Giáo trình Hướng dẫn sử dụng máy may trong công nghiệp

- Quần may xong phải đúng dáng, đúng thông số và đúng quy cách đã quy định - Đường may êm phẳng, không sùi chỉ, bỏ mũi - Các chi tiết đối xứng phải bằng nhau - Sản phẩm may xong đảm bảo vệ sinh công nghiệp

doc93 trang | Chia sẻ: phanlang | Lượt xem: 1574 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo trình Hướng dẫn sử dụng máy may trong công nghiệp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
gang D lÊy DD2 = CC2 – 1,5 + chiÕt (3) EE1(réng gÊu) = Vm/4 +2. nèi C2 – D2 – E1 vÏ s­ên ¸o tr¬n ®Òn sa v¹t = 1cm B. Th©n tr­íc: 1. Sang dÊu c¸c ®­êng ngang: KÎ ®­êng gÊp nÑp song song c¸ch mÐp biªn v¶i 3,5cm kª\Î tiÕp ®­êng giao khuy c¸ch ®­êng gÊp nÑp 1,5cm 2. Vßng cæ, vai con: A5 A6(réng ngang cæ) = 2/10 Vc, A6A7(h¹ cæ) = 2/10Vc + 1 Tõ A7 kÎ vu«ng gãc vÒ phÝa nÑp tõ A6 dùng tia ph©n gi¸c c¸ch ®­êng gÊp nÑp t¹i A9A8 = 1/2 A6A9. LÊy A10 = 1/3 A7A5 vÏ vßng cæ tr¬n ®Òu tõ A9 ¸ A10 ¸ A6 AA11(h¹ xu«i vai) = vai con th©n sau 3. Vßng n¸c: C5C6 = réng vai - 2, C5C7 (réng th©n) = Vn/4 + cö ®éng, nèi A1A6, C8 = 1/3 C6A11 C9 = 1/2C7C8, vÏ vßng n¸ch tr¬n ®Òu tõ A11 ¸ C8 ¸ C7 4. S­ên gÊu: +) Trªn ®­êng ngang D lÊy D3D4 = réng th©n D4D5 = réng th©n – 2cm +chiÕt 3cm E2E4(réng gÊu) = Vm/4cm + 3cm. Nèi C7 víi D5 ¸ D4 vÏ s­ên ¸o tr¬n ®Òu – xa gÊu = 2cm +) X¸c ®Þnh chiÕt: T(t©m chiÕt) = T c¸ch ®­êng giao khuy = Vb/10 +3cm. Tõ th©n chiÕt kÎ song song víi nÑp ¸o, ®Çu chiÕt c¸ch ngang ngùc kho¶ng 3cm (phô thuéc vµo ngùc cao hay thÊp). Dµi x réng chiÕt = 25cm x 3cm A +) Tay ¸o: Ac (dµi tay) = sè ®o 1 B BB1(réng b¾p tay) = 2/10Vn + 0,5cm CC1(réng cöa tay) = 1/2 (vßng cöa tay) +) Cæ ¸o: B¶n cæ AB(réng b¶n cæ) = 4cm. C¹nh v¸t B2A3 = 7cm C B1B2 = 1cm Ch©n cæ: Dµi ch©n cæ = Vc/2cm +3cm Réng ch©n cæ = 3,2cm A1A2 = 1,5cm Bµi 3: thiÕt kÕ ¸o s¬ mi nam I. §¨c ®iÓm h×nh d¸ng: 1. §Æc ®iÓm: ¸p s¬ mi nam dµi tay, cæ ®øc, th©n tr­íc bªn tr¸i cã mét tói. Th©n sau cÇu vai rêi cã xÕp ly 2. H×nh d¸ng: *Sè ®o: Da = 70cm Vc = 36cm Des = 44cm Vn = 86cm Rv = 46cm Dt = 58cm Xv = 5,5cm (®o n¸ch 5, ®o ngùc 6) II. Ph­¬ng ph¸p thiÕt kÕ: A Th©n tr­íc - GÊp ®«i v¶i theo chiÒu däc c¹nh sîi mÆt ph¶i óp vµo trong, x¸c ®Þnh c¸c ®­êng ngang. AE (dµi ¸o) = sè ®o + ®é co ABC (h¹ xu«i vai) = sè ®o xu«i vai, Ac(h¹ n¸ch) – Vn/4cm + 3cm. AD (dµi eo) = sè ®o +1 1. X¸c ®Þnh vßng cæ vµi con. A1A2 réng ngang cæ = 2/10 Vc A2A3 (h¹ s©u cæ) 2/10Vc + BB1(réng vai) = Rc/2 + 0,5 + li (2,5). B1B1(gi¶m ®Çu vai) = 1,5. nèi A2B1 Tõ B2 kÎ ®­êng vu«ng gãc c¾t C t¹i C2 lÊy C1C3 (réng th©n) = Vn/4 + cö ®éng ngùc (6). LÊy C4 = 1/2 C3C4; C6 = 1/2 C3C4. VÏ vßng n¸ch tõ B2 ¸ C4 ¸ C6 ¸ C3 2. S­ên, gÊu: D1D2= C1C3(réng th©n)- 1 E1E3(réng gÊu) – réng th©n. Nèi C3 ¸ D2 ¸ E2 vÏ s­ên ¸o tr¬n ®Òu - Xa gÊu: 1cm ¸ 1,5cm - Tói ¸o: c¸ch häng cæ = 19cm, c¸ch ®­êng gÊp nÑp 6cm Dµi x réng tói: 14 x 13 B. Th©n sau: §Æt th©n tr­íc lªn phÇn v¶i c¾t th©n sau sang dÊu c¸c ®­êng e, D,E,EB(dµi ¸o) + 2cm –10cm – 12cm * X¸c ®Þnh b¶ vai vßng n¸ch: - B¶ vai: BB1 (réng vai) = Rv/2 + ly 2,5cm B1B2 (Gi¶m b¶ vai) = 10,5 – 1 vÏ ®­êng b¶ vai tõ B ¸ BB1¸ B2 tr¬n ®Òu. LÊy B2B3 = 7 – 8cm(B3 lµ ®iÓm t©m ly) Réng ly 2,5cm (lÊy tõ t©m ly ssang 2 bªn) - Vßng n¸ch: Trªn ®­êng ngang c lÊy CC1 (réng th©n sau) = 1/4Vn +6cm (5cm – 7cm) lÊy B1B4 = 1 – 1,5cm. Tõ B4 dùng ®­êng vu«ng gãc c¾t c t¹i CC2. C2C3 = 6 – 7cm. Nãi C1C3 ; C1/2C1C3. VÏ ®­êng n¸ch tr¬n ®Òu tõ B4 ¸ C3 ¸ C1 - X¸c ®Þnh s­ên, gÊu ¸o: EE1 (réng gÊu) = Vn/4 + 6cm (5cm – 7cm) nãi C1E1 c¾t D1 t¹i D1D2(gi¶m s­ên) = 0,5 – 1. VÏ s­ên ¸o tõ C1 ¸ D1 ¸ E1 tr¬n ®Òu - CÇu vai: GÊp ®«i v¶i theo chiÒu ngang c¹nh sîi, mÆt ph¶i óp vµo trong ®­êng gÊp quay vÒ phÝa ng­êi c¾t, cæ ¸o quay vÒ phÝa tay ph¶i. ABC réng b¶n cÇu vai: 8 ¸ 10cm kÎ ®­êng ngang BB1(réng vai): Rv/2 +1 VÏ vßng cæ: AA1(réng ngang cæ) =1/6 Vc + 1, A1A2(vßng cæ) = 4 – 4,5cm A3 = 1/2 AA1 nèi A3A2, vÏ vßng cæ tõ A ¸ A2 tr¬n ®Òu. Tõ B1 kÎ vu«ng gãc lªn phÝa trªn c¾t A.2. LÊy A4A5 = 1/2 sè ®o xu«i vai = 2,5. LÊy A5A6 = 1, nèi A2A6. A6B1theo l¨n cong tr¬n ®Òu. - Tay ¸o: X¸c ®Þnh c¸c ®­êng ngang, gÊp ®«i v¶i theo chiÒu däc c¹nh sîi, mÆt ph¶i óp vµo trong. AC(dµi tay) = sè ®o + 2cm – bóc tay 6cm A AB (h¹ mang tay) = 1/10Vn +1,5cm B Tõ ABC kÎ c¸c ®­êng ngang . BB1(réng b¾p tay) = 1/2 vßng n¸ch tr­íc + Vßng n¸ch sau. Nèi AB1. B2 lµ ®iÓm gi÷a vÏ ®Çu tay tr¬n ®Òu tõ A ¸ B2 ¸ B1 X¸c ®Þnh cöa tay: CC1(réng cöa tay) = réng b¸c tay – 3cm, nèi B1 ¸ C1. C1C2 = 0,5 cm (gi¶m bông tay) C vÏ cöa tay CC2 C3C4(xÎ cöa tay) = 10cm phÝa th©n sau - Cæ ¸o: Gièng ¸o s¬ mi n÷ H×nh 28 - B¸c tay: dµi x réng = 2,5cm x 6cm - ThÐp tay: däc v¶i: dµi x réng = 16cm x 6cm H×nh 29 Bµi 4: thiÕt kÕ quÇn ©u n÷ (c¬ b¶n) I. §Æc ®iÓm h×nh d¸ng: 1. §Æc ®iÓm: QuÇn ©u n÷ c¬ b¶n gåm 4 th©n tr­íc, th©n sau cã chiÕt phï hîp víi trung niªn. 2. H×nh vÏ: H×nh 30 II. Ph­¬ng ph¸p thiÕt kÕ 1. Sè ®o: Dq = 95cm Vm = 86cm C® = 4 ¸ 6 cm Vb = 68cm V« = 24cm Dg = 54cm 2. Ph­¬ng ph¸p thiÕt kÕ a) ThiÕt kÕ th©n tr­íc - X¸c ®Þnh c¸c ®­êng ngang, gÊp ®«i v¶i theo chiÒu däc c¹nh sîi mÆt ph¶i óp vµo trong, biªn v¶i ë phÝa trong ng­êi c¾t, c¹p quÇn ë phÝa trªn bªn tay ph¶i. - S¾p cho 2 mÐp v¶i b»ng nhau, kÎ 1 ®­êng th¼ng song song c¸ch mÐp v¶i 1,5cm trªn ®­êng th¼ng ®ã x¸c ®Þnh c¸c ®­êng ngang, ®o¹n th¼ng. AD (dµi quÇn) = sè ®o + ®é co AB (h¹ cöa quÇn) = Vm/4 + 0,5cm AC (dµi gèi) = sè ®o Qua c¸c ®iÓm ABCD kÎ c¸c ®­êng ngµng vu«ng gãc víi AD X¸c ®Þnh cöa quÇn: BB1(réng th©n tr­íc) = Vm/4cm + cö ®éng (3¸4cm) BB1(ra ®òng)= Vb/4 + chiÕt, nãi A1B1 lÊy B3 = 1/3 A1B1 nèi B2B3 §¸p cña quÇn A1A1 = 3,5cm. kÎ 1 ®­êng th¼ng song song A1B1 nèi víi A3B3 LÊy A1A1 (gi¶m ®Çu c¹p) X¸c ®Þnh chiÕt ly: dµi x réng = 10 x 1,5cm t©m chiÕt trïng víi ly chÝnh tõ t©m chiÕt lÊy ®Òu sang 2 bªn - X¸c ®Þnh däc, dµi quÇn: Trªn ®­êng ngang D lÊy DD1 = D1D2 = vßng èng/2 nèi D2B2 c¾t c t¹i C1 lÊy C1C2(gi¶m gÊu) = 1-1,5cm vÏ dµng quÇn cong tr¬n ®Òu tõ B2 ¸ C2 ¸ D2 lÊy C23 = C3C4 Nèi C4 víi B ®Õn A vÏ däc quÇn tr¬n ®Òu tõ A ¸ B ¸ C ¸ D b) ThiÕt kÕ th©n sau - §Æt th©n tr­íc lªn phÇn v¶i c¾t th©n sau, sao cho trïng c¹nh sîi sau ®ã sang dÊu c¸c ®­êng ngang, riªng d­êng ngang ®òng sang dÊu thÊp h¬n 1 ¸ 1,5cm - X¸c ®Þnh ®òng quÇn: BB1(réng th©n) = réng th©n tr­íc, B1B2 (ra ®òng)= B3(li chÝnh) = 1/2BB2 dùng 1 ®­êng th¼ng a t¹i A1 lÊy A1A2 = 1/2B1B3 nèi A2B1, B3 = 1/2A2B1. Nèi B3 ¸ B2. - X¸c ®Þnh c¹p quÇn, chiÕt A2A4 = 1-1,5cm. Nèi A3A4 - X¸c ®Þnh t©m chiÕt = 1/2 réng c¹p (A2A3). Dµi x réng = 10 x 1,5cm sau ®ã lÊy ®Òu sang 2 bªn. - X¸c ®Þnh däc, dµng quÇn: LÊy DD3 (réng èng) = D3D4 – réng èng th©n tr­íc + 1,5cm. C5C6 (réng gèi) = C5C7 = C2C3 + 1 Nèi B2 ¸ C6 ¸ D4 vÏ dµng quÇn tr¬n ®Òu, nèi A3 ¸ B ¸ C7 ¸ D vÏ däc quÇn tr¬n ®Òu. - VÏ gÊu quÇn: Réng 3,5cm c) C¸c chi tiÕt phô - C¹p quÇn: 4 l¸ dµi c¹p = Vb/2 + 8 ¸ 10cm Réng c¹p + 3cm - §¸p kho¸: Dµi x réng = 16 x 3,5cm H×nh 31 H×nh 32 Bµi 5: ThiÕt kÕ quÇn ©u nam I. §Æc ®iÓm h×nh d¸ng 1. §Æc ®iÓm: QuÇn ©u nam 1 ly lËt, th©n tr­íc cã 1 ly lËt vÒ phÝa däc quÇn vµ phÝa tói chÐo. Cöa quÇn d¹ng moi kho¸, l­îng cö ®éng võa ph¶i phï hîp víi løa tuæi trung niªn. 2. H×nh d¸ng: H×nh 33 H×nh 34 H×nh 35 3. Sè ®o Dq = 95cm Dg = 51cm V« = 24cm Vb = 68cm Vm = 88cm Cö ®éng 6 ¸ 7cm II. Ph­¬ng ph¸p thiÕt kÕ - VÒ c¬ b¶n, c¸ch gÊp v¶i, x¸c ®Þnh ®­êng ngang, gièng nh­ quÇn n÷ cã 1 sè ®iÓm kh¸c sau: a) Th©n tr­íc: BB1(réng th©n) = Vm/4 + cö ®éng, B1B2 (ra cöa quÇn) = 3,5 ¸ 4cm - Réng c¹p AA1 = Vb/4 +3,5cm, X¸c ®Þnh ly chÝnh, v÷ cöa quÇn ®¸p cña quÇn gièng nh­ quÇn n÷. - Tõ ly chÝnh lÊy ra 3,5cm tói chÐo: dµi x réng = 16 x 3,5cm vÏ däc, dµng, gÊu t­¬ng tù nh­ quÇn ©u n÷. b) Th©n sau: - VÒ c¬ b¶n: X¸c ®Þnh ®­êng ngang, réng th©n, cöa quÇn, ly chÝnh däc, dµng, gißng c¹p gièng nh­ quÇn ©u n÷. 18 - Kh¸c: Réng èng, réng ®ïi = réng th©n tr­íc + 1,5cm Réng gèi = Réng gèi th©n tr­íc + 1,5cm 32 - Tói hËu: Dµi x réng = 12 x 1cm - Lãt tói hËu: GÊp ®«i: dµi x réng = 32 x 18cm - Lãt tói chÐo: C¬i ®¸p; c¬i däc v¶i, ®¸p ngang v¶i Dµi x réng = 15 x 6 cm - C¹p quÇn: 2 l¸ chÝnh c¾t däc v¶i dµi c¹p = Vb/2 +8 ¸ 10cm réng c¹p 4 cm H×nh 36 Bµi 6: Ph­¬ng ph¸p may quÇn sãc Nam I. Ph­¬ng ph¸p may c¸c lo¹i tói 1. Tói chÐo: a) Th«ng sè: Dµi x réng = 16 x 3,5cm b) Quy c¸ch: - §­êng may 0,1cm: §¸p, g¸y tói - §­êng may 0,3cm: ®¸y lãt tói - §­êng may 0,6cm: MiÖng tói - §­êng may 1cm: Däc quÇn c) Yªu cÇu kü thuËt: - Tói ªm ph¼ng ®óng th«ng sè, quy c¸ch - Däc quÇn cong tr¬n ®Òu vµ rÏ vÒ 2 phÝa - Tói 2 bªn ®èi xøng - §¶m b¶o vÖ sinh c«ng nghiÖp d) Tr×nh tù May - KiÓm tra b¸n thµnh phÈm sang dÊu - May ®¸p vµo lãt - May lén lãt tói, diÔu lãt tói - May miÖng tói tr­íc, diÔu miÖng tói - ChÆn miÖng tói trªn, ghim miÖng tói d­íi - May ch¾p däc quÇn - Ghim lãt tói phÝa c¹p, xÕp ly (nÕu cã) - KiÓm tra vÖ sinh c«ng nghiÖp s¶n phÈn e) Ph­¬ng ph¸p may - KiÓm tra ban thµnh phÈm, söa, lµm dÊu + sang dÊu vÞ trÝ miÖng tói lªn mÆt tr¸i th©n tr­íc theo th«ng sè, söa ®­êng may miÖng tói d­ 0,7cm + Sang dÊu vÞ trÝ miÖng tói lªn mÆt ph¶i ®¸p sau theo th«ng sè - May ®¸p vµo lãt tói + §Æt c¹nh trªn cña ®¸p b»ng c¹nh trªn cña lãt tói óp mÆt ph¶i lãt tói vµo mÆt tr¸i cña ®¸p, may 1 ®­êng s¸t c¹nh ®¸p phÝa trong. - May lén lãt tói, diÔu lãt tói + Vuèt cho lãt tói ªm ph¼ng, sang dÊu ®iÓm gi÷a ®¸y lãt tói gÊp ®«i cho lãt tói c©n ®èi may län lãt tói ®­êng may 0,5cm + C¹o s¸t ®­êng chØ may lén diÔu xung quanh ®¸y lãt tói lµ 0,3cm - May miÖng tói tr­íc, diÔu miÖng tói + May miÖng tói tr­íc: §Æt lãt tói ë d­íi th©n ë trªn, mÆt ph¶i cña th©n quÇn óp vµo mÆt ph¶i cña ®¸p tr­íc, s¾p cho c¸c mÐp v¶i cña th©n quÇn, ®¸p b»ng nhau. may theo ®­êng phÊn sang dÊu miÖng tói trªn th©n quÇn. + C¹o lËt ®¸p vµ lãt tói s¸t ®­êng chØ may víi th©n quÇn, c¹o lÐ th©n quÇn vµo trong 0,1cm diÔu miÖng tói theo quy c¸ch. - ChÆn miÖng tói trªn, ghim miÖng tói d­íi: + ChÆn miÖng tói trªn: §Æt miÖng tói vµo vÞ trÝ sang dÊu trªn ®¸p, s¾p cho lãt tói c©n ®èi. may chÆn miÖng tói phÝa trªn c¸ch ®­êng mÝ c¹p 2cm. + Ghim miÖng tói d­íi: Vuèt cho th©n quÇn vµ lãt tói ªm ph¼ng ghim 1 ®­êng s¸t miÖng tói d­íi - May ch¾p däc quÇn: óp 2 mÆt ph¶i cña th©n quÇn tr­íc vµ th©n quÇn sau vµo nhau, s¾p cho 2 mÐp v¶i b»ng nhau. th©n tr­íc ®Ó trªn th©n sau ®Ó d­íi may ch¾p däc quÇn s¸t miÖng tói d­íi. - Ghim lãt tói phÝa c¹p, xÕp ly (nÕu cã): S¾p cho lãt tói ªm ph¼ng, xÕp ly th©n tr­íc ®óng vÞ trÝ. Ghim ®Çu tói ®­êng may nhá h¬n ®­êng may tra c¹p - KiÓm tra vÖ sinh an toµn s¶n phÈm + KiÓm tra s¶n phÈm: Dù vµo th«ng sè, quy c¸ch, yªu cÇu ®Ó kiÓm tra + VÖ sinh c«ng nghiÖp s¶n phÈm: Lau s¹ch phÊn, nhÆt s¹ch chØ, x¬ v¶i. 2. Tói hËu 1 sîi viÒn: a) Kh¸i niÖm: Tói hËu 1 sîi viÒn lµ lo¹i tói bæ qua th©n s¶n phÈm, miÖng tói ®­îc may víi 1 sîi viÒn. b) Th«ng sè, quy c¸ch: D x R = 12 x 1cm Quy c¸ch: - §­êng may 0,1cm: ch©n c¬i, xung quanh miÖng tói - §­êng may 0,3cm: xung quanh lãt tói c) Yªu cÇu kü thuËt: - Tói ªm ph¼ng ®óng th«ng sè - C¬i tói ®Òu, «m khÝt th©n s¶n phÈm - Gãc tói vuong kh«ng xæ tuét - Lãt tói ªm ph¼ng, c©n ®èi 2 ®Çu miÖng tói. d) Tr×nh tù may: B1: KiÓm tra b¸n thµnh phÈm, sang dÊu B2: May chiÕt, sang dÊu vÞ trÝ tói, ghim H×nh 37 lãt tói vµo th©n quÇn B3: May c¬i, ®¸p vµ th©n B4: BÊm miÖng tói chÆn 2 ®Çu ng¹nh trª, mÝ ch©n c¬i, mÝ miÖng tói d­íi. B5: May lén ch©n ®¸p mÝ xung quanh tói B6: May c¹nh tói phÝa tr­íc, ghim lãt tói phÝa c¹p B7: KiÓm tra vÖ sinh hoµn thiÖn s¶n phÈm. e) Ph­¬ng ph¸p May: - KiÓm tra b¸n thµnh phÈm, sang dÊu: - May chiÕt: GÊp ®«i chiÕt theo ®­êng t©m chiÕt 2 c¹nh chiÕt trïng nhau. May theo c¹nh chiÕt, ®Ó ®u«i chiÕt dµi 1cm råi c¾t. + Sang dÊu vÞ trÝ miÖng tói: gÊp ®«i mÆt ph¶i th©n quÇn lªn sang dÊu miÖng tói theo th«ng sè, chiÕt n»m gi÷a miÖng tói. + Ghim lãt tói vµo mÆt tr¸i th©n sau quÇn sao cho mÆt ph¶i cña lãt tói óp vµo mÆt tr¸i th©n quÇn. c¹nh trªn c¶u lãt tói c¸ch ®­êng tra c¹p 2cm, 2 c¹nh lãt tói c©n ®èi víi miÖng tói. - May c¬i, ®¸p vµo th©n + May c¬i: bÎ gËp c¹nh c¬i vÒ mÆt tr¸i to 2cm c¹o chÕt nÕp, ®Ó mÆt ph¶i th©n quÇn lªn, ®Æt c¬i vµo vÞ trÝ sang dÊu chÊn c¬i sao cho ®­êng gËp c¬i quay xuèng gÊu quÇn. 2 ®Çu c¬i d­ ®Òu so víi miÖng tói tõ 1 ¸ 1,5cm + May ®¸p: §Æt ®¸p vµo ®­êng phÊn trªn mÆt ph¶i cña ®¸p óp vµo mÆt ph¶i th©n quÇn, 2 ®Çu d­ ®Òu ®­êng may, may theo ®­êng phÊn sang dÊu. - BÊn miÖng tói, chÆn 2 ®Çu ng¹nh trª, mÝ ch©n c¬i, mÝ miÖng tói phÝa d­íi. + BÊm miÖng tói: lËt c¬i ®¸p vÒ 2 phÝa dïng kÐo bÊm miÖng tói ®­êng bÊm chia ®«i kho¶ng c¸ch 2 ®­êng chØ may c¸ch gãc tói 1cm th× bÊm chÐo gãc miÖng tói. c¸ch mòi may ngoµi cïng 1 ¸ 2 sîi v¶i + Lén c¬i ®¸p vÒ mÆt tr¸i th©n quÇn ®Èy 2 gãc ng¹nh trª vµo trong sao cho gãc tói vu«ng, lËt th©n quÇn lªn ghim 2 ®Çu ng¹nh trª. + LËt mÆt tr¸i th©n quÇn lªn, ®Ó ph¼ng lãt tói, mÝ ch©n c¬i lªn lãt tói. - May lén ch©n ®¸p: GÊp ®«i lãt tói, c¹nh d­íi c¶u lãt tói b»ng ®­êng c¹p, sang dÊu ®­êng may ch©n ®¸p rßi may lén ch©n ®¸p theo ®­êng sang dÊu. + LËt mÆt ph¶i th©n quÇn lªn ®Ó miÖng tói ªm ph¼ng råi may mÝ xung quanh miÖng tói (c¹nh trª miªng tói vµ 2 c¹nh bªn) - May 2 c¹nh lãt tói: gÊp kÝn mÐp 2 c¹nh lãt tói råi may c¸ch mÐp gËp 0,3 cm + Vuèt cho th©n quÇn lãt tói ªm ph¼ng, ghim lãt tói víi th©n quÇn phÝa c¹p ssao cho ®­êng ghim nhá h¬n ®­êng tra c¹p. - KiÓm tra vÖ sinh c«ng nghiÖp s¶n phÈm: + KiÓm tra dù vµo th«ng sè, quy c¸ch, yªu cÇu kü thuËt + S¶n phÈm ®¶m b¶o VÖ sinh an toµn s¶n phÈm. 3. Tói H×nh dao x©y: a) Th«ng sè: D x R = 19 x 13,5cm C¹nh v¸t: 2,5cm Réng miÖng tói = 4,5cm b) Quy c¸ch: - §­êng may 0,15cm: mÝ däc quÇn, miÖng tói, dµi tói - §­êng may 1cm: DiÔu xung quanh miÖng tói - §­êng may 0,6cm: diÔu xung quanh tói c) Yªu cÇu kü thuËt: Tói may xong ph¶i ªm ph¼ng, ®óng th«ng sè quy c¸ch, ®èi xøng 2 bªn. d) Ph­¬ng ph¸p may: Th©n Tr­íc Th©n sau - KiÓm tra b¸n thµnh phÈm, sang dÊu vÞ trÝ d¸n tói lªn th©n quÇn, sang dÊu vµo mÆt ph¶i tói H×nh 38 - MÝ diÔu miªng tói: GËp miÖng tói theo ®­êng phÊn lµm dÊu vÒ phÝa mÆt tr¸i vµ may mÝ miÖng tói, diÔu miÖng tói. - May ch¾p c¹nh tói vµo däc quÇn: óp mÆt tr¸i cña c¹nh tói tiÕp gi¸p víi mÆt ph¶i th©n tr­íc. MÆt ph¶i tói tiÕp gi¸p víi mÆt ph¶i th©n sau, thùc hiÖn ®­êng may cuèn ®Ì 2 ®­êng chØ ra mÆt ph¶i. - May tói vµo th©n quÇn, diÔu miÖng tói: + §¨t mÆt ph¶i th©n quÇn lªn, mÆt ph¶i th©n quÇn tiÕp gi¸p víi mÆt tr¸i, GËp c¹nh tói theo ®­êng phÊn lµm dÊu. + May mÝ th©n tói lªn th©n quÇn khi may h¬i bai th©n quÇn. + DiÔu xung quanh th©n tói theo quy c¸ch - Ghim miÖng tói vµo th©n quÇn: Vuèt cho th©n quÇn ªm ph¼ng ghim ®Çu tói víi th©n quÇn phÝa c¹p quÇn ®­êng ghim nhá h¬n ®­êng tra c¹p. - KiÓm tra vÖ sinh c«ng nghiÖp s¶n phÈm Dùa vµo th«ng sè, quy c¸ch, yªu cÇu kü thuËt ®Ó kiÓm tra Lµm s¹ch s¶n phÈm, nhÆt s¹ch chØ, x¬ v¶i. 4. Tói hép a) Th«ng sè: theo mÉu thµnh phÈm b) Quy c¸ch: - §­êng may 1,5 cm: miÖng tói - §­êng may 0,15cm: Xung quanh n¾p tói, th©n tói - §­êng may 0,6cm: g¸i n¾p tói c) Yªu cÇu kü thuËt: - Tói may xong ®¶m b¶o ®óngth«ng sã, quy c¸ch, c¹nh tói song song ®Çu nÑp - Gãc tói nguýt trßn ph¶i ®óng d¸ng - N¾p tói ªm ph¼ng, c¹nh n¾p tói che kÝn c¹nh th©n tói - Tói may xong ph¶i th¼ng kh«ng bïng - C¸c ®­êng may mÝ, diÔu ph¶i ®Òu ®¶m b¶o ®é bÒn ch¾c. d)Ttr×nh tù may: - B1: KiÓm tra b¸n thµnh phÈm, söa sang dÊu. - B2: May lén n¾p tói, may miªng tói, mÝ diÔu n¾p tói - B3: May sóp xung quanh tói, mÝ diÔu xung quanh tói - B4: may n¾p tói , tói vµo th©n - B5: DiÔu g¸i n¾p tói, kiÓm tra hoµn thiÖn s¶n phÈm e) Ph­¬ng ph¸p may: - KiÓm tra b¸n thµnh phÈm, sang dÊu + KiÓm tra c¸c chi tiÕt gåm: kÝch th­íc, söa sng dÊu + N¾p tói: ®Æt mÉu lªn mÆt tr¸i cña l¸ lãt n¾p tói, sang dÊu xung quanh n¾p tói + Th©n tói: sang dÊu len mÆt tr¸i + Söa d­ ®­êng may xung quanh tói, n¾p tói lµ 0,7cm, miÖng tói lµ 1,5cm - May lén n¾p tói, may miÖng tói, mÝ diÔu n¾p tói + §Æt l¸ chÝnh n¾p tói xuèng d­íi, l¸ lãt ë trªn 2 mÆt ph¶i óp vµo nhau sao cho l¸ lãt hôt h¬n l¸ chÝnh 0,5cm may theo ®­êng sang dÊu, khi may h¬i miÕt nhÑ l¸ lãt. + BÎ gËp miÖng tói vÒ mÆt tr¸i th©n tói, gËp kÝn mÐp miÖng tói, may miÖng tói ®­êng may to 1cm + Söa ®­êng may xung quanh n¾p tói 0,7cm vÒ s¸t ®­êng chØ may lén n¾p tói, mÝ diÔu n¾p tói. - May sóp tói, mÝ diÔu xung quanh tói + §Æt sóp tói ë d­íi, th©n tói ë trªn, óp 2 mÆt ph¶i vµo nhau, s¾p cho sóp tói hôt h¬n th©n tói 1cm. may theo ®­êng phÊn sang dÊu. + C¹o s¸t ®­êng chØ may lén, mÝ xung quanh th©n tói, mÝ xong lén sóp tói ra diÔu th©n tói ®­êng may diÔu 0,6cm - May n¾p tói, tói vµo th©n: + §Æt n¾p tói vµo vÞ trÝ sang dÊu trªn th©n, mÆt ph¶i l¸ chÝnh óp vµo mÆt ph¶i th©n, ®­êng sang dÊu g¸y n¾p tói trïng víi ®­êng sang dÊu trªn n¾p tói. May n¾p tói theo ®­êng sang dÊu. Khi may h¬i uèn cong n¾p tói vÒ phÝa l¸ lãt + §Æt th©n tói ®· may sóp lªn th©n, mÝ sóp tói vµo th©n theo ®­êng phÊn sang dÊu, chÆn 2 c¹nh miÖng tói bÒn ch¾c. - DiÔu g¸y n¾p tói, kiÓm tra hoµn chØnh tói, c¹o s¸t ®­êng chØ may g¸y n¾p tói. DiÔu g¸y n¾p tói 0,6cm ®Çu vµ c­íi ®­êng may l¹i mòi bÒn ch¾c. KiÓm tra hoµn thµnh s¶n phÈm. II. May kho¸ quÇn sãc: 1. Th«ng sè, quy c¸ch: D x R = 17 x 3 2. Yªu cÇu kü thuËt: - Cöa quÇn khi may kho¸ xong ªm ph¼ng ®óng th«ng sè, kü thuËt, quy c¸ch - Th©n quÇn tre kÝn kho¸ vµ giao sang th©n quÇn bªn ph¶i tõ 0,5 ¸ 0,7cm - §­¬ng quanh moi ph¶i ph¼ng ®Òu. 3. Ph­¬ng ph¸p may: * Tr×nh tù: B1: KiÓm tra b¸n thµnh phÈm, söa vµ lµm dÊu B2: May kho¸ víi ®¸p B3: May ®¸p moi víi th©n quÇn B4: MÝ moi, may c¹nh kho¸ vµo th©n tr­íc bªn tr¸i. B5: Quy moi B6: May mÝ th©n quÇn bªn ph¶i víi khãa B7: may kª mÝ ®òng quÇn B8: KiÓm tra hoµn thiÖn s¶n phÈm: * Ph­¬ng ph¸p may: - KiÓm tra b¸n thµnh phÈm, söa sang dÊu. Dïng mÉu moi sang dÊu lªn mÆt ph¶i c¶u th©n quÇn tr­íc bªn tr¸i. Chi tiÕt: 2 th©n tr­íc: §¸p moi x 1 §¸p kho¸ x 1 Kho¸ x 1 - May kho¸ víi ®¸p: S¾p mÆt ph¶i ®¸p tiÕp gi¸p víi mÆt ph¶i kho¸, ®¸p kho¸ gËp ®«i s¾p cho c©n ®èi råi may kho¸ víi ®¸p, khi may h¬i bai ®¸p kho¸ ®Ó d­íi - May ®¸p moi víi th©n quÇn: óp mÆt ph¶i cña ®¸p vµo mÆt ph¶i cña th©n quÇn bªn tr¸i, s¾p cho 2 mÐp v¶i b»ng nhau may 1 ®­êng c¸ch ®Òu mÐp v¶i 0,7cm - MÝ moi: May c¹nh kho¸ vµo th©n tr­íc bªn tr¸i + MÝ moi: sau khi may lén xong, c¹o s¸t ®­êng chØ may vÒ cöa quÇn lÐ vÒ phÝa ®¸p 1 ly råi thùc hiÖn ®­êng may mÝ lªn mÐp ®­êng may lén ®¸p. + May c¹nh kho¸ vµo th©n tr­íc bªn tr¸i: óp mÆt ph¶i cña khãa vµo mÆt ph¶i cña ®¸p m«i s¾p cho kho¸ c©n ®èi, ®Æt kho¸ lªn trªn, ghim 1 ®­êng s¸t c¹nh mÐp kho¸ tõ d­íi lªn trªn c¹p. - May moi: Vuèt cho th©n quÇn ªm ph¼ng rßi may moi theo ®­êng phÊn ®· sang dÊu (may moi tõ trªn xuèng d­íi) - May mÝ th©n quÇn bªn ph¶i víi c¹nh kho¸: BÎ gËp th©n quÇn theo ®­êng phÊn lµm dÊu vÒ phÝa mÆt tr¸i, kª c¹nh kho¸ bªn ph¶i ë d­íi. §­êng dùng cöa quÇn bªn ph¶i ®Æt lªn trªn. Thùc hiÖn ®­êng may s¸t mÝ mÐp gËp vµ c¸ch ®Òu kho¸ 0,2cm tõ trªn xuèng d­íi cöa quÇn. - May kª mÝ cöa quÇn: bÎ gËp cöa quÇn theo ®­êng phÊn lam dÊu vÒ phÝa mÆt tr¸i ®Æt th©n tr­íc bªn tr¸i kª mÝ lªn th©n tr­íc bªn ph¶i råi may mÝ lªn mÐp bÎ ®ã. - KiÓm tra hoµn thµnh s¶n phÈm: III. Ph­¬ng ph¸p may c¹p quÇn: 1) Th«ng sè: B¶n to c¹p : 4cm §Çu quai nhª: 6cm 2. Quy c¸ch: §­êng maymÝ 0,15cm: mÝ ch©n c¹p §­êng may 0,3cm: DiÔu sèng c¹p §­êng may 0,7cm: May lén c¹p, tra c¹p 3. Yªu cÇu kü thuËt: C¹p ªm ph¼ng, ®óng th«ng sè, quy c¸ch, ®óng d¸ng, ®­êng mÝ diÔu c¹p ph¶i ®Òu. 4. Ph­¬ng ph¸p may: a) Tr×nh tù: B1: KiÓm tra b¸n thµnh phÈm, söa sang dÊu B2: May lén c¹p quÇn B3: Tra c¹p vµo th©n B4: MÝ ch©n c¹p, diÔu sèng c¹p B5: KiÓm tra hoµn thiÖn s¶n phÈm b) Ph­¬ng ph¸p: - KiÓm tra b¸n thµnh phÈm söa sang dÊu: Sau khi may tói, tra kho¸ cöa quÇn xong söa ®Òu ®­êng may ë th©n quÇn, sang dÊu b¶n to c¹p lªn l¸ chÝnh. - May lén c¹p quÇn: + §Æt l¸ lãt ë d­íi l¸ chÝnh ë trªn 2 mÆt ph¶i óp vµo nhau, s¾p cho 2 mÐp v¶i b»ng nhau. may theo ®­êng phÊn sang dÊu may tõ ®­¬i c¹p ®Õn ®Çu c¹p ®Òu ®µu quai nhª (c¹p bªn tr¸i). C¹p quÇn bªn ph¶i quay ®Çu c¹p vu«ng + C¹o lÐ ®­êng may sèng c¹p vÒ phÝa l¸ lãt, lén ®Çu c¹p ra. riÒng phÇn ®Çu c¹p quai nhª bÊn chÐo gãc ë l¸ chÝnh c¹p c¸ch ®­êng may 1 sîi v¶i. - Tra c¹p vµo th©n: Th©n quÇn ®Ó d­íi mÆt ph¶i lªn trªn, c¹p ®Ó trªn mÆt ph¶i cña l¸ c¹p chÝnh óp vµo mÆt ph¶i th©n quÇn. s¾p cho mÐp v¶i cña c¹p vµ th©n quÇn (phÇn ®­êng may tra c¹p) b»ng nhau. may theo ®­êng phÊn sang dÊu. Chó ý: Khi may h¬i miÕt nhÑ th©n quÇn ®Ó tr¸nh hiÖn t­îng cÇm th©n - MÝ ch©n c¹p: LËt ®­êng may tra c¹p lª phÝa trªn gÊp kÝn mÐp l¸ c¹p lãt råi may mÝ ch©n c¹p ë mÆt ph¶i. khi may h¬i bai l¸ c¹p lãt, l¸ chÝnh ®Ó ªm - KiÓm tra vÖ sinh c«ng nghiÖp s¶n phÈm: Dùa vµo th«ng sè, quy c¸ch, yªu cÇu kü thuËt ®Ó kiÓm tra. NhÆt s¹ch chØ, x¬ v¶i, lau s¹ch phÊn. IV. Ph­¬ng ph¸p c¹p chun Cã rÊt nhiÒu kiÓu may c¹p chun nh­: C¹p chun liÒn quÇn, c¹p chun rêi th©n quÇn nh­ng ë ®©y chóng t«i ®Ò cËp ®Õn c¹p chun rêi cña quÇn soãc kÐo kho¸. 1. Sang dÊu GËp ®«i b¶n c¹p cho chÕt nÕp g¸y c¹p. Dïng mÉu sang dÊu ®¸nh dÊu ®­êng trÇn theo mÉu. Chia c¹p quÇn vµo chun thµnh c¸c ®o¹n b»ng nhau, råi ®iÒu chØnh mòi chØ th­a ®Ó ghim c¸c ®o¹n chun víi c¹p quÇn, c¹nh cña chun s¸t víi ®­êng gÊp nÕp cña c¹p. 2. May chÇn chun C¾m kim t¹i vÞ trÝ can c¹p, tay ph¶i cÇm phÝa ®Çu chun, tay tr¸i cÇm phÝa sau chun gi÷ ch¾c vÞ trÝ chun t¹i c¹p quÇn. KÐo c¨ng ®o¹n chun cÇn chÇn cho ph¼ng víi mÆt ph¶i v¶i vµ chÇn theo ®­êng sang dÊu (hoÆc dïng c÷ gi¸ ®Ó chia kho¶ng c¸ch khi chÇn). ChÇn hÕt ®o¹n võa kÐo th× c¾m kim xuèng xª dÞch vÞ trÝ tay ph¶i vµ tay tr¸i ®Ó kÐo c¨ng ®o¹n chun kh¸c vµ chuyÓn tiÕp. May ®­êng chÇn chun thø hai t­¬ng tù nh­ ®­êng chÇn thø nhÊt. 3. May tra c¹p quÇn vµo th©n quÇn - GËp ®«i vßng c¹p quÇn ®· chÇn sang dÊu lÊy ®iÓm gi÷a tr­íc khi tra. - Khi tra lén tr¸i quÇn, ®Æt th©n quÇn ë d­íi c¹p quÇn ë trªn mÆt tr¸i cña c¹p chun óp vµo mÆt tr¸i cña th©n quÇn, s¾p cho ®­êng may th©n quÇn vµ c¹p b»ng nhau. C¾m kim may tõ ®­êng ch¾p cña quÇn, ®­êng tra c¹p to 0,5cm (may s¸t ch©n chun) khi may kÐo c¨ng c¹p chun víi th©n quÇn. May tõng ®o¹n c¾m kim vµ kiÓm tra. §iÓm gi÷a c¹p chun trïng víi ®­êng ch¾p ®òng quÇn vµ cø tiÕp tôc cho ®Õn khi tra xong. - GËp mÐp c¹p mÝ s¸t ch©n chun sao cho ®­êng mÝ chêm qua ®­êng tra c¹p 0,1cm. Tr­êng hîp b¶n c¹p v¾t sæ nöa l¸ bªn lãt th× ph­¬ng ph¸p may tra c¹p nh­ sau: - Th©n quÇn ®Ó d­íi c¹p ®Ó trªn hai mÆt ph¶i óp vµo nhau, s¾p cho mÐp c¹p vµ th©n quÇn b»ng nhau, c¾m kim tõ ®­êng cöa quÇn. (c¸ch tra nh­ phÇn trªn) - KÐo c¹p vuèt cho ph¼ng vµ mÝ ®Ì lªn ®­êng tra c¹p chÝnh, ®­êng may to 1cm. 4. KiÓm tra vµ vÖ sinh c«ng nghiÖp C¹p may xong chun cÇm ®Òu, kho¶ng c¸ch ®óng thiÕt kÕ, kh«ng nh¨n dóm cÆp tr×, vÖ sinh phÊn chØ s¹ch sÏ. Bµi 7: Giíi thiÖu vÒ ¸o JackÐt I. H×nh vÏ vµ thuyÕt minh H×nh 39 II. Ph­¬ng ph¸p may c¸c lo¹i tói ¸o JackÐt 1. Ph©n lo¹i c¸c kiÓu tói ¸o JackÐt - Tói 1 c¬i - Tói 2 c¬i - Tói c¬i cã kho¸ - Tói hép - Tói hép cã ®è kh«ng sóp 2. Ph­¬ng ph¸p may a) Kh¸i niÖm chung: Tói ¸o JackÐt cã rÊt nhiÒu d¹ng kh¸c nhau, nh­ng ®Òu lµ h×nh thøc trang trÝ g¾n víi th©n tr­íc cña ¸o, chiÕm vÞ trÝ quan träng trong mÆt diÖn cña s¶n phÈm nªn ®ßi hái kü thuËt cao. b) Tói 1 c¬i: * Th«ng sè kü thuËt Dµi x réng = 15 x 1,2cm Dµi lãt tói = 17cm Réng lãt tói = 16cm * Ph­¬ng ph¸p may: - MËt ®é mòi chØ 3,5 mòi/1cm - Sang mÉu theo mÉu bé phËn thiÕt kÕ cung cÊp - Ghim c¬i theo ®­êng phÊn sang dÊu - Ghim ®¸p vµo lãt tói - Ghim c¬i vµo lãt tói - Ghim ch©n c¬i vµo th©n theo ®­êng sang dÊu - Bæ tói (ng¹nh trª), chÆn ®Çu c¬i - MÝ xung quanh miÖng tói, kho¶ng c¸ch ®Ó mÝ 0,15cm - Quay ®¸p tói ®­êng may 1cm * §Þnh møc: V¶i th©n ¸o, c¬i tói: §Þnh møc 38 x 23cm V¶i lãt tói: §Þnh møc 19 x 19 cm ChØ: §Þnh møc 55m * Yªu cÇu: chi tiÕt may xong ph¶i ®¶m b¶o ®óng th«ng sè, c¬i ªm ph¼ng, gãc tói vu«ng kh«ng x¬ v¶i. c) Tói 2 c¬i: * Th«ng sè kü thuËt D x R = 15 x 0,7cm B¶n to c¬i: 1,4 cm Dµi lãt tói: 17cm Réng lãt tói: 16cm * Ph­¬ng ph¸p may: - MËt ®é mòi chØ 3,5 mòi/1cm - Sang mÉu theo mÉu bé phËn thiÕt kÕ cung cÊp - Ghim c¬i theo ®­êng phÊn sang dÊu - Ghim ®¸p vµo lãt tói - Ghim c¬i vµo lãt tói - Ghim ch©n c¬i vµo th©n theo ®­êng sang dÊu - Bæ tói (ng¹nh trª), chÆn ®Çu c¬i - MÝ xung quanh miÖng tói, kho¶ng c¸ch ®Ó mÝ 0,15cm - Quay ®¸p tói ®­êng may 1cm * §Þnh møc: Vµo th©n ¸o, c¬i tói: ®Þnh møc 40 x 23cm (V¶i ®Çu tÊm c¸c lo¹i) V¶i lãt tói: 19 x 19cm (Lôa 190T, xoa) ChØ: 55 mÐt (60s/3) * Yªu cÇu: Chi tiÕt may xong ph¶i ®¶m b¶o ®óng th«ng sè, c¬i ªm ph¼ng, gãc tói vu«ng kh«ng x¬ v¶i. c) Tói 2 c¬i cã kho¸ * Th«ng sè kü thuËt D x R = 15 x 0,7cm B¶n to c¬i = 1,4cm Dµi lãt tói = 17cm Réng lãt tói = 16cm * Ph­¬ng ph¸p may - MËt ®é mòi chØ 3,5 mòi/1cm - Sang mÉu theo mÉu bé phËn thiÕt kÕ cung cÊp - Ghim c¬i theo ®­êng phÊn sang dÊu - Ghim ®¸p vµo lãt tói - Ghim c¬i vµo lãt tói - Ghim ch©n c¬i vµo th©n theo ®­êng sang dÊu - Bæ tói (ng¹nh trª), chÆn ®Çu c¬i - MÝ xung quanh miÖng tói, kho¶ng c¸ch ®Ó mÝ 0,15cm - Quay ®¸p tói ®­êng may 1cm * §Þnh møc: Vµo th©n ¸o, c¬i tói: ®Þnh møc 40 x 23cm (V¶i ®Çu tÊm c¸c lo¹i) V¶i lãt tói: 19 x 19cm (Lôa 190T, xoa) ChØ: 55 mÐt (60s/3) Kho¸ #3 Nha Trang 01 chiÕc 17cm * Yªu cÇu: Chi tiÕt may xong ph¶i ®¶m b¶o ®óng th«ng sè, 2 c¬i ªm ph¼ng, gãc tói vu«ng kh«ng x¬ v¶i, kho¸ th¼ng kh«ng sãng. d) Tói hép: * Th«ng sè kü thuËt: D x R = 14.5 x 6.5 cm Dµi tói (kÓ c¶ n¾p) = 16cm Réng tói = 14 * Ph­¬ng ph¸p may: + N¾p Tói: Lµ mex dÝnh vµo n¾p tói Sang dÊu n¾p tói theo mÉu bé phËn thiÕt kÕ cung cÊp May theo ®­êng sang dÊu BÊm nh¶, c¹o s¸t vµ lén n¾p tói MÝ diÔu n¾p tói (0,16 x 0,64cm) + Tói: Sang dÊu tói theo mÉu bé phËn thiÕt kÕ cung cÊp May diÔu miÖng tói = 1cm may sóp tói vµo tói, mÝ diÔu tói vµ sóp tói = 0,15 – 0,64cm D¸n sóp tói vµo th©n (mÝ 0,15cm) ChÆn miÖng tói theo ®­êng mÝ diÔu tói ®­êng chÆn dµi 1,5cm ChÆn ®¸y tói ®­êng chÆn trong ®­êng mÝ diÔu * §Þnh møc V¶i ¸o, tói: ®Þnh møc 50 x 25cm (V¶i ®Çu tÊm c¸c lo¹i) Mex dÝnh: ®Þnh møc 10 x 30cm (TËn dông) ChØ may: 100 mÐt (60s/3) * Yªu cÇu: Tói may xong ph¶i ®¶m b¶o th«ng sè vµ h×nh d¸ng, c¸c ®­êng may mÝ, diÔu ªm ph¼ng, tói chêm ngoµi mÐp xóp d¸n tói 0,1cm. Kho¶ng c¸ch n¾p tói ®Õn miÖng tói ph¶i c¸ch ®Òu nhau. e) Tói hép cã ®è kh«ng sóp * Th«ng sè kü thuËt: D x R = 14,5 x 6,5 cm Dµi tói (kÓ c¶ n¾p) = 16cm Réng tói = 14cm * Ph­¬ng ph¸p may: + N¾p Tói: Lµ mex dÝnh vµo n¾p tói Sang dÊu n¾p tói theo mÉu bé phËn thiÕt kÕ cung cÊp May theo ®­êng sang dÊu BÊm nh¶, c¹o s¸t vµ lén n¾p tói MÝ diÔu n¾p tói, ®­êng diÔu 0,64cm + Tói: Sang dÊu tói theo mÉu bé phËn thiÕt kÕ cung cÊp May b¶n ®è tói to 3,2cm diÔu ®è tói 0,64cm, ®Æt ®è tói vµo gi÷a th©n tói. ViÒn miÖng tói hai c¹nh bÎ chÐo cña ®¸y tói b»ng nhau. ChÆn miÖng tói theo ®­êng mÝ diÔu tói, ®­êng chÆn dµi 1,5cm * §Þnh møc V¶i ¸o, tói: ®Þnh møc 50 x 25cm (V¶i ®Çu tÊm c¸c lo¹i) Mex dÝnh: ®Þnh møc 10 x 30cm (TËn dông) ChØ may: 100 mÐt (60s/3) * Yªu cÇu: Tói may xong ph¶i ®¶m b¶o th«ng sè vµ h×nh d¸ng, c¸c ®­êng may mÝ, diÔu ªm ph¼ng, ®è tói ph¶i c©n gi÷a tói. Kho¶ng c¸ch n¾p tói ®Õn miÖng tói ph¶i c¸ch ®Òu nhau, n¾p tói ph¶i che kÝn 2 c¹nh th©n tói. III. Ph­¬ng ph¸p may thÐp tay tam gi¸c ¸o JackÐt 1. Sang dÊu: - Dïng mÉu sang dÊu miÕng ®¸p tam gi¸c - Sang dÊu ®é dµi cña hai bªn xÎ tay lÇn, ngoµi vµ lÇn lãt ph¶i b»ng nhau, sang dÊu ®iÓm tra b¸c tay bªn ngoµi. 2. May ch¾p ®­êng bông tay – may lén, 1 ®¸p tam gi¸c - Ch¾p ®­êng bông tay to 1,2cm, ®Õn ®iÓm sang dÊu c¾m kim vµ l¹i mòi ba lÇn chØ ch¾c ch¾n. BÊm ®iÓm l¹i sang dÊu c¸ch ®­êng may 0,1cm - May ch¾p ®Çu c¸ tay to 0,5cm. Lén mÝ ®Çu c¸ tay ®­êng may to 0,1cm. Ghim 2 c¹nh cña thÐp tam gi¸c theo ®­êng sang dÊu. 3. May ch¾p thÐp tay vµo tay ¸o: - Tay ¸o ®Ó d­íi, thÐp tay ®Ó trªn 2 mÆt ph¶i óp vµo nhau, thÐp tay ®Ó lïi vµo so víi mÐp v¶i cña tay ¸o 0,5cm. §Çu thÐp tay c¸ch cæ tay 0,7cm (®Ó lµm tra b¸c tay). Ch¾p ®­êng tra thÐp tay, ®­êng chØ ch¾p trïng víi ®­êng ghim c¹nh tam gi¸c khi ch¾p xong ®iÓm nhän cña thÐp tay kh«ng ®­îc dóm mµ ph¶i nhän ®Òu - ThÐp tay bªn kia may t­¬ng tù nh­ trªn 4. May lén thÐp tay víi lÇn lãt: - Khi c¸c kh©u liªn quan ®Õn may s¶n phÈm thùc hiÖn xong chóng ta tiÕn hµnh lén ph¶i tay ¸o lÇn ngoµi vµ lÇn lãt. S¾p cho ®­êng sèng tay, bông tay cña lÇn ngoµi víi lÇn lãt song song vµ ®èi xøng nhau. thÐp tay lÇn lãt ®Ó d­íi, thÐp tay lÇn ngoµi ®Ó lªn trªn 2 mÆt ph¶i óp vµo nhau, ch¾p ®­êng may lén thÐp tay. §­êng may lén trïng víi ®­êng ch¾p thÐp tay ban ®Çu. - Khi may lén thÐp tay xong, lén ph¶i tay ¸o vµ mÝ cÆp ch× 2 c¹nh thÐp tay lÇn ngoµi víi lÇn lãt ®­êng mÝ to 0,14cm IV. Ph­¬ng ph¸p may cæ ¸o jackÐt 1. Cæ ¸o JackÐt cã ch©n a) Th«ng sè: Vßng cæ: 38cm B¶n cæ sau: 7cm §Çu cæ: 8,5cm b) Ph­¬ng ph¸p may: - Ðp mex lªn mÆt tr¸i l¸ cæ trªn vµ phÇn ch©n cæ (b¶n mex nhá h¬n mÉu ®Ëu 1 ly c¸ch ®Òu xung quanh b¶n cæ) - Sang dÊu cæ ¸o, ch©n cæ ¸o theo mÉu bä phËn thiÕt kÕ cung cÊp. - May theo ®­êng phÊn sang dÊu - Gät ®Òu xung quanh cæ 0,7cm, phÇn ®Çu cæ = 0,5cm - Lén ®Èy cæ ¸o, vuèt cho ªm ph¼ng, 2 c¹nh ®Çu cæ c¹o s¸t ®­êng may - MÝ diÔu xung quanh b¶n cæ 0,15 – 0,64cm, ®­êng can b¶n cæ vµ ch©n cæ = 1cm, ®­êng mÝ ch©n cæ = 1,5cm c¹o lËt mÝ 2 bªn. - Tra cæ lÇn 1, tra cæ lÇn 2 c) §Þnh møc: V¶i chÝnh: 14 x 45cm Mex dÝnh: 14 x 45cm ChØ 60s/3: 100 mÐt d) Yªu cÇu: cæ ¸o may xong ph¶i ®óng d¸ng theo mÉu, ®­êng may ph¶i ªm ph¼ng, mòi chØ ®Òu nhau, mËt ®é mòi chØ 4mòi/cm. hai ®Çu cæ ph¶i b»ng nhau, gièng nhau, ªm ph¼ng. 2. Cæ ¸o JackÐt kh«ng ch©n: a)Th«ng sè kü thuËt: Vßng cæ 38cm B¶n cæ sau: 7cm §Çu cæ: 9cm b) Ph­¬ng ph¸p may: - Ðp mex lªn mÆt tr¸i l¸ cæ trªn vµ phÇn ch©n cæ (b¶n mex nhá h¬n mÉu ®Ëu 1 ly c¸ch ®Òu xung quanh b¶n cæ). - Sang dÊu cæ ¸o, ch©n cæ ¸o theo mÉu bä phËn thiÕt kÕ cung cÊp. - May theo ®­êng phÊn sang dÊu - Gät ®Òu xung quanh cæ 0,7cm, phÇn ®Çu cæ = 0,5cm - Lén ®Èy cæ ¸o, vuèt cho ªm ph¼ng, 2 c¹nh ®Çu cæ c¹o s¸t ®­êng may - MÝ diÔu xung quanh b¶n cæ 0,15 – 0,64cm, - Tra cæ lÇn 1, tra cæ lÇn 2 c) §Þnh møc: V¶i chÝnh: 12 x 48cm Mex dÝnh: 12 x 48cm ChØ 60s/3: 100 mÐt d) Yªu cÇu: cæ ¸o may xong ph¶i ®óng d¸ng theo mÉu, ®¶m b¶o th«ng sè, ®­êng may ph¶i ªm ph¼ng kÑp ch×, mòi chØ ®Òu nhau, mËt ®é mòi chØ 4mòi/cm. hai ®Çu cæ ph¶i b»ng nhau, gièng nhau, ªm ph¼ng. V. Ph­¬ng ph¸p phñ kho¸ vµ tra kho¸ ¸o JackÐt 1) H×nh vÏ: 2) Th«ng sè kü thuËt Phñ kho¸: Dµi x réng = 33 x 7,5 cm §ãn kho¸: Dµi x réng = 30 x 5cm 3) Ph©n läai: - Phñ kho¸, ®ãn kho¸, che hÕt gÊu ¸o - Phñ kho¸, ®ãn kho¸: löng kh«ng che hÕt gÊu ¸o - Tra kho¸: kÐo dµi hÕt gÊu vµ löng gÊu ¸o. 4. Ph­¬ng ph¸p may phñ kho¸, ®ãn kho¸: * Th«ng sè kü thuËt: Phñ kho¸: D x R = 33 x 7,5cm §ãn kho¸: D x R = 30 x 5cm * Ph­¬ng ph¸p may: - Sang dÊu phñ kho¸, ®ãn kho¸ theo mÉu bé phËn thiÕt kÕ cung cÊp. - may qu©y phñ kho¸, ®ãn kho¸ theo ®­êng sang dÊu - Gät ®Òu xung quanh 0,7cm, gãc trßn 0,5cm. lén ®Èy c¹o s¸t ®­êng may - MÝ diÔu: 0,15 – 0,64cm xung quanh phñ kho¸, ®ãn kho¸ (trõ 2 ®­êng tra) *Yªu cÇu kü thuËt: - Phñ kho¸, ®ãn kho¸ may hoµn chØnh ph¶i ®óng d¸ng theo mÉu, ®¶m b¶o th«ng sè. - §­êng may ph¶i ªm ph¼ng kÑp ch×, mòi chØ ®Òu nhau, * §Þnh møc: V¶i chÝnh: 10 x 42cm Mex dÝnh: 9 x 41cm B«ng 20z: 12 x 45cm ChØ: 50 mÐt * Ph­¬ng ph¸p tra kho¸ - Th«ng sè kü thuËt: S«ng kho¸: 1,2cm Dµi kho¸: 30cm (tuú theo yªu cÇu) - Ph­¬ng ph¸p may: §o chiÒu dµi cña nÑp ¸o dµi h¬n chiÒu dµi nÑp kho¸ 1cm. Kho¸ ®Æt lªn trªn mÆt ph¶i cña s¶n phÈm, may 1 ®­êng th¼ng, khi may kho¸ kÐo c¨ng. MËt ®é mòi chØ may 3,5mòi/cm, may xong 1 bªn kho¸, kÐo kho¸ th¼ng sang dÊu c¹nh bªn c¸c ®iÓm ®èi xøng. May c¹nh khoa tiÕp theo. * §Þnh møc: V¶i chÝnh: 12 x 43cm Kho¸: 01 chiÕc ChØ may: 60 met * Yªu cÇu: Kho¸ ¸o may xong ph¶i ph¼ng, th¼ng, ®óng d¸ng, ®ñ th«ng sè. VI. Tiªu chuÈn kü thuËt ¸o JackÐt nam 1. H×nh d¸ng: - Cæ 1 líp - Th©n ¸o nhiÒu chi tiÕt nhá ghÐp l¹i - Cã 2 tói hép cã n¾p - Kho¸ kÐo suèt tõ gÊu tíi cæ - Tay trÇn chun, gÊu xu«ng - Phñ kho¸ che - Lãt trÇn bu«ng, cã tói lãt mét c¬i 2. Th«ng sè: - Dµi ¸o (®o gi÷a th©n sau) = 64cm (cì 128) = 66cm (cì 134) - 1/2 Vßng ngùc = 48cm(cì 128) = 50cm (cì 134) - 1/2 Vßng gÊu = 48cm(cì 128) = 50cm (cì 134) - Dµi tay (§o tõ vai): = 63cm(cì 128) = 64cm (cì 134) - Vßng cæ: = 43cm(cì 128) = 44cm (cì 134) - 1/2 réng cöa tay: = 7cm(cì 128) = 8cm (cì 134) - Cao mò: = 31cm(cì 128) = 32cm (cì 134) - S©u mò: = 21cm(cì 128) = 22cm (cì 134) 3. Ph­¬ng ph¸p may: - C¸c ®­êng may trªn s¶n phÈm 3,5 mòi/1cm - Toµn bé c¸c ®­êng ch¾p trªn s¶n phÈm 1cm - MÝ 0,16cm diÔu 0,64cm cho: tra tay, can tay sau, cÇu ngùc, can th©n tr­íc nÑp phñ khãa, sãng kho¸, n¾p tói trªn, n¾p tói d­íi, xung quanh tói d­íi, cÇu vai sau, th©n sau s­ên, ®Ønh mò. - MÝ 0,16cm cho: èp eo ngoµi, ve, xung quanh lãt tói, xung quanh ngùc - DiÔu 2,5cm cho: èp eo - DiÔu 2cm cho: GÊu, c¬i tói trªn, cöa mò - Tói lãt mét c¬i dµi x réng 13 x 2,5 cm - Tói d­íi: Dµi x réng = 14 x 12,5cm. Lµm mÉu ®Ëu, s¶n phÈm mÉu cña bé phËn thiÕt kÕ cung cÊp. 4. VÞ trÝ ®Æt m¸c: - M¸c cì ®Æt d­íi, gi÷a m¸c chÝnh - M¸c chÝnh c¸ch häng cæ 3,5cm - M¸c sö dông may tõ gÊu lªn 13cm - Dµi d©y luån eo tÝnh tõ chèt ra 15cm - Lãt trÇn qu¶ ch¸m theo mÉu vµ s¶n phÈm mÉu cña bé phËn thiÕt kÕ cung cÊp - Toµn bé c¸c chi tiÕt l¾p gi¸p ®óng th«ng sè, ch¾p ®Òu 1 cm - DËp cóc, «zª theo mÉu cña bé phËn thiÕt kÕ cung cÊp 5. §Þnh møc V¶i ngoµi (K : 1,39): 1,95 V¶i lãt lôa: (K: 1,10): 0,165 B«ng trÇn: (K: 1,37): 0,98 Mex kh«: (K: 1,00): 0,20 B«ng 2 OZ: (K: 1,50): 0,07 6. Yªu cÇu chung: - Nh·n sö dông ph¶i c¾t th¼ng, sau khi may kh«ng ®­îc mÊt ch÷ vµ ph¶i c©n ®Òu kho¶ng c¸ch hai ®Çu. - C¸c ®iÓm ®èi xøng ph¶i b»ng nhau - C¸c ®­êng may ªm ph¼ng kh«ng bá mòi kh«ng sïi chØ. - S¶n phÈm hoµn chØnh ph¶i ®¶m b¶o th«ng sè kü thuËt, vÖ sinh c«ng nghiÖp, ®óng d¸ng, ®óng kiÓu c¸ch vµ ®¹t tiªu chuÈn xuÊt khÈu. PHẦN III: PHƯƠNG PHÁP MAY CÁC BỘ PHẬN BÀI 1: PHƯƠNG PHÁP MAY CỔ NAM CÓ CHÂN I. THÔNG SỐ - QUY CÁCH 1. Thông số 2. Quy cách: - Diễu xung quanh bản cổ: 0,5cm - Diễu má cổ chân: 0,6cm - Diễu gáy chân cổ: 0,3cm II. YÊU CẦU KỸ THUẬT - Bản cổ, chân cổ phải đúng thông số, quy cách, êm, phẳng phải đủ dộ mo lé - Đầu nhọn cổ phải thoát, không sổ toét, đường diễu phải đều - Đầu chân cổ nếu vuông phải vuông thành sắc cạnh nếu nguýt tròn phải tròn đều - Tra cổ phải chính xác, không lệch họng cổ, đầu chân cổ tra phải bén sát, mí cặp(hoặc lọt khe phải đều) - Đảm bảo sự đối sứng hai bên cổ III. PHƯƠNG PHÁP MAY 1. Trình tự may: - Bước 1: kiểm tra bán thành phẩm - Bước 2: Sang dấu bản cổ, chân cổ - Bước 3: May lộn bản cổ, diễu bọc chân cổ - Bước 4: Lộn, diễu bản cổ - Bước 5: May lộn chân cổ với bản cổ - Bước 6: Lộn – Diễu đường gáy cổ - Bước 7: Tia, mí cổ áo vào thân áo 2. Phương pháp may 2.1. Kiểm tra bán thành phẩm 2.2. Sang dấu bản cổ, chân cổ - Đặt mẫu bản cổ lên mặt trái lá lót bản cổ và mẫu chân cổ lên mặt trái lá chính, sang dẫu xung quan bản cổ, chân cổ cắt dư đều đường may 0,7cm 2.3. May lộn bản cổ, diễu bọc chân cổ -Lần chính bản cổ để dưới lót để trên, hai mặt phải của vải úp vào nhau, sắp cho hai mép vải bằng nhau may theo đường phấn đã sang dấu từ cạnh bản cổ bên này sang cạnh cổ bên kia Chú ý: Khi may hơi ba lần lót đến cách đầu nhọn cổ mỗi mũi thì đặt dây lộn cổ - Phương pháp: + Khi may cách đầu nhọn cổ một mũi may thì cắm kim xuống vị trí thấp nhất, nâng chân vịt lên, lấy một sợi chỉ gấp đôi dài từ 15 – 20cm lồng vào giữa hai lớp vải(sát thân kim). Hạ chân vịt xuống may mũi còn lại đến đúng đầu nhịn cổ cắm kim xuống vị trí thấp nhât, nâng chân vịt lên, vê cho hai đầu sợi chỉ sát vào nhau và đặt sát đường chỉ may (giữa hai lớp vẩi) hạ chân vịt xuống và may tiếp lên đường sống cổ(chú ý khi may không đè lên sợi dây lộn cổ và dây lộn cổ chỉ nằm trong 1 mũi may) + Sang đến đầu cổ bên kia phương pháp đặt chỉ tương tự - Diễu bọc chân cổ chính: Gấp đường cong má cổ vào má trái chân cổ theo đường phấn sang dấu và may cách mép gấp 0,6cm 2.4. Lộn, diễu bản cổ - Sửa đường may xung quan bản cổ cách đường may lộn từ 0,6 – 0,7cm (tùy thuộc vào đường diễu bản cổ), riêng hai đầu nhọn cổ sửa nguýt tròn cách 0,2 – 0,3cm (tùy theo vải xơ nhiều hay xơ ít để sửa cho phù hợp), nếu đường sống cổ cong thì phải bấm nhả đường may. Cạo sát đường chỉ may lộn, gấp hai đầu nhọn cổ theo đường may, lộn đẩy cổ áo ra. Dây lộn cổ kéo theo chiều dọc vải. Vuốt cho bản cổ êm, phẳng và tạo lé về lần lót 0,1cm. Diễu xung quanh bản cổ 0,5cm - Đặt mẫu thành khí lên kiểm tra và sang dấu đường may gáy cổ ở lá chính bản cổ 2.5. May lộn cổ với bản cổ - Sang dấu điểm giữa của bản cổ và hai lá chân cổ. Đặt lá lót chân cổ dưới, mặt phải lên trên, bản cổ giữa, chân cổ chính đặt trên cùng mặt phải úp vào lần chính bản cổ, sao cho cạnh dưới lót chân cổ dư hơn lá chính 0,7cm các điểm giữa trùng nhau, may lộn theo phấn sang dấu, khi may đến hai đầu chân cổ hơi bai lần lót. 2.6. Lộn và diễu gáy cổ - Cạo sát đường may lộn, gấp vuông hai đầu chân cổ và lộn đẩy ra. Vuốt cho êm phẳng bản cổ và chân cổ rồi để lần chính cổ lên trên diễu gáy cổ 0,3cm. - Sửa đường may tra cổ vào thân áo to 0,6cm (nếu tra mí cổ lọt khe) hoặc 0,7cm(nếu tra mí cổ cặp). Sang dấu điểm giữa chân cổ (đường tra vào thân) Hình 40 2.7. Tra, mí cổ vào thân áo - May, vai con thân trước với thân sau - Sang dấu điểm giữa thân áo, điểm giữa cổ áo và hai điểm đầu vai(có thể chỉ cần sang dấu hai điểm đầu vai) - Thân áo để dưới mặt phải lên trên, cổ áo để trên, mặt phải lần lót chân cổ úp xuống thân áo sao cho lần lót chân cổ thụt vào trong so với đường gập nẹp 0,1cm. Sắp cho các mép vải của cổ áo vào vòng cổ thân áo bằng nhau, nếu tra lọt khe thì may sát phía trong đường phấn sang dấu nếu mi cặp thì may cách đường phấn ngoài 0,1cm. Khi tra cổ chú ý các điểm sang dấu phải trùng nhau. Chỉ được phép bai hoặc cầm 0,5 – 0,7cm trong phạm vi họng cổ thân sau, họng cổ thân trước giữ êm - May mí cổ áo: Sau khi tra cổ xong, cạo sát đường chỉ may gấp sát, gấp góc hai đầu chân cổ cho bám sát với nẹp áo, đảm bảo êm, phẳng. May mí cổ, đường may mí kề sát với đường may tra cổ, hai đầu cổ lại mũi bền chắc. BÀI 2: PHƯƠNG PHÁP MAY CỔ NAM CÓ CHÂN CÓ DỰNG MEX I. THÔNG SỐ - QUY CÁCH: (Giống kiểu cổ đứng có chân không dựng) II. YÊU CẦU KỸ THUẬT - Cổ may xong phải êm phẳng, đúng thông số đúng mẫu - Ép mex không bị rộp, phần bẻ lật phải đủ độ mo lé - Các đường may mí, diễu phải đều và dẹp - Đảm bảo vệ sinh công nghiệp III. PHƯƠNG PHÁP MAY 1. Trình tự may - Bước 1: Kiểm tra các chi tiết sửa mex - Bước 2: Ép mex bản cổ, chân cổ - Bước 3: May lộn phần bản cổ - Diễu bọc chân cổ - Bước 4: Lộn – Diễu bản cổ - Bước 5: May lộn chân cổ với bản cổ - Bước 6: Lộn – Diễu đường gáy cổ - Bước 7: Tra – Mí cổ vào thân áo 2. Phương pháp 2.1. Kiểm tra các chi tiết – sửa mex - Sửa mex: Dùng mẫu thành khí đặt vào mặt trái mex( phần không có nhựa dính) dùng bút chì vẽ xung quanh mẫu thành khí. Sau đó sửa đứt đường chỉ, riêng phần chân bản cổ để đều đường may 0,6cm 2.2. Ép mex bản cổ và chân cổ - Đặt mặt phải của mex(mặt có nhựa dính) vào mặt trái của lá chính bản cổ và chân cổ, sắp cho thẳng canh xợi dọc(nếu là vải kẻ thì hai đầu cổ đối kẻ). Điều chỉnh cho độ nóng bàn là thích hợp với nguyên liếu sau đó ép lên mex. Khi ép tuyệt đối không được di bàn là. 2.3. May lộn phần bẻ lật – Diễu bọc chân cổ - Để lá lót bản cổ dưới, lá chính bản cổ lên trên, hai mặt phải úp vào nhau may từ đầu cổ bên này sang đầu cổ bên kia, khi may may cách mép mex 0,15cm. Trong quá trình may hơi vuốt má dưới bản cổ để đảm bảo độ mo của bản cổ - Phương pháp đặt dây lộn cổ tương tự như cổ Nam có chân không dựng 2.4. Lộn,diễu bản cổ - Ghim mo bản cổ 2.5. May lộn chân cổ với bản cổ 2.6. Lộn, diễu đường gáy cổ 2.7. Tra mí cổ vào thân Các bước này giống như phương pháp may cổ đứng có chân khôngg dựng Hình 41 BÀI 3: PHƯƠNG PHÁP MAY CỔ HAI VE I. YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG - Ve, cổ đúng thông số, quy cách, đối xứng hai bên - Các lớp ve, cổ đảm bảo độ mo, lé, êm, phẳng - Đâu ve, đầu cổ thoát, êm, không sổ tuột -Ve nẹp trơn đều, êm, phẳng II. PHƯƠNG PHÁP MAY 1. Trình tự may - Kiểm tra bán thành phẩm - Sửa, sang dấu ve áo, cổ áo - May lộn cổ áo - Lộn ve áo - Tra, mí cổ vào thân - May chặn chân ve - Diễu ve, cổ áo, may cạnh trong chân ve 2. Phương pháp 2.1. Kiểm tra bán thành phẩm 2.2. Sửa sang dấu ve, cổ áo - Úp hai mặt phải thân áo, sửa cho hai thân áo bằng nhau, chú ý tới phần họng cổ, phần ve trên nẹp áo cho khớp(theo dấu phấn phần thiết kế) - Úp hai mặt phải ve áo với nhau, đảm bảo cân đối sửa phần họng cổ, nẹp trên ve áo khớp với nhau, sau đó sang dấu đoạn may lộn ve - Đặt mẫu thành khí lên mặt trái lần lót cổ dùng phấn sang dấu xung quanh mẫu, để đều đường may 0,7cm 2.3. May lộn cổ áo - Lần chính cổ để dưới, lần lót để trên, hai mặt phải úp vào nhau, may lộn cổ theo đường phấn đã sang dấu, khi may hơi bai lần lót cổ - Sửa đều đường may, gấp vuông đầu cổ, cạo sát đường chỉ lộn, lộn đẩy cổ áo, cạo lé vào lần lót 0,1cm. 2.4. May lộn ve áo, cổ áo - Đặt ve áo ở dưới, thân áo ở trên, hai mặt phải úp vào nhau, sắp cho ve áo, thân áo bằng nhau, êm phẳng. May lộn ve theo dấu phấn đã sang dấu. Khi may lộn hơi bai thân áo đến điểm bấm ve thì đặt cổ áo vào giữa ve và thân áo, khi đặt chú ý lá chính của cổ úp vào mặt phải của ve. May tiếp đến cách điểm đầu vai 2cm. Phương may ve nẹp bên kia tương tự Chú ý: trước khi may lộn ve phải kiểm tra chu vi vòng cổ ở thân áo với chu vi vòng cổ ở cổ áo phải có sự trùng khớp và phải sang dấu điểm đầu vai, điểm giữa cổ 2.5. Lộn ve áo - Sửa đường may xung quanh 0,7cm, gấp vuông đầu ve, lộn đẩy ve áo ra vuốt cho êm phẳng ve với thân áo cạo né thân áo vào trong 0,1cm, gần đến điểm này chặn chân ve để hai cạnh bằng nhau không cạo né về phía nào. 2.6. Tra, mí cổ vào thân - May vai con - Thân áo để dưới, cổ để trên mặt phải của thân áo và mặt phải của lần lót bản cổ úp vào nhau. Sắp cho các mép vải bằng nhau tra cổ vào thân, khi tra cổ lật lá chính bản cổ ra. Tra xong cạo lật đường may lên phía trên, may mí cổ áo đường may mí kề sát với đường may tra cổ. 2.7. May chặn chân ve - Gấp chân ve vuông với đường bẻ gập nẹp áo, dải phẳng nẹp áo, thân áo, bản ve sao cho chân ve êm phẳng, thẳng với đường nẹp áo, may kê mí chân ve(đường may không lộ ra thân áo). 2.8. Diễu ve, cổ áo - Vuốt cho nẹp ve áo êm phẳng, may diễu ve áo to 0,5cm từ dưới chân ve 1cm, may ngược lên đầu ve qua sống cổ. - May viền cạnh trong ve to 0,5cm khi may phải hơi chun cầm cạnh ve. May chặn mí ngầm từ đầu vai xuống theo đường cạnh ve dài 7 – 9cm. Đường may chặn hai bên đối xứng, êm phẳng Hình 42 BÀI 4: PHƯƠNG PHÁP MAY THÉP TAY I. PHÂN LOẠI VIỀN CỬA TAY Viền của tay áo sơmi được chia làm 3 loại cơ bản + Viền cửa tay 1 sợi viền + Viền cửa tay 2 sợi viền + Viền cửa tay cắt liền với tay áo II. YÊU CẦU KỸ THUẬT - Viền cửa tay phải êm phẳng, đúng quy cách đã quy định cho từng loại viền cửa tay. - Đảm bảo sự bền chắc và hợp lý cho từng loại sản phẩm III. PHƯƠNG PHÁP MAY 1.Viền cửa tay một sợi viền (thép tay chữ V) 1.1. May sợi viền vào đoạn xẻ cửa tay - Xẻ cửa tay dài 10cm, viền cửa tay dài 22cm rộng 3cm - Đặt tay áo ở dưới, viền cửa tay ở trên, mặt trái của tay áo úp vào mặt phải của viển cửa tay. Sắp cho viền cửa tay với đường may đoạn xẻ cửa tay bằng nhau. May chắp đường may to 0,4cm, đoạn giữa xẻ cửa tay may to 0,2cm (tránh hiện tượng xếp ly đoạn giữa xe cửa tay). 1.2. May mí viền cửa tay - Cạo sát đường chỉ may chắc, gần kín mép sợi viền to 1cm, may mí viền cửa tay, đường may mí kề sát với đường may thứ 1. 1.3. May chặn viền cửa tay - Gập đôi tay áo theo đoạn xẻ cửa tay, hai mặt phải úp vào nhau, sắp cho hai cạnh viền cửa tay êm phẳng và bằng nhau may chặn viền cửa tay hình tam giác từ 3 – 5 lần chỉ trùng khít 2. Viền cửa tay hai sợi viền(thép tay chữ Y) Có hai kiểu may * Kiểu 1: Thép tay to, thép tay nhỏ cắt rời. 2.1. Sửa và sang dấu - Úp hai mặt phải tay áo. Kiểm tra và sửa hai đoạn xẻ cửa tay cho bằng nhau. - Thép tay to và nhỏ bằng nhau từng đôi một - Dùng mẫu thành phẩm đặt vào mặt trái thép to là gấp kín các mép vải 2.2. May hai sợi viền vào đoạn xẻ cửa tay - Tay áo để dưới, viền cửa tay để trên mặt phải viền cửa tay úp vào mặt trái tay áo. Sắp cho đường may viền cửa tay và tay áo bằng nhau may chắp đường may to 0,5cm đến đoạn xẻ cửa tay lại mũi bền chắc(viền cửa tay to may vào mang to). 2.3. May mí viền cửa tay nhỏ - Bấm ngạnh trê cách mũi may cuối cùng 1 đến 2 sợi vải cạo sát đường chỉ may chắp gấp kín mép viền cửa tay to 0,8cm may mí, đường may mí sát với đường chắp. 2.4. May chặn viền cửa tay to - Sau khi cạo sát đường chỉ may chắc, lộn đẩy sợi viền về phía mặt phải gấp sợi viền kín mép theo kich thước đầu sợi viền to 1,8cm đuôi to 2,2cm và gấp theo hình mũi tên. May chặn viền cửa tay cách mỏ nhọn 4,5cm, xungg quanh thép tay to may mí. * Kiểu 2: May cặp thép tay to – thép tay nhỏ liền tay áo 1. Sửa – Sang dấu - Úp hai mặt phải tay áo kiểm tra và sửa hai đoạn xẻ cửa tay bằng nhau. Lá thép tay to - Đặt mẫu thành phẩm lên mặt trái thép to là gấp kín các mép vải theo mẫu 2. May thép tay nhỏ(Phần xẻ phía bụng tay) -Gấp kín mép vải đoạn xẻ cửa tay vào phía mặt trái tay áo theo chiều vuốt đuôi chuột (tay to 0,5cm điểm xe 0,2cm) may cách mép gấp 0,1cm. 3. May thép tay to -Tay áo đặt mặt phải lên trên, thép tay mặt phải lên trên, luồn đoạn xẻ cửa tay còn lại vào giữa hai lớp thép tay áo giao nhau 0,7cm, may mí cặp thép tay với tay áo theo hình dáng thép tay chặn hai đường chỉ song song đảm bảo độ bền chắc. 4. Viền cửa tay cắt liền với tay áo kiểu bụng tay may cuốn đè hai đường chỉ ra mặt ngoài 4.1. May viền cửa tay mang trước - Trước khi may kiểm tra và sửa cho hai tay áo bằng nhau. - Viền cửa tay mang trước gập kín mép to 0,7cm. - May mí 4.2. May cuốn bụng tay lần thứ nhất - Gập đôi tay áo hai mặt trái của vải úp vào nhau, đặt so le sao cho mang trước thụt hơn mang sau 0,7cm. - May cuốn bụng tay đường thứ nhất to 0,7cm, khi tới đoạn mở xẻ cửa tay thì gập kín mép cửa tay mang sau may mí. 4.3. May mí bụng tay, chặn viền cửa tay - Phương pháp may mí giống như phương pháp may cuốn đè hai đường chỉ ở mặt phải. Khi tới điểm sang dấu mở xẻ cửa tay may chẹn cửa tay ba lầm chỉ trung khít. Hình 43 Hình 44 BÀI 5: PHƯƠNG PHÁP MAY TAY ÁO VÀO THÂN (TRA TAY) I. KHÁI NIỆM CHUNG Tra tay áo là bộ phận được lắp ráp giữa tay với thân áo bằng nhiều phương pháp khác nhau. II. PHÂN LOẠI TRA TAY ÁO Phương pháp tra tay áo được chia làm 2 loại cơ bản 1. Phương pháp tra tay tròn May vai con, may sườn rồi mơi tra tay 2. Phương pháp tra tay đoạn (tra tay thẳng) May vai, tra tay sau đó mới may sườn, bụng tay III. YÊU CẦU KỸ THUẬT - Tra tay áo đúng điểm đầu vai, đầu sườn, giữa tay với thân áo. Đúng độ cầm tay cho phép. - Tra tay tròn, mọng, không lảng, không quắp. - Tra tay đường may đảm bảo bền chắc. IV. PHƯƠNG PHÁP MAY A – Phương pháp tra tay đoạn (kiểu may lộn kín) 1. Trình tự may - Sang dấu và kiểm tra tay áo. - Tra tay lần 1 - Tra tay áo đường thứ hai 2. Phương pháp may 2.1. Sửa sang dấu và kiểm tra tay áo (Hình vẽ) - Dải phẳng thân áo, sửa vòng nách sao cho tròn đều theo đường phấn thiết kế. Gập đôi hai điểm sườn áo trùng nhau, sang dấu điểm đầu vai. - Dải phẳng tay áo, sửa đầu tay cho tròn đều, gập đôi tay áo sang dấu điểm đầu tay. - Khớp kiểm tra giữa chu vi đầu tay và chu vi vòng nách, chu vi vòng đầu tay lớn hơn chu vi vòng nách từ 2 – 2,5cm là trung bình(phụ thuộc vào chất liệu vải) 2.2. Tra tay áo lần một (hình vẽ) - Sau khi sửa và sang dấu đặt tay áo ở dưới, thân áo ở trên, hai mặt trái úp vào nhau, sắp cho đường may, may đường may to 0,3cm. - Khi may tay áo phần đầu tay hơi cầm chun vào, thân áo giữ êm phần dọc sợi trên thân áo hơi bai. Chú ý: Khi may phải đúng điểm đầu vai, tay áo cầm 2 – 2,5cm. 2.3. Tra tay áo đường thứ hai (hình vẽ) - Sau khi may xong đường thứ nhất, sửa xơ vải đường may, cách đường may lộn 0,3cm. Cạo sát đường chỉ may lộn, may đường thứ hai to 0,6cm, đều, êm, phẳng. - Sau đó may sườn, bụng tay áo B. Phương pháp tra tay tròn (có viền bọc) May vai, sườn áo, bụng tay, tiến hành, tra tay 1. Trình tự may - Sửa, sang dấu - Tra tay vào thân - May viền bọc nách 2. Phương pháp may 2.1. Sửa, sang dấu (hình vẽ) - Phương pháp sửa và sang dấu tương tự tra tay đoạn, sang dấu điểm đặt bụng tay áo cách đường may sườn áo từ 1 – 2cm về phía trước(đối với áo sơmi nữ). 2.2. Tra tay vào thân(hình vẽ) - Trước khi tra tay áo, dùng vạch hoặc kim tay chun đầu tay áo - Lộn trái tay áo và thân áo để tay ở dưới, thân áo ở trên, hai mặt phải úp vào nhau. Sắp cho các điểm sang dấu gầm nách, đầu vai trùng nhau may tra tay đường may to 0,7cm. Khi may phần dọc vải ở thân áo phải hơi bai. 2.3. May viên bọc nách(hình vẽ) - Sợi viền bọc nách cắt ngang vải hoặc thiên vải - Thân áo ở dưới viền bọc nách để trên may theo đường tra tay. Cạo đường chỉ may tra tay sát với chân viền, gấp kín mép viền bọc nách to 0,7 cm may mí(mí cặp) Hình 45 Hình 46 PHẦN IV: MAY LẮP RÁP CÁC SẢN PHẨM BÀI 1: PHƯƠNG PHÁP LẮP RÁP QUẦN ÂU NAM I. ĐẶC ĐIỂM HÌNH DÁNG II. YÊU CẦU KỸ THUẬT - Quần may xong phải đúng dáng, đúng thông số và đúng quy cách đã quy định - Đường may êm phẳng, không sùi chỉ, bỏ mũi - Các chi tiết đối xứng phải bằng nhau - Là không bị bóng sản phẩm và đảm bảo vệ sinh công nghiệp III. TRÌNH TỰ MAY Kiểm tra bán thành phẩm, sửa, sang dấu, vắt sổ các chi tiết May chiết thân sau, ly thân May túi hậu hoàn chỉnh May dọc quần May túi dọc hoàn chỉnh Tia khóa của quần Tra, mí cặp, may dậy bắt xăng hoàn chỉnh May dàng quần May đũng quần May vắt gấu Kiểm tra hoàn thiện sản phẩm Hình 47 Hình 48 Hình 49 Hình 50 BÀI 2: PHƯƠNG PHÁP LẮP RÁP QUẦN ÂU NỮ I. ĐẶC ĐIỂM HÌNH DÁNG II. YÊU CẦU - Tương tự yêu cầu của quần âu nam III. TRÌNH TỰ MAY Kiểm tra bán thành phẩm, sửa, sang dấu, vắt sổ các chi tiêt May chiết thân sau, chiết thân trước May túi chéo May dọc quần Tra khóa của quần Tra mí cặp, may dây bắt xăng hoàn chỉnh May dàn quần May đũng quần Vắt gấu Kiểm tra hoàn thiện sản phẩm Hình 51 Hình 52 Hình 53 BÀI 3: PHƯƠNG PHÁP LẮP RÁP ÁO SƠMI NAM I. ĐẶC ĐIỂM HÌNH DÁNG II. YÊU CẦU - Quần may xong phải đúng dáng, đúng thông số và đúng quy cách đã quy định - Đường may êm phẳng, không sùi chỉ, bỏ mũi - Các chi tiết đối xứng phải bằng nhau - Sản phẩm may xong đảm bảo vệ sinh công nghiệp III. TRÌNH TỰ Kiểm tra bán thành phẩm, sửa, sang dấu, vắt sổ các chi tiết May túi hoàn chỉnh May cầu vai, vai con May cổ hoàn chỉnh Tra cổ vào thân May thép tay Tra tay áo May sườn, bụng tay May bác tay Tra mí bác tay May gấu Kiểm tra hoàn thiện sản phẩm Hình 54 Hình 55 Hình 56

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docgiao_trinh_huong_dan_su_dung_may_may_cong_nghiep_9556.doc