Giao đất giao rừng có sự tham gia của người dân

Có quyền kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện quản lý bảo vệ và sản xuất kinh doanh rừng của bên B. - Có quyền yêu cầu bên B sửa chữa những thiếu sót, sai lệch trong việc QLBVR và sử dụng đất rừng được giao. - Đình chỉ hoặc huỷ bỏ khế ước khi bên B vi phạm nghiêm trọng các điều khoản đã quy định và xử lý các vi phạm của bên B theo luật định

pdf77 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Lượt xem: 1011 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giao đất giao rừng có sự tham gia của người dân, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
anh rừng và đất lâm nghiệp được giao và kế hoạch cho việc thực hiên. - Cán bộ PRA thúc đẩy mọi người tích cực tham gia thảo luận và dùng phấn, bút vẽ lên sơ đồ các đường ranh giới mà họ muốn quy hoạch như: khu vực canh tác nông nghiệp, nương rẫy, khu vực nông lâm kết hợp, khu vực trồng rừng, khu vực nuôi dưỡng, làm giàu rừng, khu vực khai thác - Cán bộ PRA luôn đặt ra các câu hỏi và ghi chép lại các ý kiến của họ. - Sau khi có sơ đồ quy hoạch các giải pháp kỹ thuật cho từng đối tượng, thúc đẩy thảo luận để xác định các khu vực ưu tiên, tức là lập kế hoạch về thời gian. - Vẽ lại trên giấy khổ lớn để làm sơ đồ quy hoạch sử dụng đất lâm nghiệp bao gồm 2 nội dung chính cho mỗi loại đất: Giải pháp kỹ thuật, thời gian, khối lượng/diện tích tiến hành. - Sơ đồ quy hoạch cần được thống nhất trong cuộc họp làng lần 2 Kết quả: Một sơ đồ quy hoạch sản xuất nông lâm nghiệp thể hiện đầy đủ: Cơ cấu cây trồng vật nuôi, khối lượng/diện tích, thời gian dự kiến. Đây là cơ sở để chuyển lên bản đồ thành quả quy hoạch sử dụng đất lâm nghiệp 44 4.2 Các công cụ điều tra quy hoạch rừng có sự tham gia của người dân Công cụ 12: Khoanh vẽ và đo đếm diện tích trạng thái rừng Môc ®Ých Mét b¶n ®å tr¹ng th¸i rõng ®−îc khoanh vÏ vµ ®o ®Õm diÖn tÝch theo tr¹ng th¸i khu vùc giao ®Êt giao rõng. B¶n ®å tr¹ng th¸i rõng phôc vô x©y dùng b¶n ®å giao rõng cho tõng ®èi t−îng cã thÓ hiÖn ®Çy ®ñ tr¹ng th¸i rõng khi giao. ChuÈn bÞ - B¶n ®å ®Þa h×nh khu vùc giao ®Êt giao rõng - S¬ ®å hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt l©m nghiÖp do ng−êi d©n tham gia vÏ (C«ng cô 5) - KÕt qu¶ ph©n lo¹i rõng cña ng−êi d©n (C«ng cô 4) ®Ó sö dông c¸c tªn gäi kiÓu rõng cña d©n - C¸c dông cô ®iÒu tra ®o ®¹c: §Þa bµn cÇm tay, GPS (nÕu cã), th−íc d©y 30m – 50m, èng nhßm, bót ch×, th−íc kÎ, th−íc ®o ®é,.... - Thµnh lËp mét nhãm n«ng d©n nßng cèt 3 - 5 ng−êi am hiÓu ®Þa bµn rõng TiÕn hµnh - Lùa chän ph−¬ng ph¸p ®o vÏ tr¹ng th¸i rõng: Tuú theo ®iÒu kiÖn thiÕt bÞ, ®Þa h×nh, diÖn tÝch ®Ó chän lùa mét trong c¸c ph−¬ng ph¸p ®o vÏ tr¹ng th¸i sau: o Sö dông ¶nh m¸y bay hoÆc ¶nh vÖ tinh ®Ó kÕt hîp gi¶i ®o¸n (hoÆc sö dông ¶nh ®· gi¶i ®o¸n – nÕu cã) vµ ®o vÏ bæ sung trªn thùc ®Þa b»ng ®Þa bµn hoÆc GPS o Khoanh vÏ theo dèc ®èi diÖn, ®o vÏ bæ sung ranh giíi b»ng ®Þa bµn hoÆc GPS o Khoanh vÏ theo tuyÕn hÖ thèng. Cù ly tuyÕn tuú theo diÖn tÝch mµ chän cù ly tuyÕn, th«ng th−êng víi quy m« 1.000 ha th× cù ly tuyÕn tõ 200 – 300m, trªn 1.000ha th× cù ly tuyÕn cã thÓ lµ 500m - KÕ thõa kÕt qu¶ vÏ s¬ ®å hiÖn tr¹ng cña ng−êi d©n vµ khoanh vÏ kÜ thuËt trªn hiÖn tr−êng, vÏ ranh giãi c¸c tr¹ng th¸i rõng cho tõng l«, kho¶nh rõng trªn b¶n ®å ®Þa h×nh tû lÖ 1/10.000. Tªn gäi tr¹ng th¸i rõng nªn sö dông c¶ hai c¸ch: Tªn gäi theo kü thuËt vµ tªn gäi cña céng ®ång. VÝ dô: IIIA3 – Rõng giµ - NÕu khu vùc giao cã diÖn tÝch lín th× nªn ph©n chia thµnh c¸c khu nhá vµ ®Æt tªn ®Ó dÔ qu¶n lÝ vµ ph©n chia rõng cho tõng ®èi t−îng, tªn gäi cña tõng khu nªn lÊy theo tªn ®Þa ph−¬ng dùa vµ ®Þa danh s«ng suèi hoÆc nói ®åi hoÆc yÕu tè lÞch sö,.... - §o ®Õm diÖn tÝch: DiÖn tÝch tr¹ng th¸i ®−îc ®o ®Õm tõng m¶nh trong tõng kho¶nh, khu vùc b»ng mét trong c¸c ph−¬ng ph¸p sau: 45 o §o ®Õm b»ng l−íi « vu«ng trªn b¶n ®å o §o ®Õm b»ng m¸y ®o cÇu tÝch trªn b¶n ®å o §o ®Õm b»ng m¸y ®o diÖn tÝch kü thuËt sè trªn b¶n ®å o Sö dông phÇn mÒn qu¶n lÝ b¶n ®å nh− Mapinfo hoÆc ArcView: Sè ho¸ b¶n ®å tr¹ng th¸i vµ ®o tÝnh diÖn tÝch trªn m¸y vi tÝnh KÕt qu¶: - Mét b¶n ®å tr¹ng th¸i rõng khu vùc giao ®Êt giao rõng tû lÖ 1/10.000, trªn b¶n ®å thÓ hiÖn tªn tr¹ng th¸i (theo kü thuËt vµ ng−êi d©n), mµu s¾c vµ diÖn tÝch tr¹ng th¸i t¹i trung t©m cña mét m¶nh tr¹ng th¸i rõng. VÝ dô: 55.5 gia Rung1−IIIA - Thèng kª diÖn tÝch theo tr¹ng th¸i cho tõng kho¶nh, khu vùc vµ tæng hîp cho toµn khu giao 46 Công cụ 13: Khoanh vẽ ranh giới và đo đếm diện tích giao đất giao rừng cho hộ, nhóm hộ, cộng đồng Môc ®Ých X©y dùng ®−îc b¶n ®å khoanh vÏ diÖn tÝch giao cho tõng ®èi t−îng hé, nhãm hé hoÆc céng ®ång th«n lµng. Bao gåm mét b¶n ®å chung tû lÖ 1/10.000 vµ b¶n ®å cho tõng hé, nhãm hé. Trªn c¸c b¶n ®å nµy cÇn thÓ hiÖn râ tr¹ng th¸i rõng, ®©y lµ c¬ së ®Ó lËp b¶n ®å giao ®Êt giao rõng trong sè ®á cã thÓ hiÖn ®Çy ®ñ tr¹ng th¸i rõng. ChuÈn bÞ - B¶n ®å tr¹ng th¸i rõng (c«ng cô 12) - B¶n ®å ®Þa h×nh - S¬ ®å giao ®Êt giao rõng ®−îc x©y dùng bëi céng ®ång (c«ng cô 10) - C¸c dông cô ®iÒu tra ®o ®¹c: §Þa bµn cÇm tay, GPS (nÕu cã), th−íc d©y 30m – 50m, èng nhßm, bót ch×, th−íc kÎ, th−íc ®o ®é,.... - Thµnh lËp c¸c mét nhãm n«ng d©n ®¹i diÖn cho c¸c hé gia ®×nh, hoÆc ®¹i diÖn cho tõng nhãm hé nÕu giao cho tõng nhãm TiÕn hµnh - §èi chiÕu kÕt qu¶ ph©n chia ®Êt l©m nghiÖp cña ng−êi d©n trªn s¬ ®å ë c«ng cô 10 víi thùc ®Þa vµ b¶n ®å ®Þa h×nh. Sö dông c¸c ®Þa h×nh, ®Þa danh ®Ó nhËn biÕt cña ng−êi d©n ®Ó kiÓm tra - TiÕn hµnh ®i khoanh vÏ theo ®−êng ranh giíi ph©n chia diÖn tÝch gi÷a c¸c hé hoÆc nhãm hé b»ng ®Þa bµn cÇm tay, ®Þa bµn 3 ch©n hoÆc GPS. NÕu ranh giíi lµ s«ng suèi, ®−êng d«ng thÓ hiÖn râ trªn b¶n ®å th× chØ cÇn ®Õn x¸c minh lµ ®ñ. - ThÓ hiÖn ranh giãi gi÷a c¸c hé, nhãm hé trªn b¶n ®å tr¹ng th¸i rõng tû lÖ 1/10.000. - §o ®Õm diÖn tÝch: DiÖn tÝch tr¹ng th¸i rõng trong tõng l«, khu rõng giao cho hé, nhãm hé, céng ®ång ®−îc ®o ®Õm theo c¸c ph−¬ng ph¸p t−¬ng tù ®· tr×nh bµy trong c«ng cô 12. 47 KÕt qu¶ - Mét b¶n ®å khu vùc giao ®Êt giao rõng tû lÖ 1/10.000, trªn b¶n ®å thÓ hiÖn ranh giíi hé, nhãm hé, tr¹ng th¸i rõng, diÖn tÝch cña mçi hé, nhãm hé; t« mµu theo hé, nhãm hé. T¹i trung t©m ghi râ tªn hé/nhãm hé, diÖn tÝch. VÝ dô: 25.5 1hom hoN - C¸c b¶n ®å giao ®Êt giao rõng cho tõng hé hoÆc nhãm hé thÓ hiÖn ranh giíi, tr¹ng th¸i rõng, diÖn tÝch cña hé hoÆc nhãm hé; t¹i trung t©m ghi râ tªn hé/nhãm hé, tr¹ng th¸i rõng, diÖn tÝch. VÝ dô: 15.5 TB Rung2hom −hoN - Thèng kª diÖn tÝch giao cho tõng hé, nhãm hé. Trong tõng hé cÇn chi tiÕt diÖn tÝch theo tr¹ng th¸i rõng. Tæng hîp cho toµn khu vùc giao. VÝ dô: B¶n ®å khu vùc giao ®Êt l©m nghiÖp VÝ dô: B¶n ®å giao ®Êt giao rõng cho nhãm hé 48 Công cụ 14: Ước lượng các chỉ tiêu lâm học cho từng trạng thái rừng Môc ®Ých Uíc l−îng c¸c chØ tiªu l©m häc chñ yÕu cho tõng tr¹ng th¸i rõng khi giao vµ lµm c¬ së gi¸m s¸t qu¶n lÝ tµi nguyªn vµ ph©n chia lîi Ých cho ng−êi nhËn rõng. ChuÈn bÞ - B¶n ®å tr¹ng th¸i rõng vµ giao ®Êt giao rõng ®Õn hé, nhãm hé (kÕt qu¶ c«ng cô 12 vµ 13) - C¸c dông cô ®iÒu tra ®o ®¹c: §Þa bµn cÇm tay, GPS (nÕu cã), th−íc d©y 30m – 50m, th−íc ®o ®−ßng kÝnh, chiÒu cao, èng nhßm, bót ch×, th−íc kÎ, th−íc ®o ®é,. b¶ng biÓu ®iÒu tra « tiªu chuÈn... - Thµnh lËp c¸c mét nhãm n«ng d©n ®¹i diÖn cho c¸c hé gia ®×nh, hoÆc ®¹i diÖn cho tõng nhãm hé nÕu giao cho tõng nhãm TiÕn hµnh - Chän lùa ph−¬ng ph¸p ®iÒu tra: Cã thÓ lµ ®iÓn h×nh hay hÖ thèng - Sö dông ®iÒu tra theo « tiªu chuÈn, diÖn tÝch 500m2 cã thÓ h×nh ch÷ nhËt hoÆc trßn - Mçi tr¹ng th¸i tiÕn hµnh rót mÉu tõ 3 – 6 « tiªu chuÈn cho 100ha. NÕu chän ph−¬ng ph¸p ®iÓn h×nh th× c¸c « tiªu chuÈn ®−îc ®Æt ë nh÷ng n¬i ®¹i diÖn cho tr¹ng th¸i rõng ®iÒu tra. NÕu theo ph−¬ng ph¸p hÖ thèng th× thiÕt kÕ c¸c tuyÕn song song c¸ch ®Òu, cù ly tuyÕn vµ « tiªu chuÈn trªn tuyÕn kho¶ng 200 - 300m. - Trong « tiªu chuÈn ®iÒu tra tªn loµi (Kinh vµ d©n téc), ®−êng kÝnh, c«ng dông trong céng ®ång - Tæng hîp c¸c « tiªu chuÈn theo tr¹ng th¸i ®Ó tÝnh loµi c©y chñ yÕu, mËt ®é trªn ha, ®−êng kÝnh b×nh qu©n theo tõng tr¹ng th¸i rõng. - LËp c¸c b¶ng biÓu thÓ hiÖn c¸c chØ tiªu l©m häc theo tr¹ng th¸i vµ tæng hîp cho tõng hé, nhãm hé KÕt qu¶ - B¶ng thèng kª c¸c chØ tiªu l©m häc theo tr¹ng th¸i rõng - B¶ng thèng kª diÖn tÝch vµ c¸c ®Æc ®iÓm tr¹ng th¸i rõng giao cho hé hoÆc nhãm hé 49 VÝ dô: B¶ng thèng kª −íc l−îng c¸c chØ tiªu l©m häc theo tr¹ng th¸i rõng Stt Tªn tr¹ng th¸i, kÝ hiÖu Tªn gäi cña céng ®ång Loµi c©y chñ yÕu (3-5 loµi) MËt ®é N/ha Dbq (cm) 1 Non - IIB Rõng non sau n−¬ng rÉy d−íi 10 n¨m DÎ, Thµu t¸u, Lµnh ng¹nh 600 12 2 `NghÌo – IIIA1 Rõng xÊu DÎ, Tr¸m, Chß xãt 350 15 3 Trung b×nh – IIIA2 Rõng giµ B»ng l¨ng, C¨m xe, Géi 550 22 4 ......... ...... ..... VÝ dô: B¶ng thèng kª diÖn tÝch c¸c ®Æc ®iÓm cña tr¹ng th¸i rõng giao cho hé, nhãm hé, céng ®ång Stt Tªn hé hoÆc nhãm hé Tr¹ng th¸i rõng DiÖn tÝch (ha) Loµi c©y chñ yÕu (3-5 loµi) MËt ®é N/ha Dbq (cm) Tæng sè c©y IIIA1 - NghÌo 100 DÎ, Tr¸m, Chß xãt 350 15 35.000 Nhãm hé 1 IIIA2 – TB 50 B»ng l¨ng, C¨m xe, Géi 550 22 27.500 1 Tæng nhãm hé 1 150 62.500 Nhãm hé 2 2 Tæng nhãm hé 2 IIB – Non IIIA1 – NghÌo IIIA2 – TB Tæng theo tr¹ng th¸i IIIA3 - Giµu Tæng chung 50 Công cụ 15: Lập bản đồ quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất rừng Môc ®Ých X©y dùng ®−îc mét b¶n ®å quy ho¹ch vµ kÕ ho¹ch ®¬n gi¶n sö dông rõng vµ ®Êt rõng ®−îc giao ChuÈn bÞ - B¶n ®å ®Þa h×nh, tr¹ng th¸i rõng khu vùc giao ®Êt giao rõng - S¬ ®å quy ho¹ch sö dông ®Êt l©m nghiÖp do ng−êi d©n thùc hiÖn (C«ng cô 11) - C¸c dông cô ®iÒu tra ®o ®¹c: §Þa bµn cÇm tay, GPS (nÕu cã), th−íc d©y 30m – 50m, èng nhßm, bót ch×, th−íc kÎ, th−íc ®o ®é,.... - Thµnh lËp mét nhãm n«ng d©n nßng cèt 5 – 7 ng−êi am hiÓu s¶n xuÊt, rõng. TiÕn hµnh - KÕ thõa kÕt qu¶ vÏ s¬ ®å quy ho¹ch sö dông ®Êt l©m nghiÖp cña ng−êi d©n tiÕn hµnh kiÓm tra ngoµi thùc ®Þa ®Ó khoanh vÏ ranh giíi c¸c khu vùc ¸p dông c¸c gi¶i ph¸p kÜ thuËt kh¸c nhau. Sö dông ®Þa bµn cÇm tay, hoÆc ®Þa bµn 3 ch©n hoÆc GPS ®Ó khoanh vÏ - KiÓm chøng vµ thèng nhÊt c¸c ®Ò xuÊt cña ng−êi d©n vÒ gi¶i ph¸p kinh doanh ®Êt rõng trªn thùc ®Þa - Thèng kª diÖn tÝch ¸p dông c¸c gi¶i ph¸p kÜ thuËt kh¸c nhau ë c¸c tr¹ng th¸i. - Th¶o luËn nhãm ®Ó lËp mét kÕ ho¹ch ®¬n gi¶n vÒ sö dông ®Êt l©m nghiÖp ®−îc giao KÕt qu¶ - Mét b¶n ®å quy ho¹ch sö dông ®Êt l©m nghiÖp tû lÖ 1/10.000, thÓ hiÖn c¬ cÊu c©y trång vËt nu«i, diÖn tÝch ë tõng tr¹ng thaÝ ®Êt, rõng trong tõng l«, kho¶nh, khu vùc ®−îc giao. - Mét b¶n kÕ ho¹ch sö dông ®Êt l©m nghiÖp ®¬n gi¶n trong 5 n¨m 51 VÝ dô: B¶ng kÕ ho¹ch kinh doanh ®Êt l©m nghiÖp 5 n¨m KÕ ho¹ch 5 n¨m Stt Tr¹ng th¸i rõng, ®Êt VÞ trÝ DiÖn tÝch (ha) Gi¶i ph¸p kinh doanh 05 06 07 08 09 1 §Êt trèng §åi C− D¨m 120 N«ng L©m kÕt hîp: QuÕ – S¾n 10 15 20 25 25 GÇn suèi Dak To 250 Nu«i d−ìng rõng 250 250 250 250 2502 IIIA1 - NghÌo Trªn ®åi C− NÐ 175 Lµm giµu rõng b»ng sao, dÇu 15 15 25 25 30 ... ..... ....... ... ..... 170 N«ng l©m kÕt hîp: QuÕ – S¾n 30 35 30 45 30 500 Nu«i d−ìng rõng 500 500 500 500 500 230 Lµm giµu rõng b»ng sao, dÇu 40 40 50 50 50 Tæng theo gi¶i phap kinh doanh ................... 52 Công cụ 16: Tính toán tỷ lệ hưởng lợi sản phẩm gỗ của người nhận rừng Môc ®Ých: TÝnh to¸n cô thÓ ®−îc tû lÖ h−ëng lîi s¶n phÈm gç cho ng−êi nhËn rõng theo tõng tr¹ng th¸i vµ kiÓu rõng. Nguyªn t¾c: QuyÒn h−ëng lîi s¶n phÈm gç ®−îc x©y dùng dùa trªn nguyªn t¾c ng−êi nhËn rõng ®−îc thu phÇn t¨ng tr−ëng hµng n¨m cña rõng. Cã nghÜa lµ ng−êi nu«i rõng lu«n b¶o ®¶m phÇn vèn rõng cña quèc gia ®· giao cho hä vµ ®−îc h−ëng lîi nhê phÇn sinh tr−ëng tÝch luü. Nguyªn t¾c nµy b¶o ®¶m hai yªu cÇu: i) Hµi hoµ gi÷a b¶o ®¶m vèn rõng vµ h−ëng lîi cña ng−êi d©n, ii) KhuyÕn khÝch ®−îc ng−êi nhËn rõng tæ chøc kinh doanh, ®Çu t− vµo rõng, ®Çu t− cµng cao th× t¨ng tr−ëng cµng lín vµ h−áng lîi cµng nhiÒu. ChuÈn bÞ: - Sè liÖu ®iÒu tra c¸c chØ tiªu l©m häc ®· ®−îc thùc hiÖn trong c«ng cô 14 - C¸c ph−¬ng tr×nh quan hÖ gi÷a l−îng t¨ng tr−ëng hµng n¨m (Zm) víi tr÷ l−îng (M) cho hai kiÓu rõng: Quan he Zm - M rung thuong xanh y = -0.0002x 2 + 0.1137x - 1.9271 R2 = 0.603 0 2 4 6 8 10 12 14 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 M (m3/ha) Zm (m 3/ ha /n am ) Quan he Zm - M rung khop y = -9E-08x4 + 3E-05x3 - 0.0034x2 + 0.1718x - 0.5647 R2 = 0.6701 0 1 2 3 4 5 6 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 M (m3) Zm (m 3/ ha /n am ) TiÕn hµnh tÝnh to¸n: Dùa vµo ®iÒu tra t¨ng tr−ëng ®Þnh kú cã thÓ tÝnh to¸n nhanh tû lÖ h−ëng lîi cho tõng tr¹ng th¸i rõng theo hai tr−êng hîp nh− sau 1. Tû lÖ h−ëng lîi s¶n phÈm gç khi rõng ®¹t tiªu chuÈn khai th¸c Cã nghÜa lµ ng−êi nhËn rõng ®· nu«i rõng ®¹t tiªu chuÈn rõng khai th¸c, tiªu chuÈn nµy ®−îc x¸c ®Þnh lµ tr÷ l−îng rõng cã l−îng t¨ng tr−ëng cao nhÊt (Mc). C¸ch tÝch to¸n nh− sau: - Tû lÖ % s¶n phÈm gç ng−êi nhËn rõng ®−îc h−ëng cho 01 n¨m nu«i rõng (d%): % .%% I Pmd = 53 Víi: Pm%: SuÊt t¨ng tr−ëng vÒ tr÷ l−îng (%), M ZmPm =% , trong ®ã Zm ®−îc x¸c ®Þnh qua M1 (tr÷ l−îng hiÖn t¹i cña 01 tr¹ng th¸i rõng) th«ng qua m« h×nh quan hÖ Zm-M. I%: C−êng ®é khai th¸c (%), th«ng th−êng ®−îc x¸c ®Þnh biÕn ®éng tõ 30 – 40% bao gåm c¶ l−îng ®ç vì trong khai th¸c tõ 10-15%. I% cã thÓ tÝnh qua c«ng thøc Mc MktI =% . Trong ®ã Mkt: Tr÷ l−îng c©y ®øng dù kiÕn khai th¸c (m3/ha). Mc: Tr÷ l−îng rõng ®¹t tiªu chuÈn khai th¸c (m3/ha), ®−îc x¸c ®Þnh th«ng qua m« h×nh Zm – M, trong ®ã Mc x¸c ®Þnh trªn c¬ së Zm ®¹t max, cã nghÜa lµ khi khai th¸c rõng sÏ ®¹t ®−îc l−îng t¨ng tr−ëng tèi ®a ®Ó kh«ng ngõng n©ng cao s¶n l−îng rõng. Zm ®¹t max víi Mc tõ 200 – 350m3/ha ë rõng th−êng xanh vµ tõ 110 – 150m3/ha ë rõng khép vµ biÕn ®éng theo lËp ®Þa, tr¹ng th¸i xuÊt ph¸t. - Sè n¨m nu«i d−ìng rõng (n): Zm MMcn 1−= M1: Tr÷ l−îng rõng hiÖn t¹i, lóc giao (m3/ha) Mc: Tr÷ l−îng rõng ®¹t tiªu chuÈn khai th¸c (m3/ha), ®· tr×nh bµy ë trªn. Zm: L−îng t¨ng tr−ëng hµng n¨m (m3/ha/n¨m) x¸c ®Þnh qua m« h×nh Zm – M - Tæng % h−ëng lîi s¶n phÈm gç cña ng−êi nhËn rõng (tæng d%): tæng %d = d% x n. Tû lÖ nµy thuyÕt minh % gi¸ trÞ s¶n phÈm gç khai th¸c ng−êi nhËn rõng ®−îc h−ëng t¹i thêi ®iÓm khai th¸c. Tû lÖ h−ëng lîi s¶n phÈm gç cña ng−êi nhËn rõng khu vùc rõng th−êng xanh vµ khép cña huyÖn Mang Yang, tØnh Gia Lai KiÓu rõng Tr¹ng th¸i Tû lÖ h−ëng lîi cña d©n (d%/n¨m) Thêi gian nu«i d−ìng (n n¨m) Tæng % d©n ®−îc h−ëng khi khai th¸c IIA 18 25 >100 IIB 19 12 >100 IIIA1 14 8 >100 IIIA2 10 1 10 Th−êng xanh IIIA3 7 1 7 RIIB 12 12 >100 Khép RIIIA1 13 14 >100 54 Tû lÖ h−ëng lîi s¶n phÈm gç cña ng−êi nhËn rõng khu vùc rõng khép huyÖn A Jun pa, tØnh Gia Lai KiÓu rõng Tr¹ng th¸i Tû lÖ h−ëng lîi cña d©n (%d/n¨m) Thêi gian nu«i d−ìng (n n¨m) Tæng % d©n ®−îc h−ëng khi khai th¸c RIIA 30 66 >100 RIIB 21 27 >100 Khép RIIIA1 16 19 >100 2. Tû lÖ h−ëng lîi s¶n phÈm gç khi tiÕn hµnh gi¶i ph¸p chÆt chän c−êng ®é nhá, lu©n kú ng¾n §èi víi kinh doanh rõng céng ®ång, ®Ò nghÞ ¸p dông gi¶i ph¸p chÆt chän c−êng ®é nhá víi lu©n kú ng¾n: - ¸p dông cho mäi tr¹ng th¸i rõng, kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i chê ®¹t tiªu chuÈn rõng khai th¸c - Lu©n kú ng¾n: 5 – 10 n¨m - C−êng ®é nhá d−íi 30% bao gåm c¶ ®æ vì, víi c−êng ®é ®ç vì th−êng b»ng c−êng ®é lÊy ra. Do ®ã khi thiÕt kÕ c−êng ®é chÆt kh«ng qu¸ 15% - S¶n phÈm lÊy ra ®a d¹ng: gç lín, gç nhá, cñi, lµm c¸c vËt liÖu s¶n xuÊt phôc vô cho nhu cÇu thiÕt yÕu cña céng ®ång vµ cã thÓ b¸n ra thÞ tr−êng ®Ó t¹o ra thu nhËp. Víi gi¶i ph¸p nµy sÏ hç trî cho tiÕn tr×nh qu¶n lÝ kinh doanh rõng céng ®ång tèt h¬n: - Kh«ng chê ®îi rõng ®¹t tiªu chuÈn khai th¸c nh− hiÖn nay: §a sè rõng giao lµ rõng nghÌo, non, do ®ã nÕu ®Ó ng−êi d©n chê ®îi cho ®Õn khi rõng ®¹t tiªu chuÈn khai th¸c th× qu¸ l©u, th−êng h¬n 20 n¨m, ®iÒu nµy sÏ lµm cho rõng Ýt cã ®ãng gãp cho ®êi sèng vµ ph¸t triÓn céng ®ång. Do ®ã xem xÐt gi¶i ph¸p kinh doanh th«ng qua chÆt c−êng ®é nhá, lu©n kú ng¾n lµ cÇn thiÕt, kÌm theo ®ã lµ gi¶i ph¸p kü thuËt thÝch hîp ®Ó b¶o ®¶m cÊu tróc rõng vµ nu«i d−ìng rõng ph¸t triÓn (Kü thuËt ®iÒu chØnh cÊu tróc rõng trong khai th¸c c−êng ®é nhá, lu©n kú ng¾n ®−îc tr×nh bµy cô thÓ trong h−íng dÉn lËp kÕ ho¹ch qu¶n lÝ rõng dùa vµo céng ®ång cña nghiªn cøu nµy) - ChÆt theo ph−¬ng ph¸p nµy sÏ kh«ng g©y tæn h¹i ®Õn vèn rõng, vÝ dô chÆt ë tr¹ng th¸i rõng nghÌo IIIA1 nÕu chän lu©n kú L = 5 n¨m, suÊt t¨ng tr−ëng lµ Pm% = 6%, th× c−êng ®é chÆt lµ == %% LxPmI 30%, khi ®ã c−êng ®é chÆt thùc tÕ chØ lµ 15% (®ç vì 15%) - Lu©n kú ng¾n sÏ thuËn lîi vµ ®¬n gi¶n cho viÖc lËp kÕ ho¹ch rõng céng ®ång, ®ång thêi ng−êi d©n cã kh¶ n¨ng thu nhËp liªn tôc víi quü rõng giao kh«ng lín 55 - C−êng ®é chÆt nhá phï hîp víi ®iÒu kiÖn céng ®ång: ChÆt, vËn xuÊt thñ c«ng. §ång thêi c−êng ®é nhá vµ víi lu©n kú ng¾n sÏ lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc t¸c ®éng nu«i d−ìng rõng ngµy cµng tiÕp cËn rõng chuÈn. - ChÆt ë c¸c tr¹ng th¸i kh¸c nhau sÏ t¹o ra nguån l©m s¶n ®a d¹ng, liªn tôc, phï hîp víi nhu cÇu s¶n xuÊt vµ sinh ho¹t cña céng ®ång Tû lÖ h−ëng lîi s¶n phÈm gç: TÝnh cô thÓ cho tõng n¨m nu«i d−ìng rõng ë tÊt c¶ tr¹ng th¸i rõng: - Trong tr−êng hîp nµy tû lÖ d% còng nh− ph−¬ng ph¸p trªn: % .%% I Pmd = Trong ®ã Pm% x¸c ®Þnh nh− trªn, I% x¸c ®Þnh qua c«ng thøc: %% LxPmI = , víi L lµ lu©n kú ng¾n 5 – 10 n¨m. - Tæng d% = d% x n; víi n lµ sè n¨m nu«i d−ìng rõng tõ khi nhËn cho ®Õn khi chÆt, thêi gian nµy kh«ng ph¶i chê ®Õn khi rõng ®¹t tiªu chuÈn. VÝ dô rõng tr¹ng th¸i nghÌo IIIA1 sau n = 3 n¨m nu«i d−ìng kÓ tõ khi nhËn rõng ®−îc ®−a vµo chÆt, víi lu©n kú chÆt lµ L = 5 n¨m, Pm% = 6%, th× I% = 5x6% = 30%, c−êng ®é chÆt thùc tÕ kho¶ng 15% (trõ 15% ®ç vì) Tû lÖ h−ëng lîi cho 01 n¨m nu«i rõng: %20 %30 %6 % .%% === I Pmd /n¨m Tæng tû lÖ h−ëng lîi s¶n phÈm gç cña ng−êi nhËn rõng: Tæng d% = d% x n = 20% x 3n¨m = 60% KÕt qu¶ tÝnh to¸n tû lÖ h−ëng lîi gi¸ trÞ s¶n phÈm gç cho 01 n¨m nu«i rõng vµ tæng cho ®Õn thêi ®iÓm khai th¸c ë hai khu vùc ®· ®−îc nghiªn cøu cô thÓ. §©y lµ kÕt qu¶ nghiªn cøu, ph©n tÝch d÷ liÖu thùc tÕ vµ kiÕn nghÞ ®Ó xem xÐt, tÝnh to¸n bæ sung cho quyÕt ®Þnh 178 vÒ ph©n chia lîi Ých cña ng−êi nhËn rõng s¶n xuÊt. - TÝnh gi¸ trÞ h−ëng lîi cña ng−êi nhËn rõng: Gi¸ trÞ gç thu ®−îc tõ khai th¸c sÏ ®−îc ph©n chia theo nguyªn t¾c: o Tr−íc hÕt trõ ®i thuÕ tµi nguyªn cho nhµ n−íc o C¨n cø vµo tæng %d (tæng % gi¸ trÞ s¶n phÈm gç ng−êi nhËn rõng ®−îc h−ëng) ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ trÞ s¶n phÈm cña ng−êi nu«i rõng, phÇn cßn l¹i ®−îc nép ng©n s¸ch x· VÝ dô: Mét nhãm hé ®−îc giao rõng th−êng xanh tù nhiªn lµ rõng s¶n xuÊt, thuéc tr¹ng th¸i trung b×nh (IIIA2). Nhãm hé ®· nu«i d−ìng rõng ®−îc 5 n¨m, nay rõng ®· ®¹t tiªu chuÈn khai th¸c, tiÕn hµnh khai th¸c vµ vËn xuÊt gç ra b·i giao víi khèi l−îng 100m3. Gi¸ b¸n gç t¹i b·i giao (Nhãm V) lµ 1.000.000®/m3. ThuÕ tµi nguyªn lµ 15%; sau khi trõ thuÕ, nhãm hé ®−îc h−ëng 7% gi¸ trÞ gç cho 01 n¨m nu«i d−ìng rõng, nh− vËy trong 5 n¨m sÏ ®−îc h−ëng 7% x 5 n¨m = 35% gi¸ trÞ s¶n phÈm khai th¸c; vµ phÇn nép ng©n s¸ch x· lµ 65%. Cô thÓ tÝnh thµnh tiÒn nh− sau: 56 - TiÒn b¸n gç t¹i b·i giao: 100m3 x 1.000.000® = 100.000.000® - ThuÕ tµi nguyªn: 100m3 x 1.000.000® x 15% = 15.000.000® - PhÇn thu ho¹ch sau khi trõ thuÕ: 100.000.000® - 15.000.000® = 85.0000.000® PhÇn nµy ®−îc ph©n chia cho ng−êi nu«i rõng vµ ng©n s¸ch x· theo tû lÖ h−ëng lîi o Nhãm hé ®−îc h−ëng: 85.000.000® x 35% = 29.750.000® o Nép ng©n s¸ch x·: 85.000.000® x 65% = 55.250.000® Trong tr−êng hîp ®èi víi c¸c tr¹ng th¸i rõng nghÌo, thêi gian nu«i d−ìng dµi vµ khi khai th¸c th× tæng % ng−êi nu«i rõng ®−îc h−ëng lµ 100% th× sÏ kh«ng cã phÇn nép ng©n s¸ch x·. C¸ch ph©n chia gi¸ trÞ s¶n phÈm gç nh− trªn còng dùa theo th«ng t− liªn tÞch 80/2003 h−íng dÉn ¸p dông quyÕt ®Þnh 178, tuy nhiªn cã ®Ò nghÞ thay ®æi trong c¸ch tÝnh phÇn nép ng©n s¸ch x·. Trong th«ng t− 80/2003, phÇn nép ng©n s¸ch x· ®−îc tÝnh: 100m3 x 650.000® (gi¸ c©y ®øng) x 65% = 42.250.000®; c¸ch tÝnh nµy ®−îc tÝnh tr−íc khi trõ thuÕ vµ cÇn x¸c ®Þnh gi¸ c©y ®øng t¹i tõng thêi ®iÓm. Do ®ã ®Ó ®¬n gi¶n víi ng−ßi d©n vµ phï hîp víi quyÕt ®Þnh 178, ®Ò nghÞ tÝnh to¸n theo vÝ dô trªn, tøc lµ sau khi trõ thuÕ sÏ ph©n chia gi¸ trÞ s¶n phÈm theo tû lÖ h−ëng lîi gi÷a d©n vµ nép ng©n s¸ch x·. - KiÓm tra, x¸c minh tû lÖ h−ëng lîi cña ng−êi nhËn rõng khi khai th¸c: Trong thùc tÕ, khi khai th¸c cÇn kiÓm tra gi¸ trÞ Pm% vµ c−êng ®é khai th¸c thùc tÕ I% (bao gåm c¶ l−îng ®ç vì trong chÆt h¹, vËn xuÊt) ®Ó x¸c ®Þnh chÝnh x¸c d% cho ng−êi nu«i rõng. Pm% ®−îc thÈm ®Þnh theo c«ng thøc cña Pressler: n x MMc MMcPm 2 1 1% + − = vµ Mc MktI =% KÕt qu¶: ViÖc tÝnh to¸n tû lÖ h−ëng lîi s¶n phÈm gç cho ng−êi nu«i rõng cÇn ®¹t ®−îc: - T¹i thêi ®iÓm giao rõng: TÝnh to¸n ®−îc c¸c chØ tiªu ®Ó dù b¸o h−ëng lîi cña ng−êi nhËn rõng: d%: tû lÖ h−ëng lîi s¶n phÈm gç cho 01 n¨m nu«i d−ìng rõng; n: sè n¨m nu«i d−ìng rõng; tæng d%: tæng % gi¸ trÞ s¶n phÈm gç ng−êi d©n ®−îc h−ëng trong toµn bé thêi gian nu«i d−ìng rõng. - T¹i thêi ®iÓm khai th¸c: KiÓm tra, x¸c minh vµ tÝnh to¸n ®−îc gi¸ trÞ h−ëng lîi cña ng−êi nhËn rõng, phÇn nép ng©n s¸ch vµ thuÕ tµi nguyªn Ghi chó: C«ng thøc x¸c ®Þnh d% nh− trªn ch−a xÐt ®Õn yÕu tè khã kh¨n trong qu¶n lÝ b¶o vÖ vµ kinh doanh rõng. Mét khu rõng ë xa, ®Þa h×nh khã kh¨n sÏ lµm t¨ng chi phÝ cho b¶o vÖ còng nh− tæ chøc kinh doanh, khai th¸c, do ®ã cÇn cã nh©n mét hÖ sè thÝch hîp khi ®é khã kh¨n t¨ng lªn. HÖ sè nµy cÇn ®−îc tÝnh dùa vµo tû lÖ gi÷a chi phÝ thùc tÕ so víi cho ®Þnh møc chi phÝ b×nh th−êng trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn. VÝ dô tû lÖ nµy lµ 1,1 th× d% ®iÒu chØnh sÏ b»ng d% x 1,1. 57 PHÂN V: HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG CÁC VĂN BẢN Bao gồm các hướng dẫn xây dựng các văn bản, tài liệu: - Hướng dẫn 1: Mẫu đơn xin nhận đất rừng - Hướng dẫn 2: Đề cương phương án giao đất giao rừng - Hướng dẫn 3: Mẫu xây dựng khế ước giao đất giao rừng - Hướng dẫn 4: Mẫu đơn xin đăng ký quyền sử dụng đất rừng - Hướng dẫn 5: Mẫu Quyết định của UBND huyện về việc giao đất giao rừng - Hướng dẫn 6: Tính toán định mức chi phí để tổ chức giao đất giao rừng 58 Hướng dẫn 1: Mẫu đơn xin nhận đất rừng Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------------ ĐƠN XIN NHẬN ĐẤT RỪNG Kính gởi: Ủy ban nhân dân huyện ....................................... 1. Chủ xin nhận đất: 1.1. Họ và tên chủ hộ gia đình, cá nhân:............................................................................... - Ngày tháng năm sinh: ......................................................................................................... - Nghề nghiệp:....................................................................................................................... - Số chứng minh nhân dân: .. cấp ngày tại ........................... - Họ và tên vợ (hoặc chồng) của chủ hộ: .............................................................................. - Số nhân khẩu trong hộ: ...................................................................................................... - Số lao động chính trong hộ: ............................................................................................... - Nơi thường trú: .................................................................................................................. ................................................................................................................... 1.2. Tên tổ chức: ................................................................................................................... - Thành lập theo Quyết định số , ngày / / , của .................................... - Nơi thường trú: .................................................................................................................. ................................................................................................................... 2. Làm đơn xin nhận đất rừng như sau: 2.1. Tổng diện tích xin nhận là: ha, tại các địa điểm như sau: - Lô: ...., trạng thái rừng: .............,khoảnh ....tiểu khu: , mục đích sử dụng .................... Địa danh: ............................................................................................................................ 59 - Lô: ...., trạng thái rừng: .............,khoảnh ....,tiểu khu: , mục đích sử dụng ................... Địa danh: ............................................................................................................................ 2.2. Hình thức xin giao nhận là: - Xin Nhà nước giao sử dụng ổn định lâu dài: - Xin Nhà nước cho thuê sử dụng: (Đánh dấu × vào ô mà ông bà mong muốn) Đề nghị Ủy ban nhân dân các cấp xã, huyện xem xét giao đất giao rừng cho chúng tôi được quản lý và sử dụng. Sau khi được nhận đất rừng, chúng tôi xin chấp hành đầy đủ mọi quy định của Nhà nước. Ngày tháng năm Ngày tháng năm Xác nhận của UBND xã Xác nhận của trưởng thôn làng Người làm đơn ký tên 60 Hướng dẫn 2: Đề cương phương án giao đất giao rừng Phần thứ nhất: GIỚI THIỆU CHUNG - Sự cần thiết của việc giao đất giao rừng trong khu vực. - Những căn cứ để xây dựng phương án. - Mô tả tóm tắt phương pháp tiến hành, tiếp cận trong xây dựng phương án. - Giới thiệu tổng quát phương án Phần thứ hai: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ Xà HỘI KHU VỰC GIAO ĐẤT GIAO RỪNG 2.1. Điều kiện tự nhiên 2.1.1. Vị trí địa lý, khu vực hành chính 2.1.2. Địa hình đất đai. 2.1.3. Khí hậu thuỷ văn. 2.1.4. Tài nguyên và quá trình quản lí sử rừng và đất rừng: Phần này mô tả chi tiết kết quả điều tra, đánh giá tài nguyên rừng và đất rừng bao gồm: - Quá trình sử dụng đất lâm nghiệp: Sử dụng kết quả công cụ 3, 4, 5, 6 để trình bày kết quả và đánh giá quá trình cũng như những đề xuất liên quan đến giao đất rừng. - Tiềm năng về lâm sản ngoài gỗ dựa vào kinh nghiệm cộng đồng: Sử dụng kết quả công cụ 7 để phân tích đánh giá, đặc biệt vai trò của nó đối với cộng đồng nhận đất rừng - Thống kê diện tích các trạng thái rừng theo khu vực, địa điểm: Kết quả công cụ 12. - Các chỉ tiêu lâm học cho từng trạng thái rừng: Kết quả công cụ 14 2.2. Điều kiện kinh tế xã hội 2.2.1. Lịch sử phát triển thôn làng, cộng đồng: Sử dụng kết quả công cụ 1. 2.2.2. Dân số, lao động, thành phần dân tộc và sự phân bố dân cư: Kết quả thu thập số liệu thứ cấp 2.2.3. Phân loại kinh tế hộ và vấn đề giao đất giao rừng: Sử dụng kết quả công cụ 2, đánh giá phát triển kinh tế, nhu cầu về tài nguyên đất lâm nghiệp để phát triển kinh tế hộ, cộng đồng. Vấn đề quan tâm đến hộ đói nghèo trong giao đất giao rừng. 2.2.4. Tổ chức cộng đồng và quản lý rừng truyền thống: Sử dụng kết quả sơ đồ Venn – công cụ 8. 61 2.2.5. Cơ cấu sản xuất: 2.2.6. Cơ cấu sử dụng đất thôn làng: Bao gồm diện tích, năng suất, sản lượng. Đánh giá thực trạng sử dụng đất. Sử dụng kết quả số liệu thứ cấp, công cụ 3, 5 và 6. 2.2.7. Chăn nuôi 2.2.8. Ngành nghề khác 2.2.9. Cơ sở hạ tầng: Kết quả số liệu thứ cấp 2.2.10. Tín dụng, thị trường phục vụ sản xuất: Kết quả số liệu thứ cấp và các kết quả PRA liên quan. Phần thứ ba: PHƯƠNG ÁN GIAO ĐẤT GIAO RỪNG 3.1. Mục tiêu của việc giao đất giao rừng - Mục tiêu lâu dài, tổng thể - Mục tiêu cụ thể 3.2. Quy mô, địa điểm, thời gian giao đất giao rừng - Quy mô, địa điểm giao đất giao rừng: Trình bày diện tích, diện tích theo trạng thái rừng, địa điểm giao - Thời hạn giao 3.3. Phương thức giao đất giao rừng: Trình bày toàn bộ kết quả đã thống nhất với thôn làng: - Giao đất giao rừng cho đối tượng nào: Hộ hay nhóm hộ (dòng họ) hay cộng đồng dân cư thôn làng. Giải trình lý do hình thành phương thức này và tính hợp lý, hiệu quả và nền vững của nó. - Phân chia đất rừng (diện tích, trạng thái rừng) đến từng đối tượng. Sử dụng kết quả công cụ 9, 10 và trình bày kết quả phân chia trong một bảng theo công cụ 13. Phần thứ tư: GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 4.1. Chính sách hưởng lợi 4.1.1. Quyền lợi: Trích các điểm quan trọng trong nghi định 163 và quyết định 178, bao gồm - Quyền lợi về mặt luật đất đai bao gồm các quyền trong sử dụng đất rừng - Quyền hưởng lợi gỗ và lâm sản ngoài gỗ - Các quyền lợi khác. 4.1.2. Nghĩa vụ 62 - Tổ chức bảo vệ rừng - Tổ chức kinh doanh rừng - Thực hiện các nghĩa vụ đối với nhà nước như thuế, bảo vệ môi trường rừng. 4.2. Quy hoạch và kế hoạch đơn giản quản lý sử dụng đất lâm nghiệp được giao 4.2.1. Quy hoạch và kế hoạch quản lý sử dụng đất lâm nghiệp ở thôn làng: Sử dụng kết quả công cụ 11 và 15, trình bày bảng kế hoạch sử dụng đất lâm nghiệp trong 5 năm. 4.2.2. Các biện pháp kỹ thuật áp dụng cho từng loại đất, loại rừng: Căn cứ theo quy phạm để định hướng và giải pháp cụ thể được đề xuất từ cộng đồng ở công cụ 11. 4.3. Đầu tư và giải pháp kinh doanh rừng 4.3.1. Dự kiến vốn đầu tư (tổng số vốn đầu tư, các nguồn vốn từ dân, từ các chương trình phát triển nông thôn, kế hoạch của xã, huyện, ....) 4.3.2. Biện pháp tổ chức kinh doanh 4.4. Tổ chức quản lý rừng ở cộng đồng Trình bày về phương hướng tổ chức cộng đồng để quản lí bảo vệ và kinh doanh diện tích đất lâm nghiệp được giao như: - Ban quản lý rừng cộng đồng: Thành phần, trách nhiệm, quyền lợi - Quy ước quản lí bảo vệ rừng cộng đồng - Phân chia lợi ích từ đất lâm nghiệp trong các nhóm hộ, cộng đồng 4.5. Hiệu quả của phương án Phân tích và dự báo hiệu quả của phương án về 03 mặt: Kinh tế, xã hội và môi trường. Phần thứ năm: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Phụ lục: Bao gồm toàn bộ các bảng biểu, số liệu, văn bản liên quan để xây dựng phương án 63 Hướng dẫn 3: Xây dựng khế ước giao đất giao rừng ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN .............. CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:../KU-UB KHẾ ƯỚC Giao đất giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân, nhóm hộ, cộng đồng dân cư thôn quản lý, sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích lâm nghiệp - Căn cứ Luật Đất đại năm 2003 - Căn cứ Luật bảo vệ và phát triển rừng năm 2004 - Căn cứ Nghị định số163/1999/CP ngày 16/11/1999 của Chính phủ, Quyết định số 661/1999/QĐ -TTg ngày 29/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ. - Căn cứ Quyết định số 245/1998/QĐ-TTg ngày 21/12/1998 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước của các cấp về rừng và đất lâm nghiệp. - Căn cứ Quyết định số 178/2001/QĐ-TTg ngày 12/11/2001 của Thủ tướng Chính phủ về quyền hưởng lợi, nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân được giao, được thuê, nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp. - Căn cứ phương án giao đất giao rừng của UBND xãđã được UBND huyện..phê duyệt tại quyết định số../QĐ-UB ngàythángnăm Hôm nay, ngày ..//tại .. Khế ước này được xác lập giữa: Đại diện bên giao: (gọi tắt là bên A) - Ông (bà):. - Ông (bà):. - Ông (bà):. - Ông (bà):. 64 Đại diện bên nhận: (gọi tắt là bên B) - Ông (bà):. - Ông (bà):. - Ông (bà):. - Ông (bà):. Tại thôn (làng)..xãhuyện..tỉnh .. Hai bên cam kết thực hiện việc giao đất giao rừng theo các điều khoản sau đây; Điều 1: Bên A giao cho bên B diện tích đất rừng để quản lý, sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích lâm nghiệp tại thửa đất số..tờ bản đồ số. (Lô,khoảnh., tiểu khu.thuộc địa bàn xã, huyện., tỉnh ........ với các số liệu cụ thể như sau: Tổng diện tích tự nhiên:..ha. • Tổng diện tích có rừngha, bao gồm: - Đất có rừng tự nhiên:.ha, trong đó o Rừng giàu:. ha, số cây: ................ o Rừng trung bình: ....... ha, số cây: ................. o Rừng nghèo:....ha, số cây: ................ o Rừng non: .................. ha, số cây: ................. o Rừng tre nứa:......ha. o Rừng hổn giao gỗ, tre nứa:.ha, số cây: ....... - Đất có rừng trồng: ha, loài: ................ tuổi: .......... • Đất không có rừng:...ha. (Có bản đồ tỷ lệ 1/10.000 kèm theo). Điều 2: Thời gian giao là 50 năm, kể từ ngày hai bên ký khế ước. Điều 3: Trách nhiệm và quyền hạn của bên A 1. Trách nhiệm: - Xác lập rõ diện tích, hiện trạng rừng và đất rừng trên bản đồ và thực địa. - Chỉ đạo, hướng dẫn các hộ gia đình (cá nhân, cộng đồng) đầu tư, kinh doanh trên diện tích đất lâm nghiệp được giao theo đúng qui định của nhà nước. 65 - Đảm bảo thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước đã ban hành về giao đất giao rừng. - Bồi thường thiệt hại cho bên B theo quy định của Nhà nước trong trường hợp Nhà nước thu hồi diện tích đất rừng đã giao để sử dụng vào mục đích khác. - Xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm lâm luật nhằm giúp bên B yên tâm QLBVR, xây dựng và phát triển rừng trên diện tích đất lâm nghiệp được giao. - Giải quyết tốt việc phân chia sản phẩm gỗ giữa nhà nước và chủ sử dụng đất rừng khi rừng được khai thác theo quy định hiện hành. 2. Quyền hạn: - Có quyền kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện quản lý bảo vệ và sản xuất kinh doanh rừng của bên B. - Có quyền yêu cầu bên B sửa chữa những thiếu sót, sai lệch trong việc QLBVR và sử dụng đất rừng được giao. - Đình chỉ hoặc huỷ bỏ khế ước khi bên B vi phạm nghiêm trọng các điều khoản đã quy định và xử lý các vi phạm của bên B theo luật định. Điều 4: Quyền lợi và nghĩa vụ của bên B 1. Quyền lợi: Được qui định cụ thể từ điều 4 đến điều 9 trong Quyết định 178 ngày 12/11/2001 của Thủ tướng Chính phủ và Luật Bảo vệ và phát triển rừng. Tùy theo loại rừng, hiện trạng cụ thể khi nhận mà áp dụng quyền hưởng lợi tương ứng. Đối với hộ gia đình, cá nhân nhận rừng: - Hộ gia đình, cá nhân được giao rừng đặc dụng để quản lý, bảo vệ và xây dựng thì áp dụng điều 4 trong quyết định 178. - Hộ gia đình, cá nhân được giao rừng sản xuất là rừng trồng bằng vốn ngân sách nhà nước thì áp dụng điều 8 trong quyết định 178. - Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao rừng tự nhiên và đất không có rừng thuộc quy hoạch rừng sản xuất để quản lý bảo vệ, xây dựng và để gây trồng rừng thì áp dụng điều 7 và điều 9 trong quyết định 178. - Được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng rừng và đất rừng ổn định, lâu dài phù hợp với thời hạn giao rừng - Được nhà nước bảo hộ quyền lợi chính đáng về rừng và đất rừng. - Khi nhà nước thu hồi rừng và đất rừng để phục vụ vào mục đích khác thì chủ sử dụng đất được bồi thường theo quy định của nhà nước tại thời điểm thu hồi. 66 - Được chính quyền địa phương, cơ quan pháp luật và cơ quan chuyên môn hỗ trợ, hướng dẫn QLBVR, gây trồng rừng, làm giàu rừng.. - Được liên kết với các thành phần kinh tế để huy động vốn đầu tư cho việc xây dựng và phát triển rừng. - Được ưu tiên ký tiếp khế ước khi hết hạn. Đối với cộng đồng dân cư thôn nhận rừng: - Được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng rừng và đất rừng ổn định, lâu dài phù hợp với thời hạn giao rừng - Được khai thác, sử dụng lâm sản và các lợi ích khác của rừng vào mục đích công cộng và gia dụng cho thành viên trong cộng đồng; được sản xuất lâm nghiệp – nông nghiệp – ngư nghiệp kết hợp theo quy định của Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004 và Quy chế quản lý rừng - Được hưởng thành quả lao động, kết quả đầu tư trên diện tích rừng được giao - Được hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ về vốn theo chính sách của nhà nước để bảo vệ và phát triển rừng và được hưởng lợi do các công trình công cộng bảo vệ, cải tạo rừng mang lại - Được bồi thường thành quả lao động, kết quả đầu tư để bảo vệ và phát triển rừng theo quy định của Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004 và các quy định khác của pháp luật có liên quan khi nhà nước có quyết định thu hồi rừng 2. Nghĩa vụ: Đối với hộ gia đình, cá nhân được nhà nước giao đất giao rừng có những nghĩa vụ sau đây: - Quản lý, bảo vệ, sử dụng rừng và đất lâm nghiệp được giao đúng mục đích, đúng ranh giới đã ghi trong quyết định giao đất giao rừng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. - Bảo toàn và phát triển vốn rừng được giao. Phải thực hiện các biện pháp tái tạo rừng trong vòng một năm sau khi khai thác. - Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật - Giao lại rừng khi nhà nước có quyết định thu hồi hoặc khi hết thời hạn sử dụng rừng Đối với cộng đồng dân cư thôn được giao rừng có các nghĩa vụ sau đây: - Xây dựng quy ước bảo vệ và phát triển rừng phù hợp với quy định của Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004 và quy định của pháp luật liên quan, trình UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện 67 - Tổ chức bảo vệ và phát triển rừng, định kỳ báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền về diễn biến tài nguyên rừng và các hoạt động liên quan đến khu rừng theo hướng dẫn của UBND xã - Thực hiện nghĩa vụ tài chính và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật - Giao lại rừng khi nhà nước có quyết định thu hồi hoặc khi hết thời hạn sử dụng rừng - Không được phân chia đất rừng và rừng cho các thành viên khác trong thôn; không được chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn kinh doanh bằng giá trị quyền sử dụng rừng được giao. Điều 5: Khế ước được gia hạn, không được gia hạn hoặc huỷ bỏ trong các trường hợp sau: 1. Khế ước được gia hạn: Khi bên B chấp hành đúng nội dung của khế ước này; có nhu cầu quản lý và sử dụng tiếp lô đất rừng và được bên A đồng ý. 2. Khế ước không được gia hạn: Khi bên B vi phạm khoản 2 điều 4 của khế ước này. 3. Điều chỉnh bổ sung khế ước: Trường hợp bên A hoặc bên B muốn điều chỉnh, bổ sung nội dung của khế ước thì phải báo cho bên kia biết trước một tháng. 4. Hủy bỏ khế ước: - Trường hợp Nhà nước thu hồi đất rừng để sử dụng vào mục đích khác. - Chủ sử dụng đất bị chết nhưng không có người thừa kế theo pháp luật. - Khế ước không thể thực hiện được trong những trường hợp bất khả kháng (sự việc xảy ra không lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết mà khả năng cho phép). Điều 6: Thời hạn của khế ước này là 50 năm. Nếu bên nào vi phạm khế ước thì tuỳ theo mức độ mà xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật hiện hành. Khế ước được lập thành 4 bản: bên A giữ 1 bản, bên B giữ 1 bản, UBND xã giữ 1 bản và Hạt kiểm lâm giữ 1 bản. ĐẠI DIỆN BÊN GIAO ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN T/M UBND HUYỆN.. 68 Hướng dẫn 4: Mẫu đơn xin đăng ký quyền sử dụng đất rừng CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------------------------------------- ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT RỪNG Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện .................................................................................. 1. Chủ sử dụng đất1: - Họ tên chủ hộ gia đình (cá nhân):..................................................................................... - Năm sinh (của chủ hộ gia đình, cá nhân): ........................................................................ - Số CMND:......................... cấp ngày....../...../............ tại ................................................. - Số đăng ký hộ khẩu: ......................................................................................................... - Họ tên vợ/chồng (của chủ hộ gia đình, cá nhân): ............................................................. - Nơi thường trú: ................................................................................................................. 2. Làm đơn xin đăng ký quyền sử dụng tổng diện tích đất rừng:............... ha (Bằng chữ:........................................................................................................................... ) Các lô đất rừng xin đăng ký được kê khai trong bảng sau: Tiểu khu Khoảnh Lô Diện tích (ha) Trạng thái rừng, đất Mục đích sử dụng Thời hạn sử dụng2 Nguồn gốc sử dụng đất lâm nghiệp 3. Nguyện vọng xin được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chung (riêng) cho các thửa như sau: 1 Chủ sử dụng đất là hộ gia đình cần ghi rõ: Hộ ông (bà) và họ tên chủ hộ. Hộ gia đình chỉ khai phần diện tích thuộc quyền sử dụng chung của cả hộ gia đình. Thửa đất thuộc quyền sử dụng của riêng một số thành viên trong hộ gia đình phải làm đơn riêng. 2 Cột thời hạn sử dụng do UBND xã (phường, thị trấn) xác định. 69 - Cấp mỗi lô một giấy cho các lô số: .................................................................................. - Cấp chung một giấy cho các lô số: ................................................................................... 4. Kèm theo đơn này có các giấy tờ sau: ............................................................................................................................................. Chúng tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng thực tế và bảo đảm chấp hành nghiêm chỉnh chính sách, pháp luật đất đai. Ngày tháng năm Người sử dụng đất (Ký, ghi họ tên) Ý KIẾN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN (Xã, phường, thị trấn) ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. Ngày tháng năm T/M ỦY BAN NHÂN DÂN Chủ tịch (Ký tên, đóng dấu) Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐỊA CHÍNH CẤP CÓ THẨM QUYỀN ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. Ngày tháng năm THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐỊA CHÍNH (Ký tên, đóng dấu) 70 Hướng dẫn 5: Quyết định của UBND huyện về việc giao đất giao rừng ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số. . . . . . . . ./QĐ-UB ------------------------------------------ ngày. . . . .tháng. . . . .năm. . . . . QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND HUYỆN (V/v Giao đất giao rừng cho các hộ gia đình, nhóm hộ, cộng đồng dân cư thôn) ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN - Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 21/06/1994. - Căn cứ vào Luật đất đai ngày 10/12/2003. - Căn cứ Luật bảo vệ và phát triển rừng năm 2004 - Căn cứ Nghị định số 163/1999/NĐ-CP ngày 16/111999 của Chính phủ về giao đất, cho thuê đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình và cá nhân sử dụng ổn định, lâu dài vào mục đích lâm nghiệp. - Căn cứ Quyết định số 178/2001/QĐ-TTg ngày 12/11/2001 của Thủ tướng Chính phủ về quyền hưởng lợi, nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân được giao, được thuê, nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp. - Xét đơn xin nhận đất lâm nghiệp của các hộ gia đình, nhóm hộ, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn làng ........ thuộc xã . . . . . . . . . . . . . huyện đã được UBND xã . . . . . . . . . . . . . xác nhận. - Theo đề nghị của phòng Nông nghiệp & Địa chính tại tờ trình số . . . . . ngày về việc giao đất giao rừng cho các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn quản lý, sử dụng ổn định, lâu dài vào mục đích lâm nghiệp. QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Nay giao cho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . thuộc xã . . . . . . . . . . . . . . ., huyện , tỉnh đất rừng để quản lý, sử dụng ổn định, lâu dài vào mục đích lâm nghiệp theo quy hoạch của phương án đã được phê duyệt. Tổng diện tích giao:. . . . . . . . . . .ha Bao gồm các khoảnh:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tiểu khu . . . . . . và các khoảnh:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tiểu khu . . . . . . 71 Nằm trên địa bàn xã . . . . . . . . . . . . . . . . huyện . Trong đó chia ra: • Rừng sản xuất: - Đất có rừng tự nhiên: . . . . . . . . . . ha o Rừng giàu: ...... ha o Rừng trung bình: ...... ha o Rừng nghèo: ...... ha o Rừng non: ...... ha o Rừng hỗn giao gỗ tre nứa: ....... ha - Đất có rừng trồng: ........ ha, loài: ............. tuổi: .............. - Đất chưa có rừng:. . . . . . . . . . . . . .ha • Rừng phòng hộ: - Đất có rừng tự nhiên: . . . . . . . . . . ha - Đất chưa có rừng:. . . . . . . . . . . . . .ha (Có bản đồ và bảng số liệu kèm theo) Điều 2: Thời hạn giao đất rừng là năm kể từ ngày giao. Điều 3: Bên nhận đất rừng phải sử dụng đúng mục đích, ranh giới và diện tích được giao; chấp hành nghiêm chỉnh Luật đất đai, Luật bảo vệ và phát triển rừng và các văn bản luật, dưới luật hiện hành khác; Thực hiện theo đúng khế ước đã được ký kết giữa hai bên. Điều 4: Các ông chánh văn phòng, thủ trưởng cơ quan địa chính các cấp, chủ tịch UBND xã . . . . . . . . . . . . . . . và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm hộ, thôn làng có tên trong danh sách kèm theo chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. TM/ UBND HUYỆN Chủ tịch (ký tên, đóng dấu) Nơi nhận: - Như điều 4 - Lưu VP-UB 72 DANH SÁCH CÁC HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN, NHÓM HỘ ĐƯỢC GIAO ĐẤT GIAO RỪNG (Kèm theo Quyết định ../QĐ-UB của UBND huyện ) Đơn vị: Thôn làng xã Stt Tên chủ sử dụng đất rừng Tiểu khu Khoảnh Lô Diện tích (ha) Trạng thái Địa danh Mục đich sử dụng Ngàytháng năm T/M UBND HUYỆN Chủ tịch ( ký, đóng dấu) 73 Hướng dẫn 6: Tính toán định mức chi phí để tổ chức giao đất giao rừng Bảng dưới đây giới thiệu cách tính định mức cho công tác giao đất giao rừng: - Bao gồm đầy đủ 9 bước trong giao giao đất giao rừng cho người dân - Tính toán mẫu cho một làng với quy mô 100 hộ và diện tích giao là 1.000ha - Trên cơ sở này xác định được đơn giá chi phí khi giao cho đơn vị là 01 hộ với 01 ha. - Đơn giá chi phí làm cơ sở để dự toán chi phí cho từng trường hợp cụ thể với quy mô số hộ và diện tích rừng giao khác nhau. §Þnh møc chi phÝ tổ chức giao ®Êt giao rõng cho ngưêi d©n TÝnh cho: Mét làng co’ 100 hé với diÖn tÝch giao lµ 1.000ha Stt Bưíc tiÕn hµnh / H¹ng môc §¬n vÞ Sè lưîng §¬n gi¸ (®) Thµnh tiÒn (®) Tæng theo bưíc (®) 1 ChuÈn bÞ, lËp kÕ ho¹ch 1,240,000 - Häp tæ c«ng t¸c t¹i huyÖn ngµy c«ng 8 50,000 400,000 - Thu thËp sè liÖu th cÊp ngµy c«ng 4 100,000 400,000 - §i l¹i 200,000 - V¨n phßng phÈm 200,000 - Chi kh¸c ngµy c«ng 8 5,000 40,000 2 Thèng nhÊt triÓn khai G§GR ë th«n. Häp d©n l©n 1 1,700,000 - C«ng häp t¹i th«n ngµy c«ng 6 50,000 300,000 - Phô cÊp ¨n ngµy c«ng 6 30,000 180,000 - Phô cÊp ë ngµy c«ng 6 20,000 120,000 - §i l¹i 300,000 - V¨n phßng phÈm 300,000 - Chi kh¸c ngµy c«ng 100 5,000 500,000 3 §¸nh gi¸ n«ng th«n cã sù tham gia 5,580,000 - Hoµn thµnh 11 c«ng cô PRA ngµy c«ng 18 100,000 1,800,000 - Phô cÊp ¨n ngµy c«ng 18 30,000 540,000 74 Stt Bưíc tiÕn hµnh / H¹ng môc §¬n vÞ Sè lưîng §¬n gi¸ (®) Thµnh tiÒn (®) Tæng theo bưíc (®) - Phô cÊp ë ngµy c«ng 18 20,000 360,000 - §i l¹i 700,000 - V¨n phßng phÈm, b¶n ®å 2,000,000 - Chi kh¸c ngµy c«ng 36 5,000 180,000 4 §iÒu tra quy ho¹ch rïng cã sù tham gia cña ngưêi d©n 12,010,000 - Hoµn thµnh 4 c«ng cô ngµy c«ng 42 100,000 4,200,000 - Hoµn thµnh 3 lo¹i b¶n ®å ngµy c«ng 15 100,000 1,500,000 - Phô cÊp ¨n ngµy c«ng 42 30,000 1,260,000 - Phô cÊp ë ngµy c«ng 42 20,000 840,000 - §i l¹i 1,000,000 - V¨n phßng phÈm, thiÕt bÞ 3,000,000 - Chi kh¸c ngµy c«ng 42 5,000 210,000 5 Thèng nhÊt kÕt qu¶ bíc 3 - 4 víi céng ®ång - Häp d©n lÇn 2 1,900,000 - C«ng häp t¹i th«n ngµy c«ng 6 50,000 300,000 - Phô cÊp ¨n ngµy c«ng 6 30,000 180,000 - Phô cÊp ë ngµy c«ng 6 20,000 120,000 - §i l¹i 300,000 - V¨n phßng phÈm 500,000 - Chi kh¸c ngµy c«ng 100 5,000 500,000 6 Hoµn chØnh hå s¬, phư¬ng ¸n 6,350,000 - Ph©n tÝch, tæng hîp d÷ liÖu ngµy c«ng 10 100,000 1,000,000 - ViÕt phư¬ng ¸n ngµy c«ng 7 100,000 700,000 -X©y dùng b¶n ®å thµnh qu¶ ngµy c«ng 6 100,000 600,000 - V¨n phßng phÈm, in Ên b¸o c¸o vµ b¶n ®å 4,000,000 - Chi kh¸c ngµy c«ng 10 5,000 50,000 7 ThÈm ®Þnh phư¬ng ¸n 4,225,000 - §¸nh gi¸ hiÖn trưêng ngµy c«ng 10 100,000 1,000,000 - Phô cÊp ¨n ngµy c«ng 10 30,000 300,000 75 Stt Bưíc tiÕn hµnh / H¹ng môc §¬n vÞ Sè lưîng §¬n gi¸ (®) Thµnh tiÒn (®) Tæng theo bưíc (®) - Phô cÊp ë ngµy c«ng 10 60,000 600,000 - §i l¹i 500,000 - Häp thÈm ®Þnh ngµy c«ng 15 50,000 750,000 - ViÕt nhËn xÐt, tê tr×nh ngµy c«ng 6 150,000 900,000 - V¨n phßng phÈm 100,000 - Chi kh¸c ngµy c«ng 15 5,000 75,000 8 CÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Èt vµ giao trªn thùc ®Þa 11,550,000 - Tæ chøc d©n lµm ®¬n xin nhËn ®Êt l©m nghiÖp ngµy c«ng 4 100,000 400,000 - Lµm c¸c b¶ng s¾t tªn hé 2,000,000 - Lµm hå s¬ vµ sæ ®á sæ ®á 100 50,000 5,000,000 - Bµn giao trªn hiÖn trưêng ngµy c«ng 6 100,000 600,000 - Phô cÊp ¨n ngµy c«ng 10 30,000 300,000 - Phô cÊp ë ngµy c«ng 10 20,000 200,000 - §i l¹i 1,000,000 - V¨n phßng phÈm 2,000,000 - Chi kh¸c ngµy c«ng 10 5,000 50,000 9 Gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ 1,330,000 - Gi¸m s¸t hiÖn trưêng ngµy c«ng 6 100,000 600,000 - Phô cÊp ¨n ngµy c«ng 6 30,000 180,000 - Phô cÊp ë ngµy c«ng 6 20,000 120,000 - §i l¹i 300,000 - V¨n phßng phÈm 100,000 - Chi kh¸c ngµy c«ng 6 5,000 30,000 Tæng c¸c bưíc (®) 45,885,000 76 Tæng hîp chi phÝ trong giao ®Êt giao rõng cho ng−êi d©n theo tõng b−íc TÝnh cho: Mét bu«n cã100 hé vµ diÖn tÝch giao lµ 1.000ha Stt B−íc tiÕn hµnh G§GR Tæng theo b−íc (®) 1 ChuÈn bÞ, lËp kÕ ho¹ch 1,240,000 2 Thèng nhÊt triÓn khai G§GR ë th«n. Häp d©n l©n 1 1,700,000 3 §¸nh gi¸ n«ng th«n cã sù tham gia 5,580,000 4 §iÒu tra quy ho¹ch rïng cã sù tham gia cña ng−êi d©n 12,010,000 5 Thèng nhÊt kÕt qu¶ bíc 3 - 4 víi céng ®ång - Häp d©n lÇn 2 1,900,000 6 Hoµn chØnh hå s¬, ph−¬ng ¸n 6,350,000 7 ThÈm ®Þnh ph−¬ng ¸n 4,225,000 8 CÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Èt vµ giao trªn thùc ®Þa 11,550,000 9 Gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ 1,330,000 Tæng c¸c b−íc (®) 45,885,000 Tổng chi phí để tổ chức giao đất giao rừng với một làng có 100 hộ và diện tích giao là 1.000ha là: 45.885.000đ. Cách tính chi phí cho một đối tượng cụ thể khác như sau: - Đơn giá chi phí giao đất giao rừng cho 01 hộ với 01 ha: (dongia/ho/ha) 459 000.1100 000.885.45// == x hahodongia đ - Chi phí thực tế để tổ chức giao đất giao rừng cho một làng có quy mô hộ và diện tích giao khác: Nhân đơn giá/hộ/ha cho số hộ trong một làng và diện tích giao. Ví dụ có 70 hộ và giao 2.100 ha = 459đ x 70 hộ x 2.100ha = 67.473.000đ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftai_lieu_huong_dan_giao_dat_giao_rung_co_su_tham_gia_cua_nguoi_dan_1822.pdf