Bài tập môn thị trường chứng khoán

Lệnh MP là lệnh mua tại mức giá bán thấp nhất hoặc lệnh bán tại mức giá mua cao nhất hiện có trên thị trường. Nếu lệnh MP vẫn chưa thực hiện hết theo nguyên tắc trên thì lệnh MP sẽ được xem là lệnh mua tại mức giá cao hơn hoặc lệnh bán tại mức giá thấp hơn tiếp theo hiện có trên thị trường. Nếu KL đặt lệnh của lệnh MP vẫn còn không thể tiếp tục khớp thì lệnh MP sẽ được chuyển thành lệnh LO mua (bán) tại mức giá cao (thấp) hơn một bước giá so với giá giao dịch cuối cùng trước đó.

ppt25 trang | Chia sẻ: phanlang | Lượt xem: 5992 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài tập môn thị trường chứng khoán, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI TẬP MÔN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN Gv: ThS. Trần Thị Xuân Mai Định giá trái phiếu Nguyên tắc chung: Giá trái phiếu bằng hiện giá dòng tiền tệ thu nhập từ trái phiếu Giá trị của một trái phiếu bằng giá trị hiện tại của dòng tiền (khoản lãi từng thời kỳ và khoản hoàn vốn) mà người nắm giữ trái phiếu có thể kỳ vọng,với lãi suất chiết khấu k, n là số lần trả lãi còn phải thực hiện cho đến hết kỳ hạn Định giá trái phiếu Trái phiếu có lãi suất cố định (dòng tiền đều): Định giá trái phiếu Ví dụ: Giả sử một trái phiếu có mệnh giá 1000 USD, thời hạn là 40 năm mà đã phát hành được 16 năm. Lãi suất của trái phiếu i là 4.5%. Th 1 : r = 4% Th 2 : r = 5% Th 3 : r = 6% Định giá trái phiếu Trái phiếu zero-coupon (Trái phiếu chiết khấu): Không trả thu nhập cố định theo niên khoản Ví dụ : Trái phiếu chiết khấu có M = 1000 USD, r = 5.6%, n = 20 năm Bài tập về cổ phiếu EPS = Lãi chia cho cổ đông/Số lượng CP đang lưu hành. Lãi chia cổ đông = Lãi sau thuế (EAT) - Lãi phải trả cho cổ đông CP ưu đãi – Lợi ích của cổ đông thiểu số. Số lượng CP đang lưu hành = Số lượng CP phát hành - CP quỹ Bài tập về cổ phiếu Định giá cổ phiếu Mô Hình Chiết Khấu Dòng Cổ Tức (Dividend Discount Model - DDM) Giá trị nội tại của cổ phiếu chính là giá trị hiện tại của toàn bộ cổ tức mà cổ phiếu đó mang lại trong thời gian vô thời hạn. Hay nói một cách khác, chúng ta có thể giả sử chúng ta nắm giữ cổ phiếu và hưởng cổ tức vô thời hạn, giá trị hiện tại của toàn bộ cổ tức này chính là giá trị nội tại của cổ phiếu. Định giá cổ phiếu Mô hình cổ tức cố định: cổ tức cố định suốt thời gian hoạt động: Giá trị nội tại của cổ phiếu = Cổ tức/Lãi suất chiết khấu Định giá cổ phiếu Mô Hình Cổ Tức Tăng Trưởng ổn định – Mô Hình Gordon: Giả định: Tốc độ tăng trưởng cổ tức không đổi và bền vững Giá trị nội tại của cổ phiếu = Cổ tức năm tới/(Lãi suất chiết khấu – Tốc độ tăng trưởng cổ tức) Định giá cổ phiếu Mô Hình Tăng Trưởng Cổ Tức Hai Giai Đoạn: Giá trị nội tại của cổ phiếu = Giá trị hiện tại của cổ phiếu trong thời gian tăng trưởng nóng (giai đoạn 1) + Giá trị hiện tại của cổ tức trong thời gian tăng trưởng ổn định (giai đoạn 2) Bài tập về chứng chỉ quỹ Giá trị tài sản ròng của Quỹ: NAV =(Tổng giá trị tài sản của quỹ - Giá trị các khoản nợ phải trả của quỹ)/ Số lượng chứng chỉ quỹ Bài tập phát hành chứng khoán Phát hành cổ phiếu – Đấu giá cổ phiếu   Xác định kết quả đấu giá theo nguyên tắc lựa chọn giá đặt mua từ cao xuống thấp đến khi đủ số lượng cổ phần chào bán. Mức giá áp dụng cho các thành viên trúng đấu giá là mức giá đăng ký mua của từng thành viên tham dự đấu giá. Phát hành cổ phiếu – Đấu giá cổ phiếu Tại mức giá trúng thầu thấp nhất, nếu các nhà đầu tư cùng đặt mức giá bằng nhau, nhưng tổng số CP còn lại ít hơn tổng số CP đăng ký mua thì số CP của từng nhà đầu tư được mua xác định như sau: Số CP NĐT được mua = Số CP còn lại x (Số CP từng nhà đầu tư đăng ký mua/Tổng số CP các nhà đầu tư đăng ký mua) Bài tập phát hành chứng khoán Bài tập phát hành chứng khoán Ví dụ: CTy ABC tiến hành phát hành 1.000.000 cổ phiếu ra công chúng, giá khởi điểm là 12.000, bước giá là 100 đồng. Các nhà đầu tư đăng ký đặt mua như sau: Bài tập phát hành chứng khoán SL CP nhà đầu tư A được mua: 400.000 SL CP nhà đầu tư B được mua: 300.000 SL CP nhà đầu tư C được mua: 250.000*300.000/(250.000+150.000) = 187.500 SL CP nhà đầu tư D được mua: 150.000*300.000/(250.000+150.000) = 112.500 Giá đấu bình quân: 13.650.000.000/1.000.000 = 13.650 Phát hành trái phiếu – Đấu thầu trái phiếu Đối với phương thức đấu thầu đơn giá Lãi suất trúng thầu là mức lãi suất dự thầu cao nhất, áp dụng chung cho các thành viên đấu thầu và được xét chọn theo thứ tự từ thấp đến cao của lãi suất dự thầu, thỏa mãn hai điều kiện: - Trong khung lãi suất do Bộ Tài chính quy định; và - Khối lượng trái phiếu phát hành tính lũy kế đến mức lãi suất trúng thầu không vượt quá khối lượng trái phiếu gọi thầu. Bài tập phát hành chứng khoán Phát hành trái phiếu – Đấu thầu trái phiếu Đối với phương thức đấu thầu đa giá Lãi suất trúng thầu áp dụng cho mỗi thành viên trúng thầu là mức lãi suất dự thầu của từng thành viên đấu thầu và được xét chọn theo thứ tự từ thấp đến cao của lãi suất dự thầu, thỏa mãn hai điều kiện sau: - Bình quân gia quyền các mức lãi suất trúng thầu không vượt quá khung lãi suất do Bộ Tài chính quyết định; và - Khối lượng trái phiếu phát hành tính lũy kế đến mức lãi suất trúng thầu cao nhất không vượt quá khối lượng trái phiếu gọi thầu. Bài tập phát hành chứng khoán Nếu tại mức lãi suất trúng thầu cao nhất, khối lượng TP dự thầu tính lũy kế đến mức lãi suất trúng thầu cao nhất vượt quá khối lượng trái phiếu gọi thầu thì: Số TP nhà đầu tư được mua = Số TP còn lại x (Số TP từng nhà đầu tư đăng ký mua/Tổng số TP các nhà đầu tư đăng ký mua) Bài tập phát hành chứng khoán Bài tập khớp lệnh Thứ tự ưu tiên trong giao dịch: Trong quá trình đấu giá khớp lệnh, có rất nhiều các lệnh mua bán được đưa ra, chúng được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên: Ưu tiên về giá: lệnh mua có mức giá cao hơn được ưu tiên thực hiện trước. Lệnh bán có mức giá thấp hơn được ưu tiên thực hiện trước. Ưu tiên về thời gian: các lệnh đưa ra cùng mức giá, lệnh nào nhập vào hệ thống giao dịch trước sẽ được ưu tiên thực hiện trước. Ưu tiên về khối lượng: các lệnh đưa ra cùng mức giá và cùng thời gian thì sẽ xét đến khối lượng. Lệnh nào có khối lượng lớn hơn sẽ được thực hiện trước. Bài tập khớp lệnh định kỳ Trong phiên giao dịch định kỳ có các loại lệnh: Lệnh giới hạn (LO), Lệnh xác định tại mức giá mở cửa (ATO) Lệnh xác định tại mức giá đóng cửa (ATC) Lệnh ATO và ATC được ưu tiên thực hiện trước lệnh giới hạn (LO). Sau khi khớp lệnh định kỳ, nếu lệnh LO chưa được thực hiện hết thì phần còn lại của lệnh sẽ bị hủy bỏ. Bài tập khớp lệnh định kỳ Nguyên tắc xác định giá thực hiện như sau: + Là mức giá thực hiện đạt khối lượng giao dịch lớn nhất. + Nếu có nhiều mức giá thỏa mãn điều kiện ở trên thì mức giá trùng hoặc gần nhất với giá thực hiện của lần khớp lệnh gần nhất sẽ được chọn. + Nếu có 2 mức giá cùng gần với giá thực hiện của lần khớp lệnh gần nhất như nhau, thì mức giá cao hơn trong điều kiện 2 sẽ được chọn. Bài tập khớp lệnh định kỳ Các lệnh được sắp xếp theo nguyên tắc sau: Giá được xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp, riêng lệnh ATO (ATC) mua được xếp đầu tiên, lệnh ATO (ATC) bán được xếp sau cùng. Khối lượng mua lũy kế: cộng dồn từ mức giá cao xuống mức giá thấp (tức là từ trên xuống dưới). Khối lượng bán lũy kế : cộng dồn từ mức giá thấp lên mức giá cao (tức là từ dưới lên trên). Khối lượng khớp (KL thực hiện): là số nhỏ hơn giữa KL mua lũy kế và KL bán lũy kế. Thứ tự khớp lệnh được thực hiện theo thứ tự ưu tiên trong khớp lệnh (ưu tiên về giá, thời gian, khối lượng). Bài tập khớp lệnh liên tục Là phương thức giao dịch được thực hiện trên cơ sở so khớp các lệnh mua và lệnh bán chứng khoán ngay khi lệnh được nhập vào hệ thống giao dịch. Trong phiên giao dịch liên tục có các loại lệnh: Lệnh giới hạn (LO), Lệnh thị trường (MP) Lệnh MP được ưu tiên thực hiện trước lệnh giới hạn (LO) Bài tập khớp lệnh liên tục Lệnh MP là lệnh mua tại mức giá bán thấp nhất hoặc lệnh bán tại mức giá mua cao nhất hiện có trên thị trường. Nếu lệnh MP vẫn chưa thực hiện hết theo nguyên tắc trên thì lệnh MP sẽ được xem là lệnh mua tại mức giá cao hơn hoặc lệnh bán tại mức giá thấp hơn tiếp theo hiện có trên thị trường. Nếu KL đặt lệnh của lệnh MP vẫn còn không thể tiếp tục khớp thì lệnh MP sẽ được chuyển thành lệnh LO mua (bán) tại mức giá cao (thấp) hơn một bước giá so với giá giao dịch cuối cùng trước đó.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • ppthuong_dan_bai_tap_ttc_k_4679.ppt