Giáo trình Lập trình PHP

1. Làm đúng phương pháp: tì m hiểu trước, sao chép sau Nghi ên cứu mã của ng ười kh ác k ĩ l ưỡng trước khi sao chép. Ph ân t í ch xem n ó l àm g ì . Chỉ khi nào đoạn m ã ấy đọ c đượ c, nh ất qu án với logic ch ươ ng tr ì nh củ a bạn, và kh ông có l ỗi, th ì mới nên sao ch ép nó. Tiến h ành l ú c n ày s ẽ giú p bạn chỉ nh sửa nó ph ù hợp với các ph ần c ò n l ại của chương tr ì nh m ột cách thoải m ái h ơn. 2. Các thư viện rất tốt Chỉ d ùng các thư viện PHP từ các nguồn tin cậy nh ư PEAR hoặc kho các l ớp củ a PHP (PHP Classes Repository). Với các gói API có sẵn, việ c dù ng các h àm củ a n ó cũ ng kh ông thành vấn đề. Thực ra, n ếu bạn t ì m được m ột thư viện viết sẵn bởi m ột ngu ồn tin cậy, thì th ường nó sẽ l à m ột l ựa ch ọn tốt để dù ng cho ch ương tr ì nh (thay v ì tự viết l ấy).

pdf28 trang | Chia sẻ: aloso | Lượt xem: 1938 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo trình Lập trình PHP, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfGiáo trình- Lập trình PHP.pdf