Giáo trình Thiết kế & Đánh giá thuật toán - Bài giảng 2: Khái niệm tiệm cận - Lê Nguyên Khôi

BubbleSort (-) 1 for . ← 1 to -. 1234 − 1 do 2 for 9 ← -. 1234 downto . + 1 do 3 if - 9 < -[9 − 1] 4 exchange - 9 with -[9 − 1] Sắp Xếp Nổi Bọt – Phân Tích Trường hợp xấu nhất: : = ; (9) < => ∈ () Trường hợp trung bình: : = ; (9) < => ∈ ()

pdf19 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Lượt xem: 502 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo trình Thiết kế & Đánh giá thuật toán - Bài giảng 2: Khái niệm tiệm cận - Lê Nguyên Khôi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thiết Kế & Đánh Giá Thuật Toán Khái Niệm Tiệm Cận TS. Lê Nguyên Khôi Trường Đại Học Công Nghệ - ĐHQGHN Nội Dung Khái niệm tiệm cận Ký hiệu – big-Oh (của ) Ký hiệu – big-Omega (của) Ký hiệu – Theta (của ) 1 Độ Tăng Của Hàm Với là độ lớn dữ liệu đầu vào Tỷ lệ tăng trưởng (chính xác):  + +  +  log + + Bậc tăng trưởng (xấp xỉ):  + + => bậc  + => bậc  log + + => bậc log 2 Ký Hiệu Tiệm Cận (Ο- – big-Oh) - – big-Oh (chặn trên – upper bound): Ta nói rằng ∈ ( ) nếu tồn tại các hằng số > 0, và > 0 sao cho: 0 ≤ ≤  với mọi ≥  Ví dụ: 2 ∈ () ( = 1, = 2) 3 Hàm không phải giá trị Ο- – big-Oh – Khái Niệm Tập Hợp - – big-Oh (chặn trên – upper bound):  = { : tồn tại các hằng số > 0, và > 0 sao cho: 0 ≤ ≤  với mọi ≥ } Ví dụ: 2 ∈ () 4 Ký Hiệu Tiệm Cận (- – big-Omega) Ký hiệu - là ký hiệu chặn trên. Không có ý nghĩa khi nói tăng ít nhất () - – big-Omega (chặn dưới – lower bound):  = { : tồn tại các hằng số > 0, và > 0 sao cho: 0 ≤  ≤ với mọi ≥ } Ví dụ: ∈ (log ) ( = 1, = 16) 5 Ký Hiệu Tiệm Cận (- little-oh & - little-omega) Ký hiệu - và - tương tự ≤ và ≥ Ký hiệu - và - tương tự > và < "  = { : tồn tại các hằng số > 0, và > 0 sao cho: 0 ≤ <  với mọi ≥ } Ví dụ: 2 ∈ () ( = 2/ ) 6 Ký Hiệu Tiệm Cận (- little-oh & - little-omega) Ký hiệu - và - tương tự ≤ và ≥ Ký hiệu - và - tương tự > và <  = { : tồn tại các hằng số > 0, và > 0 sao cho: 0 ≤  < với mọi ≥ } Ví dụ: ∈ log ( = 1 + 1/ ) 7 Ký Hiệu Tiệm Cận (- – Theta) Ký hiệu - (chặn chặt – tight bound):  = { : tồn tại các hằng số $ > 0, > 0, và > 0 sao cho: 0 ≤ $() ≤ () ≤ () với mọi ≥ }  =  ∩   Ví dụ: $  − 2 ∈ () 8 Bậc Của Tiệm Cận Xác định bậc của tiệm cận bằng việc giải bất phương trình tìm ' và  Cách khác: Bỏ các bậc thấp (bậc tăng chậm); Bỏ các hệ số là hằng Ví dụ: 3 + 90– 5 + 6046 ∈ () 9 Bậc Của Tiệm Cận – Ví Dụ Chứng minh ∈  trong đó: = 13 − 50  =  Cần tìm các hằng số $ > 0, > 0, và > 0 sao cho: 0 ≤ $() ≤ () ≤ () 10 Bậc Của Tiệm Cận Nếu nói “Thời gian chạy của thuật toán ít nhất là ()” có đúng hay không? Không có ý nghĩa do - – big- là chặn trên 11 Sắp Xếp Chèn – Mã Giả InsertionSort (-) 1 for . ← 2 to -. 1234 do 2 526 ← -[.] 3 9 ← . − 1 4 while 9 > 0 and - 9 > 526 do 5 - 9 + 1 ← -[9] 6 9 ← 9 − 1 7 - 9 + 1 ← 526 12 Sắp Xếp Chèn – Phân Tích Trường hợp xấu nhất: : =;(9) < => ∈ () Trường hợp trung bình: : =;(9/2) < => ∈ () 13 Sắp Xếp Lựa Chọn – Mã Giả SelectionSort (-) 1 for . ← 1 to -. 1234 − 1 do 2 ?@112?3 ← . 3 for 9 ← . + 1 to -. 1234 do 4 if - 9 < -[?@112?3] 5 ?@112?3 ← 9 6 exchange - . with -[?@112?3] 14 Sắp Xếp Lựa Chọn – Phân Tích Trường hợp xấu nhất: : =;(9) < => ∈ () Trường hợp trung bình: : =;(9) < => ∈ () 15 Sắp Xếp Nổi Bọt – Mã Giả BubbleSort (-) 1 for . ← 1 to -. 1234 − 1 do 2 for 9 ← -. 1234 downto . + 1 do 3 if - 9 < -[9 − 1] 4 exchange - 9 with -[9 − 1] 16 Sắp Xếp Nổi Bọt – Phân Tích Trường hợp xấu nhất: : =;(9) < => ∈ () Trường hợp trung bình: : =;(9) < => ∈ () 17 Bài Tập Bài tập trong sách: Exercise 3.1-1 tr.52 Exercise 3.1-4 tr.53 Exercise 3.1-8 tr.53 18

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdfthiet_ke_danh_gia_thuat_toanbaigiang02_tiemcan_4036_2032089.pdf