Giáo trình An toàn lao động hàng hải - Phần II - Phạm Thanh Quang

++ Thông báo cho thuyền viên biết những đe doạ an ninh đã được xác định, nêu rõ tầm quan trọng của quy trình kiểm tra báo cáo người, vật dụng và các hoạt động khả nghi và nhấn mạnh việc cần thiết phải tăng cường cảnh giác. ++ Tiến hành khám xét một phần hoặc toàn bộ tàu trước khi khởi hành. + Ở cấp độ an ninh 3, tàu phải tuân thủ các hướng dẫn của các lực lượng ứng phó với sự cố an ninh hoặc đe doạ an ninh. Tàu phải phối hợp chặt chẽ với đơn vị ứng phó và cảng để thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh bổ sung sau: ++ Chỉ cho phép lên xuống tàu tại một vị trí được kiểm soát. ++ Chỉ cho phép tiếp cận đối với những thành viên của lực lượng ứng phó với sự cố an ninh hoặc đe doạ an ninh. ++ Chỉ dẫn, hộ tống hoặc giám sát trực tiếp những người không phải là thuyền viên ở trên tàu. ++ Đình chỉ lên hoặc xuống tàu. ++ Đình chỉ các hoạt động làm hàng, cung cấp phụ tùng đồ dự trữ cho tàu .v.v. ++ Sơ tán khỏi tàu. ++ Điều động tàu. ++ Sẵn sàng tiến hành khám xét một phần hoặc toàn bộ tàu

pdf59 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 166 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo trình An toàn lao động hàng hải - Phần II - Phạm Thanh Quang, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
gthitbcacỏchthngkthutkhụngưcs dngthưngxuyờn. 10.4 SkimtranờutrongMc10.2cũngnhưcỏcbinphỏpưaraMc10.3phihài hũavilchtrỡnhbodưnghotngcatàu. 11.TÀILIU 11.1 Cụngtyphithitlpvàduytrỡcỏcthtckimsoỏtttccỏctàiliuvàsliu liờnquantiHTQLATcaCụngty.NTTULIB 11.2 Cụngtyphimborng: cỏctàiliucúgiỏtrphicúsnttccỏcaimcúliờnquan. sthayitàiliuphiưcxemxộtvàưcngưicúthmquynthụngqua. hybngaycỏctàiliulithi. 11.3 TàiliuưcdựngmụtvàthchinHTQLATcaCụngtynờnưcưaradưi dng"StayQunlýAntoàn".TàiliunờnlưugimumàCụngtychorngcúhiu qunht.Mitàucnctgitrờntàuttccỏctàiliucúliờnquantitàuú. 12.THMTRA,XEMXẫTVÀÁNHGIÁCACễNGTY 12.1 Cụngtyphitinhànhỏnhgiỏantoànnibthmtralixemcỏchotngan toànvàngănngaụnhimcúphựhpviHTQLATcaCụngtykhụng. 12.2 CụngtyphinhkỳỏnhgiỏhiuquvàkhicnthỡxemxộtliHTQLATcaCụng tycúphựhpvicỏcthtcóưcCụngtylprakhụng. 12.3 Sỏnhgiỏvàcỏchotngkhcphccnthitphiưctinhànhphựhpvith tcóưcghithànhvănbn. PhmThanhQuang37 DVCOL–NavigationDepartment ATLHH2 12.4 Ngưitinhànhỏnhgiỏphiclpviphmviưcỏnhgiỏtrkhiiuú khụngththchinưcbitmcvàbnchtcaCụngty. 12.5 Cỏcktqucaỏnhgiỏvàxemxộtphithuhỳtưcsquantõmttcnhng ngưiangchutrỏchnhimtrongnhnglĩnhvccúliờnquan. 12.6 Ngưiqunlýchutrỏchnhimnhnglĩnhvccúliờnquanphitinhànhnhng hotngkhcphckpthicỏcsaisútóưcphỏthin. 13.CHNGNHN,THMTRAVÀKIMSOÁT 13.1 TàuphiưciuhànhbimtCụngtyóưccpgiychngnhnphựhpliờn quanticontàuú. 13.2 MiCụngtythamóncỏcyờucucaBlutISMsưcChớnhquynhànhchớnh, hocmttchcưcChớnhquynhànhchớnhcụngnhnhocChớnhphcanưcnhõn danhChớnhquynhànhchớnhmàCụngtyóchnchocụngvicthươngmica Cụngtycpchomtgiychngnhnphựhp.Giychngnhnnàyphiưcchpnhn nhưlàbngchngrngCụngtycúkhnăngphựhpvicỏcyờucucaBlutnày. 13.3 Mtbnsaogiychngnhnúphiưcctgitrờntàukhiưcyờucu, thuyntrưngtrỡnhbỏonúchoChớnhquynhànhchớnhhoctchcưcChớnhquyn hànhchớnhcụngnhnkimtra. 13.4 Mtgiychngnhn,gilàGiychngnhnQunlýAntoàn,phiưcChớnh quynhànhchớnhhoctchcưcChớnhquynhànhchớnhcụngnhncpchotàu.Khi cpGiychngnhnnàyChớnhquynhànhchớnhphithmtraxemCụngtyúvàhot ngqunlýtrờntàucanúcúthamónviHTQLATcaCụngtynhưóưcphờ chunkhụng. 13.5 ChớnhquynhànhchớnhhoctchcưcChớnhquynhànhchớnhcụngnhnphi kimtranhkỳvicthchincỏcchcnăngcaHTQLATcatàucúỳngnhưóưc phờchunkhụng. II.BlutISPS: NTTULIB 1.Giithiu: BlutQuctvAnninhTàuvàBncng(BlutISPS)InternationalShip& Port Facilities Sucurity Code là thành qu ch sau hơn mt năm làm vic tớch cc ca y ban An toàn Hàng hi IMO và Nhúm CụngtỏcAnninhHànghi ktkhiphiờnhplnth 22caihing,thỏng 11 năm 2001, thụng qua ngh quyt A.924(22) v vic xem xột li cỏc bin phỏpvàquitrỡnhngănnga cỏchànhngkhngbe PhmThanhQuang38 DVCOL–NavigationDepartment ATLHH2 daanninhcahànhkhỏch,thuynviờnvàantoàntàu.BlutISPSưcthụngquabng mttrongscỏcnghquytdoHinghcỏcChớnhphkýktCụngưcQuctvAn toànSinhmngConngưitrờnBin,1974(London,913thỏng12năm2002)thụngqua ngày12thỏng12năm2002.Mtnghquytkhỏcưaracỏcbsungsaicnthitcho chươngVvàchươngXIcaSOLAS,theoúvictuõnthBlutnàystrthànhbt bucktngày1thỏng7năm2004nunúưcchpnhnvàongày1thỏng1năm2004. ChươngXIhincúưcsaivàỏnhslilà H4.1Kỳhpthỏng01 năm2001caIMO chươngXI1vàchươngXI2 miưcthụngquavcỏcbinphỏpnõngcaoanninhhànghi.BlutISPSvàcỏcb sungsaicaSOLASnờutrongnphmnàycũngnhưcỏcnghquytkhỏcưcHi nghthụngqua(liờnquanncụngviccnphihoànthànhtrưckhicúthtrinkhai thchinBlutvàonăm2004vàvicxemxộtliBlut,shptỏckthut,vàcụng vicphihpviTchcLaongQuctvàTchcHiquanThgii). McớchcaBlutnàylàthitlpmtkhuụnkhquctliờnquannvichp tỏcgiacỏcChớnhphkýkt,cỏccơquanChớnhph,chớnhquynaphươngvàngành cụngnghipvntibinvàcngphỏthin/ỏnhgiỏcỏcmiedaanninhvàcúcỏc binphỏpngănngaivicỏcscanninhnhhưngntàuvàbncngưcs dngtrongthươngmiquct.thitlpvaitrũvàtrỏchnhimtươngngcattccỏc bờnliờnquan,cpqucgiavàquct,mboanninhhànghi.mbosso sỏnhvàtraoikpthi,cúhiuqunhngthụngtinliờnquannanninh.cungcp phươngphỏplunchovicỏnhgiỏanninhcúcỏckhochvàquitrỡnhngphúvi nhngthayivcpanninh.vàmbochcchnrngcỏcbinphỏpanninh hànghithớchhpvàtươngxngưcthchin.Nhngmcớchnàyphitưcbng cỏchchnhcỏcsĩquan/nhõnviờnthớchhptrờnmitàu,trongmibncngvàtrong micụngtyvntibinchunbvàtrinkhaicỏckhochanninhưcphờduytcho mitàuvàcng.PhnAcaBlutlàcỏcyờucubtbucliờnquanncỏciukhon cachươngXI2SOLAS,1974,óưcsai,phnBcaBlutlàhưngdnliờn quanncỏciukhoncachươngXI2SOLAS1974,óưcsai,vàphnAca Blut. NTTULIB 2.Nidungcơbncablut: a.Cỏccpanninhhànghi: Nhmmcớchngănngavàgimthiucỏcthithitcỏcvkhngb,bolon vàcỏcmiedoanninh.Chớnhquynaphươngqucgiacúcngphiracỏccp anninhcthvàưaracỏchưngdnchovicphũngtrỏnhcỏcscanninhú.Cp anninhcaohơnbiuthkhnăngxyralnhơncamtscanninh.Khiracỏccp anninh,Chớnhquyncngphidavàocỏcyutsau: Mctincycathụngtinvmiedoscanninh. Mcxỏcthccathụngtinmiedoscanninh. Mccthhckhnăngspxyracamiedoú. Huqutimtàngcascanninhú. PhmThanhQuang39 DVCOL–NavigationDepartment ATLHH2 Davào4yutcơbntrờn.Chớnhquyncngcúthưara3cpanninhnhưsau: *Cpanninh1:(cpanninhthụngthưng):Làcpmàcỏcbinphỏpbov anninhthớchhpphiưcduytrỡliờntc.cpnày,cỏcmiedoscanninh hockhụngcú,hockhụngthcsrừràng.Cpnàyỏpdngtrongiukinbỡnh thưngcatàuvàbncng. cpanninhnày,bngcỏcbinphỏpphựhpttccỏctàuphithchincỏchành ngnhưsau: +mbothchincỏcnhimvanninhtàu. +Kimsoỏtvictipcntàu. +Kimsoỏtngưilờntàuvàcỏchànhlớcah. +Giỏmsỏtcỏckhuvchnch.mborngchnhngngưicútrỏchnhimmiưc phộptipcncỏckhuvcú. +Giỏmsỏtcỏckhuvctrờnboongvàcỏckhuvcxungquangtàu. +Giỏmsỏtvicbcxphànghoỏvàdtrcatàu. +mbotraoithụngtinanninhluụnluụnsnsàng. *Cpanninh2:(Cpcaohơn): Làcpmàcỏcbinphỏpanninhbsungphi ưcduytrỡtrongkhongthigiancúnguycơcaoca1scanninh.Cpnàyưc banhànhkhichớnhquyncngxộtthycúnguycơcaovscanninh.cpnày phithcthicỏcbinphỏpphũngngabsungưcnờutrongkhochanninhtàuvàc cỏchotngnhưólitkờcpanninh1. *Cpanninh3:(Cpcbit): Làcpmàcỏcbinphỏpbovanninhcth phiưcduytrỡtrngkhongthigianhnchkhi1scanninhcúthxyrahocsp xyra,mcdựcúthkhụngxỏcnhưcmctiờucth.Cpnàyưcbanhànhkhi chớnhquyncngnhnthycúthhocsỏpxyrascanninh.Thitlpcpnàych ưcỏpdngkhicúthụngtintincylàscanninhcúthhocspxy NTTULIB PhmThanhQuang40 DVCOL–NavigationDepartment ATLHH2 ra. H4.2Mtcucdintpanninhcp3ticngLiverpool cpanninh3,phithcthicỏcbinphỏpphũngngacthcaohơn,ưcnờu trongkhochanninhtàuivimihànhngưclitkờtrongcpanninh1. Chỳý: +Chớnhquyncngthitlpchanninh2hoc3,thỡtàuphixỏcbỏoónhn ưchưngdnthayicpanninh. +CỏccpanninhcúththayiNTTULIBlnlưttcp1lờncp2ricp3 hoccúththayitrctiptcp1lờncp3. b.Khochanninhtàu: Mitàuphilp1khochanninhtàudochớnhquynhànhchớnhphờduyt.K hochphichunbcthcỏchànhngcho3cpanninhnhưónờutrờn. Chớnhquynhànhchớnhcúthuquyncho1tchcanninhóưccụngnhn vicsoỏtxột,phờduythocbsung,sai1khochanninhtàu. Khochanninhtàuphiưcvitbngngụnngthụngdngtrờntàu.Nungụn ngúkhụngphilàtingAnhthỡphicú1bndchratingAnh. Nidungca1bnkhochanninhphicpncỏcvnsau: Cỏcbinphỏpphũngngavicsdngvàvicvnchuyntrỏiphộptrờntàucỏcvũkhớ, cỏcthitbvàhúachtnguyhimchngliconngưi,tàuhocbncng. Chracỏckhuvchnchvàcỏcbinphỏpngănngatipcntrỏiphộp. Cỏcbinphỏpngănngavictipcntàutrỏiphộp. PhmThanhQuang41 DVCOL–NavigationDepartment ATLHH2 Cỏcquitrỡnhiphúvicỏcmiedaanninhhocviphmanninh,baogmcỏcqui nhduytrỡnhnghotngquantrngcatàuhocgiaotiptàu/cng. Cỏcquitrỡnhtuõnthhưngdnanninhcpanninhcp3doChớnhphKýkt cúththitlp. Cỏcquitrỡnhsơtỏntrongtrưnghpcúmiedaanninhhocviphmanninh. Nhimvcanhõnviờntrờntàuưcgiaotrỏchnhimanninhvàcacỏcnhõnviờn khỏcvphươngdinanninh. Cỏcquitrỡnhỏnhgiỏcỏchotnganninh. Cỏcquitrỡnhàoto,hunluynvàthctptheokhoch. Cỏcquitrỡnhphihpvicỏchotnganninhcabncng. Cỏcquitrỡnhchovicsoỏtxộtnhkỳkhochanninhvàcpnht. Cỏcquitrỡnhbỏocỏocỏcscanninh. NhnbitSĩquanAnninhTàu. NhnbitNhõnviờnAnninhCụngtybaogmcỏccỏcchititliờnlctrong24/24gi. Cỏcquitrỡnhmbokimtra,th,hiuchunvàbodưngcỏcthitbanninh ưctrangbchotàu,nucú. Tnsutthhochiuchunthitbanninhưctrangbchotàu,nucú. Nhnbitcỏcvtrớcútrangbcỏcimtỏcnghthngbỏonganninhtàu.và Cỏcquitrỡnhvàcỏchưngdnsdnghthngbỏonganninhtàu,baogmvic th,tỏcng,ttvàtlivàhnchcỏcbỏongsai. c.Biờnbn: Cỏcloibiờnbnvcỏchotngnờutrongkhochanninhtàuphiưclưugi libaogm: àoto,hunluynvàthctp. Cỏcmiedaanninhvàcỏcscanninh. Cỏcviphmanninh. Thayicpanninh. LiờnlcliờnquantianninhtrctipcatàunhNTTULIBưcỏcmiedacthivitàuhoc ivibncngnơitàuanghocón. ỏnhgiỏnibhocsoỏtxộtcỏchotnganninh. Soỏtxộtnhkỳỏnhgiỏanninhtàu. Soỏtxộtnhkỳkhochanninhtàu. Thcthibtkỳbsungsainàocabnkhoch.và Bodưng,hiuchunvàththitbanninhưctrangbtrờntàu,baogmcthh thngbỏonganninhtàu. Biờnbnphiưclưugibngngụnnghoccỏcngụnnglàmvictrờntàu.Nu ngụnngúkhụngphilàtingAnh,PhỏphocTõyBanNha,thỡphicúphndchra mttrongcỏcngụnngnúitrờn. Biờnbncúthưclưugidngint.Trongtrưnghpúphicúcỏcqui trỡnhbovnhmmcớchngănngavicsai,phỏhyhocxúatrỏiphộp. Biờnbnphiưcbovkhistipcntrỏiphộphocl. d.àoto,hunluynvàthctpanninhtrờntàu: PhmThanhQuang42 DVCOL–NavigationDepartment ATLHH2 *àoto: Nhõnviờnanninhcacụngty(CSO)vàsquananninhtàu(SSO)phicúcỏckin thcvàưcàotovnhngnidungsau: Qunlýanninh. Cỏccụngưc,lutvàkhuynnghquctliờnquan. LutphỏpvàquinhliờnquancaChớnhph. Trỏchnhimvàchcnăngcacỏctchcanninhkhỏc. Phươngphỏpluncaỏnhgiỏanninhbncng. Cỏcphươngphỏpkimtravàthmtraanninhtàu. Nhnghotng,trngthỏicatàuvàcng. Cỏcbinphỏpmboanninhcatàuvàbncng. Tớnhsnsàngvàngphúscvàkhochiphúscbtthưng. Nhngknănghưngdntrongvicàotovàhunluynanninh,kccỏcbinphỏp vàquitrỡnhanninh. Xlýnhngthụngtinanninhnhycmvàtraoithụngtinanninh. Hiubitvmiedaanninhvàmụhỡnhanninhhinti. Nhndngvàphỏthinvũkhớ,cỏcchtvàthitbnguyhim. Nhndngcỏccimvàhànhvicanhngngưicúnguycơedaanninh,trờncơ skhụngphõnbitix. Nhngcụngnghưcsdngvụhiuhúacỏcbinphỏpanninh. Cỏcthitbvàhthnganninhvànhnghnchsdngcachỳng. Cỏcphươngphỏpthchinỏnhgiỏ,thmtra,kimsoỏtvàtheodừi. Cỏcphươngphỏpkhỏmxộtvàkimtrakhụngcnkhỏmxột. Hunluynvàthctpanninh,kcvichunluynvàthctpvibncng.và ỏnhgiỏcụngtỏchunluynvàthctpanninh. NgoàiraSSOphicúkinthcvàưcàotovmtvàihoctoànbnhng nidungsau,nuphựhp: Btrớchungcatàu. KhochAnninhTàuvàcỏcquitrỡnhliờnquan(kcNTTULIBvicàototheokchbnv cỏchthciphú). Knăngqunlývàkimsoỏtỏmụng. Hotngcacỏcthitbvàhthnganninh. Th,hiuchunvàbodưngtrờnbincỏcthitbvàhthnganninh. Nhngngưitrờntàucúnhngnhimvcthvanninhphicúkinthcvà khnăngthchinnhimvcah,baogm,nuphựhp: Hiubitvmiedaanninhvàmụhỡnhanninhhinti. Xỏcnhvàphỏthinvũkhớ,cỏcchtvàthitbnguyhim. Nhndngcỏccimvàhànhvicanhngngưicúnguycơedaanninh. Nhngcụngnghưcsdngvụhiuhúacỏcbinphỏpmboanninh. Knăngqunlývàkimsoỏtỏmụng. Traoithụngtinliờnquannanninh. Hiubitcỏcquitrỡnhscvàkhochngphú. Sdngcacỏcthitbvàhthnganninh. Th,hiuchunvàbodưngtrờnbincỏcthitbvàhthnganninh. Cỏcknăngkimtra,kimsoỏtvàtheodừi. PhmThanhQuang43 DVCOL–NavigationDepartment ATLHH2 Cỏcphươngphỏpkhỏmxộtngưi,dựngcỏnhõn,hànhlý,hànghúavàdtrca tàu. Ttcnhngngưikhỏccatàuphicúkinthcvàưclàmquenvinhngqui nhliờnquancakhochanninhtàu,baogm: ínghĩavàcỏcyờucucacỏccpanninhkhỏcnhau. Hiubitcỏcquitrỡnhscvàkhochngphú. Xỏcnhvàphỏthinvũkhớ,cỏcchtvàthitbnguyhim. Nhnbitcỏccimvàhànhvicanhngngưicúnguycơedaanninh,trờncơ skhụngphõnbitix. Nhngcụngnghưcsdngvụhiuhúacỏcbinphỏpmboanninh. *Hunluynvàthctp: Mcớchcanhngthunluynvàthctplàmbonhngngưitrờntàu NTTULIB H4.3MtbuihunluynthctpanninhtrờntàucacụngtyVTBCOSCO thànhthoviminhimvanninhưcgiaottccỏccpanninhvàxỏcnh btkỳkhimkhuytanninhnào. mbotrinkhaithchinhiuqucỏcquinhcaKhochAnninhTàu, nhngtthchànhphiưcthchinớtnht3thỏngmtln.Ngoàira,trongnhng trưnghpnucútrờn25%sngưitrờntàuưcthayi,cựngmtthiim,bng nhngngưichưathamgiavàobtkỳtthchànhnàocatàutrongvũng3thỏng,thỡ phithchintthchànhtrongvũng1tunsaukhithayi.Nhngtthchànhphi thtngyutriờngcakhoch,vớdnhưcỏcyutedaanninhnờumc8.9. PhmThanhQuang44 DVCOL–NavigationDepartment ATLHH2 Cỏchỡnhthcthctpkhỏcnhau,cúthcústhamgiacacỏcNhõnviờnAnninh Cụngty,NhõnviờnAnninhBncng,ngưicúthmquyncaChớnhphKýkt,cũng nhưcỏcSĩquanAnninhTàu,nucú,phithchinớtnhtmtlntrongmtnămnhưng giahailnthctpkhụngưcquỏ18thỏng.Nhngtthctpnàyphithhotng thụngtinliờnlc,phihp,ngunlcsncúvàkhnăngngphú.Nhngthctpnàycú thlà: Quimụtoànbhocthct. Mụphngsabànhoctholun. Phihpvicỏctthctpkhỏcnhưthctptỡmkimcunnhocngcusc. CụngtythamgiavàothctpviChớnhphKýktkhỏcphiưcChớnhquyn hànhchớnhchpnhn. e.Thmtra,chngnhntàu: *Thmtra: MitàutrưckhiưcỏpdngvàcụngnhntyờucucablutISPSthỡphi thmtratheocỏcloihỡnhsau: Thmtralnutrưckhiưatàuvàokhaithỏchoctrưckhicpgiychngnhnln utiờn,tthmtranàybaogmvicthmtratoànbhthnganninhvàttccỏc thitbanninhcatàu.tthmtranàyphimbohthnganninhvàcỏcthitban ninhliờnquancatàuthamónhoàntoàncỏcyờucucablut. ThmtranhkỳtheonhngkhongthigiandoChớnh quyn hành chớnh qui nh, nhưngkhụngquỏ5năm.Victhmtranàyphimbohthnganninhvàcỏcthitb anninhliờnquancatàuthamónhoàntoàncỏcyờucucablut. CỏcthmtrabsungbtkỳdoChớnhquynhànhchớnhquinh. CỏctthmtratàuphiưccỏcnhõnviờncaChớnhquynhànhchớnhthchin. Tuynhiờn,ChớnhquynhànhchớnhcúthyquynvNTTULIBicthmtrachomttchcanninh óưccụngnhn. Trongmitrưnghp,Chớnhquynhànhchớnhphibomhoàntoànvshoàn chnh,hiuqucavicthmtravàphimbonhngbtrớcnthitthamóntrỏch nhimnày. *Cphocxỏcnhngiychngnhn: GiychngnhnquctvAnninhTàubinphiưccpsaukhihoànthành thmtralnuhocnhkỳphựhpvicỏciukhoncablutISPS. GiychngnhnnhưvyphiưcChớnhquynhànhchớnhhoctchcanninh ưccụngnhnthaymtChớnhquynhànhchớnhcphocxỏcnhn. GiychngnhnquctvAnninhTàubinphiưclptheomutươngng nờuphchươngcaBlutnày.NungụnngsdngkhụngphilàtingAnh,Phỏp hocTõyBanNhathỡnidungcagiyphicúphndchramttrongcỏcngụnngnày. *Thihnvàhiulccagiychngnhn: PhmThanhQuang45 DVCOL–NavigationDepartment ATLHH2 GiychngnhnquctvAnninhTàubinphiưccpvithihnhiulcdo Chớnhquynhànhchớnhquinh,nhưngkhụngưcquỏ5năm. Khihoànthànhthmtranhkỳtrongvũng3thỏngtrưcngàyhthncagiy chngnhnhincú,giychngnhnmiphicúhiulctngàyhoànthànhthmtra nhkỳtingàykhụngquỏ5nămktngàyhthncagiychngnhnhincú. Khihoànthànhthmtranhkỳ3thỏngtrưcngàyhthngiychngnhnhincú, giychngnhnmiphicúhiulcktngàyhoànthànhthmtranhkỳtingày khụngquỏ5nămktngàyhoànthànhthmtranhkỳ. (XemthờmcỏcbiumuthưngdựngtrongphnPhlc) III.HthngqunlýantoànSMS: 1.Giithiu: Cuithpk1980vàuthpk1990quacỏccuciutracatchcIMOvtai nnhànghichothyrngphnlncỏctainnxyrabtnguntsqunlýyukộm cacỏccụngtykhaithỏctàu.Nhưvyphươngphỏpqunlýúngvaitrũquantrngtrong vicmboantoànkhaithỏctàu.õychớnhlàcơsraicablutISM(International SafetyManagementCode). BlutISMcungcpmtchunquctvqunlýantoànkhaithỏctàuvàngăn ngaụnhimmụitrưng.trinkhaiblutISM,tclàphixõydngmtchunquc tvqunlýantoàn,cỏccụngtyvntibinphixõydngchomỡnhmththngqun lýantoàn(SafetyManagementSystem,vitttlàSMS)phựhpviquymụcacụngty vàưctchcăngkimchpthun. Nhưvy,saungày1thỏng7năm2002cỏccụngtyvntibinVitNambtbuc phiưahthngSMScamỡnhvàohotng.Mtvntralàlàmthnàovn hànhSMSmtcỏchỳngnhưýnghĩacanú,tclàpNTTULIBhitheotinhthncablutISM Code.tưcchunthỡcơshtngcũngnhưyutconngưiphichun.Trưc bicnhhinhpqucthinnayscnhtranhcàngtrnờngaygtcbittronglĩnh vcvntibinvàdoúmicụngtyphitxõydng,hoànthinchomỡnhmththng qunlýantoànmtcỏchhoànchnhvàthiuqucaotronghotng. Hthngqunlớantoànlà“Cmnangantoàn”trờntàu.Bivycnphispxp cỏcnidungcúcựngtrngtõmmtcỏchkhoahcdthamkho,vàddàngtrongquỏ trỡnhthchin.Hinnay,huhtcỏccụngtyubanhànhHthngqunlýantoàndưi dngStayqunlýantoàn(SafetyManagementManual). 2.McớchcaHthngqunlýantoàn: HthngqunlớantoànxõydngtheoyờucucablutqunlớantoànISM Code.VỡvyhthngqunlớantoànphithamónnhnggỡmàblutISMCodera. Núbaogm: Mtchớnhsỏchantoànvàbovmụitrưng. PhmThanhQuang46 DVCOL–NavigationDepartment ATLHH2 Mtquinhvquynhn,trỏchnhim,mithụngtinliờnlcgianhngngưiliờn quannhthngqunlớantoàntrờnbvàtrờntàu. Cỏchưngdnvàquitrỡnhchdnvicthchincỏchotngtrờntàunhmbom antoànvàbovmụitrưng. Cỏcquitrỡnhchunbvàngphúsckhncptrờntàu Cỏcquitrỡnhbỏocỏotainnvànhnggỡkhụngphựhpvilut,cỏcquitrỡnhnibrà soỏtvàỏnhgiỏhthng. 3.Cutrỳccahthngqunlớantoàn: Hthngqunlớantoànbaogmcỏctàiliusau: Cỏcstayhưngdn(manual). Cỏcmubiờnbn(record). Cỏctàiliuthamkhonhưcỏccụngưc,lutlhinhành,nphmhànghi,sơbn vliờnquanncutrỳctàu,stayhưngdnsdngtrangthitbtrờntàu thuntinsdng,thamkho.Btàilờuliờnquannhthngqunlớantoànnờn phõnranhưsau: Trờnvănphũng StayChớnhsỏchcụngty StayTchccụngty Stayquitrỡnhhotngcụngty Stayngphúsccụngty Cỏcmubiờnbnsdngtrờncụngty Cỏctàiliuthamkholiờnquan Trờntàu StayChớnhsỏchcụngty StayTchccụngty Stayquitrỡnhhotngtrờntàu Stayngphúsctrờntàu Cỏcmubiờnbnsdngtrờntàu CỏctàiliuthamkhotrờntàuNTTULIB *Nidungcỏcstayvàtàiliuliờnquan: Núbaogm: Staychớnhsỏchcụngty NidungstaychớnhsỏchcụngtynờurừnhngyờucucablutISMCodevà victuõnthcaHthngqunlớantoàncụngty.Thụngquastaychớnhsỏchcụngty, ngưicdkhỏiquỏttoànbyờucuISMCodevànhnggỡmànidunghthngqun lớantoàncụngtyangỏpdng. Staytchccụngty Nidungstaytchccụngtynờurừsơtchcvhthngqunlớantoàntrờn cụngtyvàtàu.Staysnờurừchcnăng,nhimv,quynhnvàmiquanhgiacỏc bphn,cỏnhõnliờnquannhthngqunlớantoàn Stayquitrỡnhhotng Thụngquastaynày,ngưicshiurừcỏchưngdnthchincỏchotng trờntàuvàtrờnb.Cỏcquitrỡnhbaogm: QuitrỡnhqunlớThuynviờn. QuitrỡnhqunlớHànhhi. PhmThanhQuang47 DVCOL–NavigationDepartment ATLHH2 QuitrỡnhqunlớAntoànvàNgănngaụnhim. QuitrỡnhqunlớBoqunbodưng. QuitrỡnhqunlớVttư. QuitrỡnhqunlớHthngqunlớantoàn. Stayngphúsc Thụngquastaynày,ngưicthyrừcỏctainnhànghitrờntàuvàvicng phúschànghinhưthnào. Cỏcmubiờnbn(recordform) õylàcỏcbiờnbn(record)haycỏcbnràsoỏtcụngvic(checklist).Vicghichộp vàlưulicỏcbiờnbnhaybnràsoỏttrờntàuhaytrờnblàbngchngcthvshot ngcahthngqunlớantoàn.Núbaogm: Mubiờnbnliờnquannqunlớthuynviờn. Mubiờnbnliờnquannqunlớhànghi. Mubiờnbnliờnquannqunlớantoànvàngănngaụnhim. Mubiờnbnliờnquannqunlớboqunbodưng. Mubiờnbnliờnquannqunlớvttư. MubiờnbnliờnquannqunlớHthng. Nidungcỏctàiliuthamkho Cỏctàiliuthamkhobaogm: Cỏcnphmhànhhi,hi(charts&publications). Cỏcbnv,sơliờnquanncutrỳctàu(drawings). Cỏctàiliuhưngdnsdngliờnquannthụngskĩthutvàtàiliuhưngdns dngtrangthitbtrờntàu(trim&stabilitycalculation,M/Einstructions). NTTULIB Bài5: KHOCHANNINHTRấNTÀUBIN I.Giithiuvàcỏcyờucucơbncakhochanninhtrờntàu: 1.Giithiu: PhmThanhQuang48 DVCOL–NavigationDepartment ATLHH2 TheoquynhcablutISPScode,mitàuphitxõydngchomỡnhmtk hochanninhdatrờnnhngỏnhgiỏanninhtàu.Khochanninhsaukhixõydng xong,phiưcChớnhquynhànhchớnhphờduytvàphiưctrinkhai,ỏpdngtrờn tàu,tàucúthưckimtravàchngnhntheoblutISPS. 2.Yờucu: MtbnKhochanninhtrờnTàuphibombaogmnhngnidungcơbn nhưsau: CỏcquynhvquyntquytcaThuyntrưng. QuynhnvàtrỏchnhimcaSquananninhtàu(SSO). Tchcanninhtrờntàu. Quynhvhunluyn,thctpvàdintptrongtngcpanninh. Cỏcbinphỏpbomanninhchotàu. Quynhvnhimvcatngthuynviờntrongcỏccpanninh. Hthngbỏonganninhtrờntàu. Cỏckhuvchnchtrờntàu. Phươngphỏpỏnhgiỏanninhtàu,vàcỏcbinphỏpngphúvitngtrưnghpe doanninhvàviphmanninh. Quynhvcỏcbiumusoỏtxộtvàỏnhgiỏnibcatàu. II.MtsquynhcơbntrongKhochanninhtàu: 1.QuynhnvàtrỏchnhimcaSquananninhtàu(SSO): SquananninhtrờntàuphiưcChtàuchnNTTULIBhvàchutrỏchnhimthchin, duytrỡ,giỏmsỏtKhochanninhtàudưischocaThuyntrưng. TrongvicphihpviNhõnviờnanninhcụngty(CSO)vàThuyntrưng,trỏch nhimthưngxuyờncaSSObagm: Thụngbỏochothuyntrưngvcpanninhphựhpmàtàuangỏpdng. GiỏmsỏtvicthchinKhochanninh,vàcỏcbsung,saichokhochtrong sutchuyni. Nõngcaonhnthcvàcnhgiỏcanninhtrờntàu. mbocỏcthuynviờntrờntàuưchunluynyvàthớchhp. Bỏocỏocỏckhimkhuytvàskhụngphựhpưcphỏthintrongquỏtrỡnhthc hinKhochanninhtàu. LpbiờnbncỏcscanninhxyratrờntàuvàbỏocỏochoThuyntrưng,CSO,và nhõnviờnanninhcng. PhmThanhQuang49 DVCOL–NavigationDepartment ATLHH2 mbocỏcthitbanninhưcvnhành,th,bodưngmtcỏchthớchhp. mbosơbtrớhàngnguyhimluõncúsnThanhtracacnglờnkimtra. Khitàuangtrongcngvàangduytrỡcpanninh1,2.Squananninhtàuphi: PhihptrongvicthchinKhochanninhvinhõnviờnanninhcng. Thưngxuyờnkimtraanninhtàumbocỏcbinphỏpmbanninhthớchhp ưcduytrỡ. Trongcpanninh3vàtrongkhithctõpngphúsc.Squananninhtàuphi: Tphpcỏcnhnxộttnhngngưithamgiavhiuqucanhngbinphỏpó ưcỏpdngvàbỏocỏochCSO. cpanninh3,liờnlcviThuyntrưngvàchớnhquynhànhchớnhhocchớnh quyncng1cỏchthớchhpvàthchincỏcbinphỏpbomanninhtheohưng dn. 2. T chc an ninh trờn tàu. Squananninhtàudưi s hưng dn ca Thuyntrưngthchin trỏch nhim chớnh i vivicỏpdng,duytrỡ, tớnhhiulcvàhiuqu ca K hoch an ninh tàu. Misquantrccacựng H5.1Vớdvsơtchcanninhtàu vicỏcthuynviờncútrỏch nhimivicatrcphigiỏmsỏtanninhcatàuNTTULIBtrongsutthigianica.Ttccỏcs cnhhưngnanninhtàuphiưcbỏocỏochoSSO. SSOphithưngxuyờntholunvnanninhviThuyntrưng.cpanninh 2,victholunphidinrahàngngàyvàphithưngxuyờnliờnlcviCSO. cpanninh3.Thuyntrưngstrctipphtrỏchcỏcvnanninhvàduytrỡ liờnlcviCSO,chớnhquynhànhchớnhvàchớnhquyncngcúliờnquan. NhimvcatngThuynviờnphiưcphõncụngtrỏchnhianninhcthtrong bnKhochanninhtàu. 3.Cỏcbinphỏpbomanninhchotàu. a.Kiểmsoáttiếpcậntu : Cácbiệnphápkiểmsoáttiếpcậnnhằmquảnlýng−ờilêntuvvocáckhuvực hạnchếtrêntu,ngănngừatiếpcậntutráiphép,trìhonviệctiếpcận,chonhânviên PhmThanhQuang50 DVCOL–NavigationDepartment ATLHH2 anninhthêmthờigianứngphócáccảnhbáovbáođộng. Kiểmsoáttiếpcậnvquytrìnhnhậndạnglcácbiệnphápđảmbảoanninhthiếtyếu đểđềphòngxâmphạmđến: +Thuyềnviênvnhânviêncủacảng +Cáckhuvựcchủchốttrêntu +Hnghoávđồdựtrữtu. Cácđiểmtiếpcận: +Cácđiểmchophéptiếpcậntuđ−ợcnêutrongbảnKếhoạchanninhtuphảiđ−ợc đánhdấurõrngvđ−ợcbốtríđểhạnchếtốiđaviệctiếpcậntráiphép.Cácbiệnpháp kiểmsoáttiếpcậnhiệuquảchophépthuyềnviêntrựccakhôngbịgiánđoạnkhituầntra quanhtuđồngthờivẫnbảovệđ−ợcnhữngkhuvựctrọngyếutrêntu. +Cácđiểmtiếpcậndnhchocôngnhânvnhữngng−ờikháclêntuđ−ợckiểmsoát tốtnhấtbằngcáchyêucầumọing−ờixếpthnhmộthngdọcduynhấtđểhạnchếsự rốiloạn,tránhkhôngchomọing−ờitụtậpởcáckhuvựctrốnghoặctậptrungthnhcác đámđôngrảirácngaytr−ớcđiểmkiểmsoáttiếpcận. +Đểkiểmsoáttiếpcậntukhiởtrongcầuphảil−uýđếnkhảnăngtiếpcậntutừphía biển. Tráchnhiệmcủacảngbaogồmcảkiểmsoátanninhkhuvựcneo,cácluồngvocảngv việcliênlạcvớiNhânviênanninhcảngcóthểgiảiquyếtđ−ợcnhữngmốiđedoạanninh cóthểđếntừcách−ớngny. Nhậndạng: +Nhậndạnglmộtphầnthenchốtđểkiểmsoáttiếpcậntu.Nếutấtcảmọing−ờiđều đ−ợctựdođilạitrêntumkhôngbịkiểmtra,khámxétthìthuyềnviên,hnghoácó thểrấtdễtrởthnhmụctiêutấncôngcủatộiphạm.Cáckháchlêntukhôngđ−ợchộ tốngcũngdễgâyrasựcốdokhôngquenvớibốtrí,thiếtbịđiềukhiểnvnhữngthiếtbị kháccủatu. +Thôngth−ờng,tấtcảmọing−ờilêntuđềuphảimangthẻnhậndạngvphảiđ−ợckiểm tracảkhilêntuvkhirờitu.Tuđ−ợccấpSổNTTULIBđăngkýng−ờilên,xuốngtu,mọing−ời lêntuphảighiđầyđủthôngtinvoSổđăngkýny. +Tuỳthuộcvomứcđộkiểmsoáttiếpcậnđ−ợccảngthựchiện,bộphậntrựccaanninh phảiyêucầunhữngng−ờilạmặtmuốnlêntuthìphảixuấttrìnhgiấytờvnóirõlýdo lêntutr−ớckhichophéphọlêntu.Côngtácphảiđ−ợcápdụngt−ơngtựđốivớinhân viêncủachínhquyềncảng. +CácthuyềnviênyêucầuphảimangthẻnhậndạngcủaCôngty,sổthuyềnviênhoặchộ chiếumỗikhiđibờ,vphảixuấttrìnhnhữnggiấytờnhậndạngnytr−ớckhiđ−ợcphép lêntu.Việckhôngtuânthủcácquytrìnhhoặcnhữngquyđịnhnhậndạngsẽphảichịucác hìnhthứckỷluật.Tucócácloạithẻđánhsốđểcấpchonhữngng−ờiđ−ợcphéplêntu. Việccấpphátvtrảthẻsẽđ−ợckiểmsoátchặtchẽ,nếupháthiệnthấyvấnđềbấtth−ờng phảibáongaychoSỹquananninhtu. +Việcyêucầuxuấttrìnhcácgiấytờnhậndạngđểkiểmtrach−ahẳnđlbiệnpháp honhảovìgiấytờnhậndạngcóthểđ−ợclmgiả.Nếucầnthiết,đôikhiphảIkiểmtra tínhhợplệcủagiấytờnhậndạng.TucóthểyêucầuNhânviênanninhcảngt−vấnvề quytrìnhkiểmtrany. +Cácyêucầukiểmtravtầnsuấtkiểmtraphảiđ−ợcghirõtrongbảngKếhoạchanninh PhmThanhQuang51 DVCOL–NavigationDepartment ATLHH2 tu. Khámxét: +Tấtcảmọing−ờilêntuđềucóthểbịkhámxét.TuynhiênởCấpđộanninh1chỉáp dụngph−ơngthứckhámxétxácsuất.Côngviệckhámxéttốtnhấtldocảngthựchiệnở gầnkhuvựctunếuđ−ợctrangbịphùhợpvcósựphốihợpchặtchẽvớitu.Thông th−ờng,thuyềnviêncủatukhôngbịđồngnghiệpcủamìnhkiểmtratrừkhicóbằng chứngrõrngvềđedoạanninhcủathuyềnviênnyđốivớitu.Tuynhiêncôngviệc khámxétphảiđ−ợcthựchiệntheocáchthứcđểbảođảmquyềnconng−ờicủathuyền viênvkhôngxâmphạmnhânphẩm. Kiểmsoátchìakhóa: +Thuyềntr−ởngphảiduytrìhồsơvềnhữngng−ờinắmgiữchìakhoáđặcbiệtlchìa khoávạnnăngđồngthờicótráchnhiệmquảnlýnhữngchìakhóany.Đốivớinhững phònghaykhuvựckhôngmởđ−ợcbằngchìakhóavạnnăng,thuyềnviênphụtráchcó tráchnhiệmnộp1bộchìakhóaphòngvkhodomìnhquảnlýchoThuyềntr−ởng.Các thuyềnviênkhihếtthờihạnlmviệctrêntuphảigiaotrảlạichìakhoáchotu.Khichìa khóabịmấtphảibáongaychoThuyềntr−ởng. Cácbiệnphápkiểmsoáttiếpcận: Tấtcảcácđiểmtiếpcậntuđềuđ−ợcxácđịnhrõtrongbảngKếhoạchanninh tuvđ−ợckiểmsoátphùhợpvớiCấpđộanninhđangđ−ợcápdụng. + cấpđộanninh1cácbiệnphápđảmbảoanninhsausẽđ−ợcthựchiệnđểkiểmsoát tiếpcậnlêntu: ++Kiểmtrathẻnhậndạngvxácnhậnmụcđíchcủanhữngng−ờilêntu,vídụkiểmtra quyếtđịnhxuốngtu,yêucầusửachữa,giấygiớithiệucủachínhphủ.v.v.(việcnhận dạngthợsửachữahoặccôngnhânphảiđ−ợcphốihợpvớinhthầu). ++Liênlạcvớicảngđểthiếtlậpnhữngkhuvựcriêngbiệtđảmbảoanninhđểtiếnhnh kiểmtra,khámxétnhữngng−ờilêntu(baogồmcảNTTULIBđồdùngcánhân,hnhlý). ++Cáchlyng−ờivhnhlýđquakiểmtravớing−ờivhnhlých−aquakiểmtra; ++Xácđịnhnhữngđiểmtiếpcậncầnphảiđóngchặthoặccanhgácđểtránhtiếpcậntrái phép. ++Ngănkhôngchotiếpcậnbằngcáchdùngkhoáhoặcph−ơngthứckhácđốivớicác khuvựckhôngcóng−ờiliềnkềvớicáckhuvựcmkháchcóthểravo. + cấpđộanninh2,ápdụngcácbiệnphápđảmbảoanninhbổsungsau,đểđảmbảo kiểmsoátchặtchẽhơnvnângcaocảnhgiácngănngừanguycơcaoxảyrasựcố: ++Bốtríthêmthuyềnviênđituầntrênboongvobanđêmđểngănchặnviệctiếpcận tráiphép. ++Giớihạnsốl−ợngcácđiểmtiếpcậntuvbảovệcácđiểmtiếpcậnkhácbằngcách dỡbỏcácph−ơngtiệntiếpcận. ++Liênlạcvớicảngđểngănchặnviệctiếpcậntừphíabiển. ++Liênlạcvớicảngđểthiếtlậpkhuvựchạnchếởphíabờcủatu. ++Tăngtầnsuấtkiểmtralên25%đốivớihnghoá,ng−ờivhnhlýmangtheotr−ớc khixuốngtu. ++Nhậndạngvhộtốngkháchtrêntu. PhmThanhQuang52 DVCOL–NavigationDepartment ATLHH2 ++Thôngbáochothuyềnviênbiếtnhữngđedoạanninhđđ−ợcxácđịnh,nêurõtầm quantrọngcủaquytrìnhkiểmtrabáocáong−ời,vậtdụngvcáchoạtđộngkhảnghiv nhấnmạnhviệccầnthiếtphảităngc−ờngcảnhgiác. ++Tiếnhnhkhámxétmộtphầnhoặctonbộtutr−ớckhikhởihnh. + cấpđộanninh3,tuphảituânthủcách−ớngdẫncủacáclựcl−ợngứngphóvớisự cốanninhhoặcđedoạanninh.Tuphảiphốihợpchặtchẽvớiđơnvịứngphóvcảng đểthựchiệncácbiệnphápđảmbảoanninhbổsungsau: ++Chỉchophéplênxuốngtutạimộtvịtríđ−ợckiểmsoát. ++Chỉchophéptiếpcậnđốivớinhữngthnhviêncủalựcl−ợngứngphóvớisựcốan ninhhoặcđedoạanninh. ++Chỉdẫn,hộtốnghoặcgiámsáttrựctiếpnhữngng−ờikhôngphảilthuyềnviênởtrên tu. ++Đìnhchỉlênhoặcxuốngtu. ++Đìnhchỉcáchoạtđộnglmhng,cungcấpphụtùngđồdựtrữchotu.v.v. ++Sơtánkhỏitu. ++Điềuđộngtu. ++Sẵnsngtiếnhnhkhámxétmộtphầnhoặctonbộtu. HTPHNII NTTULIB PhmThanhQuang53 PHLC 2 PHLC Phlc1: GIYCHNGNHNQUCTVANNINHTÀUBIN (Phựhiuchớnhthc)(Qucgia) Sgiy................ Cptheocỏciukhonca BLUTQUCTVANNINHTÀUVÀBNCNG (BLUTISPS) TheoyquyncaChớnhph (tờnqucgia) bi (ngưihoctchcưcyquyn) Tờntàu: ................................................................................................................ Săngkýhochụhiu: .................................................................................... Cngăngký:...................................................................................................... Kiutàu:............................................................................................................... Tngdungtớch:.................................................................................................... SIMO: ............................................................................................................... TờnvàachCụngty: ....................................................................................... CHNGNHNRNG: NTTULIB 1 hthnganninhvàmithitbanninhliờnquancatàuóưcthmtraphựhpvimc19.1caphnA,Blut ISPS; 2 victhmtranhnthyhthnganninhvàmithitbanninhliờnquancatàuthamónvmimtvàtàuthamón cỏcyờucuỏpdngcachươngXI2caCụngưcvàphnAcaBlutISPS; 3 tàuócúKhochAnninhTàuưcduyt. Ngàythmtralnuhocnhkỳcpgiychngnhnnày...................................................... Giychngnhnnàycúhiulcn................................................ viiukinphiưcthmtraxỏcnhntheomc19.1.1caphnA,BlutISPS. Cpti........................................................... (nơicpgiychngnhn) Ngàycp................................................................................. (Chkýcangưi cúthmquyncp) (úngduhocdỏntem,nuphựhp) PHLC 3 Phlc2: GIYCHNGNHNQUCTVANNINHTÀUBINTMTHI (Phựhiuchớnhthc) (Qucgia) Sgiy................ Cptheocỏciukhonca BLUTQUCTVANNINHTÀUVÀBNCNG (BLUTISPS) TheoyquyncaChớnhph (tờnqucgia) bi (ngưihoctchcưcyquyn) Tờntàu: ................................................................................................................ Săngkýhochụhiu: .................................................................................... Cngăngký:...................................................................................................... Kiutàu:............................................................................................................... Tngdungtớch:.................................................................................................... SIMO: ............................................................................................................... TờnvàachCụngty: ....................................................................................... õylàgiychngnhntmthiliờntipsau?ỳng/Sai* Nuỳng,ngàycpgiychngnhntmthiutiờn: ..........................................NTTULIB ChngnhnrngcỏcyờucucaphnA/19.4.2,BlutISPSóưcthamón. GiychngnhnnàyưccptheophnA/19.4caBlutISPS. Giychngnhnnàycúhiulcn................................................ Cpti........................................................... (nơicpgiychngnhn) Ngàycp................................................................................. (Chkýcangưi cúthmquyncp) (úngduhocdỏntem,nuphựhp) PHLC 4 Phlc3: M/V:NSSENDEAVOR STOWAWAYSEARCHINGCHECKLIST From: VoyNo: Time: to: Port: PersonIncharge PlaceandLocation Check Crew Signature BosunStore No.1Hold& AccessHatch No.2Hold& C/O AccessHatch No.3Hold& AccessHatch No.4Hold& AccessHatch No.5Hold& AccessHatch CHIEFOFFIERTEAM 2/O ONDECK No.6Hold& (OSA,OSB,DTRA) AccessHatch MidshipPaint Store Midship Store No.7Hold& AccessHatch 3/O No.8Hold& AccessHatch No.9Hold& AccessHatch TallyRoom TallyToilet GasCylinder BOSUN Store PoopDeck PaintStore PoopDeck DeckStore No.2 NTTULIBDeckWork Shop ABA DeckStore SECONDOFFICERTEAM No.1 (ABA,ABB,ABC) ADeckS SideLifeboat Gymnasium Emer. Generator BoatDeck Room ABB ADeckP SideLifeboat EngineCasing Area FunnelDeck RADIOOFFICERTEAM Officer'sMess Galley (C/COOK,2nd/COOK, Room MESSMEN) Galley& ABC Pantry Crew'sMess Room PHLC 5 Dry'sStore OSA Chamber THIRDOFFICERTEAM UpperDeck (BOSUN,D/BOY,DTRB) SpareRoom AirCondition Room Hospital Room Deck Changing Room Pipe& OSB ElectricCable UppDeck Trunk Ship'sOffice, Ballastcontrol STN FireStation Toilet Engine Changing DECKBOY Room Laundry Room SaloonRoom Pipe& ElectricCable Trunk D/TRNA ADeck Toilet ShowerRoom Crew's Smoking Room Pipe& ElectricCable D/TRNB Trunk NTTULIBLockerNo.3 LockerNo.4 BDeck LockerNo.5 ShowerRoom Library Locker R/O Pipe& ElectricCable Trunk Pipe& ElectricCable Trunk CDeck LockerNo.2 Laundry C/COOK Room Pipe& DDeck ElectricCable Trunk SpareCabin 2nd/COOK LockerNo.1 PHLC 6 Computer Room Navigation Bridge Toilet Nav.Locker BridgeDeck ElectricRoom MESSMEN BatteryRoom Compass Deck REMARK : Keepallcabinknocking 1 duringberthingtime. C/O: MASTER,SSO: PHAMVUTUAN HOANGDUCTHAO NTTULIB PHLC 7 Giỏotrỡnhcúthamkhotàiliut: Antoànlaonghànghi Tỏcgi:TTLờThanhSơn–HHHVitNam BlutISMcode,ISPScode TchcHànghiquctIMO Stayqunlýantoàn VOSCOCo. HILONGCo. VINALINECo. Khochanninhtàubin M/VNSSENDEAVOR M/VVOSCOSTAR M/VHASICO NTTULIB

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfgiao_trinh_an_toan_lao_dong_hang_hai_phan_ii_pham_thanh_quan.pdf
Tài liệu liên quan