Hiệp hội lâm nghiệp

Tên đề tài : Hiệp hội lâm nghiệp Hội khoa học kỹ thuật lâm nghiệp Việt Nam đ−ợc thμnh lập theo Quyết định số 253 BT ngμy 1312/1982/ của Hội đồng Bộ tr−ởng (nay lμ Chính phủ) vμ Quyết định số 158QĐ-TTg/ ngμy 23/1999/ của Thủ t−ớng Chính phủ về việc uỷ nhiệm Bộ tr−ởng, Tr−ởng ban Ban Tổ chuc-Căn' bộ Chính phủ cho phép thμnh lập Hội vμ Quyết định số 37199QĐ-BTCCBCP/ ngμy 21-9-1999 của Bộ tr−ởng, Tr−ởng ban Tổ chuc-Căn' bộ Chính phủ công nhận bản Điều lệ sửa đổi Hội Khoa học kỹ thuật lâm nghiệp Việt Nam. Hội Khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp Việt Nam đ−ợc phép gọi tắt lμ:  Hội Lâm nghiệp Việt Nam, lμ một Hội khoa học kỹ thuật xã hoi-nghè^. nghiệp, lμ một tổ chức tự nguyện của những ng−ời có nhiệt tình vμ tích cực hoạt động vì sự nghiệp bảo vệ, xây dựng vμ phát triển nghề rừng của n−ớc Việt Nam. Hội Lâm nghiệp Việt Nam tự nguyện lμ thμnh viên của Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam. Hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật. 12 Mục đích của Hội a. Tập hợp những ng−ời tích cực hoạt động vμ tự nguyện cho sự nghiệp quản lý vμ phát triển rừng. Tăng c−ờng đoμn kết, hợp tác, giúp đỡ nhau về chuyên môn để không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt vμ đẩy mạnh mọi hoạt động nhằm góp phần bảo vệ vμ phát triển rừng. b. Tham gia nghiên cứu khoa học, tổng kết sáng kiến kinh nghiệm vμ phổ cập kiến thức khoa học kỹ thuật lâm nghiệp. c. Đề xuất ý kiến với các tổ chức Đảng vμ Nhμ n−ớc về việc xây dựng vμ thực hiện các ph−ơng h−ớng kinh tế kỹ thuật, các chủ tr−ơng chính sách có liên quan đến ngμnh Lâm nghiệp, vận động, tuyên tuyền giáo dục vμ lôi cuốn mọi ng−ời cùng thực hiện. 13 Vị trí, phạm vi hoạt động Hội lμ tổ chức có t− cách pháp nhân, có con dấu riêng, đ−ợc mở tμi

pdf71 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Lượt xem: 1975 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Hiệp hội lâm nghiệp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ho¸ n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n 3.2.2. Môc tiªu tr−íc m¾t, ®Õn n¨m 2010 - ChuyÓn dÞch c¬ cÊu lao ®éng n«ng th«n vµo n¨m 2010 nh− sau: o N«ng nghiÖp: 45% (trong ®ã tû lÖ qua ®µo t¹o 30%) o C«ng nghiÖp vµ thñ c«ng nghiÖp: 30% (trong ®ã tû lÖ qua ®µo t¹o 50%) o DÞch vô: 25% (trong ®ã tû lÖ qua ®µo t¹o 35%) - Gi¶i quyÕt viÖc lµm cho 10 triÖu lao ®éng ë n«ng th«n, n©ng tû lÖ sö dông thêi gian lao ®éng ë n«ng th«n lªn trªn 85%, ph¸t triÓn thªm 1000 lµng nghÒ míi. - §¶m b¶o héi nhËp ®−îc víi c¸c quèc gia ph¸t triÓn trong khu vùc vÒ khoa häc c«ng nghÖ c¸c lÜnh vùc n«ng-l©m-thuû lîi. §¶m b¶o kÕ tôc, ph¸t huy vµ tõng b−íc thay thÕ ®−îc ®éi ngò hiÖn cã c¶ vÒ c¬ cÊu, sè l−îng vµ tr×nh ®é s¶n xuÊt hµng ho¸ cã chÊt l−îng cao, gi¸ thµnh c¹nh tranh ®−îc víi hµng ngo¹i nhËp, t¹o ®iÒu kiÖn cho s¶n xuÊt ngµy cµng ph¸t triÓn. 3.3. ChiÕn l−îc ph¸t triÓn nguån nh©n lùc chuyªn ngµnh LN 3.3.1. VÊn ®Ò ®Æt ra ®èi víi lao ®éng l©m nghiÖp trong n«ng th«n Môc tiªu cña chiÕn l−îc ph¸t triÓn l©m nghiÖp lµ phÊn ®Êu ®Õn 2005 hoµn thµnh c¬ b¶n c«ng t¸c giao ®Êt kho¸n rõng, tæ chøc cho 1 triÖu hé gia ®×nh tham gia kinh doanh nghÒ rõng theo ph−¬ng thøc n«ng l©m kÕt hîp, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho 2-3 triÖu lao ®éng lµm 98 Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - 2004 nghÒ rõng vµ ®Õn n¨m 2010 sÏ tæ chøc cho 2-3 triÖu hé gia ®×nh tham gia kinh doanh nghÒ rõng, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho 6-8 triÖu lao ®éng. VÊn ®Ò ®Æt ra rÊt cÇn: o N©ng cao tr×nh ®é khoa häc kü thuËt vµ khoa häc c«ng nghÖ cho ng−êi lao ®éng ë n«ng th«n ®Ó ®¸p øng yªu cÇu chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ n«ng th«n trong thêi kú c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸. o KÕt hîp chÆt chÏ hÖ thèng c¸c tr−êng ®µo t¹o vµ hÖ thèng khuyÕn n«ng-l©m (tõ Trung −¬ng tíi tØnh, huyÖn, x·), nhµ n−íc hç trî kinh phÝ ®Ó x©y dùng m¹ng l−íi ®µo t¹o nghÒ ng¾n h¹n ë n«ng th«n miÒn nói ngay t¹i lµng, x·, th«n, b¶n... ®Ó ng−êi n«ng d©n hoµn toµn cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn dÔ dµng tham gia häc tËp. §©y chÝnh lµ m« h×nh ®µo t¹o g¾n víi sö dông hiÖu qu¶ nhÊt. o Më réng vµ ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh ®µo t¹o nghÒ ng¾n h¹n cho lao ®éng ë n«ng th«n miÒn nói. Nghiªn cøu viÕt gi¸o tr×nh, h−íng dÉn kÕ ho¹ch lµm ¨n cho hé n«ng d©n, ®Ó d¹y cho hä hiÓu vµ biÕt c¸ch chñ ®éng lËp kÕ ho¹ch vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt LN, biÕt h¹ch to¸n kinh tÕ gia ®×nh, ®Ó tù xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo mét c¸ch bÒn v÷ng. Cã thÓ ®−a nh÷ng vÊn ®Ò trªn vµo gi¶ng d¹y ë c¸c Tr−êng d¹y nghÒ, Trung t©m d¹y nghÒ, Trung t©m khuyÕn n«ng khuyÕn l©m nh− lµ mét m«n häc h−íng nghiÖp ®Ó häc sinh gióp ®ì gia ®×nh lËp kÕ ho¹ch lµm ¨n cã hiÖu qu¶ h¬n. Lµng nghÒ tuy kh«ng ph¶i lµ mét tæ chøc kinh tÕ, nh−ng lµ c¬ së thuËn lîi cho tiÓu thñ c«ng nghiÖp ph¸t triÓn theo h−íng chuyªn m«n ho¸ vµ hîp t¸c ho¸. Dù kiÕn ®Õn n¨m 2020 cã kho¶ng 2000 lµng nghÒ, t¨ng 1000 lµng so víi hiÖn nay. 3.3.2. VÒ ®µo t¹o ph¸t triÓn nguån nh©n lùc chuyªn ngµnh l©m nghiÖp 3.3.2.1. §µo t¹o sau ®¹i häc - §µo t¹o th¹c sü ®−îc thùc hiÖn ë c¸c Tr−êng ®¹i häc cã ®µo t¹o LN, tr−êng ®¹i häc LN vµ c¸c ViÖn Nghiªn cøu Khoa häc cã nghiªn cøu vÒ LN. Sè häc viªn mçi n¨m mét t¨ng ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ®µo t¹o c¸n bé trÎ cã tr×nh ®é chuyªn m«n v÷ng vµng, cã tay nghÒ chuyªn s©u, n¨ng ®éng, thÝch øng ®−îc víi Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - 2004 99 sù ph¸t triÓn khoa häc-c«ng nghÖ, kinh tÕ-x· héi, cã n¨ng lùc nghiªn cøu khoa häc vµ cã thÓ qua chÕ ®é nghiªn cøu sinh ®Ó ®¹t häc vÞ tiÕn sü. - C¸c c¬ së ®µo t¹o nghiªn cøu sinh cña ngµnh ®· vµ ®ang x¸c ®Þnh l¹i môc tiªu, quy tr×nh ®µo t¹o nghiªn cøu sinh (v¨n b»ng tiÕn sü) theo quy chÕ míi cña Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o. Häc vÞ nµy ®−îc ®µo t¹o tr−íc hÕt tõ th¹c sü vµ nh÷ng ng−êi ®· cã c¸c c«ng tr×nh nghiªn cøu khoa häc cã gi¸ trÞ ®ñ ®Ó lµm luËn ¸n tiÕn sü chuyªn ngµnh nh»m ®µo t¹o c¸c chuyªn gia cã tr×nh ®é chuyªn m«n s©u, cã tr×nh ®é cao trong gi¶ng d¹y vµ nghiªn cøu khoa häc, cã kh¶ n¨ng nghiªn cøu vµ vËn dông s¸ng t¹o kÕt qu¶ nghiªn cøu vµo thùc tiÔn. VÒ mÆt sè l−îng: Tíi n¨m 2010, c«ng t¸c ®µo t¹o sau ®¹i häc cña ngµnh ph¶i ®¹t c¸c môc tiªu ®Þnh l−îng theo mÆt b»ng chung cña c¶ n−íc. Tr−íc m¾t tõ ®©y tíi n¨m 2005 ph¶i phÊn ®Êu ®Ó ®¹t c¸c yªu cÇu sau: - Bï ®¾p ®−îc sè tiÕn sü bÞ hao hôt do hÕt tuæi lao ®éng, kho¶ng 50 ng−êi/n¨m. - Sè l−îng ®µo t¹o th¹c sü vµ tiÕn sü trong giai ®o¹n 2001 - 2010 lµ 80/ng−êi n¨m vµ 40/ng−êi n¨m. - §¶m b¶o chÊt l−îng khoa häc cho ®éi ngò nµy ë tr×nh ®é c¸c n−íc tiªn tiÕn trong khu vùc. X©y dùng ®éi ngò c¸n bé khoa häc ®Çu ngµnh, ®Æc biÖt ®èi víi 4 lÜnh vùc c«ng nghÖ −u tiªn: c«ng nghÖ sinh häc, c«ng nghÖ tù ®éng ho¸, c«ng nghÖ th«ng tin vµ c«ng nghÖ vËt liÖu míi. Cã kÕ ho¹ch tuyÓn chän, ®µo t¹o båi d−ìng c¸c nhµ khoa häc ®Çu ngµnh vÒ l©m nghiÖp trong c¸c lÜnh vùc di truyÒn-gièng LN, b¶o vÖ thùc vËt rõng, ®Êt rõng, kinh tÕ LN ... Ngoµi c¸c c¬ së ®µo t¹o cña ngµnh nªu trªn, cßn cã mét sè c¬ së kh¸c (thuéc Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o nh− c¸c tr−êng ®¹i häc cã ®µo t¹o LN) §éi ngò c¸n bé ®−îc ®µo t¹o sau ®¹i häc cña chuyªn ngµnh l©m nghiÖp ph¶i nh»m vµo nh÷ng môc tiªu chiÕn l−îc sau: - B¶o vÖ m«i tr−êng nghiªm ngÆt, gi÷ ®−îc 9,3 triÖu ha rõng hiªn cã, bao gåm 8,6 triÖu ha rõng tù nhiªn vµ 0,7 triÖu ha rõng trång 100 Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - 2004 - Trång rõng cã hiÖu qu¶ trªn ®åi nói träc vµ khoanh nu«i t¸i sinh rõng, ®Õn n¨m 2010 t¹o ®−îc 5 triÖu ha rõng míi vµ c©y c«ng nghiÖp trong ®ã cã 1 triÖu ha rõng trång th©m canh vµ cã hiÖu qu¶ kinh tÕ cao (rõng kinh tÕ chñ lùc), ®¹t møc phôc håi rõng víi tû lÖ che phñ rõng xÊp xØ nh− n¨m 1943 lµ (43,8%) vµ 1 triÖu ha c©y c«ng nghiÖp vµ c©y ¨n qu¶. - Sö dông tiÕt kiÖm vµ hîp lý tµi nguyªn rõng trªn c¬ së ¸p dông c«ng nghÖ míi, sö dông thiÕt bÞ tiªn tiÕn, t¹o ra s¶n phÈm cã gi¸ trÞ cao ®Ó tiªu dïng trong n−íc vµ xuÊt khÈu. PhÊn ®Êu n©ng cao møc ®é tinh chÕ gç, s¶n xuÊt v¸n nh©n t¹o, s¶n xuÊt giÊy vµ bét giÊy. Phôc vô tèt c¸c ch−¬ng tr×nh ph¸t triÓn c«ng nghiÖp chÕ biÕn gç nh− ch−¬ng tr×nh mét triÖu mÐt khèi v¸n nh©n t¹o... Chó träng ph¸t triÓn l©m ®Æc s¶n cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao, ph¸t tiÓn m¹nh trång c©y ph©n t¸n xen kÏ trong c¸c khu d©n c− vµ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ®Ó tù tóc gç cñi. - ChuyÓn ®æi ph−¬ng thøc qu¶n lý ngµnh l©m nghiÖp tõ khai th¸c lîi dông rõng lµ chÝnh sang l©m nghiÖp x©y dùng ph¸t triÓn th©m canh rõng, n«ng l©m kÕt hîp, b¶o tån hÖ sinh th¸i bÒn v÷ng - tõ l©m nghiÖp lÊy quèc doanh lµm chÝnh sang l©m nghiÖp x· héi, ph¸t triÓn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn, s¶n xuÊt hµng ho¸ theo c¬ chÕ thÞ tr−êng cã sù ®iÒu tiÕt cña nhµ n−íc, chó träng ph¸t triÓn kinh tÕ hé gia ®×nh, ®Èy m¹nh lµm v−ên rõng, tr¹i rõng, ®−a 4 triÖu hé gia ®×nh n«ng d©n vµo kinh doanh nghÒ rõng theo ph−¬ng thøc n«ng l©m kÕt hîp g¾n víi ®Þnh canh ®Þnh c−, ®æi míi c¸c l©m tr−êng quèc doanh ®Ó ®ãng vai trß chñ ®¹o gióp cho c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c ph¸t triÓn. - ¦u tiªn øng dông réng r·i c«ng nghÖ th«ng tin vµo c«ng t¸c qu¶n lý nhµ n−íc ngµnh l©m nghiÖp, nghiªn cøu khoa häc, trong gi¶ng d¹y vµ häc tËp cña c¸c tr−ßng thuéc ngµnh. 3.3.2.2. §µo t¹o ®¹i häc vµ cao ®¼ng Víi "C¬ cÊu ®µo t¹o hîp lý, theo s¸t nhu cÇu cña sù ph¸t triÓn" (NQ2), nh»m x©y dùng nguån nh©n lùc cã phÈm chÊt, cã n¨ng lùc khoa häc c«ng nghÖ vµ kü n¨ng, tù chñ, s¸ng t¹o, cã kh¶ n¨ng hoµn thµnh tèt nhiÖm vô cña ngµnh, ®¸p øng yªu cÇu cña sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸. S¶n phÈm ®µo t¹o ph¶i cã kh¶ n¨ng tù t¹o, tù t×m viÖc lµm, kh¶ n¨ng thÝch nghi víi thÞ tr−êng søc lao ®éng. Sinh viªn tèt nghiÖp ph¶i n¾m ch¾c chuyªn m«n, cã tiÒm lùc c¬ b¶n, sö dông ®−îc ngo¹i ng÷ (nhÊt lµ tiÕng Anh), thµnh th¹o vÒ m¸y vi tÝnh. Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - 2004 101 §µo t¹o cao ®¼ng ®¸p øng nhu cÇu cña x· héi vµ cña ngµnh, chñ yÕu lµ cho cÊp huyÖn, vïng cao, vïng s©u... §©y lµ lo¹i c¸n bé ®−îc ®µo t¹o ë tr×nh ®é ®¹i häc theo h−íng thiªn vÒ thùc hµnh theo c¸c quy tr×nh c«ng nghÖ kh«ng qu¸ phøc t¹p, cã chÊp nhËn giíi h¹n tr×nh ®é lý thuyÕt. VÒ sè l−îng: Theo ®Þnh h−íng cña NghÞ quyÕt §¹i héi IX, tû lÖ ®µo t¹o ®¹i häc t¨ng b×nh qu©n 4,5%/n¨m th× tõ 2001 ®Õn n¨m 2005, sè l−îng kü s− LN ra tr−êng b×nh qu©n kho¶ng 1.000-1.200 ng−êi n¨m vµ giai ®o¹n 2006-2010 lµ kho¶ng 1.500-1.600 ng−êi n¨m. §ång thêi cÇn quan t©m tuyÓn sinh con em ®ång bµo c¸c d©n téc miÒn nói ®Ó hä phôc vô ngay cho quª h−¬ng hä sau khi tèt nghiÖp ra tr−êng. 3.3.2.3. §µo t¹o trung häc chuyªn nghiÖp Trong c¬ cÊu s¶n xuÊt LN, c¸n bé trung häc l©m nghiÖp ®−îc x¸c ®Þnh lµ cÇu nèi gi÷a kü s− vµ c«ng nh©n kü thuËt, gi÷a c¸n bé ®¹i häc vµ nh©n viªn nghiÖp vô. Víi viÖc phæ cËp nghÒ, chuyÓn giao tiÕn bé kü thuËt cho ®«ng ®¶o lao ®éng n«ng th«n miÒn nói th× vai trß, vÞ trÝ cña ng−êi c¸n bé trung häc chuyªn nghiÖp cµng ®−îc x¸c ®Þnh; ®Æc biÖt ®èi víi con em n«ng th«n miÒn nói phÇn lín kh«ng thÓ theo häc hÕt bËc phæ th«ng vµ kh¶ n¨ng vµo ®¹i häc th× con ®−êng ®µo t¹o trung häc lµ phï hîp víi hoµn c¶nh kinh tÕ n−íc ta hiÖn nay. C¸c tr−êng trung häc chuyªn nghiÖp trªn c¬ së ngµnh nghÒ ®µo t¹o truyÒn thèng, cÇn ®i s©u nghiªn cøu më réng ®µo t¹o ®¸p øng chñ tr−¬ng ®æi míi qu¶n lý Hîp t¸c x· n«ng l©m nghiÖp, doanh nghiÖp l©m nghiÖp, qu¶n lý ®Êt ®ai, qu¶n lý rõng theo h−íng l©m nghiÖp x· héi, cho nhu cÇu khuyÕn n«ng-l©m... vµ ®¸p øng chñ tr−¬ng x©y dùng c¬ cÊu kinh tÕ n«ng nghiÖp-c«ng nghiÖp-dÞch vô n«ng th«n, quy ho¹ch x©y dùng n«ng th«n míi (NghÞ quyÕt TW5). C¸c tr−êng cã ®µo t¹o c¸n bé kinh tÕ nghiÖp vô, cÇn nghiªn cøu bæ sung kÞp thêi néi dung ch−¬ng tr×nh ®¸p øng yªu cÇu cña chÕ ®é kÕ to¸n míi vµ kiÓm to¸n theo chñ tr−¬ng cña ChÝnh phñ. Häc sinh tèt nghiÖp c¸c tr−êng trung häc chuyªn nghiÖp ph¶i cã kh¶ n¨ng ho¹t ®éng thùc hµnh nghÒ nghiÖp theo c¸c quy tr×nh c«ng nghÖ kh«ng qu¸ phøc t¹p, cã kh¶ n¨ng v−¬n lªn thÝch øng víi nÒn kinh tÕ x· héi ®ang ph¸t triÓn. Víi môc tiªu trªn, häc sinh cÇn ®−îc ®µo t¹o theo diÖn réng hîp lý, ®−îc trang bÞ nh÷ng kiÕn thøc v¨n ho¸ c¬ b¶n, kiÕn thøc vµ kü n¨ng c¬ b¶n cÇn thiÕt vµ ®−îc cung cÊp nh÷ng kiÕn thøc chuyªn m«n, nghiÖp vô ë tr×nh ®é thùc hµnh lµ chñ yÕu. Chó träng n©ng cao n¨ng 102 Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - 2004 lùc thùc hµnh, kÓ c¶ mét sè c«ng nh©n, nh©n viªn nghiÖp vô cÇn thiÕt ®Ó ®¸p øng c¬ chÕ thÞ tr−êng. VÒ sè l−îng: C¨n cø yªu cÇu ph¸t triÓn LN vµ x©y dùng n«ng th«n miÒn nói, trong giai ®o¹n tõ 2001  2005, quy m« ®µo t¹o cña c¸c tr−êng Trung häc kü thuËt cÇn n©ng lªn gÊp 1,5 lÇn (kho¶ng 1.600 - 2.000 ng−êi /n¨m) vµ giai ®o¹n tõ 2006-2010 tæng sè c¸n bé kü thuËt trung cÊp LN ra tr−êng b×nh qu©n 2.500 ng−êi /n¨m. MÆt kh¸c, ph¸t triÓn hÖ thèng khuyÕn l©m c¬ së cÇn ®Æc biÖt chó ý tíi néi dung phæ cËp lµ c¸c chÝnh s¸ch giao ®Êt kho¸n rõng, nh÷ng quy ®Þnh c¬ b¶n trong luËt ®Êt ®ai, LuËt b¶o vÖ vµ ph¸t triÓn rõng, c¸c chÝnh s¸ch chÕ ®é cña nhµ n−íc liªn quan ®Õn rõng vµ nghÒ rõng vµ chó träng chuyÓn giao kü thuËt canh t¸c bÒn v÷ng trªn ®Êt dèc. PhÊn ®Êu ®µo t¹o cho mçi x· tõ 1 - 2 c¸n bé khuyÕn l©m 3.3.2.4. §µo t¹o c«ng nh©n kü thuËt §µo t¹o c«ng nh©n kü thuËt cÇn h−íng tíi " x©y dùng giai cÊp c«ng nh©n ph¸t triÓn vÒ sè l−îng, gi¸c ngé vÒ giai cÊp, v÷ng vµng vÒ chÝnh trÞ t− t−ëng, cã tr×nh ®é häc vÊn vµ tay nghÒ cao, cã n¨ng lùc tiÕp thu vµ s¸ng t¹o c«ng nghÖ míi, lao ®éng ®¹t n¨ng xuÊt, chÊt l−îng, hiÖu qu¶ cao, v−¬n lªn lµm trän sø m¹ng lÞch sö cña m×nh" (NQ7TW). "KÕ ho¹ch ®µo t¹o nghÒ ph¶i theo s¸t ch−¬ng tr×nh kinh tÕ, x· héi cña tõng vïng, phôc vô cho sù chuyÓn ®æi c¬ cÊu lao ®éng, cho c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n"(NQ2). CÇn cã ch−¬ng tr×nh ®µo t¹o hÖ chuÈn chÊt l−îng cao c¸c nghÒ ®Æc thï cña ngµnh: trång vµ qu¶n lý rõng, qu¶n lý ®Êt l©m nghiÖp vv... X©y dùng kÕ ho¹ch, ch−¬ng tr×nh båi d−ìng c«ng nh©n lµnh nghÒ, bËc cao cña ngµnh. Trong ®µo t¹o nghÒ ng¾n h¹n, cÇn quan t©m lÜnh vùc khuyÕn n«ng, khuyÕn l©m, s¶n xuÊt ë quy m« hé gia ®×nh lµm nghÒ rõng, chñ doanh nghiÖp nhá n«ng th«n miÒn nói... C¸c tr−êng d¹y nghÒ cÇn tiÕp tôc nghiªn cøu c¶i tiÕn môc tiªu néi dung theo h−íng chuyÓn tõ c¸c nghÒ truyÒn thèng tr−íc ®©y ®µo t¹o theo diÖn hÑp, sang chuyªn s©u, ®µo t¹o theo diÖn réng mét c¸ch hîp lý, x©y dùng c¸c ch−¬ng tr×nh m«n häc theo nhãm nghÒ, theo h−íng n¾m v÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n, h×nh thµnh v÷ng ch¾c kü n¨ng lao ®éng cña nghÒ chÝnh vµ cã kü n¨ng cÇn thiÕt cña c¸c nghÒ trong nhãm cã liªn quan. Nh− vËy, yªu cÇu ®Æt ra víi c¸c häc sinh tèt nghiÖp c¸c tr−êng nghÒ thuéc Bé ph¶i cã tr×nh ®é nghÒ nghiÖp vµ kü n¨ng lao ®éng Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - 2004 103 thÝch nghi ®−îc víi c¬ chÕ thÞ tr−êng, cã thÓ chuyÓn ®æi nghÒ trong nhãm nghÒ cã liªn quan (®ßi hái kiÕn thøc vµ kü n¨ng gÇn nhau) vµ ph¶i cã n¨ng lùc v−¬n lªn ®¹t tr×nh ®é bËc thî cao h¬n. Trong ®µo t¹o, häc sinh cÇn ®−îc trang bÞ nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n cÇn thiÕt, cÇn ®−îc rÌn luyÖn kü n¨ng, kü x¶o, lµm quen víi m¸y mãc thiÕt bÞ vµ quy tr×nh c«ng nghÖ míi. VÒ mÆt sè l−îng: CÇn më réng ®µo t¹o c«ng nh©n kü thuËt cho c¸c doanh nghiÖp nhµ n−íc vµ khu vùc t− nh©n. Trong giai ®o¹n 2001  2005, më réng quy m« ®µo t¹o cña c¸c tr−êng c«ng nh©n LN ®· cã vµ ph¸t triÓn thªm c¸c tr−êng c«ng nh©n kü thuËt ë c¸c vïng kinh tÕ LN träng ®iÓm ®Ó n©ng sè l−îng ®µo t¹o lªn kho¶ng tõ 1.200-1.400 ng−êi/n¨m, tõ n¨m 2006 - 2010 sÏ më thªm c¸c tr−êng c«ng nh©n kü thuËt ë c¸c Tæng c«ng ty LN ®Ó ®µo t¹o ®−îc b×nh qu©n 4.000 ng−êi/n¨m. 3.3.2.5. §µo t¹o l¹i, båi d−ìng n©ng cao tr×nh ®é ®éi ngò lao ®éng hiÖn cã NghÞ quyÕt Trung −¬ng 2 ®· chØ râ: "Quan t©m ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i c¸n bé qu¶n lý, kü thuËt, nghiÖp vô vµ c«ng nh©n c¸c doanh nghiÖp" vµ "T¨ng c−êng ®µo t¹o vµ båi d−ìng c¸n bé l·nh ®¹o, c¸n bé qu¶n lý c¸c cÊp c¸c ngµnh". Qua kh¶o s¸t thùc tÕ vµ ®¸nh gi¸ ë phÇn trªn cho thÊy tr×nh ®é ®éi ngò hiÖn cã cßn h¹n chÕ vÒ nhiÒu mÆt. ViÖc ®µo t¹o l¹i, båi d−ìng th−êng xuyªn ®Ó ®éi ngò lao ®éng cña ngµnh thÝch øng ®−îc víi sù thay ®æi ph¸t triÓn cña ®Êt n−íc, cña ngµnh lµ hÕt søc cÇn thiÕt vµ cÊp b¸ch, lµ c«ng viÖc ph¶i lµm th−êng xuyªn (®éi ngò hiÖn cã lµ lùc l−îng chñ yÕu ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô chiÕn l−îc cña ngµnh tõ nay tíi n¨m 2000-2005, cßn ®µo t¹o míi lµ chuÈn bÞ cho sau ®ã). Theo chiÕn l−îc ph¸t triÓn l©m nghiÖp th× trong c¸c n¨m tíi sÏ tæ chøc ®µo t¹o l¹i vµ båi d−ìng n©ng cao tr×nh ®é cho ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý vµ c«ng chøc CNLN b»ng nhiÒu h×nh thøc trong n−íc vµ n−íc ngoµi vÒ qu¶n lý ph¸t triÓn l©m nghiÖp. §Õn n¨m 2010 CNLN sÏ ®µo t¹o vµ båi d−ìng kho¶ng 1.000 l−ît ng−êi. Thùc hiÖn viÖc ®µo t¹o vµ båi d−ìng c¸n bé c«ng chøc KL vÒ nghiÖp vô chuyªn m«n cho phï hîp víi chøc n¨ng nhiÖm vô míi. §ång thêi chó ý båi d−ìng kiÕn thøc vµ kü n¨ng vÒ LN cho c¸n bé kü thuËt cÊp x·, th«n, b¶n vµ chñ trang tr¹i thuéc ®Þa bµn trung du, miÒn nói vµ ven biÓn. 104 Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - 2004 B¶ng 2: Tæng hîp nhu cÇu ®µo t¹o vµ båi d−ìng toµn ngµnh NN vµ PTNT TT ChØ tiªu Nhu cÇu ®µo t¹o, båi d−ìng Dù kiÕn tuyÓn sinh hµng n¨m Tõ nay - 2010 Hµng n¨m C¸c tr−êng, ViÖn thuéc Bé C¸c c¬ së ®µo t¹o ngoµi Bé 1 TiÕn sü 1500 150 80 70 2 Th¹c sü 3000 300 200 100 3 §¹i häc vµ Cao ®¼ng - Thuû lîi, l©m nghiÖp 20.000 2.000 1.600 400 - N«ng nghiÖp 25.000 2.500 500 2.000 4 Trung häc chuyªn nghiÖp 75.000 7.500 6.000 1.500 5 C«ng nh©n kü thuËt lµnh nghÒ (bËc 3 trë lªn) 280.000 28.000 18.000 10.000 6 Båi d−ìng sau cÊp häc - §¹i häc 1370 -Trung häc chuyªn nghiÖp 1680 50% 50% - C«ng nh©n kü thuËt 16.800 7 Båi d−ìng c¸n bé c«ng chøc ngµnh N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n. 1000 ®Þnh suÊt B¶ng 3: KÕ ho¹ch ®µo t¹o, båi d−ìng CBCC hµng n¨m cña ngµnh NN vµ PTNT §èi t−îng Néi dung H×nh thøc Sè l−îng KÕ ho¹ch ®µo t¹o, båi d−ìng I. C«ng chøc hµnh chÝnh vµ viªn chøc sù nghiÖp Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - 2004 105 §èi t−îng Néi dung H×nh thøc Sè l−îng KÕ ho¹ch ®µo t¹o, båi d−ìng C¸n bé - §¸p øng ®ñ c¸c tiªu C¸c líp båi d−ìng 10.000 2000-2002: 40% qu¶n lý chuÈn nghiÖp vô tËp trung, t¹i chøc ng−êi 2003-2005: 50% vµ ng¾n h¹n toµn 2006-2010: 10% - CËp nhËt kiÕn thøc qu¶n lý - TËp huÊn, héi th¶o ngµnh hiÖn ®¹i, c¸c quan ®iÓm ®−êng lèi cña §¶ng vµ Nhµ n−íc. - Tham quan, kh¶o s¸t kinh nghiÖm n−íc ngoµi. Chuyª n gia - Qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ n−íc - §µo t¹o ®¹i häc, sau ®¹i häc 150 ho¹ch ®Þnh - Lý luËn chÝnh trÞ, ®−êng lèi quan ®iÓm cña §¶ng, nhµ n−íc - §µo t¹o,båi d−ìng tËp trung, t¹i chøc ng¾n h¹n ng−êi chÝnh s¸ch, - C¸c th«ng lÖ quèc tÕ - Thùc tËp trong vµ ngoµi n−íc. (1% sè khoa häc - TiÕng Anh th«ng th¹o c«ng chøc c«ng nghÖ - Tin häc qu¶n lý thuéc Bé) C¸c ng¹ch - §¸p øng c¸c tiªu chuÈn - §µo t¹o,båi d−ìng 15.000 2000-2002: 30% c«ng chøc ng¹ch c«ng chøc tËp trung, t¹i chøc, ng−êi 2003-2005: 40% -CËp nhËt kiÕn thøc míi, ®−êng ng¾n h¹n (C¸c §V 2006-2010: 30% lèi quan ®iÓm cña §¶ng, nhµ n−íc - TËp huÊn, héi th¶o thuéc Bé) II. C¸n bé qu¶n lý kinh doanh - Chñ - Qu¶n lý kinh tÕ - §µo t¹o Gi¸m 2000 2000-2002: 106 Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - 2004 §èi t−îng Néi dung H×nh thøc Sè l−îng KÕ ho¹ch ®µo t¹o, båi d−ìng tÞch, ñy ®èc 30% viªn H§QT - Lý luËn chÝnh trÞ, c¸c quan - C¸c líp båi d−ìng vµ tËp huÊn ng−êi 2003-2005: 40% - Tæng vµ ®iÓm kinh tÕ cña §¶ng 2006-2010: 30% Phã tæng G§ - Ph¸p luËt - Thùc tËp trong vµ ngoµi n−íc -Gi¸m ®èc - Th«ng lÖ quèc tÕ vµ Phã G§ - KÕ to¸n tr−ëng 4. Tæ chøc thùc hiÖn 4.1. C«ng t¸c chØ ®¹o a) Phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh liªn quan ®Ó cô thÓ ho¸ kÕ ho¹ch 5 n¨m vµ hµng n¨m. b) ChØ ®¹o c¸c Së NN vµ PTNT, c¸c Chi côc KiÓm l©m rµ so¸t ®éi ngò, x©y dùng nhu cÇu cô thÓ vÒ lao ®éng vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc ®Þa ph−¬ng vµ kÕ ho¹ch ®µo t¹o båi d−ìng ë Trung −¬ng vµ t¹i ®Þa ph−¬ng. c) Nhanh chãng x©y dùng Quy ho¹ch ®éi ngò cña chuyªn ngµnh l©m nghiÖp theo NghÞ quyÕt Trung −¬ng 3 kho¸ VII vµ NghÞ quyÕt §¹i héi §¶ng lÇn thø IX, tr−íc hÕt lµ quy ho¹ch ®éi ngò c¸n bé l·nh ®¹o vµ qu¶n lý chñ chèt khèi trùc thuéc Bé, ®éi ngò c¸n bé khoa häc vµ gi¶ng d¹y cã tr×nh ®é cao vµ ®éi ngò c«ng nh©n lµnh nghÒ. Tõ ®ã sÏ x©y dùng vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®µo t¹o vµ båi d−ìng theo tiªu chuÈn cña ng¹ch bËc c«ng chøc, viªn chøc nhµ n−íc, chó träng viÖc t¨ng nhanh sè l−îng c¸n bé cã tr×nh ®é trªn ®¹i häc vµ c«ng nh©n bËc cao (bËc 6-7). Trong tõng giai ®o¹n ph¸t triÓn, quy ho¹ch nµy cÇn ®−îc Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - 2004 107 ®iÒu chØnh, bæ sung cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tiÔn vµ yªu cÇu ph¸t triÓn. d) Tæ chøc ®µo t¹o trong chuyªn ngµnh l©m nghiÖp. §èi víi c¸c tr−êng d¹y nghÒ l©m nghiÖp, cÇn t¨ng thªm chØ tiªu ®µo t¹o c¸c ngµnh nghÒ phôc vô s¶n xuÊt chÝnh cña ngµnh nh−: l©m sinh, trång c©y ¨n qu¶, c©y c«ng nghiÖp, khuyÕn n«ng-khuyÕn l©m, kü thuËt khai th¸c l©m s¶n, chÕ biÕn gç rõng trång vµ ®Æc biÖt ®Ó ®µo t¹o g¾n víi ch−¬ng tr×nh trång míi 5 triÖu ha rõng vµ Dù ¸n 1 triÖu m3 gç nh©n t¹o vµo 2010. - TiÕp tôc ®æi míi ch−¬ng tr×nh ®µo t¹o nghÒ LN theo h−íng thiÕt thùc, hiÖn ®¹i; ®Èy m¹nh ®µo t¹o c¸c ®Æc thï cña ngµnh nh− trång th©m canh cã hiÖu qña kinh tÕ cao, qu¶n lý b¶o vÖ rõng, chÕ biÕn gç, khuyÕn n«ng-l©m ... - X©y dùng ch−¬ng tr×nh ®µo t¹o míi, m«n häc míi dùa trªn ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn míi ®ã lµ ph¸t triÓn ch−¬ng tr×nh cã sù tham gia, g¾n néi dung víi ph−¬ng ph¸p gi¶ng d¹y còng nh− vËt liÖu häc tËp. - TÝch cùc ®æi míi ph−¬ng ph¸p gi¶ng d¹y, ®−a dÇn ph−¬ng ph¸p gi¶ng d¹y lÊy ng−êi häc lµm trung t©m vµo qu¸ tr×nh ®µo t¹o trong CNLN . Më réng ®µo t¹o t¹i chç cho c¸c kho¸ ng¾n ngµy vÒ c«ng nghÖ, kü n¨ng cô thÓ kÕt hîp víi chuyÓn giao c«ng nghÖ. - Tæng kÕt rót kinh nghiÖm viÖc thÝ ®iÓm gi¶ng d¹y theo m« ®un vµ hoµn chØnh tµi liÖu gi¶ng d¹y ®Ó ¸p dông réng r·i trong c¸c tr−êng. - X©y dùng danh môc míi c¸c ngµnh nghÒ ®µo t¹o phï hîp víi sù ph¸t triÓn cña ngµnh LN vµ n«ng th«n miÒn nói. - T¨ng c−êng båi d−ìng phÈm chÊt ®¹o ®øc, t¸c phong c«ng nghiÖp, ý thøc céng ®ång, ý thøc gi÷ g×n m«i tr−êng sinh th¸i vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng tµi nguyªn ®Êt, rõng, n−íc... - Thùc hiÖn ®æi míi ®µo t¹o bËc ®¹i häc, t¨ng c−êng phèi hîp chÆt chÏ gi÷a tr−êng §¹i häc LN víi ViÖn khoa häc LN vµ c¸c c¬ së s¶n xuÊt LN. - ¦u tiªn ®µo t¹o c¸c dÞch vô khuyÕn n«ng-l©m n©ng cao vai trß cña ng−êi d©n trong s¶n xuÊt l©m nghiÖp vµ c¸c chñ rõng. - §a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh ®µo t¹o. 108 Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - 2004 e) Tæ chøc vµ duy tr× chÕ ®é kiÓm tra, b¸o c¸o thùc hiÖn chiÕn l−îc; bè trÝ c¸n bé cã chÊt l−îng, ®ång thêi båi d−ìng, tËp huÊn nghiÖp vô cho c¸n bé lµm c«ng t¸c ®µo t¹o - båi d−ìng tõ Trung −¬ng tíi ®Þa ph−¬ng. 4.2. S¾p xÕp, cñng cè vµ t¨ng c−êng hÖ thèng c¬ së ®µo t¹o CNLN 4.2.1. Quy ho¹ch hîp lý m¹ng l−íi tr−êng vµ c¬ së ®µo t¹o Bé NN vµ PTNT ®ang chØ ®¹o tõng b−íc theo h−íng: t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó më réng quy m«, n©ng cao chÊt l−îng vµ hiÖu qu¶ ®µo t¹o, t¹o sù liªn kÕt vµ ph©n c«ng hîp lý gi÷a c¸c c¬ së ®µo t¹o, x¸c ®Þnh danh môc c¸c tr−êng träng ®iÓm, x©y dùng hÖ thèng tr−êng chuyªn ngµnh ®¹t tiªu chuÈn tr−êng chuÈn, hiÖn ®¹i, ®µo t¹o víi chÊt l−îng cao, tiÕp tôc më réng c¸c h×nh thøc vµ c¸c d¹ng h×nh ®µo t¹o. X©y dùng tr−êng §¹i häc LN, c¸c tr−êng C¸n bé qu¶n lý NN vµ PTNT, ViÖn khoa häc LN lµ c¸c c¬ së ®µo t¹o, båi d−ìng c¸n bé khoa häc, c«ng nghÖ cã tr×nh ®é cao, c¸n bé qu¶n lý vµ c«ng chøc nhµ n−íc theo h−íng: - Tr−êng ®¹i häc L©m nghiÖp cÇn cã ®ñ ®iÒu kiÖn vÒ tr×nh ®é ®éi ngò vµ trang thiÕt bÞ ®Ó ®µo t¹o c¸n bé khoa häc l©m nghiÖp tr×nh ®é cao ngang tÇm c¸c n−íc tiÒn tiÕn trong khu vùc (n¨m 2005) vµ quèc tÕ (n¨m 2010-2020); o Tr−êng lµ " c¸c Trung t©m nghiªn cøu khoa häc, c«ng nghÖ, chuyÓn giao vµ øng dông c«ng nghÖ vµo s¶n xuÊt vµ ®êi sèng "( NghÞ quyÕt héi nghÞ Trung −¬ng lÇn thø 2 ); o Tæ chøc tèt viÖc hîp t¸c quèc tÕ vÒ ®µo t¹o vµ lµ c¬ së hîp t¸c liªn ngµnh vÒ ®µo t¹o vµ khoa häc c«ng nghÖ; o Tr−êng lµ n¬i tËp trung nhiÒu chuyªn gia cã tr×nh ®é cao thuéc nhiÒu lÜnh vùc khoa häc chuyªn ngµnh, cã kh¶ n¨ng t− vÊn tæng hîp, ®a d¹ng cho Bé vµ Nhµ n−íc khi cã yªu cÇu, gãp phÇn gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò khoa häc, c«ng nghÖ l©m nghiÖp ®Æc thï cña n−íc ta. - X©y dùng ViÖn Nghiªn cøu khoa häc LN thµnh ViÖn m¹nh trong n−íc vµ khu vùc, phÊn ®Êu ®¹t vµ v−ît møc mµ NghÞ quyÕt TW2 ®· ®Æt ra lµ ®Õn n¨m 2020 " ®¹t tr×nh ®é c«ng nghÖ tiÒn tiÕn trong khu vùc ë c¸c ngµnh kinh tÕ träng ®iÓm nh− c«ng nghÖ sinh häc, s¶n xuÊt l−¬ng thùc, chÕ biÕn n«ng- l©m-h¶i s¶n,...x©y dùng, vËt liÖu c¬ b¶n ..." ®Ó triÓn khai tèt Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - 2004 109 nh÷ng vÊn ®Ò khoa häc-c«ng nghÖ cña n−íc ta ®Æt ra trong thêi kú ph¸t triÓn míi, tr−íc hÕt lµ c¸c vÊn ®Ò "VÒ n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n" vµ "Tµi nguyªn vµ m«i tr−êng" ®· nªu trong NghÞ quyÕt TW 2 (®iÓm 3-4-môc III). ViÖn ph¶i ®ång thêi lµ nh÷ng c¬ së ®µo t¹o, båi d−ìng sau ®¹i häc vµ trªn ®¹i häc cã chÊt l−îng cao, g¾n c«ng t¸c ®µo t¹o víi nghiªn cøu khoa häc, cÇn nghiªn cøu thµnh lËp c¸c Trung t©m khoa häc c«ng nghÖ m¹nh thuéc c¸c lÜnh vùc n«ng l©m thuû lîi b»ng c¸ch liªn kÕt c¸c ViÖn khoa häc víi c¸c tr−êng ®¹i häc trong ngµnh. - T¨ng c−êng x©y dùng c¸c tr−êng C¸n bé qu¶n lý NN vµ PTNT I, II ®Ó c¸c tr−êng nµy lµm tèt ®−îc nhiÖm vô Bé giao theo quyÕt ®Þnh cña Thñ t−íng ChÝnh Phñ; trong ®ã, chñ yÕu ®µo t¹o vµ båi d−ìng c¸n bé qu¶n lý vµ c«ng chøc nhµ n−íc. X©y dùng c¸c tr−êng nµy thµnh c¸c c¬ së cã chÊt l−îng trong mµng l−íi c¸c tr−êng båi d−ìng vµ ®µo t¹o cËp nhËt kiÕn thøc míi cho c¸n bé trong ngµnh vµ c¸c tr−êng Hµnh chÝnh Quèc gia, cã thÓ thùc hiÖn hîp t¸c quèc tÕ vÒ ®µo t¹o, båi d−ìng c¸n bé qu¶n lý vµ c«ng chøc nhµ n−íc. - G¾n hÖ thèng c¸c tr−êng ®µo t¹o víi hÖ thèng khuyÕn n«ng - khuyÕn l©m, t¨ng c−êng ®µo t¹o nghÒ ng¾n h¹n, ®æi míi c¬ chÕ chÝnh s¸ch qu¶n lý tµi chÝnh ®Ó ®Èy m¹nh ®µo t¹o nghÒ cho n«ng d©n. 4.2.2. X©y dùng ®éi ngò c¸n bé gi¶ng d¹y - Quy ho¹ch ®éi ngò c¸n bé gi¶ng d¹y vÒ quy m« ph¸t triÓn còng nh− vÒ n¨ng lùc t−¬ng øng víi kÕ ho¹ch ph¸t triÓn nguån nh©n lùc trong l©m nghiÖp cña ngµnh. T¹o ®éng lùc bao gåm c¶ quyÒn lîi vµ tr¸ch nhiÖm cho ®éi ngò c¸n bé gi¶ng d¹y theo yªu cÇu ®æi míi vµ ph¸t triÓn, ®¶m b¶o ®ñ vÒ sè l−îng, ®¶m b¶o chÊt l−îng, ®ång bé vÒ c¬ cÊu, cã kh¶ n¨ng tiÕp cËn vµ øng dông nh÷ng tiÕn bé khoa häc, c«ng nghÖ, kinh tÕ vµo qu¸ tr×nh ®µo t¹o. Kh¾c phôc nhanh sù hôt hÉng c¸n bé ®Çu ®µn ë c¸c bé m«n trong c¸c tr−êng ®¹i häc vµ viÖn nghiªn cøu. C¸c tr−êng trung häc chuyªn nghiÖp phÊn ®Êu tíi n¨m 2000 cã tõ 95-100% gi¸o viªn cã tr×nh ®é chuÈn ®µo t¹o (®¹i häc), trong ®ã cã tõ 10-15% cã tr×nh ®é trªn ®¹i häc, 100% ®¹t tr×nh ®é s− ph¹m B, 80-100% cã ngo¹i ng÷ tr×nh ®é B trë lªn, trong ®ã cã 10-20% thµnh th¹o, 100% ®¹t tr×nh ®é tin häc phæ cËp vµ n©ng cao. C¸c tr−êng D¹y nghÒ phÊn ®Êu cã tõ 85-100% ®¹t 110 Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - 2004 tr×nh ®é chuÈn ®µo t¹o ( Cao ®¼ng s− ph¹m kü thuËt vµ §¹i häc s− ph¹m kü thuËt + chøng chØ s− ph¹m + tr×nh ®é tay nghÒ ), tõ 5-10% cã tr×nh ®é trªn ®¹i häc vµ tõ 5-10% cã tay nghÒ bËc 7/7; 60-80% cã tr×nh ®é tin häc phæ cËp vµ n©ng cao, 80- 100% cã ngo¹i ng÷ tr×nh ®é B trë lªn, trong ®ã cã 10% thµnh th¹o. - T¨ng c−êng båi d−ìng ®éi ngò gi¸o viªn vµ c¸n bé qu¶n lý t¹i c¸c tr−êng ®µo t¹o l©m nghiÖp. Tõng b−íc thùc hiÖn chuÈn ho¸ gi¸o viªn ®Æc biÖt lµ gi¸o viªn THCN vµ d¹y nghÒ. - C¸c c¬ së ®µo t¹o ®¹i häc vµ trªn ®¹i häc cÇn ®−îc −u tiªn x©y dùng vÒ hai mÆt chñ yÕu nhÊt: hoµn chØnh, ®ång bé theo h−íng hiÖn ®¹i c¸c c¬ së nghiªn cøu, thÝ nghiÖm, thùc hµnh, thùc tËp, th− viÖn, t− liÖu vµ hoµn chØnh ®ång bé, n©ng cao tr×nh ®é ®éi ngò c¸n bé gi¶ng d¹y vµ nghiªn cøu khoa häc, mçi ng−êi ph¶i thµnh th¹o 1-2 ngo¹i ng÷ trë lªn, cã tr×nh ®é kh¸ vÒ tin häc-vi tÝnh, cã tr×nh ®é chuyªn m«n, nghiÖp vô giái, cã phÈm chÊt vµ tr×nh ®é chÝnh trÞ; phÊn ®Êu tíi n¨m 2005- 2010 mçi c¬ së cã tõ 30- 40% ®¹t tr×nh ®é tiÕn sü, 40 - 50% th¹c sü, trong ®ã ngµy cµng cã nhiÒu nhµ gi¸o, nhµ khoa häc trë thµnh c¸n bé ®Çu ®µn ®¶m ®−¬ng nh÷ng ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc ngang tÇm víi quèc tÕ vµ khu vùc. - TÊt c¶ c¸c tr−êng cÇn thùc hiÖn tèt viÖc båi d−ìng gi¸o viªn, n©ng cao tr×nh ®é vµ cËp nhËt kiÕn thøc theo yªu cÇu ®æi míi môc tiªu, néi dung ®µo t¹o, yªu cÇu cña viÖc tiªu chuÈn ho¸ c¸n bé gi¶ng d¹y theo tõng chøc danh. §Ó kh¾c phôc sù hôt hÉng vÒ sè l−îng, Bé sÏ cè g¾ng gi¶i quyÕt vÒ chØ tiªu biªn chÕ vµ c¬ chÕ tuyÓn dông c¸n bé trÎ, cã triÓn väng. §Ó kh¾c phôc sù hôt hÉng vÒ tr×nh ®é vµ chuÈn bÞ vÒ c¸n bé kÕ cËn, c¸c tr−êng cÇn chñ ®éng cã quy ho¹ch, kÕ ho¹ch ®µo t¹o båi d−ìng. - C¸c tr−êng cÇn cã ®Ò ¸n s¾p xÕp tæ chøc biªn chÕ, sao cho bé m¸y gän nhÑ,lùa chän nh÷ng c¸n bé giái nghiÖp vô; biªn so¹n vµ ban hµnh c¸c thÓ chÕ c«ng t¸c qu¶n lý nhµ tr−êng, hoµn thiÖn c¸c quy chÕ vÒ kû c−¬ng lao ®éng, gi¶ng d¹y vµ häc tËp; ®Èy m¹nh c«ng t¸c quy ho¹ch ®Ó lùa chän c¸n bé l·nh ®¹o, qu¶n lý vµ chuyªn m«n. Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - 2004 111 4.2.3. §æi míi môc tiªu, néi dung, ph−¬ng ph¸p ®µo t¹o ChØ ®¹o viÖc x©y dùng vµ thùc hiÖn ch−¬ng tr×nh ®µo t¹o (bao gåm c¶ ®µo t¹o l¹i, båi d−ìng) cho c¸c ngµnh nghÒ ®µo t¹o, ¸p dông cho c¶ c¸c tr−êng ®Þa ph−¬ng. Thay ®æi ph−¬ng thøc vµ thêi gian ®µo t¹o cho phï hîp víi tõng ®èi t−îng, ph¸t huy h×nh thøc ®µo t¹o theo hîp ®ång, theo ®Þa chØ kh«ng chØ cho c¸n bé, c«ng nh©n trong khu vùc qu¶n lý nhµ n−íc, c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp, c¸c nhµ m¸y lín vµ c¸c doanh nghiÖp quèc doanh, mµ cßn lùc l−îng lao ®éng n«ng th«n, lao ®éng t¹i c¸c xÝ nghiÖp ngoµi quèc doanh. Néi dung gi¸o tr×nh, ch−¬ng tr×nh ®µo t¹o... ph¶i theo h−íng phï hîp víi yªu cÇu cña thùc tÕ s¶n xuÊt; tÝch cùc ®æi míi môc tiªu, néi dung, ph−¬ng ph¸p ®µo t¹o cho phï hîp víi yªu cÇu nªu trªn. 4.2.4. T¨ng c−êng phæ cËp LN vµ khuyÕn l©m cho d©n lµm nghÒ rõng C¸c tr−êng trong thêi gian tíi ph¶i thùc hiÖn mét sè yªu cÇu sau ®©y: - Tæ chøc tæng kÕt, rót kinh nghiÖm ®Ó n©ng cao nhËn thøc vµ hiÖu qu¶ c¸c lo¹i h×nh ®µo t¹o, båi d−ìng nghÒ cho n«ng d©n vµ hÖ thèng khuyÕn l©m. - T¨ng c−êng ph¸t triÓn hÖ thèng khuyÕn l©m, ®Æc biÖt ë ®Þa bµn cÊp c¬ së. Chó ý néi dung phæ cËp lµ c¸c chÝnh s¸ch giao ®Êt kho¸n rõng; nh÷ng ®iÒu c¬ b¶n trong LuËt §Êt ®ai, LuËt B¶o vÖ vµ ph¸t triÓn rõng; nh÷ng chÝnh s¸ch, chÕ ®é cña Nhµ n−íc vÒ rõng vµ ®Êt l©m nghiÖp cïng víi viÖc chuyÓn giao kü thuËt trång, ch¨m sãc vµ b¶o vÖ rõng. PhÊn ®Êu ®µo t¹o 1 c¸n bé khuyÕn l©m cho b×nh qu©n 50 hé, ®Ó võa s¶n xuÊt võa lµ ng−êi h−íng dÉn cho c¸c hé gia ®×nh kh¸c, kh«ng h−ëng l−¬ng mµ h−ëng mét phÇn trî cÊp cña dù ¸n khuyÕn l©m hoÆc dù ¸n ®Çu t−, dù ¸n ®Þnh canh ®Þnh c− cña Nhµ n−íc. - KÕt hîp x©y dùng kÕ ho¹ch ®µo t¹o chÝnh qui vµ kÕ ho¹ch ®µo t¹o nghÒ ng¾n h¹n cho n«ng d©n miÒn nói, cÇn ®iÒu tra nhu cÇu häc tËp cña n«ng d©n trªn ®Þa bµn, ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch ®µo t¹o phï hîp. - CÇn b¸m s¸t chñ tr−¬ng cña c¸c ®Þa ph−¬ng, chñ ®éng phèi hîp víi Së Lao ®éng-Th−¬ng binh vµ x· héi, Së NN vµ PTNT, Trung t©m khuyÕn n«ng khuyÕn l©m, Héi n«ng d©n, Héi lµm v−ên, c¸c hîp t¸c x· n«ng nghiÖp ®Ó tæ chøc c¸c líp ®µo t¹o båi d−ìng n«ng d©n theo h−íng ký hîp ®ång ®µo t¹o cô thÓ. 112 Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - 2004 4.3. X©y dùng chÕ ®é, chÝnh s¸ch 4.3.1. §èi víi ®èi t−îng ®−îc ®µo t¹o - Hç trî häc sinh nghÌo, häc sinh d©n téc Ýt ng−êi vµ häc sinh con em c¸c gia ®×nh chÝnh s¸ch,khuyÕn khÝch häc sinh vµo häc c¸c tr−êng trong ngµnh, sö dông c¸c chuyªn gia ®Çu ngµnh ®Õn tuæi nghØ chÕ ®é nh−ng cßn ®ñ søc khoÎ vµ t×nh nguyÖn tiÕp tôc lµm viÖc ®ãng gãp cho sù ph¸t triÓn ngµnh. - ¦u tiªn ®µo t¹o lùc l−îng lao ®éng trÎ lµ con em ®ång bµo c¸c d©n téc, con em c¸n bé c«ng nh©n trong ngµnh l©m nghiÖp ®Ó phôc vô l©u dµi trong ngµnh l©m nghiÖp. - KhuyÕn khÝch c¸c tr−êng ë miÒn nói më hÖ " d©n téc néi tró " ®Ó t¹o nguån vµ ®µo t¹o c¸n bé cho c¸c d©n téc Ýt ng−êi. - KhuyÕn khÝch c¸c c¬ së s¶n xuÊt l©m nghiÖp lín tù ®µo t¹o nh©n lùc chuyªn m«n cho nhu cÇu cña m×nh hoÆc ký hîp ®ång ®µo t¹o víi c¸c c¬ së ®µo t¹o thÝch hîp. - KhuyÕn khÝch phong trµo häc tËp, båi d−ìng cña c«ng nh©n, viªn chøc. - KhuyÕn khÝch phong trµo phæ biÕn vµ häc tËp lÉn nhau gi÷a c¸c hé vµ c¸ nh©n lµm nghÒ rõng trong n«ng th«n miÒn nói. X©y dùng c¸c chÝnh s¸ch ®µo t¹o ®Æc biÖt: - Cho c¸c vïng cã nhiÒu khã kh¨n, thùc hiÖn chÕ ®é cö tuyÓn trong tuyÓn sinh, cã chÕ ®é häc bæng ®Æc biÖt cho ng−êi häc, cã chÕ ®é l−¬ng, phô cÊp −u ®·i còng nh− chÕ ®é rµng buéc ng−êi häc sau khi tèt nghiÖp trë vÒ phôc vô trong c¸c Ban qu¶n lý rõng phßng hé, rõng ®Æc dông vµ c«ng t¸c ë c¸c c¬ quan qu¶n lý l©m nghiÖp t¹i c¸c ®Þa ph−¬ng. - CÇn nghiªn cøu t¨ng c−êng tæ chøc, biªn chÕ c¸n bé chuyªn m«n l©m nghiÖp cho c¸c l©m tr−êng, c¸c Ban qu¶n lý rõng vµ c¸c huyÖn, x·; nghiªn cøu x©y dùng chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch tho¶ ®¸ng ®Ó thu hót con em lao ®éng n«ng th«n miÒn nói vµo häc vµ häc sinh, ra tr−êng vÒ c¸c c¬ së s¶n xuÊt vµ c¸c huyÖn, x· miÒn nói lµm viÖc. 4.3.2. §èi víi ®éi ngò c¸n bé, gi¸o viªn c¸c tr−êng l©m nghiÖp - Cã chÝnh s¸ch tho¶ ®¸ng ®Ó ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý Nhµ n−íc vÒ l©m nghiÖp ®Ó ®Õn n¨m 2005 tÊt c¶ c¸n bé ®Òu ®−îc ®µo t¹o c¬ b¶n. §èi víi c¸c c¸n bé trÎ cã triÓn väng bè trÝ Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - 2004 113 lµm c¸n bé khoa häc ®Çu ®µn hoÆc thay thÕ c¸n bé qu¶n lý. CÇn cã kÕ ho¹ch båi d−ìng trong vµ ngoµi n−íc, m¹nh d¹n båi d−ìng, ®Ò b¹t c¸c c¸n bé trÎ cã phÈm chÊt vµ n¨ng lùc vµo c¸c c−¬ng vÞ qu¶n lý. - Cã biÖn ph¸p khuyÕn khÝch c¸c nghÖ nh©n kÌm cÆp, båi d−ìng, truyÒn nghÒ cho lùc l−îng lao ®éng trÎ; tham gia c¸c líp ®µo t¹o, héi th¶o, trao ®æi kinh nghiÖm. - X©y dùng vµ thùc thi hÖ thèng chÝnh s¸ch, c¸c v¨n b¶n ph¸p qui, qui chÕ vÒ tµi chÝnh cho ®µo t¹o, båi d−ìng nguån nh©n lùc cho chuyªn ngµnh L©m nghiÖp. - T¨ng ng©n s¸ch cho hÖ thèng c¸c tr−êng chÝnh quy ®µo t¹o nh©n lùc cho NN vµ PTNT (trong ®ã cã L©m nghiÖp), ph©n bæ tµi chÝnh tho¶ ®¸ng cho ®µo t¹o nh©n lùc trong c¸c ch−¬ng tr×nh vµ dù ¸n l©m nghiÖp. - §µo t¹o nghÒ n«ng l©m nghiÖp ng¾n h¹n lµ rÊt cÇn thiÕt, ®Ò nghÞ nghiªn cøu t¨ng c−êng hç trî kinh phÝ ®Ó c¸c c¬ së chñ ®éng trong c«ng t¸c båi d−ìng vµ bæ sung c¸n bé kÞp thêi cho s¶n xuÊt. 4.3.3. Më réng hîp t¸c quèc tÕ - Tranh thñ sù gióp ®ì cña c¸c n−íc, c¸c tæ chøc quèc tÕ, thu hót c¸c chuyªn gia giái quèc tÕ ®Ó hîp t¸c trong ®µo t¹o vµ nghiªn cøu khoa häc; t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸n bé khoa häc vµ c¸n bé gi¶ng d¹y, nhÊt lµ c¸c c¸n bé trÎ ®i häc tËp, båi d−ìng vµ trao ®æi khoa häc ë n−íc ngoµi. Tranh thñ tiÕp nhËn chuyÓn giao c«ng nghÖ vµ tri thøc cña ViÖt. 4.4. X©y dùng c¬ së vËt chÊt kü thuËt - T¨ng c−êng ®Çu t− c¬ së vËt chÊt kü thuËt cho c¸c tr−êng, ®Æc biÖt lµ c¸c tr−êng träng ®iÓm, cho c¸c ngµnh nghÒ träng ®iÓm cña c¸c tr−êng ®¹i häc, trung häc chuyªn nghiÖp, c«ng nh©n kü thuËt l©m nghiÖp vµ c¸c c¬ së ®µo t¹o l©m nghiÖp.... nh»m "Tiªu chuÈn ho¸ vµ hiÖn ®¹i ho¸ c¸c ®iÒu kiÖn d¹y vµ häc. PhÊn ®Êu sím cã mét sè c¬ së ®¹i häc vµ trung häc chuyªn nghiÖp, d¹y nghÒ ®¹t tiªu chuÈn quèc tÕ (NQTW2)". CÇn t¨ng c−êng c¬ së vËt chÊt kü thuËt c¸c c¬ së ®µo t¹o, phÊn ®Êu ®Ó sím cã mét sè c¬ së ®¹t tiªu chuÈn khu vùc trong nh÷ng n¨m ®Çu tõ n¨m 2000 vµ ®¹t tiªu chuÈn quèc tÕ nh÷ng n¨m sau ®ã, tr−íc hÕt lµ c¸c tr−êng ®¹i häc vµ c¸c tr−êng träng ®iÓm; −u 114 Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - 2004 tiªn c¸c trang thiÕt bÞ phôc vô gi¶ng d¹y, häc tËp, nghiªn cøu khoa häc; quan t©m x©y dùng c¸c phßng thÝ nghiÖm träng ®iÓm, chuyªn ngµnh ®¹t tr×nh ®é hiÖn ®¹i phôc vô ®µo t¹o, nghiªn cøu khoa häc, chuyÓn giao c«ng nghÖ; ®Çu t− tho¶ ®¸ng cho biªn so¹n gi¸o tr×nh, tµi liÖu häc tËp; bæ sung th−êng xuyªn s¸ch vµ t¹p chÝ chuyªn ngµnh ®Ó c¸c tr−êng cã ®iÒu kiÖn tiÕp cËn thµnh tùu cña tiÕn bé khoa häc, c«ng nghÖ míi. - Quan t©m x©y dùng c¸c tr¹i tr−êng ®Ó rÌn luyÖn tay nghÒ vµ kÕt hîp nghiªn cøu khoa häc, chuyÓn giao c«ng nghÖ; ®Ó häc sinh cã ®iÒu kiÖn tiÕp cËn víi thùc tÕ s¶n xuÊt, c¸c thµnh tùu tiÕn bé kü thuËt vµ c«ng nghÖ míi. - Huy ®éng sù ®ãng gãp cña c¸c c¬ së s¶n xuÊt, dÞch vô trong ngµnh sö dông sè häc sinh ®· qua ®µo t¹o, cña c¸c tæ chøc x· héi, c¸c c¸ nh©n h¶o t©m vµ cña ng−êi häc th«ng qua thùc hiÖn tèt chñ tr−¬ng x· héi ho¸ gi¸o dôc-®µo t¹o trong ngµnh, - Bé t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c tr−êng tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña ngµnh nh− kh¶o s¸t, thiÕt kÕ, thi c«ng, triÓn khai tiÕn bé khoa häc vµ kü thuËt. KhuyÕn khÝch c¸c tr−êng thµnh lËp c¸c c¬ së s¶n xuÊt, dÞch vô khoa häc kü thuËt phï hîp víi ngµnh nghÒ ®µo t¹o nh»m n©ng cao ®êi sèng c¸n bé, gi¸o viªn, häc sinh vµ t¨ng c−êng nguån vèn ®Çu t− x©y dùng c¬ së vËt chÊt kü thuËt cho nhµ tr−êng. 4.5. H×nh thµnh mèi liªn kÕt gi÷a ®µo t¹o n«ng, l©m nghiÖp vµ khuyÕn n«ng, khuyÕn l©m 4.5.1. Mèi quan hÖ gi÷a ®µo t¹o n«ng, l©m nghiÖp vµ khuyÕn n«ng, khuyÕn l©m KhuyÕn n«ng khuyÕn l©m ph¶i ®ãng vai trß phèi hîp gi÷a ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ víi nhiÖm vô chÝnh lµ chuyÓn giao tiÕn bé kü thuËt vµ c«ng nghÖ míi ®Õn hé n«ng d©n, v× vËy khuyÕn n«ng l©m ph¶i g¾n liÒn víi hÖ thèng nghiªn cøu khoa häc vµ ®µo t¹o n«ng l©m nghiÖp. Trong thùc tÕ, chuyªn ngµnh khuyÕn n«ng, khuyÕn l©m ®· ®−îc më t¹i c¸c tr−êng Trung häc khèi N«ng - L©m ®Ó ®µo t¹o c¸n bé phæ cËp, h−íng dÉn kü thuËt cho ng−êi n«ng d©n. Tuy vËy, ®Ó c«ng t¸c khuyÕn n«ng khuyÕn l©m ®¹t kÕt qu¶ cao kh«ng chØ ®ßi hái c¸c c¬ quan nghiªn cøu khoa häc vµ ®µo t¹o ®−a ra nh÷ng tiÕn bé kü thuËt - c«ng nghÖ míi phï hîp, c«ng nghÖ chuyÓn giao ®¬n gi¶n, dÔ ¸p dông, thÝch hîp víi tõng vïng sinh th¸i, tõng c¬ së s¶n xuÊt, tõng kiÓu hé vµ Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - 2004 115 h×nh thøc tæ chøc s¶n xuÊt, mµ cßn cÇn sù phèi kÕt hîp trong chØ ®¹o vµ tæ chøc thùc hiÖn cña c¸c c¬ quan qu¶n lý khuyÕn l©m c¸c cÊp, c¸c tr−êng ®µo t¹o. Nh»m ®¸p øng ®−îc ®ßi hái cña nh÷ng thay ®æi trong ho¹t ®éng khuyÕn l©m theo h−íng nªu trªn, cÇn thiÕt lµ ph¶i ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé khuyÕn l©m cã ®ñ tr×nh ®é. Bé NN vµ PTNT cÇn so¹n th¶o chiÕn l−îc ®µo t¹o c¸n bé khuyÕn n«ng-khuyÕn l©m tr×nh ChÝnh phñ ban hµnh. Trong chiÕn l−îc cÇn nªu ra 2 h−íng: ƒ Mét lµ, ®µo t¹o l¹i ®éi ngò khuyÕn n«ng-khuyÕn l©m hiÖn cã, b»ng mäi c¸ch mäi nguån vèn kÓ c¶ vèn ng©n s¸ch cho ®i ®µo t¹o trong n−íc vµ n−íc ngoµi, ng¾n h¹n vµ dµi h¹n, ë mäi tr×nh ®é chuyªn vÒ khuyÕn n«ng, hoÆc mêi chuyªn gia tõng lÜnh vùc cÇn thiÕt sang ®µo t¹o nh− qu¶n lý kinh tÕ hé n«ng nghiÖp, c¸ch sö dông vèn vay cã hiÖu qu¶ trong hé gia ®×nh n«ng th«n, ph©n tÝch thÞ tr−êng vµ ph¸t triÓn kinh doanh ë n«ng th«n... ƒ Hai lµ, më réng quy m« ®µo t¹o ngµnh häc khuyÕn n«ng- khuyÕn l©m ë c¸c tr−êng thuéc khèi n«ng l©m nghiÖp, trong ch−¬ng tr×nh vµ môc tiªu ®µo t¹o cÇn ®µo t¹o réng nhiÒu ngµnh nghÒ vµ cÇn bæ sung thªm c¸c kiÕn thøc liªn quan ®Õn nghiÖp vô nh− ph−¬ng ph¸p khuyÕn n«ng, tÝn dông n«ng th«n, qu¶n lý kinh tÕ hé vµ trang tr¹i, ph©n tÝch thÞ tr−êng, ®a d¹ng ho¸ s¶n xuÊt... vµ vÒ kü n¨ng sÏ ®µo t¹o c¸c kh¶ n¨ng nghe, nãi, viÕt, kü n¨ng biªn so¹n tµi liÖu cho n«ng d©n, kü n¨ng gi¶ng d¹y cho ng−êi lín, kü n¨ng lµm viÖc theo nhãm.... Do ®ã viÖc ®µo t¹o vµ båi d−ìng ®éi ngò c¸n bé khuyÕn n«ng-khuyÕn l©m c¸c cÊp lµ viÖc lµm cÇn thiÕt c¶ tr−íc m¾t lÉn l©u dµi ®Ó cã thÓ ®¸p øng nh÷ng ®ßi hái ngµy cµng ®a d¹ng cña c«ng t¸c khuyÕn n«ng-khuyÕn l©m. 4.5.2. Mèi quan hÖ gi÷a ®µo t¹o l©m nghiÖp vµ ®µo t¹o n«ng nghiÖp L©m nghiÖp kh«ng thÓ t¸ch rêi n«ng nghiÖp, tiÓu thñ c«ng nghiÖp, c«ng nghiÖp ë n«ng th«n, giao th«ng, thñy lîi, y tÕ, gi¸o dôc... L©m nghiÖp ph¶i ®−îc coi lµ mét bé phËn hîp thµnh cña hÖ sinh th¸i n«ng, l©m nghiÖp vµ c¸c ngµnh kh¸c ®Ó ®¶m b¶o khai th¸c víi hiÖu qu¶ tèi −u c¸c yÕu tè thiªn nhiªn v× môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi cña mçi hé gia ®×nh, mçi ®Þa ph−¬ng vµ ®Êt n−íc. Bëi vËt, trong c«ng t¸c ®µo t¹o cña c¸c tr−êng l©m nghiÖp, bªn c¹nh viÖc ®µo t¹o c¸c 116 Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - 2004 ngµnh nghÒ ®¸p øng c¸c yªu cÇu cña s¶n xuÊt vµ ph¸t triÓn l©m nghiÖp, c¸c tr−êng nµy trong 3 n¨m gÇn ®©y ®· tæ chøc ®µo t¹o mét sè ngµnh nghÒ thuéc lÜnh vùc n«ng nghiÖp nh−: KhuyÕn n«ng-l©m, Qu¶n lý-quy ho¹ch-sö dông hîp lý ®Êt ®ai, Trång c©y c«ng nghiÖp, n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, c©y ¨n qu¶..., B¶o vÖ thùc vËt, kiªn cè ho¸ kªnh m−¬ng néi ®ång... ®Ó g¾n kÕt vµ ph¸t triÓn tæng hîp N«ng - L©m - Thuû lîi, khai th¸c sö dông hîp lý tµi nguyªn ®Êt-rõng- n−íc.Bé NN vµ PTNT ®· quy ®Þnh l¹i danh môc ngµnh nghÒ ®µo t¹o khèi tr−êng trung häc vµ d¹y nghÒ n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, nh»m x©y dùng c¸c tr−êng nµy thµnh tr−êng ®a ngµnh nghÒ, ®a cÊp häc, ®µo t¹o c¶ n«ng nghiÖp vµ l©m nghiÖp, c¶ kü thuËt vµ kinh tÕ (quyÕt ®Þnh sè 724 Q§- BNN/TCCB ngµy 12/3/1998). Ngoµi ra, víi chøc n¨ng sinh th¸i cùc kú quan träng nh− b¶o vÖ ®Êt, gi÷ vµ ®iÒu tiÕt nguån n−íc, ®iÒu hoµ khÝ hËu, b¶o tån ®a d¹ng sinh häc, b¶o tån nguån gen, lµm ®Ñp c¶nh quan, duy tr× vµ t«n t¹o c¸c gi¸ trÞ lÞch sö, v¨n ho¸, ho¹t ®éng l©m nghiÖp cßn ®−îc xem lµ mét ho¹t ®éng "X©y dùng c¬ b¶n", cÇn ®−îc ®Çu t− ®Ó ph¸t triÓn, nh»m t¹o tiÒn ®Ò vµ c¬ së h¹ tÇng cho sù ph¸t triÓn cña nhiÒu ho¹t ®éng kinh tÕ - x· héi kh¸c. Víi quan ®iÓm ®ã, hµng lo¹t c¸c vÊn ®Ò vÒ kinh tÕ, khoa häc c«ng nghÖ, kü thuËt cÇn ph¶i ®−îc nghiªn cøu mét c¸ch toµn diÖn, cÇn ®−îc ®µo t¹o, chuyÓn giao, ®æi míi vµ phæ cËp réng r·i. ViÖc chuyÓn tõ l©m nghiÖp nhµ n−íc sang l©m nghiÖp x· héi cßn më ra nh÷ng triÓn väng to lín cho sù tham gia ®«ng ®¶o cña nhiÒu lùc l−îng kh¸c nhau vµo c¸c ho¹t ®éng kinh doanh l©m nghiÖp. Lùc l−îng ®ã, kh«ng chØ lµ c¸n bé c«ng chøc nhµ n−íc, c¸n bé KH- KT ngµnh l©m nghiÖp, c«ng nh©n l©m tr−êng, mµ cßn c¶ nh÷ng tæ chøc kinh tÕ ngoµi quèc doanh, céng ®ång th«n b¶n, c¸c hé gia ®×nh, hä cÇn ®−îc trang bÞ nh÷ng kiÕn thøc phï hîp víi yªu cÇu ph¸t triÓn l©m nghiÖp trong hoµn c¶nh míi. V× vËy, hä cÇn ®−îc ®µo t¹o hay ®µo t¹o l¹i ë nh÷ng møc ®é kh¸c nhau vÒ chuyªn m«n, vÒ tr×nh ®é, vÒ thêi gian, vÒ h×nh thøc vµ lo¹i h×nh ®µo t¹o. §©y chÝnh lµ lý do, lµ yªu cÇu bøc xóc cña thùc tiÔn x· héi ®ßi hái ngµy cµng t¨ng cña nguån nh©n lùc cã chÊt l−îng vµ tr×nh ®é cao, phôc vô cho sù nghiÖp CNH, H§H n«ng l©m nghiÖp vµ n«ng th«n. 4.5.3. Quan hÖ gi÷a ®µo t¹o c«ng nh©n l©m nghiÖp víi ®µo t¹o nghÒ cho n«ng d©n Theo ®¸nh gi¸ cña Bé NN vµ PTNT, toµn ngµnh míi chØ cã kho¶ng 12 % sè lao ®éng ®−îc ®µo t¹o, ®iÒu nµy ®· g©y nhiÒu khã Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - 2004 117 kh¨n cho tiÕn tr×nh CNH, H§H n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n. ChÝnh Phñ ®· x¸c ®Þnh ®−îc nhu cÇu cÊp thiÕt vÒ nguån lùc cho n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n vµ ®· cã NghÞ quyÕt yªu cÇu "thùc thi c¸c biÖn ph¸p toµn diÖn ®Ó ph¸t triÓn nguån nh©n lùc trong n«ng th«n" (sè 09/2000/NQ-CP ngµy 15/6/2000), víi vai trß qu¶n lý nhµ n−íc trong lÜnh vùc NN vµ PTNT, bªn c¹nh viÖc më réng quy m« ®µo t¹o hÖ chÝnh quy cña c¸c bËc häc, Bé NN vµ PTNT ®· cã chØ thÞ ®Èy m¹nh ®µo t¹o nghÒ cho n«ng d©n, trong ®ã nªu râ viÖc c¸c tr−êng chñ ®éng phèi hîp víi Së NN vµ PTNT, Trung t©m khuyÕn n«ng, khuyÕn l©m, Héi n«ng d©n, Hîp t¸c x· .... ®Ó tæ chøc c¸c líp ®µo t¹o båi d−ìng cho n«ng d©n. Phèi hîp gi÷a c¬ quan khuyÕn l©m vµ tr−êng ®µo t¹o l©m nghiÖp ®Ó h×nh thµnh ch−¬ng tr×nh vµ néi dung ®µo t¹o nghÒ cho nhiÒu ®èi t−îng, nhiÒu h×nh thøc nh»m ®¸p øng nh÷ng ®ßi hái ®a d¹ng cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c nhau. 118 Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - 2004 4.6. C¸c ph−¬ng ¸n −u tiªn cho ®µo t¹o l©m nghiÖp giai ®o¹n 2002- 2010 HiÖn tr¹ng KÕt qu¶ mong ®îi Ho¹t ®éng Thø tù −u tiªn C¬ quan tham gia Tæ chøc Quèc tÕ KÕ ho¹ch tæng thÓ vÒ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cho ngµnh l©m nghiÖp ThiÕu kÕ ho¹ch tæng thÓ vÒ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cho ngµnh l©m nghiÖp X©y dùng vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch tæng thÓ vÒ nguån nh©n lùc cho ngµnh l©m nghiÖp - TriÓn khai ®¸nh gi¸ c¸c ®¬n vÞ ®µo t¹o - §¸nh gi¸ nhu cÇu thÞ tr−êng vÒ nh©n lùc ®èi víi ngµnh l©m nghiÖp ë tÊt c¶ c¸c tr×nh ®é ®µo t¹o - X©y dùng kÕ ho¹ch tæng thÓ vÒ nguån nh©n lùc cho ngµnh l©m nghiÖp Ch−a x©y dùng kÕ ho¹ch ®µo t¹o l¹i ®éi ngò c¸n bé l©m nghiÖp hiÖn cã N¨ng lùc cña ®éi ngò c¸n bé l©m nghiÖp ®−îc n©ng cao th«ng qua c¸c kho¸ ®µo t¹o båi d−ìng X©y dùng kÕ ho¹ch vµ néi dung c¸c ch−¬ng tr×nh ®µo t¹o vµ båi d−ìng ®éi ngò c¸n bé l©m nghiÖp hiÖn cã Ph¸t triÓn ch−¬ng tr×nh ®µo t¹o Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - 2004 119 HiÖn tr¹ng KÕt qu¶ mong ®îi Ho¹t ®éng Thø tù −u tiªn C¬ quan tham gia Tæ chøc Quèc tÕ C¸c ch−¬ng tr×nh ®µo t¹o cò, kh«ng phï hîp víi thùc tÕ. Ch−a ¸p dông réng r·i ph−¬ng ph¸p ph¸t triÓn ch−¬ng tr×nh cã sù tham gia (PCD) Ph¸t triÓn ch−¬ng tr×nh ®µo t¹o cã sù tham gia ®−îc nh©n réng ; ¸p dông ®µo t¹o theo ph−¬ng ph¸p m« ®un vµo c¸c tr−êng d¹y nghÒ l©m nghiÖp - TËp huÊn gi¸o viªn vÒ ph¸t triÓn ch−¬ng tr×nh cã sù tham gia - Söa ®æi c¸c ch−¬ng tr×nh ®µo t¹o hiÖn cã - Ph¸t triÓn c¸c ch−¬ng tr×nh ®µo t¹o míi - X©y dùng l¹i c¸c ch−¬ng tr×nh ®µo t¹o nghÒ theo ph−¬ng ph¸p m« ®un C¸c ph−¬ng ph¸p gi¶ng d¹y tiªn tiÕn ch−a ®−îc ¸p dông réng r·i (LCTM) Ph−¬ng ph¸p gi¶ng d¹y lÊy häc sinh lµm trung t©m ®−îc nh©n réng - TËp huÊn gi¸o viªn - Tham quan nghiªn cøu ThiÕu sù liªn th«ng gi÷a c¸c cÊp ®µo t¹o: §¹i häc - THCN - D¹y nghÒ Thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh cña Bé Gi¸o dôc vÒ ®µo t¹o liªn th«ng X©y dùng c¸c ch−¬ng tr×nh ®µo t¹o cã tÝnh liªn th«ng gi÷a c¸c cÊp häc N«ng d©n vµ nh÷ng ®èi t−îng sö dông rõng ch−a ®−îc ®µo t¹o vµ phæ cËp hiÖu qu¶ C¸c kho¸ ®µo t¹o ®−îc tæ chøc cho n«ng d©n vµ nh÷ng ®èi t−îng sö dông rõng Tæ chøc ®µo t¹o vµ phæ cËp cho n«ng d©n còng nh− c¸c ®èi t−îng sö dông rõng ThÓ chÕ vµ chÝnh s¸ch 120 Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - 2004 HiÖn tr¹ng KÕt qu¶ mong ®îi Ho¹t ®éng Thø tù −u tiªn C¬ quan tham gia Tæ chøc Quèc tÕ ThiÕu sù g¾n kÕt gi÷a c¸c tæ chøc ®µo t¹o, nghiªn cøu khoa häc vµ khuyÕn l©m Tæ chøc l¹i chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c c¬ së ®µo t¹o, nghiªn cøu vµ khuyÕn l©m ®−îc c«ng nhËn. H×nh thµnh hÖ thèng chuyÓn giao tiÕn bé kü thuËt, c«ng nghÖ ë c¸c tr−êng, viÖn Rµ so¸t l¹i chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c c¬ së ®µo t¹o, nghiªn cøu vµ phæ cËp Ch−a cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch häc sinh ra tr−êng vÒ c¸c huyÖn x· miÒn nói, vïng s©u, vïng xa lµm viÖc §−a ra chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch häc sinh ra tr−êng vÒ c¸c huyÖn x· miÒn nói, vïng s©u, vïng xa lµm viÖc X©y dùng chÝnh s¸ch Kh«ng cã kinh phÝ ng©n s¸ch cÊp cho ho¹t ®éng ®µo t¹o ng¾n h¹n. C¸c tr−êng ch−a chñ ®éng trong viÖc sö dông kinh phÝ - C¬ chÕ cÊp ph¸t vµ qu¶n lý ng©n s¸ch thay ®æi. - Ph©n bæ kinh phÝ khuyÕn n«ng khuyÕn l©m cho c¸c Tr−êng, ViÖn C¬ së vËt chÊt Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - 2004 121 HiÖn tr¹ng KÕt qu¶ mong ®îi Ho¹t ®éng Thø tù −u tiªn C¬ quan tham gia Tæ chøc Quèc tÕ C¬ së vËt chÊt cña c¸c c¬ së ®µo t¹o cßn h¹n chÕ C¬ së vËt chÊt cña c¸c c¬ së ®µo t¹o ®¸p øng ®−îc c¸c tiªu chuÈn cho ®µo t¹o vµ phæ cËp - N©ng cÊp c¸c c¬ së h¹ tÇng ®µo t¹o hiÖn cã còng nh− x©y dùng míi. - Mua s¾m c¸c trang thiÕt bÞ vµ ®å dïng d¹y häc Gi¸m s¸t & ®¸nh gi¸ ThiÕu hÖ thèng th«ng tin qu¶n lý, theo dâi & ®¸nh gi¸ ThiÕt lËp hÖ thèng th«ng tin qu¶n lý, theo dâi vµ ®¸nh gi¸ 4.7. §æi míi c¬ chÕ ho¹t ®éng cho Ch−¬ng tr×nh hç trî ®µo t¹o l©m nghiÖp - §æi míi c¬ chÕ ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc phôc vô cho c¸c ch−¬ng tr×nh lín cña Bé NN vµ PTNT (ch−¬ng tr×nh 5 triÖu ha, ch−¬ng tr×nh 1 triÖu m3 v¸n nh©n t¹o, ch−¬ng tr×nh xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, ch−¬ng tr×nh c¶i c¸ch hµnh chÝnh c«ng vµ c¶i c¸ch hµnh chÝnh l©m nghiÖp, ch−¬ng tr×nh gi¶m biªn chÕ c¸n bé khèi hµnh chÝnh nhµ n−íc, ch−¬ng tr×nh ®«Ø míi doanh nghiÖp nhµ n−íc (trong ®ã cã hÖ thèng h¬n 400 l©m truêng quèc doanh...), phèi hîp nghiªn cøu-®µo t¹o-chuyÓn giao, võa kü thuËt võa qu¶n lý, thùc hiÖn chñ tr−¬ng t¸ch ho¹t ®éng qu¶n lý nhµ n−íc víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. - ¸p dông linh ho¹t c¸c kÕt qu¶ ®· thö nghiÖm thµnh c«ng cña mét sè Dù ¸n vÒ ph−¬ng ph¸p khuyÕn l©m phôc vô ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶. - §èi víi c¸c tr−êng l©m nghiÖp, viÖn nghiªn cøu vµ trung t©m khuyÕn n«ng khuyÕn l©m, cÇn tæ chøc häc tËp ®Ó ph¸t huy hiÖu qu¶, nh©n réng ¶nh h−ëng cña Ch−¬ng tr×nh hç trî L©m nghiÖp x· héi vµ Dù ¸n Votech 1 "T¨ng c−êng n¨ng lùc Tr−êng" ®Ó h×nh thµnh Ch−¬ng tr×nh hç trî ®µo t¹o L©m nghiÖp & khuyÕn l©m (h×nh sè 4 vµ 5 d−íi ®©y). 122 Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - 2004 - X©y dùng vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch tæng thÓ Quèc gia vÒ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc trong lÜnh vùc l©m nghiÖp. - §¸nh gi¸ nhu cÇu thÞ tr−êng vÒ nguån nh©n lùc ®èi víi lÜnh vùc l©m nghiÖp. - N¨ng lùc cña c¸c c¬ së ®µo t¹o, nghiªn cøu vµ khuyÕn n«ng - khuyÕn l©m ®−îc n©ng cao. - N©ng cao n¨ng lùc cña gi¸o viªn vµ c¸n bé qu¶n lý cña c¸c tr−êng, n©ng cao kü n¨ng s− ph¹m cña gi¸o viªn trong viÖc ¸p dông ph−¬ng ph¸p d¹y häc lÊy häc viªn lµm trung t©m, ph−¬ng ph¸p ®µo t¹o ng−êi lín, c¸c ph−¬ng ph¸p ®¸nh gi¸. - N¨ng lùc cña c¸c bé míi vµ nh÷ng c¸n bé ®ang c«ng t¸c trong lÜnh vùc l©m nghiÖp ®−îc n©ng cao c¶ vÒ qu¶n lý vµ kü thuËt. - Ph¸t triÓn ch−¬ng tr×nh ®µo t¹o míi theo ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn g¾n néi dung víi ph−¬ng ph¸p gi¶ng d¹y còng nh− vËt liÖu häc tËp. - Më c¸c ngµnh nghÒ ®µo t¹o míi phôc vô cho ph¸t triÓn l©m nghiÖp vµ n«ng th«n, c¸c kho¸ ®µo t¹o víi c¸c h×nh thøc ®µo t¹o kh¸c nhau ®−îc ®−a ®Õn ng−êi n«ng d©n vµ c¸c ®èi t−îng sö dông rõng. - Dµnh mét phÇn kinh phÝ ®Ó ®−a c¸n bé ®i ®µo t¹o vµ båi d−ìng t¹i c¸c n−íc ph¸t triÓn nh− mét sè dù ¸n cña Hµ Lan, Thôy §iÓn, Canada ®· lµm. - Nghiªn cøu c¸c chÝnh s¸ch ®· ban hµnh vµ nh÷ng chÝnh s¸ch míi - X©y dùng c¸c trung t©m th«ng tin t¹i c¸c tr−êng ®Ó phôc vô cho viÖc cËp nhËt tiÕn bé khoa häc kü thuËt, t×m kiÕm viÖc lµm ... H×nh 4: Ch−¬ng tr×nh hç trî ®µo t¹o L©m nghiÖp (Ph−¬ng ¸n I) Ch−¬ng tr×nh hç trî ngµnh l©m nghiÖp Ban §iÒu hµnh quèc gia Ch−¬ng tr×nh hç trî ®µo t¹o l©m nghiÖp & KhuyÕn l©m Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - 2004 123 Ch−¬n h hç trî ®µo t¹o L©m nghiÖp & khuyÕn l©m (C¸c tr−êng ®¹i häc, THCN, D¹y nghÒ, C¸n bé qu¶n lý, Trung t©m KNKL, ViÖn nghiªn cøu) g tr×n 124 Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - èi t¸c §èi t¸c §èi t¸c§ §èi t¸c §èi t¸c §èi t¸c 1.Gi¸o dôc §¹i häc & sau ®¹i häc 3. KhuyÕn l©m • Cao ®¼ng • §¹i häc • Th¹c sü, TiÕn sü 2.Gi¸o dôc nghÒ nghiÖp L©m nghiÖp • §µo t¹o nghÒ - C«ng nh©n kü thuËt - NghÒ ng¾n h¹n - §µo t¹o n«ng d©n • §µo t¹o THCN H×nh 5: Ch−¬ng tr×nh hç trî ®µo t¹o L©m nghiÖp (Ph−¬ng ¸n II) Ban §iÒu hµnh quèc gia Ch−¬ng tr×nh hç trî ®µo t¹o L©m nghiÖp & khuyÕn l©m Ch−¬ng tr×nh hç trî ngµnh l©m nghiÖp 2004 Ch−¬ng tr×nh II Hç trî ®µo t¹o nghÒ l©m nghiÖp vµ khuyÕn l©m (c¸c tr−êng CNKT, TH l©m nghiÖp, Trung t©m KNKL) Ch−¬n Hç trî ®µo t¹o ®¹i häc l©m nghiÖp vµ khuyÕn l©m (c¸c tr−êng §¹i häc, ViÖn NCKH, C¸n bé qu¶n lý, Trung t©m KNKL) g tr×nh I Gi¸o dôc nghÒ nghiÖp LN&khuyÕn l©m • §µo t¹o nghÒ - C«ng nh©n kü thuËt - NghÒ ng¾n h¹n - §µo t¹o n«ng d©n • §µo t¹o THCN • KhuyÕn l©m §èi t¸c §èi t¸c §èi t¸c §èi t¸c §èi t¸c § èi t¸c 1. Gi¸o dôc ®¹i häc, sau ®¹i häc • TiÕn sÜ, th¹c sÜ • §¹i häc • Cao ®¼ng 2. KhuyÕn l©m Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - 2004 125

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfHiệp hội lâm nghiệp.pdf
Tài liệu liên quan