Bài giảng Nhập môn quản trị marketing

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG/ NGÂN SÁCH KIỂM TRA/ ĐÁNH GIÁ KẾ HOẠCH MARKETING

pdf13 trang | Chia sẻ: hao_hao | Lượt xem: 2335 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Nhập môn quản trị marketing, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
22/01/2013 1 Bài 1 Nhập môn Quản trị Marketing www.dinhtienminh.net Th.S Đinh Tiên Minh Mục tiêu 2 Hiểu bản chất của hoạt động Quản trị Marketing trong doanh nghiệp. Hiểu các bước của một qui trình quản trị Marketing cần thực hiện trong thực tế. Biết cách lập kế hoạch Marketing. 22/01/2013 2 Nội dung 1. Bản chất Marketing 2. Qui trình quản trị Marketing 3 3. Qui trình lập kế hoạch Marketing Theo Anh (Chị), mục tiêu cuối cùng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là gì? 4 1. Bản chất Marketing 22/01/2013 3 Mục tiêu hoạt động Marketing:  Thỏa mãn khách hàng (hài lòng, trung thành, lôi kéo).  Chiến thắng trong cạnh tranh trên thị trường.  Lợi nhuận lâu dài. 5 1. Bản chất Marketing (tt) V- P P- C C C P V V: Giá trị dành cho khách hàng P: Giá cả C: Chi phí SX V- P: Lợi ích khách hàng P- C: Lợi nhuận biên Theo Anh (Chị), người phụ trách Marketing trong doanh nghiệp làm gì? 6 1. Bản chất Marketing (tt) 22/01/2013 4 7 More than Selling and Advertising All Those Bicycles! 1. Bản chất Marketing (tt) Theo Anh (Chị), người bán hàng khác người làm Marketing ở điểm nào? 9 1. Bản chất Marketing (tt) 22/01/2013 5 10 1. Bản chất Marketing (tt) Kết luận: Nguyên nhân sâu xa để Marketing ra đời và phát triển là để giải quyết các mâu thuẫn của nền SXHH và nguyên nhân trực tiếp là để giải quyết những khó khăn phức tạp trong quá trình tiêu thụ hàng hóa. 11 1. Bản chất Marketing (tt) 22/01/2013 6 Marketing là quá trình quản trị nhằm nhận biết, dự đoán và đáp ứng những yêu cầu của khách hàng một cách hiệu quả và có lợi. (UK chartered Institute of Marketing) Marketing là tiến trình qua đó cá nhân và tổ chức có thể thỏa mãn được nhu cầu và mong muốn thông qua việc sáng tạo, trao đổi sản phẩm và giá trị giữa các bên. (Philip Kotler - Principle of Marketing, 2007) 12 1. Bản chất Marketing (tt) Một số khái niệm mở rộng Marketing: 13 1. Bản chất Marketing (tt) 22/01/2013 7 14 Source: Constructed from Susan P. Douglas and C. Samuel Craig (1985); Balai S. Chakravarthy and Howard V. Perlmutter (1985). 1. Bản chất Marketing (tt) 15 Source: Constructed from Susan P. Douglas and C. Samuel Craig (1985); Balai S. Chakravarthy and Howard V. Perlmutter (1985). 1. Bản chất Marketing (tt) 22/01/2013 8 16 2. Qui trình quản trị Marketing Khái niệm quản trị Marketing: là “sự phân tích, kế hoạch hóa, thực hiện và điều khiển các chiến lược và chương trình Marketing nhằm thực hiện các trao đổi mong muốn với thị trường mục tiêu để đạt được các mục tiêu của doanh nghiệp”. (Trương Đình Chiến (2011), Quản trị Marketing, NXB ĐHKTQD, 23-24) 17 (B1) R --> (B2) S.T.P Strategy --> (B3) M.M Strategies/ Tactics --> (B4) I --> (B5) C R: Research S: Segmentation T: Targeting P: Positioning MM: Marketing mix (4P/ 3P/ 12P) I: Implementation C: Controlling 2. Qui trình quản trị Marketing (tt) 22/01/2013 9 18 2. Qui trình quản trị Marketing (tt) Jerome Mc Cathy (1964): 4P  Product/ Price/ Place/ Promotion. Anne L. Borden (1965): 12P  Product/ Pricing/ Branding/ Channels of distribution/ Personal selling/ Advertising/ Sales Promotion/ Packaging/ Display/ Servicing/ Physical handling/ Fact finding & analysis. Bernard H. Blooms & Mary J. Bitner (1984): Extended Marketing Mix in Service field  Adding: People/ Physical Evidence/ Process. 19 Marketing Mix Sản phẩm Giá cả Phân phối Chiêu thị Quảng cáo Khuyến mãi BHTT Marketing TT QHCC Họp báo TCBC Sự kiện/ SP mới Từ thiện/ Tài trợ CSR GQKH Đánh giá 2. Qui trình quản trị Marketing (tt) 22/01/2013 10 20 © 2002 Pearson Education Canada Inc. Target Consumers Product Place Price Promotion Competitors Marketing Channels Publics Suppliers Technological- natural environment Political- legal environment Social- cultural environment Demographic- economic environment 2. Qui trình quản trị Marketing (tt) 21 © 2002 Pearson Education Canada Inc. 2. Qui trình quản trị Marketing (tt) 22/01/2013 11 22 Minh họa: Vấn đề tại American Express Giả thuyết: Chủ thẻ tín dụng nhạy cảm về giá Chiến lược: Định giá cho thẻ mới khá thấp Chiến thuật: Mức lãi suất 13,5% so với 15% của ĐTCT; Tên thẻ Optima Phản hồi: Doanh số bán hàng thấp Phân tích: Giả định về giá sai; Có vấn đề về chiến thuật Hành động: Nghiên cứu thị trường Sử dụng hoặc điều chỉnh giả thuyết Nguồn: Charles D. Schewe & Alexander Hiam (2007), trang 45 23 2. Qui trình quản trị Marketing (tt) Đặc điểm quản trị Marketing:  Là quá trình gồm các giai đoạn kế tiếp nhau liên tục.  Là quá trình hoạt động quản trị theo mục tiêu.  Là quá trình quản trị khách hàng và nhu cầu thị trường.  Là quá trình bao trùm tất cả các quan hệ của doanh nghiệp với các đối tác.  Là quá trình quản trị bao gồm một tập hợp các hoạt động chức năng khác của doanh nghiệp.  Quản trị Marketing đòi hỏi phải có đội ngũ nhân lực chuyên nghiệp và bộ máy hợp lý. 22/01/2013 12 24 2. Qui trình quản trị Marketing (tt) Nhiệm vụ chủ yếu của quản trị Marketing:  Xây dựng, quản lý và khai thác M.I.S  NCTT phục vụ các quyết định Marketing.  Xây dựng các chiến lược và kế hoạch Marketing.  Tổ chức thực hiện, điều chỉnh các biện pháp Marketing.  Giám sát và kiểm tra tình hình thực hiện chiến lược.  Xây dựng ngân sách và đề xuất sử dụng ngân sách.  Đảm bảo sự phối hợp với các bộ phận chức năng khác. 25 Lập Kế hoạch Marketing:  Là một kế hoạch chức năng, là công cụ để điều hành hoạt động Marketing của doanh nghiệp.  Lập kế hoạch là giai đoạn đầu tiên của quá trình quản trị Marketing của doanh nghiệp.  Kế hoạch Marketing có thể được xây dựng cho các đối tượng khác nhau: sản phẩm, thương hiệu, thị trường… Trương Đình Chiến (2011), 61-79. 3. Qui trình lập kế hoạch Marketing 22/01/2013 13 26 CÁC CHIẾN LƯỢC MARKETING MỤC TIÊU MARKETING THỊ TRƯỜNG/ KHÁCH HÀNG MỤC TIÊU PHÂN TÍCH SWOT/ PEST TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG/ NGÂN SÁCH KIỂM TRA/ ĐÁNH GIÁ KẾ HOẠCH MARKETING M ộ t k ế h o ạ c h k iể u m ẫ u 3. Qui trình lập kế hoạch Marketing (tt) www.dinhtienminh.net

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_1_nhap_mon_qt_mkt_5339.pdf
Tài liệu liên quan