Bài giảng Kinh tế thương mại Việt Nam - Chương 1: Vai trò của thương mại trong sự phát triển kinh tế và xã hội Việt Nam

• Từng bước chuyển đổi TM về thành phần, về sở hữu, các hình thức, loại hình KD • Vận hành các hoạt động phân phối diễn ra theo nguyên tắc thị trường • Giảm bớt DNNN và độc quyền, nhưng vẫn đề cao vai trò quản lý, điều tiết vĩ mô của NN • Phạm vi đối tượng trao đổi được mở rộng; • Thị trường được xây dựng mới và tạo môi trường cho hoạt động TM.

pdf10 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 14/03/2022 | Lượt xem: 160 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Kinh tế thương mại Việt Nam - Chương 1: Vai trò của thương mại trong sự phát triển kinh tế và xã hội Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI KHOA KINH TẾ DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ HỌC PHẦN KINH TẾ THƢƠNG MẠI VIỆT NAM DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU - DHTM_TMU LUẬT DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMUHà Nội Bộ DHTM_TMUmôn: Quản lý kinh tế DHTM_TMU DHTM_TMU - 2017 DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU • MQH kinh tế, hiện tượng, hoạt động kinh tế giữa các chủ thể kinh tế diễn ra trong lưu thông • Nghiên cứu KTTM trong điều kiện ở Việt Nam • DHTM_TMUNghiên cứu chủ DHTM_TMUyếu ở phạm vi vĩ mô, có liên quan đến nhiềuDHTM_TMU học phần khác Đối tƣợng nghiên cứu • Trang bị cho SV kiến thức chuyên sâu • Giúp sinh viên có kỹ năng và phương pháp vận dụng kiến thức đã học vào DHTM_TMU thực tiễn để phânDHTM_TMU tích, đánh giá tình hình kinh tế thương DHTM_TMUmại Viêt Nam nói DHTM_TMU chung và trên từng khu vực thị trường nói riêng trong quá trình phát triển. Mục tiêu DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU và đặc thù về KTTM Việt Nam DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Vai trò thƣơng mại trong sự phát triển KT 6 CHƢƠNG DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Thƣơng mại trong giai đoạn chuyển đổi ở Việt Nam DHTM_TMU DHTM_TMUHội nhập thƣơngDHTM_TMU mại quốc tế của Việt Nam DHTM_TMU Thị trƣờng và thƣơng mại nội địa trong điều kiện hội nhập -XH Việt Nam Ngoại thƣơng Việt Nam trong điều kiện hội nhập Nguồn lực và hiệu quả của thƣơng mại Việt Nam DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU TÀI LIỆU THAM KHẢO DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU  Ban Kinh tế TW (2016), Một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 30 năm đổi mới về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia  Đặng Đình Đào, Hoàng Đức Thân (2012), Giáo trình Kinh tế thương mại, NXB Đại học DHTM_TMUkinh tế quốcDHTM_TMU dân, Hà Nội. DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU  Bùi Xuân Lưu, Nguyễn Hữu Khải (2007), Giáo trình Kinh tế ngoại thương, NXB Lao động – Xã hội, Hà Nội.  Lê Hữu Nghĩa, Lê Danh Vĩnh (2006), Thương mại Việt Nam 20 năm đổi mới, NXB CTQG  Thân Danh Phúc (2011), Đề cương bài giảng Kinh tế thương mại Việt Nam DHTM_TMU Thân Danh PhúcDHTM_TMU (2015), Giáo trìnhDHTM_TMU Quản lý nhà nước vềDHTM_TMU thương mại, NXB ThốngDHTM_TMU kê, Hà DHTM_TMU Nội;  Hà Văn Sự (2015), Giáo trình Kinh tế thương mại đại cương, NXB Thống kê, Hà Nội;  Lê Danh Vĩnh (2006), 20 năm đổi mới cơ chế, chính sách thương mại Việt Nam: những thành tựu và bài học kinh nghiệm, NXB Thống kê DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU CHƢƠNG 1. VAI TRÒ CỦA THƢƠNG MẠI TRONG DHTM_TMU SỰDHTM_TMU PHÁT TRIỂN KT 1.1. Khái quát đặc điểm thƣơng mại Việt Nam qua các giai đoạn phát triển DHTM_TMU1.2. Vai trò của thƣơngDHTM_TMU mại đối với nền kinh tế Việt NamDHTM_TMU -XH VIỆT NAM DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 1.1. Khái quát đặc điểm thƣơng mại Việt Nam qua các giai đoạn phát triển DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 1.1.1. Thương mại trước năm 1975 DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 1.1.2. TM từ năm 1975 đến trước đổi mới 1986 DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 1.1.3. TM sau đổi mới năm1986 và thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế từ 1995 đến nay DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 1.1.1. Thƣơng mại trƣớc năm 1975 DHTM_TMU DHTM_TMU Đất nước chia cắt 2 miền, TM DHTM_TMUchínhchịu trị khác ảnh hưởngnhau theo DHTM_TMUbởi 2thể miền. chế DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Ở Miền Bắc, TM có vị trí trọng yếu trong nền KTQD: TM liên kết với hệ thống hậu cần của LLVT ngoài việc phục vụ sản xuất, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng dân cư, còn phục vụ đắc lực nhu cầu của QĐNDVN để đấu tranh bảo vệ Miền Bắc, giải phóng Miền Nam, thống nhất DHTM_TMU Xem xét một DHTM_TMUsố đặc điểm cơ bản DHTM_TMU DHTM_TMU (TM ở Miền Bắc) trên các khía cạnh loại mô hình tổ chức, quản lý phân phối hàng hóa đất nước. DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 1.1.2. TM từ năm 1975 đến trƣớc đổi mới 1986 DHTM_TMU DHTM_TMU TM về cơ bản giữ các đặc điểm trước „75 vì cả nước thống nhất mô hình TM như Miền Bắc và công cuộc cải tạo công, thương nghiệp tư bản tư doanh cùng với xây dựng TNQD, HTXMB theo con đường XHCN như Miền Bắc trước đây. Ở Miền Bắc vẫn duy trì hệ thống phân phối đã có, đồng thời phải tăng viện cho Miền Nam DHTM_TMUđể thực hiện cải tạo XHCN DHTM_TMUcùng với công cuộc tái thiết đất nước sau DHTM_TMUchiến tranh. Xuất hiện một số đặc điểm mới của bối cảnh liên quan TM: • Tiếp quản một lượng lớn cơ sở hạ tầng thương mại (tiến bộ) ở Miền Nam; • DHTM_TMUQuan hệ KTTM với cácDHTM_TMU nước được mở rộng; DHTM_TMU DHTM_TMU • Cải tạo XHCN đối với tiểu thương không thể triệt để do cơ chế KHH tập trung có những tồn tại, cũng như xu hướng phát triển của kinh tế tư nhân trên thế giới. DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU1.1.3. TMDHTM_TMU sau đổi mới năm1986DHTM_TMU và thờiDHTM_TMU kỳ hội nhập kinhDHTM_TMU DHTM_TMU tế quốc tế từ 1995 đến nay Chuyển đổi sang KTTT: DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU • Từng bước chuyển đổi TM về thành phần, về sở hữu, các hình thức, loại hình KD • Vận hành các hoạt động phân phối diễn ra theo nguyên tắc thị trường • Giảm bớt DNNN và độc quyền, nhưng vẫn đề cao vai trò quản lý, điều tiết vĩ mô của NN • Phạm vi đối tượng trao đổi được mở rộng; DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU • Thị trường được xây dựng mới và tạo môi trường cho hoạt động TM. Từ khi mở cửa, TMQT và nội địa có nhiều đổi mới và phát triển trên nhiều mặt (tăng trưởng thương mại, đầu tư kết cấu hạ tầng) song nhiều thách thức cũng đặt ra cho DN, cơ quan QLNN trong quá trình vận hành kinh doanh và quản lý phân phối. DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Phục vụ, thúc DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMUđẩy sản xuất DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU phát triển Vai trò khác: cạnh tranh và hội nhập Thỏa mãn nhu quốc tế; tăng cầu tiêu dùng trưởng kinh tế, cải dân cư thiện cán cân thanh toán DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU1.2. Vai trò của DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU thƣơng mại Việt Nam trong nền kinh tế và đời sống xã hội Tác động đến Phân công và sự ổn định, hợp tác lao phát triển của động, chuyển DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMUthị trường, DHTM_TMU DHTM_TMU dịch cơ cấu LTHH, lưu kinh tế thông tiền tệ Tạo việc làm, thu nhập DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_kinh_te_thuong_mai_viet_nam_chuong_1_vai_tro_cua_t.pdf