Bài giảng Chính sách kinh tế xã hội - Chương 3: Hoạch định chính sách kinh tế – xã hội

Thực hiện được mục tiêu hoặc có ảnh hưởng mạnh nhất tới mục tiêu Có chi phí thấp nhất Tối đa hóa ảnh hưởng tích cực và giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực Có khả năng tạo ra được sự hưởng ứng tích cực nhất của dân chúng

pdf27 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 14/03/2022 | Lượt xem: 216 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Chính sách kinh tế xã hội - Chương 3: Hoạch định chính sách kinh tế – xã hội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương 3. HOẠCH ĐỊNH CHÍNH SÁCH KINH TẾ – XÃ HỘI DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU • Khái niệm, vị trí và mục tiêu của hoạch định 3.1. chính sách kinh tế - xã hội DHTM_TMU DHTM_TMU• Các nguyênDHTM_TMU tắc hoạch DHTM_TMUđịnh chính sáchDHTM_TMU kinh tế - DHTM_TMU DHTM_TMU 3.2. xã hội • Quá trình hoạch định chính sách kinh tế - xã hội DHTM_TMU3.3. DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI 9/27/2017 25 DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 3.1. Khái niệm, vị trí và mục tiêu của hoạch định chính DHTM_TMUsách kinhDHTM_TMU tế - xã hộiDHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU  3.1.1 Khái niệm DHTM_TMU 3.1.2DHTM_TMU Vị trí DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU  3.1.3 Mục tiêu DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI 9/27/2017 26 DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 3.1.1 Khái niệm hoạch định chính sách kinh tế - xã hội DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Là quá trình bao gồm:  nghiên cứu đề xuất ra chính sách với các mục tiêu, giải pháp và DHTM_TMU côngDHTM_TMU cụ đƣợc cơ quanDHTM_TMU có thẩm quyềnDHTM_TMU thông qua DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU  ban hành chính sách đó dƣới hình thức một văn bản quy phạm pháp luật. DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI 9/27/2017 27 DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 3.1.2 Vị trí của hoạch định chính sách kinh tế - xã hội DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Là giai đoạn lập kế hoạch, Là căn cứ để mở đƣờng đánh giá toàn DHTM_TMU DHTM_TMU choDHTM_TMU cả chu bộDHTM_TMU chu trình DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU trình chính chính sách sách Quyết định phần lớn các kết quả tích cực DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU trong thực tiễn hoạt động CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI 9/27/2017 28 DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 3.1.3 Mục tiêu hoạch định chính sách kinh tế - xã hội DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Đáp ứng đòi hỏi Hiện thực hóa DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMUXác định cơ hộiDHTM_TMU và DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU của sự phát triển triển vọng, khắc những vấn đề cần kinh tế - xã hội của phục và hạn chế giải quyết đất nƣớc nguy cơ DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI 9/27/2017 29 DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 3.2. Các nguyên tắc hoạch định chính sách kinh tế - xã hội DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMUTận dụng DHTM_TMU DHTM_TMU Phù hợp với Phù hợp với đƣợc những Phù hợp với những quy điều kiện thành tựu chế độ chính định của pháp kinh tế của KHCN và trị - xã hội luật quốc gia quan tâm đến BVMT DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI 9/27/2017 30 DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 3.2.1. Nguyên tắc phù hợp với chế độ chính trị - xã hội, đường lối, DHTM_TMUquan điểmDHTM_TMU chính trị củaDHTM_TMU quốc gia DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMUPhải hƣớng vào DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Phải căn cứ vào những mục tiêu đƣờng lối chính của NN, thể hiện trị và tƣ tƣởng bản chất và chi đạo của phƣơng hƣớng Đảng cầm quyền của Đảng cầm quyền. DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI 9/27/2017 31 DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 3.2.2. Nguyên tắc phù hợp với những quy định của pháp luật hiện hành DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU NN phải thể chế DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMUhóa CS thành cácDHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU quy phạm pháp Dựa trên căn cứ luật, vừa khuyến và tuân thủ pháp khích, vừa cƣỡng luật hiện hành. chế đối với việc thi hành CS đó. DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI 9/27/2017 32 DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 3.2.3. Nguyên tắc phù hợp với điều kiện kinh tế của quốc gia DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Sự DHTM_TMUphát triển DHTM_TMU DHTM_TMU Trình độ Mức độ tăng và nhu cầu phát triển trƣởng kinh phát triển của nền kinh tế của lĩnh vực tế KT DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI 9/27/2017 33 DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 3.2.4. Nguyên tắc tận dụng được những thành tựu của khoa học, công DHTM_TMUnghệ và quanDHTM_TMU tâm đến vấnDHTM_TMU đề bảo vệ môi DHTM_TMUtrường DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU  CS đề ra phải tiếp thu và tận dụng thành tựu của KH - CN.  Hủy hoại môi trƣờng là hiểm họa toàn cầu =>cần quan tâm đến bảo DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU vệ rừng, bảo vệ bầu không khí, nguồn nƣớc, xây dựng CSHT, xây dựng đô thị và nông thôn, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI 9/27/2017 34 DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 3.3. Quá trình hoạch định chính sách kinh tế - xã hội DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 3.3.4DHTM_TMU. Lựa 3.3.5. DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 3.3.1. Xác 3.3.2. Xác 3.3.3. Xây HOẠCH chọn Thông qua lập và lựa định mục dựng các ĐỊNH phƣơng án và quyết chọn vấn tiêu chính phƣơng án CHÍNH chính sách định chính đề sách chính sách SÁCH tối ƣu sách DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI 9/27/2017 35 DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 3.3.1. Xác lập và lựa chọn vấn đề DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 3.3.1.1. Khái niệm về vấn đề của chính sách 3.3.1.2. Nguồn gốc xuất hiện các vấn đề trong đời sống kinh tế - xã DHTM_TMUhội DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 3.3.1.3. Căn cứ để lựa chọn các vấn đề cho các chính sách kinh tế - xã hội DHTM_TMU3.3.1.4. DHTM_TMUPhân tích “tiền DHTM_TMUchính sách” DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI 9/27/2017 36 DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 3.3.1.1. Khái niệm về vấn đề của chính sách DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Là một mâu thuẫn xuất hiện trong đời sống kinh tế - xã hội hoặc một nhu cầu thay đổi hoặc duy trì hiện trạng, đòi hỏi NN ban hành một CS DHTM_TMUKTXH nàoDHTM_TMU đó để giải quyếtDHTM_TMU. DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI 9/27/2017 37 DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 3.3.1.2. Nguồn gốc xuất hiện các vấn đề trong đời sống KT_XH DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Những vấn đề NN phải quan xuất hiện trong DHTM_TMULuôn cóDHTM_TMU những DHTM_TMUtâm đến lợi íchDHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU quá trình xây mâu thuẫn nảy của các giai dựng và thực sinh trong quá cấp=> thực hiện chiến lƣợc trình vận hành hiện mục tiêu phát triển hay của nền KTTT xã hội công kế hoạch dài bằng hạn DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI 9/27/2017 38 DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 3.3.1.3. Căn cứ để lựa chọn các vấn đề cho các chính sách KT-XH DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Mâu thuẫn gay gắt hoặc vật cản đối với sự phát triển của đất nƣớc DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMULà mối quanDHTM_TMU tâm của nhiều ngƣờiDHTM_TMU, có DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU ảnh hƣởng tiêu cực đến nhiều mặt Trở thành nguy cơ trong tƣơng lai của đời sống KT – XH CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI 9/27/2017 39 DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 3.3.1.4. Phân tích “tiền chính sách” DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU  Khẳng định đƣờng lối  Nghiên cứu và dự báo DHTM_TMU- MụcDHTM_TMU đích của nghiênDHTM_TMU cứu và dựDHTM_TMU báo DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU - Nội dung nghiên cứu và dự báo DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI 40 9/27/2017 DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 3.3.1.4. Phân tích “tiền chính sách” DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU • Các yếu tố: đối tƣợng của chính sách, chủ thể của chính DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Nội dung sách, các chính sách hiện nghiên cứu hành và dự báo • Yếu tố thuộc về môi trƣờng • Dự báo xu thế phát triển KT- DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU XH CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI 9/27/2017 41 DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 3.3.2. Xác định mục tiêu chính sách DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Nguyên tắc Cơ sở xác xác định mục DHTM_TMU DHTM_TMUđịnh mụcDHTM_TMU tiêu DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU tiêu DHTM_TMU DHTM_TMUYêu cầuDHTM_TMU đối DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU với mục tiêu CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI 9/27/2017 42 DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 3.3.2.1. Cơ sở xác định mục tiêu DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU SựDHTM_TMU xác định vấnDHTM_TMU đề DHTM_TMU DHTM_TMU Đƣờng lối của đặt ra và phán Đảng đoán việc giải quyết vấn đề đó DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI 9/27/2017 43 DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 3.3.2.2. Yêu cầu đối với mục tiêu của chính sách DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Có trọng Phải xác tâm, trọng đáng DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMUđiểm DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Thực hiện Có tính theo thứ DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMUkhả thi DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU tự ƣu tiên CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI 9/27/2017 44 DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 3.3.2.3. Nguyên tắc xác định mục tiêu của chính sách DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Hƣớng tới Tính cấp mục tiêu thiết của tổng thể của mục tiêu DHTM_TMU DHTM_TMU đấtDHTM_TMU nƣớc DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Tính hiện Cân nhắc DHTM_TMU DHTM_TMU thựcDHTM_TMU của DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU lợi, hại mục tiêu CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI 9/27/2017 45 DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 3.3.3. Xây dựng các phương án chính sách DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Cơ sở xây Nguyên tắc dựng phƣơng xác định giải DHTM_TMU DHTM_TMUán chínhDHTM_TMU sách DHTM_TMUpháp, côngDHTM_TMU cụ DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMUPhƣơng DHTM_TMUpháp DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU xác định giải pháp, công cụ CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI 9/27/2017 46 DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 3.3.3.1. Cơ sở xây dựng phương án chính sách DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Mục tiêu của chính sách DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Khả năng về nguồn lực hiện có DHTM_TMU CácDHTM_TMU mô hình lý DHTM_TMUKinh nghiệmDHTM_TMU trong DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Ý kiến, kiến nghị thuyết và ngoài nƣớc CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI 9/27/2017 47 DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 3.3.3.2. Nguyên tắc xác định giải pháp, công cụ DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Bám vào mục tiêu của chính sách DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Phải hợp lý và hiện Phải mang tính hệ Phù hợp với định thực thống hƣớng chính trị của XH DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI 9/27/2017 48 DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 3.3.3.3. Phương pháp xác định giải pháp, công cụ DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Soạn thảo Đề xuất một Sắp xếp thứ tự Phân tích các thành các loạt giải pháp ƣu tiên các giải giải pháp phƣơng án có liên quan pháp chính sách DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI 9/27/2017 49 DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 3.3.4. Lựa chọn phương án chính sách tối ưu DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Thực hiện đƣợc mục tiêu hoặc có ảnh hƣởng mạnh nhất tới mục tiêu DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Tác động vào nguyên nhân của vấn đề DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Tối đa hóa ảnh hƣởng Có khả năng tạo ra đƣợc Có chi phí thấp nhất tích cực và giảm thiểu sự hƣởng ứng tích cực ảnh hƣởng tiêu cực nhất của dân chúng CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI 9/27/2017 50 DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 3.3.5. Thông qua và quyết định chính sách DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Các cơ Thông Quyết DHTM_TMU TrìnhDHTM_TMU DHTM_TMUquan có DHTM_TMUqua DHTM_TMU định DHTM_TMU DHTM_TMU lên cơ thẩm chính chính quan quyền sách tại phê sách 1 NN có 2 chuẩn, 3 các hội 4 thẩm đánh giá, nghị bằng quyền thảo luận, chính văn bổ sung thức bản DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI 9/27/2017 51 DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_chinh_sach_kinh_te_xa_hoi_chuong_3_hoach_dinh_chin.pdf