Thiết kế và lập trình website - Thiết kế xử lý

Xây dựng mô hình thiết kế xử lý hệ thống Xây dựng cấu trúc phần mềm hệ thống Tổng kết Phân chia hệ thống thành các hệ thống con

pdf35 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 03/01/2019 | Lượt xem: 286 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thiết kế và lập trình website - Thiết kế xử lý, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thiết kế xử lý Nội dung Xây dựng mô hình thiết kế xử lý hệ thống Xây dựng cấu trúc phần mềm hệ thống Tổng kết Phân chia hệ thống thành các hệ thống con Nội dung Xây dựng mô hình thiết kế xử lý hệ thống Xây dựng cấu trúc phần mềm hệ thống Tổng kết Phân chia hệ thống thành các hệ thống con Mục tiêu  Giảm thiểu sự phức tạp của một hệ thống lớn, cồng kềnh Tạo thuận lợi cho công việc thiết kế: bởi vì chi tiết hóa các nội dung đạt được ở phần phân tích. Dễ dàng hơn cho quá trình bảo dưỡng hệ thống sau này Tiêu chí phân chia  Tính cố kết dính(cohension): sự gắn bó về luận lý hoặc mục đích của các xử lý trong trong một hệ thống con.Tính cố kết dính càng cao càng tốt. Tính liên kết(coupling): sự trao đổi thông tin và tác động lẫn nhau giữa các hệ thống con. Sự liên kết này càng yếu càng tốt. Xử lý Xử lý Xử lý Xử lý Xử lý Xử lý Xử lý Dữ liệu Dữ liệu Hệ thống con 1 Hệ thống con 2 Hệ thống con 1 Hệ thống con 2 Tiêu chí phân chia Các tiêu chí gợi ý phân chia  Gom theo thực thể: các xử lý liên quan đến một đối tượng thực thể. Ví dụ: Khách hàng, nhà cung cấp Gom theo sự kiện giao tác: các xử lý đáp ứng cho một sự kiện xảy ra. Ví dụ như khách hàng đặt hàng, thanh toán theo thời gian như cuối ngày, cuối tháng Gom theo vai trò thực hiện hoặc vị trí tổ chức. Ví dụ hoạt động liên quan đến một phòng, một con người, BPSX Lưu hoá đơn 1-2 Hoá đơn NKý tồn kho Xác định NVL tồn 3 Đối chiếu và cập nhật số tồn, số sử dụng 4 Xác định NVL tồn dưới mức tối thiểu 5 Lập phiếu đặt mua NVL 6 Xử lý thanh toán hoá đơn 7 (1) (2) (3) (4) Hoá đơn Hoá đơn chưa thanh toán HĐ đã thanh toán Tồn kho + tồn tối thiểu Số sử dụng, số tồn Tồn kiểm kê NVL cần đặt NCC Thống kê tỉ lệ hao hụt 9 Phiếu xuất:1 Xử lý xuất NVL 8 Phiếu xuất:2 Thủ kho Yêu vầu về NVL Thông tin xuất NVL Thông tin xuất NVL Thông tin báo cáo hao hụt Thông tin NVL nhập Thông tin NVL xuất Hệ thống con quản lý nhập NVL Hệ thống con quản lý tồn kho NVL Hệ thống con quản lý tồn kho NVL Hệ thống con quản lý xuất NVL Hệ thống con quản lý nhập NVL Hệ thống con quản lý thanh toán Phân chia hệ thống con Nội dung Xây dựng mô hình thiết kế xử lý hệ thống Xây dựng cấu trúc phần mềm hệ thống Tổng kết Phân chia hệ thống thành các hệ thống con Xây dựng mô hình thiết kế xử lý hệ thống Phân chia hoạt động thủ công tự động Xử lý mức quan niệm Tinh chế thành các hoạt động chi tiết Xử lý được phân chia Xác định chức năng tự động hóa[Phiếu đặt NVL in ra phải được BPSX xác nhận trước khi chuyển cho NSX] NSX Lập phiếu đặt NVL In PDNVL Lập phiếu đặt NVL In PDNVL NSX Xác nhận PD Tự động Thủ công Lập phiếu đặt NVL In PDNVL Xác nhận PD NSX  Các xử lý sau khi phân chia sẽ hoàn toàn thủ công hay hoàn toàn thụ động Sự phân chia chấp nhận việc trùng lắp nội dung giữa tự động và thủ công Kiểm tra và lưu đơn hàng Kiểm tra công nợ khách hàng Lưu đơn hàng vào máy tính Lưu đơn hàng Tự động Tự động Thủ công Nguyên tắc phân chia thủ công tự động Xây dựng mô hình thiết kế xử lý hệ thống Ví dụ: Qui trình mượn sách (Quản lý thư viện) Thẻ ĐG KT Thẻ ĐG KT Sách Phiếu mượn Sách XL cho mượn Sách Gia hạn Thẻ 1 2 3 4 ĐG Phiếu mượn Tự động Thủ công ĐGTiếp nhận KT Thẻ Thẻ ĐG Gia hạn ThẻKT Sách Sách XL cho mượn Sách Thông báo thẻ đã được gia hạn = email 12 3 4 5 6 ĐG Xây dựng mô hình thiết kế xử lý hệ thống Thiết kế vai trò: xác định các vai trò người dùng Tự động Thủ công ĐGTiếp nhận KT Thẻ Thẻ ĐG Gia hạn Thẻ KT Sách Sách XL cho mượn Sách Phiếu mượn Thông báo thẻ đã được gia hạn = email 12 3 4 5 6 ĐG TNYC XLYC TNYC TNYC TNYC TNYC Xây dựng mô hình thiết kế xử lý hệ thống Thiết kế vai trò: tổ chức lại lược đồ Tự động Thủ công ĐG Thẻ ĐG Sách Phiếu mượn Tiếp nhận 1 KT Thẻ 2 Gia hạn Thẻ 3 Thông báo thẻ đã được gia hạn = email 4 KT Sách 5 XL cho mượn Sách 6 ĐG XLYC TNYC Thiết kế vai trò: hoàn chỉnh lược đồ XLYCTNYC Tự động Thủ công Tự động Thủ công Tiếp nhận 1 KT Thẻ 2 Thẻ ĐG KT Sách 5 Sách Gia hạn Thẻ 3 XL cho mượn Sách 6 Phiếu mượn Thông báo thẻ đã được gia hạn = email 4 ĐG ĐG Xây dựng mô hình thiết kế xử lý hệ thống Nội dung Xây dựng mô hình thiết kế xử lý hệ thống Xây dựng cấu trúc phần mềm hệ thống Tổng kết Phân chia hệ thống thành các hệ thống con Xây dựng cấu trúc phần mềm hệ thống Biểu đồ cấu trúc (Structured chart) “Boss” Get B Make C Put C Get A Make B Module A A B B B C C Thông tin trao đổi giữa các modules Xây dựng cấu trúc phần mềm hệ thống Biểu đồ cấu trúc (Structured chart) • Module: • Một đơn vị chức năng của hệ thống • Có thể là 1 hàm, 1 đoạn chương trình, 1 class • Có thể là 1 form, 1 menu Xây dựng cấu trúc phần mềm hệ thống Biểu đồ cấu trúc (Structured chart) • Tổ chức hệ thống con thành các modules: • Dựa vào các xử lý tự động hóa trong sơ đồ vật lý • Xác định các xử lý chính trong hệ thống con này • Xây dựng biểu đồ cấu trúc tổng quát. • Xây dựng biểu đồ cấu trúc chi tiết. Xây dựng cấu trúc phần mềm hệ thống Xây dựng các modules • Dựa vào các xử lý tự động hóa trong sơ đồ vật lý Dữ liệu 1 Lấy VA 1 Dữ liệu 2 Lấy VB 2 Tạo C 3 Xuất C 4 ABC A B VA VB C Báo cáo C Ghi chú: VA: Valid A VB: Valid B Xây dựng cấu trúc phần mềm hệ thống Xây dựng các modules • Xác định các xử lý trung tâm Dữ liệu 1 Lấy VA 1 Dữ liệu 2 Lấy VB 2 Tạo C 3 Xuất C 4 ABC A B VA VB C Báo cáo C • Dựa vào tên của ô xử lý • Dựa vào số lượng DF Xây dựng cấu trúc phần mềm hệ thống Xây dựng các modules • Xây dựng biểu đồ cấu trúc tổng quát Dữ liệu 2 Xuất C 4 Lấy VB 2 Tạo C 3 Dữ liệu 1 Lấy VA 1A B VA VB C ABC Báo cáo C Tạo C “BOSS” Xuất CLấy VBLấy VA C VA VB Xây dựng cấu trúc phần mềm hệ thống Xây dựng các modules • Xây dựng biểu đồ cấu trúc chi tiết “BOSS” Tạo C VA VB Lấy VBLấy VA Xuất C KT ALấy A KT BLấy B Format C In C A A VA B B VB VA VB C C C FCR FCR Ghi chú: FCR: Formatted C Report Xây dựng cấu trúc phần mềm hệ thống Xây dựng các modules: Qui trình mượn sách ĐG KT Thẻ 1 KT Sách 3 Gia hạn Thẻ 2 Đăng kí giữ chỗ 4 XL cho mượn Sách 5 Hệ thống xử lý mượn sách Lấy Sách Lấy thẻ Lấy TT sách Kiểm tra sách Đăng ký giữ chỗ Xử lý mượn sách Gia hạn thẻ Thẻ kq Xuất TB kq Lấy TT thẻ Kiểm tra thẻ Thẻ Thẻ kq Sách Sách kq Thẻ kq Sách kq kq Thẻ Sách Sách kq Thẻ Xây dựng cấu trúc phần mềm hệ thống Modules – Chức năng của phần mềm Hệ thống xử lý mượn sách Lấy Sách Lấy thẻ Lấy TT sách Kiểm tra sách Đăng ký giữ chỗ Xử lý mượn sách Gia hạn thẻ Xuất TB Lấy TT thẻ Kiểm tra thẻ Module điều phối Quá đơn giản để là 1 chức năng phần mềm Xây dựng cấu trúc phần mềm hệ thống Modules – Chức năng của phần mềm Hệ thống xử lý mượn sách Đăng ký giữ chỗ Xử lý mượn sách Gia hạn thẻ Hệ thống xử lý trả sách Hệ thống QLTV Cây cấu trúc chức năng phần mềm Xây dựng cấu trúc phần mềm hệ thống Thiết kế chức năng phần mềm Hệ thống xử lý mượn sách Đăng ký giữ chỗ Xử lý mượn sách Gia hạn thẻ Hệ thống xử lý trả sách Hệ thống QLTV Cây cấu trúc chức năng phần mềm Xây dựng cấu trúc phần mềm hệ thống Thiết kế chức năng phần mềm: Xử lý mượn sách Xử lý mượn sách Hiển thị f_MuonSach Nhập và kiểm tra Thẻ Nhập và kiểm traSách Ghi nhận mượn sách Thông báo Thẻ độc giả Cuốn sách Phiếu mượn Thẻ kq Tình trạng Thẻ Tình trạng Sách Sách kq Tình trạng Sách Thẻ Sách Thẻ Sách kq kq Xây dựng cấu trúc phần mềm hệ thống Thiết kế chức năng phần mềm: Xử lý mượn sách - 1 lớp Xử lý mượn sách Hiển thị form N&KT Thẻ N&KT Sách GN mượn sách TB Thẻ độc giả Cuốn sách Phiếu mượn Class Form { . - N_KT_Thẻ - N_KT_Sách - GN mượn - Xuất TB } Get Data Đọc CSDL Lấy TT T Kiểm tra .. Ghi CSDL Xây dựng cấu trúc phần mềm hệ thống Thiết kế chức năng phần mềm: Xử lý mượn sách – 2 lớp Xử lý mượn sách Hiển thị f_MuonSach Nhập và kiểm tra Thẻ Thông báo Thẻ độc giả Cuốn sách Phiếu mượn Nhập và kiểm traSách Ghi nhận mượn sách Tình trạng Sách Sách kq Thẻ Sách TTS TTMS kq kq Thẻ Kiểm tra Thẻ Thẻ kq Tình trạng Thẻ Thẻ Nhập Sách Kiểm tra Sách Sách Ghi nhận mượn sách Xây dựng cấu trúc phần mềm hệ thống Thiết kế chức năng phần mềm: Xử lý mượn sách – 3 lớp Xử lý mượn sách Hiển thị f_MuonSach Thông báo Thẻ độc giả Cuốn sách Phiếu mượn Tình trạng Sách Sách kq Thẻ Sách TTS TTMS kq kq Nhập Thẻ Kiểm tra Thẻ Thẻ kq Tình trạng Thẻ Thẻ Nhập Sách Kiểm tra Sách Sách Ghi nhận mượn sách Đọc Thẻ Tình trạng Thẻ Đọc Sách Tình trạng Sách Ghi MS TTS TTMS Xây dựng cấu trúc phần mềm hệ thống Thiết kế chức năng phần mềm: Xử lý mượn sách (hoàn tất) Xử lý mượn sách Hiển thị f_MuonSach Thông báo Thẻ độc giả Cuốn sách Phiếu mượn Tình trạng Sách Sách kq Thẻ Sách TTS TTMS kq kq Nhập Thẻ Kiểm tra Thẻ Thẻ kq Tình trạng Thẻ Thẻ Nhập Sách Kiểm tra Sách Sách Ghi nhận mượn sách Đọc Thẻ Tình trạng Thẻ Đọc Sách Tình trạng Sách Ghi MS TTS TTMS Giao diện Nghiệp vụ Lưu trữ CSDL Nội dung Xây dựng mô hình thiết kế xử lý hệ thống Xây dựng cấu trúc phần mềm hệ thống Tổng kết Phân chia hệ thống thành các hệ thống con Thiết kế hệ thống Tổng kết Từ các hệ thống con: • Phân chia thủ công/tự động, xác định vai trò • Cây cấu trúc chức năng PM • Với từng chức năng , xây dựng HẾT

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfchuong7thietkexuly_8129.pdf
Tài liệu liên quan