Bài giảng Nhập môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin: Chương 0 Mở đầu

Hiểu đúng thực chất của các luận điểm cơ bản của CN Mác -Lênin; chống xu hướng kinh viện, giáo điều. Đặt chúng trong mối liên hệ với các quan điểm, bộ phận khác để thấy sự th.nhất trong tính đa dạng, sự nhất quán của mỗi tư tưởng nói riêng, của toàn bộ CN Mác –Lênin nói chung. Gắn các luận điểm của CN Mác–Lênin với th.tiễn CMVN & thời đại để thấy sự vận dụng sáng tạo CN Mác–Lênin của Hồ Chí Minh & Đảng CSVN trong từng giai đoạn lịch sử. Gắn với quá trình giáo dục, tự giáo dục, tu dưỡng & rèn luyện để từng bước hoàn thiện mình trong đời sống cá nhân & cộng đồng xã hội. Tổng kết, đúc kết kinh nghiệm để góp phần phát triển tính khoa học & tính nhân văn vốn có của nó; phải đặt nó trong lịch sử phát triển tư tưởng nhân loại.

pptx16 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Lượt xem: 2971 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Nhập môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin: Chương 0 Mở đầu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
I. KHÁI LƯỢC VỀ CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNINII. ĐỐI TƯỢNG, MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU ĐỐI VỚI VIỆC HỌC TẬP MÔN HỌCN H Ậ P M Ô N N H Ữ N G N G U Y Ê N L Ý C Ơ B Ả N C Ủ A C H Ủ N G H Ĩ A M A ÙC - L Ê N I N C h ư ơ n g 0C h ư ơ n g 0I. KHÁI LƯỢC VỀ CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN1. CN Mác-Lênin & ba bộ phận lý luận cấu thành2. Khái lược quá trình hình thành & phát triển CN Mác-LêninN H Ậ P M Ô N N H Ữ N G N G U Y Ê N L Ý C Ơ B Ả N C Ủ A C H Ủ N G H Ĩ A M A ÙC - L Ê N I N Hệ thống quan điểm & học thuyết khoa học của C.Mác, Ph.Aêngghen & sự ph.triển của V.I.Lênin, được h.thành & phát triển dựa trên sự kế thừa những giá trị tư tưởng nhân loại & tổng kết thực tiễn thời đại. Khoa học về sự nghiệp giải phóng giai cấp vô sản, giải phóng nhân dân lao động ra khỏi chế độ áp bức, bóc lột & tiến tới giải phóng con người. Thế giới quan, phương pháp luận phổ biến của mọi hoạt động nhận thức khoa học & thực tiễn cách mạng.1. CN Mác-Lênin & ba bộ phận lý luận cấu thànhChủnghĩaMác--Lêninlà gì?K.tế c.trị Mác-LêninCNXH khoa học1. CN Mác-Lênin & ba bộ phận lý luận cấu thànhBa b.phậnl.luậncủaCN.M-LTriết học Mác-LêninNghiên cứu các QL chung nhất của TN, XH & TD  Xâây dựng thế giới quan & phương pháp luận chung nhất của nhận thức khoa học & thực tiễn cách mạng.Nghiên cứu những QL kinh tế của xã hội; đặc biệt là các QL kinh tế chi phối sự hình thành, phát triển, suy tàn của các phương thức sản xuất TBCN & CSCN.Nghiên cứu những quy luật của quá trình cách mạng xã hội chủ nghĩa.Tiền đề KHTN2. Khái lược quá trình h.thành, p.triển của CN Mác-LêninĐ.kiện KT-XHTiền đề lý luậnCM công nghiệp  PTSX TBCN+GC vô sản  MT cơ bản của CNTB  Kh.hoảng KT–XH  GC vô sản đấu tranh  ---  CN Mác.Triết học cổ điển Đức (Hêghen; Phoiơbắc) K.tế ch.trị học cổ điển Anh (A.Xmít;Đ.Ricácđô)CNXH kh.tưởng (H.X.Ximông;S.Phuriê; R.Oâen)Thuyết tế bàoThuyết tiến hóa (Đácuyn)Định luật bảo toàn & chuyển hóa năng lượngĐ.kiện,tiền đềra đờiK.tế ch.trị học cổ điển AnhA.SmithD.RicardoChủ nghĩa xã hội không tưởng SimonFourierR.OwenHegelTriết học cổ điển ĐứcFeuerbachKarl Marx(1818–1883)Friedrich Engels(1820–1895)Vladimir Ilich Lenin(1870–1924)Chủ nghĩa Mác - LêninG.đoạnh.thành& p.triển- Tư bản; - Phê phán cương lĩnh Gôta; - Chống Đuyrinh; - Ng.gốc của GĐ, chế độ TH & NN- Biện chứng của tự nhiên; - L.Phoiơbắc và sự cáo chung của THCĐ Đức- Bản thảo k.tế-triết học; - Gia đình thần thánh;- Luận cương về Phoiơbắc; - Hệ tư tưởng Đức;- Sự khốn cùng của tr.học; - T.ngôn của Đảng CSTiểu sử C.MácTiểu sử AêngghenTình bạn vĩ đại, cảm động của họGĐ ph.triển1849-18952. Khái lược quá trình h.thành, p.triển của CN Mác-LêninT.sử C.MácPh.ĂngghenGĐ h.thành1842-1848G.đoạnLêninbảo vệ & p.triểnThời kỳ1917–19242. Khái lược quá trình h.thành, p.triển của CN Mác-LêninThời kỳ1893–1907Thời kỳ1907–1917- Những người bạn dân là thế nào & họ đấu tranh chống những người DC–XH ra sao; - Làm gì?; - Hai sách lược của Đảng DC-XH trong CM DC.- CNDV & CN kinh nghiệm p.phán; - Ba ng.gốc & ba bộ phận cấu thành CN Mác; - Bút ký triết học; - CNĐQ - GĐ tột cùng của CNTB; - Nhà nước & C.mạng- Bệnh ấu trĩ tả khuynh trong ph.trào CS; - Lại bàn về công đoàn, về tình hình trước mắt- -; - Về chính sách k.tế mới; - Bàn về thuế lương thực;- Về tác dụng của CNDV chiến đấu.Th.tiễnph.tràoc.mạngthế giới Quốc tế Thứ baHệ thốngXHCN2. Khái lược quá trình h.thành, p.triển của CN Mác-LêninCông xãPariC.mạngT.10/19171. Đối tượng2. Mục đíchII. ĐỐI TƯỢNG, MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU ĐỐI VỚI VIỆC HỌC TẬP MÔN HỌC3. Yêu cầu N H Ậ P M Ô N N H Ữ N G N G U Y Ê N L Ý C Ơ B Ả N C Ủ A C H Ủ N G H Ĩ A M A ÙC - L Ê N I N C h ư ơ n g 0CNXH khoa họcK.tế ch.trị Mác-LêninTriết học Mác-LêninNhững quan điểm,h.thuyết cơ bản, nền tảng, bền vững của CN Mác-Lênin1. Đối tượngCác h.thuyết về giá trị, giá trị thặng dư, CNTB đ.quyền & CNTB đ.quyền n.nước; Các q.luật k.tế cơ bản của PTSX TBCN.Những nguyên lý cơ bản về thế giới quan & phương pháp luận chung nhất. Nghiên cứu những quy luật của quá trình cách mạng xã hội chủ nghĩa.Nắm vững những quan điểm khoa học, cách mạng, nhân văn của chủ nghĩa Mác-Lênin.Xây dựng thế giới quan, phương pháp luận khoa học, nhân sinh quan cách mạng.Hiểu rõ cơ sở lý luận của Tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng & đường lối CM của Đảng CSVN.(1)(2)(3)(4)Vận dụng sáng tạo vào hoạt động nhận thức & thực tiễn, rèn luyện & tu dưỡng thành con người VN trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc & xây dựng thành công CNXH.2. Mục đích3. Một số yêu cầu cơ bảnHiểu đúng thực chất của các luận điểm cơ bản của CN Mác -Lênin; chống xu hướng kinh viện, giáo điều.Đặt chúng trong mối liên hệ với các quan điểm, bộ phận khác để thấy sự th.nhất trong tính đa dạng, sự nhất quán của mỗi tư tưởng nói riêng, của toàn bộ CN Mác –Lênin nói chung. Gắn các luận điểm của CN Mác–Lênin với th.tiễn CMVN & thời đại để thấy sự vận dụng sáng tạo CN Mác–Lênin của Hồ Chí Minh & Đảng CSVN trong từng giai đoạn lịch sử.Gắn với quá trình giáo dục, tự giáo dục, tu dưỡng & rèn luyện để từng bước hoàn thiện mình trong đời sống cá nhân & cộng đồng xã hội. Tổng kết, đúc kết kinh nghiệm để góp phần phát triển tính khoa học & tính nhân văn vốn có của nó; phải đặt nó trong lịch sử phát triển tư tưởng nhân loại. PHẦN THỨ NHẤTTHẾ GIỚI QUAN & PHƯƠNG PHÁP LUẬN TRIẾT HỌCcủa CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNINChương 1. Chủ nghĩa duy vật biện chứngChương 3. Chủ nghĩa duy vật lịch sửChương 2. Phép biện chứng duy vậtPHẦN THỨ HAIHỌC THUYẾT KINH TẾ của CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN về PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT TƯ BẢN CHỦ NGHĨAChương4. Học thuyết giá trịChương 6. Học thuyết kinh tế về CNTBĐQ và CNTBĐQ nhà nướcChương 5. Học thuyết giá trị thặng dưPHẦN THỨ BALÝ LUẬN của CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN về C H Ủ N G H Ĩ A X Ã H Ộ IChương 7. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng XHCNChương 9. Chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọngChương 8. Những vấn đề chính trị – xã hội có tính quy luật trong tiến trình CM XHCN

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptxnlcbcuacnmln_chuong0_3455.pptx
Tài liệu liên quan