Đề cương: Các thể thức thanh toán qua ngân hàng tại ngân hàng phương nam - Cn sài gòn

ĐỀ CƯƠNG: CÁC THỂ THỨC THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG TẠI NGÂN HÀNG PHƯƠNG NAM - CN SÀI GÒN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD: TH.S NGUYỄN THỊ TUYẾT NGA MỤC LỤC Trang CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG . 1 A - NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 1 I – KHÁI QUÁT VỀ HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1 1. Khái niệm về NHTM 1 2.Quá trình ra đời và phát triển 1 3. Bản chất và chức năng 3 a.Bản chất . 3 b.Chức năng . 4 II- KHÁI QUÁT VỀ THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG . 7 1. Khái niệm về thanh toán không dùng tiền mặt 7 2. Tác dụng 7 3. Một số quy định về thanh toán không dùng tiền mặt 8 B- CÁC THỂ THỨC THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT HIỆN HÀNH 9 1.Thanh toán bằng UNC 9 1.1. Khái niệm UNC 9 1.2. Luân chuyển chứng từ và thanh toán . 9 1.3 Phương pháp kế toán . 10 a.Tài khoản sử dụng 10 b.Phương pháp kế toán . 10 2. Thanh toán bằng UNT 11 2.1. Khái niệm UNT . 11 2.2.Luân chuyển chứng từ và thanh toán 11 2.3 Phương pháp kế toán 13 a.Tài khoản sử dụng 13 b.Phương pháp kế toán . 13 3. Thanh toán bằng SEC 13 3.1. Khái niệm SEC . 13 3.2. Quy tắc chung trong thanh toán bằng SEC 13 3.3. Các loại SEC sử dụng trong thanh toán . 15 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD: TH.S NGUYỄN THỊ TUYẾT NGA +Xử lý chứng từ 49 +Ví dụ . 49 2.Thanh toán bằng UNT . 50 2.1.Trường hợp 1:2 đơn vị thanh toán mở tài khoản tại NHPN – CNSG: . 50 +Phương pháp hạch toán 50 +Xử lý chứng từ 51 2.2.Trường hợp 2: Nếu 1 trong 2 đơn vị thanh toán mở tài khoản tại chi nhánh khác cùng hệ thống hoặc NH khác hệ thống: 51 3.Thanh toán bằng SEC lĩnh tiền mặt . 51 3.1.Trường hợp 1: Người ký phát Sec mở tài khoản tại CNSG, Sec được nộp vào CNSG: . 51 +Phương pháp hạch toán . 51 +Xử lý chứng từ 51 +Ví dụ . 52 3.2.Trường hợp 2: Người ký phát Sec mở tài khoản tại CNSG,Sec được nộp vào chi nhánh khác cùng hệ thống: 52 +Phương pháp hạch toán . 52 +Xử lý chứng từ 53 3.3.Trường hợp 3: Người ký phát Sec mở tài khoản tại chi nhánh khác hệ thống, Sec được nộp vào CNSG: 53 +Phương pháp hạch toán . 53 +Xử lý chứng từ . 54 4.Thanh toán bằng Sec chuyển khoản . 54 4.1.Trường hợp 1:Thanh toán sec chuyển khoản trong cùng hệ thống PNB- CNSG: 54 +Phương pháp hạch toán . 54 +Xử lý chứng từ . 54 4.2.Trường hợp 2: Đơn vị phát hành Sec mở tài khoản tại CNSG, đơn vị thụ hưởng mở tài khoản tại chi nhánh khác hệ thống,Sec được nộp vào CNSG: . 54 +Phương pháp hạch toán . 54 +Xử lý chứng từ . 54 5.Thanh toán bằng thẻ thanh toán . 55

pdf7 trang | Chia sẻ: aloso | Lượt xem: 2125 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề cương: Các thể thức thanh toán qua ngân hàng tại ngân hàng phương nam - Cn sài gòn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC DÂN LẬP HÙNG VƯƠNG KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CÁC THỂ THỨC THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG TẠI NGÂN HÀNG PHƯƠNG NAM - CN SÀI GÒN GVHD: ThS. NGUYỄN THỊ TUYẾT NGA SVTH: VÕ THỊ THANH HẰNG TP.HCM, 09/2007 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD: TH.S NGUYỄN THỊ TUYẾT NGA SVTH: VÕ THỊ THANH HẰNG 1 MỤC LỤC Trang CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG....... 1 A - NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG ............................................................................ 1 I – KHÁI QUÁT VỀ HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI........................ 1 1. Khái niệm về NHTM .................................................................................... 1 2.Quá trình ra đời và phát triển.......................................................................... 1 3. Bản chất và chức năng .................................................................................. 3 a.Bản chất............................................................................................. 3 b.Chức năng ......................................................................................... 4 II- KHÁI QUÁT VỀ THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG ................................... 7 1. Khái niệm về thanh toán không dùng tiền mặt.............................................. 7 2. Tác dụng ...................................................................................................... 7 3. Một số quy định về thanh toán không dùng tiền mặt .................................... 8 B- CÁC THỂ THỨC THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT HIỆN HÀNH 9 1.Thanh toán bằng UNC ................................................................................ 9 1.1. Khái niệm UNC................................................................................ 9 1.2. Luân chuyển chứng từ và thanh toán ............................................... 9 1.3 Phương pháp kế toán ......................................................................... 10 a.Tài khoản sử dụng........................................................................ 10 b.Phương pháp kế toán ................................................................... 10 2. Thanh toán bằng UNT .............................................................................. 11 2.1. Khái niệm UNT ............................................................................... 11 2.2.Luân chuyển chứng từ và thanh toán ................................................ 11 2.3 Phương pháp kế toán ........................................................................ 13 a.Tài khoản sử dụng...................................................................... 13 b.Phương pháp kế toán ................................................................. 13 3. Thanh toán bằng SEC.............................................................................. 13 3.1. Khái niệm SEC................................................................................. 13 3.2. Quy tắc chung trong thanh toán bằng SEC........................................ 13 3.3. Các loại SEC sử dụng trong thanh toán............................................. 15 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD: TH.S NGUYỄN THỊ TUYẾT NGA SVTH: VÕ THỊ THANH HẰNG 2 3.4. Thủ tục phát hành và thanh toán ....................................................... 16 3.5 Phương pháp kế toán ........................................................................ 19 a.Tài khoản sử dụng..................................................................... 19 b.Phương pháp kế toán ................................................................ 19 4. Thanh toán bằng thư tín dụng................................................................. 20 4.1. Khái niệm thư tín dụng .................................................................... 20 4.2.Một số quy định cụ thể ..................................................................... 20 4.3. Luân chuyển chứng từ và thanh toán ............................................... 20 5. Thanh toán bằng thẻ NH ......................................................................... 22 5.1. Khái niệm về thẻ NH ....................................................................... 22 5.2. Các loại thẻ NH ............................................................................... 22 5.3. Quá trình thanh toán thẻ .................................................................. 22 5.4 Phương pháp kế toán ........................................................................ 24 a.Tài khoản sử dụng....................................................................... 24 b.Phương pháp kế toán .................................................................. 25 CHƯƠNG II : GIỚI THIỆU VỀ NH TMCP PHƯƠNG NAM – CHI NHÁNH SAIGON ................................................................................................................ 26 I - GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG PHƯƠNG NAM ............................................ 26 II - GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG PHƯƠNG NAM –CHI NHÁNH SAIGON ... 31 1.Quá trình hình thành và phát triển .............................................................. 31 2.Cơ cấu tổ chức và chức năng ...................................................................... 33 3. Những hoạt động chủ yếu của NH Phương Nam – Chi nhánh Saigon......... 35 3.1.Hoạt động về nguồn vốn................................................................... 35 3.2.Hoạt động kinh doanh....................................................................... 35 3.3.Các hoạt động kinh doanh dịch vụ khác............................................ 35 4. Những thuận lợi và khó khăn trong hoạt động của NH Phương Nam – chi nhánh Saigon .......................................................................................................... 36 4.1. Thuận lợi .......................................................................................... 36 4.2. Khó khăn .......................................................................................... 36 CHƯƠNG III :THỰC TẾ CÔNG TÁC THANH TOÁN QUA NH TẠI NH PHƯƠNG NAM – CHI NHÁNH SAIGON......................................................... 37 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD: TH.S NGUYỄN THỊ TUYẾT NGA SVTH: VÕ THỊ THANH HẰNG 3 I-QUY ĐỊNH CHUNG VỀ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI CHI NHÁNH SAIGON:................................................................................................. 37 1.Về UNC ................................................................................................... 37 2.Về UNT ................................................................................................... 38 3.Về SEC .................................................................................................... 38 4.Về thẻ thanh toán ..................................................................................... 40 5.Về chuyển tiền qua NH (Áp dụng cho những khách hàng có nhu cầu chuyển tiền qua NH nhưng không có nhu cầu mở tài khoản tại NH) ................................... 42 II - NGHIỆP VỤ THANH TOÁN GIỮA CHI NHÁNH SAIGON VỚI KHÁCH HÀNG: ................................................................................................................... 42 * Một số tài khoản thường sử dụng .............................................................. 42 1.Thanh toán bằng UNC ............................................................................ 43 1.1.Trường hợp 1: 2 đơn vị thanh toán cùng mở tài khoản tại CNSG:.. 43 +Phương pháp hạch toán .............................................................. 43 +Xử lý chứng từ ........................................................................... 43 + Ví dụ ......................................................................................... 43 1.2.Trường hợp 2 : 2 đơn vị thanh toán mở tài khoản tại 2 chi nhánh NH khác nhau nhưng trong cùng hệ thống PNB và cùng thành phố:.............................. 44 + Phương pháp hạch toán............................................................. 44 +Xử lý chứng từ .......................................................................... 45 +Ví dụ ......................................................................................... 45 1.3.Trường hợp 3: 2 đơn vị thanh toán cùng mở tài khỏan tại NH Phương Nam nhưng khách thành phố: ................................................................................. 46 +Phương pháp hạch toán............................................................. 46 +Xử lý chứng từ ......................................................................... 47 1.4.Trường hợp 4: 2 đơn vị thanh toán có một đơn vị mở tài khoản tại Nh ngoài hệ thống PNB nhưng có tham gia thanh toán bù trừ trong cùng thành phố: ... 47 +Phương pháp hạch toán............................................................ 47 +Xử lý chứng từ ........................................................................ 48 1.5.Trường hợp 5: 2 đơn vị thanh toán có một đơn vị mở tài khoản ở ngoài hệ thống PNB và cùng thành phố:........................................................................... 48 +Phương pháp hạch toán............................................................ 48 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD: TH.S NGUYỄN THỊ TUYẾT NGA SVTH: VÕ THỊ THANH HẰNG 4 +Xử lý chứng từ ........................................................................ 49 +Ví dụ ....................................................................................... 49 2.Thanh toán bằng UNT....................................................................................... 50 2.1.Trường hợp 1:2 đơn vị thanh toán mở tài khoản tại NHPN – CNSG: ..... 50 +Phương pháp hạch toán............................................................ 50 +Xử lý chứng từ ........................................................................ 51 2.2.Trường hợp 2: Nếu 1 trong 2 đơn vị thanh toán mở tài khoản tại chi nhánh khác cùng hệ thống hoặc NH khác hệ thống:................................................ 51 3.Thanh toán bằng SEC lĩnh tiền mặt ................................................................. 51 3.1.Trường hợp 1: Người ký phát Sec mở tài khoản tại CNSG, Sec được nộp vào CNSG: ............................................................................................................. 51 +Phương pháp hạch toán ........................................................... 51 +Xử lý chứng từ ........................................................................ 51 +Ví dụ ....................................................................................... 52 3.2.Trường hợp 2: Người ký phát Sec mở tài khoản tại CNSG,Sec được nộp vào chi nhánh khác cùng hệ thống: ........................................................................ 52 +Phương pháp hạch toán ........................................................... 52 +Xử lý chứng từ ........................................................................ 53 3.3.Trường hợp 3: Người ký phát Sec mở tài khoản tại chi nhánh khác hệ thống, Sec được nộp vào CNSG: ............................................................................ 53 +Phương pháp hạch toán........................................................... 53 +Xử lý chứng từ ....................................................................... 54 4.Thanh toán bằng Sec chuyển khoản ................................................................. 54 4.1.Trường hợp 1:Thanh toán sec chuyển khoản trong cùng hệ thống PNB- CNSG:.................................................................................................................... 54 +Phương pháp hạch toán........................................................... 54 +Xử lý chứng từ ....................................................................... 54 4.2.Trường hợp 2: Đơn vị phát hành Sec mở tài khoản tại CNSG, đơn vị thụ hưởng mở tài khoản tại chi nhánh khác hệ thống,Sec được nộp vào CNSG: ........... 54 +Phương pháp hạch toán........................................................... 54 +Xử lý chứng từ ....................................................................... 54 5.Thanh toán bằng thẻ thanh toán ....................................................................... 55 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD: TH.S NGUYỄN THỊ TUYẾT NGA SVTH: VÕ THỊ THANH HẰNG 5 5.1.Trường hợp 1: Thẻ thanh toán do PNB phát hành.................................... 55 +Phương pháp hạch toán........................................................... 55 +Xử lý chứng từ ....................................................................... 55 5.2.Trường hợp 2: Thẻ thanh toán do NH ACB phát hành............................. 55 +Phương pháp hạch toán........................................................... 55 +Xử lý chứng từ ....................................................................... 56 5.3.Trường hợp 3:Thẻ thanh toán do quốc tế phát hành................................. 56 +Phương pháp hạch toán........................................................... 56 +Xử lý chứng từ ....................................................................... 57 6.Thanh toán bằng giấy nộp tiền.......................................................................... 57 +Phương pháp hạch toán........................................................... 57 +Xử lý chứng từ ....................................................................... 58 7.Chuyển tiền (áp dụng cho những người có nhu cầu chuyển tiền hoặc nhận tiền qua NH nhưng không có nhu cầu mở tài khoản): ............................................... 58 7.1.Chuyển tiền trong cùng hệ thống ............................................................. 58 +Phương pháp hạch toán............................................................ 58 +Xử lý chứng từ ........................................................................ 59 7.2.Chuyển tiền ngoài hệ thống ..................................................................... 59 +Phương pháp hạch toán............................................................ 59 +Xử lý chứng từ ........................................................................ 60 III – ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TÁC THANH TOÁN QUA NH TRONG THỜI GIAN QUA TẠI NHPN – CNSG: ........................................... 61 1.Tình hình thanh toán trong 03 tháng cuối năm 2006............................................. 61 2.Kết quả đạt được.................................................................................................. 63 CHƯƠNG IV :NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN .............................. 66 Nhận xét ................................................................................................................. 66 Kiến nghị ................................................................................................................ 69 Kết luận .................................................................................................................. 72 Tài liệu tham khảo .................................................................................................. 73 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD: TH.S NGUYỄN THỊ TUYẾT NGA SVTH: VÕ THỊ THANH HẰNG 6

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfĐề cương- Các thể thức thanh toán qua ngân hàng tại ngân hàng phương nam - cn sài gòn.pdf