Đề thi Toán Lớp 7 vòng 12

Câu 6: Cho tam giác ABC có . Gọi Ax là tia phân giác của góc ngoài ở đỉnh A. Trên tia Ax lấy điểm D sao cho AD =BC.

doc7 trang | Chia sẻ: phanlang | Lượt xem: 2113 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi Toán Lớp 7 vòng 12, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI 3 VÒNG 12 Câu 1: Điểm B nằm trên trục hoành và có hoành độ bằng -4. Tọa độ của điểm B là B(). (Nhập hoành độ và tung độ cách nhau bởi dấu ";" ) Câu 2: Số đo góc tạo bởi hai tia phân giác của hai góc kề bù bằng  Câu 3: Cho . Góc kề bù với  có số đo bằng  Câu 4: Cho hàm số y = f(x )= - 3x + 8. Khi đó f(-5) =  Câu 5: Cho hàm số y = |6-x| - 17. Tập hợp các giá trị của x để f(x) = -12 là {} (Nhập các giá trị theo thứ tự tăng dần,cách nhau bởi dấu ";" ) Câu 6: Cặp số (x;y) thỏa mãn  là (x;y) = () (Nhập theo thứ tự x trước, y sau; cách nhau bởi dấu ";" ) Câu 7: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Tia phân giác của  và  cắt nhau tại I. Số đo  Câu 8: Cho .  Lấy A, B thuộc tia Ox sao cho OA < OB. Lấy các điểm C, D thuộc tia Oy sao cho OC = OA, OD = OB. Gọi E là giao điểm của AD và BC. Số đo  Câu 9: Tìm x biết  Trả lời: x = Câu 10: Tìm x biết x - 2x + 3x - 4x + 5x - 6x + ... + 99x - 100x = 200. Trả lời: x =  BÀI THI SỐ Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân) Câu 1: Cho tam giác OAB có OA = OB, AB = 10cm.Tia phân giác của góc O cắt AB tại D. Độ dài AD =cm. Câu 2: Biết rằng điểm B(3;b) thuộc đồ thị hàm số . Vậy b =  Câu 3: Tam giác ABC có AB = AC;  thì  Câu 8: Xác định m để điểm A(m;2m) thuộc đồ thị hàm số y = 3x - 5. Trả lời:m = Câu 9: Cho đoạn thẳng AB. Trên cùng nửa mặt phẳng bờ AB,vẽ các tia Ax,By cùng vuông góc với AB. Lấy điểm M trên đoạn AB sao cho MA < MB. Trên tia Ax, By lần lượt lấy các điểm C,D sao cho AC=BM; BD=AM. Số đo  Câu 10: Cho dãy tỉ số bằng nhau  và . Tính  ta được  BÀI THI SỐ Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân) Câu 3: Cho tam giác ABC có ;phân giác AD. Trên đoạn thẳng AB lấy điểm I sao cho AI = AC. Số đo  Câu 5: Cho hàm số y = f(x) = |x+3| - 5. Xác định a để f(a) đạt giá trị nhỏ nhất. Trả lời:a =  Câu 8: Tập hợp các giá trị của x sao cho  là {} (Nhập các giá trị theo thứ tự tăng dần, cách nhau bởi dấu ";") Câu 9: Tập hợp các giá trị của x thỏa mãn  là {} (Nhập các giá trị theo thứ tự tăng dần, cách nhau bởi dấu ";") Câu 10: Cho dãy tỉ số bằng nhau  và . Tính  ta được  BÀI THI SỐ Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân) Câu 4: Cho tam giác ABC có ;phân giác AD. Trên đoạn thẳng AB lấy điểm I sao cho AI = AC. Số đo  Câu 7: Cho  Khi đó f(-1) - 2g(3) + h(0) = Câu 8: Cho tam giác ABC có , M là trung điểm của BC.  Trên tia đối của tia MA lấy điểm K sao cho MK = MA.  Khi đó,số đo  Câu 9: Số tự nhiên n lớn nhất để (n+5)(n+6)⋮6n là  Câu 10: Cho dãy tỉ số bằng nhau  và . Tính  ta được  BÀI THI SỐ Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân) Câu 1: Cho hàm số y = f(x )= - 3x + 8. Khi đó f(-5) =  Câu 2: Cho . Góc kề bù với  có số đo bằng  Câu 3: Cho tam giác OAB có OA = OB, AB = 10cm.Tia phân giác của góc O cắt AB tại D. Độ dài AD =cm. Câu 4: Điểm B nằm trên trục hoành và có hoành độ bằng -4. Tọa độ của điểm B là B(). (Nhập hoành độ và tung độ cách nhau bởi dấu ";" ) Câu 5: Cho tam giác ABC có . Gọi Ax là tia phân giác của góc ngoài ở đỉnh A. Trên tia Ax lấy điểm D sao cho AD  =BC. Số đo  Câu 6: Cho hàm số y = f(x) = |x+3| - 5. Xác định a để f(a) đạt giá trị nhỏ nhất. Trả lời:a =  Câu 7: Cặp số (x;y) thỏa mãn  là (x;y) = () (Nhập theo thứ tự x trước, y sau; cách nhau bởi dấu ";" ) Câu 8: Cho hàm số y = |6-x| - 17. Tập hợp các giá trị của x để f(x) = -12 là {} (Nhập các giá trị theo thứ tự tăng dần,cách nhau bởi dấu ";" ) Câu 9: Cho a, b, c là ba số đôi một khác nhau và . Khi đó  Câu 10: Tìm x biết x - 2x + 3x - 4x + 5x - 6x + ... + 99x - 100x = 200. Trả lời: x =  BÀI THI SỐ Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân) Câu 1: Điểm B nằm trên trục hoành và có hoành độ bằng -4. Tọa độ của điểm B là B(). (Nhập hoành độ và tung độ cách nhau bởi dấu ";" ) Câu 2: Tam giác ABC có AB = AC;  thì  Câu 3: Số đo góc tạo bởi hai tia phân giác của hai góc kề bù bằng  Câu 4: Cho . Góc kề bù với  có số đo bằng  Câu 5: Cho tam giác ABC có , M là trung điểm của BC.  Trên tia đối của tia MA lấy điểm K sao cho MK = MA.  Khi đó,số đo  Câu 6: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Tia phân giác của  và  cắt nhau tại I. Số đo  Câu 7: Cho tam giác ABC có . Gọi Ax là tia phân giác của góc ngoài ở đỉnh A. Trên tia Ax lấy điểm D sao cho AD  =BC. Số đo  Câu 8: Xác định m để điểm A(m;2m) thuộc đồ thị hàm số y = 3x - 5. Trả lời:m = Câu 9: Tìm x biết x - 2x + 3x - 4x + 5x - 6x + ... + 99x - 100x = 200. Trả lời: x =  Câu 10: Tìm x;y thỏa mãn  Trả lời: (x;y)=() (Nhập các giá trị theo thứ tự,cách nhau bởi dấu ";" ) BÀI THI SỐ Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân) Câu 1: Điểm B nằm trên trục hoành và có hoành độ bằng -4. Tọa độ của điểm B là B(). (Nhập hoành độ và tung độ cách nhau bởi dấu ";" ) Câu 2: Cho tam giác OAB có OA = OB, AB = 10cm.Tia phân giác của góc O cắt AB tại D. Độ dài AD =cm. Câu 3: Số đo góc tạo bởi hai tia phân giác của hai góc kề bù bằng  Câu 4: Cho hàm số y = f(x) = 5 - 3x. Giá trị của x khi y = 26 là x =  Câu 5: Cho  Khi đó f(-1) - 2g(3) + h(0) = Câu 6: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Tia phân giác của  và  cắt nhau tại I. Số đo  Câu 7: Cho tam giác ABC có . Gọi Ax là tia phân giác của góc ngoài ở đỉnh A. Trên tia Ax lấy điểm D sao cho AD  =BC. Số đo  Câu 8: Xác định m để điểm A(m;2m) thuộc đồ thị hàm số y = 3x - 5. Trả lời:m = Câu 9: Cho dãy tỉ số bằng nhau  và . Tính  ta được  Câu 10: Cho tam giác ABC vuông tại C; phân giác AD,BE (D thuộc BC, E thuộc AC).Qua D và E kẻ các đường vuông góc với AB cắt AB tại M và N.Khi đó  BÀI THI SỐ Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân) Câu 1: Biết rằng điểm B(3;b) thuộc đồ thị hàm số . Vậy b =  Câu 2: Tam giác ABC có AB = AC;  thì  Câu 3: Số đo góc tạo bởi hai tia phân giác của hai góc kề bù bằng  Câu 4: Cho tam giác OAB có OA = OB, AB = 10cm.Tia phân giác của góc O cắt AB tại D. Độ dài AD =cm. Câu 5: Cho  Khi đó f(-1) - 2g(3) + h(0) = Câu 6: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Tia phân giác của  và  cắt nhau tại I. Số đo  Câu 7: Cho hàm số y = |6-x| - 17. Tập hợp các giá trị của x để f(x) = -12 là {} (Nhập các giá trị theo thứ tự tăng dần,cách nhau bởi dấu ";" ) Câu 8: Cho .  Lấy A, B thuộc tia Ox sao cho OA < OB. Lấy các điểm C, D thuộc tia Oy sao cho OC = OA, OD = OB. Gọi E là giao điểm của AD và BC. Số đo  Câu 9: Cho tam giác ABC có các góc tỉ lệ với 7;5;3. Khi đó các góc ngoài tương ứng tỉ lệ với a;b;c. Tìm a;b;c biết ƯCLN(a;b;c)=1.  Trả lời:(a;b;c)=() (Nhập các giá trị theo thứ tự,cách nhau bởi dấu ";" ) Câu 10: Tìm x;y thỏa mãn  Trả lời: (x;y)=() (Nhập các giá trị theo thứ tự,cách nhau bởi dấu ";" ) BÀI THI SỐ Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân) Câu 1: Cho hàm số y = f(x) = 5 - 3x. Giá trị của x khi y = 26 là x =  Câu 2: Số đo góc tạo bởi hai tia phân giác của hai góc kề bù bằng  Câu 3: Cho tam giác ABC có ;phân giác AD. Trên đoạn thẳng AB lấy điểm I sao cho AI = AC. Số đo  Câu 4: Cho tam giác OAB có OA = OB, AB = 10cm.Tia phân giác của góc O cắt AB tại D. Độ dài AD =cm. Câu 5: Cho hàm số y = |6-x| - 17. Tập hợp các giá trị của x để f(x) = -12 là {} (Nhập các giá trị theo thứ tự tăng dần,cách nhau bởi dấu ";" ) Câu 6: Cho tam giác ABC có . Gọi Ax là tia phân giác của góc ngoài ở đỉnh A. Trên tia Ax lấy điểm D sao cho AD  =BC. Số đo  Câu 7: Xác định m để điểm A(m;2m) thuộc đồ thị hàm số y = 3x - 5. Trả lời:m = Câu 8: Tập hợp các giá trị của x sao cho  là {} (Nhập các giá trị theo thứ tự tăng dần, cách nhau bởi dấu ";") Câu 9: Cho tam giác ABC vuông tại C; phân giác AD,BE (D thuộc BC, E thuộc AC).Qua D và E kẻ các đường vuông góc với AB cắt AB tại M và N.Khi đó  Câu 10: Số tự nhiên n lớn nhất để (n+5)(n+6)⋮6n là 

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docbai_3_vong_12_lop7_9666.doc