bit : & | ^ ~ > Toán tử so sánh : ==, != , ,=, ==== (bằng va cùng kiểu - PHP4 only), !== (khác hoặc khác kiểu - PHP4 only) Toán tử điều khiển lỗi : @ - khi đứng trước 1 biểu thức thì các lỗi của biểu thức sẽ bị bỏ qua và lưu trong $php_errormsg VD: Toán tử thực thi : ` `- PHP sẽ thực hiện nội dung nằm giữa 2 dấu ` như 1 lệnh shell. Trả ra giá trị là kết quả thực hiện lệnh VD : $output = `ls -al`; //liệt kê các file bằng lệnh Linux echo "$output"; 9 LỚP VÀ ĐỐI TƯỢNG: Class: là tập hợp các biến và hàm làm việc với các biến này. Một lớp có định dạng như sau: items[$artnr] += $num; } // Take $num articles of $artnr out of the cart function remove_item ($artnr, $num) { if ($this->items[$artnr] > $num) { $this->items[$artnr] -= $num; return true; } else { return false; } } } ?> Lớp Cart ở đây là một kiểu dữ liệu, vì vậy bạn có thể tạo một biến có kiểu này với toán tử new VD: $cart = new Cart; $cart->add_item("10", 1); Lớp có thể được mở rộng bằng những lớp khác. Lớp mới thu được có tất cả những biến và hàm của cá lớp thành phần. Thực hiện việc thừa kế này bằng từ khoá "extends". Chú ý : kế thừa nhiều lớp 1 lúc không được chấp nhận. VD : class Named_Cart extends Cart { var $owner; function set_owner ($name) { $this->owner = $name; } } Các hàm khởi tạo của lớp được gọi tự động khi bạn gọi toán tử new. Tuy nhiên, các hàmkhởi tạo của lớp cha sẽ không được gọi khi hàm khởi tạo của lớp con được gọi. Hàm khởi tạo có thể có đối số hoặc không, 10. THAM CHIẾU: Tham chiếu trong PHP có nghĩa là lấy cùng 1 giá trị bằng nhiều tên biến khác nhau. Khác với con trỏ trong C, tham chiếu là một bảng các bí danh. Chú ý : trong PHP, tên biến và nôi dung của biến là khác nhau. Vì vậy, cùng 1 nội dugn có thể có nhiều tên khác nhau. Tham chiếu PHP cho phép bạn tạo 2 biến có cùng nôi dung. VD : $a = & $b; -- > $a, $b trỏ tới cùng 1 giá trị. Tham chiếu truỳen giá trị bằng tham chiếu. Thực hiện việc này bằng cách tạo một hàm cục bộ và truyền giá trị được tham chiếu VD: function foo (&$var) { $var++; } $a=5; foo ($a); --> Kết quả : $a = 6; Giá trị trả lại của một hàm bằng tham chiếu rất tiện khi bạn muốn sử dụng hàm để tìm 1 giá trị trong 1 phạm vi nào đó. VD : function &find_var ($param) { ...code... return $found_var; } $foo =& find_var ($bar); Khi bạn muốn loại bỏ mối liên kết giữa tên biến và giá trị của biến, sử dụng hàm unset() VD : $a = 1; $b =& $a; unset ($a); 11. THAO TÁC VỚI ẢNH: PHP không bị giới hạn với mã HTML được trả lại cho trình duyệt. Vì vậy, có thể dùng PHP để tạo và thao tác với các file ảnh có định dạng khác nhau, bao gồm :gif, png, jpg, wbmp, and xpm. PHP có thể đưa các file ảnh trực tiếp đến các trình duyệt. Bạn sẽ cần biên dịch PHP với thư viện GD bao gồm các hàm thao tác với ảnh. GD và PHP có thể sẽ cần có thêm 1 số thư viện khác, tuỳ thuộc vào định dạng của file ảnh cần dùng. VD : Tạo ảnh GIF với PHP giả sử VD trên trong file button.php . KHi đó, để sử dụng ta dùng tag : . , PHP có 8 kiểu dữ liệu cơ bản, đó là: * 4 kiểu dữ liệu vô hướng: + boolean + integer + floating-pointer number + string * 2 kiểu dữ liệu phức hợp: + mảng + object * 2 kiểu dữ liệu đặc biệt: + resource +NULL Cần phải nói qua về kiểu dữ liệu mảng trong PHP vì nó khá đặc biệt. Nó không thật sự là mảng như trong các ngôn ngữ lập trình bậc cao mà nó giống một danh sách hay một bảng băm thì đúng hơn. Như các bạn đã biết, mảng thường được hiểu là một dãy các phần tử dữ liệu liền nhau, mỗi phần tử được đánh số bằng một số nguyên. Trong PHP cũng vậy, nhưng cách đánh chỉ số các phần tử có điều khác biệt. Các chỉ số không nhất thiết phải là số mà chúng có thể là xâu kí tự và một mảng có thể tồn tại cả hai cách đánh chỉ số. Bạn có thể gán: $arr[key]=value; VD: $a['color'] = "red"; Hoặc dùng lệnh array: $a = array ('color' => 'red', 'size' => 'big', 'price' => '100 USD'; Kiểu của các biến không được ấn định bởi người lập trình mà nó sẽ được PHP xác định vào thời điểm script được thực hiện tuỳ vào ngữ cảnh mà biến đó được thực hiện. Nếu bạn gán một xâu kí tự cho một biến, biến đó sẽ có kiểu là xâu kí tự. Nếu bạn lại gán một số nguyên cho biến đó thì nó lại có kiểu số. Do các biến không có kiểu cố định nên có thể gây ra một số lầm lẫn cho những người mới làm quen với PHP. VD: $foo = "2";//foo là một xâu kí tự $foo+=2;//lúc này foo lại là một biến kiểu số, có giá trị bằng 4 $foo=5+"10 Welcome to HVA";//foo có giá trị bằng 15 Tuy nhiên bạn vẫn có thể chuyển đổi kiểu một cách rõ ràng (explicit) như vẫn thường làm trong C: $foo=2; $bar=(float) $foo;//bar sẽ trở thành một biến số thực 2. Các cấu trúc điều khiển Các cấu trúc điều khiển trong PHP cũng hoàn toàn tương tự với C. Ở đây tôi chỉ đề cập đến một cấu trúc điều khiển mới, đó là cấu trúc foreach. Cấu trúc này thường dùng để duyệt các mảng hỗn hợp trong PHP: foreach (array_expression as $value) statements; foreach (array_expression as $key => $value) statements; Vòng lặp thứ nhất sẽ duyệt toàn bộ mảng, phần tử hiện đang được xem xét sẽ được gán cho biến $value, con trỏ mảng sẽ được tăng lên 1 để vòng lặp sau thì phần tử tiếp theo sẽ được xử lý. Vòng lặp thứ hai cũng làm điều tương tự. Chỉ khác một điều là chỉ số của phần tử hiện thời sẽ được gán cho biến $key. Một số lệnh điều khiển khác như là require(), include(), require_once, include_once() được dùng để liên kết một file PHP khác vào file PHP hiện thời. Chúng làm việc giống như chỉ thị #include của C. Cú pháp: require(); Các lệnh còn lại cũng có cú pháp tương tự, sự khác nhau giữa các lệnh này các bạn nên xem trong tài liệu của PHP. Cai password cho trang web: Bây giờ, trang web của bạn có một cái link tới 1 trang web, nhưng mà bạn lại muốn cài password để chỉ có người nào biết password mới được mở ra, tui có cách đơn giản nhất là sài java script (dùng chính tên trang web đó làm password), cách làm như sau : mở file htm có chứa cái link đến trang cần đặt pass, thêm vào đoạn HTML sau : QUOTE function Enter() { var password = prompt("Password required:", "") var location=password + ".htm"; this.location.href = location; } tìm đến cái link đó, sửa HREF bằng ... gì đó thành HREF="javascript:Enter()" Ví dụ : mình có file index.htm như sau : QUOTE function Enter() { var password = prompt("Password required:", "") var location=password + ".htm"; this.location.href = location; } Click here và một file test.htm như sau : QUOTE thử cái website như vậy khi mình chạy file index.htm rùi nhắp vào đó, nó sẽ đòi pass, nếu pass là test thì nó sẽ mở file test.htm ra còn không thì nó sẽ báo lỗi .... cái này mắc cười lắm ! VD gõ pass là index thì nó lại mở file index.htm ra hic hic còn không thì the page cannot be display !.Bạn có thể thay pass của mình bằng cách thay dòng "pass +.htm" bằng passs của mình Website vuot firewall: 200.165.58.194 3128 transparent Brazil 2003-06-30 whois 163.29.251.141 80 anonymous Taiwan 2003-06-30 whois 200.76.239.4 80 high anonymity Mexico 2003-06-30 whois 209.222.194.9 8000 anonymous United States 2003-06-30 whois 195.46.206.20 80 transparent France 2003-06-30 whois 62.49.146.138 8080 transparent Great Britain (UK) 2003-06-30 whois 80.24.75.38 80 anonymous Spain 2003-06-30 whois 200.180.109.83 3128 transparent Brazil 2003-06-30 whois 128.95.219.192 3128 high anonymity United States 2003-06-30 whois 211.250.158.252 80 anonymous South Korea 2003-06-30 whois 61.219.84.195 3128 transparent Taiwan 2003-06-30 whois 213.156.39.4 80 anonymous Italy 2003-06-30 whois 63.174.69.230 80 anonymous United States 2003-06-30 whois 66.21.103.9 80 high anonymity United States 2003-06-30 whois 211.184.111.130 8080 transparent South Korea 2003-06-30 whois 211.233.17.125 80 transparent South Korea 2003-06-30 whois 148.235.137.150 3128 transparent Mexico 2003-06-30 whois 200.51.40.34 80 anonymous Argentina 2003-06-30 whois 212.57.29.34 80 anonymous Turkey 2003-06-30 whois 200.206.210.20 3128 transparent Brazil 2003-06-30 whois 213.190.43.199 8080 anonymous Lithuania 2003-06-30 whois 80.25.151.179 80 anonymous Spain 2003-06-30 whois 195.243.102.244 3128 transparent Germany 2003-06-30 whois 200.167.128.130 3128 transparent Brazil 2003-06-30 whois 200.61.159.147 8080 transparent Argentina 2003-06-30 whois 64.220.194.234 8080 anonymous United States 2003-06-30 whois 80.32.92.183 80 anonymous Spain 2003-06-30 whois 80.105.45.9 3128 transparent Italy 2003-06-30 whois 194.27.49.91 80 high anonymity Turkey 2003-06-30 whois 195.46.206.22 80 transparent France 2003-06-30 whois 194.27.49.133 80 high anonymity Turkey 2003-06-30 whois 200.168.250.130 3128 transparent Brazil 2003-06-30 whois 200.60.194.74 3128 transparent Peru 2003-06-30 whois 144.135.2.29 80 anonymous Australia 2003-06-30 whois 66.185.95.149 8080 transparent Canada 2003-06-30 whois 200.45.71.40 80 anonymous Argentina 2003-06-30 whois 211.248.237.194 8080 transparent South Korea 2003-06-30 whois 194.27.49.231 80 high anonymity Turkey 2003-06-30 whois 80.81.2.62 3128 transparent Germany 2003-06-30 whois 148.245.163.193 3128 transparent Mexico 2003-06-30 whois 200.245.2.149 8080 transparent Brazil 2003-06-30 whois 199.71.136.70 80 transparent Canada 2003-06-30 whois 61.221.32.211 80 transparent Taiwan 2003-06-30 whois 208.32.128.11 3128 transparent United States 2003-06-30 whois 193.251.91.13 8080 transparent France õy/passfw   4 buoc tao forum: Buớc 1: Đăng kí 1 account tại www.1asphost.com .Việc dang ký rất don giản nhu là dang ký làm thành viên ở diễn dàn này.Chỉ mất vài phút thông báo thông tin cá nhân,sau dó mở mail của mình bấm vào link confirm chấp nhận dang ký.Vậy là bạn dã có 1 thu mục 100MB trên 1asphost.com dịa chỉ của bạn sẽ là êncủaban sau khi login vào dó bạn có thể tải tệp lên bằng cách vào trang upload (bấm vào nút UploadFile). Buớc 2 : Sau đó download tệp zip chứa mã nguồn của snit forum về máy của mình. Giải nén ra tìm tệp config.asp tìm dòng có chứa cụm lệnh sau 'strDBType = "access" bỏ dấu ' ở đầu dòng >> strDBType = "access" 'strConnString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("snitz_forums_2000.mdb") '## MS Access 2000 using virtual path Cũng bỏ dấu ' ở đầu dòng và thêm têncủabạn (username bạn đã đăng ký trên 1asphost.com) >> strConnString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("têncủabạn\snitz_forums_2000.mdb") '## MS Access 2000 using virtual path nén tất cả lại như cũ. Bước 3: Vào trong www.1asphost.com vào trang upload File ,chỉ ra đường dẫn đến tệp zip đó trên máy mình.Sau khi tệp zip đó được tải lên máy chủ nó sẽ tự bung nén ra Bước 4: gõ http:/c.1asphost.com/têncủabạn/setup.asp Nếu thông báo thành công thì Bạn đã có 1 forum của riêng mình. gõ http:/c.1asphost.com/têncủabạn/default.asp vào diễn đàn với user= admin password=admin Chúc các bạn thành công !!! Nếu bạn gặp vấn đề gì hãy post lên đây để cùng thảo luận. Thong ke so nguoi dang truc tuyen: Trước tiên chúng ta cùng phân tích các bước cần làm: + Lấy địa chỉ IP của mỗi user truy cập vào site của bạn. + Kiểm tra xem địa chỉ IP trên đã tồn tại hay chưa. ĐÃ TỒN TẠI => cập nhật lại (UPDATE) phiên làm việc của user qua IP này. CHƯA TỒN TẠI => thêm vào CSDL (INSERT) phiên làm việc của user này. + Xoá (DELETE) những phiên làm việc đã hết hạn. + Đọc tất cả IPs đang có trong CSDL. + Hiện lên browser. Chúng ta cùng bắt đầu nhé ! Sử dụng getenv("REMOTE_ADDR"), bạn có thể dễ dàng lấy đc địa chỉ IP khi user truy cập vào trang chứa code này. Ví dụ bạn có thể sử dụng code sau để xem IP của mình: echo getenv("REMOTE_ADDR"); Sau khi đã lấy đc IP của user, chúng ta sẽ kiểm tra xem IP này đã tồn tại trong CSDL hay chưa và xử lý với CSDL bằng 2 lệnh truy vấn UPDATE và INSERT. Các bạn xem các bước tiếp theo nhé. Giả sử chúng ta có 1 bảng tên demotable trong CSDL với 4 trường: id, ip (chứa IP của user), location (trang user đang truy cập) và time (thời điểm user bắt đầu truy cập trang). Trong Tutorial trước Sử dụng PHP&MySQL để lấy dữ liệu, bạn đã nắm được cách sử dụng câu truy vấn SELECT để lấy dữ liệu từ CSDL, lần này chúng ta sẽ sử dụng lại để kiểm tra sự tồn tại của IP. Bạn cũng đã biết cách connect vào CSDL trước khi lấy dữ liệu ở TUT trước, vì thế chúng ta sẽ ko nhắc tới trong TUT này. Code được đưa ra trong Tutorial này chỉ là phần cơ bản, bạn thêm vào những phần cần thiết khác (đã hướng dẫn đủ trong Tut trước) để tạo được 1 scripts hoàn chỉnh cho riêng mình nhé. Chú ý là trong demotable có 3 trường, các bạn sẽ cần để hiện đầy đủ thống kê về user: vị trí trên site của bạn, thời gian họ bắt đầu vào site ... Phần này dễ nên tôi để các bạn tự làm lấy. Qua Tutorial này, bạn nắm đc thêm cách sử dụng của 3 truy vấn cơ bản khác, như vậy là đã đủ 4 truy vấn cơ bản với SQL, đủ để xây dựng 1 hệ thống cho riêng bạn rồi đó Su dung PHP@MySQL de lay du lieu: Giả sử bạn đã có 1 table có tên demotable với các trường: id, name, value nằm trong Cơ Sở Dữ Liệu (CSDL) có tên demo_database. Trước tiên chúng ta cần kết nối vào CSDL , sử dụng hàm mysql_connect() với cấu trúc cơ bản nhất như sau mysql_connect("mysql_host", "mysql_user", "mysql_password"); *Chú ý: từ bước tiếp theo, bạn có thể copy toàn bộ phần text hoặc riêng những phần được đóng khung (chỉ có code) để chạy thử tutorial này. // Bắt đầu từ đây "; print "Name: $line[name]"; print "Value: $line[value]"; } print ""; // Thay vì sử dụng print "text";, bạn có thể sử dụng echo "text"; // Chú ý $line là 1 mảng đc trả về từ hàm mysql_fetch_array(). Vì thế để lấy giá trị từ $line, chúng ta phải chỉ rõ "từ khoá" của phần tử trong mảng (trong ví dụ là id, name, value) Scripts sắp hoàn thành // Bước cuối cùng là giải phóng bộ nhớ liên quan tới biến $result chúng ta sử dụng , đóng CSDL và kết thúc scripts với ?> /* Free result */ mysql_free_result($result); /* Closing connection */ mysql_close($link); ?> // Thực ra bước này ko hoàn toàn cần thiết, bạn có thể bỏ qua bước 5 này, nhưng đừng quên sử dụng thẻ ?> ở cuối scripts đấy nhé // Tutorial kết thúc ở đây. Bạn thấy nó cơ bản và thực hiện khá dễ phải ko ? vì thế hãy cố ghi nhớ nhé, vì chúng ta còn phải dùng đến nó rất nhiều sau này đấy ! CÀI ĐẶT PERL - PHP - MYSQL VỚI IIS Được cung cấp bởi Duy Sơn Hiệu đính và minh hoạ bởi Nguyễn Bá Thành Bước 1: Kiểm tra/Cài đặtIIS Bạn kiểm tra xem máy bạn đã cài IIS chưa, Vào Control Panel -> Add/Remove Programs -> Add/Remove Windows Components. Trong phần Windows Components Wizard xem cái Internet Information Services (IIS) có được đánh dấu không. Nếu chưa thì đánh dấu vào đó. Nhấn Next/Finish/Close để cài IIS. [Click để xem hình minh hoạ] Sau khi cài đặt xong, bạn mở trình duyệt lên (Internet Explorer, Netscape...), gõ vào địa chỉ xem có chạy không. Nếu hiện ra màn hình của IIS thì đã thành công. Lưu ý: IIS chỉ cài được trên Windows NT, Windows 2k và Windows XP Pro. Không cài được trên Windows9x, ME và XP Home! Bước 2: Cấu hình IIS (Bước này không cần thiết nếu như bạn chưa đụng chạm nhiều vào Win, tuy nhiên cũng tìm hiểu một chút để nắm rõ hơn) Hãy vào Start menu -> Programs -> Administrative Tools (hoặc Control Panel -> Administrative Tools) rồi vào tiếp phần Configure Your Server. Nếu thấy hiện cửa sổ cho phép bạn lựa chọn server (chỉ có trên Win phiên bản server), hãy chọn phần "This is the only server in my network". Bước này thường được làm ngay sau khi cài Win phiên bản server. Bạn có thể bỏ bước này nếu như chưa thay đổi gì trong đó. Chọn Next ở bước tiếp theo. Nếu thích bạn có thể đọc hướng dẫn trên mà hình để tìm hiểu. Theo tôi thì không cần thiết. Trong 2 ô để trống của cửa sổ mới bạn chỉ cần điền "local" vào mỗi ô. Chọn next. Máy sẽ tự động cài đặt cái Localhost cho bạn. Bạn sẽ gặp báo lỗi chưa chuyển Partition cho đĩa sang NTFS 5.0 (nếu bạn vẫn sử dụng FAT32), tuy nhiên không vấn đề gì đâu. Cứ OK cho qua thôi. Vậy là xong việc thứ hai, bạn có thể đóng cửa sổ Configure Your Server. Lưu ý: Bưới này chỉ thực hiện nếu bạn sử dụng Windows phiên bản Server! Cài đặt các chương trình cần thiết! 1. Cài ActivePerl Download ở Bạn có thể cài chương trình này vào thư mục mặc định là C:\Perl, nhưng để tiện thì bạn nên cài vào thư mục X:\usr (với X là tên ổ đĩa mà bạn lưu các trang web bạn đang viết). Như vậy, nếu sau này có upload lên server Linux trên internet, bạn đỡ mất công chỉnh lại đường dẫn cho chương trình Perl của bạn. 2. Config để ActivePerl chạy file *.cgi Vào Control Panel -> Administrative Tools -> Internet Services Manager (nếu bạn dùng Win bản server) hoặc Internet Information Services (nếu bạn dùng các bản Win khác). Bấm chuột phải vào Default Web Site, chọn Properties: [Click để xem hình minh hoạ] Chọn phần Home Directory. Nhớ đánh dấu chọn mục Script and source access và Read, bỏ đánh dấu ở mục Write. Trong mục Execute Permission, chọn Scripts and Executables. Nhấn Apply để chấp nhận thiết lập. [Click để xem hình minh hoạ] Nhấn vào nút Configuration...(bên cạnhExecute Permission), chọn Add và nhập tương tự như mình minh hoạ sau: Lưu ý bạn chỉnh lại đường dẫn đến file PerlIS.DLL cho đúng với máy bạn trong phần Executable! Nhấn OK để xác nhận việc thêm cấu hình cho file .cgi. Bạn làm tiếp tương tự cho file .pl.s Nhấn OK để đóng hết các cửa sổ cấu hình lại. Vậy là bạn đã cấu hình xong IIS để chạy Perl. Nhớ rằng mọi thứ mà bạn muốn đặt vào trang Web của mình, bạn hãy copy vào thư mục C:\Inetpub\wwwroot - đây sẽ là thư mục gốc của Web. Nếu bạn copy 1 file có tên là abc.html vào thư mục C:\Inetpub\wwwroot (tức file đó sẽ là C:\Inetpub\wwwroot\abc.html) thì bạn có thể truy cập file đó theo đường web qua địa chỉ Nếu bạn có một file C:\Inetpub\wwwroot\thư_mục1\thư_mục2\def.html thì bạn có thể truy cập nó qua đường web với địa chỉ ư_mục1/thư_mục2/def.html. 3. Kiểm tra xem CGI và PL đã chạy chưa Bạn hãy tạo 2 file hello.cgi và hello.pl có cùng nội dung như sau: #!/perl/bin/perl.exe # simple hello world cgi script print "Content-type: text/html\n\n"; print "Hello world from PERL $]\n";  Lưu hai file này vào thư mục C:\Inetpub\wwwroot. Bây giờ thì mở trình duyệt, nhập vào và thử xem sao. Nếu bạn nha được một dòng chữ Htllo world from PERL...thì Xin chúc mừng bạn :-) 1. Cài PHP Download tại Bạn có thể cài chương trình này vào thư mục C:\PHP (hay gì đó tuỳ bạn) Ở php.net có hai phiên bản cho Windows. Nếu bạn download phiên bản rút gọn thì chạy file cài đặt (.exe) sau khi unzip. Nếu bạn download bản đầy đủ thì bạn unzip vào thư mục C:\PHP và làm các bước sau: - Tìm file php.ini-dist trong thư mục C:\PHP và đổi tên thành php.ini - Copy file php.ini đó vào thư mục C:\WINDOWS hoặc C:\WINNT (thư mục mà bạn cài đặt Windows đó!) - Copy 2 files msvcrt.dll và php4ts.dll từ C:\PHP vào C:\WINDOWS\SYSTEM32 hoặc C:\WINNT\SYSTEM32 Còn nếu bạn cài bản rút gọn thì sẽ không cso các file msvcrt.dll và php4ts.dll, đồng thời file php.ini cũng sẽ có sẵn trong C:\WinNT hoặc C:\Windows. Bạn hãy dùng 1 chương trình soạn thảo văn bản nào đó (ví dụ như Notepad) để mở file php.ini này ra và sửa lại một chút: - Tìm dòng bắt đầu bằng register_globals sửa nó lại thành register_globals = Off (nếu không có dòng này thì bạn tự thêm vào) - Tìm dòng bắt đầu bằng error_reporting và sửa nó lại thành error_reporting = Off (nếu không có dòng này thì bạn tự thêm vào) - Tìm dòng bắt đầu bằng include_path và sửa lại như sau: include_path = ".;c:\inetpub\wwwroot" (nếu không có dòng này thì bạn tự thêm vào) Lưu file php.ini lại. Lưu ý: Nếu bạn dùng Notepad hãy nhấn F3 rồi gõ từ cần tìm vào hộp tìm kiếm để tìm nhanh hơn. Để đỡ rắc rối, các bạn hãy copy paste nguyên nội dung file này vào file php.ini của bạn: 2.Cấu hình để IIS chạy được php Mở Control Panel ->Administrative Tools -> Internet Information Services Nhấn chuột phải vào Default Web Site và chọn Properties. [Click để xem hình minh hoạ] Nhận vào mục Home Directory, và chỉnh như đối với Perl ở trên. [Click để xem hình minh hoạ] Trong mục Configuration ở bên cạnh phần Execute Permissions, bạn nhấn vào nút Add và thết lập như hình sau: Nhấn Ok để đóng lại các cửa sổ cấu hình. 3. Chạy thử php Để chạy thử PHP, bạn hãy tạo một file info.php có nội dung như sau:  và copy file info.php vào thưu mục C:\Inetpub\wwwroot, Mở trình duyệt, truy cập vào địa chỉ Nếu màn hình chào đón của PHP hiển thị ra thì bạn đã thành công rồi đó :-) 1. Cài MySql Download MySql tại Nên cài nó vào thư mục mặc định là C:\MySql 2. Cấu hình cho MySQL Chạy C:\mysql\bin\winmysqladmin.exe. Nếu chạy lần đầu tiên, bạn sẽ nhận được một thông báo yêu cầu tạo một tài khoảng với username và password mySQL. Bạn hãy tạo một tài khoản cho bạn, và đừng có quên cái username và password này đó! Thường thì tôi tạo username là root và password là rỗng (tức là không có password). Thoát winmysqladmin.exe. 3. Kiểm tra MySQL Để kiểm tra MySQL, hãy tạo một file test.php có nội dung như sau:  Bạn nhớ thay đổi username và password ở trên thành username và password mà bạn đã tạo sau khi chạy winmysqladmin.exe! Hãy lưu file test.php này trong thư mục C:\Inetpub\wwwroot. Mở trình duyệt và truy cập vào địa chỉ Nếu nhận được dòng thôn báo: Connected successfully thì xin chúc mừng bạn đã thành công! Bạn có thể download phpMyAdmin ở phpmyadmin.sourceforge.net về sử dụng để quản lý MySQL. Hoặc bạn cũng có thể sử dụng MySQL-Front (xem thêm ở Một số bài viết khác nên tham khảo Cài đặt Apache, mySQL, PHP, GD for Linux Cài đặt Apache, mySQL, PHP, Perl for Win Và một số bài viết khác Lion - Duyson Thành viên lớp 12B5 trường Đào Duy Từ - Thanh Hóa - khóa 1999-2002

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docHướng dẫn sử dụng PHP.doc