Báo cáo Địa chất: Cầu phú cần - Huyện Krông pa - Tỉnh Gia Lai

BÁO CÁO ĐỊA CHẤT : CẦU PHÚ CẦN - HUYỆN KRÔNG PA - TỈNH GIA LAI HỒ SƠ BAO GỒM : - THUYẾT MINH - BẢN VẼ. I.2 - Các Quy trình quy phạm . - Quy trình khảo sát đường ô tô: 22 TCN 263-2000. - Quy trình khảo sát đường ô tô: 22 TCN 27-84. - Quy trình khoan thăm dò địa chất: 22 TCN 259 – 2000 - Quy trình khảo sát thiết kế nền đường ôtô đắp trên đất yếu 22 TCN 262-2000 - Quy trình thí nghiệm đất, đá trong phòng : + TCVN 4199 - 95, TCVN 4200 - 95, TCVN 7575-2006 - Tiêu chuẩn ngành. Đất xây dựng - Phương pháp chỉnh lý thống kê các kết quả xác định các đặc trưng của chúng 20 TCN 74-87. - Quy trình thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT) TCXD 226 - 1999. - Tiêu chuẩn ngành Đất xây dựng - Phương pháp chỉnh lý thống kê các kết quả xác định các đặc trưng của chúng 20 TCN 74-87. I.3. Phương pháp tiến hành: Phương pháp khoan : Khoan xoay bơm rửa bằng dung dịch sét bentonite, kết hợp lấy mẫu thí nghiệm và đóng xuyên SPT ở hiện trường. I.4 . Khối lượng thực hiện: - Khối lượng khoan và thí nghiệm mẫu được ghi ở bảng sau (Đã được bên A nghiệm thu):

doc5 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Lượt xem: 2751 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Địa chất: Cầu phú cần - Huyện Krông pa - Tỉnh Gia Lai, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
C«ng ty tnhh t­ vÊn & x©y dùng ®¹i minH CéNG HßA X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM §éc lËp - Tù do – H¹nh phóc -***- -***- Kon Tum, ngµy th¸ng n¨m 2010 CÔNG TRÌNH: CÇU phó cÇn ĐỊA CHỈ : HuyÖn kr«ng pa - tØnh gia lai phÇn i : THUYÕT MINH ®Þa chÊt c«ng tr×nh CH¦¥NG I : më §ÇU I.1 C¸c c¨n cø ph¸p lý. - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 12/2009/N§-CP ngµy 12/02/2009 vÒ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh; - NghÞ ®Þnh sè 112/2009/Q§-CP ngµy 14/12/2009 cña ChÝnh Phñ vÒ qu¶n lý chi phÝ ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh. - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 209/2004/N§-CP ngµy 16/12/2004 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh; NghÞ ®Þnh sè 49/2008/N§-CP ngµy 18/4/2008 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc söa ®æi mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh 209/2004/N§-CP; - C¨n cø quyÕt ®Þnh sè 1001/Q§-UBND ngµy 5/7/2010 vÒ viÖc phª duyÖt dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh: CÇu Phó CÇn - HuyÖn Krong Pa, TØnh Gia Lai. - C¨n cø c¸c Quy tr×nh, quy ph¹m, c¸c v¨n b¶n kü thuËt hiÖn hµnh cña Nhµ n­íc. - C¨n cø Hîp ®ång kinh tÕ sè ……………………………………………………………… - C¨n cø kÕt qu¶ kh¶o s¸t §CCT t¹i hiÖn tr­êng. I.2 - C¸c Quy tr×nh quy ph¹m . - Quy tr×nh kh¶o s¸t ®­êng « t«: 22 TCN 263-2000. - Quy tr×nh kh¶o s¸t ®­êng « t«: 22 TCN 27-84. - Quy tr×nh khoan th¨m dß ®Þa chÊt: 22 TCN 259 – 2000 - Quy tr×nh kh¶o s¸t thiÕt kÕ nÒn ®­êng «t« ®¾p trªn ®Êt yÕu 22 TCN 262-2000 - Quy tr×nh thÝ nghiÖm ®Êt, ®¸ trong phßng : + TCVN 4199 - 95, TCVN 4200 - 95, TCVN 7575-2006 - Tiªu chuÈn ngµnh. §Êt x©y dùng - Ph­¬ng ph¸p chØnh lý thèng kª c¸c kÕt qu¶ x¸c ®Þnh c¸c ®Æc tr­ng cña chóng 20 TCN 74-87. - Quy tr×nh thÝ nghiÖm xuyªn tiªu chuÈn (SPT) TCXD 226 - 1999. - Tiªu chuÈn ngµnh §Êt x©y dùng - Ph­¬ng ph¸p chØnh lý thèng kª c¸c kÕt qu¶ x¸c ®Þnh c¸c ®Æc tr­ng cña chóng 20 TCN 74-87. i.3. Ph­¬ng ph¸p tiÕn hµnh: Ph­¬ng ph¸p khoan : Khoan xoay b¬m röa b»ng dung dÞch sÐt bentonite, kÕt hîp lÊy mÉu thÝ nghiÖm vµ ®ãng xuyªn SPT ë hiÖn tr­êng. I.4 . Khèi l­îng thùc hiÖn: - Khèi l­îng khoan vµ thÝ nghiÖm mÉu ®­îc ghi ë b¶ng sau (§· ®­îc bªn A nghiÖm thu): Ghi chó : Cao ®é c¸c lç khoan ®­îc x¸c ®Þnh b»ng m¸y toµn ®¹t t¹i hiÖn tr­êng, vÞ trÝ khoan ®­îc x¸c ®Þnh t¹i hiÖn tr­êng ( cã sù chøng kiÕn cña t­ vÊn g¸m s¸t) I.5 - Nh÷ng c¸ nh©n vµ ®¬n vÞ tham gia : a/ C«ng t¸c x¸c ®Þnh vÞ trÝ : Do Chñ ®Çu t­ x¸c ®Þnh vµ bµn giao t¹i hiÖn tr­êng. b/ C«ng t¸c khoan th¨m dß §CCT : KÝp tr­ëng vµ th­ ký NguyÔn V¨n H¶i cïng 10 c«ng nh©n thuéc ®éi kh¶o s¸t §CCT – C«NG TY TNHH T­ VÊN & X©Y dùng ®¹I MINH ®¶m nhËn. Thùc hiÖn tõ ngµy 16/08/2010 ®Õn ngµy 20/10/2010. c/ C«ng t¸c thÝ nghiÖm ®Êt, ®¸: Phßng thÝ nghiÖm thuéc C«NG TY TNHH T­ VÊN & X©Y dùng ®¹I MINH ®¶m nhËn. d/ C«ng t¸c chØnh lý tµi liÖu, viÕt b¸o c¸o ®Þa chÊt c«ng tr×nh : Phßng kü thuËt thuéc C«NG TY TNHH T­ VÊN & X©Y dùng ®¹I MINH thùc hiÖn. CH¦¥NG II : §IÒU KIÖN §ÞA chÊt c«ng tr×nh II.1 . §Æc ®iÓm ®Þa h×nh, ®Þa m¹o khu vùc. Khu vùc dù kiÕn x©y dùng CÇu Phó CÇn thuéc huyÖn Kr«ng Pa – TØnh Giai Lai cã ®Þa h×nh t­¬ng ®èi phøc t¹p, ®é chªnh cao so víi mùc n­íc biÓn lín, th¶m thùc vËt xung quanh khu vùc dù kiÕn x©y dung c«ng tr×nh chñ yÕu lµ c©y c«ng nghiÖp do c­ d©n trong vïng canh t¸c vµ trång trät. II.2. §Þa tÇng vµ tÝnh chÊt c¬ lý cña c¸c líp ®Êt Qua kÕt qu¶ khoan th¨m dß vµ thÝ nghiÖm c¸c mÉu ®Êt trong phßng cho thÊy ®Þa tÇng khu vùc cã cÊu t¹o tõ trªn xuèng nh­ sau : 1/ Líp A1 : C¸t pha sÐt mµu x¸m n©u, tr¹ng th¸i dÎo, líp xuÊt hiÖn vµ lé trªn mÆt ®Þa h×nh chñ yÕu ë hai ®Çu cÇu vµ ®o¹n 10m ®Çu cÇu Trong líp ®· lÊy 10 mÉu thÝ nghiÖm chØ tiªu c¬ lý, kÕt qu¶ trung b×nh cña líp nh­ sau: W = 19.04 % gw = 1.863 g/cm3 gc = 1.565 g/cm3 j = 18o00' C = 0.111 kG/cm2 Ro = 1.00kG/cm2 eo = 0.716 2/Líp A2 : C¸t h¹t võa, mµu x¸m xanh, x¸m vµng, tr¹ng th¸i b·o hoµ, kÕt cÊu chÆt võa. Líp cã mÆt t­¬ng ®èi nhiÒu t¹i c¸c lç khoan th¨m dß vµ n»m ngay d­íi líp A1 vµ xuÊt lé lªn trªn mÆt ®Þa h×nh ë vÞ trÝ gi÷a cÇu, víi chiÒu dµy thay ®æi lín tõ 1.30m (LK06C) ®Õn 11.0 m (LK01C), ®©y lµ líp ®Êt cã nguån gèc båi tÝch nªn xèp vµ hÖ sè ræng rÊt lín dÉn ®Õn hÖ sè thÊm lín, vµo kho¶ng 2 – 8 m/ngµy ®ªm Trong líp ®· lÊy 09 mÉu thÝ nghiÖm chØ tiªu c¬ lý, kÕt qu¶ trung b×nh cña líp xem phÇn phô lôc kÌm theo, líp cã ¸p lùc tiªu chuÈn Ro = 1.50 kG/cm2 4/Líp B1: SÐt mµu x¸m xanh, x¸m tr¾ng, tr¹ng th¸i cøng Líp xuÊt hiÖn hÇu hÕt ë c¸c lç khoan th¨m dß víi chiÒu dµy ch­a x¸c ®Þnh ®­îc do giíi h¹n chiÒu s©u lç khoan. Trong líp ®· lÊy 95 mÉu thÝ nghiÖm chØ tiªu c¬ lý, kÕt qu¶ trung b×nh cña líp nh­ sau: W = 22.58 % gw = 1.976 g/cm3 gc = 1.612 g/cm3 j = 26o52' C = 0.326 kG/cm2 Ro = 4.00kG/cm2 eo = 0.695 5/Líp A3:C¸t bét mµu x¸m xanh, x¸m vµng, tr¹ng th¸i b·o hoµ, kÕt cÊu chÆt ®Õn rÊt chÆt Líp xuÊt hiÖn t¹i c¸c lç khoan phÝa ®Çu cÇu vµ bÞ kÑp gi÷a líp B1, chiÒu dµy líp t­¬ng ®èi máng, thay ®æi tõ 1.80m (LK06) ®Õn 11.3m (LK02), trong líp ®· lÊy 16 mÉu thÝ nghiÖm chØ tiªu c¬ lý, kÕt qu¶ trung b×nh cña líp xem phÇn phô lôc kÌm theo, líp cã ¸p lùc tiªu chuÈn Ro = 3.00 kG/cm2 vµ hÖ sè thÊm K10 (cm/s) = 2.01x10-4 II.3 . §Æc ®iÓm ®Þa chÊt thuû v¨n. Qua c«ng t¸c quan tr¾c t¹i hiÖn tr­êng cho thÊy khu vùc nghiªn cøu cã nh÷ng ®Æc ®iÓm thuû v¨n nh­ sau: - N­íc mÆt ë lßng s«ng cã l­u l­îng lín vµ thay ®æi m¹nh vÒ mïa m­a lò. Do yªu cÇu cña ban qu¶n lý nªn trong qu¸ tr×nh khoan kh«ng lÊy mÉu n­íc ngÇm, còng nh­ mÉu n­íc s«ng t¹i n¬i dù kiÕn x©y dùng c«ng tr×nh ®Ó kiÓm tra chØ tiªu ¨n mßn ®èi víi Bª t«ng. II.4 . c¸c qu¸ tr×nh vµ hiÖn t­îng ®Þa chÊt ®éng lùc c«ng tr×nh. Dùa vµo kÕt qu¶ kh¶o s¸t hiÖn tr­êng, cho thÊy khu vùc cÇu ch­a thÊy xuÊt hiÖn c¸c hiÖn t­îng ®Þa chÊt ®éng lùc c«ng tr×nh. Cã thÓ x¶y ra hiÖn t­îng xãi lë hai bê s«ng, suèi vµo mïa m­a lò - HiÖn t­îng c¸t ch¶y vµo hè mãng khi khai ®µo vµo tÇng c¸t b·o hoµ n­íc Ch­¬ng iii : KÕT LUËN Vµ KIÕN NGHÞ Qua c¸c ®Æc ®iÓm ®Þa h×nh, ®Þa m¹o, ®Þa chÊt thñy v¨n vµ c¸c hiÖn t­îng ®Þa chÊt ®éng lùc c«ng tr×nh khu vùc, cã thÓ rót ra mét sè kÕt luËn vµ kiÕn nghÞ sau: * KÕt luËn - Khu vùc nghiªn cøu cã ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt c«ng tr×nh t­¬ng ®èi phøc t¹p, ®Þa tÇng ®­îc cÊu t¹o chñ yÕu bëi c¸c líp ®Êt cã ¸p lùc tiªu chuÈn tõ 1.00 kG/cm2 trë lªn. - Hå s¬ nµy ®¸p øng ®ñ yªu cÇu thiÕt kÕ c«ng tr×nh ë b­íc thiÕt kÓ b¶n vÏ thi c«ng * KiÕn nghÞ Khi thiÕt kÕ cÇn c¨n cø t¶i träng c«ng tr×nh vµ kh¶ n¨ng chÞu t¶i cña tõng líp ®Êt ®Ó lùa chän ®é s©u ®Æt mãng vµ kÕt cÊu mãng hîp lý cho c«ng tr×nh. Qu¸ tr×nh thi c«ng cÇn chó ý hiÖn t­îng s¹t lì hai bªn bê s«ng, suèi vµo mïa m­a lò, chon mïa thi c«ng thÝch hîp ®Ó tr¸nh thiÖt h¹i vÒ con ng­êi còng nh­ tµi s¶n khi gÆp hiÖn t­îng lò quÐt trong mïa m­a b·o. ----------------------------***-------------------------

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTHUYET MINH (phu can).doc
  • dwghinh tru+mat cat(cau phu can-lam lai).dwg