Giáo trình Tin quản lý Visual Foxpro - Bài 2: Các kỹ thuật cơ bản làm việc với bảng dữ liệu - Nguyễn Mạnh Hùng

Hàm xử lý giá trị kiểu NUMERIC Hàm MAX() và Hàm MIN() Cú pháp – MAX(Number1, Number2, , NumberN) – MIN(Number1, Number2, , NumberN) Trả về giá trị lớn nhất (max), nhỏ nhất (min) trong danh sách các tham số Number1, ,NumberN có thể là Hàm AVG() Cú pháp – AVG(Number1, Number2, , NumberN) Trả về giá trị trung bình trong danh sách các tham số Number1, ,NumberN có thể là – Hằng số – Biến

pdf29 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Lượt xem: 707 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo trình Tin quản lý Visual Foxpro - Bài 2: Các kỹ thuật cơ bản làm việc với bảng dữ liệu - Nguyễn Mạnh Hùng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
10 Wednesday, May 27, 2009 Tin quản lý - Visual Foxpro 19 CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN (10) Từ khoá và câu lệnh – Từ khoá (Keywords): những từ có sẵn của Visual Foxpro. VD: USE, BROWSE, DISPLAY, v.v – Từ khoá > 4 ký tự chỉ cần dùng 4 ký tự đầu VD: BROWSE BROW; DISPLAY DISP – Câu lệnh: thực hiện một công việc nào đó Tập hợp các từ khoá, tham số có thể là 1 hay nhiều ký tự: !, ?, ??, @ BÀI 2 CÁC KỸ THUẬT CƠ BẢN LÀM VIỆC VỚI BẢNG DỮ LIỆU 11 Wednesday, May 27, 2009 Tin quản lý - Visual Foxpro 21 NỘI DUNG KHÁI NIỆM BẢNG DỮ LIỆU KHỞI TẠO BẢNG DỮ LIỆU TUỲ BIẾN VỚI CẤU TRÚC CỦA BẢNG CÁC THAO TÁC TRÊN DỮ LIỆU Wednesday, May 27, 2009 Tin quản lý - Visual Foxpro 22 KHÁI NIỆM BẢNG DỮ LIỆU (TABLE) LÀ GÌ ? – Field – Record – Data 12 Wednesday, May 27, 2009 Tin quản lý - Visual Foxpro 23 KHỞI TẠO BẢNG DỮ LIỆU (1) Xây dựng 1 bảng dữ liệu gồm 2 bước – Khai báo cấu trúc của bảng – Nhập dữ liệu vào bảng Wednesday, May 27, 2009 Tin quản lý - Visual Foxpro 24 KHỞI TẠO BẢNG DỮ LIỆU (2) Cấu trúc của bảng (Structure) – Fieldname: Tên trường – Type: Kiểu dữ liệu chứa trong trường – Width: Độ rộng của trường – Decimal: Độ rộng dành cho phần giá trị số sau dấu chấm thập phân – Index – Null 13 Wednesday, May 27, 2009 Tin quản lý - Visual Foxpro 25 KHỞI TẠO BẢNG DỮ LIỆU (3) 25CharacterNganh 20CharacterKhoa 30CharacterDiachi 1LogicalGioitinh 8DateNgaysinh 25CharacterHoten 6CharacterMasv DecimalWidthTypeFieldName Wednesday, May 27, 2009 Tin quản lý - Visual Foxpro 26 KHỞI TẠO BẢNG DỮ LIỆU (4) Cú pháp: – CREATE  VD: Crea DSCB – Hoặc FILE – NEW - TABLE 14 Wednesday, May 27, 2009 Tin quản lý - Visual Foxpro 27 KHỞI TẠO BẢNG DỮ LIỆU (5) Thêm (Insert), Huỷ (Delete) trường Tên bảng tạo Bấm OK để đồng ý cấu trúc đã khai báo Wednesday, May 27, 2009 Tin quản lý - Visual Foxpro 28 KHỞI TẠO BẢNG DỮ LIỆU (6) Bấm YES để chuyển sang buớc nhập dữ liệu cho bảng 15 Wednesday, May 27, 2009 Tin quản lý - Visual Foxpro 29 KHỞI TẠO BẢNG DỮ LIỆU (7) Một số lưu ý khi khai báo cấu trúc của bảng – Tên trường không quá 10 ký tự bắt đầu phải là ký tự chữ cái không chứa dấu cách hay các ký tự đặc biệt (!,@,#,$,%,&,*,v.v..) không trùng nhau không trùng tên với các từ khoá – Trường kiểu Numeric có phần thập phân Width = Decimal + 2 Wednesday, May 27, 2009 Tin quản lý - Visual Foxpro 30 KHỞI TẠO BẢNG DỮ LIỆU (8) Cú pháp câu lệnh SQL – CREATETABLE( FieldName1Type1(Width,[Decimal]), FieldName2Type2(Width,[Decimal]),, FieldNameNTypeN(Width,[Decimal])) VD: Crea tabl DSCB(Macb C(6), Hoten C(25), Ngaysinh D, Gioitinh L, Diachi C(45), Ngayvaolam D, Honnhan L) 16 Wednesday, May 27, 2009 Tin quản lý - Visual Foxpro 31 TÙY BIẾN VỚI CẤU TRÚC CỦA BẢNG HIỂN THỊ CẤU TRÚC SỬA ĐỔI CẤU TRÚC SAO CHÉP CẤU TRÚC Wednesday, May 27, 2009 Tin quản lý - Visual Foxpro 32 LƯU Ý Trước khi thực hiện bất kỳ công việc gì với bảng, cần kiểm tra xem bảng đã ở trạng thái sẵn sàng làm việc hay chưa??(Opened/Closed) Để gọi bảng dữ liệu ra làm việc – Cú pháp: USE VD: Use DSSV Thanh trạng thái 17 Wednesday, May 27, 2009 Tin quản lý - Visual Foxpro 33 LƯU Ý Đóng bảng dữ liệu đang mở – Cú pháp: USE Kết thúc làm việc với Visual Foxpro – Cú pháp: QUIT Wednesday, May 27, 2009 Tin quản lý - Visual Foxpro 34 TÙY BIẾN VỚI CẤU TRÚC CỦA BẢNG Hiển thị cấu trúc của bảng DISPLAY | LIST STRUCTURE Sửa đổi cấu trúc của bảng MODIFY STRUCTURE Sao chép cấu trúc COPY STRUCTURE 18 Wednesday, May 27, 2009 Tin quản lý - Visual Foxpro 35 HIỂN THỊ CẤU TRÚC CÚ PHÁP DISPLAYSTRUCTURE LISTSTRUCTURE VD: Xem cấu trúc của bảng DSSV Wednesday, May 27, 2009 Tin quản lý - Visual Foxpro 36 SỬA ĐỔI CẤU TRÚC CÚ PHÁP MODIFYSTRUCTURE Chèn thêm, xóa bớt trường Thay đổi tên, độ rộng của trường Thay đổi kiểu dữ liệu Thay đổi trật tự các trường trong tệp dữ liệu 19 Wednesday, May 27, 2009 Tin quản lý - Visual Foxpro 37 SAO CHÉP CẤU TRÚC CÚ PHÁP COPYSTRUCTURETO – VD: Use DSSV Copy Structure To DSSV_New Wednesday, May 27, 2009 Tin quản lý - Visual Foxpro 38 SAO CHÉP CẤU TRÚC (2) SAO CHÉP CẤU TRÚC & NỘI DUNG TỆP DỮ LIỆU C1: COPYTO VD: Use DSSV Copy To DSSV_New C2: COPYFILETO VD: Copy File A:\DSSV To E:\Student\DSSV_New 20 Wednesday, May 27, 2009 Tin quản lý - Visual Foxpro 39 THAO TÁC TRÊN DỮ LIỆU ĐỊNH VỊ CON TRỎ BẢN GHI HIỂN THỊ, TRÌNH BÀY DỮ LIỆU THÊM BẢN GHI MỚI CẬP NHẬT DỮ LIỆU HỦY BỎ, PHỤC HỒI DỮ LIỆU LỌC DỮ LIỆU Wednesday, May 27, 2009 Tin quản lý - Visual Foxpro 40 ĐỊNH VỊ CON TRỎ BẢN GHI Định vị tuyệt đối – Cú pháp: GO | [TOP] | [BOTTOM] VD1: Go 3 VD2: Go Bottom Định vị tương đối – Cú pháp: SKIP (+/-) VD1: Skip -2 VD2: Skip +3 21 Wednesday, May 27, 2009 Tin quản lý - Visual Foxpro 41 THAO TÁC TRÊN DỮ LIỆU ĐỊNH VỊ CON TRỎ BẢN GHI HIỂN THỊ, TRÌNH BÀY DỮ LIỆU THÊM BẢN GHI MỚI CẬP NHẬT DỮ LIỆU HỦY BỎ, PHỤC HỒI DỮ LIỆU LỌC DỮ LIỆU Wednesday, May 27, 2009 Tin quản lý - Visual Foxpro 42 HIỂN THỊ, TRÌNH BÀY DỮ LIỆU Trình bày dữ liệu: – DISPLAY – LIST – ?/?? – BROWSE BROWSE [FIELDS ] [NOAPPEND] [NODELETE] [NOEDIT] [TITLE ] [FOR ] BROWSE FIELDS MaSV, Hoten, Ngaysinh NOAPPEND NODELETE NOEDIT TITLE “Danh sach sinh vien” FOR Lop=“QA19B1” 22 Wednesday, May 27, 2009 Tin quản lý - Visual Foxpro 43 THAO TÁC TRÊN DỮ LIỆU ĐỊNH VỊ CON TRỎ BẢN GHI HIỂN THỊ, TRÌNH BÀY DỮ LIỆU THÊM BẢN GHI MỚI CẬP NHẬT DỮ LIỆU HỦY BỎ, PHỤC HỒI DỮ LIỆU LỌC DỮ LIỆU Wednesday, May 27, 2009 Tin quản lý - Visual Foxpro 44 THÊM BẢN GHI MỚI VÀO BẢNG DỮ LIỆU Thêm bản ghi mới – Cú pháp: APPEND hoặc Append Blank VD: Chèn thêm bản ghi mới – Insert Blank [Before] VD: 23 Wednesday, May 27, 2009 Tin quản lý - Visual Foxpro 45 THAO TÁC TRÊN DỮ LIỆU ĐỊNH VỊ CON TRỎ BẢN GHI HIỂN THỊ, TRÌNH BÀY DỮ LIỆU THÊM BẢN GHI MỚI CẬP NHẬT DỮ LIỆU HỦY BỎ, PHỤC HỒI DỮ LIỆU LỌC DỮ LIỆU Wednesday, May 27, 2009 Tin quản lý - Visual Foxpro 46 CẬP NHẬTDỮ LIỆU Cập nhật dữ liệu – BROWSE – APPEND – EDIT – CHANGE – REPLACE VD: 24 Wednesday, May 27, 2009 Tin quản lý - Visual Foxpro 47 Câu lệnh REPLACE Cú pháp REPLACE [] WITH [ , WITH ,, WITH ] [FOR ] Trong đó Phạm vi : vùng các bản ghi chịu tác động bởi câu lệnh All : Tất cả các bản ghi Record : Bản ghi thứ number Rest : Toàn bộ các bản ghi còn lại từ bản ghi hiện thời Next : Từ bản ghi hiện thời đến number bản ghi kế tiếp Wednesday, May 27, 2009 Tin quản lý - Visual Foxpro 48 Câu lệnh REPLACE (Cont) , , : Các trường sẽ được thay đổi (cập nhật) giá trị , , : Giá trị được đưa và các trường tương ứng kể trên – Biểu thức: Hằng số, giá trị của hàm, Kiu d liu ca cùng kiu d liu ca For – Các bản ghi thỏa mãn sẽ được thực hiện 25 Wednesday, May 27, 2009 Tin quản lý - Visual Foxpro 49 Hàm IIF() Hàm IIF() thường được kết hợp với các câu lệnh khác. VD: REPLACE Cú pháp IIF(Biểu thức điều kiện, Biểu thức 1, Biểu thức 2) Hoạt động của hàm – Nếu biểu thức điều kiện được thỏa mãn (BTĐK = .T.) thì hàm sẽ trả về cho ta biểu thức 1, ngược lại (BTĐK = .F.) hàm sẽ trả về biểu thức 2 – Biểu thức: hằng số, giá trị của hàm khác, trường, VD: Wednesday, May 27, 2009 Tin quản lý - Visual Foxpro 50 THAO TÁC TRÊN DỮ LIỆU ĐỊNH VỊ CON TRỎ BẢN GHI HIỂN THỊ, TRÌNH BÀY DỮ LIỆU THÊM BẢN GHI MỚI CẬP NHẬT DỮ LIỆU HỦY BỎ, PHỤC HỒI DỮ LIỆU LỌC DỮ LIỆU 26 Wednesday, May 27, 2009 Tin quản lý - Visual Foxpro 51 HỦY BỎ DỮ LIỆU Đánh dấu các bản ghi cần xóa – C1: Bấm Ctrl – T (đánh dấu các bản ghi cần xóa tại cửa sổ Browse) – C2: Dùng câu lệnh DELETE Cú pháp: DELETE [FOR ] Xóa bỏ các bản ghi đã được đánh dấu – PACK Hủy bỏ toàn bộ các bản ghi trong bảng CSDL – ZAP Wednesday, May 27, 2009 Tin quản lý - Visual Foxpro 52 PHỤC HỒI DỮ LIỆU Lệnh RECALL Cú pháp – RECALL [For ] 27 Wednesday, May 27, 2009 Tin quản lý - Visual Foxpro 53 THAO TÁC TRÊN DỮ LIỆU ĐỊNH VỊ CON TRỎ BẢN GHI HIỂN THỊ, TRÌNH BÀY DỮ LIỆU THÊM BẢN GHI MỚI CẬP NHẬT DỮ LIỆU HỦY BỎ, PHỤC HỒI DỮ LIỆU LỌC DỮ LIỆU Wednesday, May 27, 2009 Tin quản lý - Visual Foxpro 54 LỌC DỮ LIỆU Lệnh SET FILTER Cú pháp – Đ t l c d liu SET FILTER TO – Hy b đ t l c d liu SET FILTER TO 28 Wednesday, May 27, 2009 Tin quản lý - Visual Foxpro 55 GIỚI THIỆU MỘT SỐ HÀM ĐƠN GIẢN Hàm xử lý giá trị kiểu Date Hàm xử lý giá trị kiểu Character Hàm Logical Hàm xử lý giá trị kiểu Numeric Wednesday, May 27, 2009 Tin quản lý - Visual Foxpro 56 Hàm xử lý giá trị kiểu Date Hàm DATE() – Trả lại giá trị ngày/tháng/năm hiện tại của hệ thống – VD: ? DATE() 03/28/2008 Hàm YEAR() – Trả lại năm của giá trị kiểu Date – VD: _ngay = { ^2008/03/28 } ? YEAR(_ngay) 2008 29 Wednesday, May 27, 2009 Tin quản lý - Visual Foxpro 57 Hàm xử lý giá trị kiểu Date Hàm MONTH() – Trả lại tháng của giá trị kiểu Date Hàm DAY() – Trả lại ngày của giá trị kiểu Date – VD: _ngay = {^2007/02/23} ? Month(_ngay) 2 ? Day(_ngay) 23 Wednesday, May 27, 2009 Tin quản lý - Visual Foxpro 58 Hàm xử lý giá trị kiểu Date Hàm CMONTH() – Trả lại tên tháng của giá trị kiểu Date VD – ? CMONTH(DATE()) ”March” 30 Wednesday, May 27, 2009 Tin quản lý - Visual Foxpro 59 Hàm xử lý giá trị kiểu Date Hàm DTOC() – Chuyển giá trị kiểu Date sang kiểu Charater – VD: ? DTOC(DATE()) “28/03/2008” Wednesday, May 27, 2009 Tin quản lý - Visual Foxpro 60 GIỚI THIỆU MỘT SỐ HÀM ĐƠN GIẢN Hàm xử lý giá trị kiểu Date Hàm xử lý giá trị kiểu Character Hàm Logical Hàm xử lý giá trị kiểu Numeric 31 Wednesday, May 27, 2009 Tin quản lý - Visual Foxpro 61 Hàm xử lý giá trị kiểu CHARACTER Hàm LEFT() – Cú pháp: LEFT(“Chui ký t”,S ký t ly) – Lấy ra S ký t từ bên trái của Chui ký t – VD: ? LEFT(“Thăng Long”,5) Thăng Hàm RIGHT() – Cú pháp: RIGHT(“Chui ký t”,S ký t ly) – Lấy ra S ký t từ bên phải của Chui ký t – VD: ? RIGHT(“Thăng Long”,4) Long Wednesday, May 27, 2009 Tin quản lý - Visual Foxpro 62 Hàm xử lý giá trị kiểu CHARACTER Hàm SUBSTR() – Cú pháp: SUBSTR(“Chuỗi ký tự”, Số 1, Số 2) – Trích từ Chui ký t một chuỗi con có S 2 ký tự và bắt đầu từ ký tự S 1 – VD: ? SUBSTR(“Thăng Long”,2,4) “hăng” 32 Wednesday, May 27, 2009 Tin quản lý - Visual Foxpro 63 Hàm xử lý giá trị kiểu CHARACTER Hàm STR(Giá trị kiểu số) – Chuyển giá trị kiểu số thành giá trị kiểu ký tự – VD: ? STR(2008) “2008” Hàm VAL(Giá trị kiểu ký tự) – Chuyển giá trị kiểu ký tự thành giá trị kiểu số – VD: ? VAL(“2008”) 2008 Wednesday, May 27, 2009 Tin quản lý - Visual Foxpro 64 Hàm xử lý giá trị kiểu CHARACTER Hàm ALLTRIM() – Cú pháp: ALLTRIM(“Chuỗi ký tự”) – Cắt bỏ những khoảng trống (dấu cách) tồn tại ở hai đầu của Chuỗi ký tự – VD: ? ALLTRIM(“ Thăng Long “) “Thăng Long” 33 Wednesday, May 27, 2009 Tin quản lý - Visual Foxpro 65 Hàm xử lý giá trị kiểu CHARACTER Hàm UPPER() và Hàm LOWER() Cú pháp: – UPPER(“Chui ký t”) – LOWER(“Chui ký t”) Chuyển chuỗi ký tự từ dạng ký tự thường sang ký tự hoa (Upper) hay ngược lại (lower) VD: – ? UPPER(“thăng long”) ”THĂNG LONG” – ? LOWER(“THĂNG LONG”) ”thăng long” Wednesday, May 27, 2009 Tin quản lý - Visual Foxpro 66 Hàm xử lý giá trị kiểu CHARACTER Hàm CTOD() Cú pháp: – CTOD(“Chui ký t dng DATE”) Chuyển chuỗi ký tự dạng ngày/tháng/năm từ kiểu ký tự sang kiểu DATE VD: – _ngay = “28/03/2008” – ? CTOD(_ngay) 28/03/2008 34 Wednesday, May 27, 2009 Tin quản lý - Visual Foxpro 67 GIỚI THIỆU MỘT SỐ HÀM ĐƠN GIẢN Hàm xử lý giá trị kiểu Date Hàm xử lý giá trị kiểu Character Hàm Logical Hàm xử lý giá trị kiểu Numeric Wednesday, May 27, 2009 Tin quản lý - Visual Foxpro 68 Hàm trả về giá trị Logical Kết quả của hàm là các giá trị .T. hoặc .F. Hàm FOUND() Thưng dùng đ kim tra kt qu ca câu lnh tìm kim LOCATE – .T. : Câu lệnh LOCATE tìm thấy bản ghi thỏa mãn điều kiện – .F. : Câu lệnh LOCATE không tìm thấy bản ghi thỏa mãn điều kiện 35 Wednesday, May 27, 2009 Tin quản lý - Visual Foxpro 69 Hàm trả về giá trị Logical Hàm EOF() – .F. : Con trỏ bản ghi vẫn chưa vượt qua bản ghi cuối cùng của tệp – .T. : Con trỏ bản ghi vượt qua bản ghi cuối cùng của tệp Hàm BOF() – .F. : Con trỏ bản ghi vẫn chưa vượt qua bản ghi đầu tiên của tệp – .T. : Con trỏ bản ghi vượt qua bản ghi đầu tiên của tệp Wednesday, May 27, 2009 Tin quản lý - Visual Foxpro 70 GIỚI THIỆU MỘT SỐ HÀM ĐƠN GIẢN Hàm xử lý giá trị kiểu Date Hàm xử lý giá trị kiểu Character Hàm Logical Hàm xử lý giá trị kiểu Numeric 36 Wednesday, May 27, 2009 Tin quản lý - Visual Foxpro 71 Hàm xử lý giá trị kiểu NUMERIC Hàm INT() – Cú pháp: INT(Number) – Trả về giá trị phần nguyên của Number – VD: ? INT(3.12345) 3 Hàm SQRT() – Cú pháp: SQRT(Number) – Trả về giá trị căn bậc 2 của Number – VD: ? SQRT(9) 3 Wednesday, May 27, 2009 Tin quản lý - Visual Foxpro 72 Hàm xử lý giá trị kiểu NUMERIC Hàm ROUND() – Cú pháp: ROUND(Number1, Number2) – Trả về giá trị Number1 đã đưc làm tròn đn Number2 số sau dấu chấm thập phân – VD: ? ROUND(3.12345, 2) 3.12 37 Wednesday, May 27, 2009 Tin quản lý - Visual Foxpro 73 Hàm xử lý giá trị kiểu NUMERIC Hàm MOD() Cú pháp – MOD(Number1, Number2,) Trả về phần dư của phép chia Number1 cho Number2 VD – ? MOD(8,3) 2 Wednesday, May 27, 2009 Tin quản lý - Visual Foxpro 74 Hàm xử lý giá trị kiểu NUMERIC Hàm MAX() và Hàm MIN() Cú pháp – MAX(Number1, Number2,, NumberN) – MIN(Number1, Number2,, NumberN) Trả về giá trị lớn nhất (max), nhỏ nhất (min) trong danh sách các tham số Number1,,NumberN có thể là – Hằng số – Biến 38 Wednesday, May 27, 2009 Tin quản lý - Visual Foxpro 75 Hàm xử lý giá trị kiểu NUMERIC Hàm AVG() Cú pháp – AVG(Number1, Number2,, NumberN) Trả về giá trị trung bình trong danh sách các tham số Number1,,NumberN có thể là – Hằng số – Biến

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdfviso_foxro_bai2_9945_7967_2021053.pdf