Báo cáo Phân tích tài chính doanh nghiệp thông qua các bộ số liệu

Phân tích tài chính doanh nghiệp là 1 môn học rất quan trọng. Môn học này giúp bạn có thể đánh giá được tình hình tài chính, khả năng thanh toán ngắn hạn, hay dài hạn của doanh nghiệp v.v. Để từ đó có những biện pháp hữu hiệu để phát triển doanh nghiệp Đối với TCTD, phân tích tài chính doanh nghiệp là thước đo để xem xét nên cấp tín dụng hay không. Đây là toàn bộ SL môn học này:

pdf16 trang | Chia sẻ: aloso | Lượt xem: 1901 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Phân tích tài chính doanh nghiệp thông qua các bộ số liệu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1Chương 1: Tổng quan về phõn tớch tài chớnh doanh nghiệp Nội dung cơ bản của chương I I. Sự cần thiết, mục tiờu, ý nghĩa PTTCDN II. Phương phỏp phõn tớch 1. Phương phỏp luận 2. Phương phỏp phõn tớch cụ thể III. Phõn loại và tổ chức cụng tỏc phõn tớch 1. Phõn loại phõn tớch 2. Tổ chức cụng tỏc phõn tớch I. Sự cần thiết, mục tiờu, ý nghĩa PTTCDN Chia se tu [ Click ]hia se tu http:// lubtaichinh.net [ lick ] 21. Sự cần thiết của phõn tớch TCDN z Phân tích tài chính là gì? Phân tích tài chính là một quá trinh kiểm tra, xem xét các số liệu về tài chính hiện hành và trong quá khứ Nhằm đánh giá thực trạng tài chính, dự tính các rủi ro và tiềm nang t−ơng lai của một DN Trên cơ sở đó giúp cho nhà phân tích ra các quyết định tài chính có liên quan tới lợi ích của họ trong DN đó. 1. Sự cần thiết của phõn tớch TCDN z Sự cần thiết z Hoạt động kinh doanh của các DN rất phức tạp z Hoạt động kinh doanh của các DN luôn biến động và chịu tác động của nhiều nhân tố z Để hiểu đ−ợc HĐKD, thực trạng tài chính, thấy đ−ợc mặt mạnh, điểm yếu của DN, từ đó đưa ra các quyết định tài chính đúng đắn 2. Mục tiêu phân tích tài chính z Các đối t−ợng thực hiện phân tích tài chính z Nhóm chủ thể bên trong {Ban lãnh đạo DN {Các chủ sở hữu {Các bộ phận z Nhóm chủ thể bên ngoài {Các chủ nợ {Các nhà cung ứng {Các nhà ĐT tiềm tàng {Các đối thủ cạnh tranh {Các cơ quan công quyền Chia se tu [ Click ]hia se tu http:// lubtaichinh.net [ lick ] 32. Mục tiêu phân tích tài chính z Nhà Quản trị DN ắ Đỏnh giỏ thực trạng tỡnh hỡnh tài chớnh của doanh nghiệp trong quỏ khứ ắĐịnh hướng cho ban lónh đạo ra cỏc quyết định QT ắ Làm cơ sở cho việc lập cỏc kế hoạch tài chớnh cho kỳ sau 2. Mục tiêu phân tích tài chính ắ Đỏnh giỏ khả năng sinh lời ắ Đỏnh giỏ cỏc cổ phiếu trờn thị trường ắ Đỏnh giỏ triển vọng của doanh nghiệp : z Nhà ĐT 2. Mục tiêu phân tích tài chính ắ Doanh nghiệp thực sự cú nhu cầu vay vốn hay khụng? ắ Khả năng hoàn trả nợ vay của khỏch hàng như thế nào : z Nhà cho vay Chia se tu [ Click ]hia se tu http:// lubtaichinh.net [ lick ] 42. Mục tiêu phân tích tài chính z Nhà cung ứng zXem xét khả năng thực hiện các cam kết của DN 2. Mục tiêu phân tích tài chính z Cỏc cơ quan cụng quyền zXem xột việc DN chấp hành cỏc qui định của phỏp luật hiện hành 3. í nghĩa của PTTCDN z Đối với nhà quản trị DN {Nhỡn nhận đỳng đắn về khả năng, sức mạnh cũng như những hạn chế trong quỏ trỡnh quản lý và kinh doanh của doanh nghiệp {Xỏc định đỳng đắn mục tiờu và chiến lược kinh doanh {Tỡm ra những biện phỏp huy động mọi khả năng tiềm tàng về lao động, đất đai, tiền vốn vào quỏ trỡnh kinh doanh nhằm nõng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Chia se tu [ Click ]hia se tu http:// lubtaichinh.net [ lick ] 53. í nghĩa của PTTCDN z Đối với cỏc cơ quan chức năng, cỏc nhà đầu tư, cỏc nhà cho vay, cỏc khỏch nợ, chủ nợ của doanh nghiệp {Thấy được thực chất hoạt động kinh doanh, thực trạng tài chớnh của doanh nghiệp {Giỳp cho họ cú thể đưa ra cỏc quyết định quan trọng khi họ cú quan hệ kinh tế với doanh nghiệp II. Phương phỏp phõn tớch 1. Phương phỏp luận zNắm vững những nguyờn lý cơ bản của kinh tế chớnh trị học zĐứng trờn quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, vận dụng nhuần nhuyễn cỏc quy luật, cỏc phạm trự của phộp duy vật biện chứng Chia se tu [ Click ]hia se tu http:// lubtaichinh.net [ lick ] 6Đứng trờn quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng {Xem xột sự kiện kinh tế một cỏch toàn diện trong quỏ trỡnh vận động và phỏt triển của chỳng. {Xem xột sự kiện kinh tế trong mối liờn hệ biện chứng giữa cỏc sự kiện. {Xem xột sự kiện kinh tế phải xuất phỏt từ thực tế khỏch quan và phải cú quan điểm lịch sử cụ thể. {Xem xột sự kiện kinh tế phải thường xuyờn phỏt hiện mõu thuẫn, phõn loại mõu thuẫn và tỡm ra cỏc biện phỏp để giải quyết cỏc mõu thuẫn đú. 2. Cỏc phương phỏp phõn tớch So sỏnh Chi tiết Loại trừ a) Phương phỏp so sỏnh zGúc độ so sỏnh {TT với KH {Kỳ này với kỳ trước {Bộ phận với tổng thể Chia se tu [ Click ]hia se tu http:// lubtaichinh.net [ lick ] 7a) Phương phỏp so sỏnh zGúc độ so sỏnh z Điều kiện sử dụng PP so sỏnh {Cựng nội dung kinh tế. {Phải cựng một đơn vị đo lường {Thu thập trong cựng một độ dài thời gian. {Phải thống nhất về phương phỏp tớnh. a) Phương phỏp so sỏnh zGúc độ so sỏnh z Điều kiện sử dụng PP so sỏnh z Kỹ thuật so sỏnh {So sỏnh số tương đối {So sỏnh số tuyệt đối {So sỏnh số BQ b) Phương phỏp phõn tổ ™ Phõn tổ: ™ Tiờu thức phõn tổ { Phõn chia theo thời gian { Phõn chia theo địa điểm và phạm vi kinh doanh { Phõn chia theo cỏc bộ phận cấu thành của chỉ tiờu phõn tớch Chia se tu [ Click ]hia se tu http:// lubtaichinh.net [ lick ] 8C) Phương phỏp xỏc định mức độ ảnh hưởng của nhõn tố đến kết quả kinh tế c1. Phương phỏp thay thế liờn hoàn c2. Phương phỏp số chờnh lệch c3. Phương phỏp chỉ số c4. Phương phỏp cõn đối c1. Phương phỏp thay thế liờn hoàn z Điều kiện ỏp dụng PP z Trỡnh tự và nội dung {xỏc định cụng thức phản ỏnh mối liờn hệ giữa cỏc nhõn tố đến chỉ tiờu kinh tế. {sắp xếp cỏc nhõn tố theo một trỡnh tự nhất định và khụng đổi trong cả quỏ trỡnh phõn tớch. {xỏc định đối tượng phõn tớch {Xỏc định mức độ ảnh hưởng của từng nhõn tố: {Tổng hợp ảnh hưởng của cỏc nhõn tố. z Cụng thức c1. Phương phỏp thay thế liờn hoàn z Điều kiện ỏp dụng PP z Trỡnh tự và nội dung z Cụng thức Y = a.b.c Y1 = a1. b1. c1 Y0 = a0.b0 .c0 { Đối tượng phõn tớch ΔY = Y1 – Y0 {Xỏc định mức độ ảnh hưởng của từng nhõn tố Chia se tu [ Click ]hia se tu http:// lubtaichinh.net [ lick ] 9Xỏc định mức độ ảnh hưởng của từng nhõn zMức độ ảnh hưởng của nhõn tố a Δa = Ya - Y0 = a1.b0.c0 - a0.b0.c0 zMức ảnh hưởng của nhõn tố b Δb = Yb - Ya = a1.b1.c0 - a1.b0.c0 zMức ảnh hưởng của nhõn tố c Δc = Yc - Yb = a1.b1.c1 - a1.b1.c0 c1. Phương phỏp thay thế liờn hoàn z Điều kiện ỏp dụng PP z Trỡnh tự và nội dung z Cụng thức {Đối tượng phõn tớch {Xỏc định mức độ ảnh hưởng của từng nhõn tố {Tổng hợp ảnh hưởng của cỏc nhõn tố ΔY = Δa + Δb + Δc z Vớ dụ phõn tớch Vớ dụ phõn tớch Chỉ tiêu Kế hoạch Thực hiện Chênh lệch 1. Số l−ợng SPSX trong kỳ (cái) 1000 1200 +200 2. Mức tiêu hao vật liệu cho một đơn vị SP (kg) 10 9 - 1 3. Dơn giá vật liệu (ngđ) 4 5 + 1 Chia se tu [ Click ]hia se tu http:// lubtaichinh.net [ lick ] 10 c2. Phương phỏp số chờnh lệch z Mức độ ảnh hưởng của nhõn tố a: Δa = (a1 – a0 ).b0 .c0 z Mức độ ảnh hưởng của nhõn tố b: Δb = a1 (b1 - b0) c0 z Mức độ ảnh hưởng của nhõn tố c: Δc = a1 .b1 (c1 –c0 ) c3. Phương phỏp chỉ số n D = ∑ qi x gi i = 1 ∑ qi1 x gi1 ID = ------------ ∑ qi0 x gi0 z D là doanh thu thuần z ID là chỉ số phản ánh sự biến động của doanh thu z qi là số l−ợng sản phẩm i tiêu thụ trong kỳ z gi là giá đơn vị của sản phẩm i iD = iq x ig ∑ qi1 x gi0 z Iq = ------------ ∑ qi0 x gi0 ∑ qi1 x gi1 z Ig = ------------ ∑ qi1 x gi0 Chia se tu [ Click ]hia se tu http:// lubtaichinh.net [ lick ] 11 c3. Phương phỏp chỉ số ziD = iq x ig ∑ qi1 x gi1 ∑ qi1 x gi0 ∑ qi1 x gi1 z ID = ------------ = ------------ x ----------- ∑ qi0 x gi0 ∑ qi0 x gi0 ∑ qi1 x gi0 c3. Phương phỏp chỉ số - ảnh h−ởng của số l−ợng sản phẩm tiêu thụ Δq = ∑ qi1 x gi0 - ∑ qi0 x gi0 - ảnh h−ởng của giá bán sản phẩm tiêu thụ Δg = ∑ qi1 x gi1 - ∑ qi1 x gi0 Ví dụ về ph−ơng pháp chỉ số (1) 210 100 350 210 250 300 1,2 1 0,6 1 1,3 0,5 A B C THKHTHKH Tiêu thụ trong kỳ (SP) Giá bán kế hoạch (trđ) sản phẩm Chia se tu [ Click ]hia se tu http:// lubtaichinh.net [ lick ] 12 c4. Phương phỏp cõn đối Y = a + b - c Y1 = a1+ b1 - c1 Y0 = a0+ b0 -c0 Đối tượng phõn tớch ΔY = Y1 – Y0 c4. Phương phỏp cõn đối zMức độ ảnh hưởng của nhõn tố a: Δa = (a1 – a0 ) z Mức độ ảnh hưởng của nhõn tố b: Δb = (b1 - b0) z Mức độ ảnh hưởng của nhõn tố c: Δc = (c1 –c0 ) III. Phõn loại và tổ chức cụng tỏc phõn tớch Chia se tu [ Click ]hia se tu http:// lubtaichinh.net [ lick ] 13 1. Phõn loại phõn tớch Tiờu thức phõn loại Thời điểm Kinh doanh Thời điểm lập bỏo cỏo Nội dung phõn tớch 1. Phõn loại phõn tớch zCăn cứ vào thời điểm kinh doanh {Phõn tớch trước khi kinh doanh {Phõn tớch trong kinh doanh {Phõn tớch sau kinh doanh. 1. Phõn loại phõn tớch zCăn cứ theo thời điểm lập bỏo cỏo {Phõn tớch thường xuyờn {Phõn tớch định kỳ. Chia se tu [ Click ]hia se tu http:// lubtaichinh.net [ lick ] 14 1. Phõn loại phõn tớch zCăn cứ theo nội dung phõn tớch {Phõn tớch toàn diện {Phõn tớch chuyờn đề. 1. Cụng tỏc chuẩn bị 2.Phõn tớch 3.Viết BC & SD BCPT 2. Tổ chức cụng tỏc phõn tớch 2. Tổ chức cụng tỏc phõn tớch Cụng tỏc chuẩn bị Lập kế hoạch phõn tớch Thu thập TL Kiểm tra TL Chia se tu [ Click ]hia se tu http:// lubtaichinh.net [ lick ] 15 2. Tổ chức cụng tỏc phõn tớch TCDN ™là xỏc định trước về nội dung, phạm vi, thời gian và cỏch tổ chức phõn tớch: Lập KH Phõn tớch 2. Tổ chức cụng tỏc phõn tớch TCDN zThu thập tài liệu zThụng tin tài chớnh {Bỏo cỏo tài chớnh {Bỏo cỏo KTQT {Số liệu KT chi tiết zThụng tin phi tài chớnh {Mụi trường KT vĩ mụ {Mụi trường kinh tế vi mụ 2. Tổ chức cụng tỏc phõn tớch TCDN ™Kiểm tra tài liệu: • Tớnh nhất trớ của cỏc con số • Tớnh hợp phỏp của tài liệu • Tớnh chớnh xỏc của cỏc thụng tin trờn tài liệu. Chia se tu [ Click ]hia se tu http:// lubtaichinh.net [ lick ] 16 2. Tổ chức cụng tỏc phõn tớch TCDN b) Phõn tớch ™Chỉ tiờu ™Phương phỏp c) Viết bỏo cỏo và sử dụng bỏo cỏo phõn tớch. Chia se tu [ Click ]hia se tu http:// lubtaichinh.net [ lick ]

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfChuong 1 PTTC.pdf
  • pdfChuong 2 PTTC.pdf
  • pdfChuong 3 PTTC.pdf
  • pdfChuong 4.2.pdf
  • pdfChuong 4.pdf
  • pdfChuong 5.2.pdf
  • pdfChuong 5.pdf
Tài liệu liên quan