Giáo trình Quản trị chất lượng - Chương 7: Kiểm tra, đánh giá chất lượng - Đỗ Thị Ngọc

7.3.3 Đánh giá, chứng nhận hệ thống quản trị chất lượng Khái niệm đánh giá chứng nhận hệ thống quản trị chất lượng Chứng nhận và công nhận Quản lý chương trình đánh giá Khái niệm, nguyên tắc, hình thức đánh giá chứng nhận hệ thống quản trị chất lượng Khái niệm đánh giá chất lượng Nguyên tắc đánh giá Các hình thức đánh giá Quản lý chương trình đánh giá Lập kế hoạch và chuẩn bị đánh giá Trình tự các hoạt động của cuộc đánh giá Thực hiện chương trình đánh giá Giám sát chương trình đánh giá Hồ sơ chương trình đánh giá

pdf9 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Lượt xem: 475 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo trình Quản trị chất lượng - Chương 7: Kiểm tra, đánh giá chất lượng - Đỗ Thị Ngọc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
9/27/2017 Ngoc/ bai giang 86 Chương 7: KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG 7.1 Khái niệm, mục đích và yêu cầu của kiểm tra, đánh giá chất lượng 7.2 Cơ sở để kiểm tra, đánh giá chất lượng 7.3 Hoạt động kiểm tra, đánh giá chất lượng DHTM_TMU 9/27/2017 Ngoc/ bai giang 87 7.1 Khái niệm, mục đích và yêu cầu của kiểm tra, đánh giá chất lượng 7.1.1. Khái niệm về kiểm tra, đánh giá chất lượng 7.1.2 Mục đích, yêu cầu của kiểm tra, đánh giá chất lượng 7.1.3. Ý nghĩa, tầm quan trọng của hoạt động kiểm tra, đánh giá chất lượng DHTM_TMU 7.2 Cơ sở để kiểm tra, đánh giá chất lượng 7.2.1. Tiêu chuẩn và hoạt động tiêu chuẩn hóa 7.2.2 Khoa học về đo lường 7.2.3. Các cơ sở khác Chú ý: phần này sinh viên đọc giáo trình DHTM_TMU 7.3. Hoạt động kiểm tra, đánh giá chất lượng 7.3.1. Kiểm tra chất lượng sản phẩm, dịch vụ 7.3.2. Các phương pháp và hình thức đánh giá chất lượng 7.3.3. Đánh giá, chứng nhận hệ thống quản trị chất lượng DHTM_TMU 9/27/2017 Ngoc/ bai giang 90 7.3.1 . Kiểm tra chất lượng sản phẩm, dịch vụ Định nghĩa đánh giá Ý nghĩa của đánh giá chất lượng Các nguyên tắc đánh giá Một số thuật ngữ liên quan DHTM_TMU 9/27/2017 Ngoc/ bai giang 91 7.3.2 . Các phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá chất lượng Phương pháp kiểm tra, đánh giá chất lượng Các hình thức kiểm tra, đánh giá chất lượng DHTM_TMU 9/27/2017 Ngoc/ bai giang 92 7.3.3 Đánh giá, chứng nhận hệ thống quản trị chất lượng Khái niệm đánh giá chứng nhận hệ thống quản trị chất lƣợng Chứng nhận và công nhận Quản lý chƣơng trình đánh giá DHTM_TMU 9/27/2017 Ngoc/ bai giang 93 Khái niệm, nguyên tắc, hình thức đánh giá chứng nhận hệ thống quản trị chất lượng Khái niệm đánh giá chất lƣợng Nguyên tắc đánh giá Các hình thức đánh giá DHTM_TMU 9/27/2017 Ngoc/ bai giang 94 Quản lý chương trình đánh giá Lập kế hoạch và chuẩn bị đánh giá Trình tự các hoạt động của cuộc đánh giá Thực hiện chƣơng trình đánh giá Giám sát chƣơng trình đánh giá Hồ sơ chƣơng trình đánh giá DHTM_TMU

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbm_qtcl_7_1724_5596_6327_1428_2037766.pdf
Tài liệu liên quan