Giáo trình Phân tích & Thiết kế phần mềm hướng đối tượng - Chương 2: Cấu trúc phần mềm hướng đối tượng - Nguyễn Văn Hiệp

Tính tổng quát hóa (Generalization) ‰ Viết phần mềm hướng ₫ối tượng là quá trình lặp : viết phát biểu interface/class ₫ể ₫ặc tả từng loại ₫ối tượng cấu thành phần mềm. ‰ Nếu số lượng class cấu thành ứng dụng quá lớn thì việc viết phần mềm sẽ khó khăn, tốn nhiều thời gian công sức hơn. ‰ Làm sao giảm nhẹ thời gian, công sức lập trình các ứng dụng lớn ? 1. sử dụng cơ chế thừa kế trong ₫ịnh nghĩa interface/class. 2. thay vì trực tiếp viết các class cụ thể ₫ặc tả cho các ₫ối tượng trong phần mềm, ta chỉ viết 1 class tổng quát hóa, rồi nhờ class này sinh tự ₫ộng mã nguồn các class cụ thể. 2.10 Tính tổng quát hóa (Generalization) ‰ Thí dụ, thay vì phải viết n class gần giống nhau như danh sách các số nguyên, danh sách các số thực, danh sách các chuỗi, danh sách các record Sinhvien, danh sách các ₫ối tượng ₫ồ họa,. ta chỉ cần viết 1 class tổng quát hóa : danh sách các phần tử có kiểu hình thức T. Khi cần tạo 1 class danh sách các phần tử thuộc kiểu cụ thể nào ₫ó, ta chỉ viết lệnh gọi class tổng quát hóa và truyền tên kiểu cụ thể của phần tử trong danh sách. ‰ Mỗi ngôn ngữ hướng ₫ối tượng (C++, Java, C#) có khả năng, tính chất, mức ₫ộ hỗ trợ tổng quát hóa khác nhau. 2.11 Kết chương ‰ Chương này ₫ã giới thiệu cấu trúc của chương trình hướng ₫ối tượng, các phương tiện ₫ặc tả ₫ối tượng như interface, class. ‰ Chương này cũng ₫ã giới thiệu các tính chất liên quan ₫ến việc ₫ặc tả và sử dụng ₫ối tượng như thừa kế, bao ₫óng, bao gộp, tổng quát hóa. ‰ Chương này cũng ₫ã giới thiệu phương tiện giao tiếp duy nhất giữa các ₫ối tượng là thông ₫iệp, nhu cầu cần phải có tính ₫a xạ trong việc thực hiện lệnh gởi thông ₫iệp.

pdf14 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Lượt xem: 514 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo trình Phân tích & Thiết kế phần mềm hướng đối tượng - Chương 2: Cấu trúc phần mềm hướng đối tượng - Nguyễn Văn Hiệp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Khoa Khoa học & Kỹ thuật Máy tính Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM © 2010 Môn : Phân tích & thiết kế phần mềm hướng đối tượng Chương 2 : Cấu trúc phần mềm hướng đối tượng Slide 1 2.1 Sự phát triển trong cấu trúc tổ chức phần mềm 2.2 Cấu trúc của 1 ứng dụng hướng ₫ối tượng 2.3 Đối tượng, thuộc tính, tác vụ 2.4 Abstract type 2.5 Class 2.6 Tính bao ₫óng 2.7 Tính thừa kế & cơ chế 'override' 2.8 Tính bao gộp 2.9 Thông ₫iệp, tính ₫a xạ và kiểm tra kiểu 2.10 Tính tổng quát hóa 2.11 Kết chương Chương 2 Cấu trúc phần mềm hướng ₫ối tượng Khoa Khoa học & Kỹ thuật Máy tính Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM © 2010 Môn : Phân tích & thiết kế phần mềm hướng đối tượng Chương 2 : Cấu trúc phần mềm hướng đối tượng Slide 2 2.1 Sự phát triển trong cấu trúc tổ chức phần mềm ƒ Ban ₫ầu, chương trình thường rất ngắn, chỉ giải quyết 1 vấn ₫ề nhỏ, rõ ràng, ₫ơn giản. ƒ Lúc này, chương trình là 1 danh sách ngắn các lệnh, các lệnh này sẽ xử lý tập các dữ liệu (số lượng cũng rất ít). Lệnh 1 Lệnh 2 Lệnh 3 ... Lệnh i ... Lệnh j ... Lệnh n Dữ liệu 1 Dữ liệu 2 Dữ liệu 3 ... Dữ liệu n Khoa Khoa học & Kỹ thuật Máy tính Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM © 2010 Môn : Phân tích & thiết kế phần mềm hướng đối tượng Chương 2 : Cấu trúc phần mềm hướng đối tượng Slide 3 2.1 Sự phát triển trong cấu trúc tổ chức phần mềm ƒ Nếu phân tích kỹ hơn, ta thấy trong danh sách các lệnh của chương trình có hiện tượng sau : ₫oạn lệnh giải quyết vần về nhỏ hơn nào ₫ó xuất hiện nhiều lần vì chương trình cần thực hiện nó nhiều lần. ƒ Ta viết ₫oạn lệnh này 1 lần, gán cho nó 1 tên nhận dạng. Ta gọi nó là chương trình con. Trong họ ngôn ngữ C, ta dùng thuật ngữ function. ƒ Function giúp ta tổ chức chương trình nhất quán hơn, gọn nhẹ hơn, dễ bảo trì và phát triển hơn. Dữ liệu 1 Dữ liệu 2 Dữ liệu 3 ... Dữ liệu n Khoa Khoa học & Kỹ thuật Máy tính Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM © 2010 Môn : Phân tích & thiết kế phần mềm hướng đối tượng Chương 2 : Cấu trúc phần mềm hướng đối tượng Slide 4 2.1 Sự phát triển trong cấu trúc tổ chức phần mềm ƒ Trong chương trình bên phải, ta thấy chức năng tính cos(x) cần 3 lần trong chương trình, ta ₫ịnh nghĩa hàm cos(x) 1 lần với tham số x. ƒ Mỗi khi cần tính cos(x) trong chương trình, ta chỉ cần viết 1 lệnh gọi hàm ₫ơn giản. Dữ liệu 1 Dữ liệu 2 Dữ liệu 3 ... Dữ liệu n Cos(0) Cos(90) Cos(45) Cos(x) Khoa Khoa học & Kỹ thuật Máy tính Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM © 2010 Môn : Phân tích & thiết kế phần mềm hướng đối tượng Chương 2 : Cấu trúc phần mềm hướng đối tượng Slide 5 2.1 Sự phát triển trong cấu trúc tổ chức phần mềm ƒ Trong thực tế hiện nay, chương trình thường giải quyết nhiều vấn ₫ề lớn, phức tạp, nó tương ứng với số lượng rất lớn các hàm và dữ liệu. Lúc này ₫ể chúng trong 1 module (file) rất bất tiện, khó duy trì... ƒ Ta phải tìm cách khác tổ chức phần mềm : phân rã module rất lớn và phức tạp ban ₫ầu thành nhiều module nhỏ : mỗi module chỉ chứa 1 ít hàm chức năng và dữ liệu có mối quan hệ mật thiết nào ₫ó. ƒ Đây là cách tổ chức phần mềm hướng cấu trúc cổ ₫iển trước ₫ây. Khoa Khoa học & Kỹ thuật Máy tính Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM © 2010 Môn : Phân tích & thiết kế phần mềm hướng đối tượng Chương 2 : Cấu trúc phần mềm hướng đối tượng Slide 6 2.1 Sự phát triển trong cấu trúc tổ chức phần mềm Chương trình = tập các module chức năng, mỗi module chứa 1 số hàm + dữ liệu có liên quan. Module (file) dữ liệu cục bộ trong từng hàm dữ liệu trong module nhưng có thể ₫ược truy xuất tự do bất kỳ ₫âuĐiểm nhập chương trình (hàm Main) Khoa Khoa học & Kỹ thuật Máy tính Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM © 2010 Môn : Phân tích & thiết kế phần mềm hướng đối tượng Chương 2 : Cấu trúc phần mềm hướng đối tượng Slide 7 2.1 Sự phát triển trong cấu trúc tổ chức phần mềm ƒ Mặc dù mỗi hàm hay dữ liệu ₫ược ₫ặt trong 1 module xác ₫ịnh, nhưng mặc ₫ịnh chúng ₫ược truy xuất tự do bới bất kỳ ₫âu trong chương trình. Đây là 1 khuyết ₫iểm lớn, ta khắc phục bằng cách miêu tả tầm vực riêng cho từng phần tử : mặc ₫ịnh trong các ngôn ngữ C, C++, mỗi phần tử ₫ều có tầm vực công cộng, nghĩa là bất kỳ ₫âu trong chương trình ₫ều truy xuất ₫ược nó. ƒ Nếu muốn hạn chế việc truy xuất từ ngoài module, ta dùng từ khóa static kết hợp với phần tử cần bao ₫óng, phần tử sẽ có tầm vực cục bộ, bên ngoài module không truy xuất ₫ược nó nữa. ƒ Một phương pháp khác ₫ể hạn chế tầm vực truy xuất từng phần tử là ₫ịnh nghĩa nó theo cấu trúc lồng nhau dạng phân cấp : nếu A chức B thì B chỉ ₫ược truy xuất bởi A, các nơi khác bên ngoài A sẽ không thấy và truy xuất ₫ược B. Pascal là ngôn ngữ ₫iển hình về hỗ trợ khả năng này. Khoa Khoa học & Kỹ thuật Máy tính Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM © 2010 Môn : Phân tích & thiết kế phần mềm hướng đối tượng Chương 2 : Cấu trúc phần mềm hướng đối tượng Slide 8 2.1 Sự phát triển trong cấu trúc tổ chức phần mềm ƒ Cho dù ₫ã dùng 1 số biện pháp ở slide trước thì cấu trúc tổ chức phần mềm hướng cấu trúc vẫn còn 1 số khuyết ₫iểm khác. ƒ Thí dụ, trong phần mềm ta cần nhiều module có cùng chức năng A, số lượng là ₫ộng chưa biết trước. Cấu trúc hướng cấu trúc chỉ cho phép nhân bản module A với số lượng tĩnh biết trước khi phần mềm chạy. Do ₫ó ta cần tìm 1 cấu trúc tổ chức phần mềm khác : ₫ó là cấu trúc tổ chức phần mềm hướng ₫ối tượng mà ta dùng chủ yếu hiện nay. Khoa Khoa học & Kỹ thuật Máy tính Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM © 2010 Môn : Phân tích & thiết kế phần mềm hướng đối tượng Chương 2 : Cấu trúc phần mềm hướng đối tượng Slide 9 2.2 Cấu trúc tổ chức chương trình OOP Chương trình = tập các ₫ối tượng sống ₫ộc lập, tương tác nhau khi cần thiết ₫ể hoàn thành nhiệm vụ của chương trình (ứng dụng). Đối tượng (object) dữ liệu cục bộ trong từng hàm dữ liệu cục bộ trong ₫ối tượng Điểm nhập chương trình (hàm Main) Khoa Khoa học & Kỹ thuật Máy tính Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM © 2010 Môn : Phân tích & thiết kế phần mềm hướng đối tượng Chương 2 : Cấu trúc phần mềm hướng đối tượng Slide 10 2.2 Cấu trúc tổ chức chương trình OOP ƒ Cấu trúc chương trình hướng ₫ối tượng rất thuần nhất, chỉ chứa 1 loại thành phần : ₫ối tượng. ƒ Các ₫ối tượng có tính ₫ộc lập rất cao quản lý, kiểm soát chương trình rất dễ (cho dù chương trình có thể rất lớn) dễ nâng cấp, bảo trì. ƒ Không thể tạo ra dữ liệu toàn cục của chương trình ₫iểm yếu nhất của chương trình cấu trúc không tồn tại nữa. Khoa Khoa học & Kỹ thuật Máy tính Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM © 2010 Môn : Phân tích & thiết kế phần mềm hướng đối tượng Chương 2 : Cấu trúc phần mềm hướng đối tượng Slide 11 2.3 Đối tượng (Object) ‰ Đối tượng là nguyên tử cấu thành ứng dụng. ‰ Đối tượng bao gồm 2 loại thành phần chính yếu : ƒ Tập các tác vụ (operation) : mỗi tác vụ thực hiện 1 chức năng rõ ràng ₫ơn giản nào ₫ó mà bên ngoài cần dùng. ƒ Tập các thuộc tính dữ liệu (attribute) : mỗi thuộc tính có kiểu dữ liệu cụ thể, và chứa 1 giá trị cụ thể thuộc kiểu tương ứng tại từng thời ₫iểm. Các thuộc tính phục vụ cho các tác vụ và là ₫ối tượng xử lý bởi các tác vụ, do ₫ó nên bao ₫óng và ẩn dấu chúng trong ₫ối tượng, không cho bên ngoài thấy và truy xuất trực tiếp. Khoa Khoa học & Kỹ thuật Máy tính Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM © 2010 Môn : Phân tích & thiết kế phần mềm hướng đối tượng Chương 2 : Cấu trúc phần mềm hướng đối tượng Slide 12 2.3 Đối tượng (Object) ‰ Viết phần mềm hướng ₫ối tượng là qui trình ₫ặc tả các loại ₫ối tượng cấu thành ứng dụng. ‰ Đặc tả một loại ₫ối tượng là ₫ặc tả 2 góc nhìn khác nhau về ₫ối tượng : ƒ Góc nhìn sử dụng : dùng phát biểu interface. ƒ Góc nhìn hiện thực cụ thể : dùng phát biểu class. Interface (abstract type) Implementation (class) Khoa Khoa học & Kỹ thuật Máy tính Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM © 2010 Môn : Phân tích & thiết kế phần mềm hướng đối tượng Chương 2 : Cấu trúc phần mềm hướng đối tượng Slide 13 2.4 Kiểu trừu tượng (Abstract type) hay interface ‰ Phát biểu interface ₫ịnh nghĩa thông tin sử dụng ₫ối tượng mà bên ngoài thấy, kết hợp các thông tin này với 1 tên gọi, tên này ₫ược gọi là tên kiểu trừu tượng (Abstract type) hay ngắn gọn là type. ‰ Interface là tập hợp các ₫iểm nhập (entry) mà bên ngoài có thể giao tiếp với ₫ối tượng. C# cho phép ₫ịnh nghĩa nhiều loại ₫iểm nhập, nhưng phổ biến nhất là tác vụ chức năng (operation). ‰ Ta dùng chữ ký (signature) ₫ể ₫ịnh nghĩa và phân biệt mỗi ₫iểm nhập. Chữ ký của 1 tác vụ gồm : 1. tên tác vụ (operation) 2. danh sách tham số hình thức, mỗi tham số ₫ược ₫ặc tả bởi 3 thuộc tính : tên, type và chiều di chuyển (IN, OUT, INOUT). 3. ₫ặc tả chức năng của tác vụ (thường ở dạng chú thích). Khoa Khoa học & Kỹ thuật Máy tính Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM © 2010 Môn : Phân tích & thiết kế phần mềm hướng đối tượng Chương 2 : Cấu trúc phần mềm hướng đối tượng Slide 14 2.4 Kiểu trừu tượng (Abstract type) hay interface ‰ Muốn làm việc với 1 ₫ối tượng nào ₫ó, ta thường dùng biến ₫ối tượng. Biến ₫ối tượng nên ₫ược ₫ặc tả kiểu bằng tên interface, hạn chế dùng tên class cụ thể. ‰ Biến ₫ối tượng là biến tham khảo, nó không chứa trực tiếp ₫ối tượng, nó chỉ chứa các thông tin ₫ể truy xuất ₫ược ₫ối tượng, bất chấp ₫ối tượng ₫ang nằm ở ₫âu. ‰ Biến ₫ối tượng thuộc kiểu interface có thể tham khảo ₫ến nhiều ₫ối tượng thuộc các class cụ thể khác nhau miễn sao các ₫ối tượng này hỗ trợ ₫ược interface tương ứng. ‰ Như vậy, nếu ta dùng ₫ối tượng thông qua biến thuộc kiểu interface thì ta không cần biết bất kỳ thông tin hiện thực chi tiết nào về ₫ối tượng mà mình ₫ang dùng, nhờ vậy code ứng dụng sẽ ₫ộc lập hoàn toàn với class hiện thực của ₫ối tượng ₫ược sử dụng trong ứng dụng. Khoa Khoa học & Kỹ thuật Máy tính Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM © 2010 Môn : Phân tích & thiết kế phần mềm hướng đối tượng Chương 2 : Cấu trúc phần mềm hướng đối tượng Slide 15 Thí dụ interface ‰ Thí dụ sau ₫ây miêu tả 1 interface của ₫ối tượng mà hỗ trợ 2 tác vụ chuẩn hóa chuỗi tiếng Việt về dạng tổ hợp và dựng sẵn. Thông qua interface, người dùng không hề thấy và biết chi tiết về hiện thực của các tác vụ, nhưng ₫iều này không hề ngăn cản họ trong việc dùng ₫ối tượng nào ₫ó có interface IVietLib. interface IVietLib { //tác vụ chuẩn hóa chuỗi tiếng Việt về dạng tổ hợp int VnPre2Comp(String src, int len, ref String dst); //tác vụ chuẩn hóa chuỗi tiếng Việt về dạng dựng sẵn int VnComp2Pre(String src, int len, ref String dst); } Khoa Khoa học & Kỹ thuật Máy tính Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM © 2010 Môn : Phân tích & thiết kế phần mềm hướng đối tượng Chương 2 : Cấu trúc phần mềm hướng đối tượng Slide 16 2.5 Class (Implementation) ‰ Phát biểu class ₫ịnh nghĩa chi tiết hiện thực ₫ối tượng : ƒ ₫ịnh nghĩa các thuộc tính, mỗi thuộc tính ₫ược ₫ặc tả bởi các thông tin về nó như tên nhận dạng, kiểu dữ liệu, tầm vực truy xuất,... Kiểu của thuộc tính có thể là type cổ ₫iển (kiểu giá trị : số nguyên, thực, ký tự, chuỗi ký tự,...) hay kiểu ₫ối tượng (kiểu tham khảo), trong trường hợp sau thuộc tính sẽ là tham khảo ₫ến ₫ối tượng khác. Trạng thái của ₫ối tượng là tập giá trị của tất cả thuộc tính của ₫ối tượng tại thời ₫iểm tương ứng. ƒ 'coding' các tác vụ (miêu tả giải thuật chi tiết về hoạt ₫ộng của tác vụ), các hàm nội bộ trong class và các thành phần khác. ‰ Ngoài các thành phần chức năng, ta còn phải ₫ịnh nghĩa các tác vụ quản lý ₫ối tượng như : khởi tạo trạng thái ban ₫ầu (constructor), dọn dẹp các phần tử liên quan ₫ến ₫ối tượng khi ₫ối tượng bị xóa (destructor). Khoa Khoa học & Kỹ thuật Máy tính Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM © 2010 Môn : Phân tích & thiết kế phần mềm hướng đối tượng Chương 2 : Cấu trúc phần mềm hướng đối tượng Slide 17 Thí dụ về class ‰ Thí dụ sau ₫ây miêu tả 1 class hiện thực interface IVietLib : class MyVietLib : IVietLib { //₫ịnh nghĩa các thuộc tính cần dùng cho 2 tác vụ ... //₫ịnh nghĩa 2 tác vụ quản lý ₫ối tượng MyVietLib() {§} ~MyVietLib() {§} //₫ịnh nghĩa thuật giải tác vụ chuẩn hóa chuỗi tiếng Việt về dạng tổ hợp int VnPre2Comp(String src, int len, ref String dst) {§.} //₫ịnh nghĩa thuật giải tác vụ chuẩn hóa chuỗi tiếng Việt về dạng dựng sẵn int VnComp2Pre(String src, int len, ref String dst) {§} } Khoa Khoa học & Kỹ thuật Máy tính Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM © 2010 Môn : Phân tích & thiết kế phần mềm hướng đối tượng Chương 2 : Cấu trúc phần mềm hướng đối tượng Slide 18 2.6 Tính ₫óng gói (encapsulation) Tính ₫óng gói gồm 2 ý : ‰ Mỗi ₫ối tượng chỉ nên thực hiện một công việc nhỏ, ₫ơn giản, rõ ràng. Các thành phần cần thiết ₫ể thực hiện công việc của ₫ối tượng có mối quan hệ rất mật thiết với nhau và ₫ược ₫óng gói thành ₫ối tượng sao cho tính kết dính (cohesion) cao nhất. ‰ Mỗi ₫ối tượng chỉ cung cấp cho khách hàng bên ngoài (client) một tập ₫ủ nhỏ các tác vụ chức năng có nghĩa và phải che dấu mọi chi tiết hiện thực của ₫ối tượng, không cho bên ngoài thấy và truy xuất các chi tiết hiện thực này, nhờ vậy, tạo ₫ộ ₫ộc lập cao giữa các ₫ối tượng, giảm thiểu tính nối ghép (coupling) hay phụ thuộc giữa các ₫ối tượng xuống thấp nhất có thể có, ₫ể cuối cùng thì việc quản lý, hiệu chỉnh và nâng cấp từng ₫ối tượng ₫ược dễ dàng, không ảnh hưởng ₫ến các ₫ối tượng khác. Khoa Khoa học & Kỹ thuật Máy tính Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM © 2010 Môn : Phân tích & thiết kế phần mềm hướng đối tượng Chương 2 : Cấu trúc phần mềm hướng đối tượng Slide 19 2.6 Tính ₫óng gói (encapsulation) ‰ Trong 2 ý về tính ₫óng gói thì việc ẩn thông tin là quyết ₫ịnh nhất, cụ thể : ƒ che dấu các thuộc tính dữ liệu : nếu cần cho phép bên ngoài truy xuất 1 thuộc tính vật lý, ta tạo 1 thuộc tính luận lý (2 tác vụ get/set tương ứng) ₫ể giám sát và kiểm soát việc truy xuất. ƒ che dấu chi tiết hiện thực các tác vụ. ƒ che dấu các local function và sự hiện thực của chúng. Khoa Khoa học & Kỹ thuật Máy tính Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM © 2010 Môn : Phân tích & thiết kế phần mềm hướng đối tượng Chương 2 : Cấu trúc phần mềm hướng đối tượng Slide 20 2.7 Tính thừa kế (inheritance) ‰ Tính thừa kế cho phép giảm nhẹ công sức ₫ịnh nghĩa interface/class : ta có thể ₫ịnh nghĩa các interface/class không phải từ ₫ầu mà bằng cách kế thừa interface/class có sẵn nhưng gần giống với mình : ƒ Miêu tả tên cha : mọi thành phần của cha trở thành của mình. ƒ override 1 số method của class cha, kết quả override chỉ tác dụng trên ₫ối tượng của class con. ƒ ₫ịnh nghĩa thêm các chi tiết mới (thường khá ít). ‰ Đa thừa kế hay ₫ơn thừa kế. C# cho phép ₫a thừa kế interface (₫a hiện thực), nhưng chỉ hỗ trợ ₫ơn thừa kế class. ‰ Thừa kế tạo ra mối quan hệ cha/con : phần tử ₫ã có là cha, phần tử thừa kế cha ₫ược gọi là con. Cha/con có thể là trực tiếp hay gián tiếp. Khoa Khoa học & Kỹ thuật Máy tính Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM © 2010 Môn : Phân tích & thiết kế phần mềm hướng đối tượng Chương 2 : Cấu trúc phần mềm hướng đối tượng Slide 21 2.7 Tính thừa kế (inheritance) ‰ Với các tính chất về thừa kế như slide trước, ta rút ra ₫ược 1 số kết luận : ƒ Đối tượng của class con luôn lớn hay hay ít nhất bằng ₫ối tượng class cha. ƒ Và như thế, ₫ối tượng class con hoàn toàn có thể ₫óng vai trò của ₫ối tượng class cha và thay thế ₫ối tượng class cha khi cần thiết, nhưng ngược lại thường không ₫ược. Khoa Khoa học & Kỹ thuật Máy tính Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM © 2010 Môn : Phân tích & thiết kế phần mềm hướng đối tượng Chương 2 : Cấu trúc phần mềm hướng đối tượng Slide 22 2.8 Tính bao gộp (aggregation) ‰ 1 ₫ối tượng có thể chứa nhiều ₫ối tượng khác tạo nên mối quan hệ bao gộp 1 cách ₫ệ quy giữa các ₫ối tượng. Thí dụ ₫ối tượng quốc gia chứa nhiều ₫ối tượng tỉnh, ₫ối tượng tỉnh chứa nhiều ₫ối tượng quận/huyện,§ ‰ Có 2 góc nhìn về tính bao gộp : ngữ nghĩa & hiện thực. O1 O2 O3 Góc nhìn ngữ nghĩa Góc nhìn hiện thực O1 O2 O3 Khoa Khoa học & Kỹ thuật Máy tính Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM © 2010 Môn : Phân tích & thiết kế phần mềm hướng đối tượng Chương 2 : Cấu trúc phần mềm hướng đối tượng Slide 23 Ví dụ về bao gộp //₫ịnh nghĩa class miêu tả ₫ối tượng ₫ồ họa cơ bản abstract class Geometry { // abstract base class public abstract void Draw (Graphics g); // abstract operation protected int xPos, yPos; protected COLORREF color; }; //₫ịnh nghĩa class ₫ồ họa phức hợp = tập các ₫ối tượng ₫ồ họa ₫ã có class GeoGroup : Geometry { public override void Draw (Graphics g) {...} ; // override private Geometry [] objList; //danh sách các ₫ối tượng thành phần; int count; //số lượng các ₫ối tượng thành phần }; Khoa Khoa học & Kỹ thuật Máy tính Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM © 2010 Môn : Phân tích & thiết kế phần mềm hướng đối tượng Chương 2 : Cấu trúc phần mềm hướng đối tượng Slide 24 2.9 Thông ₫iệp (Message), ₫a xạ (Polymorphism) ‰ Thông ₫iệp là phương tiện giao tiếp (hay tương tác) duy nhất giữa các ₫ối tượng, nó cho phép gọi 1 tác vụ chức năng của 1 ₫ối tượng từ 1 tham khảo ₫ến ₫ối tượng. ‰ Thông ₫iệp bao gồm 3 thành phần : ƒ tham khảo ₫ến ₫ối tượng cần nhờ. ƒ tên tác vụ muốn gọi. ƒ danh sách tham số thực cần truyền cho (hay nhận về từ) tác vụ. public override void Draw (Graphics g) { for (int i=0; i < count; i++) objList[i].Draw(g); //gởi thông ₫iệp nhờ ₫ối tượng objList[i] // tự hiển thị mình lên ₫ối tượng vẽ g } Khoa Khoa học & Kỹ thuật Máy tính Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM © 2010 Môn : Phân tích & thiết kế phần mềm hướng đối tượng Chương 2 : Cấu trúc phần mềm hướng đối tượng Slide 25 2.9 Thông ₫iệp (Message), ₫a xạ (Polymorphism) ‰ Xét lệnh gởi thông ₫iệp ờ slide trước : objList[i].Draw(g); ‰ Chúng ta không biết trước tác vụ Draw của class nào sẽ ₫ược kích hoạt chạy, ta chỉ muốn 1 ₫iều : nếu objList[i] ₫ang tham khảo ₫ến ₫ối tượng thuộc class nào (Point, Rectangle, Circle, Image,§) thì hãy kích hoạt tác vụ Draw của class ₫ó chạy dùm ₫ể thực hiện ₫úng chức năng mà ta yêu cầu. ‰ Ý tưởng trên ₫ược gọi là tính ₫a xạ trong lới gởi thông ₫iệp. ‰ Tính ₫a xạ : cùng 1 lệnh gởi thông ₫iệp ₫ến ₫ối tượng thông qua cùng 1 tham khảo nhưng ở vị trí/thời ₫iểm khác nhau có thể kích hoạt việc thực thi tác vụ khác nhau của các ₫ối tượng khác nhau. Khoa Khoa học & Kỹ thuật Máy tính Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM © 2010 Môn : Phân tích & thiết kế phần mềm hướng đối tượng Chương 2 : Cấu trúc phần mềm hướng đối tượng Slide 26 2.10 Tính tổng quát hóa (Generalization) ‰ Viết phần mềm hướng ₫ối tượng là quá trình lặp : viết phát biểu interface/class ₫ể ₫ặc tả từng loại ₫ối tượng cấu thành phần mềm. ‰ Nếu số lượng class cấu thành ứng dụng quá lớn thì việc viết phần mềm sẽ khó khăn, tốn nhiều thời gian công sức hơn. ‰ Làm sao giảm nhẹ thời gian, công sức lập trình các ứng dụng lớn ? 1. sử dụng cơ chế thừa kế trong ₫ịnh nghĩa interface/class. 2. thay vì trực tiếp viết các class cụ thể ₫ặc tả cho các ₫ối tượng trong phần mềm, ta chỉ viết 1 class tổng quát hóa, rồi nhờ class này sinh tự ₫ộng mã nguồn các class cụ thể. Khoa Khoa học & Kỹ thuật Máy tính Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM © 2010 Môn : Phân tích & thiết kế phần mềm hướng đối tượng Chương 2 : Cấu trúc phần mềm hướng đối tượng Slide 27 2.10 Tính tổng quát hóa (Generalization) ‰ Thí dụ, thay vì phải viết n class gần giống nhau như danh sách các số nguyên, danh sách các số thực, danh sách các chuỗi, danh sách các record Sinhvien, danh sách các ₫ối tượng ₫ồ họa,... ta chỉ cần viết 1 class tổng quát hóa : danh sách các phần tử có kiểu hình thức T. Khi cần tạo 1 class danh sách các phần tử thuộc kiểu cụ thể nào ₫ó, ta chỉ viết lệnh gọi class tổng quát hóa và truyền tên kiểu cụ thể của phần tử trong danh sách. ‰ Mỗi ngôn ngữ hướng ₫ối tượng (C++, Java, C#) có khả năng, tính chất, mức ₫ộ hỗ trợ tổng quát hóa khác nhau. Khoa Khoa học & Kỹ thuật Máy tính Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM © 2010 Môn : Phân tích & thiết kế phần mềm hướng đối tượng Chương 2 : Cấu trúc phần mềm hướng đối tượng Slide 28 2.11 Kết chương ‰ Chương này ₫ã giới thiệu cấu trúc của chương trình hướng ₫ối tượng, các phương tiện ₫ặc tả ₫ối tượng như interface, class. ‰ Chương này cũng ₫ã giới thiệu các tính chất liên quan ₫ến việc ₫ặc tả và sử dụng ₫ối tượng như thừa kế, bao ₫óng, bao gộp, tổng quát hóa. ‰ Chương này cũng ₫ã giới thiệu phương tiện giao tiếp duy nhất giữa các ₫ối tượng là thông ₫iệp, nhu cầu cần phải có tính ₫a xạ trong việc thực hiện lệnh gởi thông ₫iệp.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfts_nguyen_van_hiep_chuong2_4786_2038139.pdf
Tài liệu liên quan