Nguyên lí kế toán - Chương 07: Sổ kế toán và hình thức kế toán

Cc lo?i s? k? tốn: 7.1.3.4 Sổ ghi chép theo thời gian và theo hệ thống ?* Sổ ghi theo trình tự thời gian: S? nh?t ký chung, s? dang ký ch?ng t? ghi s?. ?* Sổ ghi theo hệ thống: S? ci, s? chi ti?t ti kh?an ?* Sổ kết hợp: S? nh?t ký s? ci

pdf29 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 04/04/2020 | Lượt xem: 61 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Nguyên lí kế toán - Chương 07: Sổ kế toán và hình thức kế toán, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHƯƠNG 7 SỔ KẾ TỐN VÀ HÌNH THỨC KẾ TỐN NỘI DUNG Sổ kế tốn 1 Hình thức kế tốn 2 7.1.1 Khái niệm sổ sách kế tốn 7.1.2 Ý nghĩa sổ kế tốn. 7.1.3 Hình thức sổ kế tốn. 7.1.4 Cách ghi sổ kế tĩan 7.2.1 Nhật kí chung. 7.2.2 Nhật kí sổ cái. 7.2.3 Nhật kí chứng từ. 7.2.4 Ghi sổ chứng từ. 7.2.5 Kế tốn trên máy vi tính 7.1.1 Khái niệm * Sổ sách kế toán là gì? Ví dụ : Chi tiền mặt nhập kho hàng hĩa 30tr Sổ kế tốn 7.1.1 Khái niệm Sổ kế tốn dùng để ghi chép, hệ thống và lưu giữ tồn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh cĩ liên quan. Sổ kế tốn 7.1.2 Ý nghĩa sổ sách kế tốn (SGK) Sổ kế tốn 7.1.3 Các loại sổ kế tốn: 7.1.3.1 Sổ tổng hợp và chi tiết - Sổ kế toán tổng hợp: sổ cái 111,112,131.. - Sổ kế toán chi tiết: Sổ chi tiết phải thu khách hàng (131A,131B..), sổ chi tiết 152 x, 152 Y Sổ kế tốn 7.1.3 Các loại sổ kế tốn: 7.1.3.2 Sổ tờ rời và đóng quyển 7.1.3.3 Sổ chi tiết theo nội dung kinh tế  Sổ quỹ tiền mặt; Sổ tiền gửi ngân hàng; Sổ chi tiết bán hàng bán hàng; Sổ mua hàng Sổ kế tốn 7.1.3 Các loại sổ kế tốn: 7.1.3.4 Sổ ghi chép theo thời gian và theo hệ thống * Sổ ghi theo trình tự thời gian: Sổ nhật ký chung, sổ đăng ký chứng từ ghi sổ.. * Sổ ghi theo hệ thống: Sổ cái, sổ chi tiết tài khỏan * Sổ kết hợp: Sổ nhật ký sổ cái Sổ kế tốn 7.1.3 Các loại sổ kế tốn: 7.1.3.5 Sổ kế toán tổ chức theo kết cấu sổ + Sổ kết cấu kiểu hai bên + Sổ kết cấu kiểu một bên + Sổ kết cấu nhiều cột và sổ kết cấu bàn cờ. Sổ kế tốn 7.1.4 Cách ghi sổ kế tốn - Đầu kỳ: mở sổ - Trong kỳ: ghi sổ kế tốn + Ghi bằng bút mực + Trường hợp ghi không hết trang sổ phải gạch chéo phần không ghi + Khi ghi hết trang phải cộng số liệu tổng cộng của trang và chuyển số liệu tổng cộng sang trang kế tiếp - Cuối kỳ: khĩa sổ Sổ kế tốn Sổ Cái Năm 2009 Tên tài khoản: Tiền mặt Số hiệu: 111 Ngày tháng ghi sổ Chứng Từ Diễn giải Trang sổ NKC Số hiệu TK dư số phát sinh Số hiệu Ngày tháng Nợ Có 1 2 3 4 5 6 7 8 Dư đầu tháng 10.000 2/3 432 2/3 Mua CCDC cho sản xuất 12 153 133 5.000 500 2/3 301 2/3 Công ty Y trả 12 131 45.000 4/3 302 4/3 Thu tiền bán hàng 511 333 60.000 6.000 Số dư cuối thang ? 7.1.5 Sửa chữa sổ kế tốn 3 cách sửa sổ Phương pháp cải chính Phương pháp ghi số âm Phương pháp bổ sung 7.1.5 Sửa chữa sổ kế tốn *Áp dụng trường hợp Phương pháp cải chính - Sai do diễn giải -Sai sĩt khơng ảnh hưởng đến số tiền tổng cộng Phương pháp ghi số âm -Sai do định khỏan -Số tiền ghi sai > số tiền ghi đúng Phương pháp ghi bổ sung -Số tiền ghi sổ < số tiền trên chứng từ 7.1.5 Sửa chữa sổ kế tốn * Sửa sổ Phương pháp cải Chính - Gạch bỏ chỗ ghi sai - Ghi chữ đúng bằng bút mực thường ở phía trên Phương pháp ghi số âm -Ghi lại bằng mực đỏ -Ghi thêm bút tĩan đúng Phương pháp ghi bổ sung -Lập chứng từ ghi bổ sung bằng mực thường 7.1.6 Sửa chữa trong trường hợp ghi sổ kế tốn bằng máy vi tính: “Phương pháp ghi số âm” hoặc “Phương pháp ghi bổ sung” Sổ kế tốn 7.2.1 KHÁI NIỆM Hình thức kế tĩan là gì? Là hệ thống các sổ kế tĩan, số lượng sổ, kết cấu, mối quan hệ giữa các loại sổ và trình tự ghi chép chứng từ vào sổ Hình thức kế tĩan 7.2 Các hình thức kế tốn hiện nay 1. Nhật ký chung 2. Nhật ký sổ cái 3. Chứng từ ghi sổ 4. Nhật ký chứng từ 5. Hình thức kế tốn trên máy vi tính. * Đặc trưng - Ghi theo thứ tự thời gian * Sổ kế tốn sử dụng. - Sổ nhật ký chung - Sổ cái - Sổ nhật ký đặc biệt và các sổ kế tốn chi tiết (sổ phụ). 7.2.2 HÌNH THỨC NHẬT KÝ CHUNG SỔ NHẬT KÝ CHUNG NĂM: 2007 Ngày tháng ghi sổ Chứng từ Diễn giải Đã ghi sổ cái Số hiệu tài khoản Số phát sinh Số Ngày Nợ Có Tháng 1/2007 2/1/07 PT01 2/1 Rút TGNH nhập Quỹ TM X X 111 112 3.000 3.000 Cộng * TRÌNH TỰ GHI SỔ NKC Chứng từ kế tốn Sổ nhật ký đặc biệt Sổ nhật ký chung Sổ, thẻ kế tốn chi tiết Sổ cái Bảng tổng hợp chi tiết Bảng cân đối số phát sinh Báo cáo tài chính Ghi chú : + Ghi hằng ngày + Ghi cuối tháng, hoặc định kỳ + Quan hệ đối chiếu, kiểm tra 7.2.2 HÌNH THỨC NHẬT KÝ- SỔ CÁI * Đặc trưng của hình thức nhật ký sổ cái (SGK) * Sổ kế tốn sử dụng - Nhật ký, Sổ Cái - Các sổ và thẻ kế tốn chi tiết TRÌNH TỰ GHI SỔ NK-SC Chứng từ kế tốn Sổ quỹ Bảng tổng hợp chứng từ kế tốn cùng loại Sổ, thẻ kế tốn chi tiết Bảng tổng hợp chi tiếtNhật ký sổ cái Báo cáo tài chính Ghi chú : + Ghi hằng ngày + Ghi cuối tháng, hoặc định kỳ + Quan hệ đối chiếu, kiểm tra 7.2.3 HÌNH THỨC NHẬT KÝ CHỨNG TỪ * Đặc trưng của hình thức nhật ký chứng từ (SGK) * Sổ sách: - Nhật ký chứng từ (10 nhật ký); - Bảng kê (10 Bảng kê); - Sổ Cái (mẫu theo hình thức Nhật ký chứng từ); - Sổ hoặc thẻ kế tốn chi tiết. TRÌNH TỰ GHI SỔ NK-CT Chứng từ kế tốn và các bảng phân bổ BẢNG KÊ NHẬT KÝ CHỨNG TỪ Sổ, thẻ kế tốn chi tiết SỔ CÁI BÁO CÁO TÀI CHÍNH Bảng tổng hợp chi tiết Ghi chú : + Ghi hằng ngày + Ghi cuối tháng, hoặc định kỳ + Quan hệ đối chiếu, kiểm tra 7.2.4 HÌNH THỨC CHỨNG TỪ GHI SỔ * Đặc trưng của hình thức chứng từ ghi sổ. - Căn cứ trực tiếp để ghi sổ kế tốn tổng hợp là “Chứng từ ghi sổ”. * Sổ kế tốn sử dụng. - Sổ cái - Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ - Bảng cân đối số phát sinh các tài khoản - Các số hoặc thẻ kế tốn chi tiết. TRÌNH TỰ GHI SỔ CHỨNG TỪ GHI SỔ Chứng từ kế tốn Sổ quỹ Bảng tổng hợp chứng từ kế tốn cùng loại Sổ, thẻ kế tốn chi tiết Chứng từ ghi sổ Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ Sổ cái Bảng tổng hợp chi tiết Bảng cân đối số phát sinh Báo cáo tài chính Ghi chú : + Ghi hằng ngày + Ghi cuối tháng, hoặc định kỳ + Quan hệ đối chiếu, kiểm tra 7.2.5 Hình thức kế tốn trên máy vi tính 7.2.5.1 Đặc trưng của hình thức kế tốn trên máy vi tính 7.2.5.2 Sổ kế tốn sử dụng 7.2.5.3 Trình tự ghi sổ PHẦN MỀM KẾ TỐN MÁY VI TÍNH CHỨNG TỪ KẾ TỐN BẢNG TỔNG HỢP CHỨNG TỪ KẾ TỐN CÙNG LOẠI - Sổ tổng kết - Sổ chi tiết SỔ KẾ TOÁN -Bảo cáo tài chính - Báo cáo kế tốn - Quản trị Câu hỏi tổng kết Những kiến thức các em đã đạt được trong Chương 7?

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfnlkt_c7_so_ke_toan_va_hinh_thuc_ke_toan_8019.pdf
Tài liệu liên quan