Cây đại

Cây Đại Tên khoa học plumeria rubra L. var acutifolia (Poir.) Bail. Họ trúc đào (Apocynaceae). Hoa đại có nhiều loài với nhiều màu hoa. Giống thường gặp là hoa trắng, phía dưới chân cánh màu vàng. loài có màu đỏ thẫm và loài thay màu trắng phía ngoài cành lá màu vàng nhạt. Hoa đại ra ở phía đầu cành từng chùm vào suốt mùa hè. Mùa đông cây rụng hết lá trơ cành giống như những chiếc sừng hươu. Hoa có mùi thơm nhẹ, phơi khô có thể thay nấm hương được. Hoa phơi khô còn dùng làm thuốc hạ huyết áp. Cây to nhưng gỗ không làm gì được. Cây đại thường được trồng ngoài đất hay vào bồn ở các cơ quan và đình chùa. Nhà tư ít người trồng. Cây hoa đại tự nó có dáng thế đẹp, thân gỗ xù xì Gần đây người ta cũng trồng cây nhỏ vào nhậu. Cây hoa đại rất ưa ánh sáng. Nếu cớm nắng thậm chí không lớn lên đơợc, cây chịu được tất cả các hoàn cảnh không thuận khác. Cây sống đượ rất lâu năm. Khi cắt cành giâm nên để chân cành khô nhựa một vài hôm mới trồng xuống đất. Chân cành đỡ bị thối nếu trồng xuống tưới nhiều nước hay gặp mưa.

pdf8 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Lượt xem: 2079 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Cây đại, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
I. H×nh th¸i: - C©y th©n trô, cao 5-7m, cã khi ®Õn 10m, th©n th¼ng cã nhiÒu cuèng (do l¸ rông®Ó l¹i) xÕp dµy ®Æc th­êng mäc tËp trung o ngän th©n, d·y l«ng chim gåm rÊt nhiÒu l¸ chÐt h×nh m¸c, gèc lÖch kÐo dµi thµnh tai «m lÊy cuèng l¸ , mÆt trªn mµu lôc sÉm mÆt d­íi mµu tr¾ng nh¹t. - Côm hoa to mäc ë kÏ l¸ thµnh b«ng mo ph©n nh¸nh nhiÒu, dµi ®Õn 1m . - Hoa ®ùc co kho¶ng 70-80 nhÞ hoa c¸i cã 3 l¸ ®µi . - Qu¶ h×nh cÇu mµu vµng n©u nh¹t, lâm o ®Çu cã 3 h¹t, h×nh trøng, h¬i cã c¹nh mµu x¸m n©u. II. Bé phËn dïng lµm thuèc: - Qu¶ , th©n vµ rÔ. III. C«ng dông: - LÊy bét ¨n thay c¬m, thuèc båi d­ìng c¬ thÓ, l­ng ®au mái, h¹ sèt lîi tiÓu. IV. øng dông trong c¶nh quan: Trång c¶i t¹o c¶nh quan Bóng b¸ng Arenga pinnata Vạn tuế •Vạn tuế (Cycas revoluta Thunb - Hä Cycadaceae) •C©y gç th­êng xanh, th©n cét, cao 2-3 m, sèng n¬i thÝch hîp cã thÓ cao 20 m, ®­êng kÝnh 25-30 cm. Vá c©y lëm chëm nhiÒu sÑo cuèng l¸. C©y kh«ng ph©n cµnh. •L¸ ®¬n tËp chung trªn ngän, dµi 0,6-2m réng 20-25 m, xÎ thuú l«ng chim. Thuú l¸ kho¶ng 100 ®«i cøng, dµi 9-18 cm, réng 0,3-0,5 cm, phÝa ®Çu nhän gÊp cøng nh­ gai, g©n gi÷a râ, mÐp quÆp vÒ phÝa sau. Gèc cuèng l¸ cã gai ng¾n. •Nãn ®¬n tÝnh kh¸c gèc. Nãn ®ùc h×nh viªn trô dµi 30-70 cm tËp trung ë ngän c©y. NhÞ ( l¸ bµo tö ®ùc) h×nh trô 4 c¹nh 3-7 cm, phñ nhiÒu l«ng. •L¸ no·n (l¸ bµo tö c¸i) xÎ thuú d¹ng r©u c¸ mùc, dµi 14-22 cm, tËp trung ë ngän c©y xen víi c¸c l¸ sinh d­ìng, mang 3-6 no·n ë hai bªn cuèng. •H¹t h×nh trøng trßn h¬i bÑt ®­êng kÝnh 3,5 cm, khi chÝn mµu ®á. •Mïa hoa th¸ng 6-7. C©y trªn 10 tuæi míi cã thÓ ra hoa. •C©y ®­îc trång lµm c¶nh. Tinh bét ë th©n vµ dÇu bÐo ë h¹t cã thÓ ¨n ®­îc. Vạn tuế Cycas revoluta Thiên tuế • Cycas spp Tai tượng-Acalypha • Tai tượng đuôi chồn - Acalypha hispida Acalypha wilkesiana : Tai tượng đỏ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfdocx_20110719_cay_canh5_953.pdf
  • pdfdocx_20110719_cay_canh6_2479.pdf
Tài liệu liên quan