Bài giảng Tài chính quốc tế - Bài 3 Arbitrage quốc tế và Ngang giá lãi suất

Lý do IRP không duy trì liên tục? • Chi phí giao dịch • Rủi ro quốc gia • Các giới hạn về nguồn vốn (capital constraints) • Rủi ro đối tác (counterparty risk)

pdf21 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Lượt xem: 3297 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Tài chính quốc tế - Bài 3 Arbitrage quốc tế và Ngang giá lãi suất, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Khoa Tài Chính Doanh Nghiệp Arbitrage quoác teá vaø Ngang giaù laõi suaát ARBITRAGE QUOÁC TEÁ Arbitrage laø söï voán hoùa treân khaùc bieät cuûa giaù nieâm yeát. Coù 3 hình thöùc arbitrage phoå bieán:  Arbitrage ñòa phöông  Arbitrage ba beân  Kinh doanh cheânh leäch laõi suaát coù phoøng ngöøa Arbitrage ñòa phöông (Locational Arbitrage) Arbitrage ñòa phöông laø vieäc voán hoùa treân khaùc bieät tyû giaù giöõa nhöõng ngaân haøng treân cuøng moät quoác gia. Nhöõng ngaân haøng thöông maïi cung caáp dòch vuï ngoaïi hoái thoâng thöôøng seõ nieâm yeát tyû giaù haàu nhö laø töông ñöông vôùi nhau. Neáu moät ngoaïi teä naøo ñoù ñöôïc yeát giaù khoâng gioáng vôùi caùc ngaân haøng khaùc, thì phaûn öùng cuûa caùc löïc thò tröôøng seõ töï ñoäng ñieàu chænh laïi ñể ñöa caùc möùc giaù naøy veà traïng thaùi caân baèng. Arbitrage ñòa phöông - moät ví duï Mua franc ôû ngaân haøng C vôùi giaù $0,5 Baùn franc cho ngaân haøng D vôùi giaù $0,505 ARBITRAGE Cung franc taêng Arbitrage ñòa phöông – ñieàu chænh thò tröôøng Ngaân haøng C Ngaân haøng D Lôïi nhuaän töø arbitrage ñòa phöông seõ giaûm xuoáng Giảm giaù mua franc Ñoàng franc trôû neân dư thừa Taêng giaù baùn franc Ñoàng franc trôû neân khan hieám Caàu franc taêng Arbitrage 3 beân (Triangular Arbitrage) Haõy thöïc hieän arbitrage 3 beân töø baûng nieâm yeát tyû giaù döôùi ñaây cuûa ôû 3 ngaân haøng khaùc nhau: Arbitrage 3 beân – tyû giaù cheùo  Tính toán tỷ giá chéo thích hợp  So sánh tỷ giá chéo thích hợp và tỷ giá chéo niêm yết  Nếu tỷ giá chéo thích hợp khác với tỷ giá chéo niêm yết thì arbitrage 3 bên khả thi  Đi mua đồng tiền đươc định giá cao 21/ aaYX  21/ bbYZ  1 2 2 1 b a b a Z X  Arbitrage 3 beân Giá hỏi mua Giá chào bán GBP/USD 1,99 2,00 SEK/USD 0,20 0,21 GBP/SEK (niêm yết) 10,8 11,0 GBP/SEK (tỷ giá chéo) 9,48 10,0 Chuyeån 10.000 USD thaønh 5.000 GBP ($2,00/£) 5.000 GBP ñöôïc chuyeån thaønh 54.000 SKr (SKr10,8/£) 54.000 SKr ñöôïc chuyeån thaønh 10.800 USD ($0,200/SKr) ARBITRAGE 1. Nhöõng ngöôøi tham gia söû duïng ñoâ la Myõ ñeå mua baûng Anh. Ngaân haøng taêng giaù chaøo baùn ñoàng baûng Anh so vôùi ñoâ la Myõ. 2. Nhöõng ngöôøi tham gia söû duïng baûng Anh ñeå mua krona Thuïy Ñieån. Ngaân haøng giaûm giaù hoûi mua ñoàng baûng Anh tính theo krona Thuïy Ñieån, nghóa laø giaûm soá krona Thuïy Ñieån ñeå ñoåi laáy 1 ñoàng baûng Anh. 3. Nhöõng ngöôøi tham gia söû duïng krona Thuïy Ñieån ñeå mua ñoâ la Myõ. Ngaân haøng giaûm giaù hoûi mua ñoàng krona Thuïy Ñieån tính theo ñoâ la Myõ. Arbitrage 3 beân – ñieàu chænh thò tröôøng Kinh doanh cheânh leäch laõi suaát coù phoøng ngöøa Baïn coù 1.000.000 ñoâ la Myõ Tyû giaù giao ngay laø $2,00/£ Tyû giaù kyø haïn 90 ngaøy laø $2,00/£ Laõi suaát 90 ngaøy cuûa Myõ laø 2% Laõi suaát 90 ngaøy cuûa Anh laø 4% (Covered Interest rate Arbitrage – CIA) Chieán löôïc thöïc hieän CIA Chuyeån 1.000.000 USD thaønh 500.000 GBP vaø göûi vaøo ngaân haøng Anh Môû hôïp ñoàng kyø haïn baùn ñoàng baûng Anh vôùi tyû giaù $2,00/£ + Khi tieàn göûi ñeán haïn baïn seõ coù 520.000 baûng Anh Chuyeån 520.000 GBP thaønh 1.040.000 USD vôùi tyû giaù $2,00/£. 1 2 3 Thò tröôøng ñieàu chænh laïi do CIA Duøng ñoâ la Myõ ñeå mua baûng Anh treân thò tröôøng giao ngay Taïo aùp löïc taêng tyû giaù giao ngay cuûa ñoàng baûng Anh Thöïc hieän moät hôïp ñoàng kyø haïn ñeå baùn kyø haïn baûng Anh Taïo aùp löïc giaûm tyû giaù kyø haïn cuûa ñoàng baûng Anh Tieàn töø Myõ ñöôïc ñaàu tö vaøo Anh Taïo aùp löïc taêng laõi suaát cuûa Myõ vaø giaûm laõi suaát cuûa Anh 1 2 3 NGANG GIÁ LÃI SUẤT – IRP (Interest rate parity) Lyù thuyeát Ngang giaù laõi suaát cho raèng cheânh leäch laõi suaát giöõa hai quoác gia seõ ñöôïc buø ñaép baèng söï khaùc bieät giöõa tyû giaù kyø haïn vaø tyû giaù giao ngay cuûa 2 ñoàng tieàn. Söï khaùc bieät giöõa tyû giaù kyø haïn vaø tyû giaù giao ngay cuûa 2 ñoàng tieàn ñöôïc theå hieän baèng phaàn buø (khoaûn chieát khaáu) kyø haïn, kyù hieäu (p o ). Chúng ta hãy xem xét trường hợp một nhà đầu tư Mỹ thực hiện nghiệp vụ kinh doanh chênh lệch lãi suất có phòng ngừa CIA: Ah : Số lượng đồng nội tệ đầu tư ban đầu St : Tỷ giá giao ngay của đồng ngoại tệ Fn : Tỷ giá kỳ hạn khi chuyển ngoại tệ sang nội tệ if : Lãi suất tiền gửi ở nước ngoài (lãi suất tiền gửi ngoại tệ) ih : Lãi suất tiền gửi ở trong nước (lãi suất tiền gửi nội tệ) Số lượng đồng bản tệ nhận được ở cuối kỳ (An) được xác định như sau: An = (Ah/St)(1+ if) Fn NGANG GIÁ LÃI SUẤT – IRP Phần bù hoặc chiết khấu kỳ hạn (po): 1 t n o S F p Fn > St  p0 > 0 : phần bù Fn < St  p0 < 0 : khoản chiết khấu Công thức trên được suy ra từ: Fn = St(1 + p0) NGANG GIÁ LÃI SUẤT – IRP Vì Fn = St (1+ p0) nên ta có thể viết lại công thức này như sau: An = (Ah/St)(1+ if)[St(1+ p0)] = Ah(1+ if)(1+ p0) Gọi rf là tỷ suất sinh lợi từ việc đầu tư này. Ta có: rf = = h hn A )AA(  h h0h A A)]p)(1(1[A  fi rf = (1+ if) (1+ p0) – 1 NGANG GIÁ LÃI SUẤT – IRP Nếu IRP tồn tại thì rf = ih (1+ if) (1+ po) – 1 = ih  với IRP tồn tại p0 = p NGANG GIÁ LÃI SUẤT – IRP Lý thuyết Ngang giá lãi suất IRP có thể phát biểu một cách ngắn gọn như sau: Khi thị trường tồn tại trong trạng thái IRP thì tỷ giá kỳ hạn (Fn) sẽ tạo ra 1 phần bù (chiết khấu) bằng đúng với chênh lệch lãi suất của 2 đồng tiền (ih- if) để điều chỉnh tỷ suất sinh lợi của nghiệp vụ CIA (rf) sao cho tỷ suất sinh lợi của CIA không cao hơn lãi suất gửi tiền trong nước (ih). NGANG GIÁ LÃI SUẤT – IRP Phân tích ngang giá lãi suất bằng đồ thị -5 3 5 -1 -3 1 3 Z A B X C D Y Phaàn buø (%) Chieát khaáu (%) i h – i f (%) Ñöôøng IRP        -3 -1 Vùng tiềm năng “kinh doanh CIA” của những nhà đầu tư trong nước (CIA lên ngoại tệ) Vùng tiềm năng “kinh doanh CIA” của những nhà đầu tư nước ngoài (CIA lên nội tệ) VẬN DỤNG IRP TRONG THỰC TẾ • Dự báo tỷ giá kỳ hạn • Xác định mức chênh lệch giữa tỷ giá dài hạn và tỷ giá giao ngay tại 1 thời điểm nhất định • Giúp các nhà đầu tư ra quyết định đầu tư trong nước hay nước ngoài. • Kiểm định sự tác động của lãi suất đối với tỷ giá kỳ hạn Lý do IRP không duy trì liên tục? • Chi phí giao dịch • Rủi ro quốc gia • Các giới hạn về nguồn vốn (capital constraints) • Rủi ro đối tác (counterparty risk)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbaigiangtaichinhquocte_lethihongminh_bai3_7693.pdf
Tài liệu liên quan