Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường nhà máy sản xuất mực in của công ty TNHH DIC(Việt Nam)

BẢN ĐĂNG KÝ ĐẠT TIÊU CHUẨN MÔI TRƯỜNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT mực in CỦA Công ty tnhh dic (việt nam) ĐỊA ĐIỂM: KCN VIỆT NAM SINGAPORE – TỈNH BÌNH DƯƠNG Chöông 1: TOÅNG QUAN COÂNG NGHIEÄP CAO SU MỤC LỤC CHƯƠNG I: MÔ TẢ SƠ LƯỢC VỀ DỰ ÁN nhà máy sản xuất MỰC IN CỦA CÔNG TY TNHH DIC (VIỆT NAM) 3 1.1 Giới thiệu chung 3 1.2 Địa điểm thực hiện dự án 3 1.2.1 Vị trí địa lý 3 1.2.2 Hiện trạng sử dụng đất khu vực dự án 4 1.2.3 Cơ sở hạ tầng 5 1.3 Nội dung cơ bản của dự án 6 1.3.1 Sản phẩm, thị trường tiêu thụ và năng lực sản xuất 6 1.3.2 Nhu cầu nguyên vật liệu 7 1.3.3 Nhu cầu về điện, nước 9 1.3.4 Quy trình công nghệ và trang thiết bị 9 1.3.5 Nhu cầu về lao động 11 CHƯƠNG II: MÔ TẢ CÁC NGUỒN GÂY Ô NHIỄM TRONG QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN 12 2.1 Nguồn gây ô nhiễm trong quá trình xây dựng dự án 12 2.2 Nguồn gây ô nhiễm khi dự án đi vào hoạt động 13 2.2.1 Các nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí 13 2.2.2 Chất thải lỏng 14 2.2.3 Chất thải rắn 16 2.2.4 Nhiệt độ 16 2.2.5 Tiếng ồn 17 2.2.6 Khả năng gây ra cháy nổ 17 CHƯƠNG III: CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM 18 3.1 Giảm thiểu tác động ô nhiễm trong giai đoạn xây dựng dự án 18 3.2 Giảm thiểu ô nhiễm trong giai đoạn hoạt động sản xuất 19 3.2.1 Biện pháp giảm thiểu các chất ô nhiễm không khí 19 3.2.2 Biện pháp xử lý chất thải lỏng 22 3.2.3 Biện pháp xử lý chất thải rắn 22 3.2.4 Biện pháp hạn chế ô nhiễm nhiệt 23 3.2.5 Biện pháp hạn chế tiếng ồn 23 3.2.6 Phương án trồng cây xanh 24 3.2.7 Phương án phòng chống và ứng cứu sự cố 24 3.2.8 Các biện pháp hỗ trợ 26 CHƯƠNG IV: CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 27 CHƯƠNG V: CAM KẾT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ 28 PHỤ LỤC 30 Chương I MÔ TẢ SƠ LƯỢC VỀ DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT MỰC IN CỦA CÔNG TY TNHH DIC (VIỆT NAM) 1.1 giới thiệu chung -Tên dự án : Nhà máy sản xuất mực in -Địa điểm dự án : KCN Việt Nam Singapore, huyện Thuận An, Tỉnh Bình Dương -Chủ đầu tư : Công ty TNHH DIC (Việt Nam) -Địa chỉ chủ đầu tư : KCN Việt Nam Singapore, huyện Thuận An, Tỉnh Bình Dương -Giấy phép đầu tư số: 015/GP-KCN-VS do Ban quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore cấp ngày 08/09/1998 và giấy phép điều chỉnh số 015/GPĐC1-KCN-VS cấp ngày 16 tháng 02 năm 2005. -Đại diện được ủy quyền: Ông Masayuki Saito; Quốc tịch: Nhật Bản -Mục tiêu và phạm vi hoạt động: Sản xuất các loại mực in bao gồm mực in offset, mực in Gravure, mực in flexo, chất phủ lên kim loại, mực trang trí kim loại và các loại mực in khác; tiếp thị, phân phối và tiêu thụ các sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra. -Vốn đầu tư : 2.800.000 US$, trong đó: Vốn cố định : 1.500.000 US$, gồm: + Máy móc thiết bị : 500.000 US$ + Nhà xưởng, văn phòng : 900.000 US$ + Vốn cố định khác : 100.000 US$ Vốn lưu động : 1.300.000 US$

doc30 trang | Chia sẻ: aloso | Lượt xem: 1733 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường nhà máy sản xuất mực in của công ty TNHH DIC(Việt Nam), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
eo caùc tuyeán ñöôøng giao thoâng ñeán cung caáp cho caùc nhaø maùy trong khu coâng nghieäp. c. Ñieàu kieän giao thoâng vaän taûi Maïng löôùi giao thoâng trong KCN Vieät Nam- Singapore ñaõ ñöôïc xaây döïng hoaøn chænh vôùi toång chieàu daøi 21.500m vaø chia laøm 4 loaïi ñöôøng cuï theå nhö sau: Loaïi ñöôøng Chieàu roäng (m) Toång chieàu daøi (m) Soá laøn xe chaïy Ñöôøng loaïi 1 32 4.100 4 Ñöôøng loaïi 2 26.2 10.800 4 Ñöôøng nhaùnh A 21.4 6.000 4 Ñöôøng nhaùnh B 15.4 600 2 Doïc theo caùc tuyeán ñöôøng cuûa Khu coâng nghieäp ñaõ ñöôïc troàng caây xanh ôû hai beân hoaëc daûi phaân caùch ôû giöõa. Ñoàng thôøi KCN Vieät Nam- Singapore naèm saùt quoác loä 13 laø moät tuyeán ñöôøng huyeát maïch noái tænh Bình Döông vôùi TP. Hoà Chí Minh vaø caùc tænh Ñoâng Nam boä khaùc. Nhö vaäy döï aùn naèm trong khu vöïc coù heä thoáng ñöôøng boä hoaøn chænh raát thuaän lôïi cho vieäc vaän chuyeån nguyeân lieäu vaø saûn phaåm Ngoaøi ra döï aùn coøn naèm caùch caûng Saøi goøn khoaûng 20km veà höôùng Ñoâng Nam, caùch Ga xe löûa Soùng Thaàn khoaûng 8km veà höôùng Ñoâng neân vieäc vaän chuyeån baèng ñöôøng bieån vaø ñöôøng saét cuõng raát thuaän tieän. d. Nguoàn tieáp nhaän chaát thaûi Nguoàn tieáp nhaän nöôùc thaûi Maïng löôùi thoaùt nöôùc möa vaø nöôùc thaûi cuûa Khu coâng nghieäp Vieät Nam – Singapore ñaõ ñöôïc xaây döïng hoaøn chænh. Caùc tuyeán coáng thoaùt nöôùc möa vaø nöôùc thaûi rieâng bieät chaïy doïc theo caùc truïc loä giao thoâng taäp trung veà phía Nam khu coâng nghieäp. Khi veà cuoái khu coâng nghieäp nöôùc möa do khoâng ñoøi hoûi phaûi xöû lyù seõ ñoå tröïc tieáp vaøo keânh thoaùt nöôùc Bình Hoøa roài daãn ra raïch OÂng Boá, cuoái cuøng chaûy ra soâng Saøi goøn. Toaøn boä nöôùc thaûi ñöôïc ñöa vaøo traïm xöû lyù nöôùc thaûi taäp trung cuûa khu coâng nghieäp coù coâng suaát 6.000m³/ngñ. Taïi ñaây nöôùc thaûi ñöôïc xöû lyù ñaït tieâu chuaån TCVN 6984-2001 roài thaûi ra keânh thoaùt nöôùc Bình Hoøa. * Nguoàn tieáp nhaän chaát thaûi raén Hieän nay tænh Bình Döông ñaõ coù 01 oâ choân laáp raùc thaûi dieän tích 1ha taïi Khu lieân hieäp xöû lyù raùc Chaùnh Phuù Hoøa, huyeän Beán Caùt, tænh Bình Döông. Do vaäy khi ñi vaøo hoaït ñoäng, raùc thaûi cuûa caùc nhaø maùy naèm trong khu coâng nghieäp ñöôïc xí nghieäp coâng trình Ñoâ thò huyeän Thuaän An haøng ngaøy tôùi thu gom vaø vaän chuyeån tôùi baõi choân laáp raùc naøy. Noäi dung cô baûn cuûa döï aùn 1.3.1 Saûn phaåm, thò tröôøng tieâu thuï vaø naêng löïc saûn xuaát Saûn phaåm cuûa döï aùn laø caùc loaïi möïc in daïng loûng (möïc in baûn keõm) vaø daïng seät (möïc in Offset). Toaøn boä saûn phaåm cuûa döï aùn seõ ñöôïc tieâu thuï taïi thò tröôøng noäi ñòa. Danh muïc caùc saûn phaåm chính vaø tæ leä xuaát khaåu cuûa döï aùn ñöôïc trình baøy trong baûng sau: Teân saûn phaåm Naêm thöù nhaát Naêm thöù hai Naêm oån ñònh Soá löôïng (taán) Tæ leä XK (%) Soá löôïng (taán) Tæ leä XK (%) Soá löôïng (taán) Tæ leä XK (%) 1. Möïc in daïng loûng (Gravure ink) 500 0 1.400 0 1700 0 2. Möïc in daïng seät (offset ink) 20 0 100 0 150 0 Coäng 520 1.500 1.850 Saûn phaåm cuûa döï aùn laø nhöõng chaát deã chaùy vaø coù theå phaùt taùn caùc chaát bay hôi vaøo khoâng khí taïo thaønh hoãn hôïp deã chaùy noå do chuùng chöùa caùc dung moâi höõu cô deã bay hôi vaø deã chaùy nhö MEK (Methyl Ethyl Ketone), ethyl acetate, isopropyl alcohol… Do ñoù quaù trình löu tröõ vaø baûo quaûn saûn phaåm ñoøi hoûi phaûi traùnh xa caùc nguoàn nhieät cao vaø caùc boä phaän phaùt tia löûa. Caùc saûn phaåm cuûa döï aùn ñöôïc ñoùng goùi trong caùc thuøng thieác troïng löôïng töø 1-20kg/thuøng hoaëc ñoùng goùi trong caùc thuøng phuy lôùn tuøy theo nhu caàu cuûa thò tröôøng. Caùc thuøng chöùa saûn phaåm ñöôïc daùn nhaõn phaân bieät vaø ñöôïc saép xeáp hôïp lyù trong kho thaønh phaåm. Kho chöùa ñöôïc xaây döïng thoâng thoaùng vaø ñöôïc trang bò ñaày ñuû heä thoáng phoøng chaùy chöõa chaùy. 1.3.2 Nhu caàu nguyeân vaät lieäu Nhu caàu nguyeân vaät lieäu chính cho naêm saûn xuaát oån ñònh cuûa döï aùn nhö sau: TT Teân nguyeân lieäu Soá löôïng (taán/naêm) Nguoàn cung caáp 1 Gravure base (möïc in baûn keõm) 700 Nhaäp khaåu 2 Offset base (möïc in offset) 150 Nhaäp khaåu 3 Varnish resin 300 Nhaäp khaåu 4 Chaát taïo maøu 260 Nhaäp khaåu 5 Chaát haõm 440 Nhaäp khaåu Caùc nguyeân lieäu chính cuûa döï aùn laø nhöõng baùn thaønh phaåm töông ñoái hoaøn chænh. Thaønh phaàn vaø tính chaát cuûa caùc nguyeân lieäu chính nhö sau: Möïc in baûn keõm: baùn thaønh phaåm vôùi thaønh phaàn chính goàm chaát taïo maøu, nhöïa toång hôïp (10 – 30%), toluene (20 – 50%), ethyl acetate (5 – 25%), isopropyl alcohol (0 – 15%), methyl ethyl ketone (10 – 30%), butyl cellosolve (döôùi 5%) vaø saùp (döôùi 3%). Ñaây laø moät hoãn hôïp chaát loûng coù muøi ñaëc tröng, deã bay hôi vaø deã gaây chaùy noå. Baùn thaønh phaåm naøy coù theå gaây kích öùng maét vaø da. Tieáp xuùc laâu daøi vôùi chaát naøy coù theå bò khoâ vaø nöùt da. Hít phaûi hôi ethyl acetate vaø caùc dung moâi khaùc seõ bò kích öùng ñöôøng hoâ haáp. ÔÛ noàng ñoä 1000ppm, toluen gaây caûm giaùc loaïng choaïng, ñau ñaàu lieân mieân; ôû noàng ñoä cao hôn coù theå gaây ngaát lòm. ÔÛ caùc noàng ñoä cao noù gaây beänh taâm thaàn aûo giaùc. ÔÛ nhöõng noàng ñoä thaáp hôn nhieàu noù gaây meät moûi voâ côù vaø caûm giaùc ñau oám vaøo ñaàu moãi ca laøm vieäc. Möïc in offset: Baùn thaønh phaåm vôùi thaønh phaàn chính goàm nhöïa phenol bieán tính, daàu thöïc vaät vaø moät soá dung moâi khoâng chöùa voøng thôm nhö isopropyl alcohol, methyl ethyl ketone. Ñaây laø chaát loûng coù ñoä nhôùt cao, trong suoát vaø coù maøu naâu, coù muøi ñaëc tröng cuûa daàu moû vaø deã chaùy. Tæ leä bay hôi töø 10 – 35% khoái löôïng. Baùn thaønh phaåm naøy coù theå gaây kích öùng maét vaø da khi tieáp xuùc laâu daøi. Varnish resin: Baùn thaønh phaåm vôùi thaønh phaàn chính goàm nhöïa toång hôïp (10 – 40%), toluene (10- 40%), ethyl acetate (5 – 25%), isopropyl alcohol (0 – 10%) vaø methyl ethyl ketone (5 – 25%). Tính chaát cuûa noù cuõng töông töï nhö cuûa baùn thaønh phaåm möïc in baûn keõm. Chaát taïo maøu: ñeå taïo maøu cho saûn phaåm. Phaåm maøu ñöôïc söû duïng laø loaïi maøu voâ cô, chuû yeáu laø than ñen (carbon black) vaø Titan dioxide (TiO2). Toaøn boä caùc nguyeân lieäu noùi treân ñeàu ñöôïc nhaäp khaåu Nhaät baûn vaø caùc nöôùc trong khu vöïc nhö Singapore, Thaùi Lan vaø Malaysia. Caùc loaïi nguyeân lieäu naøy ñöôïc nhaø saûn xuaát ñoùng goùi trong caùc bao bì chuyeân duïng (thuøng thieác, thuøng phuy) phuø hôïp vôùi töøng loaïi vaø ñöôïc vaän chuyeån baèng xe taûi töø caûng nhaäp khaåu veà kho chöùa rieâng cuûa döï aùn. Caùc thuøng nguyeân lieäu luoân luoân ñöôïc ñoùng kín vaø khoâng ñeå gaàn caùc chaát deã chaùy hoaëc caùc nguoàn xeït löûa, traùnh xa caùc caùc nhaân coù tính oxy hoùa maïnh. Caùc loaïi nguyeân lieäu coù daùn nhaõn phaân bieät vaø ñöôïc saép xeáp hôïp lyù. Kho chöùa ñöôïc xaây döïng vaø laép ñaët caùc thieát bò ñaùp öùng caùc yeâu caàu cao veà moät soá yeáu toá nhö thoâng thoaùng, choáng aåm, choáng thaám toát vaø ñöôïc trang bò heä thoáng phoøng chaùy chöõa chaùy nghieâm ngaët. Trong kho nguyeân lieäu ñöôïc trang bò caùc bình chöõa chaùy vaø voøi nöôùc ñeå röûa da vaø maét. 1.3.3 Nhu caàu veà ñieän, nöôùc a. Nhu caàu veà ñieän Nhu caàu söû duïng ñieän haøng naêm cuûa döï aùn khi ñi vaøo hoaït ñoäng oån ñònh laø khoaûng 100.000 KWh/naêm. Nguoàn ñieän caáp cho hoaït ñoäng cuûa döï aùn ñöôïc laáy töø maïng löôùi ñieän haï theá cuûa KCN Vieät Nam Singapore. b. Nhu caàu veà nöôùc: Quaù trình saûn xuaát cuûa döï aùn haàu nhö khoâng söû duïng nöôùc. Nöôùc chæ ñöôïc söû duïng cho nhu caàu sinh hoaït haøng ngaøy cuûa 32 caùn boä coâng nhaân vieân döï aùn, nöôùc töôùi caây, vaø döï tröõ phoøng chaùy chöõa chaùy. Nhu caàu söû duïng nöôùc cuûa döï aùn khoaûng 2m3/ngaøy. Nöôùc söû duïng cho hoaït ñoäng cuûa döï aùn seõ ñöôïc khai thaùc töø nguoàn nöôùc caáp cuûa Khu Coâng nghieäp Vieät Nam Singapore. 1.3.4 Quy trình coâng ngheä vaø trang thieát bò a. Quy trình coâng ngheä Quy trình saûn xuaát cuûa döï aùn khaù ñôn giaûn vôùi caùc maùy moùc thieát bò chính ñöôïc nhaäp töø Nhaät. Sô ñoà quy trình coâng ngheä ñöôïc trình baøy döôùi ñaây: Nguyeân lieäu Ñònh löôïng Troän Nghieàn Kieåm tra chaát löôïng Tinh loïc Ñoùng goùi Moâ taû quy trình: Nguyeân lieäu ñöôïc kieåm tra chaát löôïng nghieâm ngaët theo quy ñònh cuï theå ñoái vôùi töøng loaïi roài ñöôïc caân ñònh löôïng theo leänh saûn xuaát. Tuyø töøng loaïi saûn phaåm maø thaønh phaàn vaø khoái löôïng caùc loaïi nguyeân lieäu seõ khaùc nhau. Caùc loaïi nguyeân lieäu sau khi ñöôïc ñònh löôïng theo tæ leä nhaát ñònh seõ ñöôïc ñöa vaøo boàn inox ñeå khuaáy troän nhaèm taïo hoãn hôïp ñoàng nhaát. Sau khi troän ñeàu, hoãn hôïp thu ñöôïc seõ ñöôïc ñöa sang maùy nghieàn ñeå nghieàn mòn nhöõng phaàn töû daïng haït coøn laïi trong hoãn hôïp roài sau ñoù tieán haønh laáy maãu ñeå kieåm tra chaát löôïng. Saûn phaåm ñaït yeâu caàu seõ ñöôïc loïc qua löôùi loïc côõ 50micron ñeå loaïi boû caën roài ñoùng goùi xuaát xöôûng. Caùc thaønh phaàn chính taïo neân töøng loaïi saûn phaåm nhö sau: Möïc in baûn keõm: thaønh phaàn phoái troän goàm baùn thaønh phaåm möïc in baûn keõm, varnish resin, chaát taïo maøu vaø phuï gia. Möïc in offset: thaønh phaàn phoái troän goàm baùn thaønh phaåm möïc in offset, chaát taïo maøu vaø phuï gia b. Maùy moùc thieát bò Caùc maùy moùc thieát bò saûn xuaát chính cuûa döï aùn ñöôïc nhaäp khaåu töø Nhaät. Caùc maùy moùc thieát bò cuûa döï aùn ñeàu ñaõ qua söû duïng nhöng chaát löôïng coøn ñaït treân 80% so vôùi theáit bò môùi. Danh muïc caùc maùy moùc thieát bò chính cuûa döï aùn nhö sau: TT Teân maùy moùc thieát bò Ñôn vò Soá löôïng Hieän traïng Toång giaù trò (USD) A Thieát bò phoøng thí nghieäm 1 Duïng cuï khuaáy Caùi 2 Ñaõ qua söû duïng 6.000 2 Duïng cuï kieåm tra noàng ñoä Caùi 1 Ñaõ qua söû duïng 2.500 3 Duïng cuï ño ñoä nhôùt Caùi 5 Ñaõ qua söû duïng 1.000 4 Duïng cuï ño ñoä nhôùt b type Caùi 1 Ñaõ qua söû duïng 3.000 5 Duïng cuï ño ñoä boùng beà maët Caùi 1 Ñaõ qua söû duïng 5.000 6 Thieát bò ño quang phoå Caùi 1 Ñaõ qua söû duïng 18.000 7 Heä thoáng chieáu saùng tieâu chuaån Boä 1 Ñaõ qua söû duïng 1.000 8 Loø nung Caùi 1 Ñaõ qua söû duïng 11.000 9 Thieát bò saáy Caùi 3 Ñaõ qua söû duïng 1.000 10 Thanh taïo lôïp phuû Caùi 10 Ñaõ qua söû duïng 1.500 11 Caân ñieän töû Caùi 2 Ñaõ qua söû duïng 1.500 12 Caân ñieän töû Caùi 1 Ñaõ qua söû duïng 1.000 13 Duïng cuï kieåm tra RI Caùi 1 Ñaõ qua söû duïng 15.000 14 Duïng cuï ño möïc in offset Caùi 1 Ñaõ qua söû duïng 28.000 15 Duïng cuï ño ñoä neùn Caùi 1 Ñaõ qua söû duïng 4.000 16 Duïng cuï ño ñoä traûi roäng Caùi 1 Ñaõ qua söû duïng 1.500 17 Caân ñieän töû (0.1g) Caùi 2 Ñaõ qua söû duïng 1.500 18 Duïng cuï ño tyû troïng Caùi 1 Ñaõ qua söû duïng 1.500 19 Duïng cuï ño thôøi gian khoâ Caùi 1 Ñaõ qua söû duïng 5.000 B Thieát bò saûn xuaát 1 Thieát bò troän DHC-20 Caùi 1 Ñaõ qua söû duïng 20.000 2 Thieát bò troän DHC-7.5 Caùi 3 Ñaõ qua söû duïng 36.000 3 Thieát bò troän DHC -2 Caùi 2 Ñaõ qua söû duïng 17.000 4 Boàn troän Caùi 6 Ñaõ qua söû duïng 12.000 5 Boàn chöùa (gravure) Caùi 1 Ñaõ qua söû duïng 18.000 6 Boàn chöùa (offset) Caùi 1 Ñaõ qua söû duïng 1.000 7 Maùy nghieàn 3 truïc caùn Caùi 1 Ñaõ qua söû duïng 90.000 8 Maùy loïc – ñoùng goùi Caùi 2 Ñaõ qua söû duïng 12.000 9 Duïng cuï laøm saïch baèng khí neùn Caùi 1 Ñaõ qua söû duïng 30.000 10 Maùy neùn khí Caùi 1 Ñaõ qua söû duïng 10.000 1.3.5 Nhu caàu veà lao ñoäng Nhu caàu veà lao ñoäng döï kieán cho naêm saûn xuaát oån ñònh cuûa döï aùn laø 32 ngöôøi, trong ñoù: - Ngöôøi Vieät Nam : 30 ngöôøi - Ngöôøi nöôùc ngoaøi : 2 ngöôøi Chöông II MOÂ TAÛ CAÙC NGUOÀN GAÂY OÂ NHIEÃM TRONG QUAÙ TRÌNH HOAÏT ÑOÄNG CUÛA DÖÏ AÙN Nguoàn gaây oâ nhieãm trong quaù trình thöïc hieän Döï aùn coù theå chia ra laøm hai giai ñoaïn: Giai ñoaïn thi coâng xaây döïng nhaø xöôûng vaø vaên phoøng Giai ñoaïn Döï aùn ñi vaøo hoaït ñoäng saûn xuaát NGUOÀN GAÂY OÂ NHIEÃM TRONG QUAÙ TRÌNH XAÂY DÖÏNG DÖÏ AÙN Maëc duø khoaûng thôøi gian tieán haønh xaây döïng Döï aùn ngaén (chæ vaøi thaùng) nhöng trong quaù trình xaây döïng seõ phaùt sinh moät soá nguoàn gaây oâ nhieãm moâi tröôøng. Caùc nguoàn gaây oâ nhieãm moâi tröôøng trong quaù trình xaây döïng döï aùn ñöôïc döï baùo nhö sau: OÂ nhieãm do buïi ñaát, caùt bò gioù cuoán leân trong quaù trình ñaøo moùng vaø thi coâng xaây döïng coâng trình. OÂ nhieãm do khí thaûi ra töø caùc phöông tieän vaän taûi vaø thieát bò thi coâng. Ñaây chuû yeáu laø caùc loaïi khí thaûi ra töø caùc ñoäng cô maùy moùc. Loaïi oâ nhieãm naøy thöôøng khoâng lôùn do phaân taùn vaø hoaït ñoäng trong moâi tröôøng roäng, thoaùng. OÂ nhieãm buïi trong quaù trình vaän chuyeån, boác xeáp vaät lieäu xaây döïng vaø maùy moùc thieát bò. OÂ nhieãm nhieät: töø böùc xaï maët trôøi, töø caùc phöông tieän vaän taûi vaø maùy moùc thi coâng, nhaát laø khi trôøi noùng böùc. Caùc oâ nhieãm naøy chuû yeáu seõ taùc ñoäng leân ngöôøi coâng nhaân tröïc tieáp laøm vieäc taïi coâng tröôøng. Tieáng oàn do caùc phöông tieän vaän taûi vaø xe thi coâng cô giôùi. Nöôùc thaûi sinh hoaït cuûa coâng nhaân xaây döïng chöùa caùc chaát höõu cô, chaát raén lô löûng vaø caùc vi sinh vaät gaây beänh. Nöôùc möa chaûy traøn cuoán theo ñaát caùt vaø raùc röôûi. Tuy nhieân, do thôøi gian xaây döïng döï aùn ngaén neân taùc ñoäng cuûa caùc nguoàn oâ nhieãm treân ñeán moâi tröôøng laø khoâng ñaùng keå. Ngoaøi ra trong quaù trình thi coâng döï aùn seõ keát hôïp vôùi caùc ñôn vò thi coâng thöïc hieän caùc bieän phaùp khoáng cheá oâ nhieãm moâi tröôøng taïi nguoàn nhaèm haïn cheá thaáp nhaát caùc taùc ñoäng tieâu cöïc ñeán moâi tröôøng. NGUOÀN GAÂY OÂ NHIEÃM KHI DÖÏ AÙN ÑI VAØO HOAÏT ÑOÄNG Caùc nguoàn coù khaû naêng gaây oâ nhieãm moâi tröôøng khi döï aùn ñi vaøo hoaït ñoäng goàm: 2.2.1 CAÙC NGUOÀN GAÂY OÂ NHIEÃM MOÂI TRÖÔØNG KHOÂNG KHÍ Caùc nguoàn gaây oâ nhieåm khoâng khí chính khi döï aùn ñi vaøo hoaït ñoäng ñöôïc döï baùo goàm: Buïi nguyeân lieäu sinh ra trong quaù trình chuaån bò nguyeân lieäu vaø naïp lieäu Caùc hôïp chaát bay hôi phaùt sinh trong quaù trình naïp lieäu vaøo boàn troän, khuaáy troän, nghieàn vaø ñoùng goùi Khí thaûi töø caùc phöông tieän giao thoâng vaän taûi a. Buïi nguyeân lieäu sinh ra trong quaù trình chuaån bò nguyeân lieäu vaø naïp lieäu Sinh ra chuû yeáu do quaù trình naïp nguyeân lieäu vaøo maùy troän. Nguyeân lieäu duøng trong quaù trình saûn xuaát cuûa döï aùn chuû yeáu laø caùc baùn thaønh phaåm ôû daïng loûng hay boät nhaõo, chæ coù chaát taïo maøu laø ôû daïng boät neân löôïng buïi taïo thaønh khoâng nhieàu. Thaønh phaàn gaây oâ nhieãm khoâng khí töø coâng ñoaïn naøy laø caùc phaàn töû boät maøu, chuû yeáu laø buïi than ñen (C) vaø dioxyt titan (TiO2). Chuùng laø nhöõng chaát voâ cô coù kích thöôùc haït khaù nhoû, khi bò hít vaøo phoåi seõ gaây kích thích cô hoïc vaø phaùt sinh phaûn öùng xô hoùa phoåi, gaây neân nhöõng beänh veà hoâ haáp, kích thích nieâm maïc muõi vaø maét. Ngoaøi ra neáu tieáp xuùc laâu ngaøy chuùng coù theå gaây ra caùc beänh veà da. Theo phöông phaùp ñaùnh giaù nhanh cuûa Toå chöùc y teá theá giôùi thì heä soá oâ nhieãm buïi trong quaù trình saûn xuaát möïc in laø 1kg/1 taán saûn phaåm. Khi ñi vaøo hoaït ñoäng oån ñònh, haøng naêm döï aùn seõ saûn xuaát khoaûng 1.850 taán möïc in caùc loaïi. Nhö vaäy taûi löôïng oâ nhieãm buïi phaùt sinh trong quaù trình hoaït ñoäng cuûa döï aùn trong tröôøng hôïp khoâng coù caùc bieän phaùp haïn cheá seõ laø 1.850 kg buïi/naêm hay 6.17kg/ngaøy. Löôïng buïi naøy khoâng lôùn laém nhöng ñeå baûo ñaûm moâi tröôøng laøm vieäc an toaøn toái ña cho coâng nhaân, döï aùn seõ laép ñaët caùc heä thoáng xöû lyù thích hôïp. Theo soá lieäu khaûo saùt thöïc teá taïi nhaø maùy saûn xuaát möïc in vaø sôn loùt cuûa coâng ty TNHH Der Chang Resin taïi KCN Vieät Höông, tænh Bình Döông laø nôi coù quy trình pha troän boät maøu vôùi chaát neàn töông töï döï aùn thì noàng ñoä buïi ño ñöôïc taïi khu vöïc naøy trong tröôøng hôïp heä thoáng huùt buïi hoaït ñoäng bình thöôøng laø 0.25 mg/m3, ñaït tieâu chuaån cho pheùp ñoái vôùi khu vöïc saûn xuaát theo tieâu chuaån veä sinh ban haønh keøm theo quyeát ñònh soá 3733/2002/QÑ-BYT cuûa Boä Y teá. (Taøi lieäu tham khaûo: Baûn ñaêng kyù ñaït tieâu chuaån moâi tröôøng nhaø maùy saûn xuaát möïc in vaø sôn loùt cuûa Coâng ty TNHH Der Chang Resin ) b. Caùc hôïp chaát bay hôi phaùt sinh trong quaù trình saûn xuaát vaø ñoùng goùi saûn phaåm Taùc nhaân gaây oâ nhieãm moâi tröôøng khoâng khí trong tröôøng hôïp naøy laø hôi dung moâi phaùt sinh töø caùc coâng ñoaïn phoái troän nguyeân lieäu, nghieàn vaø ñoùng goùi saûn phaåm. Caùc dung moâi coù trong thaønh phaàn nguyeân lieäu cuûa döï aùn laø toluene, methyl ethyl ketone, isopropyl alcahol….. Ñaây laø nhöõng chaát höõu cô coù nhieät ñoä bay hôi thaáp neân trong quaù trình naïp lieäu, khuaáy troän vaø ñoùng goùi, chuùng deã daøng boác hôi phaùt taùn vaøo khoâng khí keøm theo muøi ñaëc tröng. ÔÛ caùc noàng ñoä cao noù gaây beänh taâm thaàn aûo giaùc. ÔÛ nhöõng noàng ñoä thaáp hôn nhieàu noù gaây meät moûi voâ côù vaø caûm giaùc ñau oám vaøo ñaàu moãi ca laøm vieäc Löôïng chaát bay hôi thöïc teá khoâng theå xaùc ñònh cuï theå ñöôïc vì chuùng phuï thuoäc vaøo raát nhieàu yeáu toá nhö trang thieát bò, ñoä bay hôi rieâng cuûa töøng loaïi theo nhieät ñoä vaø ñoä aåm cuûa moâi tröôøng …. Theo phöông phaùp ñaùnh giaù nhanh cuûa toå chöùc y teá theá giôùi (WHO), heä soá taûi löôïng phaùt sinh caùc hôïp chaát bay hôi (VOC) trong quaù trình saûn xuaát möïc in laø 235kg/taán saûn phaåm. Vôùi coâng suaát saûn xuaát cuûa döï aùn laø 1.850 taán/naêm thì taûi löôïng VOC phaùt sinh töø quaù trình saûn xuaát seõ laø 434.750 kg/naêm, hay 1.450 kg/ngaøy. Löôïng chaát bay hôi naøy khaù lôùn, coù theå gaây aûnh höôûng ñeán ngöôøi coâng nhaân tröïc tieáp saûn xuaát neáu khoâng ñöôïc xöû lyù trieät ñeå. c. Khí thaûi töø caùc phöông tieän vaän chuyeån Moät nguoàn gaây oâ nhieãm khoâng khí ñaùng keå nöõa laø khí thaûi töø caùc phöông tieän vaän taûi. Thaønh phaàn oâ nhieãm naøy laø nhöõng chaát ñöôïc taïo thaønh trong quaù trình ñoát chaùy nhieân lieäu nhö CO2, CO, SO2, NOx, buïi tro, …. Tuy nhieân löôïng khí thaûi naøy khoâng thöôøng xuyeân, phaân boá khoâng ñeàu vaø raát khoù thu gom trong coâng taùc xöû lyù. 2.2.2 CHAÁT thaûi LOÛNG Chaát thaûi loûng töø quaù trình saûn xuaát Theo sô ñoà coâng ngheä saûn xuaát nhö ñaõ trình baøy, döï aùn khoâng söû duïng nöôùc cho caùc coâng ñoaïn saûn xuaát neân khoâng taïo ra nöôùc thaûi saûn xuaát. Quaù trình veä sinh caùc thieát bò (chuû yeáu laø boàn troän) ñöôïc thöïc hieän baèng caùch söû duïng gieû lau vaø moät löôïng nhoû dung moâi Methyl ethyl ketone hoaëc ethyl acetate (khoaûng 2 - 3 lít/ngaøy) ñeå lau röûa neân khoâng taïo ra nöôùc thaûi veä sinh maùy moùc thieát bò. Dung moâi sau khi lau röûa ñöôïc thu gom vaøo thuøng phuy vaø döï aùn seõ kyù hôïp ñoàng vôùi cô quan coù chöùc naêng thu gom chaát thaûi coâng nghieäp ñeå vaän chuyeån vaø xöû lyù löôïng dung moâi thaûi naøy. Löôïng dung moâi thaûi khoâng nhieàu nhöng laø loaïi chaát thaûi nguy haïi theo quyeát ñònh soá 155/1999/QÑ-TTg cuûa Thuû töôùng Chính phuû neân döï aùn seõ tuaân thuû nghieâm ngaët theo quy ñònh trong quaù trình löu giöõ vaø xöû lyù löôïng chaát thaûi loûng naøy. Nöôùc thaûi sinh hoaït Nöôùc thaûi sinh hoaït cuûa döï aùn bao goàm nöôùc thaûi töø nhaø aên, nhaø veä sinh, khu vöïc vaên phoøng... Nöôùc thaûi naøy chuû yeáu chöùa caùc chaát caën baõ, caùc chaát dinh döôõng (N, P), caùc chaát raén lô löûng, caùc chaát höõu cô (BOD), COD vaø caùc vi khuaån. Vôùi soá löôïng coâng nhaân vieân laø 32 ngöôøi thì löu löôïng nöôùc thaûi sinh hoaït ñöôïc öôùc tính khoaûng: 2m3/ngaøy (32ngöôøi x 60l/ngöôøi.ngaøy). Theo taøi lieäu thoáng keâ cuûa caùc quoác gia ñang phaùt trieån thì trung bình haøng ngaøy moãi ngöôøi thaûi vaøo moâi tröôøng caùc chaát oâ nhieãm qua nöôùc thaûi sinh hoaït vôùi khoái löôïng laø: Chaát oâ nhieãm Heä soá oâ nhieãm (g/ngöôøi/ngaøy) Taûi löôïng (Kg/ngaøy) BOD5 45 – 54 1.44 – 1.73 COD 72 – 102 2.30 – 3.26 SS 70 - 145 2.24 – 4.64 Toång Nitô 6 – 12 0.19 – 0.38 Toång phoât pho 0.6 – 4.5 0.02 – 0.14 Thaønh phaàn vaø tính chaát ñaëc tröng cuûa nöôùc thaûi sinh hoaït nhö sau: TT Chaát oâ nhieãm Noàng ñoä trung bình (mg/l) Tieâu chuaån xaû vaøo heä thoáng thoaùt nöôùc thaûi cuûa VSIP 1 BOD5 200 400 2 COD 500 600 3 SS 250 400 4 Daàu môõ 100 60 5 Toång Nitô 40 60 6 Toåûng Photpho 10 6 7 Coliform (MPN/100) 107 –108 10.000 Nguoàn: Kyõ thuaät Moâi tröôøng – NXB Khoa hoïc & Kyõ thuaät Haø noäi – 2001. Caùc soá lieäu ôû baûng treân cho thaáy nöôùc thaûi sinh hoaït nhìn chung coù möùc ñoä oâ nhieãm khaù cao. Do ñoù nöôùc thaûi sinh hoaït cuûa döï aùn seõ ñöôïc xöû lyù sô boä tröôùc khi thaûi vaøo heä thoáng thoaùt nöôùc daãn ñeán traïm xöû lyù taäp trung cuûa khu coâng nghieäp. 2.2.3 Chaát thaûi raén Chaát thaûi khoâng nguy haïi goàm: Caùc loaïi bao bì ñoùng goùi thoâng thöôøng nhö thuøng giaáy carton, bao niloâng… vôùi khoái löôïng khoaûng 3 - 5kg/ngaøy. Nhöõng chaát thaûi naøy nhìn chung khoâng gaây taùc ñoäng tieâu cöïc ñoái vôùi moâi tröôøng vaø coù theå thu gom ñeå baùn döôùi daïng pheá lieäu hoaëc hôïp ñoàng ñoå boû vôùi cô quan dòch vuï veä sinh cuûa khu coâng nghieäp. Chaát thaûi raén sinh hoaït chuû yeáu chöùa caùc hôïp chaát höõu cô nhö thöùc aên thöøa, voû traùi caây vaø voû lon, ñoà hoäp, bao bì, giaáy, … laø caùc chaát ít ñoäc haïi vaø deã xöû lyù. Theo taøi lieäu thoáng keâ cuûa caùc quoác gia ñang phaùt trieån thì trung bình moãi ngöôøi thaûi vaøo moâi tröôøng khoaûng 0.5kg raùc/ngaøy. Nhö vaäy vôùi soá löôïng caùn boä coâng nhaân vieân cuûa döï aùn laø 32 ngöôøi thì löôïng raùc thaûi sinh hoaït öôùc tính khoaûng 16 kg/ngaøy. Raùc sinh hoaït chöùa nhieàu chaát höõu cô deã bò phaân huûy, do vaäy chuùng seõ gaây oâ nhieãm moâi tröôøng neáu khoâng ñöôïc thu gom, vaän chuyeån vaø xöû lyù hôïp lyù. Chaát thaûi nguy haïi Caùc loaïi bao bì ñöïng nguyeân lieäu möïc in laø caùc loaïi thuøng thieác, thuøng phuy… vôùi khoái löôïng khoaûng 100kg/ngaøy, caën möïc vôùi khoái löôïng khoaûng 10 – 15kg/ngaøy, gieû lau caùc loaïi dính dung moâi höõu cô vôùi khoái löôïng khoaûng 5kg/ngaøy laø loaïi chaát thaûi nguy haïi theo quyeát ñònh soá 155/1999-TTg cuûa Thuû töôùng Chính Phuû. Löôïng chaát thaûi naøy coù dính moät löôïng nhoû caùc loaïi dung moâi höõu cô, chuùng coù theå gaây taùc ñoäng tieâu cöïc ñoái vôùi moâi tröôøng xung quanh, ñaëc bieät laø moâi tröôøng nöôùc vaø ñaát neáu trong quaù trình löu tröõ löôïng hoùa chaát coøn soùt laïi bò troâi ra ngoaøi theo nöôùc möa. Do vaäy döï aùn seõ ñaëc bieät chuù troïng ñeán löôïng raùc thaûi naøy trong quaù trình toàn tröõ. 2.2.4 NHIEÄT ÑOÄ OÂ nhieãm nhieät trong quaù trình hoaït ñoäng cuûa döï aùn coù khaû naêng phaùt sinh töø caùc maùy moùc thieát bò cuûa döï aùn (caùc moâtô, ñoäng cô xe naâng) nhöng möùc ñoä oâ nhieãm nhieät do caùc yeáu toá naøy gaây ra khoâng lôùn laém. Nguoàn oâ nhieãm ñaùng quan taâm laø löôïng nhieät böùc xaï töø maùi nhaø xöôûng. Cuõng nhö caùc cô sôû saûn xuaát coâng nghieäp khaùc, nhaø xöôûng cuûa döï aùn coù keát caáu keøo saét vaø theùp, lôïp baèng toân neân deã haáp thu böùc xaï maët trôøi. Chuùng goùp phaàn laøm taêng nhieät ñoä trong moâi tröôøng saûn xuaát. Thoâng thöôøng yeáu toá naøy laøm taêng nhieät ñoä trong nhaø xöôûng saûn xuaát leân khoaûng 2 – 3oC so vôùi moâi tröôøng beân ngoaøi. Khi tieáp xuùc vôùi nhieät ñoä ôû möùc quaù ngöôõng cho pheùp seõ gaây ra caùc chöùng nhö: roái loaïn ñieàu hoøa nhieät, say noùng, maát nöôùc vaø maát muoái khoaùng. Nhieät ñoä cao laøm thaùo moà hoâi gaây meät moûi aûnh höôûng ñeán hieäu quaû lao ñoäng saûn xuaát cuûa coâng nhaân. Vì vaäy döï aùn seõ aùp duïng caùc bieän phaùp khaéc phuïc taùc ñoäng naøy ñeå giaûm taùc haïi do nhieät ñoä gaây ra. 2.2.5 Tieáng oàn Trong quaù trình hoaït ñoäng, tieáng oàn chuû yeáu phaùt sinh töø maùy neùn khí vaø maùy troän. Tieáng oàn tröôùc heát coù aûnh höôûng tôùi thính giaùc cuûa con ngöôøi, tieáp xuùc vôùi tieáng oàn coù cöôøng ñoä cao trong moät thôøi gian daøi seõ laøm thính löïc giaûm suùt daãn tôùi beänh ñieác ngheà nghieäp. Ngoaøi ra tieáng oàn coøn aûnh höôûng tôùi caùc cô quan khaùc cuûa cô theå nhö laøm roái loaïn chöùc naêng thaàn kinh, gaây beänh ñau ñaàu, choùng maët, coù caûm giaùc sôï haõi. Tieáng oàn cuõng gaây neân caùc thöông toån cho heä tim maïch vaø laøm taêng caùc beänh veà ñöôøng tieâu hoùa. Tuy nhieân so vôùi caùc nhaø maùy saûn xuaát coâng nghieäp khaùc thì möùc ñoä oàn gaây ra trong quaù trình saûn xuaát cuûa döï aùn khoâng lôùn. Theo khaûo saùt thöïc teá taïi moät soá nhaø maùy coù quy moâ hoaït ñoäng töông töï döï aùn thì möùc oàn ño ñöôïc trong phaân xöôûng saûn xuaát dao ñoäng trong khoaûng 78 – 80dBA. Möùc oàn naøy thaáp hôn tieâu chuaån veä sinh coâng nghieäp ñöôïc ban haønh keøm theo quyeát ñònh soá 3733/2002 QÑ-BYT cuûa Boä Y teá (£ 85dBA). Ngoaøi ra caùc phöông tieän vaän chuyeån trong phaïm vi döï aùn cuõng gaây ra tieáng oàn nhöng cöôøng ñoä do nhöõng nguoàn oàn naøy phaùt ra khoâng lôùn vaø coù tính giaùn ñoaïn. 2.2.6 KHAÛ NAÊNG gaây ra chaùy noå Nguyeân lieäu phuïc vuï cho quaù trình saûn xuaát cuûa döï aùn cuõng nhö saûn phaåm laø caùc chaát raát deã chaùy neân deã xaûy ra caùc söï coá chaùy noå neáu khoâng ñöôïc löu tröõ vaø baûo quaûn toát. Ngoaøi ra caùc maùy moùc thieát bò cuûa döï aùn ñeàu söû duïng ñieän naêng neân heä thoáng ñieän cuûa döï aùn cuõng tieàm taøng khaû naêng gaây ra chaùy noå do chaäp ñieän neáu khoâng ñöôïc quaûn lyù toát. Maëc duø xaùc suaát xaûy ra söï coá chaùy noå khoâng lôùn nhöng neáu ñeå xaûy ra caùc söï coá naøy thì coù theå gaây thieät haïi lôùn tôùi taøi saûn vaø tính maïng con ngöôøi neân döï aùn seõ quan taâm ñeán caùc bieän phaùp phoøng choáng chaùy noå. Chöông III CAÙC BIEÄN PHAÙP GIAÛM THIEÅU TAÙC ÑOÄNG OÂ NHIEÃM CUÛA DÖÏ AÙN ÑEÁN MOÂI TRÖÔØNG giaûm thieåu taùc ñoäng oâ nhieãm trong giai ñoaïn xaây döïng döï aùn Trong quaù trình xaây döïng cô baûn, döï aùn seõ phoái hôïp vôùi ñôn vò thi coâng cuøng quan taâm vaø coù caùc phöông aùn khoáng cheá oâ nhieãm, baûo ñaûm an toaøn lao ñoäng, söùc khoeû cuûa ngöôøi lao ñoäng vaø haïn cheá tôùi möùc thaáp nhaát caùc taùc ñoäng tieâu cöïc tôùi moâi tröôøng. Caùc bieän phaùp cuï theå nhö sau: Coù keá hoaïch thi coâng vaø cung caáp vaät tö thích hôïp ñeå haïn cheá buïi taïi khu vöïc thi coâng. Thöôøng xuyeân phun töôùi nöôùc ñeå haïn cheá moät phaàn buïi ñaát, caùt cuoán theo gioù phaùt taùn vaøo khoâng khí, haïn cheá möùc ñoä oâ nhieãm taïi coâng tröôøng. Khi chuyeân chôû nguyeân vaät lieäu, caùc xe taûi ñöôïc phuû kín ñeå traùnh tình traïng rôi vaõi nguyeân vaät lieäu treân ñöôøng. Caùc phöông tieän giao thoâng vaän taûi vaø thi coâng cô giôùi ñöôïc söû duïng ñuùng vôùi thieát keá cuûa ñoäng cô, taûi troïng vaø theo cheá ñoä chaïy xe hôïp lyù ñeå giaûm thieåu löôïng khí thaûi sinh ra. Ñaûm baûo caùc ñieàu kieän sinh hoaït cho coâng nhaân nhö heä thoáng nhaø taém, nhaø veä sinh coù haàm töï hoaïi ñöôïc laép döïng ñuû cho soá löôïng coâng nhaân xaây döïng caàn taäp trung trong khu vöïc. Sau giai ñoaïn thi coâng, buøn haàm töï hoaïi seõ ñöôïc huùt ñi vaø caùc haàm töï hoaïi naøy seõ ñöôïc san laáp. Chaát thaûi raén chuû yeáu trong thôøi gian naøy laø raùc thaûi sinh hoaït cuûa coâng nhaân. Noùi chung löôïng raùc thaûi naøy khoâng nhieàu nhöng ñeå baûo ñaûm myõ quan moâi tröôøng xung quanh, döï aùn seõ boá trí coâng nhaân thu gom ñeán nôi taäp trung vaø thueâ dòch vuï veä sinh coâng coäng trong khu vöïc vaän chuyeån ñeán baõi raùc quy ñònh. Caùc loaïi chaát thaûi raén xaây döïng nhö xaø baàn (gaïch vôõ, beâ toâng...) seõ ñöôïc duøng san laáp nhöõng choã truõng hoaëc maët baèng. Ngoaøi ra döï aùn seõ thöïc hieän caùc bieän phaùp keát hôïp sau: Laäp raøo chaén cho caùc khu vöïc nguy hieåm nhö traïm bieán theá, kho chöùa vaät lieäu deã chaùy noå…. Laép ñeøn chieáu saùng cho nhöõng khu vöïc caàn thieát vaøo ban ñeâm. Nhöõng coâng nhaân xaây döïng treân cao phaûi ñöôïc trang bò daây an toaøn. Coù keá hoaïch thi coâng hôïp lyù, söû duïng caùc thieát bò thi coâng tieân tieán ñeå ñaûm baûo moâi tröôøng vaø an toaøn lao ñoäng. Trang bò caùc trang thieát bò baûo hoä caàn thieát cho coâng nhaân nhö quaàn aùo baûo hoä, muõ, gaêng tay, kính…. giaûm thieåu oâ nhieãm trong giai ñoaïn hoaït ñoäng saûn xuaát 3.2.1 Bieän phaùp giaûm thieåu caùc CHAÁT OÂ NHIEÃM KHOÂNG KHÍ 3.1.1 Bieän phaùp giaûm thieåu oâ nhieãm buïi Theo nhö ñaõ phaân tích ôû chöông II, buïi thaûi trong quaù trình saûn xuaát cuûa döï aùn chuû yeáu sinh ra ôû coâng ñoaïn ñònh löôïng vaø naïp lieäu vaøo boàn troän. Do vaäy ñeå taïo moâi tröôøng laøm vieäc toát cho coâng nhaân döï aùn seõ trang bò heä thoáng xöû lyù buïi thaûi theo sô ñoà sau: Chuïp huùt + oáng huùt Quaït huùt Thaûi cao Buïi thu hoài (taùi söû duïng) Loïc buïi tay aùo Heä thoáng chuïp huùt buïi (hoaëc mieäng huùt) ñöôïc boá trí treân taát caû caùc nguoàn phaùt sinh buïi (taïi boàn troän vaø khu vöïc ñònh löôïng nguyeân lieäu), sau ñoù duøng quaït huùt vôùi coâng suaát thích hôïp ñeå huùt heát phaàn buïi phaùt sinh ñöa vaøo thieát bò laéng loïc - thu hoài buïi. Caáu taïo chuïp huùt phaûi vöøa khoâng ngaên caûn thao taùc cuûa coâng nhaân vöøa coù khaû naêng huùt heát buïi ñoäc haïi vôùi löu löôïng yeâu caàu beù nhaát. Caùc chuïp huùt noái vôùi caùc oáng nhaùnh sau ñoù nhaäp vaøo ñöôøng oáng chính vaø daãn ñeán thieát bò loïc buïi tay aùo. Caùc mieäng huùt ôû ñaàu caùc oáng huùt buïi coù tieát dieän lôùn vaø toác ñoä doøng khí ñaàu mieäng huùt toái thieåu ñaït 0.5m/s ñeå hieäu quaû huùt buïi cuûa heä thoáng ñaït möùc cao nhaát. Phaàn buïi thu hoài ñöôïc thu gom haèng ngaøy, khoâng khí ra khoûi thieát bò xöû lyù vôùi noàng ñoä buïi cho pheùp tieáp tuïc phaùt taùn vaø pha loaõng qua oáng thaûi cao 12m, ñöôøng kính 100mm. Döï kieán toång kinh phí cho coâng taùc xöû lyù buïi thaûi laø: 40.000.000 VNÑ bao goàm quaït huùt, thieát bò loïc buïi tay aùo, heä thoáng oáng daãn,… 3.1.2 Bieän phaùp khoáng cheá hôi dung moâi Nhö ñaõ phaân tích ôû chöông II, quaù trình naïp lieäu, troän , nghieàn vaø ñoùng goùi saûn phaåm cuûa döï aùn phaùt taùn vaøo khoâng khí moät löôïng chaát höõu cô bay hôi khaù lôùn, gaây khoù chòu vaø veà laâu daøi coù theå gaây ra moät soá beänh veà ñöôøng hoâ haáp cho coâng nhaân tröïc tieáp saûn xuaát, do ñoù phaûi aùp duïng caùc bieän phaùp xöû lyù trieät ñeå nhaèm baûo ñaûm ñieàu kieän laøm vieäc trong laønh cho coâng nhaân. Bieän phaùp aùp duïng ôû ñaây laø haáp phuï baèng than hoaït tính. Nguyeân taéc xöû lyù caùc hôïp chaát höõu cô bay hôi nhö sau: Nguyeân lyù cuûa phöông phaùp naøy laø cho hôi khí ñoäc tieáp xuùc vôùi than hoaït tính, than hoaït tính seõ haáp phuï hôi khí ñoäc treân beà maët chuùng, khoâng khí thoaùt ra töø oáng thaûi seõ khoâng coøn hoaëc chæ coøn chöùa raát ít loaïi hôi khí ñoäc noùi treân. Heä thoáng haáp phuï hôi dung moâi baèng than hoaït tính coù theå haáp phuï tôùi 99% löôïng hôi dung moâi coù trong doøng khí thaûi trong giai ñoaïn ñaàu vaø hieäu suaát naøy seõ giaûm daàn theo thôøi gian do khaû naêng haáp phuï cuûa than hoaït tính bò giaûm daàn. Khi noàng ñoä cuûa hôi dung moâi trong doøng khí thoaùt ra khoûi heä thoáng xöû lyù ñaït ñeán giaù trò giôùi haïn quy ñònh trong TCVN 6994-2001 öùng vôùi coâng ngheä caáp A vaø Q< 5000m3/h thì phaûi tieán haønh hoaøn nguyeân than hoaït tính (thôøi gian cuï theå seõ ñöôïc ñôn vò thi coâng laép ñaët heä thoáng tính toaùn) ñeå baûo ñaûm hieäu quaû xöû lyù cuûa heä thoáng. Than hoaït tính coù theå haáp phuï hôi dung moâi vôùi möùc ñoä haáp phuï toái ña ñeán 50% troïng löôïng cuûa noù. Thieát bò ñöôïc söû duïng laø thieát bò haáp phuï kieåu ñóa theo nguyeân taéc chuyeån ñoäng töø döôùi leân: khí thaûi ñi töø döôùi leân, tieáp xuùc vôùi vaät lieäu haáp phuï ñöôïc ñaët trong loøng thaùp, sau khi qua moät ñoaïn ñöôøng ñuû ñeå hôi khí ñoäc bò haáp phuï vaøo than, khí thoaùt ra theo oáng thaûi cao 12m. Than hoaït tính sau moät thôøi gian söû duïng seõ maát khaû naêng haáp phuï, luùc naøy than ñöôïc hoaøn nguyeân theo nguyeân taéc ñoát thieáu oxy, caùc chaát haáp phuï treân beà maët seõ bò ñoát chaùy, vaø than ñöôïc taùi söû duïng. Than sau hoaøn nguyeân khaû naêng haáp phuï bò giaûm ñi, do ñoù thôøi gian söû duïng ngaén laïi vaø sau vaøi laàn söû duïng (tuøy theo tính toaùn cuûa ñôn vò thi coâng laép ñaët) seõ ñöôïc thaûi boû vaø thay baèng than môùi. Vì khoâng khí ñoäc nheï hôn khoâng khí neân quy trình xöû lyù ñöôïc thöïc hieän baèng caùch thieát keá laép ñaët moät soá chuïp huùt treân nguoàn phaùt sinh chaát höõu cô bay hôi. Toác ñoä khoâng khí taïi mieäng huùt ñöôïc choïn töø 0.5 – 1,2 m/s vôùi khoaûng caùch töø chuïp ñeán nguoàn khoaûng 100 – 300mm. Caùc chuïp huùt ñöôïc lieân keát vôùi nhau baèng heä thoáng oáng daãn kín ñeå daãn khí taäp trung ñeán thieát bò haáp phuï khí baèng than hoaït tính, khoâng khí trong oáng huùt coù vaän toác 3 m/s. Khí thaûi sau khi qua khoûi thieát bò xöû lyù treân ñaõ ñöôïc laøm saïch gaàn nhö hoaøn toaøn vaø töø ñoù chuùng ñöôïc quaït ly taâm coù löu löôïng vaø coät aùp thích hôïp huùt ñöa vaøo oáng khoùi ñeå thaûi cao. Chieàu cao oáng khoùi trong tröôøng hôïp naøy ñöôïc laáy baèng 12m. Sô ñoà coâng ngheä xöû lyù nhö sau: Caùc hôïp chaát höõu cô bay hôi Chuïp huùt OÁng daãn Thieát bò haáp phuï Quaït ly taâm cao aùp OÁng thaûi cao Kinh phí döï kieán cho caùc coâng taùc xöû lyù khí thaûi laø 80.000.000ñ, cuï theå laø: - Quaït huùt :15.000.000 ñ - Thieát bò haáp phuï : 40.000.000ñ - Heä thoáng oáng daãn + mieäng huùt : 13.000.000ñ - OÁng thaûi cao : 7.000.000ñ -Hoäp ñieàu khieån + caùp ñoäng löïc : 5.000.000ñ Ngoaøi ra ñeå baûo ñaûm moâi tröôøng laøm vieäc trong laønh cho coâng nhaân, döï aùn seõ aùp duïng caùc bieän phaùp boå sung nhö sau: Trang bò heä thoáng thoâng gioù cöôõng böùc vaø caùc quaït coâng nghieäp ñeå baûo ñaûm nhaø xöôûng luoân thoâng thoaùng, duy trì toác ñoä gioù trong khu vöïc laøm vieäc töø 2-3m/s. Trang bò caùc duïng cuï baûo hoä lao ñoäng nhö kính baûo hieåm, khaåu trang vaø quaàn aùo baûo hoä cho coâng nhaân 3.2.2 Bieän phaùp xöû lyù chaát thaûi loûng Chaát thaûi loûng töø quaù trình saûn xuaát Vieäc veä sinh caùc thieát bò trong quaù trình saûn xuaát cuûa döï aùn thaûi ra moät löôïng dung moâi höõu cô (MEK, ethyl acetate) vôùi khoái löôïng khoaûng 2 - 3 lít/ngaøy. Ñaây laø loaïi chaát thaûi nguy haïi neân chuùng seõ ñöôïc xöû lyù theo caùc quy ñònh trong “Quy cheá quaûn lyù chaát thaûi nguy haïi” ban haønh keøm theo quyeát ñònh soá 155/1999/QÑ – TTg ngaøy 16/7/1999 cuûa Thuû töôùng Chính phuû. Löôïng dung moâi thaûi naøy seõ ñöôïc thu gom vaø toàn tröõ trong caùc thuøng phuy vaø döï aùn seõ kyù hôïp ñoàng vôùi coâng ty coù chöùc naêng xöû lyù chaát thaûi nguy haïi trong khu vöïc ñeå xöû lyù löôïng chaát thaûi naøy. Trong töông lai khi tænh Bình Döông xaây döïng baõi xöû lyù chaát thaûi nguy haïi thì döï aùn seõ ñem chaát thaûi cuûa mình ñeán xöû lyù taïi ñoù. Nöôùc thaûi sinh hoaït Nöôùc thaûi sinh hoaït cuûa döï aùn seõ ñöôïc xöû lyù sô boä baèng beå töï hoaïi tröôùc khi xaû vaøo heä thoáng thoaùt nöôùc thaûi cuûa khu coâng nghieäp. Nguyeân taéc hoaït ñoäng cuûa loaïi coâng trình naøy laø laéng caën, phaân huûy vaø leân men caën laéng höõu cô. Beå töï hoaïi laø moät beå coù daïng hình hoäp. Vôùi thôøi gian löu nöôùc trong beå töø 3 ñeán 6 ngaøy, 90 - 92% caùc chaát lô löûng laéng xuoáng ñaùy beå. Qua thôøi gian 3, 6, 12 thaùng caën laéng seõ bò phaân huûy kò khí trong ngaên laéng. Sau ñoù nöôùc thaûi qua ngaên loïc vaø thoaùt ra ngoaøi theo oáng daãn. Trong ngaên loïc coù chöùa vaät lieäu loïc laø ñaù 4x6 phía döôùi, phía treân laø ñaù 1x2. Trong moãi beå töï hoaïi ñeàu coù loã thoâng hôi ñeå giaûi phoùng löôïng khí sinh ra trong quaù trình leân men kî khí. Öu ñieåm cuûa beå töï hoaïi laø coù caáu taïo ñôn giaûn, quaûn lyù deã daøng vaø hieäu suaát laéng töông ñoái cao. Theå tích beå töï hoaïi ñöôïc tính toaùn nhö sau: * Theå tích phaàn laéng: W1 = a. N.T/1000 (m3). a : Tieâu chuaån nöôùc thaûi (1ngöôøi/ngñ) (trung bình 60lít). N : Soá coâng nhaân (32 ngöôøi) T : thôøi gian löu nöôùc taïi beå (3 - 5 ngaøy) Do ñieàu kieän nhieät ñôùi noùng aåm taïi Vieät Nam neân coù theå choïn thôøi gian löu nöôùc thaûi laø 3 ngaøy. Nhö vaäy theå tích phaàn beå töï hoaïi laø : 6m3. * Theå tích phaàn chöùa buøn: Wb = b. N/1.000 (m3) b : Tieâu chuaån tính ngaên chöùa buøn (60 lít/ngöôøi) Nhö vaäy theå tích phaàn chöùa buøn khoaûng 2 m3. Toång theå tích beå töï hoaïi khoaûng 8m3. Sau khi qua beå töï hoaïi, löôïng nöôùc thaûi naøy seõ ñöôïc xaû vaøo heä thoáng thoaùt nöôùc daãn ñeán traïm xöû lyù nöôùc thaûi taäp trung cuûa khu coâng nghieäp Vieät nam Singapore. 3.2.3 Bieän phaùp xöû lyù chaát thaûi raén Ñoái vôùi chaát thaûi raén khoâng nguy haïi Phaàn chaát thaûi raén khoâng nguy haïi goàm: Caùc loaïi bao bì ñoùng goùi thoâng thöôøng nhö thuøng giaáy carton, bao niloâng… vôùi khoái löôïng khoaûng 2 - 3kg/ngaøy seõ ñöôïc thu gom ñeå baùn döôùi daïng pheá lieäu hoaëc hôïp ñoàng ñoå boû vôùi cô quan dòch vuï veä sinh cuûa khu coâng nghieäp. Raùc thaûi sinh hoaït töø nhaø aên, töø khu haønh chaùnh... coù tính chaát laø raùc thaûi ñoâ thò, chöùa nhieàu chaát höõu cô. Chuùng ñöôïc thu gom vaø chöùa trong caùc thuøng baèng nhöïa hoaëc kim loaïi coù naép ñaäy ñöôïc ñaët ñuùng nôi quy ñònh. Vôùi loaïi chaát thaûi naøy döï aùn xöû lyù baèng caùch hôïp ñoàng vôùi xí nghieäp coâng trình ñoâ thò huyeän Thuaän An haøng ngaøy tôùi thu gom vaø vaän chuyeån tôùi baõi choân raùc cuûa tænh taïi khu lieân hieäp xöû lyù raùc Chaùnh Phuù Hoøa, Beán Caùt, Bình Döông. Ñoái vôùi chaát thaûi nguy haïi Caùc loaïi bao bì ñöïng hoùa chaát laø caùc thuøng thieác, thuøng phuy… vôùi khoái löôïng khoaûng 100kg/ngaøy, caën töø quaù trình loïc möïc vôùi khoái löôïng khoaûng 10 – 15 kg/ngaøy vaø gieû lau thieát bò vôùi khoái löôïng khoaûng 5 kg/ngaøy laø loaïi chaát thaûi raén nguy haïi cuûa döï aùn neân seõ ñöôïc xöû lyù theo Quy cheá quaûn lyù chaát thaûi nguy haïi ban haønh keøm theo quyeát ñònh soá 155/1999-TTg cuûa Thuû töôùng Chính Phuû. Caùc loaïi bao bì ñöïng nguyeân lieäu seõ ñöôïc thu gom vaø baùn laïi cho nhaø cung caáp ñeå taùi söû duïng hoaëc baùn pheá lieäu cho caùc cô sôû coù chöùc naêng thu mua. Coøn löôïng raùc thaûi goàm caën möïc vaø gieû lau seõ ñöôïc toàn tröõ trong thuøng kín, ñònh kyø seõ ñöôïc ñôn vò coù chöùc naêng xöû lyù chaát thaûi nguy haïi ñeán thu gom vaø vaän chuyeån cuøng vôùi chaát thaûi loûng nguy haïi cuûa döï aùn. Kho chöùa chaát thaûi nguy haïi ñöôïc thoâng thoaùng toát vaø ñöôïc trang bò caùc duïng cuï vaø heä thoáng phoøng chaùy chöõa chaùy ñeå traùnh tích tuï hôi hoùa chaát vaø phoøng traùnh chaùy noå. 3.2.4 BIEÄN Phaùp haïn cheá oâ nhieãm nhieät Ñeå baûo ñaûm moâi tröôøng laøm vieäc toát cho coâng nhaân, döï aùn seõ aùp duïng caùc bieän phaùp sau: Nhaø xöôûng ñöôïc xaây döïng cao raùo vaø thoâng thoaùng vôùi caùc khe thoâng gioù treân töôøng vaø treân maùi. Boá trí maùy moùc thieát bò vaø khoâng gian laøm vieäc hôïp lyù ñeå taän duïng toái ña söï thoâng gioù töï nhieân Trang bò caùc quaït gioù coâng nghieäp nhaèm taêng khaû naêng thoâng gioù cho caùc khu vöïc laøm vieäc Troàng caây xanh vôùi dieän tích töø 15 – 20% dieän tích döï aùn ñeå goùp phaàn ñieàu hoøa khoâng khí, caûi thieän caùc ñieàu kieän vi khí haäu trong khu vöïc döï aùn. 3.2.5 BIEÄN PHAÙP HAÏN CHEÁ TIEÁNG OÀN Ñeå baûo veä söùc khoûe cho coâng nhaân tröïc tieáp lao ñoäng trong nhaø xöôûng thöôøng xuyeân phaûi nghe tieáng oàn phaùt sinh trong quaù trình vaän haønh maùy moùc thieát bò haøng ngaøy, döï aùn seõ aùp duïng caùc bieän phaùp sau: Giaûm toái ña tieáng oàn taïi nguoàn baèng caùch cheâm ñeäm caùc taám cao su döôùi beä ñeå choáng rung, thay theá kòp thôøi caùc boä phaän bò moøn veït Thöïc hieän chöông trình baûo döôõng thöôøng xuyeân maùy moùc thieát bò ñeå chuùng luoân vaän haønh ôû tình traïng toát nhaát. Coâng nhaân lao ñoäng tröïc tieáp taïi caùc khu vöïc coù ñoä oàn cao seõ ñöôïc trang bò nuùt tai choáng oàn Keát hôïp ngaên buïi vaø giaûm tieáng oàn do caùc phöông tieän giao thoâng beân ngoaøi taùc ñoäng tôùi, ñoàng thôøi traùnh lan truyeàn nguoàn oàn ra xung quanh baèng caùch xaây töôøng nhaø xöôûng cao hôn 3m, töôøng daøy 20cm, vaø troàng caây xanh xung quanh nhaø xöôûng. 3.2.6 Phöông aùn troàng caây xanh Caây xanh goùp phaàn caûi taïo ñieàu kieän vi khí haäu vaø taêng thaåm myõ cho khu vöïc, dieän tích troàng caây xanh toái thieåu chieám 15% toång dieän tích khu ñaát cuûa döï aùn. Caây xanh seõ taïo caûm giaùc deã chòu cho coâng nhaân saûn xuaát cuõng nhö giuùp giaûm thieåu tieáng oàn, ngaên buïi… töø beân ngoaøi truyeàn vaøo vaø ngöôïc laïi. Caùc loaïi caây ñöôïc löïa choïn ñeå troàng laø loaïi caây cao, coù taùn roäng vaø nhöõng loaïi caây coù hoa ñeïp. 3.2.7 PHÖÔNG AÙN phoøng choáng VAØ ÖÙNG CÖÙU SÖÏ COÁ a. Bieän phaùp phoøng choáng chaùy noå Caùc bieän phaùp chính bao goàm : Ñaûm baûo maët baèng saûn xuaát phuø hôïp vôùi yeâu caàu phoøng chaùy chöõa chaùy, cuï theå nhö sau: + Ñöôøng noäi boä trong khu vöïc toûa ñeán ñöôïc taát caû caùc vò trí trong nhaø xöôûng, ñaûm baûo tia nöôùc phun töø voøi roàng cuûa xe cöùu hoûa coù theå khoáng cheá ñöôïc baát kyø löûa phaùt sinh ôû vò trí naøo trong xöôûng saûn xuaát. + Beå chöùa nöôùc cöùu hoûa luoân luoân ñaày nöôùc, ñöôøng oáng daãn nöôùc cöùu hoûa daãn ñeán caùc hoïng laáy nöôùc cöùu hoûa luoân luoân ôû trong tình traïng saün saøng laøm vieäc. Löôïng nöôùc trung bình cung caáp lieân tuïc 15 l/s trong 1 giôø. Caùc ñoái töôïng deã chaùy nhö kho nguyeân lieäu, thaønh phaåm vaø kho chöùa chaát thaûi nguy haïi ñöôïc laép heä thoáng thoâng gioù vaø ñaûm baûo moät khoâng gian caùch ly an toaøn. Saép xeáp boá trí caùc maùy moùc thieát bò hôïp lyù, goïn vaø coù khoaûng caùch an toaøn cho coâng nhaân laøm vieäc khi coù chaùy noå xaûy ra. Thieát laäp caùc heä thoáng baùo chaùy, trang bò caùc phöông tieän vaø thieát bò chöõa chaùy hieäu quaû bao goàm bình CO2, vaät daäp löûa vaø caùc vaät lieäu khaùc nhö caùt, vaø maët naï choáng khí ñoäc, ñaët taïi nhöõng vò trí thích hôïp nhaát ñeå tieän vieäc söû duïng vaø thöôøng xuyeân tieán haønh kieåm tra khaû naêng hoaït ñoäng toát cuûa caùc coâng cuï naøy. Ñaûm baûo caùc thieát bò maùy moùc khoâng ñeå roø ræ daàu môõ. Caùc maùy moùc, thieát bò coù lyù lòch keøm theo vaø ñöôïc ño ñaïc, theo doõi thöôøng xuyeân caùc thoâng soá kyõ thuaät; Giaûm tôùi möùc thaáp nhaát löôïng chaát deã chaùy noå trong khu vöïc saûn xuaát. Huaán luyeän cho toaøn theå caùn boä coâng nhaân vieân caùc bieän phaùp phoøng chaùy chöõa chaùy Coâng nhaân vaän haønh ñöôïc huaán luyeän vaø thöïc haønh thao taùc ñuùng caùch khi coù söï coá vaø luoân luoân coù maët taïi vò trí cuûa mình, thao taùc vaø kieåm tra, vaän haønh ñuùng kyõ thuaät Toå chöùc hoïc taäp nghieäp vuï roäng khaép: taát caû caùc phaân xöôûng ñeàu coù toå nhaân vieân kieâm nhieäm coâng taùc phoøng chaùy chöõa chaùy. Caùc nhaân vieân naøy ñöôïc tuyeån choïn trong soá coâng nhaân cuûa phaân xöôûng vaø ñöôïc huaán luyeän, thöôøng xuyeân kieåm tra. Caám tuyeät ñoái huùt thuoác taïi khu vöïc saûn xuaát vaø caùc nhaø kho. Ñeà phoøng vaø öùng cöùu tai naïn lao ñoäng An toaøn lao ñoäng laø muïc tieâu haøng ñaàu trong caùc hoaït ñoäng cuûa döï aùn. Ñeå ñaûm baûo thöïc hieän toát nhaát veà an toaøn lao ñoäng, döï aùn seõ thöïc hieän caùc bieän phaùp sau: Ñaøo taïo ñònh kyø veà an toaøn lao ñoäng cho coâng nhaân. Buoäc coâng nhaân phaûi tuyeät ñoái thöïc hieän moïi chæ daãn veà an toaøn lao ñoäng, noäi quy phoøng chaùy chöõa chaùy vaø phoøng choáng ñoäc haïi do hoùa chaát gaây neân. Trang bò ñaày ñuû caùc duïng cuï baûo hoä lao ñoäng cho coâng nhaân, goàm kính baûo hoä, gaêng tay cao su, quaàn aùo baûo hoä, khaåu trang… Heä thoáng thoâng gioù thöôøng xuyeân hoaït ñoäng ñeå giaûm thieåu toái ña hôi hoùa chaát trong xöôûng saûn xuaát. Coâng nhaân lao ñoäng khi tieáp xuùc vôùi hoùa chaát nhaát thieát phaûi ñeo kính, khaåu trang vaø mang gaêng baûo hoä lao ñoäng ñeå traùnh caùc söï coá coù theå xaûy ra Coâng nhaân vaän haønh ñöôïc huaán luyeän vaø thöïc haønh thao taùc ñuùng caùch ñeå traùnh laøm ñoå hoùa chaát ra ngoaøi. Trong tröôøng hôïp sô yù laøm ñoå hoùa chaát ra ngoaøi phaûi bieát caùch giaûi quyeát nhanh vaø coù hieäu quaû. 3.2.8 Caùc Bieän Phaùp Hoã Trôï Ngoaøi caùc giaûi phaùp kyõ thuaät chuû yeáu laøm giaûm nheï caùc taùc ñoäng tieâu cöïc ñeán con ngöôøi vaø moâi tröôøng, caùc bieän phaùp hoã trôï cuõng goùp phaàn haïn cheá oâ nhieãm vaø caûi taïo moâi tröôøng. Caùc giaûi phaùp ñöôïc aùp duïng laø: - Giaùo duïc yù thöùc veä sinh moâi tröôøng vaø veä sinh coâng nghieäp cho caùn boä coâng nhaân vieân. Thöôøng xuyeân thöïc hieän caùc chöông trình quaûn lyù chaát thaûi cuûa döï aùn; - Daàn daàn hoaøn thieän vaø caûi taïo coâng ngheä nhaèm haïn cheá oâ nhieãm, traùnh söû duïng nhieàu caùc nguyeân lieäu vaø hoùa chaát ñoäc haïi. - Tham gia thöïc hieän caùc keá hoaïch haïn cheá oâ nhieãm, baûo veä moâi tröôøng theo caùc qui ñònh vaø höôùng daãn chung cuûa caùc caáp chuyeân moân vaø thaåm quyeàn cuûa tænh Bình Döông - Ñoân ñoác vaø giaùo duïc caùc caùn boä coâng nhaân vieân trong döï aùn thöïc hieän caùc qui ñònh veà an toaøn lao ñoäng, phoøng choáng chaùy noå. Thöïc hieän vieäc kieåm tra söùc khoûe, kieåm tra y teá ñònh kyø. Chöông IV CHÖÔNG TRÌNH GIAÙM SAÙT MOÂI TRÖÔØNG Vieäc giaùm saùt chaát löôïng moâi tröôøng laø moät trong nhöõng chöùc naêng haøng ñaàu voâ cuøng quan troïng cuûa coâng taùc quaûn lyù chaát löôïng moâi tröôøng. Vieäc giaùm saùt coù theå ñöôïc ñònh nghóa nhö moät quaù trình laëp ñi laëp laïi caùc coâng taùc quan traéc vaø ño ñaïc. Töø ñoù xaùc ñònh laïi caùc döï ñoaùn coù ñuùng hay khoâng hoaëc möùc ñoä sai khaùc giöõa tính toaùn vaø thöïc teá ñeå coù nhöõng boå sung vaø ñieàu chænh thích hôïp. Khi ñi vaøo hoaït ñoäng saûn xuaát, döï aùn seõ phoái hôïp vôùi caùc cô quan coù chuyeân moân veà moâi tröôøng tieán haønh quan traéc moâi tröôøng khu vöïc hoaït ñoäng cuûa döï aùn. Chöông trình giaùm saùt cuï theå nhö sau: Giaùm saùt chaát löôïng khoâng khí Thoâng soá choïn loïc: buïi, SO2, CO, NOx, toluen, ethyl acetate, nhieät ñoä, ñoä aåm. Ñòa ñieåm ñaët vò trí giaùm saùt: ñaët 1 ñieåm taïi khu vöïc saûn xuaát vaø moät ñieåm ôû khu vöïc beân ngoaøi xöôûng Taàn suaát thu maãu vaø phaân tích: 2 laàn/naêm Thieát bò thu maãu: thieát bò tieâu chuaån Tieâu chuaån so saùnh: TCVN Giaùm saùt chaát löôïng nöôùc Thoâng soá choïn loïc ñoái vôùi nöôùc thaûi: pH, BOD, COD, SS vaø vi sinh. Ñòa ñieåm giaùm saùt: taïi ñieåm xaû vaøo heä thoáng coáng thoaùt nöôùc chung cuûa khu coâng nghieäp Taàn suaát thu maãu vaø phaân tích: 2 laàn/naêm Thieát bò thu maãu: thieát bò tieâu chuaån Caùc soá lieäu treân thöôøng xuyeân ñöôïc caäp nhaät hoùa (6 thaùng moät laàn ño), ñaùnh giaù vaø ghi nhaän keát quaû. Neáu coù phaùt sinh oâ nhieãm, coâng ty seõ baùo ngay cho caùc caáp coù thaåm quyeàn taïi ñòa phöông laø Sôû Taøi nguyeân & Moâi Tröôøng tænh Bình Döông ñeå coù bieän phaùp xöû lyù thích hôïp. Döï kieán kinh phí giaùm saùt moâi tröôøng laø 15.000.000ñ/naêm Chöông V CAM KEÁT CUÛA CHUÛ ÑAÀU TÖ Chuùng toâi xin cam keát seõ thöïc hieän caùc giaûi phaùp khoáng cheá vaø giaûm thieåu caùc nguoàn oâ nhieãm moâi tröôøng nhö ñaõ trình baøy ôû caùc chöông tröôùc ñeå baûo ñaûm caùc chæ tieâu gaây oâ nhieãm naèm trong giôùi haïn cho pheùp ñaõ ñöôïc quy ñònh trong caùc tieâu chuaån Vieät Nam veà moâi tröôøng ban haønh keøm theo quyeát ñònh soá 35/2002/QÑ-BKHCNMT ngaøy 25/6/2002 cuûa Boä Khoa hoïc Coâng ngheä vaø Moâi tröôøng, cuï theå laø: Moâi tröôøng khoâng khí TCVN 5937-1995: Chaát löôïng khoâng khí – Tieâu chuaån chaát löôïng khoâng khí xung quanh TCVN 5939-1995: Chaát löôïng khoâng khí – Tieâu chuaån khí thaûi coâng nghieäp ñoái vôùi buïi vaø caùc chaát voâ cô. TCVN 5940-1995: Chaát löôïng khoâng khí – Tieâu chuaån khí thaûi coâng nghieäp ñoái vôùi caùc chaát höõu cô. TCVN 6991-2001. Chaát löôïng khoâng khí. Khí thaûi coâng nghieäp- Tieâu chuaån thaûi theo thaûi löôïng cuûa caùc chaát voâ cô trong khu coâng nghieäp. TCVN 6994-2001. Chaát löôïng khoâng khí. Khí thaûi coâng nghieäp- Tieâu chuaån thaûi theo thaûi löôïng cuûa caùc chaát höõu cô trong khu coâng nghieäp. Nöôùc thaûi Nöôùc thaûi cuûa döï aùn seõ ñöôïc xöû lyù ñaït caùc chæ tieâu cho pheùp thaûi vaøo heä thoáng coáng thoaùt nöôùc daãn ñeán traïm xöû lyù nöôùc thaûi taäp trung cuûa khu coâng nghieäp do VSIP quy ñònh. VSIP seõ baûo ñaûm xöû lyù nöôùc thaûi ñaït tieâu chuaån TCVN 6984-2001 vaø TCVN 5945-1995, nguoàn loaïi A. Tieáng oàn vaø möùc rung ñoäng TCVN 5949-1998. AÂm hoïc – Tieáng oàn khu vöïc coâng coäng vaø daân cö. Möùc oàn toái ña cho pheùp TCVN 6962-2001. Rung ñoäng vaø chaán ñoäng. Rung ñoäng do caùc hoaït ñoäng xaây döïng vaø saûn xuaát coâng nghieäp. Möùc ñoä toái ña cho pheùp ñoái vôùi moâi tröôøng khu coâng nghieäp vaø daân cö Chaát thaûi nguy haïi Chaát thaûi nguy haïi ñöôïc thu gom vaø xöû lyù theo “Quy cheá quaûn lyù quaûn lyù chaát thaûi nguy haïi” ban haønh keøm theo Quyeát ñònh soá 155/1999-QÑ-TTg ngaøy 16/07/1999 cuûa Thuû töôùng Chính Phuû Trong quaù trình saûn xuaát, neáu coù yeáu toá moâi tröôøng naøo ñoù phaùt sinh, chuùng toâi seõ trình baùo ngay vôùi caùc cô quan quaûn lyù moâi tröôøng ñòa phöông ñeå xöû lyù ngay nguoàn gaây ra oâ nhieãm naøy. Chuùng toâi cam keát seõ hoaøn thaønh vieäc xaây döïng vaø laép ñaët caùc coâng trình xöû lyù chaát thaûi nhö ñaõ ñöôïc ñeà xuaát trong baûn ñaêng kyù ñaït tieâu chuaån moâi tröôøng tröôùc khi döï aùn ñi vaøo hoaït ñoäng, ñoàng thôøi seõ baûo ñaûm kinh phí vaän haønh caùc coâng trình xöû lyù vaø giaùm saùt moâi tröôøng. Chuùng toâi xin chòu traùch nhieäm tröôùc phaùp luaät Vieät Nam neáu vi phaïm caùc coâng öôùc quoác teá, caùc tieâu chuaån Vieät Nam vaø neáu ñeå xaûy ra söï coá gaây oâ nhieãm moâi tröôøng. Tp. Hoà Chí Minh, ngaøy 29 thaùng 04 naêm 2005 COÂNG TY TNHH DIC (VIEÄT NAM) PHUÏ LUÏC

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường nhà máy sản xuất mực in của công ty tnhh dic (việt nam).doc