Giáo trình Quản trị chất lượng - Chương 2: Quản trị chất lượng trong tổ chức - Đỗ Thị Ngọc

2.4 Cải tiến chất lượng 2.4.1. Sự cần thiết và ý nghĩa của hoạt động cải tiến chất lượng 2.4.2. Các nguyên tắc của cải tiến chất lượng 2.4.3. Chu trình cải tiến chất lượng 2.4.1. Sự cần thiết và ý nghĩa của cải tiến chất lượng • Sự cần thiết cải tiến chất lượng • Ý nghĩa 2.4.2 Nguyên tắc cải tiến chất lượng • Nguyên tắc 1: Cải tiến chất lượng hướng tới khách hàng • Nguyên tắc 2: Cải tiến chất lượng đòi hỏi sự tham gia của tất cả các thành viên trong doanh nghiệp. • Nguyên tắc 3: Cần kết hợp cải tiến liên tục và đổi mới để nâng cao chất lượng • Nguyên tắc 4: Cần cải tiến liên tục nhờ áp dụng vòng tròn P-D-C-A.

pdf16 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 26/11/2020 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo trình Quản trị chất lượng - Chương 2: Quản trị chất lượng trong tổ chức - Đỗ Thị Ngọc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHƢƠNG 2. QUẢN TRỊ CHẤT LƢỢNG TRONG TỔ CHỨC 2.1 Hoạch định chất lượng 2.2 Kiểm soát chất lượng 2.3 Đảm bảo chất lượng 2.4 Cải tiến chất lượng 9/27/2017 Đỗ Thị Ngọc ĐHTM/ bai giang 18 DHTM_TMU 2.1 Hoạch định chất lượng 2.1.1 Vai trò của hoạch định chất lượng 2.1.2 Các khía cạnh của hoạch định chất lượng 2.1.2. Nội dung của hoạch định chất lượng 2.1.3. Các bước hoạch định chất lượng 9/27/2017 Đỗ Thị Ngọc ĐHTM/ bai giang 19 DHTM_TMU 2.1.1 Vai trò của hoạch định chất lượng Là hoạt động nền tảng giúp: Định hướng tổ chức tới khách hàng; Xác định rõ ràng mục tiêu, chính sách chất lượng; Thiết kế các quá trình cần thiết; Định rõ nội dung hoạt động; Xác định rõ trách nhiệm quản lý, điều hành; Hạn chế rủi ro kinh doanh. Chú ý nêu các khía cạnh hoạch định CL DHTM_TMU 2.1.2 Nội dung của hoạch định chất lượng • Xác định mục tiêu chất lượng • Xác định các phương pháp 9/27/2017 Đỗ Thị Ngọc ĐHTM/ bai giang 21 DHTM_TMU 2.1.4. Các bước hoạch định chất lượng • Bước 1: Xây dựng mục tiêu chất lượng • Bước 2: Xác định khách hàng mục tiêu • Bước 3: Tìm hiểu nhu cầu khách hàng • Bước 4: Phát triển sản phẩm hoặc dịch vụ • Bước 5: Thiết lập quy trình • Bước 6: Hoạch định chi tiết 9/27/2017 Đỗ Thị Ngọc ĐHTM/ bai giang 22 DHTM_TMU 2.2 Kiểm soát chất lượng 2.2.1. Vai trò của hoạt động kiểm soát chất lượng 2.2.2. Nội dung và kỹ thuật kiểm soát chất lượng 2.2.3. Quy trình kiểm soát chất lượng 9/27/2017 Đỗ Thị Ngọc ĐHTM/ bai giang 23 DHTM_TMU 2.2.1. Vai trò của kiểm soát chất lượng  Bản chất của kiểm soát chất lượng  Vai trò của kiểm soát chất lượng 9/27/2017 Đỗ Thị Ngọc ĐHTM/ bai giang 24 DHTM_TMU Vai trò của kiểm soát chất lượng  Giúp đo lường hiệu quả kinh doanh của tổ chức  Giúp việc không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng  Làm tăng khả năng đáp ứng nhu cầu khách hàng 9/27/2017 Đỗ Thị Ngọc ĐHTM/ bai giang 25 DHTM_TMU 2.2.2. Nội dung và kỹ thuật KSCL  Nội dung kiểm soát chất lượng  Kỹ thuật kiểm soát chất lượng 9/27/2017 Đỗ Thị Ngọc ĐHTM/ bai giang 26 DHTM_TMU 2.2.3. Quy trình kiểm soát chất lượng 27 Lựa chọn đối tƣợng kiểm soát Điều chỉnh (san bằng sự khác biệt) Thiết lập các phƣơng pháp đo lƣờng Thiết lập các tiêu chuẩn kiểm soát Đo lƣờng hiệu năng/ kết quả hiện tại So sánh với tiêu chuẩn DHTM_TMU 2.3 Đảm bảo chất lượng 2.3.1 Khái niệm, yêu cầu đảm bảo chất lượng 2.3.2 Các phương pháp đảm bảo chất lượng 9/27/2017 Đỗ Thị Ngọc ĐHTM/ bai giang 28 DHTM_TMU 2.3.1 Khái niệm, c ch, yêu cầu đảm bảo chất lượng • Khái niệm đảm bảo chất lượng • Mục đích đảm bảo chất lượng • Yêu cầu đảm bảo chất lượng DHTM_TMU 2.4 Cải tiến chất lượng 2.4.1. Sự cần thiết và ý nghĩa của hoạt động cải tiến chất lượng 2.4.2. Các nguyên tắc của cải tiến chất lượng 2.4.3. Chu trình cải tiến chất lượng 9/27/2017 Đỗ Thị Ngọc ĐHTM/ bai giang 30 DHTM_TMU 2.4.1. Sự cần thiết và ý nghĩa của cải tiến chất lượng • Sự cần thiết cải tiến chất lượng • Ý nghĩa 9/27/2017 Đỗ Thị Ngọc ĐHTM/ bai giang 31 DHTM_TMU 2.4.2 Nguyên tắc cải tiến chất lượng • Nguyên tắc 1: Cải tiến chất lượng hướng tới khách hàng • Nguyên tắc 2: Cải tiến chất lượng đòi hỏi sự tham gia của tất cả các thành viên trong doanh nghiệp. • Nguyên tắc 3: Cần kết hợp cải tiến liên tục và đổi mới để nâng cao chất lượng • Nguyên tắc 4: Cần cải tiến liên tục nhờ áp dụng vòng tròn P-D-C-A. 9/27/2017 Đỗ Thị Ngọc ĐHTM/ bai giang 32 DHTM_TMU 2.4.3. Chu trình cải tiến chất lượng 9/27/2017 Đỗ Thị Ngọc ĐHTM/ bai giang 33 Áp dụng giải pháp đã cải tiến Phát triển các ý tưởng mới Xác định nguyên nhân Đo lƣờng khả năng hoạt động của quá trình Nhận dạng và mô tả quá trình Xác định vấn đề DHTM_TMU

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbm_qtcl_2_0531_87_9022_5055_2037761.pdf
Tài liệu liên quan