Đề thi lý thuyết - Môn thi: Cơ sở dữ liệu - Đề 5

3. Trả lời câu truy vấn sau bằng ngôn ngữ SQL: a. Cho biết thông tin về giáo viên có Diachi ở tp.HCM và các đề tài mà họ hướng dẫn: mã giáo viên, tên giáo viên, mã đề tài, tên đề tài. (1.5 điểm) b. Với mỗi giáo viên hãy thống kê số lượng đề tài, số lượng sinh viên mà giáo viên đó bắt đầu hướng dẫn trong năm 2006 (NgBD). (1.5 điểm) c. In ra danh sách các sinh viên (MaSV, TenSV) không tham gia đề tài do giáo viên có tuổi từ 45 trở lên hướng dẫn. (1 điểm)

pdf1 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 19/10/2018 | Lượt xem: 117 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi lý thuyết - Môn thi: Cơ sở dữ liệu - Đề 5, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin Khoa Hệ Thống Thông Tin ĐỀ 05 Môn thi: CƠ SỞ DỮ LIỆU Ngày thi:./../2010 Thời gian: 90 phút (Sinh viên không được phép sử dụng tài liệu) (đề thi gồm có 1 trang) Cho lược đồ quan hệ gồm có các quan hệ sau: SINHVIEN (Masv, Tensv, Ngsinh, Gioitinh, Diachi, Sodt) Tân từ: Mỗi sinh viên cần lưu trữ các thông tin: Mã sinh viên, Tên sinh viên, ngày sinh, giới tính, địa chỉ, số điện thoại liên lạc. GIAOVIEN (Magv, Tengv, Ngaysinh) Tân từ: Mỗi giáo viên cần lưu trữ các thông tin: Mã giáo viên, Tên giáo viên, ngày sinh. DETAI (Madt, Tendt, Magv) Tân từ: Danh mục các đề tài gồm có mã đề tài, tên đề tài, giáo viên hướng dẫn. LAMDETAI (STT, Masv, Madt, NgayBD, NgayKT) Tân từ: Khi sinh viên làm đề tài cần lưu trữ các thông tin: số thứ tự, mã sinh viên, mã đề tài, ngày bắt đầu, ngày kết thúc. Câu hỏi: 1. Mô tả các ràng buộc sau: a. Ngày kết thúc của mỗi đề tài phải sau ngày bắt đầu của đề tài đó. (1 điểm) b. Mỗi đề tài phải có từ 1 đến 3 sinh viên thực hiện. (1 điểm) 2. Trả lời các câu truy vấn sau bằng đại số quan hệ: a. Cho biết thông tin về giáo viên có Diachi ở ‘tp.HCM’ và các đề tài mà họ hướng dẫn (MaGV,TenGV, MaDT, TenDT). (1.5 điểm) b. In ra danh sách các đề tài (MaDT, TenDT) có từ 2 sinh viên thực hiện trở lên. (1.5 điểm) c. Tối ưu hóa biểu thức câu 2.a và vẽ sơ đồ tối ưu cuối cùng (1 điểm). 3. Trả lời câu truy vấn sau bằng ngôn ngữ SQL: a. Cho biết thông tin về giáo viên có Diachi ở tp.HCM và các đề tài mà họ hướng dẫn: mã giáo viên, tên giáo viên, mã đề tài, tên đề tài. (1.5 điểm) b. Với mỗi giáo viên hãy thống kê số lượng đề tài, số lượng sinh viên mà giáo viên đó bắt đầu hướng dẫn trong năm 2006 (NgBD). (1.5 điểm) c. In ra danh sách các sinh viên (MaSV, TenSV) không tham gia đề tài do giáo viên có tuổi từ 45 trở lên hướng dẫn. (1 điểm) ---Hết---

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfde_thi_ly_thuyet_mon_co_so_du_lieu_dh_cong_nghe_thong_tin_2010_de_5_0915.pdf
Tài liệu liên quan