Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh - Phạm Quang Hiệp

1. Đối tượng nghiên cứu. 1.1. Khái niệm tư tưởng và tư tưởng Hồ Chí Minh. 1.1.1. Khái niệm tư tưởng: . “Tư tưởng” trong thuật ngữ “tư tưởng Hồ Chí Minh” là một hệ thống những quan điểm, quan niệm, luận điểm được xây dựng trên nền tảng triết học nhất quản, đại biểu cho ý chí, nguyện vọng của một giai cấp, một dân tộc, được hình thành trên cơ sở thực tiễn nhất định và trở lại chỉ đạo hoạt động thực tiễn, cải tạo hiện thực. Nhà tư tưởng” là người biết giải quyết trước người khác tất cả những vấn đề chính trị - sách lược không phải một cách tự phát. 1.1.2. Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh: - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng (tháng 1-2011) xác định “Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi.” - Định nghĩa này Đảng ta đã làm rõ được những nội dung cơ bản: + Bản chất cách mạng, khoa học và nội dung của tư tưởng Hồ Chí Minh. + Nguồn gốc tư tưởng, lý luận của tư tưởng Hồ Chí Minh. + Gía trị, ý nghĩa, sức hấp dẫn, sức sống lâu bền của tư tưởng Hồ Chí Minh.

pdf52 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 08/03/2022 | Lượt xem: 160 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh - Phạm Quang Hiệp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftu_tuong_hcm_0368_2042805.pdf
Tài liệu liên quan