Bài giảng Kinh tế doanh nghiệp thương mại - Chương 3: Hoạt động kinh tế trong thương mại dịch vụ của doanh nghiệp thương mại

3.2.3. Hoạt động thương mại cụ thể khác  Gia công thương mại  Đấu giá hàng hoá  Đấu thầu hàng hoá  Giao nhận hàng hoá  Giám định hàng hoá  Cho thuê hàng hoá  Dịch vụ quá cảnh hàng hoá  Nhượng quyền thương mại  Logistics

pdf13 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 14/03/2022 | Lượt xem: 199 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Kinh tế doanh nghiệp thương mại - Chương 3: Hoạt động kinh tế trong thương mại dịch vụ của doanh nghiệp thương mại, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHƯƠNG 3: HOẠT ĐỘNG KINH TẾ TRONG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CỦA DNTM DHTM_TMU Nội dung 3.1. Tổng 3.2. Một quan về số loại hoạt động dịch vụ kinh tế chủ yếu trong TMDV của DNTM của DNTM 3.1.Tổng quan về hoạt động KT trong TMDV của DNTM 3.1.1. Khái niệm và đặc điểm của DV * Khái niệmDHTM_TMUdịch vụ? * Đặc điểm của dịch vụ 1 DHTM_TMU• SP dịch vụ có t/c vô hình 2 • T/c không xác định của chất lượng DV • T/c không tách rời giữa việc tạo ra sp dịch 3 vụ với tiêu dùng DV • Sự tồn kho của DV là khó khăn hơn hàng 4 hoá 3.1.2. Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng dịch vụ * Gồm những tiêu chuẩn nào? DHTM_TMU 3.1.3. Quá trình cung ứng DV DHTM_TMU KH tiếp cận, tìm Tiến hành hiểu và đăng ký cung ứng sử dụng DV dịch vụ Kết thúc DV, đánh giá và thanh toán tiền 55 3.1.4. Định giá dịch vụ trên cơ sở chi phí DHTM_TMU Giá phí được thể hiện ở tên gọi nào? Cách xác định giá cả dịch vụ? Các chi phí dịch vụ? 3.1.5. Kết quả kinh doanh dịch vụ Kết quả: Doanh thu KDDV; Lợi nhuận KDDV DHTM_TMU 3.1.6. Các nhân tố ảnh hưởng đến KD dịch vụ DHTM_TMU Các nhân tố ảnh hưởng Nhân tố Nhân tố bên trong bên ngoài 3.1.7. Thương mại dịch vụ •DHTM_TMUKhái niệm 1 • Phương thức 2 • Giao dịch quốc tế về thương mại dịch vụ 3 • Vai trò của TMDV trong nền kinh tế 4 3.2. Một số loại dịch vụ chủ yếu của DNTM 3.2.1. DịchDHTM_TMUvụ xúc tiến thương mại • Khái niệm? Khuyến mại Các loại HC, triển Quảng lãm dịch vụ cáo XTTM Trưng bày, giới thiệu HH 3.2.2. Hoạt động trung gian thương mại - ĐạiDHTM_TMUdiện thương nhân - Môi giới thương mại - Uỷ thác mua hàng hoá - Đại lý thương mại 3.2.3. Hoạt động thương mại cụ thể khác  Gia côngDHTM_TMUthương mại  Đấu giá hàng hoá  Đấu thầu hàng hoá  Giao nhận hàng hoá  Giám định hàng hoá  Cho thuê hàng hoá  Dịch vụ quá cảnh hàng hoá  Nhượng quyền thương mại  Logistics 62 Kết thúc chương 3 DHTM_TMU

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_kinh_te_doanh_nghiep_thuong_mai_chuong_3_hoat_dong.pdf