Bài giảng Kinh tế thương mại Việt Nam - Chương 3: Hội nhập thương mại quốc tế của Việt Nam

3.3.3. Những tồn tại và định hƣớng giải pháp Nhận thức về hội nhập Quy mô nền kinh tế còn nhỏ, trình độ còn thấp so với khu vực, khả năng cạnh tranh hàng hóa và dịch vụ còn yếu Hệ thống chính sách và luật pháp về thương mại chưa đồng bộ, hoàn chỉnh

pdf17 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 14/03/2022 | Lượt xem: 172 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Kinh tế thương mại Việt Nam - Chương 3: Hội nhập thương mại quốc tế của Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
DHTM_TMU HỘI NHẬP THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM DHTM_TMU DHTM_TMU 3.1. Một số vấn đề cơ bản về hội nhập thƣơng mại quốc tế CHƢƠNG 3. DHTM_TMU3.2. Tiến trình hội nhậpDHTM_TMU thƣơng mại quốc tế của DHTM_TMU 3.3. Quan điểm, định hƣớng hội nhập thƣơng mại quốc tế của Việt Nam DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU V iệt Nam DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU3.1. Một sốDHTM_TMU vấn đề cơ bản DHTM_TMUvề hội nhập thƣơngDHTM_TMU mại quốcDHTM_TMU tế DHTM_TMU 3.1.2. Tính tất yếu khách 3.1.1. Khái niệm quan của hội nhập kinh tế quốc tế DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 3.1.3. Nội dung của hội 3.1.4. Các hình thức hội nhập kinh tế quốc tế nhập kinh tế quốc tế DHTM_TMU DHTM_TMU3.1.5. Những cơ hộiDHTM_TMU với DHTM_TMU3.1.6. Thách thức đốiDHTM_TMU với DHTM_TMU TM trong quá trình hội TM trong quá trình hội nhập quốc tế nhập quốc tế 3.1.7. Xu hướng hội nhập thương mại quốc tế DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 3.1.1. Khái niệm DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU HộiDHTM_TMU nhập kinh tế quốc tế DHTM_TMU Hội nhập thương mại DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU quốc tế DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 3.1.2. Tính tất yếu khách quan của hội nhập kinh tế quốc tế DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMUDo nhu cầu trong DHTM_TMU quá trình phát triển của toàn cầu hóa Sự liên kết và phụ thuộc lẫn nhau giữa các QG và khu vực để giải quyết các DHTM_TMUvấn đề lớn của kinh DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU tế thế giới DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Do sự phát triển mạngcủa KHKT, cuộc cáchcông nghệ thông tin và sinh học DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 3.1.3. Nội dung của hội nhập kinh tế quốc tế DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Ký kết và tham gia các điều ước, các định chế và tổ chức kinh tế quốc tế; DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Các thành viên cùng đàm phán, xây dựng “luật chơi” chung và thực hiện các quy định, các cam kết trong các tổ DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU chức đó; Tiến hành các công việc DHTM_TMU DHTM_TMUcần thiết ở trong nước DHTM_TMU DHTM_TMU các mụcđể đảm tiêu bảo và thựccác cam hiện kết quốc tế của quá trình hội nhập. DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 3.1.4. Các hình thức hội nhập kinh tế quốc tế DHTM_TMU DHTM_TMU thươngKhu mại vực DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU tự do Liên minh thuế quan DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Thị trường chung DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Liên minh kinh tế DHTM_TMU DHTM_TMU Liên minhDHTM_TMU DHTM_TMU toàn diện DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 3.1.5. Những cơ hội với TM trong quá trình hội nhập quốc tế DHTM_TMUTiếp cận và mở rộng thị trườngDHTM_TMU XK Thúc đẩy chuyển giao công nghệ, thu hút FDI Tạo thế và lực mới trên trường quốc tế DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Học hỏi kinh nghiệm, đào tạo đội ngũ cán bộ KD năng động, sáng tạo Đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế DHTM_TMUCơ hội khác (đổi mới tưDHTM_TMU duy, chính sách, luật pháp) DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 3.1.6. Thách thức đối với TM trong quá trình hội nhập quốc tế DHTM_TMU DHTM_TMU Gia tăng cạnh tranh trong thương mại ngày càng quyết liệt và gay gắt Gia tăng phụ thuộc nền kinh tế vào bên ngoài DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Nảy sinh các vấn đề xã hội mới (thất nghiệp, các hoạt động phi pháp) Thách thức khác: sửa đổi chính sách, luật pháp không theo kịp yêu cầu hội nhập, bảo DHTM_TMUthủ, trì trệ, quan liêu, thamDHTM_TMU nhũng cản trở hoặc làm mất đi thành quảDHTM_TMU hội nhập DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU3.1.7. Xu hƣớngDHTM_TMU hội nhậpDHTM_TMU thƣơng mại quốcDHTM_TMU tế DHTM_TMU DHTM_TMU Đơn phương mở Tăng cường hợp DHTM_TMU DHTM_TMU cửaDHTM_TMU thị trường, tác,DHTM_TMU thực hiện DHTM_TMU DHTM_TMU hợp tác song các cam kết và phương và tự do thỏa thuận đa hóa thương mại phương Hội nhập về TMDV ngày DHTM_TMU DHTM_TMU TựDHTM_TMU do hóa càngDHTM_TMU đóng vai DHTM_TMU DHTM_TMU thương mại và trò quan trọng khu vực hóa trong hội nhập kinh tế, thương mại thế giới DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 3.2. Tiến trình hội nhập thƣơng mại quốc tế của Việt Nam DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 3.2.1. CácDHTM_TMU hiệp định thương mại Việt DHTM_TMU Nam đã ký kết DHTM_TMU 3.2.2. ĐặcDHTM_TMU điểm cơ bản của một số định DHTM_TMU DHTM_TMU chế, tổ chức kinh tế quốc tế và khu vực Việt Nam tham gia DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 3.2.1. Các hiệp định thƣơng mại Việt Nam đã ký kết DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMUHiệp định thương mạiDHTM_TMU song phương DHTM_TMU của Việt Nam với các đối tác DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Hội nhập khu vực và gia nhập WTO DHTM_TMU DHTM_TMUcủa Việt Nam DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 3.2.2. Đặc điểm cơ bản của một số định chế, tổ chức kinh tế quốc tế và khu vực Việt Nam tham gia DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMUASEAN DHTM_TMU ASEM APEC DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU WTO BTA Việt Nam DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU – Hoa Kỳ DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 3.3. Quan điểm, định hƣớng hội nhập thƣơng mại quốc tế của Việt Nam DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 3.3.1. Quan điểm DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 3.3.2. Kết quả đạt được trong quá trình hội nhập DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 3.3.3. Những tồn tại và định hướng giải pháp DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU3.3.1. QuanDHTM_TMU điểm DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Hội nhập KTQT là quá trình vừa hợp tác, vừa Phát huy nội lực kết hợp Chủ động hội nhập kinh đấu tranh và cạnh tranh, với tranh thủ nguồn lực tế quốc tế và khu vực vừa có nhiều cơ hội bên ngoài nhưng cũng có không ít thách thức DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Kết hợpDHTM_TMU chặt chẽ giữa DHTM_TMU DHTM_TMU Phải xây dựng lộ trình hội nhập quốc tế với yêu hội nhập khu vực và cầu giữ vững an ninh, quốc tế quốc phòng, củng cố chủ quyền lãnh thổ quốc gia DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 3.3.2. Kết quả đạt đƣợc trong quá trình hội nhập DHTM_TMU DHTM_TMU Tăng cường quan hệ thương mại song phương, chủ động tham gia vào các tổ DHTM_TMUchức kinh tế, TMQTDHTM_TMU và khu vực DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Điều chỉnh hệ thống pháp luật, chính DHTM_TMU DHTM_TMU sách TM thôngDHTM_TMU thoáng và phù hợp với DHTM_TMU các quy định quốc tế DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 3.3.3. Những tồn tại và định hƣớng giải pháp Tồn tại DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Quy mô nền kinh tế còn nhỏ, trình độ còn Hệ thống chính sách và thấp so với khu vực, luật pháp về thương Nhận thức về hội nhập khả năng cạnh tranh mại chưa đồng bộ, hàng hóa và dịch vụ hoàn chỉnh còn yếu DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Công tác cán bộ và Chưa hình thành được nguồn nhân lực cung kế hoạch tổng thể và cấp cho quá trình hội dài hạn về hội nhập với nhập còn thiếu và hạn lộ trình hợp lý chế DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 3.3.3. Những tồn tại và định hƣớng giải pháp Định hƣớng giải pháp Tiếp tục nâng cao nhận thức về quá DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMUtrình hội nhập DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Khẩn trương tạo Xây dựng chiến nguồn nhân lực lược tổng thể hội có chất lượng nhập phục vụ hội nhập Hoàn thiện và nâng cao hiệu Đẩy mạnh cải DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMUquả của hệ thốngDHTM_TMU DHTM_TMU cách DNNN văn bản pháp luật Coi trọng phát triển thị trường Tiếp tục đẩy mạnh nội địa đi đôi với quá trình tái cấu mở rộng thị trúc nền kinh tế trường XK, quản DHTM_TMU DHTM_TMUlý tốt NK DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_kinh_te_thuong_mai_viet_nam_chuong_3_hoi_nhap_thuo.pdf
Tài liệu liên quan