Giáo trình và bài tập C/C++

Cho biết giá trị của x sau khi thực hiện câu lệnh sau: for (x = 0; x < 100, x++) ; 3. Cho biết giá trị của x sau khi thực hiện câu lệnh sau: for (ctr = 2; ctr < 10; ctr += 3) ; 5. Có bao nhiêu ký tự X được in ra sau khi thực hiện đoạn mã: for (x = 0; x < 10; x++) for (y = 5; y > 0; y--) puts("X"); 6. Cho biết điểm sai trong đoạn mã sau:

pdf196 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Lượt xem: 2380 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo trình và bài tập C/C++, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên


Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfGiáo trình và bài tập C-C++.pdf
Tài liệu liên quan