Đề cương: Tình hình hạch toán và quản lý hàng tồn kho tại công ty tnhh một thành viên bảo vệ thực vật sài gòn

ĐỀ CƯƠNG: TÌNH HÌNH HẠCH TOÁN VÀ QUẢN LÝ HÀNG TỒN KHO TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN MUÏC LUÏC Trang Lôøi caûm ôn i Toùm taét ñeà taøi ii Muïc luïc .iii Danh saùch baûng bieåu vii Danh saùch hình veõ, ñoà thò viii MÔÛ ÑAÀU 1. Lý do chọn đề tài . 1 2. Muïc tieâu cuûa ñeà taøi .2 3. Phaïm vi nghieân cöùu .2 4. Phöông phaùp thöïc hieän 2 Chöông 1: CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN .3 1.1 Khái niệm và phân loại hàng tồn kho .3 1.1.1 Khái niệm hàng tồn kho .3 1.1.2 Phân loại hàng tồn kho 3 1.2 Nguyên tắc xác định giá trị hàng tồn kho 3 1.3 Các phương pháp xác định giá trì hàng tồn kho .4 1.3.1 Phương pháp nhập trước xuất trước .4 1.3.2 Phương pháp nhập sau xuất trước .4 1.3.3 Phương pháp giá thực tế đích danh .5 1.3.4 Phương pháp bình quân gia quyền 5 1.4 Phương pháp tính giá nhập hàng tồn kho .6 1.5 Nguyên tắc hạch toán hàng tồn kho 7 1.5.1 Phương pháp kê khai thường xuyên 7 1.5.2 Phương pháp kiểm kê định kỳ .8 1.6 Chứng từ và thủ tục kế toán .8 1.7 Kế toán chi tiết hàng tồn kho 9

pdf8 trang | Chia sẻ: aloso | Lượt xem: 3451 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề cương: Tình hình hạch toán và quản lý hàng tồn kho tại công ty tnhh một thành viên bảo vệ thực vật sài gòn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC DÂN LẬP HÙNG VƯƠNG KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH  KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC TÌNH HÌNH HẠCH TỐN VÀ QUẢN LÝ HÀNG TỒN KHO TẠI CƠNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GỊN GVHD: TS. TRẦN ĐÌNH PHỤNG SVTH: NGUYỄN ANH THƯ TP.HCM, 09/2007 TĨM TẮT ĐỀ TÀI TÌNH HÌNH HẠCH TOÁN VÀ QUẢN LÝ HÀNG TỒN KHO TẠI CÔNG TY TNHH 1 TV BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN Chương 2 TỔNG QUAN VỀ CƠNG TY Chương 3 TÌNH HÌNH HẠCH TỐN VÀ QUẢN LÝ HÀNG TỒN KHO TẠI CƠNG TY Chương 4 NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ LỜI MỞ ĐẦU 1.1 Lý do chọn đề tài: - Việt Nam đang trong quá trình hội nhập nền kinh tế Thế Giới. Điều này vừa mở ra những cơ hội và cũng là những thách thức mà các doanh nghiệp nước ta trong quá trình hội nhập phải biết tận dụng và vượt qua. - Quá trình tồn cầu hĩa nền kinh tế Thế Giới tạo cho giới kinh doanh những cơ hội lớn để cĩ thể tiếp cận với các nước trên Thế Giới, hàng hĩa được bán ra phong phú với số lượng lớn. Nhưng do sự cạnh tranh của thị trường ngày càng gay gắt, muốn tồn tại được các doanh nghiệp khơng ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, luơn thay đổi kiểu dáng, mẫu mã, khơng ngừng đầu tư vào chính sách quảng bá, tiếp thị. Đồng thời, doanh nghiệp phải sản xuất ra nhiều sản phẩm đáp ứng nhu cầu của mọi người và của tồn xã hội.Nhưng sản xuất ra nhiều sản phẩm thì tính phức tạp cũng tăng lên, do ảnh hưởng của nhiều yếu tố khách quan bên ngồi hàng hĩa chưa thể xuất bán được. Chính vì vậy mà vấn đề bảo quản hàng hĩa tồn kho rất quan trọng. - Hàng tồn kho trong các doanh nghiệp cĩ nhiều loại, nhiều thứ cĩ vai trị và cơng dụng khác nhau trong quá trình sản xuất kinh doanh. Việc xác định và ghi nhận hàng tồn kho địi hỏi phải được quan tâm thường xuyên vì hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản lưu động của doanh nghiệp. Để quản lý tốt hàng tồn kho cần phải phân loại, sắp xếp hàng tồn kho theo những nhĩm và theo tiêu thức nhất định. - Cơng ty THHH 1TV Bảo Vệ Thực Vật Sài Gịn là 1 cơng ty vừa sản xuất vừa gia cơng chế biến, hàng hĩa luơn chiếm một số lượng lớn. Vì vậy việc tổ chức quản lý hàng hĩa cĩ ý nghĩa quan trọng. Do đĩ, trong quá trình thực tập tại cơng ty tơi đã tìm hiểu, học hỏi và đã chọn đề tài “ Tình Hình Hạch Tốn Và Quản Lý Hàng Tồn Kho” 1.2 Mục tiêu của đề tài: - Giúp cho các doanh nghiệp biết được số lượng hàng hĩa trong kho nhiều hay ít, hạn sử dụng của sản phẩm là bao lâu. Từ đĩ mà các doanh nghiệp cĩ kế hoạch sản xuất thích hợp, tránh ứ đọng vốn và gây thiệt hại đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 1.3 Phạm vi nghiên cứu: - Vì thời gian thực tập cĩ hạn nên luận văn chỉ tập trung nghiên cứu các cơng việc cĩ liên quan tại cơng ty 1.4 Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp phân tích: các dữ liệu thu thập tại cơng ty, sách báo, các trang web… - Phương pháp tổng hợp: dựa trên các kiến thức lý luận đã học ở trường để tổng hợp thành luận cứ khoa học phục vụ cho đề tài - Phương pháp chuyên gia: hỏi trực tiếp các anh chị trong phịng kế tốn tại cơng ty. MỤC LỤC Trang Lời cảm ơn ..............................................................................................................i Tóm tắt đề tài ........................................................................................................ii Mục lục .................................................................................................................iii Danh sách bảng biểu ............................................................................................vii Danh sách hình vẽ, đồ thị ..................................................................................viii MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài .....................................................................................1 2. Mục tiêu của đề tài .................................................................................2 3. Phạm vi nghiên cứu .................................................................................2 4. Phương pháp thực hiện ............................................................................2 Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN ...............................................................................3 1.1 Khái niệm và phân loại hàng tồn kho.................................................................3 1.1.1 Khái niệm hàng tồn kho .....................................................................3 1.1.2 Phân loại hàng tồn kho ........................................................................3 1.2 Nguyên tắc xác định giá trị hàng tồn kho ..........................................................3 1.3 Các phương pháp xác định giá trì hàng tồn kho .................................................4 1.3.1 Phương pháp nhập trước xuất trước .....................................................4 1.3.2 Phương pháp nhập sau xuất trước .......................................................4 1.3.3 Phương pháp giá thực tế đích danh .....................................................5 1.3.4 Phương pháp bình quân gia quyền ........................................................5 1.4 Phương pháp tính giá nhập hàng tồn kho .........................................................6 1.5 Nguyên tắc hạch tốn hàng tồn kho ……………………………………........7 1.5.1 Phương pháp kê khai thường xuyên …………………………………..7 1.5.2 Phương pháp kiểm kê định kỳ…………………………………….......8 1.6 Chứng từ và thủ tục kế tốn ……………………………………………...........8 1.7 Kế tốn chi tiết hàng tồn kho ............................................................................9 1.7.1 Phương pháp thẻ song song………………………………………......9 1.7.2 Phương pháp số dư ……………………………………………..........9 1.8 Kế tốn kiểm kê hàng hố…………………………………………………….10 1.8.1 Nội dung và nguyên tắc……………………………………………...10 1.8.2 Những bút tốn căn bản……………………………………………...10 1.9 Dự phịng giảm giá hàng tồn kho …………………………………………….11 1.9.1Nội dung và nguyên tắc hạch tốn ………………………………… .11 1.9.2 Tài khoản sử dụng…………………………………………………. .12 1.9.3 Những bút tốn căn bản……………………………………………..12 Chương 2: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH 1 TV BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GỊN 2.1 Quá trình hình thành và đặc điểm cuả cơng ty ……………………………….13 2.1 Quá trình hình thành cơng ty ………………………………………......13 2.2 Đặc điểm của cơng ty ……………………………………………….....15 2.2 Chức năng, nhiệm vụ của công ty ……………………..................................15 2.2.1 Chức năng ……………………………………………………..........15 2.2.2 Nhiệm vụ ………………………………………………………. ….16 2.3 Giới thiệu cơng nghệ sản xuất sản phẩm chính của cơng ty…………………. 17 2.4 Cơ cấu tổ chức và tình hình nhân sự của công ty ………………………...... 17 2.4.1 Sơ đồ bộ máy tổ chức của công ty ………………………………... 17 2.4.2 Chức năng và nhiệm vụ các phòng ban …………………………... 19 2.4.3 Tình hình nhân sự …………………………………………………....23 2.5 Bộ phận kế tốn của cơng ty…………………………………………………. .28 2.5.1 Cơ cấu tổ chức của bộ máy kế tốn………………………………… .28 2.5.2 Chức năng và nhiệm vụ cuả kế tốn……………………………….....29 2.6 Tốc độ phát triển qua các năm của cơng ty ………………...............................30 2.6.1 Kết quả hoạt động kinh doanh ……………………………………….31 2.6.2 Tình hình tài chình của cơng ty ………………………………............34 Chương 3: TÌNH HÌNH HẠCH TỐN VÀ QUẢN LÝ HÀNG TỒN KHO TẠI CƠNG TY TNHH 1 TV BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GỊN 3.1 Nhữmg vấn đề chung của cơng ty ...................................................................40 3.1.1 Đặc điểm kinh doanh của cơng ty .................................................. ..40 3.1.2 Nhiệm vụ kế tốn hàng tồn kho ................................................... ….40 3.1.3 Nguyên tắc tổ chức...................................................................... .....41 3.2 Phân loại và đặc điểm hàng tồn kho tại cơng ty ...............................................41 3.2.1 Phân loại hàng tồn kho ...................................................................... 41 3.2.2 Đặc điểm hàng tồn kho.............................................................. …. .41 3.3 Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho tại cơng ty ....................................41 3.4 Phương pháp tính giá nhập kho tại cơng ty .....................................................42 3.4.1 Cơng thức .......................................................................................... 42 3.4.2 Định khoản ........................................................................................ 43 3.5 Nguyên tắc hạch tốn hàng tồn kho tại cơng ty ...............................................43 3.6 Chứng từ và thủ tục kế tốn tại cơng ty........................................................... 44 3.7 Kế tốn chi tiết hàng tồn kho tại cơng ty......................................................... 46 3.7.1 Phương pháp thẻ song song.............................................................. 46 3.7.2 Sơ đồ hạch tốn chi tiết ..................................................................... 47 3.8 Kiểm kê hàng hố tại cơng ty........................................................................... 50 3.8.1 Nội dung ............................................................................................. 50 3.8.2 Sơ đồ hạch tốn xử lý hàng thừa thiếu................................................. 50 Chương 4: NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ ............................................................... 52 4.1 Nhận xét chung ............................................................................................... 52 4.2 Kiến nghị........................................................................................................ 54 KẾT LUẬN ........................................................................................................ 55 PHỤ LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Danh Sách Các Bảng Biểu 2.1 Bảng số lượng nhân viên 2.2 Bảng cơ cấu giới tính 2.3 Bảng trình độ lao động trong cơng ty 2.4 Bảng số lượng lao động trong cơng ty 2.5 Bảng doamh thu bán hàng 2.6 Bảng sản lượng sản xuất sản phẩm qua các năm 2.7 Bảng sản lượng sản phẩm tiêu thụ qua các năm 2.8 Bảng doanh số của cơng ty 2.9 Bảng kết quả hoạt động kinh doanh 2.10 Bảng cân đối kế tốn 2.11 Bảng phân tích tỷ số kết cấu tài chính Danh Sách Hình Vẽ, Đồ Thị Hình 2.1 Quy trình cơng nghệ sản xuất Hình 2.2 Sơ đồ tổ chức của cơng ty Hình 2.3 Tốc độ tăng trưởng lao động hàng năm của cơng ty Hình 2.4 Sơ đồ bộ máy kế tốn Hình 2.5 Biểu đồ thị phần của cơng ty Hình 3.1 Sơ đồ hạch tốn chi tiết

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfĐề cương- Tình hình hạch toán và quản lý hàng tồn kho tại công ty tnhh một thành viên bảo vệ thực v_.pdf