Bài giảng MasterCAM

Hiện nay với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin, hệ thống CAD/CAM tích hợp được phát triển rất nhanh chóng. Nó đã tạo nên sự liên thông từ quá trình thiết kế cho đến chế tạo trong lĩnh vực cơ khí. Xu thế hiện nay các nhà kỹ thuật phát triển chủ yếu là hệ thống CAD/CAM tích hợp. Những phần mềm CAD/CAM tích hợp đang sử dụng phổ biến hiện nay như: Mastercam, Edgecam, Solidcam, Delcam, Surfcam, Vercut, Topmold, Cimatron, Catia/Auto NC, Pro/Engenieer, Hypercam, v.v Mastercam là phần mềm CAD/CAM tích hợp được sử dụng rộng rãi ở châu Âu và trên thế giới, đồng thời cũng được sử dụng rộng rãi ở Việt Nam. Mastercam có khả năng thiết kế và lập chương trình điều khiển các trung tâm gia công CNC 5 trục, 4 trục, 3 trục, có thể lập trình để gia công tia lửa điện cắt dây, tiện, phay, khoan Mastercam được đánh giá là một trong những phần bán chạy nhất thế giới trong vài nam gần đây.

pdf148 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Lượt xem: 2646 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng MasterCAM, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
quired pilot dia Tham sè nµy dïng ®Ó chØ ®−êng kÝnh cña lç thÝ ®iÓm chØ øng dông riªng cho dông cô. C¸c lç nµy th−êng ®−îc sö dông cho qu¸ tr×nh Taro, tiÖn trong, khoan c¸c lç lín vµ phay c¸c hèc. Material Tham sè nµy dïng ®Ó chän lùa vËt liÖu cña dông cô. Nã cã 6 tuú chän sau: HSS: High speed tool Carbide : dông cô lµ C¸c bua C Carbide: dông cô lµ than C¸c bua Ceramic: dông cô lµ Ceramic Borzon: dông cô lµ ®ång Unkhown: VËt liÖu cña dông cô kh«ng x¸c ®Þnh % of Matl. SFM Tham sè nµy x¸c ®Þnh tèc ®é c¾t mÆc ®Þnh trªn c¬ së tû lÖ mÆt b»ng tèc ®é tõ c¬ së d÷ liÖu. MÆt b»ng tèc ®é ®−îc x¸c ®Þnh chÝnh b»ng c¸ch x¸c ®Þnh vËt liÖu dao vµ vËt liÖu ph«i. % of Matl. Feed/Tooth Tham sè nµy x¸c ®Þnh l−îng ch¹y dao mÆc ®Þnh trªn c¬ së tû lÖ mÆt b»ng ch¹y dao c¬ së d÷ liÖu. MÆt b»ng ch¹y dao ®−îc x¸c ®Þnh chÝnh b»ng c¸ch x¸c ®Þnh vËt liÖu dao vµ vËt liÖu ph«I, chiÒu s©u c¾t , ®−êng kÝnh dông cô… Tool filename Tham sè nµy chän lùa mçi m« h×nh h×nh häc dao 1 sù hiÓn thÞ. MasterCAM cung cÊp 1 danh s¸ch c¸c lo¹i dao ®Ó b¹n chän lùa nh− ë d−íi ®©y H·y chän nót bªn c¹nh tool file name ®Ó ra thùc ®¬n Open Bμi gi¶ng MasterCAM - 83 - Tham sè nµy ghi l¹i tªn cña dông cô c¾t. B¹n còng cã thÓ nhËp m« t¶ dông cô mµ b¹n chän lùa Spindle Rotation Tham sè nµy dïng ®Ó chØ chiÒu quay cña trôc chÝnh theo h−íng chiÒu kim ®ång hå hay ng−îc chiÒu kim ®ång hå. Coolant Tham sè nµy dïng ®Ó ®iÒu khiÓn dung dÞch lµm nguéi, nã gåm cã 4 tuú chän Off - T¾t dung dÞch lµm nguéi Mist - Dung dÞch lµm nguéi ë d¹ng s−¬ng mï Flood - Dung dÞch lµm nguéi sÏ ë d¹ng dßng ch¶y Tool - Dung dÞch lµm nguéi sÏ ®−îc ®−a vµo däc theo dao Create a new tool (T¹o mét dông cô c¾t míi) Cã 2 c¸ch ®Ó truy cËp ®Ó t¹o ra 1 dông cô c¾t míi. C¸ch thø nhÊt lµ: ®−a con trá chuét ®Õn vµ kÝch chuét ph¶I 1 dßng tuú chän c¸c kiÓu ch¹y dao sÏ ®−îc ®−a ra ta chän ®−êng ch¹y dao tÝch hîp vµ chän h−íng ch¹y dao trªn chi tiÕt råi kÝch sÏ xuÊt hiÖn b¶ng sau Bμi gi¶ng MasterCAM - 84 - Sau ®ã ta cã thÓ chän hoÆc kÝch chuét ph¶I vµo vïng tr¾ng vµ chän sÏ xuÊt hiÖn 1 trong c¸c b¶ng sau Vµ ta chän tiÕp Fiter sÏ cã b¶ng Bμi gi¶ng MasterCAM - 85 - HoÆc Chän lo¹i dao cÇn thiÕt ®Ó gia c«ng sÏ xuÊt hiÖn b¶ng nh− h×nh d−íi ®©y Bμi gi¶ng MasterCAM - 86 - Víi hép tho¹i nµy ta chän c¸c th«ng sè cho dao cô nh− vÒ ®−êng kÝnh , chiÒu dµi dao …. Ta chän tiÕp vµo Parameters sÏ cã h×nh nh− sau: Khi chän xong ta cã thÓ chän trªn hép tho¹i nµy, hÖ thèng sÏ trë l¹i hép tho¹i C¸ch thø hai ta cã thÓ chän ®−êng ch¹y dao tõ thanh Menu bar víi tiªu ®Ò vµ chän kiÓu ®−êng ch¹y dao cÇn gia c«ng nh−ng tr−íc hÕt ph¶I chän lùa ®èi t−îng cÇn gia c«ng 1. Chän Toolpaths > Contour (hoÆc 1 trong c¸c m«®un cña toolpaths kh¸c) 2. HÖ thèng muèn ch¹y b¹n ph¶I chän ®èi t−îng ®Ó gia c«ng Ta l¹i thùc hiÖn c¸c b−íc nh− ë trªn theo c¸ch thø nhÊt Bμi gi¶ng MasterCAM - 87 - Qu¶n lý qu¸ tr×nh gia c«ng Sau khi ®−êng ch¹y dao ®−îc t¹o ra, chóng ®−îc biÓu thÞ b»ng biÓu ®å ,vµ ®−îc göi ®I ®Ó t¹o ra m· NC, lóc nµy nã sÏ t¹o ra ®−êng ch¹y dao vµ th«ng tin dông cô míi. MasterCAM nhãm c¸c hµm ®ã trong vïng ch¹y dao Nh− h×nh vÏ sau ®©y Backplot T¹o backplot cña viÖc chän lùa ®−êng ch¹y dao trªn mµn h×nh Verify Xem ph−¬ng ¸n m« pháng gia c«ng Post ChuyÓn d÷ liÖu vÒ ®−êng ch¹y dao sang ch−¬ng tr×nh NC Rengen Pathh T¸I t¹o l¹i hoÆc xo¸ ®−êng ch¹y dao trªn c¬ së c¸c tham sè míi Hµm Backplot Hµm nµy hiÓn thÞ l¹i ®−êng ch¹y dao khi ®−a ra 1 ph−¬ng ph¸p kh¸c, thùc ®¬n nµy hiÓn thÞ nh− ë d−íi ®©y cho phÐp nh×n thÊy d¹ng m« pháng khèi cña l−îng kim lo¹i ®−îc lÊy ®i cho phÐp nh×n thÊy mçi ®iÓm cuèi cña mét ®−êng ch¹y dao ®¬n cho phÐp nh×n thÊy c¸n dông cô trong suèt qu¸ tr×nh gia c«ng mÉu Bμi gi¶ng MasterCAM - 88 - cho phÐp nh×n thÊy dông cô trong suèt qu¸ tr×nh gia c«ng mÉu Bμi gi¶ng MasterCAM - 89 - Bμi gi¶ng MasterCAM - 90 - Ph−¬ng ph¸p hiÓn thÞ MasterCAM cung cÊp mét sè tham sè ®Ó hiÓn thÞ dao vµ ®−êng ch¹y dao. Backplot display hiÓn thÞ nh− hép tho¹i d−íi ®©y. Step mode C«ng cô hiÓn thÞ cã thÓ ®Æt ë 2 chÕ ®é sau ®©y: Interplate: Dông cô ®−îc thÓ hiÖn t¹i mçi b−íc ®Þnh s½n Endpoints: Dông cô ®−îc thÓ hiÖn t¹i mçi ®iÓm cuèi cña mét ®−êng ch¹y dao ®¬n Bμi gi¶ng MasterCAM - 91 - C¸c tham sè chÝnh cña Backplot ®−îc m« t¶ ng¾n gän trong b¶ng d−íi ®©y Bao phñ m« h×nh b»ng h×nh trô cho ®−êng ch¹y dao ThÓ hiÖn ®−êng ch¹y dao mét c¸ch nguyªn vÑn Chän ph−¬ng ph¸p thùc hiÖn cho qu¸ tr×nh lµm s¹ch mµn h×nh trong suet mçi lÇn dao kh«ng thùc hiÖn thay ®æi Tool Appearance Trong hép tho¹i Appearace sÏ cho ta nh÷ng tham sè cÇn thiÕt nh− h×nh phÝa d−íi: Tool Appearance Tham sè nµy dïng ®Ó x¸c ®Þnh c¸ch thøc xuÊt hiÖn dông c¾t trong suèt qu¸ tr×nh backplot. Cã ba ph−¬ng ph¸p sau: Dông cô c¾t ®−îc thÓ hiÖn b»ng mét khèi c¸c ®−êng th¼ng ®¬n gi¶n (H×nh a) Dông cô c¾t ®−îc thÓ hiÖn b»ng c¸c r·nh (H×nh b) Dông cô c¾t ®−îc thÓ hiÖn b»ng chÕ ®é t« bãng (H×nh c) Bμi gi¶ng MasterCAM - 92 - (H×nh b) (H×nh a) Bμi gi¶ng MasterCAM - 93 - Mµu s¾c cho dông cô vµ vßng kÑp ViÖc chän lùa mÇu s¾c cho dông cô vµ vßng kÑp cã thÓ chän lùa ®−îc lo¹i mµu vµ vËt liÖu kh¸c nhau. Cã 2 tuú chän ®−îc m« t¶ ng¾n gän d−íi ®©y: Mµu s¾c dông cô Chän lùa mµu s¾c hiÓn thÞ cho dông cô Mµu s¾c vßng kÑp Chän lùa mµu s¾c hiÓn thÞ cho vßng kÑp VËt liÖu dông cô Chän lùa mµu s¾c hiÓn thÞ cho vËt liÖu dông cô VËt liÖu vßng kÑp Chän lùa mµu s¾c hiÓn thÞ cho vËt liÖu vßng kÑp C¸c tham sè liªn quan kh¸c ®Õn sù thÓ hiÖn dông cô mÉu cña ®−êng ch¹y dao Job Setup (Ph«i) Job Setup ®−îc dïng ®Ó x¸c ®Þnh th«ng tin vÒ ph«i. Hép tho¹i ®−îc ®−a ra nh− h×nh vÏ (H×nh c) Bμi gi¶ng MasterCAM - 94 - Stock Origin and size (®iÓm t©m vµ cì) B¹n cã thÓ x¸c ®Þnh t©m ph«I theo 2 c¸ch sau ®©y: kÝch mét gãc hoÆc t©m vµ ®iÓm bÊt kú. Cã 10 chç mµ b¹n cã thÓ chän lùa ®Ó chän ®iÓm gèc cña ph«I, nã bao gåm t¸m ®iÓm trªn t¸m gãc vµ hai ®iÓm t©m cña hai mÆt ph¼ng trªn vµ d−íi. Mét dÊu nhá víi mét mòi tªn ®−îc dïng ®Ó chØ ®iÓm mµ b¹n chän. Cã 2 nót bÊm mµ b¹n cã thÓ ®−îc dïng ®Ó x¸c ®Þnh ®iÓm gi÷a vµ c¸c gãc: : dïng ®Ó chän gãc ph«I b»ng c¸ch nhËp trùc tiÕp ®iÓm Th«ng tin vÒ h×nh häc ph¶I ®−îc ®iÒn ®Çy ®ñ nh− trªn h×nh Bμi gi¶ng MasterCAM - 95 - Material selection (chän lùa vËt liÖu) §Ó chän ®−îc vËt liÖu cÇn thiÕt ta kÝch vµo Tool settings hép tho¹i sÏ xuÊt hiÖn, trong hép tho¹i nµy phÇn Material nh− h×nh vÏ d−íi ®©y kÝch vµo « Select ®Ó ®−îc hép tho¹i sau: Len. Offset vµ Dia. Offset Danh s¸ch sè thø tù vµ chiÒu dµi dông cô vµ ®−êng kÝnh bï dao cã thÓ ®−îc chØ ra trong hép tho¹i cña tõng lo¹i dao khi gia c«ng tõng phÇn cña chi tiÕt nh− h×nh vÏ sau: Bμi gi¶ng MasterCAM - 96 - X¸c ®Þnh c¸c tham sè ®−êng ch¹y dao Cã c¸c tham sè cÇn ®−îc chän lùa vµ ph¶I ®−a ®Çy ®ñ cho ®−êng ch¹y dao Feed Calculation (TÝnh to¸n l−îng ch¹y dao) MasterCAM cung cÊp c¸c ph−¬ng ph¸p tÝnh to¸n l−îng ch¹y dao: vËt liÖu, tõ dông cô nh− h×nh d−íi ®©y Tuú chän MasterCAM cung cÊp 1 sè c¸ch che c¸c ®iÓm vµ c¸c tham sè th−êng xuyªn kh¸c. Nã ®−îc thÓ hiÖn chi tiÕt nh− ë d−íi ®©y Bμi gi¶ng MasterCAM - 97 - Contour definition (§Þnh nghÜa ®−êng cong) Mét ®−êng cong phï hîp cña c¸c ®èi t−îng h×nh häc liªn kÕt ®Ó t¹o thµnh mét phÇn profin cho qu¸ tr×nh gia c«ng. Lîi Ých cña viÖc x¸c ®Þnh ®−êng cong lµ cho phÐp c¸c liªn kÕt ®−îc t« bãng ®Ó ®−îc t¹o thµnh c¸c ®èi t−îng ®¬n. C¸c profin vµ c¸c hép c¾t ®−îc sö dông trong viÖc di chuyÓn dông cô trong qu¸ tr×nh c¾t. H−íng cña c¸c ®èi t−îng Chän 1 ®iÓm lµ ®iÓm b¾t ®Çu cña ®−êng cong x¸c ®Þnh lµm vÞ trÝ b¾t ®Çu cña ®−êng cong vµ h−íng cña ®−êng cong ®ã. H−íng cña ®èi t−îng liªn kÕt còng lµ h−íng cña d−êng cong.H−íng cña ®èi t−îng liªn kÕt lµ ®iÓm b¾t ®Ç vµ ®iÓm kÕt thóc lµ ®iÓm cuèi cña vÞ trÝ chän, c¸c ®iÓm ®−îc chØ ra nh− h×nh vÏ. Cã 2 lo¹i ®−êng cong: ®−êng cong ®ãng vµ ®−êng cong më. Trong ®−êng cong ®ãng, ®èi t−îng ®Çu tiªn vµ cuèi cïng sÏ ®−îc nèi víi nhau. Vµ ng−îc l¹i ®−êng cong më lµ ®−êng cong 2 ®èi t−îng trªn kh«ng liªn kÕt víi nhau. Ph−¬ng ph¸p liªn kÕt MasterCAM cung cÊp mét sè ph−¬ng ph¸p liªn kÕt c¸c ®èi t−îng ®−îc m« t¶ trong b¶ng sau: Minh häa ph−¬ng ph¸p Chain X¸c ®Þnh ®−êng cong phï hîp b»ng mét chiÒu hay nhiÒu ®èi t−îng liªn kÕt Window X¸c ®Þnh mét hay nhiÒu ®−êng cong tõ c¸c ®èi t−îng hoµn chØnh phÝa trong cöa sæ Polygon X¸c ®Þnh mét hay nhiÒu ®−êng cong tõ c¸c ®èi t−îng hoµn chØnh phÝa trong ®a gi¸c Midpoint of entity Pick position Chaining direction Pick position Midpoint of entity Chaining direction Bμi gi¶ng MasterCAM - 98 - Area X¸c ®Þnh ®−êng cong tõ mét nhãm c¸c ®−êng cong Single X¸c ®Þnh mét ®−êng cong phï hîp chØ lµ c¸c ®èi t−îng ®¬n Point X¸c ®Þnh lµ ®−êng cong b¾t ®Çu tõ mét ®iÓm x¸c ®Þnh Vector X¸c ®Þnh ®−êng cong lµ 1 vector Partial X¸c ®Þnh ®−êng cong lµ Last Gäi l¹i nhãm ®èi t−îng cuèi cïng Unselect Huû bá sù lùa chän End Chain KÕt thóc viÖc x¸c ®Þnh ®−êng cong phï hîp mét chiÒu hay nhiÒu ®èi t−îng liªn kÕt Reverse §¶o ng−îc vÞ trÝ h−íng ®· x¸c ®Þnh Options Thay ®æi lùa chän Tuú chän Chain Tuú chän nµy ®−îc dïng tù ®éng liªn kÕt c¸c ®èi t−îng ®¬n thµnh mét ®−êng cong. Chän mét ®èi t−îng ®Ó trë thµnh ®èi t−îng ®Çu tiªn cña ®−êng cong liªn kÕt Sau ®ã h·y chän ®èi t−îng ®Çu tiªn cña ®−êng cong liªn kÕt, MasterCAM cung cÊp hiÖu chØnh h−íng vµ ®iÓm b¾t ®Çu cña ®−êng cong Pick position Midpoint of entity Midpoint of entity Pick position Chaining direction Chaining direction Bμi gi¶ng MasterCAM - 99 - Chaining direction Chaining direction Chaining direction Chaining direction Bμi gi¶ng MasterCAM - 100 - Tuú chän MasterCAM cung cÊp 1 sè c¸ch che c¸c ®iÓm vµ c¸c tham sè th−êng xuyªn kh¸c. Nã ®−îc thÓ hiÖn chi tiÕt nh− ë d−íi ®©y th«ng qua b¶ng Options b»ng c¸ch chän Tuú chän Polygon Tuú chän nµy cho phÐp chän mét lo¹t c¸c ®iÓm ®Ó ta x¸c ®Þnh mét ®a gi¸c mµ ®−êng biªn cña nã x¸c ®Þnh c¸c ®−êng cong. Nã bao gåm c¸c tuú chän sau Inside Bao gåm c¸c ®èi t−îng n»m trong ®a gi¸c chän lùa In + Intrs Bao gåm c¸c ®èi t−îng n»m trong vµ trªn ®a gi¸c chän lùa Intersect ChØ c¸c ®iÓm n»m trªn ®a gi¸c chän lùa Out + Intrs Bao gåm c¸c ®èi t−îng n»m ngoµi vµ trªn ®a gi¸c chän lùa Outside Bao gåm c¸c ®èi t−îng n»m ngoµi ®a gi¸c chän lùa PhÝa trong Polygon Bμi gi¶ng MasterCAM - 101 - N»m trªn vµ trong Polygon N»m ngoµi vµ trªn Polygon N»m trªn ®−êng Polygon N»m ngoµi Polygon Bμi gi¶ng MasterCAM - 102 - Tuú chän Area Tuú chän nµy cho phÐp b¹n chän 1 ®−êng cong trong mét nhãm c¸c ®−êng cong. C¸c ®èi t−îng chän nh− h×nh sau: X¸c ®Þnh trôc täa ®é MasterCAM dïng 4 hµm ®Ó x¸c ®Þnh täa ®é lµm viÖc cña ch−¬ng tr×nh.Nã lµ home position, refere. Chóng ®−îc m« t¶ ë d−íi ®©y. Home position Hµm nµy chØ ra ngay lËp tøc vÞ trÝ ®iÓm trë vÒ, trong tÊt c¶ c¸c hÖ ®iÒu hµnh CNC ®Òu lÖnh trë vÒ nµy ®Ó t¹o ®−êng håi da cho trôc chÝnh vµ bµn dao trë vÒ ®iÓm chuÈn cña m¸y. Hép tho¹i nµy xuÊt hiÖn nh− h×nh d−íi ®©y LÖnh chuyÓn vÒ ®iÓm tham kh¶o ®−îc viÕt theo c«ng thøc G90 G28 Xx Yy Zz G91 G28 Xx Yy Zz G90: di chuyÓn theo kÝch th−íc tuyÖt ®èi G91: di chuyÓn theo kÝch th−íc t−¬ng ®èi G28: lÖnh nhËp vÞ trÝ ®iÓm X, Y, Z: vÞ trÝ ®iÓm H×nh mÉu cho sù xö dông lÖnh, thËt sù chóng ta ®· x¾p xÕp chóng nh− sau: G91 G28 Z0,0 Chän ®iÓm vµo ®©y Bμi gi¶ng MasterCAM - 103 - G91 G28 X0,0 Y0,0 Trong sù s¾p xÕp nµy cho phÐp chóng ta di chuyÓn theo h−íng Z tr−íc khi di chuyÓn theo h−íng X vµ Y Gi¸ trÞ täa ®é cña ®iÓm tham kh¶o ®−îc dïng c¸c gi¸ trÞ x, y vµ z. Víi gi¸ trÞ mÆc ®Þnh X0, Y0, Z0. LÖnh ®−îc viÕt nh− sau: G91 G28 Z0,0 G91 G28 X0,0 Y0,0 LÖnh nµy ®−îc sö dông trong 2 ®iÒu kiÖn nh− sau: 1) Thùc hiÖn viÖc thay ®æi dông cô.Sù thay ®æi dông cô ph¶I ®−îc thi hµnh t¹i ®iÓm gèc cña m¸y trong tÊt c¶ c¸c m¸y CNC 2) T¹i lóc kÕt thóc cña ch−¬ng tr×nh, trôc chÝnh vµ bµn dao ph¶I ®−îc di chuyÓn ®Õn ®iÓm gèc ®Ó s½n sµng cho qu¸ tr×nh tiÕp theo Chó ý: Lu«n dïng (X0 Y0 Z0) cho vÞ trÝ home position vµ vÞ trÝ lÖnh cña hÖ thèng ®Ó cã sù chÝnh x¸c trong qu¸ tr×nh post processeor. H·y cÈn thËn tr−íc khi b¹n nhËp ®iÓm nµy cho hÖ thèng. Reference Point Hµm nµy ®−îc dïng ®Ó x¸c ®Þnh thªm ®iÓm trë vÒ bªn c¹nh ®iÓm home position cho dông cô trë vª. Hép tho¹i xuÊt hiÖn nh− h×nh vÏ Tool Origin vµ Tool Plane MasterCAM cho phÐp x¸c ®Þnh 3 gèc: system origin, construction plane orgin vµ tool plane origin. HÖ thèng cã gèc ®−îc cµi ®Æt tù ®éng bëi hÖ thèng. Gèc construction plane origin ®−îc dïng ®Ó x¸c ®Þnh l¹i ®−êng ch¹y cña dông cô. Cã 3 gèc ®−îc mÆc ®Þnh trong hÖ th«ng trõ khi chóng ®−îc x¸c ®Þnh l¹i. Nguyªn t¾c x¸c ®Þnh l¹i mÆt ph¼ng dông cô còng gièng nh− x¸c ®Þnh täa ®é b»ng G92. Gi¸ trÞ täa ®é ®−îc ®−a trong tham sè nµy biÓu thÞ gi¸ trÞ täa ®é cña gèc hÖ thèng trong hÖ thèng mÆt ph¼ng dông. Bμi gi¶ng MasterCAM - 104 - Tham sè mÆt ph¼ng dông cô ®−îc dïng ®Ó chän lùa mÆt ph¼ng dông cô cho qu¸ tr×nh hiÖn hµnh. Cã 3 mÆt ph¼ng chÝnh: XY, ZX, YZ. HÖ thèng sÏ ®−a ra m· cña mÆt ph¼ng chän lùa tíi phÇn ch−¬ng tr×nh nh− ë h×nh d−íi ®©y Plane selection Command code MÆt XY G 17 MÆt ZX G18 MÆt ZY G19 C¸c tham sè cã thÓ g¾n víi c¸c tham sè sau: Top Nh×n ë phÝa trªn Front Nh×n ë phÝa sau Back Bottom Right side Nh×n ë phÝa c¹nh ph¶i Lefe side Nh×n ë phÝa c¹nh tr¸i ISO Nh×n theo tiªu chuÈn ISO KÝch vµo nót “ ” trªn hép tho¹i ®−êng ch¹y dao ®Ó më hép tho¹i sau: Bμi gi¶ng MasterCAM - 105 - Rotary Axis Hµm nµy ®−îc dïng ®Ó x¸c ®Þnh trôc X hoÆc Y mµ b¹n muèn xoay quanh nã. Hép tho¹i sÏ ®−îc kÝch ho¹t khi b¹n chän “ ” Contour module: M«®un nµy ®−îc sö dông ®Ó t¹o ra ®−êng ch¹y dao däc theo mét sè c¸c ®−êng th¼ng vµ cung trßn tõ profin cña mét phÇn h×nh häc. C¸c ®èi t−îng nµy ë d¹ng 2D víi chiÒu s©u c¾t kh«ng ®æi. Contour Parameters §Ó khai b¸o cho c¸c tham sè dông cô c¾t, ta ph¶I n¾m ®−îc t¸c dông cña tõng tham sè riªng biÖt vµ c¸ch thøc t¹o ra ®−êng ch¹y dao cña mçi ®−êng cong nhÊt ®Þnh C¸c tham sè nµy ®−îc nhãm trong c¸c môc nh− sau: Z - depth parameter, Depth cuts, Stock to leave, Multipasses, CompÐnations, vµ Lead in/out Z - depth parameter (tham sè chiÒu s©u c¾t) MasterCAM dïng c¸c tham sè sau ®Ó x¸c ®Þnh chiÒu s©u c¾t: X¸c ®Þnh kho¶ng c¸ch an toµn cho mçi lÇn b¾t ®Çu ch¹y dao X¸c ®Þnh sù hñy bá ho¹t ®éng cña dao sau khi kÕt thóc gia c«ng Bμi gi¶ng MasterCAM - 106 - X¸c ®Þnh kho¶ng c¸ch dao b¾t ®Çu ho¹t ®éng X¸c ®Þnh täa ®é Z cña ®Ønh ph«i X¸c ®Þnh chiÒu s©u gia c«ng Tæng chiÒu s©u phÇn kim lo¹i cÇn ph¶I c¾t ®−îc x¸c ®Þnh b»ng 2 tham sè: top of stock vµ depth. Nã b»ng tæng cña 2 yÕu tè trªn Depth cuts chiÒu s©u c¾t tham sè nµy chØ ra sè lÇn gia c«ng vµ gia c«ng tinh ®Ó ®−îc chiÒu s©u c¾t mong muèn. Nã cho phÐp chóng ta t¸c ®éng vµo x¸c ®Þnh l−îng c¾t trong mçi lÇn gia c«ng, còng nh− trong gia c«ng tinh. VËy tæng l−îng ch¹y dao theo h−íng Z lµ chiÒu s©u c¾t mong muèn. Cã 4 tham sè cho chiÒu s©u c¾t xuÊt hiÖn nh− h×nh d−íi ®©y Bμi gi¶ng MasterCAM - 107 - Chuçi qu¸ tr×nh gia c«ng ®−îc x¸c ®Þnh thao thø tù sau ®©y Last finish cut ChiÒu s©u c¾t lÇn cuèi Second to last finish cut ChiÒu s©u c¾t lÇn cuèi qu¸ tr×nh c¾t cuèi Subsequent finish cut ChiÒu s©u c¾t lÇn cuèi trªn tr−íc qu¸ tr×nh c¾t cuèi Last roughing cut ChiÒu s©u c¾t lÇn cuèi qu¸ tr×nh c¾t cuèi lÇn thø nhÊt Next to last roughing cut ChiÒu s©u c¾t phÝa trªn sau qu¸ tr×nh gia c«ng Subsequent roughing cut ChiÒu s©u c¾t tr−íc qu¸ tr×nh trªn Sè lÇn c¾t cña roughing passes ®−îc x¸c ®Þnh nh− sau: stepRough MaxpassesfinishofxsrepFinishcutofdepthTotal passesroughingof ⎥⎦ ⎤⎢⎣ ⎡ ⎟⎠ ⎞⎜⎝ ⎛ = #_ # KÕt qu¶ sÏ ®−îc lµm trßn chuyÓn sang sè nguyªn. Mçi roughing Step (B−íc gia c«ng) sÏ ®−îc tù ®éng tÝnh to¸n l¹i trong c«ng thøc d−íi ®©y steproughing ofpassesfinishofxsrepFinishcutofdepthTotal stepRoughing ##_ ⎥⎦ ⎤⎢⎣ ⎡ ⎟⎠ ⎞⎜⎝ ⎛ = XY stock to leave tham sè nµy ®Þnh râ l−îng kiem lo¹i ®−îc lÊy ra khái ph«I trong qu¸ tr×nh c¾t. Víi c¸ch nµy cho phÐp c¶ 2 h−íng XY vµ Z. Víi h−íng Z ®−îc chØ râ trong hép tho¹i “Depth cuts”. Tham sè nµy trong hép héi tho¹i vÒ tham sè ®−êng cong. Khi mét tham sè non-zero ®−îc ®−a tham sè “stock to leave”, dông cô sÏ c¾t l−îng kim lo¹i ®· ®−îc ®−a ë phÇn tr−íc, h−íng cña qu¸ tr×nh lµm viÖc nµy ®−îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch offset tham sè phÝa. Khi stock ë bªn tr¸I th× viÖc bï sÏ ®−îc bï sang bªn tr¸I, ng−îc l¹i nÕu nã ë bªn ph¶I th× sù bï sÏ ®−îc ®Æt lµ off. Multi passes: MasterCAM dïng bèn tham sè trong hép tho¹i “Multi Passes” ®Ó ®Þnh râ sè thø tù qu¸ tr×nh gia c«ng th« vµ qu¸ tr×nh gia c«ng tinh vµ kho¶ng c¸ch cña chóng ®−îc ®Þnh b»ng c¸ch chän lùa mÆt ph¼ng c¾t. Hép héi tho¹i nµy ®−îc thÓ hiÖn d−íi ®©y Bμi gi¶ng MasterCAM - 108 - Tæng sè ®−êng cong ph¶I v−ît qua sÏ cho ta biÕt tæng cña sè lÇn c¾t cña qu¸ tr×nh c¾t th« vµ c¾t tinh. B−íc cho viÖc gia c«ng th« ®−îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch x¸c ®Þnh cì cña ®−êng kÝnh dao. Sè lÇn c¾t cña qu¸ tr×nh gia c«ng th« ®−îc tÝnh b»ng tû lÖ cña l−îng kim lo¹i ph¶I lÊy ®I vµ b−íc cña qu¸ tr×nh gia c«ng th«. Number of roughing passes = 2 Spacing of roughing passes = 0.25 Number of finish passesing = 2 Spacing of finishing passes = 0.25 Machine finish passes at lµ tham sè ®−îc dïng ®Ó trong qu¸ tr×nh gia c«ng tinh cã thÓ hiÖn chiÒu s©u c¾t cuèi cïng hay tÊt c¶ chiÒu s©u c¾t. Khi “Final depth” ®−îc chän, qu¸ tr×nh gia c«ng cuèi cïng sÏ lµ tæng cña mçi b−íc gia c«ng Compensations tham sè nµy thÓ hiÖn sù dÞch chuyÓn vµ bï dao cña t©m dông cô lµ 1 kho¶ng c¸ch tõ phÝa cña qu¸ tr×nh nµy. Nã th−êng ®−îc quy vµo nh− x¸c ®Þnh tham sè bï ®−êng kÝnh dông cô c¾t (CDC) hoÆc bï b¸n kinh dao. Nã ®−îc dïng trong c¸c øng dông sau ®©y. 1. Cho phÐp ch−¬ng tr×nh chuÈn bÞ c¸c tham sè ®−êng ch¹y dao liªn quan víi phÇn h−íng cña trôc to¹ ®é. 2. Cho phÐp dïng c¸c dông cô c¾t cã ®−êng kÝnh kh¸c nhau ë tõng ®o¹n ch−¬ng tr×nh mµ kh«ng ph¶I viÕt l¹i ch−¬ng tr×nh. 3. Bï dao trong khi thay dao míi, hoÆc tËp hîp c¸c dao… 4. Cho phÐp gia c«ng th« hoÆc tinh víi tõng ®o¹n ch−¬ng tr×nh gièng nhau. Xo¸ hoÆc thu l¹i c¸c ®o¹n ch−¬ng tr×nh cho qu¸ tr×nh gia c«ng tinh ®Ó cã thÓ dïng l¹i c¸c ®o¹n ch−¬ng tr×nh ®ã trong suet qu¸ tr×nh gia c«ng 1st roughing cut 2nd roughing cut 1st finish cut 2nd finish cut 0.25 0.5 0.5 Part boundary Bμi gi¶ng MasterCAM - 109 - Tham sè bï dao cã c¸c tuú chän sau ®©y: tool left (CDC left), tool right (CDC right) vµ tool on (CDC off) Tool left: L−ìi c¾t cña dông cô ®−îc dÞch chuyÓn sang bªn tr¸I cña ®−êng ch¹y dao Tool right: L−ìi c¾t cña dông cô dÞch chuyÓn sang bªn ph¶I cña ®−êng ch¹y dao Tool on: T©m cña dông cô c¾t n»m trªn ®−êng ch¹y dao H×nh sau ®©y thÓ hiÖn hiÖu øng cña 3 lÖnh trªn trong ®−êng ch¹y dao Tool left Tool right H − í n g c h ¹ y d a o H − í n g c h ¹ y d a o H − í n g c h ¹ y d a o Tool on Bμi gi¶ng MasterCAM - 110 - Ba lÖnh bï dao trªn ®−îc m· ho¸ thµnh c¸c m· G_codes lµ: CDC left: G41 CDC right: G42 CDC off: G40 MasterCAM dïng 3 tham sè bï dao ®Ó x¸c ®Þnh c¸ch thøc bï dao: compensation in computer, compensation in control, vµ tip compensation. Hép héi tho¹i xuÊt hiÖn nh− h×nh vÏ trªn. Compensation in control (®iÒu khiÓn bï dao): Tham sè nµy t¹o ra sù bï dao víi c¸c lÖnh G40, G41, G42 cho tõng lo¹i ch−¬ng tr×nh tuú theo sù chän lùa. B¹n cã thÓ ®Æt tham sè nµy lµ “Off”, “Left” , “Right”. Khai b¸o sè bï dao ®−îc chØ ®Þnh lµ ®iÒu khiÓn bï dao. Gi¸ trÞ ®ã ®−îc l−u tr÷ trong qu¸ tr×nh khai b¸o. Gi¸ trÞ ®ã cã thÓ lµ ®−êng kÝnh thùc tÕ cña dao hoÆc gi¸ trÞ kho¶ng thay ®æi gi÷a ®−êng kÝnh dao thiÕt kÕ vµ ®−êng kÝnh thùc tÕ cña dao. Cutter compensation in control Command in part program Left G41 Dd Right G42 Dd Off G40 d lµ gi¸ trÞ ®−êng kÝnh dÞch chuyÓn Gi¸ trÞ ®ã ®−îc l−u l¹i trong ch−¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn CNC. H×nh sau ®©y thÓ hiÖn ¶nh h−ëng cña gi¸ trÞ dÞch chuyÓn trong ch−¬ng tr×nh ®−êng ch¹y dao Chó ý: trªn mµn h×nh m¸y tÝnh, t©m cña dông cô c¾t sÏ kh«ng ®−îc dÞch chuyÓn ngay c¶ khi trong qu¸ tr×nh bï dao b»ng ®iÒu khiÓn ®−îc ®Æt lµ right hoÆc left Compensation in Computer: tham sè nµy lµm cho dông cô c¾t dêi theo h−íng ®· chØ ®Þnh theo ®é dµi ®−ßng kÝnh dông cô c¾t. Tham sè nµy cã thÓ chän lµ left, right hoÆc off. Kh«ng cã m· ®−êng kÝnh bï dao nµo ®−îc chin vµo trong phÇn ch−¬ng tr×nh ngay c¶ trong khi tham sè bï dao trong hÖ Bμi gi¶ng MasterCAM - 111 - thèng ®−îc chØ ®Þnh lµ left hoÆc right. Chó ý r»ng sÏ lµm thay ®æi gi¸ trÞ to¹ ®é cña t©m ®−êng ch¹y dao dông cô c¾t. Chó ý r»ng viÖc chän lùa ®óng c¸c tham sè bï dao cho qu¸ tr×nh øng dông th−êng b©y bèi rèi. Hai nh©n tè ®Ó c©n nh¾c trong viÖc chän lùa l−îng bï dao lµ: 1. §−êng kÝnh dông cô cã ®óng víi thùc tÕ cÇn chän lùa hay kh«ng? 2. Dông cô ®· ®−îc l¾p vµo hay ch−a? B¶ng sau thÓ hiÖn sù phèi hîp cña 2 tham sè bï dông cô c¾t C¸c c¸ch dïng l−îng bï dao cña hÖ ®iÒu khiÓn vµ hÖ thèng HÖ thèng tù ®éng bï dao LÖnh CDC Chó thÝch H×nh minh ho¹ Off Off Kh«ng §−a ra mét phÇn pr«fin kh«ng ®óng. Lçi kÝch th−íc ë tÊt c¶ c¸c phÝa ®Òu gièng nhau v× cã cïng mét gi¸ trÞ b¸n kÝnh Off On (Right or Left) Kh«ng §−êng kÝnh thùc tÕ ph¶I gièng nh− ®−êng kÝnh thiÕt kÕ. NÕu kh«ng sÏ gÆp lçi vÞ trÝ. Lçi vÞ trÝ gièng nhau cña mét nöa sù kh¸c nhau gi÷a ®−êng kÝnh thiÕt kÕ vµ ®−êng kÝnh thùc tÕ On (Right or Left) Off G41 Dxx or G42 Dxx §−êng kÝnh dông cô thùc tÕ ph¶I ®−îc nhËp vµo b»ng c¸ch khai b¸o (Dxx) ®Ó khai b¸o phÇn pr«fin chÝnh x¸c Bμi gi¶ng MasterCAM - 112 - On (Right or Left) On (Right or Left) G41 Dxx or G42 Dxx C¸c ®iÓm kh¸c nhau gi÷a ®−êng kÝnh dông cô thùc tÕ vµ thiÕt kÕ ®−îc nhËp vµo trong viÖc chän lùa khai b¸o Chó ý: §Æt 2 chÕ ®é bï dao b»ng m¸y tÝnh hoÆc b»ng ®iÒu khiÓn thµnh On (Right or Left). Nã cho phÐp dông cô thay ®æi vÞ trÝ ®Õn vÞ trÝ thÝch hîp vµ ngoµi ra nã cßn cho phÐp dao ®éng gi÷a ®−êng kÝnh dông cô thùc tÕ vµ thiÕt kÕ ®Ó ®−îc båi th−êng b»ng c¸ch sö dông viÖc ®iÒu khiÓn bï dao. Gi¸ trÞ bï ®−îc ®−a. Gi¸ trÞ bï ®−îc ®−a trong b¶ng ®¨ng ký nªn ®−îc ®Æt lµ 0 nªn khi kh«ng cã gi¸ trÞ dao ®éng ®−êng kÝnh, ngoµi ra gi¸ trÞ bï dao lµ kho¶ng kh¸c nhau gi÷a 2 ®−êng kÝnh. Chó ý: Compensation tham sè nµy cho phÐp b¹n chän lùa l−îng bï dao ë bªn c¹nh dông cô c¾t hoÆc ®Ønh cña nã. H×nh sau sÏ thÓ hiÖn c¸ch x¸c ®Þnh t©m cña dông cô vµ ®Ønh viÒn cña nã cho 3 lo¹i dông cô c¾t sau ®©y: ®Çu b»ng, ®Çu trßn, c¹nh trßn. H×nh minh ho¹ ¶nh h−ëng cho viÖc chän lùa l¹i t©m dông cô hay c¹nh viÒn cña dông cô trong thiÕt kÕ ®−êng ch¹y dao 3D. Roll Cutter round corers: tham sè nµy ®Þnh nghÜa ®−êng ch¹y dao t¹i c¸c gãc t¹o thµnh 2 ®−êng th¼ng liªn kÕt. Mét cung trßn ®−îc chin vµo theo h−íng mµ m« h×nh ®· chän lùa. Tham sè nµy cã ®−îc bÊt t¾t (1) thµnh gãc ®Æc (Sharp), (2) kh«ng gãc (None), vµ (3) tÊt c¶ c¸c gãc (All). Mét gãc ®Æc ®−îc x¸c ®Þnh bao gåm mét gãc nhá h¬n 1800 (trong phÝa kim lo¹i) (H×nh d−íi ®©y). B¶ng tíi ®−a cho c¸c lo¹i ®−êng ch¹y dao theo gãc, cã 3 lo¹i ®iÓn h×nh Bμi gi¶ng MasterCAM - 113 - Sharp Corner Mode Toolpath Sharp corners All corners None corners Lead in/ out : MasterCAM cho phÐp thªm mét ®−êng th¼ng hoÆc cung trßn di chuyÓn tíi ®iÓm b¾t ®Çu hoÆc kÕt thóc cña ®−êng ch¹y dao ®Ó lµm m−ît cña sù di chuyÓn cña dông cô vµ ph«i. Sù di chuyÓn khi thªm vµo ®iÓm b¾t ®Çu cña ®−êng ch¹y dao ®−îc coi nh− lµ lead in move, sù di chuyÓn khi thªm vµo ®iÓm cuèi ®−êng ch¹y dao ®−îc coi nh− lµ lead out move. Bμi gi¶ng MasterCAM - 114 - Entry/ Exit line: ®−êng th¼ng nªu trªn cã thÓ ®−îc thªm vµo b»ng 2 c¸ch nh− sau: vu«ng gãc vµ tiÕp xóc. Thªm theo ph−¬ng ph¸p vu«ng gãc lµ thªm ®−êng th¼ng theo h−íng vu«ng gãc víi ®o¹n ®−êng ch¹y dao vu«ng gãc liÒn kÒ, trong khi theo ph−¬ng ph¸p tiÕp xóc lµ thªm ®−êng th¼ng tiÕp xóc víi ®o¹n ®−êng ch¹y dao vu«ng gãc liÒn kÒ. Tham s “Ramp height” x¸c ®Þnh chiÒu s©u Z cho viÖc dÞch chuyÓn s©u xuèng tõ ®iÓm b¾t ®Çu cña ®−êng th¼ng dÞch chuyÓn tíi ®iÓm kÕt thóc cña ®−êng th¼ng ®ã. HoÆc chiÒu s©u c¾t Z cho qu¸ tr×nh dÞch dap ra tõ ®iÓm b¾t ®Çu cña ®−êng th¼ng dÞch chuyÓn tíi ®iÓm kÕt thóc cña nã. Entry/ Exit arc : mét ®−êng th¼ng ®−îc thªm vµo tíi lèi ¨n dao hoÆc tho¸t dao cña ®−êng ch¹y dao ®−îc x¸c ®Þnh b»ng 3 tham sè sau ®©y: Radius: x¸c ®Þnh gi¸ trÞ ®−êng kÝnh cña ®−êng cong ¨n dao vµ tho¸t dao Sweep: x¸c ®Þnh gi¸ trÞ gãc ®é cña ®−êng cong ¨n dao vµ tho¸t dao Helix height: x¸c ®Þnh sù thay ®æi cña chiÒu s©u c¾t cña ®−êng spline xo¾n gãc Pocket Modun M«®un nµy ®−îc dïng ®Ó t¹o ra ®−êng ch¹y dao ®Ó gia c«ng l−îng kim lo¹i n»m bªn trong cña mm«t ®−êng cong kÝn. HoÆc ®Ó gia c«ng mÆt ph¼ng vµ gia c«ng c¸c ®¶o. M«®un nµy cã 2 hép tho¹i chÝnh nh− sau ®−îc dïng x¸c ®Þnh hép vµ tham sè m¸y. Chóng ®−îc thÓ hiÖn trong h×nh d−íi ®©y: Bμi gi¶ng MasterCAM - 115 - C¸c tham sè cña hép héi tho¹i Hép héi tho¹i ®−îc xuÊt hiÖn nh− h×nh vÏ d−íi ®©y. Nã bao gåm t¸m nhãm tham sè sau ®©y: Z-depth parameters, Depth parameters, Facing parameters, lapered walls parameters, Advanved parameters, Machining direrion vµ c¸c th«ng sè kh¸c Bμi gi¶ng MasterCAM - 116 - Z-depth parameters : Nhãm th«ng sè nµy th−êng ®−îc dïng ®Ó x¸c ®Þnh chiÒu s©u c¾t cña ®−êng ch¹y dao. Chóng còng t−¬ng tù nh− m«®un contour, ë ®©y chóng ta kh«ng ®Ò cËp ®Õn chi tiÕt mµ chØ h−íng dÉn c¸ch x¸c ®Þnh c¸c th«ng sè trªn. Depth parameters cã s¸u tham sè cña hép tho¹i nµy nh− sau: C¸c tham sè nµy thØ còng t−¬ng tù nh− trong tr−êng hîp m«®un contour nh−ng chóng ®Æc biÖt hiÖu qu¶ trong tr−êng hîp gia c«ng c¸c lo¹i ®¶o. “Use island depths” lµ tham sè ®Ó chØ chiÒu s©u c¾t cho tr−êng hîp gia c«ng c¸c ®¶o. Facing parameters : Nhãm bèn tham sè nµy lµ kÐo dµi ®−êng ch¹y dao gi÷a viÖc sö dông lÖnh facing vµ kh«ng dïng lÖnh facing. Mét l−îng kÐo dµi cña ®−êng ch¹y dao ®Õn s¸t ®−êng biªn ®−îc x¸c ®Þnh theo 2 tham sè sau Bμi gi¶ng MasterCAM - 117 - Overlap percentage: Mét l−îng trÌn thªm b»ng c¸ch x¸c ®Þnh phÇn tr¨m ®−êng kÝnh dông cô c¾t. Overlap amout: H−íng cña l−îng trÌn thªm ®−îc ®−a b»ng c¸ch ®−a ra gi¸ trÞ cña tham sè nµy. Tapered Walls Parameters : t¹o kh¶ n¨ng t¹o ra mét ®−êng ch¹y dao ®Ó gia c«ng mét hép víi kiÓu c¾t h×nh nãn KÝch vµo nót bÊm Tapered wall ë phÝa d−íi cña hép tho¹i ta ®−îc hép tho¹i nh− h×nh d−íi ®©y: Machining direction : tham sè nµy ®Ó x¸c ®Þnh lo¹i m¸y phay ®−îc dïng trong gia c«ng. Nã bao gåm hai tuú chän sau ®©y: Bμi gi¶ng MasterCAM - 118 - Climb: T¹o ra ®−êng ch¹y dao ®I ng−îc h−íng qua cña qu¸ t×nh phay (Phay nghÞch) Conventional: T¹o ra ®−êng ch¹y dao theo b×nh th−êng cña qu¸ tr×nh phay (Phay thuËn) Advanced Parameters: Tham sè nµy ®−îc dïng ®Ó x¸c ®Þnh dung sai cña qu¸ tr×nh c¾t vµ b−íc xo¾n cña qu¸ tr×nh gia c«ng. Hép héi tho¹i xuÊt hiÖn nh− h×nh vÏ d−íi ®©y: Remachining Parameters : Tham sè nµy ®−îc dïng ®Ó ®iÒu khiÓn hay remachining ®−îc sö dông bËt hoÆc t¾t chøc n¨ng nµy thµnh On sÏ ®−îc ®−êng ch¹y dao. Other parameters danh s¸ch c¸c tham sè nµy ®−îc liÖt kª d−íi ®©y Tip comp: X¸c ®Þnh l−îng bï dao t¹i ®−êng viÒn hay t¹i t©m dao Roll cutter around corners: ChØ ra lo¹i gãc cuén (Sharp, Alll, hoÆc None) Linearization tolerance: X¸c ®Þnh gi¸ trÞ dung sai cña ®−êng cong tuyÕn tÝnh Stock to leave: X¸c ®Þnh l−îng cßn l¹i cho qu¸ tr×nh sau gia c«ng Roughing/ Finishing parameters Hép héi tho¹i ®−îc thÓ hiÖn nh− h×nh d−íi ®©y Bμi gi¶ng MasterCAM - 119 - Cutting method MasterCAM cung cÊp 6 ph−¬ng ph¸p c¾t cho qu¸ tr×nh c¾t hép lµ: Zigzag, Constant overlap spiral, Parallel spiral, Parallel spiral/clean corners, Morph spiral, True spiral, and One way. B¶y ph−¬ng ph¸p c¾t trªn ®−îc nhãm thµnh 2 categoies nh− sau: Zigzag vµ Spiral. Nhãm Zigzag cã 2 tuú chän nh− sau: Zigzag vµ One way. Nhãm Spiral cã n¨m tuú chän chÝnh. Zigzag method : Ph−¬ng ph¸p nµy t¹o ra 1 ®−êng th¼ng håi vµ 4 ®−êng th¼ng ch¹y dao ®Ó gia c«ng hép. H−íng cña ®−êng ch¹y dao ®−îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch x¸c ®Þnh b»ng tham sè gãc gia c«ng. Tham sè gãc gia c«ng còng ®−îc quyÕt ®Þnh bëi ®iÓm b¾t ®Çu cña ®−êng ch¹y dao. Gãc cña dông cô c¾t ®−îc tÝnh to¸n tõ vÞ trÝ cña trôc X vµ mét gãc x¸c ®Þnh ng−îc chiÒu kim ®ång hå vµ mét gãc ©m theo chiÒu kim ®ång hå Ph−¬ng ph¸p “One way” còng t¹o ra mét ®−êng ch¹y dao gièng nh− ph−¬ng ph¸p trªn. §iÓm kh¸c lµ ph−¬ng ph¸p nµy t¹o ra ®−êng ch¹y dao theo cïng 1 h−íng. Chóng t¹o ra mét r·nh vµ lïi l¹i theo h−íng Z nhanh chãng tíi ®iÓm b¾t ®Çu tiÕp theo vµ ®−a mét r·nh theo h−íng ®· x¸c ®Þnh. §−êng ch¹y dao theo mÉu ®ã cø tiÕp tôc cho ®ªn khi hoµn thµnh c«ng viÖc gia c«ng. H−íng cña ®−êng ch¹y dao ®−îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch x¸c ®Þnh qu¸ tr×nh phay thuËn hay phay nghÞch ®· ®−îc x¸c ®Þnh. Spiral method : Ph−¬ng ph¸p nµy dông cô c¾t b¾t ®Çu tõ t©m cña hép hoÆc ®iÓm b¾t ®Çu cña hép vµ xo¾n theo nã theo ®−êng biªn cña hép. Nã gåm 5 lo¹i sau: Constant overlap spiral: T¹o ra ®−êng ch¹y dao h×nh xo¸y víi b−íc xo¨n cè ®Þnh Parallel spiral: T¹o ra ®−êng ch¹y dao xo¾n èc song song Paralled spiral, Clean corners: T¹o ra ®−êng ch¹y dao xo¾n èc víi gãc quÐt Morph spiral: T¹o ra ®−êng ch¹y dao xo¾n theo biªn d¹ng, ph−¬ng ph¸p nµy cÇn Ýt nhÊt ph¶i cã mét ®¶o. Nã t¹o ra qu·ng ®−êng ch¹y dao dµi h¬n c¸c ph−¬ng ph¸p kh¸c True spiral: T¹o ra ®−êng ch¹y dao xo¾n èc theo b−íc cè ®Þnh Bμi gi¶ng MasterCAM - 120 - Bμi gi¶ng MasterCAM - 121 - Mçi ph−¬ng ph¸p ®Òu cã 2 c¸ch ®Ó x¸c ®Þnh ®iÓm b¾t ®Çu cña hép: §iÓm xo¾n vµo vµ ®iÓm xo¾n ra. MasterCAM dïng tham sè “Spiral inside to outside” ®Ó x¸c ®Þnh ph−¬ng ph¸p cÇn dïng. Ph−¬ng ph¸p ®iÓm ra cña dông cô c¾t t¹i t©m cña hép hoÆc x¸c ®Þnh ®iÓm b¾t ®Çu vµ vßng xo¾n cña hép. Theo ph−¬ng ph¸p spiral in dông cô sÏ dÞch chuyÓn theo h−íng gi¶m liªn tôc tõ ngoµi vá hép tíi t©m cña hép Stepover : gi¸ trÞ nµy lµ kho¶ng c¸ch gi÷a 2 ®−êng ch¹y dao s¸t nhau kÒ hép. Gi¸ trÞ nµy ®−îc x¸c ®Þnh theo 2 tham sè sau ®©y: Stepover percentage: X¸c ®Þnh b−íc tÝnh theo tû lÖ víi ®−êng kÝnh dung cô c¾t Stepover distance: x¸c ®Þnh b−íc b»ng mét h»ng sè cho tr−íc HÖ thèng sÏ tù ®iÒu chØnh gi¸ trÞ c¸c tham sè kh¸c khi 1 gi¸ trÞ ®−îc ®−a thµnh mét tham sè. C¸c ®¶o n»m bªn trong ®−êng biªn cña hép chóng kh«ng ®−îc gia c«ng trong suèt qu¸ trinh t¹o hép. C¸c ®¶o ®ã ph¶I lµ mét ®−êng cong ®ãng. MasterCAM cã kh¶ n¨ng liªn kÕt c¸c phÇn pr«fin ®ã ®Ó t×m ra ®−êng ch¹y dao hîp lý trªn ph«I, c¸c phÇn pr«fin ®−îc kÕt hîp t¹o thµnh. NÕu trong hép cã nhiÒu ®¶o kh¸c nhau cïng t¹o nªn mét ®¶o cã nhiÒu ®−êng vßng mµ trªn ®ã ®−îc chän lùa. Trong 2 tr−êng hîp ®¶o sau ®©y, hÖ thèng sÏ nh¾c nh− sau “click inside pocket”. NÕu hép thø nhÊt ®−îc chän lùa th× hép thø nhÊt ®−îc coi lµ vßng thø nhÊt, c¸c ®−êng cong cßn l¹i sÏ ®−îc coi lµ ®¶o. NÕu ®−êng cong thø hai ®−îc chän th× hép ®−îc thÓ hiÖn tÊt c¶ c¸c ®−êng cong trong vßng thø hai. Bμi gi¶ng MasterCAM - 122 - Rough Entry Hµm nµy chØ râ c¸ch thøc cña ®−êng vµo cña ®−êng ch¹y dao mÉu. KÝch vµo “ ” ë gi÷a hép tho¹i “Roughing/ Finishing parameters” sÏ më hép héi tho¹i Rough Entry. SÏ cã 2 c¸ch thøc thÓ hiÖn hép héi tho¹i; mét lµ theo ®−êng xo¾n èc, hai lµ theo ®−êng dèc thÓ hiÖn nh− h×nh d−íi ®©y Bμi gi¶ng MasterCAM - 123 - Ch−¬ng IV ThiÕt kÕ m« h×nh h×nh häc 3D MasterCAM X cung cÊp mét nhãm c¸c th«ng sè c«ng cô ®Ó t¹o ra c¸c h×nh khèi 3D. Ta sö dông c¸c c«ng cô 3D ®Ó tao ra c¸c bÒ mÆt ph«i cã d¹ng 3D kh¸c nhau. Trong ch−¬ng nµy giíi thiÖu c¸c c«ng cô t¹o bÒ mÆt 3D. MasterCAM X sÏ cung cÊp cho c¸c b¹n c¸c c«ng cô cña m«®un nµy: Solid Extrude, Solid Revolve, Solid Sweep, Solid Loft,… (xem h×nh bªn) 1. C«ng cô Extrude (t¹o khèi c¬ së) C«ng cô Extrude ®−îc sö dông ®Ó t¹o khèi, nã cã chøc n¨ng kÐo mét ®èi t−îng vÏ ph¸c 2D thµnh vËt thÓ khèi (còng cã thÓ lµm t¨ng hoÆc gi¶m thÓ tÝch khèi cña vËt thÓ) C¸c b−íc thùc hiÖn nh− sau: - T¹o ®èi t−îng 2D b»ng c¸c c«ng cô 2D trªn MasterCAM - Vµo menu Soilds > Solids Extrude. Click chän ®íitîng 2D, råi nhÊp OK, xuÊt hiÖn hép tho¹i Extrude Chain nh− h×nh trªn Trong ®ã: Extrude: + Create Body: t¹o vËt thÓ khèi (h×nh a) + Cut Body: c¾t khèi vËt thÓ ®ã cã s½n (h×nh b) + Add Boss: GhÐp c¸c khèi vËt thÓ (h×nh c) Bμi gi¶ng MasterCAM - 124 - H×nh 4.2a) h×nh 4.2 b) H×nh 4.2c) + Extrude by specified distance: chiÒu dÇy vËt thÓ. + Extend to point: t¹o khèi vËt thÓ tíi mét ®iÓm + Vector: t¹o khèi vËt thÓ theo to¹ ®é vect¬ + Re - select: Thay ®æi h−íng kÐo cña vËt thÓ. Ta cã thÓ tuú chän thay ®æi b»ng c«ng cô ®Ó ®−îc h−íng thÝch hîp + Reverse direction: §æi h−íng kÐo dµi theo chiÒu ng−îc l¹i + Both direction: t¹o vÒ 2 phÝa cña ®èi t−îng 2D + Draft: T¹o khèi v¸t víi mét gãc cho tr−íc: - Click chän Outward: (h×nh 4.3a) - Kh«ng chän Outward: (h×nh 4.3b) H×nh 4.3a) H×nh 4.3b) Bμi gi¶ng MasterCAM - 125 - Thin Wall: T¹o vËt thÓ r¾n cã thµnh máng: + Thicken Inward: h−íng dÞch chuyÓn cña thµnh máng ®i vµo (h×nh 4.4a) + Thicken Outward: h−íng dÞch chuyÓn cña thµnh máng ®i ra (h×nh 4.4b) + Thicken Both Directions: h−íng dÞch chuyÓn cña thµnh máng ®i vÒ 2 phÝa (h×nh 4.4c) §èi t−îng 2D gèc §èi t−îng 2D gèc §èi t−îng 2D gèc H×nh 4.4a) H×nh 4.4b) H×nh 4.4c) 2. C«ng cô Revolve (t¹o khèi trßn xoay) C«ng cô Revolve ®−îc sö dông ®Ó t¹o khèi, nã cã chøc n¨ng xoay mét ®èi t−îng vÏ ph¸c 2D quanh 1 ®−êng th¼ng nµo ®ã thµnh vËt thÓ trßn xoay. Chó ý: - MÆt ph¼ng vÏ ph¸c chøa biªn d¹ng gèc vµ ®−êng Centerline ph¶i ®−îc kÝck hoÆt vµ trªn ®ã cã chøa mét biªn d¹ng gèc vµ mét Centerline duy nhÊt - Biªn d¹ng gèc kh«ng ®−îc c¾t qua ®−êng Centerline. C¸c b−íc thùc hiÖn nh− sau: o T¹o 2 ®èi t−îng vÏ ph¸c 2D b»ng c¸c c«ng cô vÏ 2D trong MasterCAM X o Click chän menu Solids >Solids Revolve. Click chän ®èi t−îng 2D cÇn xoay rèi nhÊn Enter, sau ®ã chän ®−îc th¼ng lµm trôc. XuÊt hiÖn hép tho¹i Revoleve Chain nh− h×nh 4.5. Bμi gi¶ng MasterCAM - 126 - H×nh 4.5 Trong ®ã: Revolve: + Create Body: t¹o vËt thÓ khèi trßn xoay (h×nh 4.5a) H×nh 4.5a) H×nh 4.5b) H×nh 4.5c) Bμi gi¶ng MasterCAM - 127 - + Cut Body: C¾t khèi vËt thÓ ®ã cã s¨bx theo biªn d¹ng trßn xoay (h×nh 4.5b) + Add Boss to Body: ghÐp vËt thÓ khèi víi métvËt thÓ khèi trô xoay (h×nh 10.5c) + Start angle: gãc b¾t ®Çu qu¸ tr×nh xoay + End angle: gãc kÕt thóc qu¸ tr×nh xoay + Re-select: thay ®æi h−íng xoay cña vËt thÓ. Ta cã thÓ tuú chän thay ®æi b»ng c¸c c«ng cô ®Ó ®−îc h−íng thÝch hîp Thin Wall: T¹o vËt thÓ r¾n trßn xoay cã thµnh máng còng gièng nh− t¹o vËt thÓ khèi Extrude: + Thicken Inward: h−íng dÞch chuyÓn cña thµnh máng ®i vµo + Thicken Outward: h−íng dÞch chuyÓn cña thµnh máng ®i ra + Thicken Both Directions: h−íng dÞch chuyÓn cña thµnh máng ®i vÒ 2 phÝa 3. C«ng cô Sweep: (t¹o khèi däc theo biªn d¹ng) C«ng cô Sweep t¹o ra c¸c khèi c¬ së, khèi dùng ®øng, khoÐt b»ng ph−¬ng ph¸p duy chuyÓn biªn d¹ng trªn mÆt vÏ ph¸c däc theo mét ®−êng d·n Chó ý: - Biªn d¹ng ph¶i kÝn víi h×nh khèi, ®èi víi mÆt th× cã thÓ lµ biªn d¹ng kÝn hoÆc hë - C¸c ®−êng dÉn cã thÓ kÝn hoÆc hë, ®−êng dÊn kh«ng ®−îc c¼t chÝnh nã vµ ®¼m b¶o sao cho m« h×nh ®−îc t¹o ra th× bÒ mÆt cña nã kh«ng ®−îc giao nhau. - §iÓm b¾t ®Çu cña ®−êng dÉn ph¶i ®i qua hoÆc n»m trong biªn d¹ng C¸c b−íc thùc hiÑn nh− sau: - VÏ mét biªn d¹ng kÝn, kh«ng giao nhau, trªn mét mÆt ph¼ng. - T¹o mét ®−êng dÉn ®i qua biªn d¹ng trong mÆt ph¼ng chøa biªn d¹ng, còng cã thÓ ®−êng dÉn lµ c¹nh cña m« h×nh. H×nh 4.6 - KÝch chän menu Solids>Solids Sweep chän mét biªn d¹ng, Ên Enter sau ®ã chän ®−êng d©nc, Ên Enter. Bμi gi¶ng MasterCAM - 128 - - XuÊt hiÖn b¶ng tuú chän nh− h×nh 4.6 Trong ®ã cã 3 tuú chän: o Create body: t¹o vËt thÓ khèi míi o Cut body: c¾t mét thÓ cã s½n theo biªn d¹ng cña vËt thÓ míi t¹o ra o Add Boss: ghÐp mét vËt thÓ míi víi vËt thÓ ®ã ®· cã s½n 4. C«ng cô Loft: (t¹o c¸c m« h×nh phøc t¹p) C«ng cô Loft cho phÐp t¹o c¸c m« h×nh cã d¹ng phøc t¹p b»ng c¸ch nèi c¸c biªn d¹ng trªn c¸c mÆt ph¼ng. Nã kh«ng h¹n chÕ sè biªn d¹ng vÏ ph¸c. Nh−ng chó ý c¸c biªn d¹ng ph¶i ®−îc s¾p xÕp sao cho khi t¹o vËt thÓ th× bÒ mÆt cña vËt thÓ kh«ng ®−îc giao nhau. Khi sö dông c«ng cô Loft th× c¸c biªn d¹ng kh«ng ®−îc cïng n»m trªn mét mÆt ph¼ng. C«ng cô Loft lµ c«ng cô phøc t¹p, do ®ã nã cã nhiÒu c¸ch sö dông kh¸c nhau. C¸c b−íc thùc hiÖn nh− sau: - VÏ c¸c biªn d¹ng khÐp kÝn, kh«ng giao nhau trªn c¸c mÆt ph¼ng. - KÝch chän menu Solids>Solids Loft chän lÇn l−ît c¸c biªn d¹ng råi Ên Enter - XuÊt hiÖn b¶ng tuú chän nh− h×nh 4.7 H×nh 4.7 Trong ®ã cã 3 tuú chän: - Create Body: t¹o vËt thÓ khèi míi - Cut body: c¾t mét vËt thÓ cã s½n theo biªn d¹ng cña v¹t thÓ míi t¹o ra - Add boss: ghÐp mét vËt thÎ míi víi vËt thÓ ®· cã s½n. 5. C«ng cô Fillet (vª trßn c¸c c¹nh hoÆc ®Ønh cña ®èi t−îng): C«ng cô Fillet cã chøc n¨ng vª trßn c¸c c¹nh hoÆc c¸c ®Ønh cña ®èi t−îng. Cã hai lùa chän cho ®èi t−îng Fillet lµ theo ®−êng, mÆt víi mÆt. C¸c b−íc thùc hiÖn nh− sau: 5.1 Fillet theo ®−êng: KÝch chän menu Solids>Fillet>Solids Fillet…sau ®ã kÝch chän ®−êng cÇn Fillet råi Ên Enter. XuÊt hiÖn b¶ng th«ng sè hinh 4.8 vµ ta nhËp c¸c th«ng sè. Bμi gi¶ng MasterCAM - 129 - H×nh 4.8 5.2 Fillet theo mÆt víi mÆt: KÝch chän menu Solids>Fillet>Face -face fillet. Sau ®ã kÝch chän c¸c mÆt cÇn fillet råi Ên Enter. XuÊt hiÖn b¼ng th«ng sè nh− h×nh 4.9 vµ ta nhËp c¸c th«ng sè. H×nh 4.9 6. C«ng cô Chamfer (V¸t mÐp c¸c ®Ønh hoÆc c¸c c¹nh) C«ng cô nµy cã chøc n¨ng gÇn gièng c«ng cô Chamfer trong 2D, nh−ng ë trong m« h×nh 3D th× c¸c c¹nh (Edge) hoÆc c¸c ®Ønh (Vertex) bÞ v¸t mÐp. Cã 3 lùa chän cho ®ãi t−íng Chamfer. C¸c b−íc thùc hiÖn nh− sau: 6.1 Theo mét th«ng sè (2 c¹nh v¸t cã ®é dµi b»ng nhau): KÝch chän menu Solids>Chamfer>Solids one - distance chamfer…Sau ®ã kÝch chän ®−êng cÇn chamfer råi Ên Enter. XuÊt hiÖn b¶ng th«ng sè nh− h×nh 4.10 vµ ta nhËp ®é dµi c¹nh v¸t. H×nh 4.10 Bμi gi¶ng MasterCAM - 130 - 6.2 Theo 2 th«ng sè kh¸c nhau: (hai c¹nh v¸t cã ®é dµi kh«ng b»ng nhau) KÝch chän menu Solids>Chamfer>Solids two - distance chamfer…Sau ®ã kÝch chän ®−êng cÇn chamfer råi Ên Enter. XuÊt hiÖn b¶ng th«ng sè nh− h×nh 4.11 vµ ta nhËp ®é dµi 2 c¹nh v¸t. H×nh 4.11 6.3 Theo 2 th«ng sè kh¸c nhau (®é dµi 1 c¹nh vµ gãc v¸t) KÝch chän menu Solids>Chamfer>Solids two - distance chamfer…Sau ®ã kÝch chän ®−êng cÇn chamfer råi Ên Enter. XuÊt hiÖn b¶ng th«ng sè nh− h×nh 4.12 vµ ta nhËp ®é dµi 1 c¹nh v¸t vµ gãc nghiªng. 7. C«ng cô Shell (t¹o vá) T¹o vá b»ng c¸ch khoÐt rçng chi tiÕt, ®Ó më mÆt ®ã chän, vµ t¹o thµnh máng trong c¸c mÆt chßn l¹i Bμi gi¶ng MasterCAM - 131 - øng dông Mastercam víi trung t©m Bridgeport TC1 Sau ®©y lµ 1 sè vÝ dô vÒ thiết kế gia c«ng chi tiết c¬ khÝ trong trung t©m Bridgeport TC1 víi sù trợ gióp cña m¸y tÝnh sö dông phÇn mÒm MastercamX. Bản vẽ thiết kế chi tiết . 1.1 VÏ thiÕt kÕ chi tiÕt gia c«ng. Step 1: Vµo Matercam Step 2 : Ph©n tÝch c¸c ®èi t−îng cña b¶n vÏ:Mét trong nh÷ng yªu cÇu ®Çu tiªn khi x©y dùng b¶n vÏ lµ nhËn biÕt c¸c ®èi t−îng trong b¶n vÏ vµ thø tù x©y dùng c¸c ®èi t−îng ®ã Step 3 : T¹o 4 h×nh trßn Chän Create → Atc →Circle Center Point hoÆc chän biÓu t−îng VÏ ®−êng trßn thø 1 NhËp to¹ ®é ®iÓm t©m : NhËp ®−êng kÝnh : VÏ ®−êng trßn thø 2 NhËp to¹ ®é ®iÓm t©m : NhËp ®−êng kÝnh : VÏ ®−êng trßn thø 3 NhËp to¹ ®é ®iÓm t©m NhËp ®−êng kÝnh : VÏ ®−êng trßn thø 4 NhËp to¹ ®é ®iÓm t©m Hình 9.1 Bμi gi¶ng MasterCAM - 132 - NhËp ®−êng kÝnh : Ta được kết quả như h×nh 9.2 . Step 4 : T¹o ®−êng vßng cung Chän Create → Arc → Create Cirde Edge Point KÝch chän : NhËp b¸n kÝnh : KÝch chän c¸c ®èi t−îng cÇn tiÕp xóc Chó ý : V× b¸n kÝnh lín nªn sÏ cã nhiÒu cung trßn xuÊt hiÖn do ®ã b¹n ph¶i kÝch chuét vµo ®óng cung trßn b¹n cÇn chän. Ta được kết quả như h×nh 9.3 Step 5 : T¹o cung bªn trong Chän Xfrom → Xfrom Offset HiÖn ra b¶ng th«ng sè, ta chän copy vµ nhËp l−îng offset Chän ®èi t−îng ®−îc Offser vµ chän h−íng Offset. Ta được kết quả như h×nh 9.4. Step 6 : T¹o 2 cung trßn phÝa d−íi Lµm nh− Step 4 vµ step 5 ( víi b¸n kÝnh ). Ta được kết quả như h×nh 9.5. Hình 9.2 Hình 9.3 Hình 9.4 Hình 9.5 Bμi gi¶ng MasterCAM - 133 - Step 7 : L−în c¸c gãc ë bªn trong Chän Create → Fillet → Fillet Entities hoÆc biÓu t−îng KÝch chän biÓu t−îng NhËp b¸n kÝnh : Chän lÇn l−ît c¸c ®èi t−îng cÇn Fillet. Ta được kết quả như h×nh 9.6. Step 8 : C¾t bá nh÷ng phÇn thõa Chän Edit → Trim/ Beak KÝch chän Divide Chän ®èi t−îng cÇn c¾t bá. Ta ®−îc kết quả như h×nh 9.7. Step 9 : Save file l¹i Chän File → Save với tên BAITAP_1 1.2 ThiÕt lËp ®−êng ch¹y dao . 1.2.1 Chọn loại m¸y gia c«ng : Menu Machine T pe > Mill > 2 C:\...MACHINE\MILL 3-AXIS VMC.MMD ( M¸y Bridgeport TC 1 lµ m¸y phay 3 trục trụ đứng ) 1.2.2 Gia công 3 lỗ bằng phương ph¸p khoan : Menu Toolpaths > Drill Toolpaths KÝch chọn t©m lỗ cần khoan, sau ®ã kÝch chọn OK. Xuất hiện bảng th«ng số Simple drill. Trong ®ã: ¾ Toolpath parameters : - Chọn loại dao khoan ( dùng dao khoan có đường kính bằng đường kính lỗ khoan ). Hình 9.7 Hình 9.6 Bμi gi¶ng MasterCAM - 134 - Hình 9.8 Select library tool > Filter > None > KÝch chọn vµ c¸c th«ng số kh¸c + §−êng kÝnh ( tool Diameter ) : Equal, 18.0 + Thµnh phần cấu tạo ( Tool Material ) - Tốc độ : + Quay trục chÝnh : + Tiến dao : - Số hiệu dao vµ lượng bï dao : + Số hiệu dao (vị trÝ của con dao trong æ tÝch dao) : + Vị trÝ bï dao : - Chất b«i tr¬n : kÝch chọn sẽ xuất hiện bảng th«ng số, chọn chất b«i trơn cho phï hợp + Flood : dßng chảy + Mist : s−¬ng mï + Thru-tool : Ta được kết quả như h×nh 9.8 ¾ Simple drill : - Khoảng rót dao lín khỏi bề mặt ph«i : ( khoảng c¸ch an toµn ). Bμi gi¶ng MasterCAM - 135 - hình 9.9 Hình 9.10 - Bề mặt chuẩn : - Chiều sâu cắt : - Vị trÝ tÝnh từ đầu lưỡi cắt : Ta được kết quả như h×nh 9.9 Nhưng do lỗ khoan φ36 quá lớn ta cã thể khoan mồi bằng mũi khoan φ18 rồi phay hốc trßn. Trong ®ã cø 1 lỗ khoan mồi để gia c«ng lỗ φ36 vµ 1 lỗ khoan mồi để gia c«ng cắt đứt hốc bªn trong ở phần sau . Ta được kết quả sau khi gia c«ng 3 lỗ φ18 như h×nh 9.10 Phay hốc trßn φ36 bằng c¸ch dẫn dao đi từ t©m lỗ khoan mồi đến đường bao của hốc trßn cần phay v× vậy ta vẽ thªm đường trßn cã đừơng kÝnh nhỏ hơn so với đường kÝnh của hốc trßn 1 lượng bằng đường kÝnh của dao phay. Như vậy đường trßn cần vẽ lµ φ26 vµ dïng dao phay φ10. Vẽ thªm 1 đường thẳng dẫn từ t©m đường trßn đến đường trßn ®ã. Ta cã h×nh vẽ cụ thể như sau. Bμi gi¶ng MasterCAM - 136 - Hình 9.11 Hình 9.12 Menu Toolpaths > Contour toolpath . Xuất hiện bảng thông số kiểu chọn đường contour. Tiếp theo chọn đường contour như h×nh 9.12 Xuất hiện bảng th«ng số Contour (2D). Trong ®ã : ¾ Toolpath parameters : - chọn dao phay (chọn dao phay sao cho phù hợp với chất liệu ph«i) Select library tool > Filter > None > KÝch chọn vµ c¸c th«ng số kh¸c : + Đường kÝnh ( tool Diameter ) : Bμi gi¶ng MasterCAM - 137 - Hình 9.13 + Thµnh phần cấu tạo ( Tool Material ) - Tốc độ : + Quay trục chÝnh : + Tiến dao : - Số hiệu dao vµ lượng bï dao : + Số hiệu dao (vị trÝ của con dao trong ổ tÝch dao) : + Vị trÝ bï dao : + Tốc độ tiến dao theo trục chÝnh : - Chất b«i tr¬n : kÝch chọn sẽ xuất hiện bảng th«ng số, chọn chất b«i trơn cho phï hîp + Flood : dßng chảy + Mist : s−¬ng mï + Thru-tool : Ta được kết quả như h×nh 9.13 ¾ Contour toolpath : - Khoảng c¸ch rót dao nhanh : - Khoảng c¸ch rót dao an toµn : - Mặt phẳng chuẩn : Bμi gi¶ng MasterCAM - 138 - Hình 9.14 - Chiều s©u cắt : ( khi cắt đứt nªn để dư 1 lượng nhỏ so với chiều dÇy ph«i ). - Kiểu bï dao (bï tr¸i, bï phải, kh«ng bï) : Ta được kÕt quả như h×nh 9.14 Ta được kết quả tiếp theo sau khi gia c«ng phần chi tiết trßn như h×nh 9.15 1.2.3 Gia c«ng cắt ®øt Hình 9.15 Bμi gi¶ng MasterCAM - 139 - Hình 9.17 hốc bªn trong bằng phương ph¸p phay : Tương tự như gia c«ng hốc trßn ta cũng vẽ 1 đường bao offset vµo 5mm so với đường bao của hốc cần cắt đứt. Chọn đường chạy dao như h×nh 9.16 Rồi cũng chọn dao phay φ10 và c¸c th«ng số chạy dao như trªn..Ta được kết quả như h×nh 9.17 1.2.4 Gia c«ng 2 đường trßn ngoài s©u xuống 5mm bằng phương ph¸p phay: Hình 9.16 Bμi gi¶ng MasterCAM - 140 - Hình 9.18 Menu Toolpaths > Contour toolpath . Xuất hiện bảng thông số kiểu chọn đường contour. Tiếp theo chọn đường contour (biên dạng ngoài đường tròn ) như h×nh 9.18 Xuất hiện bảng th«ng số Contour (2D). Tương tự như gia c«ng hốc vµ cũng dïng lu«n con dao φ10 ®ã. Chó ý mối liªn hệ giữa chiều dịch chuyển của dao với kiểu bï cho phù hợp (bï tr¸i ) vµ chiều s©u cắt lµ Ta được kết quả tiếp theo sau khi gia c«ng phần chi tiết trªn như h×nh 9.19 1.2.5 Gia c«ng biªn dạng như h×nh 9.20 , bằng phương ph¸p phay pocket s©u xuống 5mm. Hình 9.19 Bμi gi¶ng MasterCAM - 141 - Hình 9.21 Ta vẫn dïng con dao φ10 vµ cắt s©u xuống 5mm. Chỉ kh¸c ở chỗ cã thªm Tab Roughing/Finishing parameters ( chọn kiểu chạy pocket cho đường chạy dao), ở ®©y ta chọn theo kiểu True Spiral như h×nh 9.21. Ta thu được kết quả như h×nh 9.22 H×nh 9.20 Bμi gi¶ng MasterCAM - 142 - Hình 9.22 1.2.6 Gia c«ng biªn dạng ngoài ( phần cắt đứt chi tiết) : Menu Toolpaths > Contour toolpath . Xuất hiện bảng thông số kiểu chọn đường contour. Tiếp theo chọn đường contour (biªn dạng ngoµi chi tiết ) như h×nh 9.23 Xuất hiện bảng th«ng số Contour (2D). Tương tự như gia c«ng hốc vµ cũng dïng lu«n con dao φ10 ®ã . Chó ý mối liªn hệ giữa chiều dịch chuyển của dao với kiểu bï cho phï hợp víi chiều s©u cắt lµà Ta được kết quả tiếp theo sau khi gia c«ng phần chi tiết trªn như h×nh 9.24 Hình 9.23 Bμi gi¶ng MasterCAM - 143 - Hình 9.25 Hình 9.26 Hình 9.27 Kết quả sau 5 lần gia c«ng như h×nh 9.25 : 1.2.7 Chọn ph«i và điểm gốc ph«i: KÝch chọn Stock setup như H×nh 9.26 Hình 9.24 Bμi gi¶ng MasterCAM - 144 - Hình 9.28 Xuất hiện bảng th«ng số Machine Group Properties như h×nh 9.27 ¾ Với Tab Stock Setup : + Shape : chọn h×nh dạng ph«i ( Rectangutar, Cylindircal, Solid, hoặc tùy chọn File ). + Stock Origin : Chọn điểm gốc ph«i ( Đối với m¸y Bridgeport TC1 th× chọn điểm cã tọa độ X=0; Y=0 ;Z=0 ). + Khai b¸o kÝch thước ph«i : ƒ Bằng kÝch thứớc thực ( nhập bằng tay X; Y; Z ). ƒ KÝch chọn theo đối tượng cã sẵn ( kÝch chọn xong vẫn phải nhập thªm chiều dÇy Z ). ƒ Chọn theo khối hộp đã thiết kế sẵn (không cần nhập Z) ¾ Với Tab Tool Settings như h×nh 9.28 : + Program # : Số hiệu chương trình khi đưa ra chương trình NC. + Feed Calculation : Tốc độ được lấy từ c¸c th«ng số kỹ thuật để đưa vµo chương tr×nh NC. + Material : Thµnh phần cấu tạo của vật liệu lµm ph«i. + Sequence # : Số hiệu c¸c c©u lệnh khi đưa ra chương trình NC. Bμi gi¶ng MasterCAM - 145 - Hình 9.29 Chú ý : Đối với chi tiết này thì đồ gá hết sức quan trọng vì nó ảnh hưởng đến độ chính xác và năng suất chế tạo. vì vậy sau đây là mô hình chế tạo sản phẩm khi dùng đồ gá( như hình 9.29). Đồ gá này sẽ được đề cập đến ở phần sau. Đồ gá được dùng sau khi đã chế tạo hoàn chỉnh 3 lỗ khoan. Sau đó sử dụng đồ gá để gia công hết phần còn lại của chi tiết. 1.2.8 Chương trình dịch NC : Ta chọn lần lượt được mô tả như hình mô phỏng sau % O0003(BAITAP_1) ( T19 | 18. DRILL | H19 ) ( T21 | 10. FLAT ENDMILL | H21 ) N1 G21 N2 G0 G17 G40 G49 G80 G90 N3 T19 M6 N4 G0 G90 G54 X-28.286 Y10.798 S450 M3 N5 G43 H19 Z10. M8 N6 G99 G81 Z-20.908 R10. F120. N7 X4.296 Y25.628 N8 X46.714 Y10.798 Bμi gi¶ng MasterCAM - 146 - N9 G80 N10 M5 N11 G91 G28 Z0. M9 N12 M01 N13 T21 M6 N14 G0 G90 G54 X46.714 Y10.798 S573 M3 N15 G43 H21 Z20. M8 N16 Z10. N17 G1 Z-10.5 F50. N18 X59.714 F53. N19 G3 X33.715 Y10.865 R13. N20 X59.713 Y10.731 R13. N21 G0 Z20. N22 X4.296 Y25.628 N23 Z10. N24 G1 Z-10.5 F50. N25 X2.355 Y36.954 F53. N26 G2 X22.831 Y37.902 R64. N27 X24.297 Y33.634 R2.5 N28 G3 X14.914 Y14.373 R32. N29 G2 X11.913 Y12.207 R2.5 N30 G3 X-2.937 Y12.942 R47. N31 G2 X-5.668 Y14.973 R2.5 N32 G3 X-12.868 Y27.865 R23. N33 G2 X-12.278 Y31.972 R2.5 N34 X2.295 Y36.941 R64. N35 G0 Z20. N36 X-5.286 Y10.798 N37 Z10. N38 G1 Z-5. F50. N39 G2 X-51.286 R23. F53. N40 X-5.286 R23. N41 G0 Z20. N42 X78.714 N43 Z10. N44 G1 Z-5. F50. Bμi gi¶ng MasterCAM - 147 - N45 G2 X14.714 R32. F53. N46 X78.714 R32. N47 G0 Z20. N48 X7.045 Y28.397 N49 Z10. N50 G1 Z-5. F50. N51 G3 X1.42 R2.812 F53. N52 X14.545 R6.563 N53 X-6.08 R10.312 N54 X12.479 Y15.073 R14.063 N55 G2 X21.152 Y33.968 R34.501 N56 G3 X15.942 Y41.82 R17.813 N57 G1 X-11.867 Y36.019 N58 G3 X-13.318 Y31.442 R17.813 N59 G2 X-2.809 Y9.729 R25.499 N60 G3 X-2.371 Y9.483 R21.563 N61 G1 X18.169 Y30.175 N62 G2 X27.125 Y39.198 R34.501 N63 G3 X26.202 Y40.97 R25.312 N64 X-16.819 Y33.574 R67.501 N65 G2 X-2.823 Y9.432 R25.5 N66 X12.288 Y8.535 R43.499 N67 X29.071 Y40.446 R34.5 N68 G3 X26.202 Y40.97 R67.5 N69 G0 Z20. N70 X36.465 Y41.112 N71 Z10. N72 G1 Z-5. F50. N73 G3 X-22.546 Y33.07 R70. F53. N74 G2 X-5.7 Y6.456 R23. N75 X15.226 Y5.096 R41. N76 X36.465 Y41.112 R32. N77 G0 Z20. N78 X-45.96 Y25.517 N79 Z10. N80 G1 Z-10.5 F50. Bμi gi¶ng MasterCAM - 148 - N81 G2 X67.514 Y35.116 R80.001 F53. N82 X69.328 Y33.439 R32. N83 X24.1 Y-11.843 R32. N84 G3 X-15.304 Y-8.188 R31. N85 G2 X-45.96 Y25.517 R23. N86 G0 Z20. N87 M5 N88 G91 G28 Z0. M9 N89 G28 X0. Y0. N90 M30 %

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfMasterCAM_X.pdf
Tài liệu liên quan