Bài giảng Kinh tế vi mô 2 - Chương 10: Ngoại tác và hàng hóa công

Câu 3. Hàng hóa công cộng Giả sử có 5 hộ gia đình sử dụng chung một đường hẻm. Mức sẵn lòng chi trả của mỗi hộ để đường hẻm được tráng xi măng sạch sẽ là p=(-1/5)Q+ 5. Chi phí biên để tráng xi măng đường hẻm là MC= Q+5; trong đó đơn vị tính của Q là mét. a. Anh/Chị hãy viết phương trình đường cầu thị trường (đường cầu tổng gộp) của 5 hộ về đường hẻm được tráng xi măng. b. Đường hẻm này được tráng xi măng bao nhiêu mét thì đạt hiệu quả? c. Trên cùng một đồ thị, Anh/Chị hãy vẽ đường cầu cá nhân, đường cầu thị trường, đường chi phí biên và chỉ ra mức cung hiệu quả.

pdf42 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 14/03/2022 | Lượt xem: 186 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Kinh tế vi mô 2 - Chương 10: Ngoại tác và hàng hóa công, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHƯƠNG 10 Ngoại tác và hàng hóa công Tài liệu đọc: Robert Pindyck – Chương 18 1 Ngoaïi taùc vaø haøng hoùa coâng Ngoaïi taùc laø nhöõng lôïi ích hay chi phí aûnh höôûng ra beân ngoaøi khoâng ñöôïc phaûn aùnh qua giaù caû. Lôïi ích aûnh höôûng Chi phí aûnh höôûng ra beân ngoaøi ra beân ngoaøi ngoaïi taùc tích cöïc ngoaïi taùc tieâu cöïc Ñoâi khi ñöôïc goïi laø nhöõng taùc ñoäng ñeán beân thöù ba. 2 Ví duï veà ngoaïi taùc Ngoaïi taùc tieâu cöïc Ngoaïi taùc tích cöïc • OÂ nhieãm vaø uøn taéc do oâ • Phoøng chaùy toâ • Chuûng ngöøa ñeå ngaên chaën • Haøng xoùm oàn aøo beänh truyeàn nhieãm • Khoùi thuoác laù • Giaùo duïc • Naâng caáp nhaø ôû Taïi sao ngoaïi taùc laïi laø vaán ñeà?  Chuùng laøm cho saûn xuaát quaù nhieàu nhöõng haøng hoùa gaây neân ngoaïi taùc tieâu cöïc vaø quaù ít ñoái vôùi nhöõng haøng hoùa gaây neân ngoaïi taùc tích cöïc .  Chuùng cuõng daãn tôùi söï khoâng hieäu quaû cuûa thò tröôøng 3 Hieäu quaû thò tröôøng MSC=MPC=S MSB MSB=MPB=D MSC Thò tröôøng hieäu quaû neáu MSB = MSC Q* Löôïng 4 Ngoaïi taùc tieâu cöïc vaø hieäu quaû MSB MSC=MPC + MEC MSC MSB=D MPC=S Chi phí aûnh höôûng ra ngoaøi = MEC Ngoaïi taùc tieâu cöïc khieán cho MSC > MSB daãn tôùi tieâu duøng quaù möùc. Chuùng cuõng gaây ra söï maát hieäu quaû ño baèng tam giaùc maøu hoàng Q* Q Ñi baèng oâ toâ 5 Chi phí ngoaïi taùc – Ví duï cuûa Pyndyck • Tình huoáng – Nhaø maùy theùp xaû chaát thaûi vaøo doøng soâng – Toaøn boä thò tröôøng theùp coù theå giaûm ñi baèng caùch haï thaáp xuaát löôïng (haøm saûn xuaát tyû leä coá ñònh) – Chi phí ngoaïi taùc bieân (MEC) laø chi phí maø caùc ngö daân ôû haï löu phaûi gaùnh chòu ñoái vôùi moãi möùc saûn xuaát – Chi phí xaõ hoäi bieân (MSC) laø MC coäng MEC. 6 Chi phí ngoaïi taùc Khi coù ngoaïi taùc tieâu cöïc, Söï cheânh leäch laø chi phí Coâng ty toái ña hoùa lôïi chi phí xaõ hoäi bieân MSC ngoaïi taùc bieân MEC nhuaän saûn xuaát taïi q1 cao hôn chi phí bieân trong khi möùc xuaát löôïng MSC Giaù Giaù hieäu quaû laø q*. MC MSCI Saûn löôïng caïnh tranh cuûa S = MCI ngaønh laø Q1 trong khi saûn löôïng hieäu quaû laø Q*. Toång chi phí P* xaõ hoäi cuûa ngoaïi taùc tieâu cöïc P1 P1 MECI MEC D q* q1 Xuaát löôïng cuûa coâng ty Q* Q1 Xuaát löôïng cuûa ngaønh 7 Ngoaïi taùc tích cöïc vaø hieäu quaû MSB MSB=MPB+MEB MSB > MSC daãn tôùi MSC MPB=D MSC=S tieâu duøng döôùi möùc. Lôïi ích aûnh höôûng ra beân ngoaøi = MEB Ngoaïi taùc tích cöïc khieán cho MSB>MSC daãn tôùi tieâu duøng döôùi möùc Chuùng cuõng gaây ra söï maát hieäu quaû ño baèng tam giaùc maøu hoàng Q Q* Hoïc sinh ñeán tröôøng 8 Lôïi ích ngoaïi taùc – Ví duï cuûa Pyndyck Giaù trò Khi coù ngoaïi taùc tích cöïc MSB (lôïi ích cuûa vieäc söûa nhaø ñoái vôùi haøng xoùm), lôïi ích Moät chuû nhaø ñaàu tö q vaøo xaõ hoäi bieân MSB lôùn hôn 1 söûa nhaø do lôïi ích rieâng cuûa mình. lôïi ích bieân D . Möùc hieäu quaû cuûa vieäc söûa nhaø q* laïi lôùn hôn. Giaù P1 cao hôn laøm D ngöôøi ta khoâng muoán söûa nhaø P1 MC P* Lieäu ngoaïi taùc tích cöïc MEB coù laøm naûn loøng nghieân cöùu vaø phaùt trieån khoâng? Möùc sữa nhaø q1 q* 9 Câu 2. Ngoại tác tiêu cực và tổn thất xã hội Một ngành sản xuất cạnh tranh có hàm số cung thị trường chính là chi phí biên tư nhân MPC = Q+20. Hàm số cầu thị trường chính là lợi ích biên xã hội MSB = (-1/2)Q+110. Sản xuất của ngành gây ô nhiễm môi trường, chi phí ngoại tác biên của ngành không đổi theo sản lượng MEC = 15. Đơn vị tính của Q là triệu sản phẩm và đơn vị tính của MPC, MSB, MEC là ngàn đồng/sản phẩm. a. Nếu chính phủ không có bất kỳ sự can thiệp nào thì mức sản lượng và mức giá của ngành là bao nhiêu? b. Trên quan điểm hiệu quả xã hội, mức sản lượng của ngành nên là bao nhiêu? c. Trên một đồ thị có ghi chú rõ ràng, anh/chị hãy thể hiện tất cả thông tin của đề bài và kết quả tính toán trên đây. d. Tổn thất xã hội do ngoại tác tiêu cực gây ra là bao nhiêu? 10 Ngoaïi taùc vaø hieäu quaû • Vôùi haøng hoùa gaây neân ngoaïi taùc tieâu cöïc, MSC > MSB vaø moùn haøng coù khuynh höôùng ñöôïc saûn xuaát quaù nhieàu. • Vôùi haøng hoùa gaây neân ngoaïi taùc tích cöïc, MSB > MSC vaø moùn haøng coù khuynh höôùng ñöôïc saûn xuaát quaù ít. Veà coâng baèng thì sao?? 11 Noäi boä hoaù ngoaïi taùc Goàm coù ñieàu chænh MPB hay MPC sao cho ngöôøi söû duïng xem xeùt MSB hay MSC thöïc khi quyeát ñònh. .Phaûi xaùc ñònh caùc beân cuûa ngoaïi taùc. . Phaûi ño löôøng giaù trò baèng tieàn cuûa lôïi ích ngoaïi taùc bieân hay chi phí ngoaïi taùc bieân. 12 Thueá hieäu chænh MSC = MPC + thueá treân ñôn vò MSB MSB=D MSC MPC=S Thueá treân ñôn vò = MEC P2 P1 Q* Q Saûn xuaát theùp 13 Thu nhaäp töø thueá hieäu chænh MSC MSB MSB=D MSC MPC=S Thueá treân ñôn vò P2 P 1 Thu nhaäp töø thueá Thu nhaäp töø thueá neân ñöôïc chi tieâu nhö theá naøo? Coù nhöõng khaû naêng gì? Q* Q Saûn xuaát theùp 14 Lôïi veà hieäu quaû cho xaõ hoäi MSC MSB MSB=D MPC=S MSC Tam giaùc hoàng bieåu thò lôïi veà hieäu P2 P1 quaû coù ñöôïc töø thueá. Q* Q Saûn xuaát theùp 15 Taùc ñoäng cuûa thueá hieäu chænh • Taêng giaù theùp vaø giaûm saûn löôïng xuoáng ñeán möùc hieäu quaû • Giaûm nhöng khoâng xoùa boû oâ nhieãm do saûn xuaát theùp gaây ra • Lôïi veà hieäu quaû cho xaõ hoäi vôùi giaû ñònh raèng möùc thueá ñöôïc ñònh ñuùng • Lôïi veà coâng baèng cho nhöõng ngöôøi soáng gaàn nhaø maùy theùp 16 Neáu thueá oâ nhieãm hay nhö vaäy, taïi sao ta khoâng söû duïng chuùng? Nhöõng vaán ñeà cuûa thueá oâ nhieãm • Khoâng phoå bieán • Đoøi hoûi nhieàu thoâng tin ñeå ñònh ñuùng möùc thueá. • Moät yù töôûng “môùi” • Đoâi khi gaây ra gaùnh naëng khoâng caân xöùng leân caùc hoä thu nhaäp thaáp. 17 Ñaùnh thueá ngöôøi gaây oâ nhieãm ñoäc quyeàn Giaù MSC = MPC + MEC MPC Chi phí aûnh höôûng ra beân ngoaøi = MEC Taùc ñoäng leân giaù vaø löôïng laø gì? MR D = MSB Q Q Saûn löôïng T M 18 Trôï caáp hieäu chænh MSB MSB=D+Trôï caáp treân ñôn vò MSC MSC=S MPB=D Trôï caáp treân ñôn vò =Lôïi ích aûnh höôûng P ra beân ngoaøi P* Taùc ñoäng cuûa trôï caáp leân soá löôïng vaø möùc giaù laø gì? Q Q* Hoïc sinh ñeán tröôøng 19 Trôï caáp toán bao nhieâu? MSB MSB=D+Trôï caáp MSC MPB=D MSC=S Trôï caáp Q Q* Hoïc sinh ñeán tröôøng 20 Lôïi veà hieäu quaû cho xaõ hoäi MSB MSB=D+ Trôï caáp MSC MPB=D MSC=S Tam giaùc hoàng bieåu thò lôïi veà hieäu quaû coù ñöôïc do trôï caáp. Q Q* Hoïc sinh ñeán tröôøng 21 Taùc ñoäng cuûa trôï caáp hieäu chænh • Giaûm möùc giaù roøng cuûa giaùo duïc (hoïc phí tröø ñi trôï caáp) vaø taêng soá löôïng leân ñeán möùc hieäu quaû • Lôïi veà hieäu quaû cho xaõ hoäi vôùi giaû ñònh raèng trôï caáp ñöôïc ñònh ñuùng • Lôïi veà coâng baèng cho nhöõng ngöôøi maø cha meï khoâng theå cho hoï ñeán tröôøng neáu khoâng coù trôï caáp Chính phuû thöôøng trôï caáp hoaøn toaøn giaùo duïc 12 naêm, nhöng chæ trôï caáp moät phaàn giaùo duïc ñaïi hoïc. Anh chò nghó ñieàu naøy coù thích hôïp khoâng? 22 Nhöõng caùch khaùc ñeå hieäu chænh thaát baïi cuûa thò tröôøng – Ví duï veà oâ nhieãm • Nhöõng caùch giaûm möùc thaûi xuoáng E* – Möùc thaûi chuaån • Ñònh giôùi haïn hôïp phaùp veà möùc thaûi taïi E* (12) • Cheá taøi baèng phaït tieàn vaø hình söï • Taêng chi phí saûn xuaát vaø ngöôõng giaù ñeå nhaäp ngaønh – Phí thaûi • Phí ñaùnh vaøo moãi ñôn vò thaûi Ñaàu tieân ta xeùt möùc thaûi hieäu quaû 23 Möùc thaûi hieäu quaû Giaû söû: 1) Thò tröôøng caïnh tranh 2) Quyeát ñònh veà saûn löôïng vaø möùc thaûi ñoäc laäp vôùi nhau Ñoâ la treân 3) Saûn löôïng toái ña hoùa lôïi nhuaän ñöôïc choïn ñôn vò thaûi MSC 6 Taïi E0 chi phí bieân ñeå Vì sao möùc naøy hieäu quaû giaûm thaûi lôùn hôn chi phí xaõ hoäi bieân hôn möùc thaûi laø zero? 4 Taïi E1 chi phí xaõ hoäi bieân lôùn hôn chi phí bieân ñeå giaûm thaûi Möùc thaûi hieäu quaû laø 12 (E*) 2 taïi ñoù MCA = MSC. MCA E0 E* E1 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 Möùc thaûi 24 Möùc chuaån thaûi vaø Leä phí Ñoâ la treân ñôn vò thaûi MSC Chuẩn thải là giới hạn hợp pháp về mức Möùc chuaån thải mà hãng được phép xả Phí xả thải là ra mức phí sẽ thu trên mỗi đơn vị Phí chất thải mà hãng 3 xả ra MCA E* 12 Möùc thaûi 25 Tröôøng hôïp neân duøng leä phí Taùc ñoäng cuûa möùc chuaån laø Phí treân giaûm 7 cho caû hai coâng ty ñöôïc ñôn vò thaûi minh hoïa. Khoâng hieäu quaû MCA1 bôûi vì MCA2 < MCA1. MCA2 6 Neáu aán ñònh phí $3, Coâng ty 1 seõ giaûm Giaûi phaùp toái thieåu hoùa chi thaûi khoaûng 6 tôùi 8. Coâng ty 2 phí seõ laø giaûm 6 cho Coâng seõ giaûm khoaûng 8 tôùi 6. ty 1 vaø 8 cho Coâng5 ty 2 MCA1 = MCA2: giaûi phaùp hieäu quaû. vaø MCA1= MCA2 = $3. 4 3.75 3 Chi phí giaûm oâ nhieãm 2.50 cuûa Coâng ty 1 taêng leân 2 Chi phí giaûm oâ nhieåm cuûa Coâng ty 1 2 giaûm ñi Möùc thaûi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 26 Tröôøng hôïp neân duøng möùc chuaån Döïa treân thoâng tin khoâng Phí treân C ñaày ñuû leä phí laø $7 (giaûm 12,5%). ñôn vò thaûi 16 Chi phí xaõ Thaûi taêng leân 11 hoäi bieân 14 ABC laø hieäu soá giöõa soá taêng 12 E trong chi phí xaõ hoäi vaø soá giaûm trong chi phí giaûm oâ nhieãm 10 A Döïa treân thoâng tin 8 D B khoâng ñaày ñuû möùc chuaån 7 laø 9 (giaûm 12,5%) ADE < ABC 6 4 Chi phí bieân cuûa giaûm oâ nhieãm 2 0 2 4 6 8 9 10 11 12 14 16 Möùc thaûi 27 Caâu hoûi • Lieäu coù theå giaûi quyeát vaán ñeà ngoaïi taùc maø khoâng caàn coù chính phuû? • Nhöõng giaûi phaùp döïa treân thò tröôøng cho vaán ñeà ngoaïi taùc: giaáy pheùp gaây oâ nhieãm • Chính saùch moâi tröôøng Ñaàu tieân ta caàn xeùt khaùi nieäm quyeàn sôû höõu 28 Anh chò sôû höõu Quyeàn sôû höõu vaät naøy! • Moät quyeàn sôû höõu xaùc ñònh quyeàn chieám höõu, söû duïng, vaø töø boû moät thöù gì ñoù. • Trong tröôøng hôïp ngoaïi taùc, quyeàn sôû höõu coù theå khoâng ñöôïc xaùc ñònh roõ raøng. • Neáu quyeàn sôû höõu ñöôïc xaùc ñònh roõ raøng, caùc beân lieân quan ñeán ngoaïi taùc coù theå ñaøm phaùn moät giaûi phaùp. 29 Ta haõy laøm moät thöû nghieäm! Giaû söû moïi ngöôøi ôû beân phaûi phoøng ñeàu huùt thuoác, vaø moïi ngöôøi beân traùi phoøng ñeàu khoâng huùt thuoác. 1. Ngöôøi huùt thuoác coù quyeàn sôû höõu  Ngöôøi huùt thuoác, chaâm thuoác. Ngöôøi khoâng huùt thuoác, ho.  Lieäu moïi ngöôøi coù vui loøng khoâng?  Ta neân laøm gì veà vieäc naøy? 2. Ngöôøi khoâng huùt thuoác coù quyeàn sôû höõu  Ngöôøi huùt thuoác, caát thuoác ñi. Ngöôøi khoâng huùt thuoác, cöôøi vaø thôû saâu  Lieäu moïi ngöôøi coù vui loøng khoâng? 30  Ta neân laøm gì veà vieäc naøy? Ñònh lyù Coase Thò tröôøng caïnh tranh ñaït ñöôïc hieäu quaû phaân boå trong nhöõng tröôøng hôïp lieân quan ñeán ngoaïi taùc tieâu cöïc neáu hai ñieàu kieän sau ñöôïc thoûa: • Quyeàn sôû höõu ñöôïc xaùc ñònh roõ raøng • Chi phí giao dòch baèng khoâng (khoâng toán nhieàu ñeå ñaït ñöôïc thoûa thuaän) Keát quaû vaãn y nguyeân baát keå beân naøo coù quyeàn sôû höõu. Haõy cho theâm ví duï 31 Taïi sao ñònh lyù Coase ñoâi khi thaát baïi? • Quyeàn sôû höõu khoâng luoân ñöôïc xaùc ñònh roõ raøng (ví duï: nuoâi choù) • Chi phí giao dòch ñoâi khi cao. Anh chò coù theå nghó moät vaøi lyù do taïi sao? – Toán thôøi gian vaø coâng söùc ñaøm phaùn. – Ta phaûi xaùc ñònh ngöôøi ñeå trao ñoåi. – Hôïp ñoàng phaûi ñöôïc soaïn thaûo. – Ta phaûi giaû ñònh nguy cô hôïp ñoàng khoâng ñuôïc tuaân thuû. 32 Ñònh lyù Coase vaø chính saùch coâng • Moät öùng duïng cuûa ñònh lyù Coase vaøo chính saùch coâng laø söï thieát laäp caùc giaáy pheùp gaây oâ nhieãm coù theå chuyeån nhöôïng • Ñoâi khi ñöôïc goïi laø Quyeàn gaây oâ nhieãm Quyeàn gaây oâ nhieãm  Aán ñònh möùc oâ nhieãm ñöôïc cho pheùp  Taïo ra quyeàn gaây oâ nhieãm coù theå ñaøm phaùn treân thò tröôøng  Cho pheùp thò tröôøng veà quyeàn gaây oâ nhieãm tìm giaûi phaùp hieäu quaû nhaát 33 Coøn caùc nguoàn löïc ñöôïc sôû höõu chung thì sao? • Nguoàn löïc ñöôïc sôû höõu chung – Moïi ngöôøi ñöôïc tieáp caän töï do. – Coù khaû naêng bò söû duïng quaù nhieàu – Ví duï • Khoâng khí vaø nöôùc • Caù vaø suùc vaät • Khoaùng saûn 34 Caùc nguoàn löïc ñöôïc sôû höõu chung Khoâng kieåm soaùt, löôïng caù/thaùng laø Fc taïi ñoù Lôïi ích, PC = MB. Chí phí Tuy nhieân, chi phí tö nhaân ($ moãi Chi phí xaõ hoäi bieân tính thaáp hôn chi phí thöïc. con caù) Löôïng caù/thaùng hieäu quaû laø F* taïi ñoù MSC = MB (D) Chi phí tö nhaân Caàu Löôïng Caù moãi thaùng F* FC 35 Haøng hoùa coâng • Caâu hoûi – Khi naøo chính phuû neân thay theá coâng ty trong vai troø ngöôøi saûn xuaát haøng hoùa vaø dòch vuï? – Ñeå traû lôøi, ta caàn xem xeùt haøng hoùa coâng Haøng hoùa coâng laø nhöõng haøng hoùa coù theå ñöôïc moät soá ngöôøi tieâu duøng cuøng söû duïng maø khoâng laøm giaûm khaû naêng söû duïng moùn haøng cuûa baát cöù ngöôøi naøo. 36 Haøng hoùa coâng • Ñaëc ñieåm haøng hoùa coâng – Khoâng tranh giaønh • Vôùi baát kyø möùc saûn xuaát naøo, chi phí bieân ñeå cung caáp noù cho theâm moät ngöôøi tieâu duøng laø baèng khoâng. – Khoâng loaïi tröø • Khoâng theå ngaên ngöôøi ta söû duïng haøng hoùa coâng  Khoâng phaûi moïi haøng hoùa do chính phuû saûn xuaát ñeàu laø haøng hoùa coâng – Moät soá tranh giaønh vaø khoâng loaïi tröø » Giaùo duïc » Coâng vieân 37 Cung caáp hieäu quaû haøng hoùa coâng Lôïi ích Khi moùn haøng khoâng tranh giaønh, lôïi ích xaõ hoäi (ñoâ la) bieân cuûa vieäc tieâu duøng (D) ñöôïc xaùc ñònh baèng caùch coäng theo chieàu thaúng ñöùng $7,00 caùc ñöôøng caàu caù nhaân ñoái vôùi moùn haøng $5,50 Chi phí bieân $4,00 Saûn löôïng hieäu quaû xaûy ra taïi MC = MB vôùi 2 ñôn vò saûn löôïng. D MB = $1,50 + $4,00 = $5,50. $1,50 D2 D1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Saûn löôïng 38 Khoâng loaïi tröø laø tröôøng hôïp khoâng theå hay voâ cuøng ñaét ñeå giôùi haïn lôïi ích cuûa moùn haøng cho moät ngöôøi hay moät nhoùm. Haøng hoùa söû duïng chung haøng hoùa Phaùt coâng khoâng truyeàn hình thuaàn tuùy Haøng hoùa loaïi tröø ñöôïc Haøng hoùa söû duïng chung Haøng hoùa Quoác phoøng coâng thuaàn Haøng hoùa khoâng tuùy loaïi tröø ñöôïc 39 VAÁN ÑEÀ AÊN THEO – Ngöôøi tieâu duøng hay ngöôøi saûn xuaát khoâng traû tieàn cho moùn haøng khoâng loaïi tröø do kyø voïng ngöôøi khaùc seõ traû tieàn • Nhoùm caøng lôùn, vaán ñeà aên theo caøng traàm troïng, vaø do vaäy caøng coù khaû naêng moùn haøng hoùa coâng khoâng theå coù taøi chính töø nhöõng khoaûn ñoùng goùp töï nguyeän. • Nhoùm caøng lôùn, caøng ít coù khaû naêng moùn haøng hoùa coâng thuaàn tuùy seõ ñöôïc cung caáp thoâng qua söï saép ñaët hoaøn toaøn töï nguyeän, nghóa laø, qua heä thoáng giaù caû, ngay caû khi lôïi ích xaõ hoäi bieân cao hôn chi phí xaõ hoäi bieân • Haøng hoùa coâng coù theå laø söï bieän minh ñuùng veà kinh teá cho söï can thieäp cuûa chính phuû vaøo heä thoáng giaù. 40 Câu 2. Ngoại tác tiêu cực và tổn thất xã hội Một ngành sản xuất cạnh tranh có hàm số cung thị trường chính là chi phí biên tư nhân MPC = Q+20. Hàm số cầu thị trường chính là lợi ích biên xã hội MSB = (-1/2)Q+110. Sản xuất của ngành gây ô nhiễm môi trường, chi phí ngoại tác biên của ngành không đổi theo sản lượng MEC = 15. Đơn vị tính của Q là triệu sản phẩm và đơn vị tính của MPC, MSB, MEC là ngàn đồng/sản phẩm. a) Nếu chính phủ không có bất kỳ sự can thiệp nào thì mức sản lượng và mức giá của ngành là bao nhiêu b) Trên quan điểm hiệu quả xã hội, mức sản lượng của ngành nên là bao nhiêu? c) Trên một đồ thị có ghi chú rõ ràng, anh/chị hãy thể hiện tất cả thông tin của đề bài và kết quả tính toán trên đây. d) Tổn thất xã hội do ngoại tác tiêu cực gây ra là bao nhiêu? 41 Câu 3. Hàng hóa công cộng Giả sử có 5 hộ gia đình sử dụng chung một đường hẻm. Mức sẵn lòng chi trả của mỗi hộ để đường hẻm được tráng xi măng sạch sẽ là p=(-1/5)Q+ 5. Chi phí biên để tráng xi măng đường hẻm là MC= Q+5; trong đó đơn vị tính của Q là mét. a. Anh/Chị hãy viết phương trình đường cầu thị trường (đường cầu tổng gộp) của 5 hộ về đường hẻm được tráng xi măng. b. Đường hẻm này được tráng xi măng bao nhiêu mét thì đạt hiệu quả? c. Trên cùng một đồ thị, Anh/Chị hãy vẽ đường cầu cá nhân, đường cầu thị trường, đường chi phí biên và chỉ ra mức cung hiệu quả. 42

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_kinh_te_vi_mo_2_chuong_10_ngoai_tac_va_hang_hoa_co.pdf