Chuyên đề Trách nhiệm kiểm toán viên

Nền tảng của trách nhiệm kiểm toán viên  Vấn đề luôn có tính thời sự  Vai trò của tổ chức nghề nghiệp  Nhận thức của xã hội

pdf23 trang | Chia sẻ: hao_hao | Ngày: 20/06/2014 | Lượt xem: 1368 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Trách nhiệm kiểm toán viên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chuyên đề 1 TRÁCH NHIỆM KIỂM TỐN VIÊN Vũ Hữu Đức 2011 2 Tổng quan  Giải thích cho người sử dụng  Hồn thiện chuẩn mực  Tăng cường giám sát chất lượng Nội dung 3Ai chịu trách nhiệm? ENRON Kiểm tốn viên Giám đốc (CEO) Giám đốc tài chính (CFO) Hội đồng quản trị 4Đầu tư nguồn lực Nhà quản lý Nhà đầu tư Yêu cầu báo cáo về việc sử dụng nguồn lực Kiểm tra của kiểm toán viên độc lập Bản chất của dịch vụ kiểm tốn 5Mong đợi của người sử dụng Chuẩn mực hợp lý Chuẩn mực hiện hành Giải thích cho người sử dụng Hồn thiện chuẩn mực Tăng cường kiểm sốt chất lượng Dịch vụ thực tế Kỳ vọng khơng hợp lý Dịch vụ chưa hồn hảo Khoảng cách giữa mong đợi và hiện thực (expectation gap) 6 Khẳng định mục đích và nguyên tắc chi phối  Bảo đảm hợp lý  Phân định trách nhiệm với người quản lý  Báo cáo kiểm tốn Giải thích cho người sử dụng 7Mục đích kiểm tốn báo cáo tài chính  Làm cơ sở đưa ra ý kiến rằng BCTC:  Lập trên cơ sở chuẩn mực, chế độ kế tốn hiện hành  Tuân thủ pháp luật liên quan  Trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu  Giúp đơn vị cải tiến  Khơng bảo đảm cho sự tồn tại và khả năng quản lý 8Các nguyên tắc  Tuân thủ pháp luật  Đạo đức nghề nghiệp  Chuẩn mực nghề nghiệp  Sự hồi nghi nghề nghiệp 9Bảo đảm hợp lý CÁC HẠN CHẾ TIỀM TÀNG Lấy mẫu kiểm tốn Kiểm sốt nội bộ Mức độ thu thập bằng chứng Xét đốn nghề nghiệp BẢO ĐẢM HỢP LÝ Quan hệ chi phí và lợi ích 10 Phân định trách nhiệm Nhà quản lýNhà đầu tư Kiểm tra của kiểm tốn viên độc lập Báo cáo tài chính Báo cáo kiểm tốn 11 Enron  Các thành viên lãnh đạo Enron chịu trách nhiệm về hành vi gian lận  Kenneth Lay, former CEO, chết trước khi bị xét xử  Jefferey Skilling, CEO 24 năm 4 tháng tù  Andrew Fastow, CFO 10 năm tù (giảm cịn 6 năm)  Arthur Andersen bị cáo buộc là tiêu hủy hồ sơ và che giấu cho Enron 12 Báo cáo kiểm tốn - Quá trình hồn thiện We have audited this balance sheet and say in our report That the cash is overstated, the cashier being short ; That the customers' receivables are very much past due ; That if there are some good ones they are very, very few ; That the inventories are out of date and principally junk ; That the method of their pricing is very large bunk ; That according to our figures, the undertaking's wrecked , But, subject to these comments, the balance sheet's correct. John Carey 13 Tiêu đề BCKT Người nhận BCKT Đoạn mở đầu Phạm vi và căn cứ thực hiện Ý́ kiến của kiểm tốn viên • Đối tượng kiểm tốn • Trách nhiệm người quản lý và kiểm tốn viên •Chuẩn mực kiểm tốn •Bảo đảm hợp lý •Cơng việc và thủ tục đã thực hiện •Kiểm tra trên cơ sở chọn mẫu •Đánh giá việc tuân thủ •Đánh giá các ước tính và xét đốn •Đánh giá việc trình bày tồn bộ •Cơ sở hợp lý Báo cáo kiểm tốn- Quá trình hồn thiện 14 Hồn thiện chuẩn mực Về trách nhiệm đối với sai phạm  Các loại sai phạm  Sai sĩt và gian lận  Hành vi khơng tuân thủ  Trách nhiệm của kiểm tốn viên  Đối với sai sĩt và gian lận  Đối với hành vi khơng tuân thủ 15 Hành vi cố ý của BGĐ, HĐQT, nhân viên hoặc các bên thứ ba gây ra những sai lệch thơng tin ảnh hưởng đến báo cáo tài chính Lỗi khơng cố ý ảnh hưởng báo cáo tài chính Gian lận và sai sĩt Gian lận Sai sĩt Sửa đổi, giả mạo chứng từ Khơng ghi chép các nghiệp vụ phát sinh Ghi các nghiệp vụ khơng xảy ra Áp dụng sai phương pháp kế tốn Lỗi về số học, ghi chép Hiểu sai các nghiệp vụ Áp dụng sai phương pháp kế tốn 16 Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng cĩ gian lận sai sĩt Những vấn đề về tính chính trực và năng lực của Ban Giám đốc Quyền lực tập trung vào tay một người hay một nhĩm người rất nhỏ, Giám sát khơng cĩ sự hoạt động hữu hiệu. Bất lực trong việc sửa chữa những yếu kém quan trọng của kiểm sốt nội bộ … Các sức ép bất thường bên trong hay từ bên ngồi đơn vị. Ngành nghề đang gặp khĩ khăn. Thiếu vốn kinh doanh vì lỗ hay phát triển quá nhanh. … Các nghiệp vụ và sự kiện khơng bình thường: Các nghiệp vụ bất thường, đặc biệt là gần thời điểm khĩa sổ, cĩ thể ảnh hưởng đáng kể đến lợi nhuận. Các nghiệp vụ hay phương pháp xử lý kế tốn phức tạp. … Một số nhân tố chỉ liên quan đến mơi trường kế tốn xử lý bằng máy tính. Thí dụ như: Khơng lấy được thơng tin từ máy tính ... Kiểm tốn viênGiám đốc Ngăn chặn và Phát hiện GL-SS Xem xét cĩ GL_SS làm ảnh hưởng trọng yếu BCTC Đánh giá rủi ro Thiết lập các thủ tục phát hiện GL-SS trên cơ sở rủi ro đã đánh giá Điều chỉnh, bổ sung thủ tục kiểm tốn Thơng báo về GL-SS và các phản ứng Thiết lập và duy trì hệ thống KSNB Các phản ứng 18 Thơng báo về gian lận, sai sĩt  Cho Giám đốc (hoặc người đứng đầu)  Cho người sử dụng báo cáo kiểm tốn  Cho cơ quan chức năng cĩ liên quan 19 Khơng tuân thủ pháp luật và quy định  Thực hiện sai, bỏ sĩt, khơng thực hiện đầy đủ, khơng kịp thời hoặc khơng thực hiện pháp luật và các quy định  Khơng phân biệt vơ tình hay cố ý  Dưới danh nghĩa đơn vị hoặc do người đại diện đơn vị thực hiện  Cĩ ảnh hưởng đến báo cáo tài chính Kiểm tốn viênGiám đốc Tuân thủ pháp luật Chú ý hành vi khơng tuân thủ làm ảnh hưởng trọng yếu BCTC Đánh giá rủi ro Thiết lập các thủ tục xác định hành vi khơng tuân thủ trên cơ sở rủi ro đã đánh giá Điều chỉnh, bổ sung thủ tục kiểm tốn Thơng báo về hành vi khơng tuân thủ và các phản ứng Thiết lập và duy trì các thủ tục cần thiết Các phản ứng 1. Hiểu biết PL&QĐ 2. Thiết lập KSNB 3. Xây dựng quy tắc 4. Tư vấn pháp luật 5. Kiểm tốn nội bộ 6. Lưu trữ 21 Các ví dụ về dấu hiệu về hành vi khơng tuân thủ pháp luật và các quy định • Đã cĩ sự kiểm tra, thanh tra, điều tra của cơ quan chức năng • Cĩ những khoản thanh tốn khơng rõ ràng • Giá cả mua bán quá cao hoặc quá thấp so với mức giá của thị trường ; • Cĩ những quan hệ khơng bình thường với những cơng ty cĩ nhiều đặc quyền, kinh doanh quá thuận lợi hoặc những cơng ty cĩ vấn đề nghi vấn ; • Khơng cĩ chứng từ mua bán hợp lệ, thích hợp khi thanh tốn; • Chấp hành khơng đúng, khơng đầy đủ chế độ kế tốn phải thực hiện ; • Đơn vị đã bị tố giác, hoặc đã cĩ dư luận khơng tốt trên các phương tiện thơng tin đại chúng hoặc từ xã hội ; • Kết quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp khơng ổn định, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh thường xuyên biến động… 22 Kiểm sốt chất lượng kiểm tốn Tuân thủ nguyên tắc về đạo đức nghề nghiệp Kỹ năng và năng lực Giao việc Hướng dẫn và giám sát Tham khảo ý kiến Duy trì và chấp nhận khách hàng Kiểm tra Hướng dẫn Giám sát Kiểm tra Tồn bộ Cơng ty Từng hợp đồng 23 Đạo đức nghề nghiệp  Nền tảng của trách nhiệm kiểm tốn viên  Vấn đề luơn cĩ tính thời sự  Vai trị của tổ chức nghề nghiệp  Nhận thức của xã hội

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfslide_1_1927_7715.pdf
Tài liệu liên quan