Đề cương ôn thi ngành tài chính tiền tệ ngân hàng gồm 90 câu hỏi và trả lời

Bước 1: Chủ thể nhập khẩu căn cứ vào hợp đồng ngoại thương đã ký, gởi đơn xin mở L/C cho ngân hàng phục vụ mình, người thụ hưởng là chủ thể xuất khẩu Bước 2: Ngân hàng mở L/C nếu chấp thuận thì mở L/C theo đúng nội dung được đề cập trong đơn xin mở L/C và gởi cho ngân hàng thông báo ở quốc gia xuất khẩu Bước 3: Ngân hàng thông báo gới tiếp L/C cho chủ thể xuất khẩu xem xét. Bước 4: Chủ thể xuất khẩu đối chiếu nội dung của L/C với hợp đồng mua bán ngoại thương đã ký trước đây, nếu thấy đúng và phù hợp thì chuyển giao hàng hoá cho chủ thể nhập khẩu, nếu thấy chưa phù hợp thì thông báo yêu cầu chỉnh sửa L/C hoặc tuyên bố huỷ bỏ Bước 5: Chủ thể xuất khẩu gởi hối phiếu và bộ chứng từ hàng hoá theo yêu cầu của L/C cho ngân hàng thông báo yêu cầu thanh toán Bước 6: Ngân hàng thông báo gởi tiếp hối phiếu và bộ chứng từ hàng hoá cho ngân hàng mở L/C để kiểm tra Bước 7: ngân hàng mở L/C so sánh hối phiếu, bộ chứng từ hàng hoá với các bội dung trong L/C nếu thấy đúng và phù hợp thì chuyển tiền thanh toán hoặc ký chấp nhận thanh toán lên hối phiếu Bước 8: Ngân hàng thông báo thanh toán cho chủ thể xuất khẩu Bước 9a: Ngân hàng mở L/C gởi bộ chứng từ hàng hoá cho nhà nhập khẩu và yêu cầu thanh toán Bước 9b: Chủ thể nhập khẩu thanh toán cho ngân hàng Ưu điểm: - Quyền lợi của người bán được đảm bảo hơn phương nhờ thu - Ngân hàng đóng vai trò là người thanh toán tiền của người mua đối với người bán, không phụ thuộc vào việc người mua có nhận

doc80 trang | Chia sẻ: aloso | Lượt xem: 1868 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề cương ôn thi ngành tài chính tiền tệ ngân hàng gồm 90 câu hỏi và trả lời, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
+Khi voán khaû duïng cuûa töøng ngaân haøng giaûm do taùc ñoäng cuûa thò tröôøng môû, möùc cung voán treân thò tröôøng tieàn teä lieân ngaân haøng giaûm(trong ñieàu kieän caùc yeáu toá lieân quan khoâng ñoåi) aûnh höôûng ñeán laõi suaát caùc coâng cuï thò tröôøng môû vaø laõi suaát thò tröôøng traùi phieáu. Chi phí cô hoäi ñoái vôùi ngöôøi coù voán dö thöøa vaø giaù voán ñaàu tö ñoái vôùi ngöôøi thieáu huït voán taêng laøm giaûm nhu caàu ñaàu tö vaø tieâu duøng trong xaõ hoäi, do ñoù laøm giaûm saûn löôïng, giaù caû, coâng aên vieäc laøm. +Ngaân haøng trung öông baùn chöùng khoaùn, löôïng cung chöùng khoaùn taêng leân trong khi nhu caàu chöùng khoaùn khoâng taêng laøm giaù chöùng khoaùn giaûm, möùc sinh lôøi cuûa chuùng taêng leân. Caùc toå chöùc nhaân tieàn phaûi taêng laõi suaát ñeå haïn cheá tình traïng phi trung gian hoaù, ñoàng thôøi laõi suaát cuûa caùc chöùng khoaùn môùi phaùt haønh cuõng taêng leân töông öùng. Ñaây laø coâng cuï linh hoaït vaø chuû ñoäng theo caû hai höôùng ñieàu tieát laø bôm tieàn ra vaø ruùt tieàn vaøo theo yeâu caàu cuûa chính saùch tieàn teä vaø coù theå ñieàu chænh sai leäch neáu coù phaùt hieän. Ngoaøi ra coâng cuï naøy cuõng thöïc hieän nhanh choùng, ñôn giaûn khoâng caàn thuû tuïc röôøm raø. Ñieàu quan troïng nhaát cho pheùp söû duïng coâng cuï naøy laø söï phaùt trieàn cuûa thò tröôøng voán ñaàu tö vaø thò tröôøng tieàn teä. Ngaân haøng trung öông phaûi coù khaû naêng kieåm soaùt vaø döï ñoaùn söï bieán ñoäng cuûa soá löôïng voán khaû duïng trong heä thoáng ngaân haøng. Goïi laø coâng cuï tröïc tieáp vì chuùng taùc ñoäng tröïc tieáp vaøo khoái löôïng tieàn trong löu thoâng (hay möùc laõi suaát trung vaø daøi haïn). Goïi laø coâng cuï giaùn tieáp vì chuùng taùc ñoäng tröôùc heát vaøo muïc tieâu hoaït ñoäng cuûa chính saùch tieàn teä, thoâng qua cô cheá thò tröôøng maø taùc ñoäng naøy ñöôïc truyeàn ñeán caùc muïc tieâu trung gian laø khoái löôïng tieàn cung öùng vaø laõi suaát. Öu ñieåm cuûa coâng cuï giaùn tieáp so vôùi coâng cuï tröïc tieáp: Laø tính linh hoaït vaø chuû ñoäng, beân caïnh ñoù baûn thaân coâng cuï tröïc tieáp(haïn möùc tín duïng) ñaõ mang tính chaát haønh chính thieáu linh hoaït, haïn cheá cuûa noù laø tính chuû ñoäng xuaát phaùt töø söï thieáu caên cöù trong xaùc ñònh möùc tín duïng vaø söï loûng leûo cuûa caùc cheá taøi trong vieäc quaûn lí haïn möùc naøy. CÂU 80 So sánh các công cụ : dự trữ bắt buộc, tái chiết khấu, nghiệp vụ thị trường mở trên các khía cạnh : tính linh hoạt, chủ động, khả năng đảo ngược tình thế, tốc độ thực hiện. Liên hệ với tình hình sử dụng các công cụ chính sách tiền tệ hiên nay của NHNNVN. Dự trữ bắt buộc Tái chiết khấu Nghiệp vụ thị trường mở Tính linh hoaït: Thiếu linh hoạt vì chỉ cần thay đổi 1% tỷ lệ dự trữ bắt buộc thỉ mức dự trữ thay đổi đáng kể và dẫn đến sự thay đổi theo cấp số nhân của khối lượng tiền cung ứng. Nếu thay đổi thường xuyên sẽ gây nên sự bất ổn cho hoạt động của các ngân hàng và chi phí điều chỉnh rất tốn kém. Rất linh hoạt,lãi suất tái chiết khấu có hiệu ứng thông báo do sự trông đợi và dự đoán của thị trường. Tuy nhiên, trong trường hợp lãi suất tái chiết khấu cao hơn mức lãi suất thực tế thì sự thay đổi lãi suất thực chất là sự “điều chỉnh kinh tế” nhằm phù hợp lãi suất thực tế và hiệu ứng thông báo phản tác dụng Rất linh hoạt, có thể tác động hai chiều : mua-bán chứng khoán. Rất chủ động trong việc thực hiện yêu cầu của NHTW bằng việc điều chỉnh giá sao cho nó trở nên hấp dẫn đối tác và chủ động thực hiện và điều chỉnh sai lệch nếu có phát hiện. Tính chuû ñoäng: Kém chủ động, giả sử tính toán nền kinh tế 1000 USD nhưng sau khi đã cấp ra, tính toán lại thì thấy thực tế chỉ cần có 800 USD, tuy nhiên không thể rút lại vì phải đợi đến lúc đáo hạn Keùm chủ động do mức độ phát huy hiệu quả của công cụ này căn cứ vào mức độ phụ thuộc về vốn của NHTM vào NHTW. Raát chuû ñoäng, ngaân haøng trung öông coù theå thöïc hieän yeâu caàu cuûa mình baèng caùch ñieàu chænh giaù chöùng khoaùn ñeå haáp daãn caùc ñoái taùc. Khả năng đảo ngược tình thế: khoù theå ñaûo ngöôïc tình theá. Khoù ñaûo ngöôïc tình theá do hieäu öùng thoâng baùo chæ phaùt huy taùc duïng khi laõi suaát taùi chieát khaáu phuø hôùp vôùi möùc laõi suaát treân thò tröôøng. Deã ñaûo ngöôïc tình huoáng khi phaùt hieän tieàn löu thoâng thöøa hoaëc thieáu baèng caùch mua hoaëc baùn ra caùc phieáu nôï. Tốc độ thực hiện: khoâng nhanh laém Nhanh. Nhanh choùng, ñôn giaûn, khoâng caàn caùc thuû tuïc röôøm raø. Lieân heä vôùi tình hình söû duïng caùc coâng cuï chính saùch tieàn teä cuûa ngaân haøng nhaø nöôùc Vieät Nam: CHÖÔNG X THÒ TRÖÔØNG TAØI CHÍNH CAÂU 81 Thò tröôøng taøi chính laø gì ? trình baøy chöùc naêng vaø vai troø cuaû thò tröôøng taøi chính Khaùi nieäm: Thò tröôøng taøi chính laø nôi mua baùn caùc coâng cuï taøi chính, nhôø ñoù maø voán ñöôïc chuyeån giao 1 caùch tröïc vaø giaùn tieáp töø caùc chuû theå thöøa voán ñeán caùc chuû theà coø nhu caàu veà voán. Chöùc naêng: Chöùc naêng daãn voán Voán Voán voán * Tieát kieäm 1-Caùc gñình 2-Caùc haõng KD 3-CP * Ñaàu tö: 1-Caùc haõng KD 2-CP 3-Caùc gñình TC giaùn tieáp TC tröïc tieáp Caùc TTTC Tröïc tieáp Caùc trung gian TC Thò tröôøng taøi chính thöïc hieän chöùc naêng kinh teá noøng coát trong vieäc daãn voán töø nhöõng ngöôøi taïm thöøa voán ñeán nhöõng ngöôøi taïm thieáu voán. Cung caáp moät löôïng voán lieân tuïc, cho caùc doanh nghieäp, ngöôøi tieâu duøng vaø CP ñeå hoå trôï cho caû chi tieâu ñaàu tö vaø tieâu duøng cho moät neàn kinh teá . Taïo ñieàu kieän gia phaùt trieån nhaân söï cuaû caùc nguoàn cuaû caûi xaõ hoäi vaø taïo ra möùc soáng cao hôn cho caù nhaân vaø gia ñình Thò tröôøng taøi chính cho pheùp chuyeån voán töø nhöõng ngöôøi khoâng coù cô hoäi ñaàu tö sinh lôïi ñeán nhöõng ngöôøi coù cô hoäi ñaàu tö sinh lôïi. Chöùc naêng tieát kieäm Thò tröôøng taøi chính cung caáp ñieåm sinh lôïi cho tieát kieäm. Thoâng qua thò tröôøng taøi chính, ngöôøi tieát kieäm coù theå kieám ñöôïc thu nhaäp döôùi hình thöùc tieàn laõi, toå chöùc, tieàn lôøi cuaû voán. Khi nhöõng ngöôøi chi tieâu caàn theâm voán cuaû nhöõng ngöôøi tieát kieäm, thò tröôøng taøi chính gôûi tín hieäu ñeán ngöôøi tieát kieäm döôùi hình thöùc tieát kieäm coù laõi suaát cao hôn nhaèm ñoäng vieân caùc ñôn vò, caù nhaân thaëng dö tieát kieäm nhieàu hôn vaø tieâu duøng bôùt ñi. Ngöôïc laïi, khi nhöõng ngöôøi chi tieâu caàn ít quyõ hôn thì laõi suaát coù chieàu höôùng giaûm bôùt vaø söï luaân löu tieát kieäm cuõng yeáu ñi. => thò tröôøng taøi chính cung caáp moät cô cheá ñoäng vieân tieát kieäm vaø taïo ra 1 luoàng quyõ vaøo ñaàu tö. Chöùc naêng thanh khoaûn Thò tröôøng taøi chính cung caáp phöông thöùc chuyeån ñoåi caùc loaïi taøi saûn thueá chaáp thaønh tieàn maët taøi saûn thueá chaáp “loûng” theâm). Tính “loûng” theâm cuûa nhöõng loaïi taøi saûn thueá chaáp kieán chuùng ñöôïc öa chuoäng hôn ñeå deå daøng hôn chöùc naêng doàn voán vaø chöùc naêng tieát kieäm cuaû thò tröôøng taøi chính. Neáu thieáu thò tröôøng taøi chính hoaëc thò tröôøng taøi chính keùm phaùt trieån, tính thanh khoaûn giöõa taøi saûn hoaëc voán döôùi hình thaùi tieàn maët hôn laø nhöõng hinh thaùi khaùc gaàn vôùi tieán. Vai troø Thò tröôøng taøi chính goùp phaàn naâng cao naêng suaát vaø hieäu quaû cuaû toaøn boä neàn kinh teá Baát kyø neàn kinh teá naøo , trong quaù trình phaùt trieån bao giôø cuõng phaûi ñoái ñaàu vôùi söï khan hieám cuaû caùc nguoàn löïc. Saûn xuaát lôùn khoâng nhöõng ñoøi hoûi söï taäp trung kó naêng, tay ngheà, nhaân löïc vaät lieäu maø coøn ñaët ra söï caàn thieát vaø caáp baùch veà nhu caàu söû duïng caùc nguoàn taøi nguyeân aáy moät caùch tieát kieäm vaø hieäu quaû nhaát. Thò tröôøng taøi chính laø saûn phaåm taát yeáu cuaû söï ñoøi hoûi taäp trung taøi nguyeân cho saûn xuaát lôùn vaø choáng laõng phí döôùi nhieàu hình thöùc . Vôùi chöùc naêng doàn voán vaø tieát kieäm, thò tröôøng taøi chính ñaõ taïo ñieàu kieän huy ñoäng caùc nguoàn löïc trong xaõ hoäi vaø phuïc vuï saùng taïo cuaû caûi nhieàu daïng cho ñôøi soáng con ngöôøi, loâi keùo caùc caù nhaân trôû thaønh nhöõng nhaø ñaàu tö taän duïng moïi nguoàn löïc nhoû nhaát, thuùc ñaûy hoaït ñoäng saùng taïo saûn phaåm vaø dòch vuï. Ñoái vôùi Nam vieäc buø ñaép caùc khoaûn boäi chi hoaëc coù voán ñeå xaây döïng caùc coâng trinh coâng coäng baèng caùch vay nôï treân thò tröôøng taøi chính thay vì phaùt haønh theâm giaáy baïc NH vaøo löu thoâng laø bieän phaùp heat söùc quan troïng vì vaäy vöøa coù theå kieàm cheá laïm phaùt, vöøa coù theå taêng tröôûng ñöôïc neàn kinh teá. Taát nhieân, möùc NN vay daân cuõng coù giôùi haïn vì NN phaûi traû caû voán laãn laõi cho nhöõng ai mua chöùng khoaùn NN maø nguoàn traû nôï laïi laø khoaûn thu cuûa naêng suaát- chuû yeáu laø thueá. Thò tröôøng taøi chính ñaõ goùp phaàn naâng cao naêng suaát vaø hieäu quaû cuaû kinh teá caûi thieän möùc soáng cuûa ngöôøi tieâu duøng baèng caùch tieâu thuï voán thöøa vaø giuùp ngöôøi tieát kieäm choïn thôøi ñieåm toát cho vieäc mua saém cuaû hoï, giuùp caùc nhaø kinh doanh taäp trung vaø söû duïng caùc nguoàn taøi nguyeân vaøo quaù trình saûn xuaát lôùn moät caùch tieát kieäm vaø hieäu quaû nhaát daån ñeán vieäc laøm cho ngöôøi lao ñoäng 1 thò tröôøng taøi chính hoaït ñoäng hieäu quaû seõ taän duïng ñöôïc möùc cao nhaát moïi nguoàn voán tieàm taøng trong nuôùc vaø ngoaøi nöôùc -> phaùt trieån vaø caûi thieän ñôøi soáng nhaân daân. Thò tröôøng taøi chính taïo ñieàu kieän dung hoaø caùc lôïi ích kinh teá cuaû caùc chuû theå kinh teá vaø tieàn thò tröôøng Thoâng qua nhöõng cuoäc ñaáu giaù taäp trung trong caùc nguoàn cung vaø nguoàn caàu, cô cheá thò tröôøng seõ hình thaønh giaù caû toát nhaát, cho caû ngöôøi baùn vaø ngöôøi mua, ñaûm baûo coâng baèng treân thò tröôøng Thieáu thò tröôøng taøi chính hay thò tröôøng taøi chính keùm phaùt trieån, ñieàu kieän ñeå cung vaø caàu gôõ, coï xaùt seõ bò haïn cheá. Do ñoù khoâng theå coù möùc giaù phaûn aùnh ñaày ñuû chính xaùc söùc mua, söùc baùn Thò tröôøng taøi chính laø nôi taïo moâi tröôøng thuaän lôïi ñeå dung hoaø caùc lôïi ích kinh teá cuaû caùc chuû theå kinh teá khaùch nhau treân thò tröôøng Thò tröôøng taøi chính laø coâng cuï tuyeån choïn vaø kích thích caùc doanh nghieäp saûn xuaát kinh doanh laønh maïnh coù hieäu quaû Töï baûn thaân coù theå thò tröôøng taøi chính choïn ra nhöõng doanh nghieäp hoaëc duï aùn coù trieån voïng ñeå taøi trôï + Nhöõng doanh nghieäp hay döï aùn coù trieån voïng coù theå nhaän theâm voán vôùi chi phí reû hôn + Doanh nghieäp keùm hay dö( aùn toài seõ khoù thu huùt voán hoaëc phaûi traû chi phí söû duïng voán ñaét hôn => Caùc doanh nghieäp hay döï aùn muoán huy ñoäng ñöôïc voán vaø duy trì voán huy ñoäng thoâng qua thò tröôøng taøi chính phaûi thanh toaùn sao cho saûn xuaát kinh doanh laønh maïnh vaø coù hieäu quaû ngaøy caøng cao Thò tröôøng taøi chính taïo kieàu kieän thuaän lôïi cho caùc giao dòch taøi chính Thò tröôøng taøi chính laø con hình daãn truyeàn voán töø nhöõng chuû theå thaëng dö tieát kieäm sang caùc chuû theå thieáu huït tieát kieäm. Nhôø söï phaùt trieån cuaû coâng ngheä thoâng tin lieân laic (veä tinh, caùp quang, tia laser, maùy fax vaø caùc tieán boä coâng ngheä khaùc) maø caùc ñònh cheá taøi chính taùc hôïp cho caùc ñôn vò thaëng dö thieát kieäm caùch nhau 1 caùch coù hieäu quaû daån ñeán tieát kieäm chi phí lieân quan ñeán giao dòch taøi saûn thueá chaáp(chi phi thu thaäp thoâng tin, chi phí nghieân cöùu, chi chí tìm gaëp) CAÂU 82 Trình baøy khaùi nieäm vaø phaân bieät söï khaùc nhau giöõa thò tröôøng taøi chính sô thò tröôøng taøi chính sô caáp vaø thò tröôøng taøi chính thöù caáp. Khaùi nieäm Giao dòch treân thò tröôøng sô caáp Voán Ngöôøi vay voán Ngöôøi cung öùng voán Söû duïng voán ñeå mua haøng hoaù, dòch vuï hoaëc ñaàu tö Phaùt haønh coâng cuï taøi chính môùi Giao dòch treân thò tröôøng thöù caáp Ngöôøi tieát kieäm 1 Ngöôøi naém giöõ caùc coâng cuï taøi chính ñaõ ñöôïc phaùt haønh tröôùc ñaây Baùn chöùng khoaùn Ngöôøi tieát kieäm 1 Ngöôøi tieát kieäm 1 Nhaän tieàn Phaân bieät thò tröôøng sô caáp vaø thò tröôøng thöùc caáp Thò tröôøng sô caáp Thò tröôøng thöù caáp - Laø thò tröôøng mua baùn caùc chöùng khoaùn môùi phaùt haønh. Treân thò tröôøng naøy, voán töø nhaø ñaàu tö seõ ñöôïc chuyeån thaønh nhaø phaùt haønh thoâng qua vieäc nhaø ñaàu tö mua caùc chöùng khoaùn môùi phaùt haønh. - Giao dòch tr6n thò tröôøng naøy cung caáp voán cho nhaø phaùt haønh - Giaù treân thò tröôøng sô caáp do toå chöùc phaùt haønh aán ñònh vaø thöôøng ñöôïc in ngay treân chöùng khoaùn. - Laø nôi trao ñoåi nhöõng coâng cuï taøi chính ñaõ ñöôïc phaùt haønh. Laø moät boä phaän quan troïng cuûa thò tröôøng taøi chính, gaén boù vôùi thò tröôøng taøi chính sô caáp. Giao dòch treân thò tröôøng naøy cung caáp tính thanh khoaûn cho caùc coâng cuï taøi chính à haáp daãn hôn, ñöôïc öa chuoäng hôn à phaùt haønh vaø baùn chuùng deã daøng hôn thò tröôøng sô caáp. Giao dòch treân thò tröôøng thöù caáp phaûn aùnh nguyeân taécc quy ñònh vaø töï do caïnh tranh, giaù chöùng khoaùn do cung caàu quyeát ñònh. Thò tröôøng thöù caáp laø thò tröôøng hoaït ñoäng lieân tuïc, caùc nhaø ñaàu tö coù theå mua vaø baùn caùc chöùng khoaùn nhieàu laàn treân thò tröôøng thöù caáp. 3. YÙù nghóa cuûa vieäc nghieân cöùu naøy Hai thò tröôøng naøy toàn taïi vaø quan heä maät thieát vôùi nhau. Neáu khoâng coù thò tröôøng sô caáp thì khoâng coù Chöùng khoaùn ñeå löu thoâng trong thò tröôøng thöù caáp. Neáu khoâng coù thò tröôøng thöù caáp thì vieäc baùn chöùng khoaùn ® tieàn maët seõ gaëp nhieàu khoù khaên. Vieäc phaân bieät 2 loaïi thò tröôøng treân chæ coù tính lí thuyeát. Trong thöïc teá toå chöùc thò tröôøng chöùng khoaùn khoâng coù söï phaân bieät, giao dòch treân hai thò tröôøng naøy dieãn ra song song. Phaûi coi troïng thò tröôøng sô caáp vì ñaây laø thò tröôøng phaùt haønh - quan saùt chaët cheõ thò tröôøng thöù caáp. CAÂU 83 Khaùi nieäm thò tröôøng chöùng khoaùn. Phaân bieät söï khaùc nhau giöõa traùi phieáu vaø coå phieáu coâng ty. YÙ nghóa thöïc tieãn cuûa vieäc nghieân cöùu vaán ñeà naøy. Khaùi nieäm thò tröôøng chöùng khoaùn Thò tröôøng chöùng khoaùn laø nôi mua baùn, trao ñoåi caùc chöùng khoaùn coù thôøi haïn treân 1 naêm theå hieän döôùi hình thöùc traùi phieáu, coå phieáu vaø caùc coâng cuï phaùt sinh. Vai troø Laø coâng cuï taøi trôï nhu caàu voán trung vaø daøi haïn cho neàn kinh teá quoác daân Laø coâng cuï ñaûm baûo khaû naêng thanh khoaûn cuûa ngöôøi ñaàu tö vaøo chöùng khoaùn Laø coâng cuï hoã trôï quaù trình taäp trung doanh nghieäp, môû roäng quy moâ kinh doanh 2. Phaân bieät söï khaùc nhau giöõa traùi phieáu vaø coå phieáu coâng ty Traùi phieáu coâng ty Coå phieáu coâng ty - Do coâng ty phaùt haønh vôùi muïc ñích huy ñoäng voán ñeå boå sung voán taïm thôøi thieáu phuïc vuï cho ñaàu tö phaùt trieån - Xaùc nhaän quyeàn vaø lôïi ích hôïp phaùp cuûa ngöôøi sôû höõu traùi phieáu, ñoàng thôøi xaùc nhaän khoaûn nôï maø coâng ty cam keát phaûi traû - Höôûng laõi suaát coá ñònh, khoâng phuï thuoäc vaøo tình hình saûn xuaát kinh doanh cuûa coâng ty - Ngöôøi sôû höõu traùi phieáu trôû thaønh traùi chuû cuûa coâng ty (chuû nôï) - Coù theå coù nhieàu meänh giaù khaùc nhau - Do coâng ty coå phaàn phaùt haønh ñeå huy ñoängvoán thaønh laäp hoaëc môû roäng saûn xuaát - Xaùc nhaän söï goùp voán vaø quyeàn sôû höõu hôïp phaùp cuûa moät chuû theå ñoái vôùi moät hoaëc moät soá coå phaàn cuûa coâng ty - Laõi thu ñöôïc phuï thuoäc vaøo tình hình saûn xuaát kinh doanh cuûa coâng ty vaø theo tyû leä goùp voán - Ngöôøi sôû höõu coå phieáu goïi laø coâ ñoâng cuûa coâng ty (chuû sôû höõu) - Chæ coù moät meänh giaù nhaát ñònh YÙ nghóa thöïc tieãn cuûa vieäc nghieân cöùu vaán ñeà naøy (thò tröôøng chöùng khoaùn ) Thò tröôøng chöùng khoaùn gaén boù gaàn guõi vôùi tieát kieäm vaø ñaàu tö, ñoù laø moät nhòp caàu ñeå chuyeån tieát kieäm cuûa nhöõng ñôn vò thaëng dö qua nhöõng cuoäc ñaàu tö cuûa nhöõng ñôn vò thieáu huït à thò tröôøng chöùng khoaùn ñoùng goùp vaøo söï oån ñònh kinh teá baèng caùch caân ñoái tieát kieäm vaø ñaàu tö vaø ñoùng goùp vaøo söï taêng tröôûng kinh teá baèng caùch môû roäng toång khoái löôïng tieát kieäm vaø ñaàu tö. CAÂU 84 Trình baøy khaùi nieäm vaø vai troø cuûa caùc toå chöùc taøi chính phi ngaân haøng. Phaân bieät söï khaùc nhau giöõa caùc toå chöùc taøi chính phi ngaân haøng vaø ngaân haøng. Khaùi nieäm toå chöùc taøi chính phi ngaân haøng Ñònh cheá taøi chính phi ngaân haøng laø loaïi hình toå chöùc kinh doanh trong lónh vöïc taøi chính tieàn teä, ñöôïc thöïc hieän moät soá hoaït ñoäng ngaân haøng nhö noäi dung kinh doanh thöôøng xuyeân nhöng khoâng ñöôïc nhaän tieàn göûi khoâng kyø haïn vaø khoâng laøm dòch vuï thanh toaùn. Caùc toå chöùc taøi chính phi ngaân haøng bao goàm : coâng ty baûo hieåm, coâng ty taøi chính, quyõ ñaàu tö vaø caùc toå chöùc taøi chính phi ngaân haøng khaùc. Vai troø cuûa caùc toå chöùc taøi chính phi ngaân haøng: Caùc toå chöùc taøi chính phi ngaân haøng vôùi nhieàu loaïi hình khaùc nhau vöøa ñoùng vai troø laø trung gian taøi chính, vöøa goùp phaàn ña daïng hoaù caùc dòch vuï taøi chính cho neàn kinh teá. Kích thích taäp trung caùc nguoàn voán tieát kieäm nhoû, leû: Ngoaøi caùc ngaân haøng thì caùc toå chöùc taøi chính phi ngaân haøng vôùi maïng löôùi roäng lôùn vôùi söï linh hoaït trong hoaït ñoäng ñaõ taäp trung ñöôïc caùc nguoàn tieát kieäm, ñaëc bieät laø caùc moùn tieàn nhoû, leû ñeå ñöa vaøo thò tröôøng taøi chính. Khi caàn taêng cöôøng huy ñoäng hoï göûi tín hieäu ñeán ngöôøi tieát kieäm döôùi hình thöùc laõi suaát cao hôn vaø ñieàu naøy seõ khuyeán khích caùc gia ñình giaûm bôùt tieâu duøng, taêng cöôøng tieát kieäm ñeå cho vay. Taïo ra caùc cô hoäi ñaàu tö sinh lôøi cho caùc caù nhaân Neáu caù nhaân ñaàu tö tröïc tieáp baèng soá tieàn cuûa mình thì coù nhöõng haïn cheá: soá tieàn ñaàu tö nhoû, ruûi ro cao, chi phí giao dòch lôùn, vieäc ñaêng kyù thuû tuïc kinh doanh phieàn haø. Cho neân, thoâng qua caùc toå chöùc taøi chính phi ngaân haøng maø cô hoäi ñaàu tö cuûa caù nhaân ñöôïc naâng cao. Nguoàn lôïi seõ mang laïi cho caû hai nhôø tính kinh teá do quy moâ voán, nhôø söï phaân taùn ruûi ro do ña daïng hoaù vaø nhôø giaûm chi phí giao dòch do toång theå. Thuùc ñaåy ñaàu tö, caïnh tranh vaø tieán boä taøi chính trong lónh vöïc ngaân haøng Söï tham gia cuûa caùc ngaân haøng vaø caùc toå chöùc taøi chính phi ngaân haøng laøm cho ñaàu tö theâm soâi ñoäng, laøm taêng tính caïnh tranh, giaûm giaù voán vaø thuùc ñaåy söï ra ñôøi nhieàu tieán boä taøi chính môùi. AÙp löïc caïnh tranh trong heä thoáng ñaõ laøm ch chaát löôïng phuïc vuï ñöôïc caûi thieän, giaù voán ñaàu tö ngaøy caøng giaûm, taïo ra nhieàu khaû naêng löïa choïn cho khaùch haøng. Neáu nhö caùc ngaân haøng ñaëc bieät chuù troïng ñeán nhöõng khoaûn ñaàu tö ôû nhöõng doanh nghieäp lôùn thì caùc toå chöùc taøi chính phi ngaân haøng taïo ra nguoàn ñaàu tö chuû yeáu cho caùc doanh nghieäp vöøa vaø nhoû, cho caùc caù nhaân, gia ñình. Moãi loaïi hình coù theá maïnh rieâng nhöng taát caû ñeàu goùp phaàn taêng cöôøng hieäu quaû kinh teá, xaõ hoäi. Ñaùp öùng caùc nhu caàu trong vieäc baûo veä ñaàu tö taøi chính Caùc toå chöùc taøi chính phi ngaân haøng laø nôi baûo veä taøi chính, phaân taùn ruûi ro cho moãi ngöôøi, moãi doanh nghieäp baèng caùch cung caáp caùc hôïp ñoàng baûo hieåm, caùc dòch vuï traû löông höu, … Trong hoaït ñoäng ñaàu tö, hoï ñaùp öùng caùc nhu caàu thoâng tin neáu chuùng ta muoán hoaëc nhaän caùc uyû thaùc neáu chuùng ta caàn. Phaân bieät söï khaùc nhau giöõa caùc toå chöùc taøi chính phi ngaân haøng vaø ngaân haøng Caùc toå chöùc taøi chính phi ngaân haøng Ngaân haøng Khoâng ñöôïc nhaän tieàn göûi khoâng kyø haïn vaø khoâng thöïc hieän nghieäp vuï thanh toaùn cho khaùch haøng à khoâng tham gia vaøo quaù trình taïo tieàn göûi vaø khoâng bò chi phoái, ñieàu haønh vaø kieåm soaùt bôûi NHTW. Taäp trung chuû yeáu vaøo caùc lónh vöïc chöùng khoaùn, cho vay tieâu duøng vaø theá chaáp. Taêng cöôøng dòch vuï treân caùc maët: moâi giôùi, ñaïi lyù chöùng khoaùn vaø caùc dòch vuï uûy thaùc. Ñöôïc pheùp nhaän tieàn göûi khoâng kyø haïn vaø thöïc hieän nghieäp vuï thanh toaùn cho khaùch haøng à coù khaû naêng taïo tieàn theo caáp soá nhaân vaø chòu söï chi phoái, ñieàu haønh vaø kieåm soaùt cuûa NHTW. Chuû yeáu taäp trung vaøo lónh vöïc thöông maïi. Môû roäng dòch vuï thanh toaùn qua ngaân haøng (chuyeån khoaûn). CHÖÔNG XI CAÙC ÑÒNH CHEÁ TAØI CHÍNH PHI NGAÂN HAØNG CAÂU 84 Trình baøy khaùi nieäm vaø vai troø cuûa caùc toå chöùc taøi chính phi ngaân haøng. Phaân bieät söï khaùc nhau giöõa caùc toå chöùc taøi chính phi ngaân haøng vaø ngaân haøng. Khaùi nieäm toå chöùc taøi chính phi ngaân haøng Ñònh cheá taøi chính phi ngaân haøng laø loaïi hình toå chöùc kinh doanh trong lónh vöïc taøi chính tieàn teä, ñöôïc thöïc hieän moät soá hoaït ñoäng ngaân haøng nhö noäi dung kinh doanh thöôøng xuyeân nhöng khoâng ñöôïc nhaän tieàn göûi khoâng kyø haïn vaø khoâng laøm dòch vuï thanh toaùn. Caùc toå chöùc taøi chính phi ngaân haøng bao goàm : coâng ty baûo hieåm, coâng ty taøi chính, quyõ ñaàu tö vaø caùc toå chöùc taøi chính phi ngaân haøng khaùc. Vai troø cuûa caùc toå chöùc taøi chính phi ngaân haøng: Caùc toå chöùc taøi chính phi ngaân haøng vôùi nhieàu loaïi hình khaùc nhau vöøa ñoùng vai troø laø trung gian taøi chính, vöøa goùp phaàn ña daïng hoaù caùc dòch vuï taøi chính cho neàn kinh teá. Kích thích taäp trung caùc nguoàn voán tieát kieäm nhoû, leû: Ngoaøi caùc ngaân haøng thì caùc toå chöùc taøi chính phi ngaân haøng vôùi maïng löôùi roäng lôùn vôùi söï linh hoaït trong hoaït ñoäng ñaõ taäp trung ñöôïc caùc nguoàn tieát kieäm, ñaëc bieät laø caùc moùn tieàn nhoû, leû ñeå ñöa vaøo thò tröôøng taøi chính. Khi caàn taêng cöôøng huy ñoäng hoï göûi tín hieäu ñeán ngöôøi tieát kieäm döôùi hình thöùc laõi suaát cao hôn vaø ñieàu naøy seõ khuyeán khích caùc gia ñình giaûm bôùt tieâu duøng, taêng cöôøng tieát kieäm ñeå cho vay. Taïo ra caùc cô hoäi ñaàu tö sinh lôøi cho caùc caù nhaân Neáu caù nhaân ñaàu tö tröïc tieáp baèng soá tieàn cuûa mình thì coù nhöõng haïn cheá: soá tieàn ñaàu tö nhoû, ruûi ro cao, chi phí giao dòch lôùn, vieäc ñaêng kyù thuû tuïc kinh doanh phieàn haø. Cho neân, thoâng qua caùc toå chöùc taøi chính phi ngaân haøng maø cô hoäi ñaàu tö cuûa caù nhaân ñöôïc naâng cao. Nguoàn lôïi seõ mang laïi cho caû hai nhôø tính kinh teá do quy moâ voán, nhôø söï phaân taùn ruûi ro do ña daïng hoaù vaø nhôø giaûm chi phí giao dòch do toång theå. Thuùc ñaåy ñaàu tö, caïnh tranh vaø tieán boä taøi chính trong lónh vöïc ngaân haøng Söï tham gia cuûa caùc ngaân haøng vaø caùc toå chöùc taøi chính phi ngaân haøng laøm cho ñaàu tö theâm soâi ñoäng, laøm taêng tính caïnh tranh, giaûm giaù voán vaø thuùc ñaåy söï ra ñôøi nhieàu tieán boä taøi chính môùi. AÙp löïc caïnh tranh trong heä thoáng ñaõ laøm ch chaát löôïng phuïc vuï ñöôïc caûi thieän, giaù voán ñaàu tö ngaøy caøng giaûm, taïo ra nhieàu khaû naêng löïa choïn cho khaùch haøng. Neáu nhö caùc ngaân haøng ñaëc bieät chuù troïng ñeán nhöõng khoaûn ñaàu tö ôû nhöõng doanh nghieäp lôùn thì caùc toå chöùc taøi chính phi ngaân haøng taïo ra nguoàn ñaàu tö chuû yeáu cho caùc doanh nghieäp vöøa vaø nhoû, cho caùc caù nhaân, gia ñình. Moãi loaïi hình coù theá maïnh rieâng nhöng taát caû ñeàu goùp phaàn taêng cöôøng hieäu quaû kinh teá, xaõ hoäi. Ñaùp öùng caùc nhu caàu trong vieäc baûo veä ñaàu tö taøi chính Caùc toå chöùc taøi chính phi ngaân haøng laø nôi baûo veä taøi chính, phaân taùn ruûi ro cho moãi ngöôøi, moãi doanh nghieäp baèng caùch cung caáp caùc hôïp ñoàng baûo hieåm, caùc dòch vuï traû löông höu, … Trong hoaït ñoäng ñaàu tö, hoï ñaùp öùng caùc nhu caàu thoâng tin neáu chuùng ta muoán hoaëc nhaän caùc uyû thaùc neáu chuùng ta caàn. Phaân bieät söï khaùc nhau giöõa caùc toå chöùc taøi chính phi ngaân haøng vaø ngaân haøng Caùc toå chöùc taøi chính phi ngaân haøng Ngaân haøng Khoâng ñöôïc nhaän tieàn göûi khoâng kyø haïn vaø khoâng thöïc hieän nghieäp vuï thanh toaùn cho khaùch haøng à khoâng tham gia vaøo quaù trình taïo tieàn göûi vaø khoâng bò chi phoái, ñieàu haønh vaø kieåm soaùt bôûi NHTW. Taäp trung chuû yeáu vaøo caùc lónh vöïc chöùng khoaùn, cho vay tieâu duøng vaø theá chaáp. Taêng cöôøng dòch vuï treân caùc maët: moâi giôùi, ñaïi lyù chöùng khoaùn vaø caùc dòch vuï uûy thaùc. Ñöôïc pheùp nhaän tieàn göûi khoâng kyø haïn vaø thöïc hieän nghieäp vuï thanh toaùn cho khaùch haøng à coù khaû naêng taïo tieàn theo caáp soá nhaân vaø chòu söï chi phoái, ñieàu haønh vaø kieåm soaùt cuûa NHTW. Chuû yeáu taäp trung vaøo lónh vöïc thöông maïi. Môû roäng dòch vuï thanh toaùn qua ngaân haøng (chuyeån khoaûn). CHÖÔNG XII THANH TOAÙN QUOÁC TEÁ CAÂU 85 Theá naøo laø cheá ñoä tyû giaù hoái ñoaùi linh hoaït? Trình baøy caùc bieän phaùt chuû yeáu nhaèm bình oån tyû giaù hoái ñoaùi. Cheá ñoä tyû giaù hoái ñoaùi linh hoaït 01/1976, taïi Hoäi nghò Jamaica, tyû giaù hoái ñoaùi linh hoaït (thaû noåi) ñöôïc caùc nöôùc thaønh vieân IMF chaáp nhaän. Tyû giaù thaû noåi töï do: laø moät tyû giaù maø möùc cuûa noù ñöôïc hình thaønh töï phaùt treân thò tröôøng do quan heä cung caàu quyeát ñònh. Chính phuû giöõa thaùi ñoä thuï ñoäng, ñeå cho thò tröôøng quyeát ñònh giaù trò ñoàng tieàn nöôùc mình + Neáu cung ngoaïi teä > caàu ngoaïi teä à giaù ngoaïi teä giaûm vaø ngöôïc laïi + Neáu giaù ngoaïi teä cao thì seõ coù nhieàu ngöôøi baùn ngoaïi teä nghóa laø khuyeán khích xuaát khaåu + Neáu giaù ngoaïi teä giaûm thì seõ coù nhieàu ngöôøi mua ngoaïi teä nghóa laø khuyeán khích nhaäp khaåu Tyû giaù thaû noåi coù quaûn lyù: laø tyû giaù thaû noåi nhöng coù söï can thieäp cuûa chính phuû ñeå taùc ñoäng ñeán tyû giaù hoái ñoaùi phuïc vuï chieán löôïc chung cuûa nöôùc mình. + Chính phuû can thieäp mua hoaëc baùn khi thaáy tyû giaù bieán ñoäng khoâng phuø hôïp vôùi chính saùch kinh teá cuûa nöôùc mình nhö Anh, Nhaät, Cananda, … + Nhieàu nöôùc raøng buoäc ñoàng tieàn nöôùc mình vôùi ñoàng tieàn lôùn, thoâng duïng nhaát laø vôùi USD, France Phaùp, … + Thaønh laäp nhöõng “roå tieàn teä” nhaèm giaûm bôùt söï phuï thuoäc vaøo caùc ñoàng tieàn lôùn khaùc nhö ECU laø roå tieàn teä ñöôïc thieát laäp theo tyû troïng caùc ñoàng tieàn thaønh vieân cuûa Lieân minh Chaâu AÂu – EU. 2. Caùc bieän phaùp chuû yeáu nhaèm bình oån tyû giaù hoái ñoaùi Chính saùch chieát khaáu Thoâng qua vai troø ñieàu tieát vó moâ cuûa mình ñoái vôùi neàn kinh teá, NHTW coù theå coâng boá thay ñoåi laõi suaát chieát khaáu vaø taùi chieát khaáu laøm thay ñoåi laõi suaát tín duïng treân thò tröôøng, taïo ra söï kích thích caàn thieát ñoái vôùi tö baûn dò ñoàng nöôùc ngoaøi. Töø ñoù daãn tôùi söï thay ñoåi veà löôïng cung caàu ngoaïi teä phuø hôïp, laøm cho tyû giaù hoái ñoaùi ñöôïc bình oån. Ví duï khi tyû giaù hoái ñoaùi taêng cao muoán laøm tyû giaù xuoáng thì NHTW seõ taêng laõi suaát chieát khaáu leân, töø ñoù laõi suaát treân thò tröôøng cuõng taêng leân. Keát quaû laø voán ngaén haïn treân thò tröôøng quoácteá seõ chaïy vaøo caùc ngaân haøng trong nöôùc mình, goùp phaàn laøm cho tyû giaù hoái ñoaùi coù xu höôùng haï xuoáng. Ngöôïc laïi muoán phaù giaù tieàn teä, taêng giaù ngoaïi teä giaûm giaù treân thò tröôøng trong nöôùc ñeå khuyeán khích xuaát khaåu, NHTW giaûm laõi suaát taùi chieát khaáu, chieát khaáu. Tuy nhieân, chính saùch chieát khaáu cuõng chæ coù vai troø nhaát ñònh trong quaù trình taùc ñoäng tôùi tyû giaù hoái ñoaùi bôûi vì giöõa laõi suaát vaø tyû giaù khoâng phaûi luoân luoân coù quan heä tröïc tieáp. Chính saùch hoái ñoaùi Nguyeân lyù côù baûn cuûa bieän phaùp naøy laø: Nhaø nöôùc phaûi taïo cho ñöôïc söï taùc ñoäng tröïc tieáp vaøo tyû giaù hoái ñoaùi. Cuï theå laø NHTW, thoâng qua nghieäp vuï mua baùn ngoaïi teä taïo ra khaû naêng thay ñoåi quan heä cung caàu ngoaïi teä treân thò tröôøng ñeà töø ñoù thöïc hieän muïc tieâu bình oån tyû giaù hoái ñoaùi cuûa mình. Ñeå thöïc hieän ñöôïc chính saùch naøy, ñoøi hoûi NHTW phaûi coù quyõ döï tröõ ngoaïi hoái doài daøo ñeå chuû ñoäng ñoái phoù kòp thôøi tröôùc söï bieán ñoäng cuûa tyû giaù hoái ñoaùi thoâng qua chính saùch hoaït ñoäng coâng khai treân thò tröôøng. CAÂU 86 Tieàn teä quoác teá laø gì? Ñeå ñoàng tieán quoác gia thöïc hieän ñöôïc chöùc naêng tieàn teä quoác teá caàn phaûi thoaû maõn nhöõng ñieàu kieän cô baûn laø gì? Tieàn teä quoác teá Baát kyø ñoàng tieàn cuûa quoác gia naøo, ñöôïc chaáp nhaän laøm phöông tieän thanh toaùn trao ñoåi beân ngoaøi phaïm vi quoác gia ñaõ phaùt haønh noù, ñeàu ñöôïc coi laø tieàn teä quoác teá. Ví duï nhö Dollar Myõ, Mark Döùc, Yen Nhaät, … 2. Ñeå ñoàng tieàn quoác gia thöïc hieän ñöôïc chöùc naêng tieàn teä quoác teá caàn phaûi thoaû ñieàu kieän Tröôùc khi keát thuùc chieán tranh theá giôùi thöù II, baèng söï cöôõng cheá daân chuùng ôû caùc thuoäc ñòa chaáp nhaän söû duïng trong löu thoâng ñoàng tieàn cuûa “chính quoác”. Sau chieán tranh theá giôùi thöù II, baèng con ñöôøng töï nguyeän vaø tín nhieäm cuûa daân chuùng ngoaøi nöôùc coù ñoàng tieàn phaùt haønh. Ñieàu naøy coøn do naêng suaát lao ñoäng quyeát ñònh, haøng hoaù coù söùc caïnh tranh (cuûa quoác gia ñoù) maïnh meõ treân thò tröôøng quoác teá, haøng hoaù cuûa quoác gia ñoù traøn ngaäp ñeán ñaâu thì tieàn teä cuûa quoác gia ñoù coù theå chaáp nhaän ñeán ñoù. => Chæ vôùi nhöõng ñoàng tieàn nöôùc ngoaøi naøo ñoù coù theå chaáp haønh ñöôïc toát hôùn nhöõng chöùc naêng maø baûn teä coù theå ñaûm nhieäm (thì töø tieàn quoác teá môùi coù theå trôû thaønh tieàn quoác gia hoaëc ngöôïc laïi) + Phaûi coù khaû naêng chuyeån ñoåi qua laïi voâ haïn vôùi ñoàng baûn teä moät caùch thuaän lôïi, deã daøng + Phaûi coù khaû naêng thöïc hieän chöùc naêng phöông tieän löu thoâng, trao ñoåi tröïctieáp vaø coù khaû naêng laøm phöông tieän tích luõy cuûa caûi töông ñoái oån ñònh. CAÂU 87 Trình baøy caùc nhaân toá aûnh höôûng ñeán tyû giaù hoái ñoaùi. Ñeå bình oån tyû giaù hoái ñoaùi, caàn phaûi coù nhöõng bieän phaùp gì? Lieân heä thöïc tieãn Vieät Nam Caùc nhaân toá aûnh höôûng ñeán tyû giaù Veà maët daøi haïn * Töông quan möùc thu nhaäp thöïc teá giöõa 2 quoác gia Söï so saùnh möùc thu nhaäp cuûa 2 quoác gia seõ quyeát ñònh söï thay ñoåi töông quan giaù trò giöõa 2 ñoàng tieàn veà maët daøi haïn à aûnh höôûng ñeán nhu caàu xuaát nhaäp khaåu vaø nhu caàu ñaàu tö cuûa 2 quoác gia ñoù. Giaû söû möùc thu nhaäp ñöôïc ño baèng GNP/ngöôøi cuûa nöôùc A lôùn hôn nöôùc B à nhu caàu nhaäp khaåu cuûa A cao hôn à giaù trò ñoàng tieàn cuûa A giaûm xuoáng so vôùi giaù trò ñoàng tieàn cuûa B Neáu möùc thu nhaäp cuûa A taêng nhanh hôn B coù nghóa laø tyû suaát sinh lôøi cuûa caùc khoaûn ñaàu tö vaøo A seõ taêng nhanh hôn B, luoàng voán ñaàu tö vaøo A nhieàu hôn à giaù trò ñoàng tieàn A taêng leân Hai aûnh höôûng naøy xaûy ra ñoàng thôøi vaø taùc ñoäng vaøo tyû giaù moãi khi coù söï khaùc bieät veà tyû leä taêng tröôûng kinh teá giöõa 2 quoác gia. Söï thay ñoåi roøng cuûa tyû giaù phuï thuoäc baøo aûnh höôûng naøo maïnh hôn. * Töông quan möùc giaù giöõa 2 nöôùc Töông quan naøy ñöôïc ño löôøng baèng tyû leä laïm phaùt döï tính Khi tyû leä laïm phaùt döï tính cuûa A nhoû hôn B à ñoàng tieàn A leân giaù so vôùi B. Vôùi moät möùc laïm phaùt thaáp hôn, giaù caû haøng hoaù cuûa A seõ reû hôn giaù cuûa haøng hoaù cuøng loaïi cuûa B à nhu caàu nhaäp khaåu haøng hoaù cuûa A seõ taêng leân à nhu caàu ñoàng tieàn cuûa A taêng leân à giaù trò ñoàng tieàn cuûa A taêng leân töông ñoái so vôùi giaù trò ñoàng tieàn cuûa B Maët khaùc, nhu caàu nhaäp khaåu haøng hoaù cuûa B giaûm xuoáng à giaûm nhu caàu ñoái vôùi ñoàng tieàn cuûa B, laøm cho ñoàng tieàn B xuoáng giaù. Ñieàu naøy giaûi thích theo thuyeát ngang giaù söùc mua treân neàn taûng quy luaät 1 giaù: neáu haøng hoùa cuøng loaïi ñöôïc baùn ôû 2 nöôùc thì giaù cuûa chuùng phaûi nhö nhau, neáu khoâng ngöôøi tieâu duøng seõ mua haøng hoaù ôû nôi reû hôn. Lyù thuyeát naøy coù ích khi ñöôïc söû duïng ñeå döï ñoaùn chieàu höôùng bieán ñoäng cuûa tyû giaù. Tuy nhieân, quy luaät 1 giaù khoâng phaûi luùc naøo cuõng ñöôïc aùp duïng vì: Caùc giao dòch quoác teá phaûi chòu chi phí giao dòch Coù nhöõng loaïi haøng hoaù thuoäc loaïi phi maäu dòch nhö nhaø, ñaát, dòch vuï,… Haøng hoaù giöõa caùc nöôùc coù theå cuøng loaïi nhöng khaùc nhau veà chaát löôïng * Söï can thieäp cuûa chính phuû vaø yù thích cuûa ngöôøi tieâu duøng Söï can thieäp cuûa chính phuû theå hieän qua caùc chính saùch thueá nhaäp khaåu, caùc quy ñònh veà quota xuaát nhaäp khaåu nhaèm haïn hceá hoaëc kích thích xuaát nhaäp khaåu à aûnh höôûng ñeán cung caàu ngoaïi teä à thay ñoåi tyû giaù Ví duï: Söï haïn cheá nhaäp khaåu à giaûm khaû naêng mua haøng nöôùc ngoaøi à giaûm nhu caàu ngoaïi teä à gaùi trò ñoàng ngoaïi teä giaûm so vôùi noäi teä Söï öa thích cuûa ngöôøi tieâu suøng trong nöôùc ñoái vôùi haøng hoaù nöôùc ngoaøi seõ laøm taêng nhu caàu ñoái vôùi haøng hoaù ñoù à taêng nhu caàu ngoaïi teä nhaäp khaåu à ñoàng ngoaïi teä leân giaù so vôùi noäi teä. Veà maët ngaén haïn Theo lyù thuyeát ngang giaù laõi suaát: rA = rB + söï leân giaù cuûa ñoàng tieàn nöôùc B (hoaëc töø söï leân giaù cuûa ñoàng tieàn cuûa nöôùc A) rA , rB : möùc laõi suaát taïi nöôùc A, B à möùc thu nhaäp kyø voïng cuûa khoaûn tieàn göûi baèng tieàn ñoàng nöôùc A laø rA möùc thu nhaäp kyø voïng cuûa khoaûn tieàn göûi baèng tieàn ñoàng nöôùc A laø rB + söï leân giaù cuûa ñoàng tieàn nöôùc B Tyû giaù maø taïi ñoù ñaúng thöùc naøy thoaû maõn laø möùc tyû giaù caân baèng. Taïi möùc tyû giaù caân baèng, ñoàng tieàn maø coù laõi suaát thaáp hôn seõ coù xu höôùng leân giaù vaø ngöôïc laïi ñoàng tieàn naøo coù laõi suaát cao hôn thì seõ coù xu höôùng giaûm giaù. Khi moät trong ba yeáu toá treân thay ñoåi thì tyû giaù seõ bieán ñoäng lieân tuïc nhaèm khoâi phuïc laïi theá caân baèng môùi. * Möùc laõi suaát cuûa hai ñoàng tieàn thay ñoåi töông ñoái Neáu rA taêng töông ñoái so vôùi rB trong khi möùc tyû giaù kyø voïng khoâng ñoåi, thu nhaäp kyø voïng cuûa ñoàng tieàn A seõ cao hôn thu nhaäp kyø voïng cuûa ñoàng tieàn B. Ngöôøi ñaàu tö seõ di chuyeån töø ñoàng tieàn coù thu nhaäp thaáp sang A à ñoàng tieàn A leân giaù, B giaûm giaù à tyû giaù caân baèng môùi ñöôïc thieát laäp. * Möùc tyû giaù kyø voïng thay ñoåi Moät ñoàng tieàn ñöôïc döï ñoaùn laø seõ leân giaù so vôùi ñoàng tieàn kia seõ coù möùc thu nhaäp kyø voïng cao hôn vaø haáp daãn hôn ñoái vôùi nhaø ñaàu tö à söï di chuyeån voán ñeå kieám thu nhaäp cao hôn à tyû giaù caân baèng thay ñoåi. * Söï can thieäp tröïc tieáp cuûa NHTW treân thò tröôøng ngoaïi hoái Söï can thieäp cuûa NHTW trong cheá ñoä tyû giaù thaû noåi coù quaûn lyù seõ laøm tyû giaù thay ñoåi ngay laäp töùc nhöng khoâng keùo daøi. Xu höôùng bieán ñoäng thò tröôøng cuûa tyû giaù seõ ñöôïc khoâi phuïc sau ñoù. CAÂU 88 + 89 Trình baøy khaùi nieäm vaø phöông phaùp bieåu hieän tyû giaù hoái ñoaùi. Cho ví duï minh hoaï. Taïi sao noùi: tyû giaù hoái ñoaùi laø coâng cuï kích thích vaø ñieàu chænh hoaït ñoäng xuaát nhaäp khaåu? Chöùng minh raèng: tyû giaù hoái ñoaùi coù vai troø ñieàu tieát thu nhaäp trong hoaït ñoäng kinh doanh ñoái ngoaïi. Lieân heä thöïc tieãn Vieät Nam. Khaùi nieäm Tyû giaù hoái ñoaùi laø giaù caû treân thò tröôøng ngoaïi hoái, tæ giaù hoái ñoaùi phaûn aùnh quan heä giöõa ñoàng tieàn cuûa 2 quoác gia theo ñoù ñoàng tieàn nöôc naøy ñöôïc ño baèng ñoàng tieàn nöôùc khaùc. Hay tæ giaù hoái ñoaùi chính laø giaù caû cuûa 1 ñoàng tieàn tính ra giaù caû cuûa 1 ñoàng tieàn khaùc . Caùc phöông phaùp bieåu hieän tyû giaù hoái ñoaùi Phöông phaùp bieåu thò tröïc tieáp: Laø phöông phaùp bieåu thò maø trong ñoù laáy tieàn trong nöôùc (noäi teä) laøm 1 dôn vò ñeå so saùnh vôùi soá löôïng tieàn teä nöôùc ngoaøi 1 noäi teä = X . ngoaïi teä VD: Ngaøy 12\1\2001 taïi thò tröôøng London 1GDP = 3,0440 Dem( Maùc Taây ñöùc) 1GDP =2,3945 CHF (Franc thuî só) 1GDP =10,2104 FRF ® Trong ñoù GDP laø ñoàng yeát giaù , ñoàngDEC, CHF, FRF laø ñoàng ñònh giaù Phöông phaùp bieåu thò naøy thöông ñöôïc duøng ôû caùc nöôc nhö ANH , Myõ, uùc… Trong phöông phaùp bieåu hieän naøy , tæ giaù coù quan heä nghòch vôøi giaù trò cuûa ñoàng noäi teä , lkhi giaù giaûm , ñoàng noäi teä taêg giaù & ngöôïc laïi. Phöông phaùp bieåu thò giaùn tieáp : Laø phöông phaùp bieåu thò maø trong ñoù laáy ngoaïi teä laøm 1 ñôn vò ñeå so sanh vôùi soá löôïng tieàn teà trong nöôùc 1 ngoaïi teä = x. noäi teä VD: Ngaøy 12\1\2001 taïi thò tröôøng Paris 1USD = 6,9020 FRF 1GDP = 10, 2130 FRF 1 CHF = 4,2640 FRF Phöông phaùp naøy ñöôïc söû duïng ôû nhöõng nöôùc coøn laïi keåc aû ôû VN Trong phöông phaùp bieåu hieän naøy , giaù trò cuûa ñoàng noäi teä coù quan heä thuaän vôùi tæ giaù , khi giaù giaûm ñoàng noäi teä giaûm & ngöôïc laïi § NHAÄN XEÙT: ÔÛ caû 2 caùch , giaù trò giöõa 2 ñoàng tieàn cuûa 2 nöôùc trong quan heä tiû giaù luoân coù quan heä tæ leä nghòch vôùi nhau, khi noùi ñoàng tieàn cuûa 1 nöôùc taêng giaù cuõng coù nghóa laø ñoàng tieàn cuûa nöôùc kia giaûm. 3. Tyû giaù hoái ñoaùi laø coâng cuï kích thích vaø ñieàu chænh hoaït ñoäng xuaát nhaäp khaåu Tyû giaù phaûn aùnh ñieàu kieän saûn xuaát, naêng suaát lao ñoäng , möùcgiaù trung bình trong nöôc & theá giôùi ® thoâng qua tyû giaù coù theå xaùc ñònh ñöôïc möùc ñoä loã laõi, hieäu quaû kinh teá trong caùc hoaït ñoäng kinh teá ñoái ngoaïi Þ thoâng qua cô cheá ñieàu haønh laõi suaát tæ giaù nhaø nöôùc coù theå kích thích taùc ñoäng ñieàu chænh cô caáu xuaát nhaäp khaåu trong töøng thôøi kì, khuyeán khích hay haïn cheá xuaát nhaäp khaåu ñoáivôùi töøng loaïi maët haøng ® thöïc hieän ñònh höôùng phaùt trieån cho moãi thôøi kì . Nhôø giaùn tieáp tham gia ñieàu tieát , phaân phoái laïi thu nhaäp cuûa caùc chuû theå tham gia hoaït ñoäng trong lónh vöïc xuaát nhaäp khaåu maø tæ giaù coù theå tham gia kích thích & ñieàu chinh hoat ñoäng xuaát nhaäp khaåu . Töø vieäc ñieàu tieát thu nhaäp cuûa caùc nha kinh doanh xuaát nhaäp khaåu , keát quaû laø seõ ñieàu chænh hoaït ñoäng kinh teá trrong nöôùc. Tyû giaù hoái ñoaùi coù vai troø ñieàu tieát thu nhaäp trong hoaït ñoäng kinh doanh ñoái ngoaïi Tyû giaù ñaõ giaùn tieáp tham gia ñieàu tieát, phaân phoái laïi thu nhaäp cuûa caùc chuû theå tham gia hoaït ñoäng trong lónh vöïc xuaát nhaäp khaåu. Vaø töø vieäc ñieàu tieát thu nhaäp cuûa caùc nhaø kinh doanh xuaát, nhaäp khaåu, keát quaû laø vieäc ñieàu chænh hoaït ñoäng kinh teá trong nöôùc. Bôûi vì khi Nhaø nöôùc thöïc hieän phaù giaù ñoàng tieàn nöôùc mình, töùc laø giaù cuûa ñoàng tieàn trong nöôùc haï xuoáng so vôùi caùc ngoaïi teä khaùc thì vieäc xuaát nhaäp khaàu haøng hoaù töø nöôùc ñoù ra nöôùc ngoaøi seõ ñöôïc khuyeán khích, khaû naêng caïnh tranh cuûa haøng hoùa xuaát khaåu ñöôïc taêng leân. Ñoàng thôøi, giaù caû haøng hoaù nöôùc ngoaøi nhaäp vaøo nöôùc ñoù taêng leân vaø do ñoù khoái löôïng haøng hoaù nhaäp khaåu seõ bò haïn cheá. Ngöôïc laïi, khi giaù caû cuûa ñoàng tieàn trong nöôùc ñöôïc naâng leân so vôùi caùc ngoaïi teä khaùc, xuaát khaåu haøng hoaù ra nöôùc ngoaøi bò haïn cheá do khaû naêng caïnh tranh cuûa haøng hoaù xuaát khaåu bò giaûm suùt. Ñoàng thôøi, giaù caû haøng hoaù nöôùc ngoaøi nhaäp khaåu vaøo nöôùc ñoù haï xuoáng vaø khoái löôïng haøng hoaù nhaäp khaåu coù xu höôùng taêng leân. CAÂU 90 Theá naøo laø thanh toaùn Quoác teá? Trình baøy khaí quaùt caùc phöông thöùc thanh toaùn thoâng duïng trong thöông maïi Quoác teá? Khaùi nieäm: Laø vieäc thöïc hieän caùc nghiaõ vuï tieàn teä , naûy sinh treân cô sôû caùc hoaït ñoäng kinh teá vaø phi kinh teá, giöõa caùc toå chöùc hay caù nhaân nöôùc khaùc, hoaaëc giöõa moät quoác gia vôùi toå chöùc quoác teá thoâng qua quan heä giöõa caùc ngaân haøng coù lieân heä. Caùc phöông thöùc thanh toaùn thoâng duïng trong thöông maïi Quoác teá Phöông thöùc thanh toaùn laø moät yeáu toá quan troïng, trong caùc ñieàu kieän veá thanh toaùn thöông maïi Quoác teá. Ñeå phuø hôïp vôùi tính ña daïng vaø phong phuù cuûa moái quan heä thöông maïi vaø thanh toaùn Quoác teá, ngöôøi ta ñaõ thieát laäp nhöõng phöông thöùc thanh toaùn khaùc nhau.Vieäc choïn löïa phöông thöùc naøo laø phuï thuoäc vaøo yeâu caàu. + Ngöôøi baùn: giao haøng thuaän tieän, thu tieàn nhanh choùng , ñaày ñuû. + Ngöôøi mua: nhaän ñaày ñuû haøng veà soá löôïng vaø chaát löôïng, thôøi haïn. Thanh toaùn baèng chuyeån tieàn(remittance) Khaùi nieäm: Phöông thöùc chuyeån tieàn laø phöông thöùc thanh toaùn ñôn giaûn nhaát, trong ñoù moät khaùch haøng ( ngöôøi coù yeâu caàu chuyeån tieàn) yeâu caàu ngaân haøng phuïc vuï mình chuyeån moät soá tieàn nhaát ñònh cho ngöôøi höôûng lôïi( ngöôøi thuï höôûng) ôû moät ñiaï ñieåm xaùc ñònh vaø trong moät thôøi gian xaùc ñònh. Quaù trình tieán haønh: (4) Ngaân haøng ñaïi lyù Ngaân haøng chuyeån tieàn (2) (5) (3) (1) Chuû theå xuaát khaåu Chuû theå nhaäp khaåu Böôùc 1: sau khi thoaû thuaän ñi ñeán kí keát hôïp ñoàng mua baùo ngoaïi thöông, toå chöùc xuaát khaåu cung öùng haøng hoaù dòch vuï chuyeån giao toaøn boä chöùng töø cho toå chöùc nhaäp khaåu. Böôùc 2: Toå chöùc nhaäp khaåu kieåm tra chöùng töø, hoaù ñôn, vieát leänh chuyeån tieàn gôûi ngaân haøng phuïc vuï mình goàm noäi dung: + Teân, ñòa chæ ngöôøi xin chuyeån tieàn. + Soá taøi khoaûn, ngaân haøng ôû taøi khoaûn. + Soá tieàn xin chuyeån + Teân, ñiaï chæ ngöôøi höôûng lôïi, soá taøi khoaûn, ngaân haøng, chi nhaùnh ôû ñaâu… + Lí do chuyeån tieàn. + Keøm caùc giaáy tôø coù lieân quan( giaáy pheùp nhaäp khaåu, hôïp ñoàng mua baùn ngoaïi thöông..) Böôùc 3: Kieåm tra hôïp leä vaø ñuû khaû naêng thanh toaùn, ngaân haøng trích taøi khoaûn cuûa ñôn vò ñeå chuyeån tieàn göûi giaáy baùo nôï, giaáy baùo ñaõ thanh toaùn cho ñôn vò nhaäp khaåu. Böôùc 4: Ngaân haøng chuyeån tieàn ra leänh cho ngaân haøng ñaïi lí cuûa mình ôû nöôùc ngoaøi chuyeån traû cho ngöôøi nhaän tieàn. Böôùc 5: Ngaân haøng ñaïi lí chuyeån tieàn cho ngöôøi thuï höôûng vaø göûi giaáy baùo cho ñôn vò. Hình thöùc: Ñieän baùo( TT_ telegraphic transfer): ngaân haøng thöïc hieän vieäc chuyeån tieàn baèng caùch ñieän ra leänh cho ngaân haøng ñaïi lí traû tieàn cho ngöôøi nhaän = Tele, Fax, SWIFT. Thö chuyeån tieàn ( MT_ Mail transfer) Ngaân haøng thöïc hieän vieäc chuyeån tieàn baèng caùch göûi thö ra leäch cho ngaân haøng ñaïi lí ôû nöôùc ngoaøi traû tieàn cho ngöôøi nhaän. Phöông thöùc thanh toaùn baèng nhôø thu ( collection of payment-encaissement) Khaùi nieäm: laø phöông thöùc thanh toaùn trong ñoù ngöôøi baùn sau khi ñaõ hoaøn thaønh nghiaõ vuï chuyeån giao haøng hoaù hoaëc cung öùng dòch vuï cho gnöôøi mua, uûy thaùc cho ngaân haøng phuïc vuï mình thu hoä tieàn cuûa ngöôøi mua treân cô sôû boä chöùng töø do mình laäp ra. * chæ thò nhôø thu laø vaên baûn phaùp lí ñeå ñieàu chænh quan heä ngaân haøng vôùi ngöôøi nhôø thu. Caùc ngaân haøng tham gia nghieäp vuï nhôø thu chæ ñöôïc thöïc hieän theo ñuùng chæ thò naøy. Hình thöùc: * * * Nhôø thu phieáu trôn( clean collection): Khaùi nieäm: laø phöông thöùc thanh toaùn, trong ñoù beân baùn uûy nhieäm cho Ngaân haøng phuïc vuï mình thu hoä tieàn oû ngöôøi mua chæ caên cöù vaøo hoái phieáu do mình laäp ra. Caùc chöùng töø thöông maïi do beân baùn chuyeån giao tröïc tieáp cho beân mua khoâng qua tay ngaân haøng. (6) Quy trình: Ngaân haøng ñaïi lyù Ngaân haøng nhôø thu (3) (2) (4) (5) (7) (1) Chuû theå nhaäp khaåu Chuû theå xuaát khaåu Böôùc 1: Caên cöù vaøo hôïp ñoàng mua baùn ngoaïi thöông, chuû theå xuaát khaåu chuyeån giao haøng hoaù, boä chöùng töø cho chuû theå nhaäp khaåu Böôùc 2: Chuû theå xuaát khaåu kyù phaùt hoái phieáu uûy quyeàn ngaân haøng phuïc vuï mình ñeå nhôø thu hoä tieàn. Böôùc 3: Ngaân haøng nhôø thu gôûi thö uyû nhieäm keøm theo hoái phieáu cuûa chuû theå xuaát khaåu, sang ngaân haøng ñaïi lyù taïi nöôùc nhaäp khaåu ñeå nhôø thu hoä. Böôùc 4: Ngaân haøng ñaïi lyù gôûi hoái phieáu cho chuû theå nhaäp khaåu yeâu caàu thanh toaùn Böôùc 5: Sau khi kieåm tra, ñoái chieáu hoái phieáu vôùi boä chöùng töø hôïpñoàng vaø neáu ñoàng yù thì chuû theå nhaäp khaåu uyû quyeàn cho ngaân haøng ñaïi lyù thanh toaùn tieàn Tröôøng hôïp ñoái chieáu thaáy khoâng hôïp lyù, chuû theå nhaäp khaåu seõ khoâng thanh toaùn. Böôùc 6: Ngaân haøng ñaïi lyù chuyeån tieàn ñaõ thanh toaùn veà ngaân haøng nhôø thu beân xuaát khaåu hoaëc thoâng baùo veà söï töø choái thanh toaùn beân nhaäp khaåu Böôùc 7: Ngaân haøng nhôø thu thanh toaùn cho chuû theå nhaäp khaåu Öu ñieåm: chöa coù gì ñaùng keå Nhöôïc ñieåm: Khoâng ñaûm baûo quyeàn lôïi cho beân baùn vì giöõa vieäc nhaän haøng vaø thanh toaùn cuûa ngöôøi mua khoâng coù söï raøng buoäc laãn nhau( ngöôøi mua coù theå nhaän haøng roài khoâng chòu traû tieàn hay chaäm treã trong thanh toaùn). Ngaân haøng chæ ñoùng vai troø trung gian thu thuû tuïc phí khoâng chòu traùch nhieäm neáu beân mua khoâng thanh toaùn Þ chæ söû duïng phöông thöùc thanh toaùn nhôø thu trôn khi tín nhieäm hoaøn toaøn ngöôøi mua, hay giaù trò xuaát khaåu nhoû, haøng hoaù öù ñoïng khoù tieâu thuï… * * * Nhôø thu nhôø chöùng töø: Khaí nieäm: laø phöông thöùc thnah toaùn trong ñoù uyû nhieäm cho ngaân haøng phuïc vuï mình thu hoä tieàn ôû ngöôøi mua , khoâng chæ laø hoái phieáu maø coøn caên cöù vaøo boä chöùng töø göûi keøm theo, vôùi yeâu caàu laø ngaân haøng chæ trao boä chöùng töø haøng hoaù cho ngöôøi mua sau khi hoï ñaõ thanh toaùn tieàn hoaëc kí chaáp nhaän traû tieàn treân hoái phieuá coù kì haïn. (6) Quy trình: Ngaân haøng ñaïi lyù Ngaân haøng nhôø thu (3) (4) (5a) (5b) (7) (2) (1) Chuû theå xuaát khaåu Chuû theå nhaäp khaåu Böôùc 1: Caên cöù vaøo hôïp ñoàng ngoaïi thöông ñaõ kyù keát, chuû theå xuaát khaåu chuyeån giao haøng hoaù cho chuû theå nhaäp khaåu (khoâng keøm boä chöùng töø) Böôùc 2: Chuû theå xuaát khaåu kyù phaùt hoái phieáu, gôûi keøm boä chöùng töø vaø uûy quyeàn cho ngaân haøng phuïc vuï mình thu tieàn ghi treân hoái phieáu vôùi ñieàu kieän nhaø nhaäp khaåu ñoàng yù thanh toaùn thì môùi giao boä chöùng töø. Böôùc 3: Ngaân haøng nhôø thu gôûi hoái phieáu, boä chöùng töø vaø uyû quyeàn cho ngaân haøng ñaïi lyù nöôùc nhaäp khaåu nhôø thu hoä. Böôùc 4: Ngaân haøng ñaïi lyù gôûi hoái phieáu vaø baûn sao boä chöùng töø haøng hoùa cho chuû theå nhaäp khaåu yeâu caàu thanh toaùn Böôùc 5a: Chuû theå nhaäp khaåu xem xeùt hoái phíeâu, baûn sao boä chöùng töø haøng hoaù vôùi hôïp ñoàng ngoaïi thöông ñaõ kyù tröôùc ñoù, neáu phuø hôïp vaø ñoàng yù thanh toaùn thì uyû quyeàn thanh toaùn hoaëc kyù keát thanh toaùn leân hoái phieáu, gôûi cho ngaân haøng ñaïi lyù. Böôùc 5b: Ngaân haøng ñaïi lyù nhaän ñöôïc söï thanh toaùn hoaëc ñaûm baûo thanh toaùn thì chuyeån giao boä chöùng töø (baûn goác) cho chuû theå nhaäp khaåu ñi nhaän haøng. Böôùc 6: Ngaân haøng ñaïi lyù chuyeån tieàn thanh toaùn cho ngaân haøng nhôø thu beân xuaát khaåu Böôùc 7: Ngaân haøng nhôø thu beân xuaát khaåu thanh toaùn cho chuû theå xuaát khaåu Öu ñieåm:ñaûm baûo quyeàn lôïi cho beân baùn hôn vì ñaõ coù söï raøng buoäc chaët cheõ giöõa vieäc thanh toaùn tieàn vôùi vieäc nhaän haøng cuûa beân mua . Nhöôïc ñieåm: chöa khoáng cheá ñöôïc vieäc traû tieàn cuûa beân mua Þ trong chöøng möïc nhaát ñònh quyeàn lôïi cuûa beân baùn vaãn chöa ñöôïc ñaûm baûo. Phöông thöùc thanh toaùn tín duïng chöùng töø (documentary credit): Khaùi nieäm: Phöông thöùc tín duïng chöùng töø laø moät söï thoaû thuaän maø trong ñoù moät ngaân haøng ñaùp öùng nhöõng nhu caàu cuûa ngaân haøng cam keát traû tieàn cho ngöôøi thuï höôûng neáu ngöôøi naøy quaù trìnhxuaát trình ñaày ñuû boä chöùng töø thanh toaùn, fuø hôïp vôùi naùch haøng cam keát hay cho pheùp nhöõng ñieàu kieän trong thö tín duïng ñöôïc thöïc hieän ñuùng vaø ñaày ñuû. _ Thö tín duïng laø moät böùc thö do ngaân haøng laäp ra treân cô sôû yeâu caàu cuaû khaùch haøng trong ñoù noäi dung ñöôïc ñeà ra trong thö Thaønh phaàn tham gia quaù trình thanh toaùn baèng phöông thöùc tín duïng chöùng töø _ Ngöôøi xin môû L/C ( thöôøng laø ngöôøi mua, toå chöùc nhaäp khaåu ) _ Ngöôøi höôûng lôïi ( ngöôøi xuaát khaåu haøng hoaù, ngöôøi baùn) _ NH môû thö tín duïng (NH phaùt haønh ) laø NH phuïc vuï ngöôøi xuaát khaåu : caáp tín duïng cho ngöôøi nhaäp khaåu do 2 beân qui ñònh löïa choïn _ NH thoâng baùo thö tín duïng laø NH phuïc vuï ngöøoi xuaát khaåu thoâng baùo cho ngöôøi baùn bieát thö tín duïng ñaõ ñöôïc môû (7) Quy trình: (6) Ngaân haøng thoâng baùo Ngaân haøng môû L/C (2) (8) (5) (3) (9a) (9b) (1) (4) Chuû theå nhaäp khaåu Chuû theå xuaát khaåu Hôïp ñoàng ngoaïi thöông Böôùc 1: Chuû theå nhaäp khaåu caên cöù vaøo hôïp ñoàng ngoaïi thöông ñaõ kyù, gôûi ñôn xin môû L/C cho ngaân haøng phuïc vuï mình, ngöôøi thuï höôûng laø chuû theå xuaát khaåu Böôùc 2: Ngaân haøng môû L/C neáu chaáp thuaän thì môû L/C theo ñuùng noäi dung ñöôïc ñeà caäp trong ñôn xin môû L/C vaø gôûi cho ngaân haøng thoâng baùo ôû quoác gia xuaát khaåu Böôùc 3: Ngaân haøng thoâng baùo gôùi tieáp L/C cho chuû theå xuaát khaåu xem xeùt. Böôùc 4: Chuû theå xuaát khaåu ñoái chieáu noäi dung cuûa L/C vôùi hôïp ñoàng mua baùn ngoaïi thöông ñaõ kyù tröôùc ñaây, neáu thaáy ñuùng vaø phuø hôïp thì chuyeån giao haøng hoaù cho chuû theå nhaäp khaåu, neáu thaáy chöa phuø hôïp thì thoâng baùo yeâu caàu chænh söûa L/C hoaëc tuyeân boá huyû boû Böôùc 5: Chuû theå xuaát khaåu gôûi hoái phieáu vaø boä chöùng töø haøng hoaù theo yeâu caàu cuûa L/C cho ngaân haøng thoâng baùo yeâu caàu thanh toaùn Böôùc 6: Ngaân haøng thoâng baùo gôûi tieáp hoái phieáu vaø boä chöùng töø haøng hoaù cho ngaân haøng môû L/C ñeå kieåm tra Böôùc 7: ngaân haøng môû L/C so saùnh hoái phieáu, boä chöùng töø haøng hoaù vôùi caùc boäi dung trong L/C neáu thaáy ñuùng vaø phuø hôïp thì chuyeån tieàn thanh toaùn hoaëc kyù chaáp nhaän thanh toaùn leân hoái phieáu Böôùc 8: Ngaân haøng thoâng baùo thanh toaùn cho chuû theå xuaát khaåu Böôùc 9a: Ngaân haøng môû L/C gôûi boä chöùng töø haøng hoaù cho nhaø nhaäp khaåu vaø yeâu caàu thanh toaùn Böôùc 9b: Chuû theå nhaäp khaåu thanh toaùn cho ngaân haøng Öu ñieåm: Quyeàn lôïi cuûa ngöôøi baùn ñöôïc ñaûm baûo hôn phöông nhôø thu Ngaân haøng ñoùng vai troø laø ngöôøi thanh toaùn tieàn cuûa ngöôøi mua ñoái vôùi ngöôøi baùn, khoâng phuï thuoäc vaøo vieäc ngöôøi mua coù nhaän

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐề cương ôn thi ngành tài chính tiền tệ ngân hàng gồm 90 câu hỏi và trả lời.doc