Bài 5: Lập kế hoạch tổ chức quản lý lâm sản ngoài gỗ dựa vào cộng đồng

Các chú ý khi lập và tổ chức thực hiện các dự án về LSNG ã Lôi cuốn tất các bên liên quan trong tiến trình phân tích vấn đề và lập kế hoạch, ã Sử dụng tiến trình Khung logic, ã Giám sát tiến độ và các ảnh hưởng hoặc hoạt động quản lý, ã Lập kế hoạch ngay tại địa điểm dự kiến xây dựng dự án/hoạt động. Các bước trong lập kế hoạch của dự án LSNG ã Điều tra đánh giá hiện trạng và việc sử dụng ã Xác định và phân tích các bên liên quan ã Xác định các vấn đề (issues) ã Phân tích mục tiêu và chiến lược quản lý ã Sếp thứ tự ưu tiên cho các giải pháp ã Lập ma trận kế hoạch ã Lập kế hoạch thực hiện

pdf18 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Lượt xem: 2204 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài 5: Lập kế hoạch tổ chức quản lý lâm sản ngoài gỗ dựa vào cộng đồng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
  1 L P K HO CH T CH C Ậ Ế Ạ Ổ Ứ QU N LÝ LÂM S N NGOÀI G Ả Ả Ỗ D A VÀO C NG Đ NGỰ Ộ Ồ Bài 5   2 1. Các chú ý khi lập và tổ chức thực hiện  các dự án về LSNG • Lôi cuốn tất các bên liên quan trong tiến  trình phân tích vấn đề và lập kế hoạch, • Sử dụng tiến trình Khung logic, • Giám sát tiến độ và các ảnh hưởng  hoặc hoạt động quản lý, • Lập kế hoạch ngay tại địa điểm dự kiến  xây dựng dự án/hoạt động.   3 Chu trình lập kế hoạch dự án Đánh giá c a nhà k thu tủ ỹ ậ -Tính kh thi c a nh ng đ ngh ả ủ ữ ề ị t ng i dânừ ườ - Chuyên đ nghiên c uề ứ Nghiên c u đ a đi m có LSNGứ ị ể Ch n đoán s bẩ ơ ộ Thu th p s li u th c pậ ố ệ ứ ấ Có liên quan Đánh giá c a ng i dânủ ườ (s d ng các công c PRA)ử ụ ụ Đi u hoà gi a ý ki n ng i dânề ữ ế ườ và nhà k thu tỹ ậ -L p k ho chậ ế ạ -Th c thiự Th c hi n hàng nămự ệ Th c hi n 2-3 năm/l nự ệ ầ   4 Các bước lập kế hoạch dự án định  hướng theo mục tiêu T ng h p ổ ợ v n đ t PRAấ ề ừ V n đ u tiênấ ề ư H th ng các nguyênệ ố nhân c a v n đủ ấ ề L a ch n m c đích ự ọ ụ k t qu d ánế ả ự K ho ch d án ế ạ ự đ nh h ng theo ị ướ m c tiêuụ Các bên liên quan M i quan ố tâm chung Phân tích các bên liên quan, Venn, SWOT,… B t đ u đa ph ng ắ ầ ươ l a ch n v n đự ọ ấ ề Phân tích nguyên nhân c a ủ v n đ : SWOT, 5 Whys, ấ ề Cây v n đ ,…ấ ề Phân tích khung logic Các s đ câyơ ồ   5 Các bước trong lập kế hoạch của dự  án LSNG • Điều tra đánh giá hiện trạng và việc sử  dụng • Xác định và phân tích các bên liên quan • Xác định các vấn đề (issues) • Phân tích mục tiêu và chiến lược quản lý • Sếp thứ tự ưu tiên cho các giải pháp • Lập ma trận kế hoạch • Lập kế hoạch thực hiện   6 Điều tra đánh giá LSNG: • Thực trạng về số lượng và  chất lượng. • Ước tính giá trị. • Vùng rừng có LSNG cần bảo vệ. • Khả năng tái sinh, cường độ khai thác. • Giám sát những điều kiện rừng (sinh thái) và đánh giá  da dạng sinh học • Lôi cuốn người dân vào việc đánh giá • Đánh giá nguồn LSNG có sự tham gia    7 Phân tích thành viên,  các bên liên quan • Xác định toàn bộ cá nhân, tổ chức, nhóm liên  quan hoặc có ảnh hưởng đến tiến trình dự án, • Phân tích các đặc điểm chính của các thành  viên về chức năng, nhiệm vụ; SWOT và tiềm  năng của họ, • Xác định mối quan hệ giữa các bên: hợp tác,  canh tranh, mâu thuẩn, xung đột, • Xác định khả năng đóng góp và hưởng lợi từ dự  án của các bên liên quan.   8 Phân tích tầm quan trọng  và mức độ tham gia M c đ tham giaứ ộ T m q ua n t r ng ầ ọ Th pấ Cao Cao Khuy n NL ế huy nệ Lâm tr ngườ C ng đ ngộ ồ T th ngư ươ   9 Ma trận quan hệ các bên liên quan M i quan ố hệ C ng ộ đ ngồ C. quy n ề c sơ ở Khuy n ế NL Dân c ư bên ngoài D ch v t ị ụ ư nhân C ng ộ đ ngồ Qu n lýả H p tácợ Mâu thu nẫ H p tácợ C. quy n ề c sơ ở H p tácợ Qu n lýả C nh ạ tranh Khuy n ế NL Dân c ư bên ngoài D ch v t ị ụ ư nhân   10 Xác định nhóm loài LSNG quan tâm Loài Nhóm tre n aứ Nhóm Nguyên v t li uậ ệ Nhóm d c li uượ ệ Nhóm l ng ươ th cự Thú r ngừ Nhóm tre n aứ Nhóm N.v t li uậ ệ Nhóm d c li uượ ệ Nhóm l ng ươ th cự Thú r ngừ   11 Xác định vấn đề: ­ Cây vấn đề Quản lý rừng  kém hiệu quả Nhân lực ít Địa bàn rộng Xử lý chưa nghiêm Người dân chưa ý thức Biên chế ít Không huy đ ng ng i ộ ườ dân t i chạ ỗ Lu t ch a c ậ ư ụ thể Th c hi n lu t ự ệ ậ ch a nghiêmư Nghi p v y uệ ụ ế Ch tr ng ủ ươ ch a cóư Không có chuyên môn Đào t o cách ạ làm vi c v i dânệ ớ H i th o đ xây ộ ả ể d ng chi l cự ế ượ Năng l c y uự ế Ch a đ c ư ượ đào t oạ   12 Phân tích xác định mục đích và  đầu ra • Mục đích phải có tính thực tiễn, khả thi  nhưng đồng thời cũng phải bao quất để thực  hiện tầm nhìn của cộng đồng và các bên liên  quan. M c đíchụ M c tiêuụ K t quế ả  M c tiêu ph i c th ; đo đ m đ c; có ụ ả ụ ể ế ượ th đ t đ c, th c ti n, có gi i h n th i ể ạ ượ ự ễ ớ ạ ờ gian đ đ t đ c k t quể ạ ượ ế ả  K t qu ph i đ c trình bày rõ ràng và ế ả ả ượ phù h p v i m c tiêu c a d án.ợ ớ ụ ủ ự   13 Logic của khung logic M C ĐÍCHỤ M C TIÊUỤ K T QUẾ Ả HO T Đ NGẠ Ộ GI Đ NHẢ Ị GI Đ NHẢ Ị GI Đ NHẢ Ị GI Đ NHẢ Ị N u đ t đ c các m c tiêu và các gi đ nh là đúng s có đóng ế ạ ượ ụ ả ị ẽ góp l n cho m c đích cu i cùngớ ụ ố N u t t c các đ u ra d ki n đ c s n xu t và t t c các gi ế ấ ả ầ ự ế ượ ả ấ ấ ả ả đ nh đ u đúng, m c tiêu có th s đ t đ cị ề ụ ễ ẽ ạ ượ N u t t c các ho t đ ng trong k ho ch đ c th c hi n và t t ế ấ ả ạ ộ ế ạ ượ ự ệ ấ c các gi đ nh đ u đúng, đ u ra/k t qu s đ c s n xu tả ả ị ề ầ ế ả ẽ ượ ả ấ   14 Ma trận lập kế hoạch của dự án Đa dạng sinh học  được bảo tồn và  phát triển HTCT bền vững,  không còn hộ đói  nghèo 2100 Hệ thống giám sát  có sự tham gia Có tài liệu tại cđ. Chiến lược đúng và  ổn định  1. Nâng cao độ che  phủ của rừng Độ che phủ của  rừng đạt80% Điều tra có sự tham  gia Hệ thống phù hợp  với qhoạch t.thể 2. Rừng được quản  lý bền vững 1500 ha rừng và  đất rừng được sd Đánh giá từ bên  ngoài. BC dự án Quản lý được di  dân tự do 1.1. Nương rẫy được  áp dụng NLKH 80% đất độc canh  được ct NLKH Thẩm định hiệu  quả Đất rẫy được giao  cho cộng đồng 2.1. Rừng được qlý  dựa vào c.đồng 1000 ha rừng  được 8 nhóm qlý Báo cáo đánh giá  hiện trường QLý rừng c đồng  được  thừa nhận 1.1.1. Áp dụng PTD 20% hộ tgia PTD Báo cáo PTD của  cộng đồng Có cơ chế htác  giữa KNL+Ndân 2.1.1. Áp dụng kỹ  thuật hợp với cđồng Bảng hdẫn Kthuật  dựa trên KTBD BC của thôn, Đánh  giá hiện trường Có sự hỗ trợ của  trường ĐH Xdựng M c đíchụ M c tiêuụ K t quế ả Hành đ ngộ M c tiêu/ụ ho t đ ngạ ộ Ch tiêu ktraỉ Khách quan Ph ng ti nươ ệ ki m traể Các gi đ nhả ị   15 Khung logic dự án (thường sử dụng) Mục đích Mục tiêu Hoạt động/  nội dung Kết quả dự  kiến Thời gian  thực hiện A A0 A01 A0a Xx A02 A02b Xx A1 A10 A1a Xx A11 A1b Xx A12 A12 xx   16 Xây dựng kế hoạch hoạt động Hoạt động Thời gian Tài chính,  phuơng  tiện/vật tư Nguồn nhân  lực Chịu trách  nhiệm  chính Thu thập  tài liệu thứ  cấp 27/11­2/12 Thuê xe, giấy  đi đường và  giới thiệu,  bảng nội dung  cần, đề cương  đã được duyệt, … Bằng, Vỹ, T.  Nhung Tâm, San,  L. Nhung   17 Thực hiện kế hoạch 1. Chuẩn bị, • Nhân lực, thời gian, nguyên vật dụng, tài chính, • Địa điểm, các thủ tục hành chính,… 2. Lập kế hoạch tại thôn bản • Tạo cơ hội cho người dân thông và cùng thực hiện, • Dựa trên tiềm lực của địa phương 3. Giám sát và đánh giá • Tiêu chí đánh giá, • Thời gian đánh giá • Nhân lực đánh giá   18 B công c trong PRA…ộ ụ ng d ng các công Ứ ụ cụ S đ ơ ồ ph át th oả Dòng lch s ịử Lát c tắ L ch ị th i vờ ụ S đơ ồ Venn X p h ng ế ạ m c s ng ứ ố Ma tr nậPh ng v nỏ ấ Ph ng v nỏ ấ Quan sát Nghỉ Qua đ êm Nh p cu cậ ộ La cà Ch p nh ụ ả Li t k ê ệ t d o ự SWOT V.v…

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfLập kế hoạch tổ chức quản lý lâm sản ngoài gỗ dựa vào cộng đồng.pdf
Tài liệu liên quan