Giáo án tích hợp modun 4: Nuôi lợn nái sinh sản

KIỂM TRA HẾT MODUN Mục tiêu: Đánh giá kết quả học qua bài kiểm tra ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC - Giấy kiểm tra và đề kiểm tra HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC: Kiểm tra hết môn môn nuôi lợn nái (2 tiết) I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC: Thời gian: .phút\ Sĩ số :. II. THỰC HIỆN BÀI HỌC Tiết 1, 2 bài 5 (Tiết: 91, 92 môn nuôi lợn nái)

doc72 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Lượt xem: 1836 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án tích hợp modun 4: Nuôi lợn nái sinh sản, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ước: Nuôi lợn nái sinh sản Thực hiện từ ngày21 /5/ 2015 đến ngày 21/5/2015 BÀI 4 : NUÔI LỢN NÁI SINH SẢN ( tiếp) MỤC TIÊU: - Mô tả được những kiến thức liên quan đến nuôi lợn nái sinh sản. - Thực hiện nuôi lợn nái sinh sản đúng kỹ thuật. - Có ý thức bảo vệ môi trường và sức khoẻ cộng đồng. ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC Giáo trình gióa án sách bút giấy A4 HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC: Thực hành thực tế tại nhà dân I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC: Thời gian: ...... phút Sĩ số:................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................... Tiết 1 – 6 thực hành bài 4) (Tiết: 31 - 36 môn nuôi lợn nái TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1 Dẫn nhập Lợn nái sinh sản là lợn đã được chọn lọc qua giai đoạn hậu bị ở giai đoạn này cần được tiếp tục chăm sóc nuôi dưỡng đúng quy trình thì mới đem lại hiệu quả - Hướng dẫn thực hành - Quan sát 10 phút 2 Giới thiệu chủ đề A. Nội dung Lợn nái chửa Nhận biết lợn nái chửa Chế độ cho ăn: Phối Chửa kỳ I Chửa kỳ II 3-5 - Hướng dẫn thực hành theo nội dung - Quan sát nhận biết lợn nái chửa 20P 3 Giải quyết vẫn đề A. Nội dung Lợn nái chửa Nhận biết lợn nái chửa Chế độ cho ăn: Phối Chửa kỳ I Chửa kỳ II - Hướng dẫn học viên thực hành theo nội dung - Lần lượt cho từng học viên thực hành có sự hướng dẫn của giao viên - Quan sát nhận biết lợn nái chửa - Tập làm quen các bước chăm sóc lợn nái chửa - Tắm rửa và tập vận động cho lợn nái chửa - Phối hợp khẩu phần ăn cho lơn nái chửa kì 1 và kì 2 300phút 4 Kết thúc vẫn đề Để có một nái tốt thì cần chăm sóc nuôi dưỡng đúng kỹ thuật - Nhẫn mạnh về chăm sóc, nuôi dương và vận động cho lợn nái chửa - Quan sát tiếp thu bài 20 Phút 5 Hướng dẫn tự học - Tham khảo tài liệu 5P III. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN: .................................................................. ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN Ngày 4 tháng 4 năm 2015 GIÁO VIÊN GIÁO ÁN SỐ: 70 Thời gian thực hiện: 2 tiết( 90 p ) Bài học trước: Nuôi lợn nái sinh sản tiếp Thực hiện từ ngày 22/5/2015 đến ngày 22/5/2015 BÀI 4 : NUÔI LỢN NÁI SINH SẢN ( tiếp ) MỤC TIÊU: - Mô tả được những kiến thức liên quan đến nuôi lợn nái sinh sản. - Thực hiện nuôi lợn nái sinh sản đúng kỹ thuật. - Có ý thức bảo vệ môi trường và sức khoẻ cộng đồng. ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC Giáo trình gióa án sách bút giấy A4 Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh , video, HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC: Lý thuyết trên lớp I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC: Thời gian: ...... phút Sĩ số:.................................. Kiểm tra bài cũ : 2 – 3 học viên - Trình bày chế độ ăn của lợn nái chửa ki1 - Trình bày chế độ ăn của lợn nái chửa ki 2 - Trình bày cách nhận biết lợn chửa ( Tiết 3 bài 4) (Tiết: 37 môn nuôi lợn nái) TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1 Dẫn nhập Lợn nái sinh sản là lợn đã được chọn lọc qua giai đoạn hậu bị ở giai đoạn này cần được tiếp tục chăm sóc nuôi dưỡng đúng quy trình thì mới đem lại hiệu quả Trao đổi cùng học viên về kinh nghiệm nuôi lợn nái chửa Trao đổi cùng giảng viên về kinh nghiệm nuôi lợn nái chửa 5 phút 2 Giảng bài mới Vận động Tắm chải Vệ sinh chuồng trại Lợn nái sanh Nhận biết lợn nái sắp sanh Những biểu hiện của lợn nái sắp sanh Bảng 4.1. Biểu hiện của lợn nái sắp sanh Chăm sóc lợn nái sắp sanh, trong khi sanh và sau khi sanh Công việc chuẩn bị trước khi lợn nái sanh Chuẩn bị dụng cụ và thuốc thú y Hình Chăm sóc lợn nái trong khi sanh Can thiệp một ca nái đẻ bình thường Thực hiện đỡ đẻ lợn Rửa sạch phần sau lợn nái, lau khô. Hình 4.2. Ổ úm lợn con Hình 4.3 Dùng bội làm ổ úm lợn con 4.4. Dụng cụ đỡ đẻ lợn Hình 4.5. Đỡ đẻ cho lợn náiHình 4.6. Lợn con sanh ra trong bọc Cột rốn Cắt đuôi Chăm sóc lợn nái sau khi sanh Theo dõi lợn mẹ sau khi đẻ xong Lợn nái nuôi con Chăm sóc nuôi dưỡng lợn nái nuôi con Vệ sinh - Phòng bệnh lợn nái nuôi con Vệ sinh Lịch dùng các loại vacxin Bảng 4.2. Lịch tiêm phòng cho lợn nái chửa - Trình bày các bước cho lơn nái và lơn nái chửa vận động. Trình bày cách tắm chải cho lơn nái và lơn nái chửa. - Quan sát tiếp thu 30phút 3 Củng cố và kết thúc vẫn đề - Vệ sinh chăm sóc nuôi dưỡng lợn nái và lợn nái chửa, nhằm hạn chế dịch bệnh lây lan và tạo cho lơn nai có sức sản xuất cao - Nhẫn mạnh vai trò Vệ sinh chuồng trại và chăm sóc nuôi dưỡng lợn nai và lơn nái chửa - Quan sát tiếp thu bài 5 Phút 4 Hướng dẫn tự học - Tham khảo tài liệu 5P ( Tiết 4 bài 4) (Tiết: 38 môn nuôi lợn nái) TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1 Dẫn nhập phút 2 Giảng bài mới - Vệ sinh chuồng trại - Lợn nái sắp sinh Bảng 4.1. Biểu hiện của lợn nái sắp sanh Chăm sóc lợn nái sắp sanh, trong khi sanh và sau khi sanh Công việc chuẩn bị trước khi lợn nái sanh Chuẩn bị dụng cụ và thuốc thú y Hình Chăm sóc lợn nái trong khi sanh Can thiệp một ca nái đẻ bình thường Thực hiện đỡ đẻ lợn Rửa sạch phần sau lợn nái, lau khô. Hình 4.2. Ổ úm lợn con Hình 4.3 Dùng bội làm ổ úm lợn con 4.4. Dụng cụ đỡ đẻ lợn Hình 4.5. Đỡ đẻ cho lợn náiHình 4.6. Lợn con sanh ra trong bọc Cột rốn Cắt đuôi Chăm sóc lợn nái sau khi sanh Theo dõi lợn mẹ sau khi đẻ xong Lợn nái nuôi con Chăm sóc nuôi dưỡng lợn nái nuôi con Vệ sinh - Phòng bệnh lợn nái nuôi con Vệ sinh Lịch dùng các loại vacxin Bảng 4.2. Lịch tiêm phòng cho lợn nái chửa - Trình bày các bước làm vệ sinh chuồng trại cho lợn nái và lợn nái chửa. - Trình bày cách nhận biết lợn nái sắp sanh và những biểu hiện của lợn nái sắp sanh - Quan sát tiếp thu 35 phút 3 Củng cố và kết thúc vẫn đề - Vệ sinh chuồng trại, và nhận biết lợn nái sắp sinh là nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc chăm sóc nuôi dưỡng cũng như hạn chế dịch bệnh lây lan và tạo cho lợn nái có sức sản xuất cao đem lai hiệu quả kinh tế cho người nuôi - Nhẫn mạnh vai trò Vệ sinh chuồng trại và nhận biết lợn nái sắp sinh - Quan sát tiếp thu bài 5 Phút 4 Hướng dẫn tự học - Tham khảo tài liệu 5P TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN Ngày 19 .tháng 5 năm 2015 GIÁO VIÊN GIÁO ÁN SỐ: 71 Thời gian thực hiện: 6 tiết( 45 p ) Bài học trước: Nuôi lợn nái sinh sản tiếp Thực hiện từ ngày22/5 2015 đến ngày 22/5/2015 BÀI 4 : NUÔI LỢN NÁI SINH SẢN ( tiếp) MỤC TIÊU : - Mô tả được những kiến thức liên quan đến nuôi lợn nái sinh sản. - Thực hiện nuôi lợn nái sinh sản đúng kỹ thuật. - Có ý thức bảo vệ môi trường và sức khoẻ cộng đồng. ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC Giáo trình gióa án sách bút giấy HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC: Thực hành thực tế tại nhà dân I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC: Thời gian:...... phút Sĩ số :....................................................... Kiểm tra bài cũ gọi 2-3 học viên trả lời câu hỏi - Nhận biết lợn nái sắp sanh? - Những biểu hiện của lợn nái sắp sanh? - Trước khi sinh 10 ngay lợn nái có biểu hiện như thế nao? Tiết 7 – 12 thực hành bài 4) (Tiết: 39 - 44 môn nuôi lợn nái TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1 Dẫn nhập - Vệ sinh chuồng trại, và nhận biết lợn nái sắp sinh là nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc chăm sóc nuôi dưỡng cũng như hạn chế dịch bệnh lây lan và tạo cho lợn nái có sức sản xuất cao đem lai hiệu quả kinh tế cho người nuôi - Hướng dẫn thực hành - Quan sát 10 phút 2 Giới thiệu chủ đề A. Nội dung - Vệ sinh chuồng trại - Lợn nái sắp sinh - Hướng dẫn thực hành theo nội dung - Quan sát 5 3 Giải quyết vẫn đề A. Nội dung - Vệ sinh chuồng trại - Lợn nái sắp sinh - Hướng dẫn học viên thực hành theo nội dung - Lần lượt cho từng học viên thực hành có sự hướng dẫn của giao viên - Nhận biết lợn nái sắp sinh - Quan sát - Tập làm quen các bước làm vệ sinh chuồng trại - Dưa vào lý thuyết đã học để nhận biết lợn nái sắp sinh 230 phút 4 Kết thúc vẫn đề - Vệ sinh chuồng trại, và nhận biết lợn nái sắp sinh là nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc chăm sóc nuôi dưỡng cũng như hạn chế dịch bệnh lây lan và tạo cho lợn nái có sức sản xuất cao đem lai hiệu quả kinh tế cho người nuôi - Nhẫn mạnh về chăm sóc, nuôi dương và vận động cho lợn nái chửa - Quan sát tiếp thu bài 20 Phút 5 Hướng dẫn tự học - Tham khảo tài liệu III. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN: .................................................................. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN Ngày 18 tháng 5 năm 2015 GIÁO VIÊN GIÁO ÁN SỐ: 72 Thời gian thực hiện: 2 tiết( 90 p ) Bài học trước: Thuc hành Nuôi lợn nái sinh sản Thực hiện từ ngày 25/5/ 2015 đến ngày 25/5/2015 BÀI 4 : NUÔI LỢN NÁI SINH SẢN(tiếp) MỤC TIÊU: - Mô tả được những kiến thức liên quan đến nuôi lợn nái sinh sản. - Thực hiện nuôi lợn nái sinh sản đúng kỹ thuật. - Có ý thức bảo vệ môi trường và sức khoẻ cộng đồng. ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC Giáo trình gióa án sách bút giấy A4 Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh , video, HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC: Lý thuyết trên lớp I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC: Thời gian: .......phút Sĩ số :.............................................................. Kiểm tra bài cũ : 2 – 3 học viên - Trình bày chế độ ăn của lợn nái chửa ki1 - Trình bày chế độ ăn của lợn nái chửa ki 2 - Trình bày cách nhận biết lợn chửa ( Tiết 5 bài 4) (Tiết: 45 môn nuôi lợn nái) TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1 Dẫn nhập phút 2 Giảng bài mới - Chăm sóc lợn nái sắp sinh, trước và sau khi sinh Công việc chuẩn bị trước khi lợn nái sanh Chuẩn bị dụng cụ và thuốc thú y Chăm sóc lợn nái trong khi sanh Can thiệp một ca nái đẻ bình thường Thực hiện đỡ đẻ lợn Rửa sạch phần sau lợn nái, lau khô. Hình 4.2. Ổ úm lợn con Hình 4.3 Dùng bội làm ổ úm lợn con 4.4. Dụng cụ đỡ đẻ lợn Hình 4.5. Đỡ đẻ cho lợn náiHình 4.6. Lợn con sanh ra trong bọc Cột rốn Cắt đuôi Chăm sóc lợn nái sau khi sanh Theo dõi lợn mẹ sau khi đẻ xong Lợn nái nuôi con Chăm sóc nuôi dưỡng lợn nái nuôi con Vệ sinh - Phòng bệnh lợn nái nuôi con Vệ sinh Lịch dùng các loại vacxin Bảng 4.2. Lịch tiêm phòng cho lợn nái chửa - Trình bày các bước chăm soc lợn nái sắp sinh, trước và sau khi sinh như các công việc chuẩn bị trước - Quan sát tiếp thu 35 phút 3 Củng cố kết thúc vẫn đề - Việc chăm sóc lợn nái sắp sinh, trước và sau khi sinh nhằm cho lợn mẹ hồi phục sức nhanh sau khi sinh và lơn con khỏe mạnh hạn chế dịch bệnh - Nhẫn mạnh vai trò Việc chăm sóc lợn nái sắp sinh, trước và sau khi sinh - Quan sát tiếp thu bài 5 Phút 4 Hướng dẫn tự học - Tham khảo tài liệu 3P ( Tiết 6 bài 4) (Tiết: 46 môn nuôi lợn nái) TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1 Dẫn nhập phút 3 Giảng bài mới Chuẩn bị dụng cụ và thuốc thú y Chăm sóc lợn nái trong khi sanh Can thiệp một ca nái đẻ bình thường Thực hiện đỡ đẻ lợn Rửa sạch phần sau lợn nái, lau khô. Hình 4.2. Ổ úm lợn con Hình 4.3 Dùng bội làm ổ úm lợn con 4.4. Dụng cụ đỡ đẻ lợn Hình 4.5. Đỡ đẻ cho lợn náiHình 4.6. Lợn con sanh ra trong bọc Cột rốn Cắt đuôi Chăm sóc lợn nái sau khi sanh Theo dõi lợn mẹ sau khi đẻ xong Lợn nái nuôi con Chăm sóc nuôi dưỡng lợn nái nuôi con Vệ sinh - Phòng bệnh lợn nái nuôi con Vệ sinh Lịch dùng các loại vacxin Bảng 4.2. Lịch tiêm phòng cho lợn nái chửa - Trình bày các dụng cụ và thuốc thú y ( Dụng cụ sản khoa và cồn Iod) - Can thiệp một ca nái đẻ bình thường - Quan sát tiếp thu 35 phút 3 Kết thúc vẫn đề - Dụng cụ sản khoa, thuốc thú y và chăm sóc lợn nái trong khi sinh hết sức quan trọng trong việc đỡ đẻ hoặc can thiệp một ca đẻ - Nhẫn mạnh vai trò của dung cụ sản khoa, thuốc thú y và chăm sóc lợn nái trong khi sinh - Quan sát tiếp thu bài 5 Phút 4 Hướng dẫn tự học - Tham khảo tài liệu 5P TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN Ngày 22 tháng 5 năm 2015 GIÁO VIÊN GIÁO ÁN SỐ: 73 Thời gian thực hiện: 2 tiết( 120 p ) Bài học trước: Nuôi lợn nái sinh sản Thực hiện từ ngày 25/5/ 2015 đến ngày 25/5/2015 BÀI 4 : NUÔI LỢN NÁI SINH SẢN (tiếp) MỤC TIÊU: - Mô tả được những kiến thức liên quan đến nuôi lợn nái sinh sản. - Thực hiện nuôi lợn nái sinh sản đúng kỹ thuật. - Có ý thức bảo vệ môi trường và sức khoẻ cộng đồng. ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC Giáo trình gióa án sách bút giấy A0 ( máy ảnh nếu có) HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC: Thực hành thực tế tại nhà dân I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC: Thời gian: ....... phut Sĩ số:................................................................ Tiết 13- 18 thực hành bài 4) (Tiết: 47- 52 môn nuôi lợn nái TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1 Dẫn nhập - Việc chăm sóc lợn nái sắp sinh, trước và sau khi sinh nhằm cho lợn mẹ hồi phục sức nhanh sau khi sinh và lơn con khỏe mạnh hạn chế dịch bệnh - Hướng dẫn thực hành - Quan sát 10 phút 2 Giới thiệu chủ đề A. Nội dung - Chăm sóc lợn nái sắp sinh, trước và sau khi sinh - Chuẩn bị dụng cụ và thuốc thú y - Chăm sóc lợn nái trong khi sanh - Hướng dẫn thực hành theo nội dung - Quan sát 20 3 Giải quyết vẫn đề A. Nội dung - Chăm sóc lợn nái sắp sinh, trước và sau khi sinh - Chuẩn bị dụng cụ và thuốc thú y - Chăm sóc lợn nái trong khi sanh - Hướng dẫn học viên thực hành theo nội dung - Lần lượt cho từng học viên thực hành có sự hướng dẫn của giao viên - Quan sát - Quan sát và nhận biết bộ dung cụ sản khoa - Tập làm quen các bước chăm sóc lợn nái trong khi sinh - Can thiệp một ca đẻ bình thường 70phút 4 Kết thúc vẫn đề - Dụng cụ sản khoa, thuốc thú y và chăm sóc lợn nái trong khi sinh hết sức quan trọng trong - Nhẫn mạnh về Dụng cụ sản khoa, thuốc thú y và chăm sóc lợn nái trong khi sinh - Quan sát tiếp thu bài 10 Phút 5 Hướng dẫn tự học - Tham khảo tài liệu 5P III. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN: .................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN Ngày 4 tháng 4 năm 2015 GIÁO VIÊN GIÁO ÁN SỐ: 74 Thời gian thực hiện: 2 tiết( 90 p ) Bài học trước:Nuôi lợn nái sinh sản tiếp Thực hiện từ ngày 25/5/ 2015 đến ngày 25/5/2015 BÀI 4 : NUÔI LỢN NÁI SINH SẢN ( tiếp) MỤC TIÊU : - Mô tả được những kiến thức liên quan đến nuôi lợn nái sinh sản. - Thực hiện nuôi lợn nái sinh sản đúng kỹ thuật. - Có ý thức bảo vệ môi trường và sức khoẻ cộng đồng. ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC Giáo trình gióa án sách bút giấy A4 Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh , video, HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC: Lý thuyết trên lớp I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC: Thời gian: ...... phút Sĩ số:........................................................ Kiểm tra bài cũ : 2 – 3 học viên - Trình bày bộ dung cụ san khoa? - Trình bày các bước chăm sóc lơn trong khi sinh? - Trình bày cách bước chăm sóc lợn nái sắp sinh? ( Tiết 7 bài 4) (Tiết: 53 môn nuôi lợn nái) TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1 Dẫn nhập phút 2 Giảng bài mới Thực hiện đỡ đẻ lợn - Trình bày các bước và thao tác đỡ đẻ - Quan sát tiếp thu 30phút 3 Củng cố và kết thúc vẫn đề - Công tác đỡ đẻ hết sức quan trọng trong việc can thiệp một ca đẻ - Nhẫn mạnh Công tác đỡ đẻ - Quan sát tiếp thu bài 5 Phút 4 Hướng dẫn tự học - Tham khảo tài liệu ( Tiết 8 bài 4) (Tiết:54 môn nuôi lợn nái) TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1 Dẫn nhập phút 2 Giảng bài mới - Cắt rốn, cắt đuôi - Ổ úm lợn con Hình 4.2. Ổ úm lợn con Hình 4.3 Dùng bội làm ổ úm lợn con 4.4. Dụng cụ đỡ đẻ lợn Hình 4.5. Đỡ đẻ cho lợn nái Hình 4.6. Lợn con sanh ra trong bọc Cột rốn Cắt đuôi - Trình bày các bước cắt rốn, cắt đuôi - Trình bày ổ úm lợn con hướng dẫn cách làm ổ úm lợn con Chiếu ảnh hoặc Clip đỡ đẻ và ổ úm lợn con - Quan sát tiếp thu 30phút 3 Củng cố và kết thúc vẫn đề - Sau khi can thiệp ca đỡ đẻ song lợn con cần phải đưa vào ổ úm từ 2 -3 tiếng trước khi cho lợn con vú sữa đầu - Nhẫn mạnh vai trò úm lợn con - Quan sát tiếp thu bài 10 Phút 4 Hướng dẫn tự học - Tham khảo tài liệu 5P TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN Ngày 19 tháng 5 năm 2015 GIÁO VIÊN GIÁO ÁN SỐ: 75 Thời gian thực hiện: 2 tiết( 90p ) Bài học trước: Nuôi lợn nái sinh sản Thực hiện từ ngày26/5/ 2015 đến ngày 26/5/2015 BÀI 4 : NUÔI LỢN NÁI SINH SẢN ( tiếp) MỤC TIÊU: - Mô tả được những kiến thức liên quan đến nuôi lợn nái sinh sản. - Thực hiện nuôi lợn nái sinh sản đúng kỹ thuật. - Có ý thức bảo vệ môi trường và sức khoẻ cộng đồng. ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC Giáo trình gióa án sách bút giấy A4 Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh , video, HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC: Lý thuyết trên lớp I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC: Thời gian: ....phút Sĩ số :...................................................... Kiểm tra bài cũ : 2 – 3 học viên - Trình bày cach cắt rốn, cắt đuôi? - Trình bày các úm lợn con? - Trình bày Thời gian úm lợn con? ( Tiết 9 bài 4) (Tiết:61 môn nuôi lợn nái) TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1 Dẫn nhập - Sau khi can thiệp ca đỡ đẻ song lợn con cần phải đưa vào ổ úm từ 2 -3 tiếng trước khi cho lợn con vú sữa đầu để tăng cường sức khỏe cho lợn con cũng như để lợn mẹ nghỉ hồi sức 5phút 2 Giảng bài mới - Chăm sóc lợn nái sau khi sanh - Theo dõi lợn mẹ sau khi đẻ xong - Trình bày các bước chăm sóc lợn nái sau khi sinh - Theo dõi tình trạng sức khỏe để can thiệp kịp thời - Quan sát tiếp thu 25 phút 3 Củng cố bài va kết thúc vẫn đề - Chăm sóc, theo dõi tình trạng sức để can thiệp kịp thời lợn nái sau khi sinh nhàm tạo điều kiện cho lợn mẹ hồi phục sức khỏe nhanh - Nhẫn mạnh Công tác chăm sóc, theo dõi tình trạng sức khỏe để can thiệp kịp thời - Quan sát tiếp thu bài 5 Phút 4 Hướng dẫn tự học - Tham khảo tài liệu ( Tiết 10 bài 4) (Tiết: 62 môn nuôi lợn nái) TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1 Dẫn nhập phút 2 Giảng bài mới - Lợn nái nuôi con - Chăm sóc nuôi dưỡng lợn nái nuôi con Vệ sinh - Phòng bệnh lợn nái nuôi con Vệ sinh Lịch dùng các loại vacxin Bảng 4.2. Lịch tiêm phòng cho lợn nái chửa - Trình bày các bước chăm sóc nuôi dưỡng lợn nái nuôi con - Quan sát tiếp thu 30phút 3 Củng cố và kết thúc vẫn đề - Nuôi dưỡng lợn nái nuôi con không chỉ cung cấp dinh dưỡng cho duy trì cơ thể mà một phần dinh dưỡng rất quan trọng sẽ được dùng để phục vụ cho nhu cầu tiết sữa - Nhẫn mạnh Công tác chăm sóc, nuôi dưỡng lợn nái nuôi con - Quan sát tiếp thu bài 10 Phút 4 Hướng dẫn tự học Sách giáo khoa TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN Ngày 22 tháng 5 năm 2015 GIÁO VIÊN GIÁO ÁN SỐ: 76 Thời gian thực hiện: 6 tiết( 360 p ) Bài học trước: Nuôi lợn nái sinh sản Thực hiện từ ngày 26/5/2015 đến ngày 26/5/2015 BÀI 4: THỰC HÀNH NUÔI LỢN NÁI SINH SẢN (tiếp) MỤC TIÊU: - Mô tả được những kiến thức liên quan đến nuôi lợn nái sinh sản. - Thực hiện nuôi lợn nái sinh sản đúng kỹ thuật. - Có ý thức bảo vệ môi trường và sức khoẻ cộng đồng. ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC Giáo trình gióa án sách bút giấy A4 HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC: Thực hành thực tế tại nhà dân I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC: Thời gian: ....... phút Tập chung : Tiết 25- 30 thực hành bài 4) (Tiết: 63- 68 môn nuôi lợn nái TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1 Dẫn nhập - Sau khi can thiệp ca đỡ đẻ song lợn con cần phải đưa vào ổ úm từ 2 -3 tiếng trước khi cho lợn con vú sữa đầu để tăng cường sức khỏe cho lợn con cũng như để lợn mẹ nghỉ hồi sức - Hướng dẫn thực hành - Quan sát 10 phút 2 Giới thiệu chủ đề A. Nội dung Chăm sóc lợn nái sau khi sanh - Theo dõi lợn mẹ sau khi đẻ xong - Chăm sóc nuôi dưỡng lợn nái nuôi con - Hướng dẫn thực hành theo nội dung - Quan sát 20P 3 Giải quyết vẫn đề A. Nội dung Chăm sóc lợn nái sau khi sanh - Theo dõi lợn mẹ sau khi đẻ xong - Chăm sóc nuôi dưỡng lợn nái nuôi con - Hướng dẫn học viên thực hành theo nội dung - Lần lượt cho từng học viên thực hành chăm sóc vệ sinh cho lợn nái nuôi con có sự hướng dẫn của giao viên - Quan sát - Tập vận động cho lợn nái nuôi con - Phối trộn khẩu phần ăn cho lợn nái nuôi con - Làm vệ sinh cho lợn mẹ và lợn con và vệ sinh chuồng tra, sân chơi 240 phút 4 Kết thúc vẫn đề - Sau khi can thiệp ca đỡ đẻ song lợn con cần phải đưa vào ổ úm từ 2 -3 tiếng trước khi cho lợn con vú sữa đầu - Nhẫn mạnh vai trò Chăm sóc lợn nái sau khi sanh - Theo dõi lợn mẹ sau khi đẻ xong - Chăm sóc nuôi dưỡng lợn nái nuôi con - Quan sát tiếp thu bài 20 Phút 5 Hướng dẫn tự học - Tham khảo tài liệu 5P ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN Ngày 4 tháng 4 năm 2015 GIÁO VIÊN GIÁO ÁN SỐ: 77 Thời gian thực hiện: 2 tiết( 90 p ) Bài học trước: Nuôi lợn nái sinh sản Thực hiện từ ngày 27/5/2015 đến ngày 27/5/2015 BÀI 4 : NUÔI LỢN NÁI SINH SẢN ( tiếp) MỤC TIÊU: - Mô tả được những kiến thức liên quan đến nuôi lợn nái sinh sản. - Thực hiện nuôi lợn nái sinh sản đúng kỹ thuật. - Có ý thức bảo vệ môi trường và sức khoẻ cộng đồng. ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC Giáo trình gióa án sách bút giấy A4 Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh , video, HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC: Lý thuyết trên lớp I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC: Thời gian: ...... phút Sĩ số : .......................................... Kiểm tra bài cũ : 2 – 3 học viên - Trình bày cach cắt rốn, cắt đuôi? - Trình bày các úm lợn con? - Trình bày Thời gian úm lợn con? ( Tiết 11 bài 4) (Tiết: 69 môn nuôi lợn nái) TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1 Dẫn nhập phút 2 Giảng bài mới Vệ sinh - Phòng bệnh lợn nái nuôi con Vệ sinh Lịch dùng các loại vacxin Bảng 4.2. Lịch tiêm phòng cho lợn nái chửa - Trình bày các bước vệ sinh phòng bệnh cho lợn nái nuôi con ( Tăm rửa cho lợn mẹ và lợn con, vệ sinh chuồng trại sơn chơi) - Quan sát tiếp thu 30phút 4 Kết thúc vẫn đề - Vệ sinh - Phòng bệnh lợn nái nuôi con và cho lợn con theo mẹ là một khâu quan trong nhằm hạn chế lợn mắc dịch bệnh - Nhẫn mạnh Công tác Vệ sinh - Phòng bệnh lợn nái nuôi con và cho lợn con theo mẹ - Quan sát tiếp thu bài 10 Phút 5 Hướng dẫn tự học - Tham khảo tài liệu 5P ( Tiết 12 bài 4) (Tiết: 70 môn nuôi lợn nái) TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1 Dẫn nhập Làm bài tập thực hành Chia 3 nhóm làm bài Ổn định nhóm 5 phút 2 Giảng bài mới Bài 1, 2 3 trang 45,46 giáo trình nuôi lợn nái - Quan sát học viên làm bài - làm bài 30phút 3 Kết thúc vẫn đề - Kiểm tra kết quả làm bài và giải đáp - Kiểm tra kết quả làm bài và giải đáp - Quan sát tiếp thu bài 5Phút 4 Hướng dẫn tự học - Tham khảo tài liệu 5P TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN Ngày 22 tháng 5 năm 2015 GIÁO VIÊN GIÁO ÁN SỐ: 78 Thời gian thực hiện: 2 tiết( 120 p ) Bài học trước: Nuôi lợn nái sinh sản Thực hiện từ ngày 27/5/2015 đến ngày 27/5/2015 BÀI 4 : THỰC HÀNH NUÔI LỢN NÁI SINH SẢN (tiếp) MỤC TIÊU - Mô tả được những kiến thức liên quan đến nuôi lợn nái sinh sản. - Thực hiện nuôi lợn nái sinh sản đúng kỹ thuật. - Có ý thức bảo vệ môi trường và sức khoẻ cộng đồng. ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC Giáo trình gióa án sách bút giấy A0 ( máy ảnh nếu có) HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC: Thực hànhTrên lớp I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC: Thời gian: 5 phút Điểm danh : Tiết 31- 32 thực hành bài 4) (Tiết: 71- 72 môn nuôi lợn nái TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1 Dẫn nhập - Vệ sinh - Phòng bệnh lợn nái nuôi con và cho lợn con theo mẹ là một khâu quan trong nhằm hạn chế lợn mắc dịch bệnh - Hướng dẫn thực hành - Quan sát 10 phút 2 Giới thiệu chủ đề A. Nội dung Vệ sinh - Phòng bệnh lợn nái nuôi con Vệ sinh Lịch dùng các loại vacxin - Hướng dẫn thực hành theo nội dung - Quan sát 10P 3 Giải quyết vẫn đề A. Nội dung Vệ sinh - Phòng bệnh lợn nái nuôi con Vệ sinh Lịch dùng các loại vacxin - Hướng dẫn học viên thực hành theo nội dung - Lần lượt cho từng học viên thực hành phòng bệnh lợn nái nuôi con - Quan sát - Tiêm sắt cho lợn con và tiêm phòng vaccin cho lợn mẹ Vaccin Dịch tả, THT, PRRS 70 phút 4 Kết thúc vẫn đề Vệ sinh - Phòng bệnh lợn nái nuôi con và cho lợn con theo mẹ là một khâu quan trong nhằm hạn chế lợn mắc dịch bệnh - Nhẫn mạnh vai trò Vệ sinh - Phòng bệnh lợn nái nuôi con và cho lợn con theo mẹ - Quan sát tiếp thu bài 15 Phút 5 Hướng dẫn tự học - Tham khảo tài liệu 5P III. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN: .................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN Ngày 4 tháng 4 năm 2015 GIÁO VIÊN GIÁO ÁN SỐ: 79 Thời gian thực hiện: 2 tiết( 120 p ) Bài học trước: nuôi lợn nái sinh sản Thực hiện từ ngày 27/5/2015 đến ngày 27/5/2015 KIỂM TRA : 2 TIẾT THỰC HÀNH NUÔI LỢN NÁI MỤC TIÊU : Đánh giá kết quả học qua bài kiểm tra ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC - Giấy kiểm tra và đề kiểm tra HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC: Kiểm tra (2 tiết) I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC: Thời gian: ....... phút Sĩ số :....................................................... II. THỰC HIỆN BÀI HỌC Tiết 1, 2 bài 4 (Tiết: 73, 74 môn nuôi lợn nái) TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1 Dẫn nhập - Kiểm tra 90 phút - Chuẩn bị đề và giấy kiểm tra - Ổn định chỗ ngồi và chuẩn bị các đồ dùng cần thiết cho bài kiểm tra 2 phút 2 Giới thiệu chủ đề - Nội dung kiểm tra - Phát đề và giấy kiểm tra - Nhận đề và giấy kiểm tra 2 Phút 3 Giải quyết vẫn đề - Làm bài kiểm tra - Quan sát học viên làm bài - Làm bài theo câu hỏi ( Không trao đổi bài) 110 Phút 4 Kết thúc vẫn đề - Thu bài kiêm tra - Thu bài - Kiểm tra lại số lượng bài - Nộp bài 1 Phút 5 Hướng dẫn tự học - Tham khảo tài liệu 5P III. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN: .................................................................. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN Ngày 4 tháng 4 năm 2015 GIÁO VIÊN GIÁO ÁN SỐ: 80 Thời gian thực hiện: 2 tiết( 90p) Bài học trước: Kiểm tra Thực hiện từ ngày 27/5/2015 đến ngày 28/5/2015 BÀI 5 : NUÔI LỢN CON MỤC TIÊU: - Mô tả được những kiến thức liên quan đến nuôi lợn con. - Thực hiện nuôi lợn con đúng kỹ thuật. - Có ý thức bảo vệ môi trường và sức khoẻ cộng đồng. ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC Giáo trình gióa án sách bút giấy A0 Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh , video, HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC: Lý thuyết trên lớp I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC: Thời gian: ......phút Sĩ số:...................................... ( Tiết 1 bài 5) (Tiết: 75 môn nuôi lợn nái) TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1 Dẫn nhập Chăn nuôi lợn con giữ vai trò rất quan trong vì năng suất của lợn nái cuối cùng được đánh giá bằng số lượng lợn con và khối lượng toàn ổ ở giai đoạn 60 ngày tuổi/nái/năm. Do vậy nuôi dưỡng tốt lợn con không những làm tăng năng suất sinh sản của lợn nái mà còn tạo điều kiện tốt cho việc nuôi dưỡng lợn sinh trưởng ở những giai đoạn tiếp sau - Trao đổi kinh nghiệm nuôi lợn con - Trao đổi kinh nghiệm nuôi lợn con 5 phút 2 Giảng bài mới - Yêu cầu chăn nuôi lợn con ở giai đoạn này - Bấm nanh cho lợn con - Trình bày các bước chăn nuôi lợn con ở giai đoạn này - Trình bày các bước cũng như thao tác bắm nanh cho lợn con - Quan sát tiếp thu 30 phút 3 Củng cố và kết thúc vẫn đề - Chăn nuôi ở giai đoạn này cần chú y nâng cao tỷ lệ sống cho lợn con, lơn con phải sinh trưởng nhanh Thực hiện bấm nanh cho lợn con - Nhẫn mạnh nâng cao tỷ lệ sống cho lợn con, lơn con phải sinh trưởng nhanh - Thực hiện bấm nanh - Quan sát tiếp thu bài 5 Phút 4 Hướng dẫn tự học - Tham khảo tài liệu ( Tiết 2 bài 5) (Tiết: 76 môn nuôi lợn nái) TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1 Dẫn nhập phút 2 Giảng bài mới - Cho lợn con bú “sữa đầu” - Tiêm sắt cho lợn con - Trình bày các bước cho lợn con bú sữa đầu - Trình bày quy trình tiêm sắt cho lợn con - Quan sát tiếp thu 35phút 3 Củng cố và kết thúc vẫn đề - Việc cho lợn con bú sữa đầu và tiêm sắt cho lơn con sẽ giúp cho lợn con tao ra kháng thể sớm hạn chế được lơn con mắc bệnh - Nhẫn mạnh Việc cho lợn con bú sữa đầu và tiêm sắt cho lơn con sẽ giúp cho lợn con - Quan sát tiếp thu bài 5 Phút 4 Hướng dẫn tự học - Tham khảo tài liệu 3P ( Tiết 3 bài 5) (Tiết: 77 môn nuôi lợn nái) TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1 Dẫn nhập phút 2 Giảng bài mới - Thời gian tập ăn - Cách tập cho lợn con ăn - Cai sữa lợn con - Trình bày các bước tập ăn cho lợn con, thời gian tập ăn, cách tập cho lợn con ăn và cai sữa - Quan sát tiếp thu 35 phút 3 Củng cố và kết thúc vẫn đề - Tập ăn sớm cho lợn con sẽ giúp lợn con tăng trưởng nhanh đem lại hiệu quả cho người chăn nuôi - Nhẫn mạnh việc Tập ăn sớm cho lợn con - Quan sát tiếp thu bài 5 Phút 4 Hướng dẫn tự học - Tham khảo tài liệu 5P ( Tiết 4 bài 5) (Tiết: 78 môn nuôi lợn nái) TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1 Dẫn nhập phút 2 Giảng bài mới - Phòng bệnh cho lợn con - Trình bày các bước phòng bệnh cho lợn con - Quan sát tiếp thu 35 phút 3 Kết thúc vẫn đề - Phòng bệnh cho lợn con sẽ giúp cho lợn con tạo ra kháng thể sớm hạn chế được lơn con mắc bệnh - Nhẫn mạnh việc Phòng bệnh cho lợn - Quan sát tiếp thu bài 5 Phút 4 Hướng dẫn tự học - Tham khảo tài liệu 5P TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN Ngày 25 tháng 5 năm 2015 GIÁO VIÊN GIÁO ÁN SỐ: 81 Thời gian thực hiện: 10 tiết( 600 p ) Bài học trước: Nuôi lợn con Thực hiện từ ngày 28/5/ 2015 đến ngày 28/5/2015 BÀI 5 : THỰC HÀNH NUÔI LỢN CON MỤC TIÊU : - Mô tả được những kiến thức liên quan đến nuôi lợn con. - Thực hiện nuôi lợn con đúng kỹ thuật. - Có ý thức bảo vệ môi trường và sức khoẻ cộng đồng. ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC Giáo trình gióa án sách bút giấy A0 ( máy ảnh nếu có) HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC: Thực hành thực tế tại nhà dân Liên hệ địa điểm thực hành I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC: Thời gian:.... phút Sĩ số :............................................... Tiết 1- 10 thực hành bài 5) (Tiết: 79- 88 môn nuôi lợn nái TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1 Dẫn nhập Chăn nuôi lợn con giữ vai trò rất quan trong vì năng suất của lợn nái cuối cùng được đánh giá bằng số lượng lợn con và khối lượng toàn ổ ở giai đoạn 60 ngày tuổi/nái/năm. Do vậy nuôi dưỡng tốt lợn con không những làm tăng năng suất sinh sản của lợn nái mà còn tạo điều kiện tốt cho việc nuôi dưỡng lợn sinh trưởng ở những giai đoạn tiếp sau - Hướng dẫn thực hành - Quan sát 10 phút 2 Giới thiệu chủ đề - Yêu cầu chăn nuôi lợn con ở giai đoạn này - Bấm nanh cho lợn con - Cho lợn con bú “sữa đầu” - Tiêm sắt cho lợn con - Thời gian tập ăn - Cách tập cho lợn con ăn - Cai sữa lợn con - Phòng bệnh cho lợn con - Hướng dẫn thực hành theo nội dung - Quan sát tiếp thu 20 phút 3 Giải quyết vẫn đề - Yêu cầu chăn nuôi lợn con ở giai đoạn này - Bấm nanh cho lợn con - Cho lợn con bú “sữa đầu” - Tiêm sắt cho lợn con - Thời gian tập ăn - Cách tập cho lợn con ăn - Cai sữa lợn con - Phòng bệnh cho lợn con - Hướng dẫn thực hành theo nội dung - Lần lượt cho học viên thực hành các nội đã giới thiệu. - Quan sát tiếp thu - Chăm sóc lợn con sau khi sinh lưu ý nâng tỷ lệ sống cao cho lơn con ở giai đoạn này. - Bấm nanh cho lợn con. - Cho lợn con bú “sữa đầu.” - Tiêm sắt cho lợn con. - Thời gian tập ăn. - Cách tập cho lợn con ăn. - Cai sữa lợn con. - Phòng bệnh cho lợn con. 540phút 4 Kết thúc vẫn đề - Chăn nuôi lợn con ở giai đoạn này cần chú ý nâng cao tỷ lệ sống cho lợn con, lơn con phải sinh trưởng nhanh. Thực hiện bấm nanh cho lợn con - Việc cho lợn con bú sữa đầu và tiêm sắt - Tập ăn sớm cho lợn con - Phòng bệnh cho lợn con sẽ giúp cho lợn con tạo ra kháng thể sớm hạn chế được lơn con mắc bệnh đem lại hiệu quả kinh tế cho người chăn nuôi - Nhẫn mạnh về chăm sóc lợn con sau khi sinh lưu ý nâng tỷ lệ sống cao cho lơn con ở giai đoạn này. - Bấm nanh cho lợn con. - Cho lợn con bú “sữa đầu.” - Tiêm sắt cho lợn con. - Thời gian tập ăn. - Cách tập cho lợn con ăn. - Cai sữa lợn con. - Phòng bệnh cho lợn con. - Quan sát tiếp thu bài 30 Phút 5 Hướng dẫn tự học - Tham khảo tài liệu 10P III. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN: .................................................................. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN Ngày 25 tháng 5 năm 2015 GIÁO VIÊN GIÁO ÁN SỐ: 82 Thời gian thực hiện: 2 tiết( 90 ) Bài học trước: Nuôi lợn con Thực hiện từ ngày29/5/ 2015 đến ngày 29/5/2015 KIỂM TRA Mục tiêu: Đánh giá kết quả học qua bài kiểm tra ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC - Giấy kiểm tra và đề kiểm tra HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC: Kiểm tra bài 5 (2 tiết) I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC: Thời gian: ....phút Sĩ số:..................................................... II. THỰC HIỆN BÀI HỌC Tiết 1, 2 bài 5 (Tiết: 89, 90 môn nuôi lợn nái) TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1 Dẫn nhập - Kiểm tra 90 phút - Chuẩn bị đề và giấy kiểm tra - Ổn định chỗ ngồi và chuẩn bị các đồ dùng cần thiết cho bài kiểm tra 2 phút 2 Giới thiệu chủ đề - Nội dung kiểm tra - Phát đề và giấy kiểm tra - Nhận đề và giấy kiểm tra 2 Phút 3 Giải quyết vẫn đề - Làm bài kiểm tra - Quan sát học viên làm bài - Làm bài theo câu hỏi ( Không trao đổi bài) 85 Phút 4 Kết thúc vẫn đề - Thu bài kiêm tra - Thu bài - Kiểm tra lại số lượng bài - Nộp bài 1 Phút 5 Hướng dẫn tự học - Tham khảo tài liệu III. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN: .................................................................. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN Ngày 26 tháng 5 năm 2015 GIÁO VIÊN GIÁO ÁN SỐ: 83 Thời gian thực hiện: 2 tiết( 90 p ) Bài học trước: Kiểm tra kết thúc modul 2 Thực hiện từ ngày 29/5/2015 đến ngày 29/5/ 2015 KIỂM TRA HẾT MODUN Mục tiêu: Đánh giá kết quả học qua bài kiểm tra ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC - Giấy kiểm tra và đề kiểm tra HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC: Kiểm tra hết môn môn nuôi lợn nái (2 tiết) I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC: Thời gian: .......phút Sĩ số :.............................. II. THỰC HIỆN BÀI HỌC Tiết 1, 2 bài 5 (Tiết: 91, 92 môn nuôi lợn nái) TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1 Dẫn nhập - Kiểm tra 90 phút - Chuẩn bị đề và giấy kiểm tra - Ổn định chỗ ngồi và chuẩn bị các đồ dùng cần thiết cho bài kiểm tra 2 phút 2 Giới thiệu chủ đề - Nội dung kiểm tra - Phát đề và giấy kiểm tra - Nhận đề và giấy kiểm tra 2 Phút 3 Giải quyết vẫn đề - Làm bài kiểm tra - Quan sát học viên làm bài - Làm bài theo câu hỏi ( Không trao đổi bài) 85 Phút 4 Kết thúc vẫn đề - Thu bài kiêm tra - Thu bài - Kiểm tra lại số lượng bài - Nộp bài 1 Phút 5 Hướng dẫn tự học - Tham khảo tài liệu III. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN Ngày 26 tháng 5 năm 2015 GIÁO VIÊN

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docgiao_an_tich_hop_modun4_nuoi_lon_nai_sinh_san_3943.doc
Tài liệu liên quan