Kiểm toán tiền

Chế độ kế toán hiện hành Tập đoàn áp dụng Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ban hành ngày 20/03/2006 và Thông tư 244/2009/TT-BTC ban hành ngày 31/12/2009 Niên độ kế toán: niên độ kế toán của công ty từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 hàng năm. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam.

ppt46 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 06/10/2014 | Lượt xem: 1644 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm toán tiền, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NHÓM 1 DANH SÁCH NHÓM: Lê Thị Hoàng Yến 3083385 Nguyễn Thị Bé Sáu 3083524 Lê Phương Thúy 3084154 Lê Kim Tường Hoanh 4085207 Phạm Thị Yến Ngân 4085756 Huỳnh Thị Thanh Nga 4093783 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VINAMILK Tên đầy đủ: Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Tên viết tắt: VINAMILK Mã chứng khoán: VNM Tên tiếng anh: Vietnam Dairy Products Joint Stock Company Trụ sở: 36 - 38 Ngô Đức Kế, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VINAMILK Chế độ kế toán hiện hành Tập đoàn áp dụng Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ban hành ngày 20/03/2006 và Thông tư 244/2009/TT-BTC ban hành ngày 31/12/2009 Niên độ kế toán: niên độ kế toán của công ty từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 hàng năm. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VINAMILK Chế độ kế toán hiện hành Hình thức kế toán: sử dụng hình thức kế toán trên máy vi tính. Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Phương pháp kê khai thường xuyên Phương pháp tính giá xuất kho: phương pháp bình quân gia quyền Phương pháp khấu hao: khấu hao theo phương pháp đường thẳng CƠ CẤU TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ Tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị Đánh giá sơ bộ rủi ro kiểm soát Thiết kế và thực hiện các thử nghiệm kiểm soát Đánh giá lại rủi ro kiểm soát Xác định mức trọng yếu cho tổng thể báo cáo tài chính và cho từng khoản mục ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ 1.Tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ Bảng câu hỏi: QUY ƯỚC + 1 câu trả lời “Có” = 1 điểm + 1 câu trả lời “Không” = 0 điểm ĐÁNH GIÁ: Tổng số câu hỏi: 22 câu Lưu đồ thu tiền mặt Lưu đồ chi tiền mặt ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ 2. Đánh giá sơ bộ rủi ro kiểm soát ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ 3. Thiết kế và thực hiện các thử nghiệm kiểm soát ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ 3. Thiết kế và thực hiện các thử nghiệm kiểm soát ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ 3. Thiết kế và thực hiện các thử nghiệm kiểm soát ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ 3. Thiết kế và thực hiện các thử nghiệm kiểm soát ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ 3. Thiết kế và thực hiện các thử nghiệm kiểm soát ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ 3. Thiết kế và thực hiện các thử nghiệm kiểm soát ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ 4. Đánh giá lại rủi ro kiểm soát Tỷ lệch sai lệch thực tế là: (1/21)*100% = 4.7% ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ 4. Đánh giá lại rủi ro kiểm soát Đánh giá lại rủi ro kiểm soát: CR = 25% Đánh giá lại rủi ro phát hiện: DR = AR : (CR x IR)= 25% ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ 5. Xác định mức trọng yếu THỰC HIỆN KIỂM TOÁN BIỂU CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN KIỂM TOÁN BẢNG TỔNG HỢP LỖI THỰC HIỆN KIỂM TOÁN THIẾT KẾ CÁC THỬ NGHIỆM CƠ BẢN THỰC HIỆN KIỂM TOÁN THIẾT KẾ CÁC THỬ NGHIỆM CƠ BẢN THỰC HIỆN KIỂM TOÁN THIẾT KẾ CÁC THỬ NGHIỆM CƠ BẢN THỰC HIỆN KIỂM TOÁN THIẾT KẾ CÁC THỬ NGHIỆM CƠ BẢN THỰC HIỆN KIỂM TOÁN THIẾT KẾ CÁC THỬ NGHIỆM CƠ BẢN Kết luận: “Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo tổng hợp khoản mục tiền đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu khoản mục tiền của Công ty CP sữa Vinamilk cho kỳ hoạt động từ 01/01/2011 đến 31/12/2011, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.” BẢNG ĐỐI CHIẾU VỀ SỐ DƯ ĐẦU KỲ, SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ, SỐ DƯ CUỐI KỲ CỦA TIỀN MẶT, TIỀN GỬI NGÂN HÀNG VỚI SỔ SÁCH (C5) KIỂM KÊ QUỸ VÀO THỜI ĐIỂM KIỂM TOÁN (C6-1) Lý do: Thiếu tiền lẻ. Kế toán trưởng Thủ quỹ Người chứng kiến kiểm kê (Họ tên) (Họ tên) (Họ tên) (đã ký) (đã ký) (đã ký) KIỂM KÊ QUỸ TIỀN MẶT Vào 15 giờ 45 phút ngày 31/12/2011 (C6-3) Lý do: Thiếu tiền lẻ. Kế toán trưởng Thủ quỹ Người chứng kiến kiểm kê (Họ tên) (Họ tên) (Họ tên) (đã ký) (đã ký) (đã ký) KIỂM TRA CÁC NGHIỆP VỤ THU CHI TIỀN MẶT TRƯỚC VÀ SAU 10 NGÀY LẬP BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (C7-1) KIỂM TRA CÁC NGHIỆP VỤ THU CHI TIỀN GỬI NGÂN HÀNG TRƯỚC VÀ SAU 10 NGÀY LẬP BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (C7-2) TK 141, 131, 112, 133 TK 111 TK 211, 213, 141 TK333, 333, 331, 334 TK 511, 515, 711 … TK 621,622,627,641,642 SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN TIỀN (C8-1) KIỂM TRA CÁC NGHIỆP VỤ BẤT THƯỜNG (C8-1) µ: Phù hợp với phiếu thu và hóa đơn bán hàng. β: Phù hợp với phiếu chi ĐỐI CHIẾU SỔ CHI TIẾT TIỀN GỬI NGÂN HÀNG VỚI THƯ XÁC NHẬN CỦA NGÂN HÀNG (C9-1) KIỂM TRA TÍNH TIỀN LÃI NGÂN HÀNG (C-10) BẢNG ƯỚC TÍNH TIỀN GỬI NGÂN HÀNG NĂM 2011 (TK 1121-VND) Ngân hàng Đông Á (C10-1) BẢNG ƯỚC TÍNH TIỀN GỬI NGÂN HÀNG NĂM 2011 (TK 1121-VND) Ngân hàng Viettinbank (C10-3)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptbcao_9thuchihippt_9491.ppt